Sunteți pe pagina 1din 16

CAIET DE SARCINI

LOTUL 2

pentru servicii de instruire1 specializată pentru reprezentanti ai beneficiarilor in vederea


imbunatatirii capacitatii de implementare a proiectelor in cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020

CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

1 In prezentul caiet de sarcini urmatorii termeni au acelasi inteles: “curs”, “sesiune de instruire”,
“program de formare”.

1|Page
CUPRINS

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă si descrierea cadrului existent din sectorul relevant
…………… ........................................................................................................................... 3

2. SCOPUL PROIECTULUI & REZULTATE AŞTEPTATE


2.1. Obiectiv general ......................................................................................................... 3
2.2. Obiective specifice ..................................................................................................... 3
2.3. Rezultate ce trebuie obţinute de către Prestator......................................................... 4

3. SUPOZIŢII
3.1. Supoziţii care trebuie luate în considerare de către prestator ..................................... 4

4. DESCRIEREA SERVICIILOR
4.1. Zona geografică .......................................................................................................... 4
4.2. Grupurile ţintă ........................................................................................................... 4
4.3. Activităţi specifice ...................................................................................................... 5
4.4. Managementul proiectului ......................................................................................... 5
4.4.1 Responsabilităţi ale prestatorului.................................................................................... 5
4.4.2 Structura de management ....................................................................................... 6

5. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE
5.1. Logistica ..................................................................................................................... 6
5.2 Data începerii activităţilor şi perioada de execuţie ...................................................... 10

6. CERINŢE
6.1. Personal .................................................................................................................... 10
6.1.1. Experţi cheie .......................................................................................................... 10
6.1.2. Experţii non-cheie .................................................................................................. 11
6.2. Propunere tehnica..................................................................................................... 11
6.3 Facilitati oferite de prestator ...................................................................................... 12
6.4 Oferta financiara ........................................................................................................ 13
7. ALTE INFORMATII
7.1 Plata serviciilor de instruire profesionala.....................................................................13
7.2 Etape in derularea contractului… .............................................................................. ..13

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire .......................................................................................................... 14

9. INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE SI PREZENTARE A OFERTEI


9.1 Conditii de participare …………………………………………………………………………………………….… 14
9.2 Modul de prezentare a ofertei ………………………………………………………………………………….. 15

2|Page
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă si descrierea cadrului existent din sectorul relevant

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) este Organism de
Implementare al Programului Operaţional Regional 2014-2020 in regiunea Sud Vest Oltenia,
instituție cu rol de implementare la nivel regional, căreia i-au fost delegate o parte dintre
responsabilităţile AM POR, pe baza unui Acord-Cadru de delegare de atribuții. Ca Organism
Intermediar ADR SV Oltenia are contact direct cu solicitanţii de finanţare din POR.

ADR SV Oltenia ca Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020


in regiunea Sud Vest Oltenia, îndrumă solicitanţii în elaborarea proiectelor, lansează procesul
de depunere de către solicitanţi a cererilor de finanţare, primeste şi înregistrează solicitările
de finanţare, organizează, participă la şi sprijină procesul de selecţie, notifică solicitanţii cu
privire la rezultatele procesului de evaluare, semnează contractele de finanţare în numele
AMPOR şi urmăreste întregul proces de implementare a proiectelor finanţate in regiunea Sud
Vest Oltenia.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) este constituita în baza
Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

2. SCOPUL PROIECTULUI & REZULTATE AŞTEPTATE

2.1. Obiectiv general

Obiectivul general al contractului de achiziţie publică constă în asigurarea de servicii de


instruire specializată pentru reprezentantii beneficiarilor in vederea imbunatatirii capacitatii
de implementare a proiectelor in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
In regiunea SV Oltenia, beneficiarii POR 2014-2020 pot fi:
- Autoritățile publice centrale
- Autoritățile și instituțiile publice locale
- Microîntreprinderi, alte tipuri de agenti economici
- Unitățile de cult, ONG-uri

2.2. Obiective specifice


Prin intermediul acestei achizitii se urmareste cresterea si diversificarea competentelor
profesionale, prin instruirea reprezentantilor beneficiarilor care au atributii in implementarea
contractelor de finantare, in domenii identificate ca fiind necesare pentru indeplinrea
atributiilor specifice.
Obiectivele specifice avute in vedere sunt urmatoarele:
- imbunatatirea nivelului de pregatire a reprezentantilor beneficiarilor POR din regiunea SV
Oltenia prin organizarea de sesiuni de instruire;

3|Page
- sesiunile de instruire trebuie sa conduca la imbunatatirea si aprofundarea cunostintelor,
pentru o mai buna indeplinire a atributiilor de serviciu legate de implementarea contractelor
de finantare din cadrul POR 2014-2020;

In acest sens se are in vedere participarea a 40 de reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-


2020 din regiunea SV OLTENIA la sesiuni de instruire cu durata de 4 zile (3 nopti cazare) in
urmatoarele doua domenii:

1. Achizitii publice, aplicarea corectiilor financiare, conflict de interese, frauda si


incompatibilitate;
2. Managementul proiectelor in domeniul constructiilor si legislatia specifica in
domeniul constructiilor.

2.3. Rezultate ce trebuie obţinute de către Prestator


Organizarea a 4 sesiuni de instruire (2 in 2018 si 2 in 2019) de cate 4 zile fiecare (3 nopti de
cazare), cate doua pentru fiecare dintre tematicile mentionate mai sus, la care va lua parte un
numar total de 40 de participanti.
Sesiunile de instruire se vor finaliza cu obtinerea de catre cei 40 de participanti a unui
Certificat de participare emis de catre prestator;
Costurile aferente acestor certificate vor fi suportate de Prestator.
3. SUPOZIŢII

3.1. Supoziţii care trebuie luate în considerare de către prestator


Reprezentantii beneficiarilor POR 2014-2020, in special cei din administratia publica locala, au
o experienta mare in implementarea proiectelor cu finantare europeana.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR
4.1. Zona geografică
Organizarea sesiunilor de instruire va fi asigurata de prestator intr-o locatie din Govora/
Calimanesti- Caciulata/ Olanesti/ judetul Mehedinti- Clisura Dunarii
4.2. Grupurile ţintă
Grupul tinta este format din reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020 din regiunea SV
OLTENIA care au atributii in implementarea contractelor de finantare .
In regiunea SV Oltenia, beneficiarii POR 2014-2020 pot fi:
- Autoritățile publice centrale
- Autoritățile și instituțiile publice locale
- Microîntreprinderi, alte tipuri de agenti economici
- Unitățile de cult, ONG-uri

4|Page
4.3. Activităţi specifice

Durata fiecarei sesiuni de instruire va fi de 4 zile. La intocmirea ofertelor se va tine cont de


faptul ca o parte din programul din prima si ultima zi va fi alocat sosirii respectiv plecarii
cursantilor.
Vor fi organizate (2 sesiuni in 2018 si 2 sesiuni in 2019):
- 2 sesiuni de instruire cu tematica „Management de proiect in domeniul constructiilor”
pentru un numar total de 20 de persoane (cumulat pentru ambele sesiuni) si
- 2 sesiuni de instruire cu tematica „Achizitii publice/nereguli/frauda/conflict de
interese pentru un numar total de 20 de persoane” (cumulat pentru ambele sesiuni).
Subiectele abordate pe fiecare tema sunt enumerate in continuare, sunt orientative si au
scopul de a sprijini operatorii economici in selectarea celor mai potriviti experti din punct de
vedere al cunostintelor si experientei. Aceste subiecte vor fi definitivate in perioada de
pregatire a fiecarei sesiuni de instruire.
Nota: In cadrul unei sesiuni de instruire, numarul de participanti poate varia intre 8 si 12. Cu
toate acestea, numarul total de participanti la instruiri dedicate unei tematici trebuie sa
ramana acelasi (a se vedea Formularul 15.1- Anexa la formularul de oferta).
TEMA 1. Management de proiect in domeniul constructiilor

1. Documentatiile tehnico-economice de proiectare si documentatiile tehnice auxiliare;


2. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii:
3. Contractul de lucrari de constructii si modificarile din timpul executiei– derularea
lucrarilor pe santier;
4. Receptia lucrarilor, perioada de garantie, postutilizarea
5. Legislatie relevanta

TEMA 2. Achizitii publice/nereguli/frauda/conflict de interese


1. Frauda si nereguli
2. Conflict de interses si incompatibilitate
3. Legislatie specifica in domeniul achizitiilor publice
4. Spete, prezntari de caz.

4.4. Managementul proiectului


Autoritatea Contractantă va asigura operatorului economic toate informaţiile şi/sau
documentele considerate necesare pentru buna implementare a contactului.
4.4.1 Responsabilităţi ale prestatorului
Operatorul economic este responsabil pentru execuţia cantitativă, calitativă și la timp a
tuturor activităţilor prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini.

5|Page
Operatorului economic îi revine întreaga responsabilitate pentru managementul administrativ
şi financiar al contractului.
Operatorul economic are obligaţia de a propune pentru îndeplinirea activităţilor experţi
calificaţi pentru realizarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini. Operatorul economic
este responsabil pentru activitatea experţilor şi pentru obţinerea rezultatelor cerute.
Durata de execuţie a contractului va fi pana la 31.12.2019. La intocmirea ofertei se va ține
cont de perioada sărbătorilor legale, când este puțin probabil ca participanții să fie dispuși să
participe.

4.4.2 Structura de management


Prestatorul va asigura un coordonator de contract care va avea următoarele atribuţii
principale:
a) va fi responsabil cu întreaga coordonare a implementării activităţilor contractului şi
atingerea rezultatelor contractului la termenele impuse;
b) va fi responsabil cu coordonarea echipei de experţi;
c) va elabora şi/ sau transmite documentele aferente fiecarei sesiuni de instruire;
d) va fi principala persoană de contact pentru comunicarea cu Autoritatea Contractantă;
e) va răspunde prompt la solicitările Autorităţii Contractante.
Prestatorul va asigura prezenta coordonatorului de contract la locatia de desfasurare a
sesiunilor de instruire, pe toata durata acestora.
Din motive justificate (cum ar fi o comunicare defectuasa intre autoritatea contractanta si
prestator) ADR SV Oltenia poate solicita in timpul implementarii contractului schimbarea
coordonatorului de contract.
Pentru buna desfasurare a activitatilor, prestatorul poate asigura si personalul administrativ
pe care il considera necesar. Toate costurile aferente resurselor umane utilizate de prestator
pentru indeplinirea contractului vor fi incluse in pret.
Sarcina si responsabilitatea integrala privind coordonarea, managementul si implementarea
acestui contract in conditiile mentionate in caietul de sarcini ii revine prestatorului si echipei
sale de experti.

LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE

5.1. Logistica2
Locatia in care se vor desfasura activitatile, spatiile de cazare si masa vor fi propuse de
prestator in cadrul ofertei tehnice, cu respectarea cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
Numarul participantilor prezenti in cadrul fiecarei sesiuni este de minim 8 – maxim 12
persoane.

2 Prin “locatie” se intelege locul de desfasurare a sesiunii de instruire, locul de cazare, masa, inclusiv localitatea

6|Page
Organizatorul va asigura in plus pentru fiecare sesiune serviciul de cazare, masa si transport
pentru 2 persoane din partea ADR SV Oltenia care va insoti grupul de cursanti.
Asigurarea cazarii pentru participanti se va face pentru trei nopti, cazarea va fi asigurată în
regim single, la un standard de 3 stele sau echivalent. La intocmirea ofertelor operatorii
economici vor avea in vedere faptul ca durata de desfasurare a unei sesiuni de instruire este
de 4 zile.
La intocmirea ofertelor se va tine cont de faptul ca o parte din programul din prima si ultima
zi va fi alocat sosirii, respectiv plecarii cursantilor, precum si de urmatoarele:
- Locatia aleasa pentru sesiunile de instruire prevazute in cadrul prezentului caiet de
sarcini trebuie sa fie in Regiunea SV Oltenia;
- Identificarea şi propunerea celui mai potrivit loc de desfăşurare a sesiunilor de
instruire, se va face ținând cont de facilitățile de transport în zonă și de locurile de
parcare disponibile;
- In acest sens, ofertantii vor prezenta in oferta tehnica cel putin 3 locatii diferite care
sa ofere un cadru propice pentru desfasurarea prestarii. Inainte de semnarea
contractului, ADR SV Oltenia va transmite prestatorului graficul de prestare si ii va
aduce la cunostinta acestuia locatia selectata. La semnarea contractului prestatorul va
prezenta, pentru locatia selectata, Formular 6 – Angajament de disponibilitate din
partea unitatii selectate, asumat de aceasta, precum si copia conforma cu originalul a
certificatului de clasificare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism, sau
echivalent.
- In selectarea locaţiilor, se va ţine cont de asigurarea accesului şi a facilităţilor specifice
pentru persoanele cu dizabilităţi;
- Vor fi asigurate: micul dejun tip bufet, prânzul tip bufet şi cina tip bufet. Pentru masa
de prânz şi cină se va avea în vedere şi posibilitatea de a asigura meniu alternativ
(vegetarian, dietetic etc.), de aceea ofertantul castigator va solicita, la momentul
pregatirii si organizarii efective a fiecarei sesiuni, și precizări cu privire la dieta pe care
o au participanții;
- Se vor asigura urmatoarele mese pe zi pentru fiecare participant la sesiunea de
instruire, precum si pentru reprezentatnii ADR:

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4


- Mic dejun Mic dejun Mic dejun
- Pranz Pranz Pranz
Cina Cina Cina -

- Vor fi puse la dispozitia participantilor apa minerala/plata, ceai, cafea, sucuri naturale,
produse de patiserie etc. pe durata pauzelor de cafea. Pauzele vor avea loc de cel putin
doua ori in fiecare zi a sesiunilor de instruire.
- Programul pauzelor si modul de asigurare a meselor va fi agreat cu reprezentantii
autoritatii contractante pentru fiecare zi de eveniment.

7|Page
Camerele in care vor fi cazati participantii vor indeplini urmatoarele conditii minime:
- Vor dispune de lumina naturala si de fereastra cu deschidere care sa permita aerisirea;
- Mobilierul, instalatiile si echipamentele din dotarea camerelor vor fi in perfecta stare
de functionare;
- Vor dispune de camera de baie proprie cu cada sau dus;
- Vor fi dotate cu instalatii de control al temperaturii (incalzire, racire aer) astfel incat sa
se asigure conditii adecvate de cazare;

Serviciile de cazare si masa vor fi asigurate in cadrul aceleiasi locatii in care are loc si
sesiunea de instruire.
ORGANIZAREA TEHNICA SESIUNILOR DE INSTRUIRE
Ofertantii vor avea in vedere respectarea urmatoarelor:
- Asigurarea unei săli adecvate de curs cu o capacitate corespunzatoare numarului de
participanti, sa dispuna de un spatiu corespunzator in proximitate pentru asigurarea
serviciilor aferente pauzelor si sa se afle in aceeaşi clădire în care va fi asigurată şi
cazarea participanţilor.
- Salile vor fi dotate cu instalatie de control a temperaturii pentru a asigura conditii de
lucru corespunzatoare participantilor;
- Asigurarea echipamentelor audio-video necesare unei bune desfăşurări a cursului
(videoproiector, ecran de proiecţie, laptop, flipchart, foi, markere etc.);
- Organizarea logisitica va fi responsabilitatea prestatorului;

MATERIALELE PENTRU INSTRUIRE


- Suportul de curs si agenda cursului vor fi transmise spre avizare către ADR SV Oltenia.
Comentariile si observatiile autoritatii contractante vor fi insusite pentru definitivarea
formei acestor documente.
- Prestatorul trebuie sa asigure elaborarea in limba romana a materialelor, multiplicarea
acestora si distribuirea lor la sesiunile de instruire atat in format de hartie cat si in
format electronic.

Pentru fiecare participant la sesiunea de instruire se vor asigura:


- Mapa care sa contina materialele de curs printate si agenda cursului;
- Block-notes;
- Pix;
- Stick USB care sa contina suportul de curs in format electronic.
Materialele de curs: mapa, block-notes; pix; stick USB, agenda si suportul de curs vor fi
inscriptionate conform Manualului de Identitate Vizuala in vigoare.
Prestatorul va transmite in 5 zile de la finalizarea sesiunilor de instruire, certificatele de
participare pentru toti participantii.
După încheierea fiecărei sesiuni de instruire, operatorul economic trebuie să
îndosarieze următoarele documente:

8|Page
- câte un Formular 1- Fişă de prezenţă pentru fiecare zi de sesiune de instruire, cu
semnăturile participanţilor, in original;
- un raport al sesiunii de instruire completat de către formator/trainer (Formular 2),
in original, care să conţină cel puțin următoarele informaţii: obiectivele cursului,
rezultatele, modul de desfăşurare a instruirii, participanţi, recomandări, suportul de
curs etc.;
- formulare de evaluare pentru locatie (Formular 3) in original, respectiv formularele
de evaluare pentru sesiunea de instruire (formator)- Formular 4, in original, separat.
Aceste formulare de evaluare vor fi completate de către fiecare participant individual,
la finalul ultimei zile a sesiunii de instruire. Formularele de evaluare vor fi semnate în
clar (nume, prenume și semnătură) și datate de către participanti.
- Certificatele de participare pentru fiecare persoana;
- Formular 5 - Proces verbal de receptie servicii, in original, semnate de prestator si
persoana desemnata din partea autoritatii contractante.

Operatorul economic va transmite Autoritatii Contractante, în termen de maximum 5 zile de


la terminarea sesiunii de instruire, dosarul cu documentele mentionate mai sus.
Formularele de evaluare – atât cele pentru cazare și locatie, cât și pentru formator– vor avea
note cuprinse între 1 (nesatisfăcător) și 5 (excelent), mai precis: 1 – nesatisfacator, 2 – slab, 3
– satisfacator, 4 – foarte bine, 5 – excelent.
Detaliile definitive privind desfăşurarea sesiunilor de instruire vor fi asigurate în baza listei de
participanţi transmisa de ADR SV Oltenia.
În cazul în care, după o sesiune, expertul (formator/trainer) - ca urmare a completării de către
participanți a formularelor de evaluare a sesiunii de instruire (formator) - nu obține minimum
media 3.5, operatorul economic are obligația ca până la următoarea sesiune de instruire, la
solicitarea autorității contractante, să-l înlocuiască cu un alt formator în condițiile legii nr.
98/2016 si HG 395/2016.
În cazul în care, după o sesiune, cazarea si locatia, ca urmare a completării de către participanți
a formularelor de evaluare pentru locatie, nu obțin minimum media 3.5, operatorul economic
are obligația ca până la următoarea sesiune de instruire, la solicitarea autorității contractante,
sa schimbe locatia de desfasurare a urmatoarelor sesiuni, cu una care sa corespunda cerintelor
caietului de sarcini în condițiile legii nr. 98/2016 si HG 395/2016.
Ofertantii vor completa:
Formular 7 – Conditii de desfasurare a cursurilor si conditii de cazare si masa. Acest formular
se va completa pentru fiecare dintre cele 3 locatii propuse.

TRANSPORTUL PARTICIPANŢILOR
La intocmirea ofertei operatorii economici vor avea in vedere faptul ca transportul
participantilor si a reprezentantilor ADR (2 persoane) va fi decontat de catre prestator dus-
intors, pentru deplasarea acestora din oraşul în care îşi desfăşoară activitatea la locul de
desfăşurare a reuniunii si invers, prin:
- decontarea biletelor de tren/alte mijloace de transport în comun, conform
reglementarilor legale in vigoare;

9|Page
- dacă până la locul desfășurarii sesiunii de instruire nu există mijloace de transport în
comun (de exemplu, de la gară până la hotel), se vor deconta cheltuielile pentru taxi;
- decontarea bonului de benzină/ motorină în limita a 7,5 l/ 100 km.

5.2. Data începerii activităţilor şi perioada de execuţie


Data la care se intentioneaza demararea contractului este data semnarii acestuia iar perioada
de executie va fi pana cel tarziu 31.12.2019.

6. CERINŢE

6.1. Personal
Prestatorul se va asigura si va urmari cu strictete ca fiecare expert sa cunoasca foarte bine si
sa inteleaga cerintele, scopul si obiectivele contractului, specificul activitatilor pe care
urmeaza sa le desfasoare in contract.
Beneficiarul poate solicita schimbarea unuia/mai multor experti pe parcursul implementarii
contractului, daca nivelul calitativ al informatiilor oferite de catre acesta in sesiunile de
instruire nu corespunde nevoilor de instruire ale participantilor, sau indeplineste cu intarziere
activitatile necesare derularii contractului.
6.1.1. Experţi cheie
Experţii care vor fi evaluați în vederea contractării sunt cei de mai jos, iar experiența minimă
solicitată pentru fiecare este următoarea:

Expert cheie 1- Expert achizitii


Experienţă în susţinerea de sesiuni de instruire pe teme privind achizitiile publice,
identificarea neregulilor, incompatibilităţi, conflicte de interese, identificarea situaţiilor de
fraudă - minim 10 cursuri/ programe de formare/ instruiri . Cursurile/programele de
formare/instruirile trebuie sa acopere temele mentionate mai sus.

Expert cheie 2- Expert tehnic

Experienţă în susţinerea de sesiuni de instruire pe teme privind managementul de proiect


in domeniul constructiilor - minim 10 cursuri/ programe de formare/ instruiri.
Cursurile/programele de formare/instruirile trebuie sa acopere temele mentionate mai sus.

Se accepta ca o persoana sa fie nominalizata de mai multe ori ca expert cheie.

10 | P a g e
Ofertantii care vor avea nominalizati ca experti cheie persoane care au participat la mai putin
de 10 cursuri cursuri/ programe de formare/ instruiri dedicate temelor menţionate vor fi
declarati neconformi.

Documente solicitate pentru demonstrarea experientei si calificarii expertilor cheie:


- Pentru indeplinirea cerintei referitoare la experienta expertilor, se vor prezenta
documente relevante din care sa rezulte experienta solicitata si sa ateste implicarea si
perioada desfasurarii activitatilor (cum ar fi recomandari, adeverinte, contracte de
munca/prestari servicii, sau orice alte documente relevante)

Prestatorul va anexa la propunerea tehnica:


- Formularul 9 – Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru
indeplinirea sarcinilor in cadrul contractului, daca ofertantul nu are angajate astfel de
persoana/persoane;
- Formular 10 – Declaratia de disponibilitate individuala a fiecarui expert nominalizat;
Pentru operatorii economici straini, ce detin certificat/atestat/autorizatie echivalent emis de
autoritatile de certificare abilitate din alt stat, autoritatea contractanta va accepta
certificarile/atestarile/autorizarile echivalente. In cazul in care oferta lor va fi castigatoare,
acestia vor indeplini demersurile necesare pentru a putea prezenta
certificarile/atestarile/autorizarile recunoscute de autoritatile romane, la momentul semnarii
contractului
Experţii trebuie să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităţilor impuse de
contract.

6.1.2. Experţii non-cheie


Coordonatorul de contract va fi responsabil pentru toate aspectele referitoare la un
management administrativ şi financiar corespunzător al proiectului, pentru implementarea
completă şi la timp a activităţilor din cadrul proiectului. Atributiile acestuia sunt enumerate la
cap. 4.4.2 Structura de management.

6.2. Propunerea tehnică


Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu cerintele caietului de sarcini si va respecta in totalitate cerintele acestuia.
In acest scop propunerea tehnica va contine obligatoriu un comentariu, articol cu articol, al
specificatiilor tehnice continute in caietul de sarcini, prin care sa se demnonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.
Ofertantii vor numerota fiecare pagina din propunerea tehnica si vor constitui un opis
detaliat al tuturor documentelor acesteia.

11 | P a g e
Ofertanții vor include cel puțin următoarele informații:
 Programa de pregatire – aceasta contine cel putin urmatoarele informatii: tematica,
obiective de referinta, continuturile de baza pe capitole, mijloacele de instruire,
materialele de invatare. Se va completa Formular 14- Formular privind grila de
programe.

 Metodologia utilizată pentru implementarea contractului. In aceasta sectiune trebuie


sa se prezinte:
- modalitatea in care ofertantii inteleg obiectivele contractului si sarcinile
stabilite prin caietul de sarcini;
- modul de abordare ca va fi urmat in prestarea serviciilor;
- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor
asteptate in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul
de sarcini;

 Metodologia de desfasurare a sesiunilor de instruire. La acest capitol ofertantii vor


tine cont inclusiv de aspectele din caietul de sarcini referitoare la cazare, masa, locatie
si transport asa cum au fost ele solicitate la cap. 4 Logistica si planificare ;

 Resursele umane. În această secțiune vor fi prezentate cel puțin următoarele


informații:
- Structura echipei conţinând poziţiile propuse pentru realizarea activităţilor,
precum şi implicarea personalului pe toată durata contractului;
- Reflectarea modului de alocare a experților pe activități, inclusiv definirea
modului de implicare în asigurarea calității rezultatelor prin delimitarea
responsabilităților și sarcinilor (cine execută, cine verifică, cine răspunde)

 In oferta tehnica se vor indica motivat informatiile care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că


anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6.3. Facilităţi oferite de Prestator


Operatorul economic va asigura toate resursele materiale si umane necesare pentru buna
executie a contractului. Niciun echipament nu va fi achizitionat in numele prestatorului sau
autoritatii contractante ca parte a acestui contract de servicii. Datele furnizate de autoritatea
contractanta vor fi utilizate exclusiv pentru executia acestui contract.

12 | P a g e
6.4.Oferta financiara
Ofertantul va intocmi propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului.

Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul 15- Formular de oferta si Anexa la formularul de


oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare fiind actul prin care
operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia
contractuala cu autoritatea contractanta. Pretul din formularul de oferta va reprezenta pretul
total pentru executarea contractului. Pretul serviciilor va fi exprimat in lei, fara TVA, cu doua
zecimale.

Ofertantii trebuie sa isi evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate
obligatiile mentionate in caietul de sarcini. Nu se accepta ajustari de pret ale ofertei financiare
sau ale preturilor unitare pe parcursul derularii contractului.

7. ALTE INFORMATII
7.1 Plata serviciilor de instruire profesionala
Achizitorul se oblige sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de 30 de zile de
la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului.
Plata serviciilor este conditionata de primirea dosarului cu documentele aferente fiecarei
sesiuni de instruire.
7.2 Etape in derularea contractului
1) Inainte de semnarea contractului ADR SV Oltenia va transmite prestatorului graficul de
prestare si va aduce la cunostinta acestuia locatia selectata. La semnarea contractului
prestatorul va prezenta
- pentru locatia selectata, Formular 6 – Angajament de disponibilitate din partea
unitatii selectate, asumata de aceasta.
- copia conforma cu originalul a certificatului de clasificare eliberat de Autoritatea
Nationala pentru Turism, sau echivalent.
2) Cu 5 de zile inainte de desfasurarea sesiunii de instruire autoritatea contractanta
transmite prestatorului numarul de persoane care vor participa la sesiunea de
instruire;
3) In termen de doua zile de la primirea listei cu numarul de persoane care vor participa
la instruire, prestatorul transmite fiecarui participat agenda cursului si suportul de
curs, precum si toate detaliile organizatorice (legate de transport, cazare, masa etc)
4) Prestatorul va transmite Autoritatii contractante agenda cursului si suportul de curs,
pentru avizare cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea sesiunii de instruire.
Autoritatea contractanta avizeaza agenda cursului si suportul de curs in maxim 5 zile,
solicitand modificarea acestora daca este cazul;

13 | P a g e
5) In termen de 5 zile de la finalizarea sesiunii de instruire prestatorul transmite dosarul
sesiunii cu documentele mentionate in caietul de sarcini.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai mic.

9. INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE SI PREZENTARE A OFERTEI


Operatorii economici pot solicita clarificari cu pana la 3 zile inainte de data limita de depunere
a ofertelor
Valoarea estimata a achizitiei: 76.119,20 lei LEI fara TVA

9.1. CONDITII DE PARTICIPARE

Cerinta 1 – Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa


se incadreze in situatiile posibile generatoare de conflicte de interese.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa si se va
transmite in cadrul ofertei Formularul 14 - Declaratie conflict de interese
Operatorii economici isi vor asuma inexistenta conflictului de interese, cu persoanele care
detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. Persoanele cu functie de decizie din
cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt cele mentionate in cuprinsul Formularului 14 - Declaratie conflict
de interese.

Cerinta 2 - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.


Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului. În cazul operatorilor economici ce participa în comun
la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedeasca ca pentru
partea/partile din contract pe care o/le realizeaza are corespondent în codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti.

ATENTIE! Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii
acestuia.
Pentru persoanele juridice straine: - Documente relevante care sa dovedeasca forma de
înregistrare în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul
economic strain, însotita de traducere autorizata in limba romana.

14 | P a g e
9.2. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
1. Anuntul de participare pentru aceasta achizitie a fost publicat atat pe site-ul institutiei
la adresa www.adroltenia.ro, Sectiunea Achizitii, cat si in SEAP cu titlul “Servicii
instruire pentru personalul OI POR si personalul serviciilor suport ADR SV
Oltenia 2018-2019”. Pentru a participa la aceasta achizitie toti ofertantii trebuie sa
aiba calitatea de persoana juridica, inscrisa in SEAP. Ofertele financiare pentru aceasta
achizitie vor fi postate in catalogul electronic SEAP, cu specificarea numarului
anuntului atribuit de SEAP acestuia.
Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la
adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 18.07.2018.
Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat
corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire,
interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana autorizata sa semneze oferta.

2. Documentele ce vor fi transmise impreuna cu oferta tehnico-financiara sunt:


a. Formular 7 – Conditii de desfasurare a cursurilor si conditii de cazare si masa. Acest
formular se va completa pentru fiecare dintre cele 3 locatii propuse.
b. Formularul 8 – Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru
indeplinirea sarcinilor in cadrul contractului, daca ofertantul nu are angajate astfel de
persoana/persoane;
c. Formular 9 – Declaratia de disponibilitate individuala a fiecarui expert nominalizat;
d. Formular 10 – Formular privind persoanele implicate in desfasurarea contractului;
e. Formular 11 - Lista expertilor cheie propusi pentru implementarea contractului.
f. Formular 12 – Formular privind grila de programe.
g. Formularul 13 – Formular de oferta si Anexa la formularul de oferta - Formularul
13.1 (LOT 2 )
h. Formularul 14 – Declaratie conflict de interese
i. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului, inclusiv pentru subcontractanti
j. Formularul 15 – Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca la
elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
k. Formularul 16 – Declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale prin care isi vor
da acordul cu privire la acceptarea Formularului 17 - Modelul de contract.

3. Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini si indica,


motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Lipsa acestor informatii presupune
ca documentele nu sunt confidentiale.

4. Dupa caz, documentele prezentate vor fi însotite de traducere a acestora în limba


româna.

15 | P a g e
5. Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi
postate pe site-ul www.adroltenia.ro, atat in sectiunea Achizitii cat si in cadrul
anuntului publicat special pentru achizitie.

NOTA:
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai
multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în
cauza.

Ofertantul poate depune oferta pentru 1 dintre loturi sau ambele loturi.

16 | P a g e