Sunteți pe pagina 1din 11

Cod CAEN 381 Colectarea deseurilor

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește anumite condiții și obligații în
sarcina operatorilor economici care efectuează operațiuni cu deșeuri. Se stabilește, astfel,
necesitatea obținerii unei autorizații de mediu ori a unei autorizații integrate de mediu.

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi
existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu
la punerea în funcţiune.

Autorizaţia de mediu este valabila 5 ani.

Actele necesare la depunerea solicitării:


-Cererea (model tip) pentru eliberarea autorizației de mediu.

-Fișa de prezentare și declarație avand conținutul cuprins in Anexa nr. 2, conform Ord.
MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

-Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una din metodele de informare
specificate în Anexa nr. 3 (anunț public) conform Ord. 1798/2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

-Act juridic spațiu/teren (copie).

-Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație cu modul de planificare a


utilizării suprafetelor (scara 1 : 5000 sau 1 : 10000). Alte piese desenate stabilite dupa
caz de APM.

-Acte de reglementare emise de alte autorităti necesare eliberarii autorizatiei de mediu.


Contracte utilități: apă – canal, energie electrică, energie termică; Autorizație sanitară
de funcționare emisă de DSP Vaslui; Autorizație PSI emisă de Grupul de Pompieri al
jud. Vaslui Autorizatie Protectia Muncii emisa de ITM Vaslui).

-Procesul – verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condițiilor


impuse prin avizul/ acordul de mediu întocmit conform Ord. MAPM nr. 860/2002
pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a
acordului de mediu. Raport privind stadiul de realizare a programului de conformare
existent (daca este cazul).

-Dovada de plata a tarifului aferent parcurgerii procedurii în vederea emiterii


autorizației de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului
conform Ordinului 1108/ 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor și
serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protecția mediului in
regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora.
-Împuternicire, după caz (nu este necesară legalizarea notarială a acesteia).

ANUNŢ PUBLIC

PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Denumire comerciant..............................................……………………. cu sediul în


………………………….........................................................................., titular al activităţii
"…………………………….........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................…. ", ce se
desfăşoară în
.........................................................................................………………………………., anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.

Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate,


pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la
sediul A.P.M Vaslui

.
FISA DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE – conținut cadru conform Ordinul
1798/2007 al M.M.D.D.

1. Date generale:

— Denumirea unității, firmei etc., adresa, telefon, fax

SC.COLECTARE DEȘEURI.S.R.L

DN244-Șuletea-Floreni,județul Vaslui,

— Amplasamentul

— Profilul de activitat

Colectare deșeuri nepericuloase

— Forma de proprietate

Privată

— Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)

Luni-Vineri /8:00-16:00

2. Date specifice activitătii:

a) Activitatea desfășurată :
S.C. COLECTARE DEȘEURI S.R.L. în prezent detine 1 punct de lucru autorizat în judetul
Vaslui unde desfasoară activități de sortare, balotare deșeuri reciclabile industriale și
comercializare deșeuri colectate de la diferiți operatori

Activitatea privind comercializarea deșeurilor include următoarele etape:

-Identificarea pe piața a generatorului/colectorului de deșeuri și contactarea acestuia;

-Încadrarea deșeului pe care generatorul/colectorul dorește să-l comercializeze în Catalogul


European de deșeuri și identificarea caracteristicilor acestuia.

- Daca e cazul, contactarea unui laborator acreditat din zona generatorului/colectorului și


prelevarea de probe de către acesta (în cazul în care generatorul nu deține Buletin

de analiza sau fișa de caracterizare a deșeului privind caracteristericile deșeului) în vederea


efectuării de analize privind oportunitatea dirijării deșeului spre valorificare.

-Deplasarea agentului de achiziții și contractări la generator/colector în vederea încheierii unui


contract de prestări servicii între părți;

-Organizarea transportului prin teri autorizați de la generator/colector către


valorificator/reciclator, deșeurile fiind încarcate de personalul calificat al

generatorului/colectorului.

Transportul deșeurile nepericuloase catre un valorificator/reciclator autorizat sau

chiar la punctele de lucru ale SC COLECTARE DEȘEURI SRL

Transportul se realizeza prin mijloace auto închiriate. Pentru realizarea transportului se


întocmesc Formulare de incarcare descarcare prevazute de HG 1061/2008, privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Preluarea deșeurilor nepericuloase se face atât de la generatori cât și de la alți colectori

autorizați, în scopul predării către societăți autorizate pentru valorificare/reciclare.

b) Dotări

Dotările specifice: clădiri (cu suprafața spatiilor ocupate),utilaje, instalatii, mașini, aparate,
mijloace de transport utilizate în activitate etc.

c) Bilanțul de materiale
SC COLECTARE DEȘEURI SRL în anul 2017 a comercializat următoarele tipuri de deșeuri

Nr.crt Tip de deșeu Cantitate Observatii (cantitati


exportate
–tone)
1 Hârtie carton 54134 53330
2 Plastic 217 217

d) Utilități :

Utilitățile la sediul social al companiei firmei sunt asigurate în baza contractului de închiriere.

Sediul nostru este racordat la apă,canalizare,energie electrică și gaz.

3. Surse de poluanți si protecția factorilor de mediu:

Protecția calității apelor

În activitatea de comert nu se folosește apa. Apa este folosită doar în scop igienico sanitar..

Apa potabilă la sediul social este asigurată prin dozator de apă, cu aprovizionare în cadrul
unor contracte cu companii specializate în acest domeniu .Stațiile si instalațiile de epurare sau
de preepurare a apelor uzate, randamentele de reținere a poluanților, locul de evacuare
(emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)

Protectia atmosferei

Prin activitatea desfașurata, atât angajații, cât și mediul înconjurător nu sunt expuși la nicio

sursă de radiație.Poluanții emiși în atmosferă au ca sursă utilajele folosite la transportul


deșeurilor

Protectia împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zonele în care se desfășoară activitatea de preluare/predare a deșeurilor nepericuloase sunt


de folosință industrială, în general reglementate pe linie de protecție a mediului. Zgomotul
produs de mijloacele de transport, raportat la condițiile locale de trafic, poate fi considerat ca
fiind nesemnificativ, acceptat de normativele în vigoare privind protecția împotriva
zgomotului.

Protectia solului și subsolului

Activitatea de preluare a deșeurilor valorificabile se realizează la generator/colector,


manipularea deșeurilor atât la încarcare cât si la descărcare (valorificare/ reciclare) este
realizată de personalul calificat al companiilor respective, personal ce este instruit în vederea
manipulării corecte a deșeurilor și a evitării poluării solului.
Protecția împotriva radiațiilor

Prin activitatea desfășurată, atât angajații, cât și mediul înconjurator nu sunt expuși la nicio

sursă de radiații.

Protecția fondului forestier

Locațiile de unde sunt preluate deșeurile se află în zone industriale, reglementate din punct

de vedere al protecției mediului. Prin urmare, nu se pune problema afectării fondului

forestier

4.Gestiunea deșeurilor

Se țin urmatoarele evidențe:

-Cantitatea, tipul si agentul economic de la care se preia deșeul (inclusiv procesul


de producție de unde provine deșeul).

- Cantitatea, tipul și agentul economic la care se predă deșeul (inclusiv tipul facilității,
valorificator/reciclator)

-Pentru toate transporturile se pastrează evidențele cerute prin legislația de


transport/transfer deșeuri nepericuloase prevăzute de reglementările naționale și
internaționale, respectiv:

- Formularele de încarcare descărcare prevăzute de HG 1061/2008 privind transportul


deșeurilor

Din punct de vedere al deșeurilor proprii generate acestea sunt:

Deșeuri menajere 20 03 01, cca 0, 3 mc/lună se elimină conform contractului atașat

cu operatorul de salubritate.

Hârtie din activitatea de birou 20 01 01 cca 3 kg/lună se transferă cu mijloace auto

Cartușe de imprimantă 20 01 36 se colectează în baza contractului de service IT –

cca 1 bucata/lună

5.Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

În activitatea de comerț nu se folosesc substanțe toxice și periculoase.Societatea nu face


comerț cu substanțe periculoase

6.Gestiunea ambalajelor

Deșeurile preluate de la generatori/colectori autorizați, destinate activității de valorificare,


se transportă în general sub formă de baloți cu ajutorul mijloacelor auto ale terților, in funcție
de tipul și proveniența deseului.

7.Protecția așezărilor umane

Atât activitatea de preluare a deșeurilor nepericuloase cât și predarea lor catre operatori
valorificatori/reciclatori se desfășoară în zone industriale, nefiind afectate așezările umane.

8.Respectarea prevederilor conventiilor internaționale la care România a aderat.

Legislașie relevantă:

-Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri

-Regulamentul (CE) nr. 801/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării
enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 în anumite țări în care
Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică

-Hotărârea de Guvern nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

-Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind

transferul de deşeuri

-Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel

- Hotărârea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si

nepericuloase pe teritoriul României

- Hotărârea de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de


bunuri divizibile pe drumurile publice din România (obligția de a avea prelată)

9.Reconstrucția ecologică

Nu e cazul

10.Monitorizarea mediului

Se monitorizeză următorii indicatori:

-Cantitățile și tipurile de deșeuri comercializate (preluate/predate)/lună

-Cantitate de energie, apă și gaz consumate la sediul social/lună

-Numarul de reclamatii legate de activitatea desfasurată venite din partea clienților

sau societății civile

Aceste monitorizări sunt necesare și pentru stabilirea obiectivelor și țintelor de mediu pentru

implementarea ISO 14001, compania fiind acreditată.


MENȚIUNE:

Anexa 1 - Categorii de deseuri comercializate/transportate

Plan de incadrare in zona – sediu social

Plan sediu social


MODEL ANUNT PUBLIC

S.C. _____________S.R.L. cu sediul în loc. _________, str. __________ nr.


___________anunţă ca a depus la A.P.M. Vaslui documentaţia tehnica pentru obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activitătii ____________________, cod CAEN
_______ – ___________________ (denumirea activitatii cf. CAEN), pe amplasamentul din
______________________(adresa la care se desfasoara activitatea) .

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agentia pentru Protectia
Mediului Vaslui, în termen de 15 zile de la apariţia prezentului anunţ.
Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație cu
modul de planificare a utilizării suprafetelor

S-ar putea să vă placă și