Sunteți pe pagina 1din 16

WinMENTOR - Manual de exploatare

Modulul SATELIT

Ce este un SATELIT?
Leg\tura dintre BAZ| [i SATELIT - destinat\ sincroniz\rii celor dou\ baze de date care se
dezvolt\ `n paralel - se face prin intermediul pachetelor de date, preg\tite de procedurile de
cuplare din modulul „SATELIT‰ [i transmise prin intermediul re]elei Internet sau pe suport
magnetic. Sincronizarea se face `n ambele sensuri.
Existen]a unui SATELIT presupune realizarea urm\toarelor activit\]i:
pornirea SATELITULUI;
operarea tranzac]iilor curente;
sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZ|.

Fig. SAT.1.

Pornirea SATELITULUI presupune transmiterea datelor ini]iale [i a nomenclatoarelor


corespunz\toare subunit\]ii `n care este localizat. ~n paginile urm\toare sunt prezentate pe larg
opera]iile ce trebuie realizate, atât pe BAZ| (pentru preg\tirea datelor de pornire) cât [i pe
SATELIT (pentru preluarea acestor date).
Operarea tranzac]iilor curente decurge exact ca pe BAZ|, existând restric]ii `n ceea ce prive[te
actualizarea:
stocurilor [i soldurilor ini]iale primite de la BAZ|;
SAT

planului de conturi.
caracteriz\rilor (configur\rilor) contabile corespunz\toare:
articolelor de stoc;
partenerilor firmei;
personalului;
conturilor bancare, caselor firmei.
nomenclatoarelor:
b\nci la nivel na]ional;
conturile firmei (b\ncile/casa);

SAT - 1
WinMENTOR - Manual de exploatare

subunit\]i;
sateli]i;
categorii de pre]uri;
TVA;
taxe;
discount/major\ri;
activit\]ile firmei;
locuri de munc\;
monede.
Pentru a simplifica operarea mi[c\rilor de articole (de stoc) dintre BAZ| [i SATELI}I, SATELI}I [i
BAZ| sau dintre SATELI}I, mi[c\ri operate pe macheta "INTR|RI DE LA SUBUNIT|}I" sau
"IE{IRI C|TRE SUBUNIT|}I", exist\ posibilitatea transmiterii acestor date, `nc\rcate la expeditor,
pe suport magnetic sau prin Internet, destinatarul trebuind doar s\ preia datele respective f\r\ s\
le mai introduc\, `nc\ o dat\, prin tastatur\.
Utilizarea acestei facilit\]i `n firmele la care exist\ numeroase mi[c\ri `ntre subunit\]i are ca efect
reducerea important\ a timpului de operare a respectivelor mi[c\ri la destinatar precum [i
mic[orarea ratei de erori de introducere a datelor (vezi cap. SAT.3. "TRANSMITERE/IMPORT
AUTOMAT A IE{IRILOR C|TRE SUBUNIT|}I").
Actualizarea bazelor de date de pe SATELIT cu cele de pe BAZ| este o procedur\ strict necesar\
atât timp cât cele dou\ baze de date se dezvolt\ `n paralel.
~n modulul SATELIT exist\ dou\ op]iuni prin intermediul c\reia se realizeaz\ aceast\ procedur\:
"ACTIVIT|}I LA BAZ|" cu op]iunile:
"CUPLARE: IMPORT DATE INTRODUSE LA SATELIT" - permite preluarea pe
calculatorul BAZ| a documentelor emise pe SATELIT;
"SINCRONIZARE: EXPORT NOMENCLATOARE SPRE SATELIT" - utilizat\
pentru preg\tirea transmiterii datelor de la BAZ| la SATELIT.
"ACTIVIT|}I LA SATELIT" cu op]iunile:
"CUPLARE: EXPORT DATE SPRE BAZ|" - utilizat\ pentru preg\tirea
transmiterii datelor de la SATELIT la BAZ|;
"SINCRONIZARE: IMPORT NOMENCLATOARE DE LA BAZ|" - utilizat\ pentru
preluarea datelor primite de la BAZ|.
Citi]i pentru detalii cap. SAT.2.1. „SINCRONIZ|RI DE DATE ~NTRE BAZ| {I SATELIT‰ [i cap.
SAT.2.2. „CUPLAREA PE BAZ| A DOCUMENTELOR INTRODUSE PE SATELIT‰.

SAT.1. Pornirea unui SATELIT

SAT.1.1. Pregatirea datelor pe calculatorul BAZ|


~nainte de a "porni" o firm\ SATELIT este necesar ca pe calculatorul BAZ| s\ se execute urm\toarele
opera]ii:
introducerea datelor de identificare a satelitului `n nomenclatorul de sateli]i;
SAT

actualizarea nomenclatoarelor cu datele necesare satelitului (articole, gestiuni,


parteneri, case, b\nci, caracterizari contabile, etc.);
introducerea stocurilor [i soldurilor ini]iale ale satelitului;
preg\tirea pachetului de date pentru transmisia c\tre satelit.
Introducerea datelor de identificare a satelitului in nomenclatorul de sateliti
se realizeaz\ `n modulul „MENTOR‰, op]iunea „NOMENCLATOARE‰ - „SATELI}I‰. Selecta]i
„ADAUG|‰ `n macheta care apare [i apoi completa]i macheta cu datele satelitului. Câmpurile
„NUME SATELIT‰, „NUME PRESCURTAT‰ (trebuie s\ fie unic, deoarece identificarea pachetelor
de date transmise [i preluate se face dup\ acest nume), „AN PORNIRE‰ [i „LUN| PORNIRE‰ se
introduc obligatoriu. Dac\ nu se specific\ o anumit\ categorie de pre]uri, vor fi transmise c\tre
satelit toate categoriile de pre] de pe calculatorul BAZ|.

SAT - 2
WinMENTOR - Manual de exploatare

Fig. SAT.1.1.1.

OBSERVA}IE:
Anul [i luna de pornire a unui SATELIT pot fi identice sau mai mari decât anul [i luna de pornire
ale firmei BAZ|. Pornirea lui se poate face `n orice zi a "lunii de pornire".
Actualizarea nomenclatoarelor se realizeaz\ ad\ugând `n nomenclatoarele de pe
calculatorul BAZ| datele care vor fi folosite de SATELIT [i care nu au fost `nc\ introduse.
Declararea gestiunilor folosite de satelit se face `n nomenclatorul de gestiuni, precizându-se
denumirea SATELITULUI `n lista de alegere afi[at\ la selectarea butonului "SATELITUL DE CARE
APAR}INE".

SAT

Fig. SAT.1.1.2.

Introducerea stocurilor [i soldurilor initiale ale satelitului


Aceast\ opera]ie se face prin intermediul modulului "SERVICE", op]iunea "INI}IALIZARE" (vezi
capitolul IV: „~NREGISTRAREA DATELOR INI}IALE‰).

SAT - 3
WinMENTOR - Manual de exploatare

Pregatirea pachetului de date pentru transmisia c\tre satelit


Pentru aceasta trebuie s\ parcurge]i urm\torii pa[i:
pozi]iona]i luna curent\ a firmei BAZ| astfel `ncât s\ fie egal\ cu luna de pornire a
SATELITULUI (acest lucru se opereaz\ `n modulul „SERVICE‰, prin `nchidere lun\ sau
anulare `nchidere lun\);
deschide]i modulul „SATELIT‰;
selecta]i op]iunea "ACTIVIT|}I LA BAZ|" din bara de meniu, dup\ care op]iunea
"SINCRONIZARE - EXPORT NOMENCLATOARE SPRE SATELIT‰ din meniul derulant;
pe macheta afi[at\ selecta]i mai `ntâi satelitul c\tre care se vor transmite datele;
`n fereastra „1 - NOMENCLATOARE‰, l\sa]i toate op]iunile privind datele ce se pot
transmite de la BAZ| setate pe valoarea „DA‰ - vezi figura SAT.1.1.3.a;
pentru transmiterea c\tre SATELIT a stocurilor [i soldurilor ini]iale ale acestuia selecta]i a
doua pagin\ a machetei „2 - STOCURI/SOLDURI INI}IALE‰ - vezi figura SAT.1.1.3.b.
Specifica]i mai `ntâi ziua de pornire a SATELITULUI.

Fig. SAT.1.1.3.
OBSERVA}II:
Ziua de pornire implicit\ "1" pentru pornirea SATELITULUI, va avea ca efect `nregistrarea
stocurilor (soldurilor) de pe BAZ|, de la sfâr[itul lunii anterioare celei de lucru, ca stocuri
SAT

(solduri) ini]iale pentru SATELIT.


Ziua de pornire diferit\ de "1" va avea ca efect `nregistrarea stocurilor [i soldurilor din
acea zi ca stocuri [i solduri ini]iale pentru SATELIT. ~n acest caz se va activa butonul
"GENERARE DATE INI}IALE" pentru lansarea `n lucru a procedurilor de calcul stocuri, [i
solduri la data introdus\.
stocuri articole:
seta]i caseta de selec]ie cu titlul "STOCURI ARTICOLE" pe valoarea "DA";
activa]i op]iunea "TOATE"; astfel se vor transmite stocurile corespunz\toare
tuturor gestiunilor SATELITULUI (toate articolele);
se consider\ c\ validarea stocurilor selectate a fost f\cut\ atunci când din
macheta de selec]ie se iese selectând "OK". Ca efect, pe butonul "?" va apare
o bif\ de culoare verde.

SAT - 4
WinMENTOR - Manual de exploatare

stocuri valorice - `n cazul `n care exist\ astfel de stocuri `n gestiunile


SATELITULUI:
seta]i caseta de selec]ie cu titlul "STOCURI VALORICE" pe valoarea "DA".
solduri parteneri:
seta]i caseta de selec]ie cu titlul "SOLDURI PARTENERI" pe valoarea "DA".
Pute]i opta pentru toate soldurile partenerilor firmei sau doar pentru
partenerii SATELITULUI. ~n macheta afi[at\ dup\ ap\sarea butonului "?" se
pot ad\uga (utilizând butonul "+") sau eventual [terge (butonul "-") `n/din
lista de parteneri;
validarea listei se face [i aici selectând butonul "OK".
solduri personal - idem solduri partener;
solduri b\nci:
seta]i caseta de selec]ie cu titlul "SOLDURI B|NCI" pe valoarea "DA".
Ap\sând pe butonul "?" se afi[eaz\ o machet\ `n care pute]i ad\uga (butonul
"+") sau [terge (butonul "-") `n/din lista cu b\ncile/casele pentru care
transmite]i solduri ini]iale. Validarea listei se face selectând butonul "OK".
pute]i transmite de pe BAZ| c\tre SATELIT, din nomenclatorul de articole, nu doar acele
articole care corespund stocurilor ini]iale de articole ci orice articol din nomenclator.
Pentru aceasta se selecteaz\ fereastra "3 - ALTE NOMENCLATOARE" (vezi figura
SAT.1.1.4). Seta]i apoi caseta de selec]ie cu titlul "ARTICOLE DE STOC" pe valoarea "DA".
~n lista al\turat\, se pot selecta cu butonul "+" articolele ce se vor transmite c\tre
nomenclatorul SATELITULUI. Folosind butonul "SELECTEZ TOATE" se transmite c\tre
SATELIT `ntregul nomenclator de articole. Acela[i lucru este valabil [i pentru
nomenclatorul de parteneri.

Fig. SAT.1.1.4.
SAT

Pentru generarea pachetului de date utilizat `n transmisie selecta]i butonul "START!‰ de pe


machet\. ~n partea de jos a ecranului se va afi[a bar\ de progres indicând ce fi[iere se genereaz\
[i care este procentul de date copiate. Când copierea se `ncheie, sunte]i `ntrebat dac\ dori]i s\
arhiva]i pachetul de date de transmis:
dac\ nu dori]i acest lucru pute]i ap\sa pe butonul "CONTINU|";
dac\ dori]i arhivarea r\spunde]i cu "DA" la `ntrebarea "ARHIVEZ DATELE TRASMISE?".
~nainte de a `ncepe arhivarea trebuie s\ indica]i unitatea de disc [i directorul `n care va fi
generat fi[ierul arhiv\ (fi[ier cu extensie „TGZ‰) dup\ care selecta]i butonul "ARHIVEAZ|!"
(vezi figura SAT.1.1.5).

SAT - 5
WinMENTOR - Manual de exploatare

Fig. SAT.1.1.5.

OBSERVA}II:
A. A[a cum s-a precizat, fiecare SATELIT are un nume prescurtat unic. Acest lucru este necesar
pentru a identifica destina]ia [i provenien]a datelor ce circula de la BAZ| spre SATELI}I [i invers.
La constituirea datelor de pornire ale unui satelit pe calculatorul BAZ|, la nivelul directorului
con]inând firma va fi generat un subdirector având ca denumire numele prescurtat al
SATELITULUI urmat de extensia "EXP" (de la export date).
De exemplu, datele destinate SATELITULUI „PALMIRA‰ se vor reg\si `n subdirectorul
"PALMIRA.EXP" (vezi figura SAT.1.1.6).

Fig. SAT.1.1.6.

Dac\ nu opta]i pentru arhivarea automat\ furnizat\ de program, pute]i folosi un alt arhivor pentru
compactarea datelor sau chiar s\ transmite]i pachetul de date necompactat c\tre SATELIT.
Este important s\ [ti]i `n ce subdirector al calculatorului se g\sesc aceste date pentru a le putea
SAT

transmite (pe suport magnetic, CD sau prin e-mail) la SATELIT.


B. Dac\ utilizatorul opteaz\ pentru arhivarea furnizat\ de program, denumirea arhivei este
constituit\ din numele prescurtat al satelitului urmat de extensia "TGZ". Pentru a nu exista
confuzii ce pot genera pierderi de date, denumirea arhivei nu poate fi introdus\ de utilizator ci se
constituie automat din denumirea satelitului de destina]ie. La `ncheierea arhiv\rii se afiseaz\
macheta din figura SAT.1.1.7. care con]ine un buton pentru transmiterea prin e-mail a arhivei
c\tre calculatorul SATELIT.

SAT - 6
WinMENTOR - Manual de exploatare

Fig. SAT.1.1.7.

SAT.1.2. Preluarea datelor de pornire pe calculatorul SATELIT


Pentru pornirea firmei satelit trebuie s\ parcurge]i urm\torii pa[i:
instala]i pachetul de programe pe calculatorul sau re]eaua de calculatoare SATELIT, ca la o
firm\ obi[nuit\;
crea]i pe calculatorul SATELIT o firm\ de lucru dup\ indica]iile cunoscute (vezi Cap. 4.1.
„CREAREA UNEI NOI FIRME - DEMO SRL‰);
este foarte important ca atunci când programul cere anul [i luna de pornire a acestei noi
firme, s\ introduce]i acela[i an [i lun\ pe care le-a]i introdus `n nomenclatorul de
SATELI}I de pe firma BAZ| (vezi indica]iile de la punctul SAT.1.1);
dup\ ce a fost generat\ noua firm\, sesizând din cheia de protec]ie c\ este un calculator
SATELIT, programul cere datele de pornire ale firmei SATELIT;
prelua]i datele de pornire SATELIT astfel:
pentru cazurile `n care la generarea pachetului de date de pornire de pe
BAZ| nu s-a optat pentru arhivarea automat\ [i s-a utilizat un alt arhivor sau
pachetul a fost transmis `n stare nearhivat\, trebuie s\ crea]i dumneavoastr\
subdirectorul „BAZA.IMP‰ `n directorul firmei SATELIT, `n care copia]i
pachetul de date de pornire a SATELITULUI direct sau dup\ dezarhivare (vezi
figura SAT.1.2.1);

SAT

Fig. SAT.1.2.1.

`n cazul `n care a]i folosit programul de arhivare, copia]i arhiva pe calculatorul


SATELIT `ntr-un director oarecare (nu este nevoie de acest lucru dac\ citi]i
arhiva direct de pe dischete).
Deschide]i modulul „SATELIT‰:
la mesajul "NU AM INFORMA}II DE PORNIRE SATELIT PROVENITE DE LA
BAZ|. LE PREIEI ACUM ?" selecta]i op]iunea "DA";
sunte]i apoi `ntrebat dac\ datele ce urmeaz\ a fi preluate sunt arhivate.

SAT - 7
WinMENTOR - Manual de exploatare

Dac\ r\spunde]i afirmativ, va trebui s\ indica]i discul [i directorul `n care se


afl\ fi[ierul arhiv\ (cu extensie „TGZ‰).
Dup\ specificarea adresei arhivei selecta]i butonul "DEZARHIVEAZ|!".
Programul va dezarhiva pachetul de date de pornire `n directorul „BAZA.IMP‰
pe care `l creeaz\, dup\ care va prelua datele dezarhivate transferându-le `n
luna ini]ial\ [i cea de pornire.
Dac\ NU, selecta]i butonul "CONTINU|". Programul v\ va solicita selectarea
denumirii SATELITULUI. Dup\ selectarea denumirii, programul va prelua
automat datele de pornire din directorul „BAZA.IMP‰ transferându-le `n luna
ini]ial\ [i cea de pornire.
Dup\ terminarea prelu\rii datelor ini]iale se afi[eaz\ macheta din figura SAT.1.2.2, `n care se
afi[eaz\ nomenclatoarele care au fost actualizate [i num\rul de `nregistr\ri preluate.

Fig. SAT.1.2.2.

~n exemplul nostru, stocurile transmise pentru cuplare sunt "0"; nu acela[i lucru trebuie s\ se
`ntâmple `n cazul dumneavoastr\!
Dac\ aceste prelu\ri au decurs f\r\ incidente satelitul este, din acest moment, gata de lucru.

OBSERVA}IE:
Dac\ se dore[te ca la satelit s\ se poat\ urm\ri, din punct de vedere contabil, modul `n care
decurge desf\[urarea activit\]ii (editând balan]a contabil\, vor trebui modificate soldurile ini]iale
ale planului de conturi [i rulajele precedente care, de pe baz\ vin egale cu "0" sau la valoarea
celor existente pe firma baz\.
SAT

SAT.2. Actualizarea bazelor de date

Orice modific\ri ale stocurilor (soldurilor) ini]iale [i nomenclatoarelor care s-au `nregistrat pe baz\
dup\ transmisia datelor c\tre satelit, trebuie s\ fie transmise c\tre SATELIT pentru actualizarea
bazei de date. Aceast\ opera]ie va fi numit\ `n continuare sincronizare.
Pentru ca baza de date de pe calculatorul BAZ| s\ reflecte situa]ia contabil\, stocurile [i soldurile
`ntregii firme, este necesar ca documentele introduse pe postul de lucru SATELIT s\ fie preluate
pe BAZ|. Acest lucru se realizeaz\ prin procedura de cuplare.

SAT - 8
WinMENTOR - Manual de exploatare

SAT.2.1. Sincroniz\ri de date `ntre BAZ| [i SATELIT


Odat\ pornit un SATELIT, datele ini]iale provenite de pe calculatorul BAZ| pot fi oricând
reactualizate [i completate.
Transmiterea datelor pentru reactualizare se face, pe calculatorul BAZ|, selectând din
modulul „SATELIT‰ op]iunea "ACTIVIT|}I LA BAZ|", submeniul "SINCRONIZARE: EXPORT
NOMENCLATOARE SPRE SATELIT".
Macheta este cea descris\ la pornirea satelitului (vezi sec]iunea SAT.1.1) iar desf\[urarea
procedurii de lucru este asem\n\toare.
Nomenclatoarele [i caracteriz\rile contabile din prima pagin\, care nu au modific\ri, pot fi setate
pe „NU‰ pentru a nu mai fi transmise `nc\ o dat\ la satelit. ~n a doua pagin\ se seteaz\ pe „DA‰
stocurile (soldurile) ini]iale care au suferit modific\ri dup\ ini]ializarea satelitului. Inhibând
op]iunea „TOATE‰ pute]i alege anumite articole (parteneri sau persoane) selectand butonul „?‰.
Validarea stocurilor (soldurilor) selectate se face `nchizând macheta de selec]ie cu butonul „OK‰.
Nomenclatoarele de articole de stoc [i parteneri de pe SATELIT pot fi completate cu articole
respectiv parteneri din nomenclatoarele de pe BAZ| `n pagina a treia.
Preluarea datelor pe calculatorul SATELIT se va face selectând din modulul „SATELIT‰,
op]iunea "ACTIVIT|}I LA SATELIT", submeniul "SINCRONIZARE: IMPORT NOMENCLATOARE
DE LA BAZ|" (vezi figura SAT.2.1.1).

Fig. SAT.2.1.1.

Dup\ selectarea acestei op]iuni, utilizatorul va fi `ntrebat dac\ datele ce urmeaz\ a fi preluate sunt
arhivate. Dac\ r\spunde afirmativ, el va trebui apoi s\ indice discul [i directorul `n care se afl\
fi[ierul arhiv\ (extensie „TGZ‰).
Dup\ terminarea prelu\rii datelor, se afi[eaz\ fereastra din figura SAT.1.2.3 `n care sunt
prezentate nomenclatoarele care au fost actualizate [i num\rul de `nregistr\ri preluate.

SAT.2.2. Cuplarea pe BAZ| a documentelor introduse pe SATELIT


Cu excep]ia restric]iilor `n actualizarea unor nomenclatoare (prezentate la `nceputul capitolului),
calculatorul SATELIT lucreaz\ ca o firm\ obi[nuit\ beneficiind de toate facilit\]ile oferite de
pachetul de programe WinMENTOR.
Cuplarea documentelor emise pe SATELIT se face `n dou\ etape:
transmiterea documentelor de la SATELIT la BAZ|;
preluarea pe calculatorul BAZ| a documentelor provenite de la SATELIT.
SAT

S\ le lu\m pe rând.

Transmiterea documentelor de la SATELIT la BAZ|


Din modulul ‰SATELIT‰ selecta]i op]iunea "ACTIVIT|}I LA SATELIT", dup\ care "CUPLARE:
EXPORT DATE SPRE BAZ|".
~n macheta ce va fi afi[at\ `n urma select\rii acestei op]iuni sunt dou\ liste (figura SAT.2.2.1).

SAT - 9
WinMENTOR - Manual de exploatare

Fig. SAT.2.2.1.

Lista din stânga con]ine o linie cu textul "DATE NECUPLATE ~NC|".


Dac\ anterior au mai fost transmise date pentru cuplare, pentru fiecare transmisie, exist\ `n
aceast\ list\ câte o linie cu textul "CUPLAJ DIN DATA", urmate de data [i ora transmisiei.
La afi[area machetei, lista din partea dreapta este goal\. Utilizând butoanele cu s\ge]i din
fereastr\ sau dublu click de mouse pe pozi]ia selectat\, pute]i selecta datele pe care le ve]i
transmite. Acestea pot fi cele necuplate `nc\ sau dintre cele care au mai fost transmise pentru
cuplare anterior.

OBSERVA}IE:
Retransmiterea unor date deja cuplate este necesar\ atunci când pe calculatorul SATELIT au
intervenit modific\ri `n documentele care au f\cut obiectul cuplajului respectiv. Pentru a se putea
distinge pachetele de date cuplate care au suferit modific\ri, acestea apar `n list\ scrise cu culoare
ro[ie.
`n urma fiec\rei select\ri din lista din stânga (butonul cu o singur\ s\geat\-dreapta
selecteaz\ linia curent\, butonul cu dou\ s\ge]i-dreapta selecteaz\ `ntreaga list\), linia sau
liniile corespunz\toare trec `n lista din partea dreapt\. Renun]area la o selectare sau la
toate se face cu butoanele cu o s\geat\-stânga respectiv dou\ s\ge]i-stânga;
dup\ finalizarea select\rilor ap\sa]i butonul "START!" care declan[eaz\ procedurile de
generare a pachetului de date ce vor fi cuplate pe calculatorul BAZ|;
dup\ `ncheierea acestei gener\ri sunte]i `ntrebat dac\ dori]i s\ salva]i datele firmei (e util
pentru a preveni pierderi sau dubl\ri de date `n cazul unor avarii). V\ recomand\m s\ o
face]i!
se afi[eaz\ apoi o list\ cu num\rul total al documentelor transmise pentru cuplare, pe
tipuri de documente. Pute]i ob]ine la imprimant\ o list\ mai detaliat\ cu documentele
aflate `n pachetul de date pe care tocmai l-a]i generat selectând butonul "LISTARE";
`n final, a[a cum deja s-a descris la alte tipuri de transmisie de date `ntre BAZ| [i SATELIT,
pute]i opta pentru arhivarea pachetului de date, urmând a selecta unitatea de disc [i
directorul `n care va fi generat\ arhiva.
SAT

OBSERVA}IE:
Dac\ nu opta]i pentru arhivarea automat\ a pachetului de date ce va pleca la BAZ| [i dori]i s\
transmite]i aceste date, fie arhivate cu un alt program de arhivare, fie nearhivate, trebuie [tiut c\
datele se reg\sesc `n subdirectorul "BAZA.EXP" din directorul cu firma SATELIT (vezi figura
SAT.2.2.2).

SAT - 10
WinMENTOR - Manual de exploatare

Fig. VII.2.2.2.

Preluarea pe BAZ| a documentelor provenite de la SATELIT


Pe calculatorul BAZ| ve]i selecta din modulul „SATELIT" op]iunea "ACTIVIT|}I LA BAZ|" [i apoi
"CUPLARE: IMPORT DATE INTRODUSE LA SATELIT".
~n macheta afi[at\ va trebui s\ selecta]i apoi SATELITUL de la care ve]i prelua datele, selectând
butonul "PREIAU DATE DE LA SATELITUL".
Preluarea se declan[eaz\ selectând butonul "START!":
dac\ pachetul de date provenit de la SATELIT a fost arhivat automat prin programul de
transmitere, ve]i r\spunde afirmativ la `ntrebarea "DATELE PRELUATE SUNT ARHIVATE?",
urmând s\ indica]i unitatea de disc [i directorul `n care se g\se[te aceast\ arhiv\, a carei
denumire este format\ prin concatenarea numelui prescurtat al SATELITULUI de la care
provine [i extensia "TGZ".
dac\ pachetul de date provenit de la SATELIT nu a fost arhivat sau a fost arhivat manual
cu un alt program de arhivare, trebuie s\ copia]i datele respective (dezarhivate) `n
subdirectorul al c\rui nume este format din concatenarea numelui prescurtat al
SATELITULUI de la care provine [i extensia "IMP", subdirector aflat `n directorul cu firma
BAZ| (dac\ nu exist\, trebuie s\-l crea]i!);
`nainte de a se declan[a cuplarea datelor, se afi[eaz\ o list\ cu totalul documentelor
(clasate pe tipuri) con]inute `n pachetul de date. Pute]i ob]ine la imprimant\ o list\
detaliat\ cu aceste documente, la fel ca operatorul de pe calculatorul SATELIT;
dac\ `n urma consult\rii listei decide]i c\ se poate continua cuplarea datelor (selectând
butonul "CONTINU| CUPLAREA"), `n partea de jos a ecranului se afi[eaz\ o linie de
progres care indic\ procentul de date preluate din fiecare tip de document.
La finalul cupl\rii se afi[eaz\ o list\ care precizeaz\ câte documente au fost con]inute `n pachet [i
câte s-a reu[it s\ fie cuplate, pe tipuri de documente.

SAT

Figura SAT.2.2.3

SAT - 11
WinMENTOR - Manual de exploatare

SAT.3. Transmitere/import automat a ie[irilor c\tre/de la


subunit\]i
Transferurile de articole de stoc `ntre SATELIT/SATELIT, BAZ|/SATELIT sau SATELIT/BAZ| se
fac utilizând procedurile de "TRANSMISIE IE{IRI PE AVIZE C|TRE SUBUNIT|}I" (la expeditor) [i
"IMPORT AVIZE DE LA SUBUNIT|}I PENTRU INTR|RI" (la destinatar).

ATEN}IE:
Pentru a putea folosi aceast\ facilitate oferit\ de program, va trebui ca `n modulul „MENTOR‰ al
firmei curente (indiferent dac\ este BAZ| sau SATELIT) s\ `nc\rca]i `n nomenclatorul
"SUBUNIT|}I" denumirile celorlalte subunit\]i de la care/c\tre care primi]i/transmite]i articole de
stoc - figura SAT.3.1. Sub denumirea generic\ "FIRMA" este denumit\ "subunitatea" curent\.

Fig. SAT.3.1.

Transmiterea pachetului de date con]inând „IE{IRI C|TRE


SUBUNIT|}I‰
SATELITUL sau BAZA care transmite date este calculatorul "expeditor", pe care s-au emis
documente utilizând op]iunea "IE{IRI C|TRE SUBUNIT|}I" din modulul ‰MENTOR‰.
S\ presupunem c\ pe calculatorul BAZ| exist\ un aviz c\tre SATELIT. Pentru a transmite acest
document c\tre destinatar, care va `nregistra intrarea, ve]i parcurge urm\torii pa[i:
intra]i `n modulul „SATELIT‰, de pe calculatorul BAZ|, op]iunea "TRANSFER ~NTRE
SAT

SUBUNIT|}I", "TRANSMISIE IE{IRI PE AVIZE C|TRE SUBUNIT|}I" (vezi figura SAT.3.2.);

Fig. SAT.3.2.

~n macheta afi[at\ se selecteaz\ SATELITUL c\tre care va pleca pachetul de date - figura
SAT.3.3.

SAT - 12
WinMENTOR - Manual de exploatare

Dup\ selectare, `n grila de pe ecran apare lista tuturor ie[irilor c\tre subunit\]i emise de
expeditorul "FIRMA CURENT|" c\tre destinatarul selectat.
Selecta]i documentele pe care dori]i s\ le transmite]i (`n mod normal cele care nu au
completat\ data transmiterii dar, `n cazul `n care dori]i reluarea unor transmisii, ave]i
aceast\ posibilitate de a reinclude documente transmise anterior `n lista documentelor) cu
click de mouse sau tastând <ENTER> pe coloana "SELECTAT"‰ din rândul corespunz\tor
documentului respectiv. Dac\ dori]i s\ selecta]i toate documentele, utiliza]i butonul
"SELECTAT" aflat pe gril\ `n capul coloanei cu acela[i nume.
Dac\ dori]i s\ fie afi[ate `n gril\ doar documentele netransmise, pute]i selecta op]iunea
"AVIZE NETRANSMISE".
când selectarea s-a `ncheiat selecta]i butonul "START!";
linia de progres afi[at\ `n partea de jos a machetei indic\ procentul de date
generate;
dup\ terminarea gener\rii pachetului de date, arhiva]i-l r\spunzând "DA" la
`ntrebarea pus\ de program.

Fig. SAT.3.3.

Va trebui indicat\ unitatea de disc [i directorul `n care se va genera fi[ierul arhiv\ (extensie
„TGZ‰).
Dac\ nu dori]i arhivarea pachetului de date sau dori]i s\ folosi]i un alt program de arhivare,
pachetul de date generat de program se afl\ `n directorul "AVIZE", `n subdirectorul al c\rui nume
este format din numele prescurtat al destinatarului urmat de extensia "EXP" (de la export), de la
nivelul directorului firmei expeditoare.
De exemplu, dac\ pachetul de date este destinat satelitului, el se va g\si `n subdirectorul
„PALMIRA/BAZA.EXP/AVIZE‰ - vezi figura SAT.3.4.
SAT

Fig. SAT.3.4.

SAT - 13
WinMENTOR - Manual de exploatare

Preluarea pachetului de date con]inând "IE{IRI C|TRE SUBUNIT|}I"

Pentru a prelua pachetul de date ve]i parcurge urm\torii pa[i:


lansa]i pe calculatorul SATELIT, din modulul ‰SATELI}I‰, op]iunea "TRANSFER ~NTRE
SUBUNIT|}I", "IMPORT AVIZE DE LA SUBUNIT|}I PENTRU INTR|RI" (pentru acest post
de lucru, datele con]inute de pachet reprezint\ intr\ri) - figura SAT.3.5.

Fig. SAT.3.5.

pe ecran se afi[eaz\ macheta `n care trebuie s\ indica]i de la cine prelua]i aceste date.
Selecta]i butonul "PREIAU DATE DE LA SATELITUL".
pentru a declan[a preluarea se va ap\sa butonul "START!".

Dac\ pachetul de date a fost arhivat prin program (arhiv\ de tip ‰TGZ‰), va trebui s\ indica]i
unitatea de disc [i directorul `n care se afl\ aceast\ arhiv\.
Dac\ s-a folosit un alt program de arhivare sau pachetul de date nu a fost arhivat, programul va
`ncearca s\ g\seasc\ aceste date `n subdirectorul "AVIZE" aflat la rândul s\u `n subdirectorul cu
numele format prin concatenarea numelui expeditorului urmat de extensia "IMP".
De exemplu dac\ pachetul provine de la baz\ el trebuie s\ se afle `n subdirectorul
"BAZA.IMP/AVIZE" - vezi figura SAT.3.6.
Dup\ lansarea prelu\rii datelor, utilizatorul este anun]at câte avize a con]inut pachetul respectiv.
SAT

Fig. SAT.3.6.

SAT - 14
WinMENTOR - Manual de exploatare

OBSERVA}IE:
Aceast\ preluare este doar o conversie a datelor provenite de la expeditor, la codific\rile de pe
baza de date a destinatarului.
Preluarea propriu-zis\ a acestor date ca intr\ri se face `n modulul „MENTOR‰, op]iunea "INTR|RI
DE LA SUBUNIT|}I".

La ad\ugarea unui nou document, f\când click cu butonul drept a mouse-lui oriunde `n câmpul
machetei (vezi figura SAT.3.7), se afi[eaz\ un meniu pop-up cu op]iunea "PREL.AUTOM.DE LA
SATELI}I".

Fig. SAT.3.7.

Selectând aceast\ op]iune se afi[eaz\ o machet\ `n care trebuie s\ indica]i de la ce expeditor se


preiau datele. Dup\ ce face]i aceast\ selec]ie, se va afi[a o gril\ ce con]ine documentele - cu
intr\ri de la expeditorul respectiv - care au fost preluate.
Documentele cu bif\ `n dreptul lor, `n coloana "PRELUARE", au fost preluate anterior - figura
SAT.3.8.
Selectând un document din aceast\ list\, `n macheta cu "AVIZE DE EXPEDI}IE" vor fi aduse
automat articolele cu cantit\]ile [i pre]urile con]inute de documentul respectiv.

Fig. SAT.3.8.
SAT

SAT - 15
WinMENTOR - Manual de exploatare

SAT.4. Export c\tre SATELI}I al pl\]ilor, `ncas\rilor [i


compens\rilor efectuate pe baz\ pentru factur\rile de pe
SATELI}I

~n cazurile `n care unele pl\]i, `ncas\ri sau compens\ri ale facturilor introduse pe satelit au fost
f\cute pe baz\, acestea pot fi transmise c\tre satelitul respectiv pentru a reflecta corect situa]ia
partenerilor.
Transmiterea c\tre satelit a documentelor de plat\/`ncasare se realizeaz\ cu op]iunea „EXPORT
PL|}I/~NCAS|RI FACTURI EMISE LA SATELI}I‰ iar transmiterea compens\rilor se face cu
op]iunea „EXPORT COMPENS|RI FACTURI EMISE LA SATELI}I‰, ambele existente `n submeniul
deschis de op]iunea „ACTIVIT|}I LA BAZ|‰ din meniul principal al modulului SATELIT.
Diferen]a dintre cele dou\ op]iuni este localizarea fi[ierelor ce con]in datele respective. Pentru
pl\]i/`ncas\ri salvarea (eventual arhivarea) fi[ierelor se realizeaz\ `n subdirectorul „TREZOR‰ al
directorului „BAZA.EXP‰ din firma respectiv\, `n timp ce pentru compens\ri datele sunt salvate `n
subdirectorul „COMPENS‰ al aceluia[i director „BAZA.EXP‰.

Fig. SAT.4.1.

Preg\tirea datelor pentru transmisie se face `n grila care se deschide la selectarea uneia din cele
dou\ op]iuni, (fig. SAT.4.1), selectând documentele care vor fi transmise. ~n gril\ pot fi afi[ate
toate pl\]ile/`ncas\rile sau numai cele netransmise pân\ la momentul respectiv, dar vor fi
transmise c\tre satelit numai documentele selectate (care au o bif\ `n ultima coloan\).
Datele - arhivate sau nu - trebuie copiate pe satelit `n directorul „BAZA.IMP‰, subdirectorul
SAT

„TREZOR‰ (respectiv „COMPENS‰ pentru compens\ri), care va trebui creat dac\ nu exist\.
Preluarea datelor pe satelit se face din modulul SATELIT cu op]iunile „IMPORT PL|}I/~NCAS|RI
EMISE PE BAZ|‰ [i „IMPORT COMPENS|RI EMISE PE BAZ|‰ din „ACTIVIT|}I LA SATELIT‰.
Programul va c\uta datele automat `n directorul „BAZA.IMP‰, subdirectorul „TREZOR‰ (respectiv
„COMPENS‰ pentru documentele de compensare).

SAT - 16

S-ar putea să vă placă și