Sunteți pe pagina 1din 14

SC.

XXXXXX SRL

PROGRAMA
PENTRU CURSUL DE
INSPECTOR RESURSE UMANE

Domeniul: Administraţie şi management


C.O.R. 333304

Formator: XXXXX

Cursant: XXXXX

Aprilie 2012,XXXX
Modulul 1: Recrutarea personalului şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului.

1.Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului


2. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
3.Întocmirea dosarului de pensie
4. Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat
5. Întocmirea şi depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat
6:Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
7 :Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Modulul 2: Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă în concordanţă cu dezvoltarea


profesională

1.Lucrul în echipă
2. Dezvoltarea profesională

Modulul 3: Planificarea activităţii proprii în concordanţă cu sarcinile zilnice

1. Oferirea informaţiilor privind problemele de personal


2. Modalitati de comunicare-primirea si transmiterea informatiilor
3. Planificarea activităţii proprii
MODULUL 2

Îmbunătăţirea competenţelor de lucru în echipă


în concordanţă cu dezvoltarea profesională

Rezultate urmărite:

- Vor şti cum să întocmească şi gestioneze documentele de evidenţă a personalului


- Vor şti să organizeze recrutarea şi selecţia personalului
- Vor şti să întocmească şi să gestioneze carnetele de muncă ale personalului
- Vor şti să întocmească ştatul de plată pentru personalul încadrat
- Vor învăţa să lucreze în echipă
- Se vor putea dezvolta profesional
- Vor putea oferi informaţii privind problemele de personal
- Îşi vor planifica activitatea proprie
- Vor putea administra baza de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

METODA DE LUCRU

Se utilizează metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediată. Ponderea activităților este 70 %
aplicații practice și 30 % teorie. Din metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în
grupuri mici, studii de caz, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări și exerciții.Comunicarea între
participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.
PROGRAMA DE PREGATIRE
MODULUL. 1
NR CRT
MIJLOAC
METODE/
E DE
UNITATE DE OBIECTIV DE ACTIVITAT
CONTINUT DE BAZA INSTRUIR CRITERII DE EVALUARE
COMPETENTE REALIZARE I DE
E/INVATA
FORMARE
RE
1. ÎNTOCMIREA ŞI 1. Sa identifice 1.Tipuri de documente 1.1. Tipul de documentului este
GESTIONAREA tipul de întocmite/completate: identificat
DOCUMENTELO document - contracte de muncă corect, în conformitate cu solicitarea şi cu
R DE EVIDENŢĂ - convenţii civile destinaţia acestuia.
A - decizii individuale 1.2. Tipul documentului de întocmit şi
PERSONALULUI (schimbări de funcţii, datele necesare întocmirii corecte a
promovări de funcţii, documentului sunt identificate cu
sancţionări, modificări promptitudine.
salariale, încetări de 2.1. Documentele se întocmesc/completează
activitate) şi actualizează asigurând corectitudinea şi
- adeverinţe (de vechime confidenţialitatea datelor utilizate.
în muncă, de detaşare, 2.2. Documentele se întocmesc/actualizează
de salarii, alte tipuri de respectând legislaţia în vigoare cu privire la
adeverinţe) procedură şi termene de realizare.
- fişa de evaluare a 2.3. Documentele se redactează cu grijă,
performanţelor fără ştersături şi corecturi, asigurând
profesionale individuale lizibilitatea datelor.
- documente solicitate în 2.4. Informaţiile cuprinse în documente
interiorul organizaţiei corespund situaţiei reale a salariatului.
2.Documente gestionate: 2.5. Contractele individuale de muncă şi
- dosarul de personal convenţiile de prestări servicii sunt
2. Sa - registrul de evidenţă de completate cu date verificate.
întocmească personal 2.6. Contractele individuale de muncă şi
documente - registrul de convenţii convenţiile de prestări servicii sunt
specifice civile întocmite în numărul de exemplare prevăzut
activităţii de - decizii comune de legislaţia în vigoare.
personal

organizatorice Explicatia ; Suport de 2.7. Contractele individuale de muncă şi


- registrul intrări-ieşiri Expunerea ; curs; convenţiile de prestări servicii sunt
documente Conversatia Fisa de prezentate spre înregistrare la Inspectoratul
3. Sa 3.Documente euristica ; lucru ; Teritorial al Muncii în termenul prevăzut de
întocmească centralizatoare şi situaţii Comunicare Flipchart, lege.
documente statistice: centralizatoare verbala, tabla, creta 2.8. Contractele individuale de muncă şi
statistice şi de concedii, situaţii scrisa ; convenţiile de prestări servicii sunt
MODUL 3

Nr.crt UNITATI ACTIVIATE FORMATOR ACTIVITATE CURSANT TIMP ALOCAT


ÎNTOCMIREA ŞI Defineste cerintele ,oferă
1 GESTIONAREA cursanţilor informaţii Asculta,isi ia notite,Participa
DOCUMENTELOR DE suplimentare care să faciliteze la discutii de grup, pune
EVIDENŢĂ A înţelegerea şi clarificarea intrebari, rezolva studiile de
PERSONALULUI aspectelor specifice şi acordă caz.
1. Sa identifice tipul asistenţă cursanţilor care
de document întâmpină dificultăţi în
2. Sa intocmeasca însuşirea şi utilizarea
documente informaţiilor oferite.
specifice 30 min
activităţii de
personal
3. Sa intocmeasca
documente
statistice şi
Centralizatoare
4. Sa gestioneaze şi
arhiveze documente
ORGANIZAREA Expune informaţiile relevante
2 RECRUTĂRII ŞI utilizând metode şi tehnici de Participa la discutii, asculta,
SELECŢIEI instruire alese în conformitate vine cu completari, isi ia
PERSONALULUI cu nevoile cursanţilor : notite, rezolva studii de caz.
1.Sa identifice Prezentarea;
necesarul de Observatia dirijata;
personal şi Conversatia euristica;
metodele de Studiu de caz
recrutare stabilite
2.Sa redacteze şi
30 min
lanseaze mesajul de
recrutare
3. Sa intocmeasca şi
sa păstreaze baza
de date
cu rezultatele
4. Sa organizeze
programul de
selecţie
5. Sa participe la
procesul de selecţie
a

candidaţilor
6.Sa anunţe
rezultatele
procesului de
selecţie
ÎNTOCMIREA Expune informatiile,asigură
3 DOSARULUI DE posibilitatea efectuării de Asculta, participa la rezolvarea 1h si 30 min
PENSIONARE aplicaţii practice şi furnizează studiilor de caz ,pune intrebari.
1. Pregăteşte cursanţilor feedback-ul
documentele necesar fundamentării
necesare competenţelor dobândite.
pensionării în
diferite situaţii
2. Întocmeşte
dosarul de
pensionare
3. Depune dosarul
la Casa Teritorială
de Pensii
ÎNTOCMIREA Expune informatiile,asigură
4 STATULUI DE PLATĂ posibilitatea efectuării de Asculta , lucreaza in echipe,
PENTRU aplicaţii practice şi furnizează participa la discutii, pune
PERSONALUL cursanţilor feedback-ul intrebari, face calcule specifice
ÎNCADRAT necesar fundamentării dupa formule date,
1. Sa culega competenţelor dobândite,
informaţiile oferă oferă cursanţilor
necesare informaţii suplimentare care să
întocmirii statului de faciliteze înţelegerea şi
plata clarificarea aspectelor
2. Sa calculeaze specifice şi acordă asistenţă
cursanţilor care întâmpină 1h si 30 min
salariile realizate de
fiecare persoană dificultăţi în însuşirea şi
3. Sa calculeaze utilizarea informaţiilor oferite.
obligaţiile societăţii
faţă
de bugetul de stat
4. Sa transmita
celor abilitaţi
informaţiile
din ştatul de plată
Structura cursului:

Partea teoretica a cursului are loc pe durata a patru zile de curs de la 9.00 la 17:00.

AGENDA CURSULUI:

Ziua I

09:00 - 10:30 Sesiune introductivă – prezentare participanţi şi curs

Elemente introductive, concepte si principii de baza

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului

Identificarea tipurilor de documente ;

Intocmirea documentelor specifice activitatii de personal ;

Revisal, conform HG 500/2011 si Ordin 1918 din data de 25.07.2011 - simulare proceduri de angajare,
concediere si modificare contract de munca (ultimele prevederi Codul Muncii)

Intocmirea documentelor statistice si centralizatoare ;

Gestionarea si arhivarea documentelor.

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Organizarea recrutarii si selectiei de personal

Identificarea necesarului de personal si metodele de recrutare stabilite ;

Redactarea si lansarea mesajului de recrutare ;

Intocmirea , pastrarea si actualizarea bazei de date cu rezultatele recrutarii ;

Organizarea programului de selectie ;

Participarea la procesul de selectie al canditatilor ;

Anuntarea rezultatelor procesului de selectie

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Vechimea in munca - evidenta si modalitati de justificare.

Contractul de munca, tipuri, termene, clauze, aspecte legislative.

Ziua II

09:00 - 10:30 Planificarea activitatii proprii


Identificarea obiectivelor

Identificarea modalitatilor de indeplinire a activitatii

Intocmirea programului de activitati

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Lucrul in echipa

Identificarea rolului in echipa

Lucrul in echipa

Medierea conflictelor de munca

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Dezvoltarea profesionala

Identificarea nevoilor de instruire

Studierea legislatiei si documentelor specifice

Participarea la cursuri si seminarii pentru perfectionare

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Recapitulare

Ziua III

09:00 - 10:30 Intocmirea dosarului de pensionare

Pregatirea documentelor necesare diferitelor forme de pensionare

Intocmirea dosarului de pensionare

Depunerea dosarului la Casa Teritoriala de Pensii

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Oferirea informatiilor privind problemele de personal

Identificarea solicitarilor

Oferirea informatiilor necesare

Cunostinte de legislatia muncii

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand pc-ul

Stabilirea cerintelor bazei de date de personal


Intretinerea bazei de date de personal

Obtinerea de rapoarte din baza de date de personal

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Recapitulare

Ziua IV

09:00 - 10:30 Intocmire statului de plata pentru personalul incadrat

Culegerea de informatii necesare intocmirii statului de plata

Calcularea salariilor realizate de catre fiecare persoana

Calcularea obligatiilor societatii fata de bugetul de stat

Transmiterea celor abilitati informatiile din statul de plata

10:30 - 10:45 Pauză de cafea

10:45 - 12:15 Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale, asigurarilor de somaj si pentru asigurarile de sanatate ( DECLARATIE 112)

Intocmirea declaratiilor

Transmiterea declaratiilor

12:15 - 13:45 Pauză de prânz

13:45 - 15:15 Concluzii

15:15 - 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Simulare test

Denumirea temelor abordate:

1. Funcţiunea de personal şi managementul resurselor umane în cadrul intreprinderilor


- Factorii economici
- Factorii tehnici
- Factorii sociologici

2. Evoluţia funcţiunii de resurse umane


- Conţinutul funcţiunii de resurse umane
- Organizarea funcţiunii de resurse umane

3. Motivaţia şi participarea lucrătorilor. Stilul de comportament al conducatorilor


- Motivaţia lucrătorilor
- Participarea lucrătorilor
- Stilul de comportament al conducătorilor
4. Comportamentul privind intrarea pe piaţa forţei de muncă
- Consideraţii generale
- Curiculum vitae
- Semnificaţia şi importanţa CV
- Forma sau aspectul CV
- Tipologia şi conţinutul CV

5. Selecţia şi recrutarea personalului


- Selecţia personalului în vederea angajării
- Primirea şi integrarea personalului nou angajat
- Costurile determinate de activităţile privind selecţia, încadrarea şi integrarea personalului

6. Codul Muncii – instrumentul de reglementare a raporturilor de muncă


- Principii de bază
- Evidenţa încadrării şi încadrarea în muncă
- Angajarea persoanelor handicapate
- Angajarea gestionarilor
- Categorii de contracte de muncă
- Contractul colectiv de muncă
- Contractul individual de muncă
- Contrctul individual de muncă pe perioadă nedeterminată
- Contractul individual de muncă pe perioadă determinată
- Contractul individual de muncă prin agent de muncă temporar
- Contractul individual de muncă cu timp parţial
- Contractul individual de muncă cu munca la domiciliu
- Contracte speciale de formare profesională organizate de angajator
- Contract de calificare profesională
- Contract de adaptare profesională
- Contractul de tip particular de ucenicie la locul de muncă
- Executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
- Executarea contractului individual de muncă
- Modificarea contractului individual de muncă
- Suspendarea contractului individual de muncă
- Suspendarea de drept a CIM
- Suspendarea din iniţiativa salariatului a CIM
- Suspendarea din iniţiativa angajatorului a CIM
- Suspendarea prin acordul părţilor a CIM
- Încetarea contractului individual de muncă
- Încetarea de drept a CIM
- Încetarea din iniţiativa salariatului a CIM
- Încetarea din iniţiativa angajatorului a CIM
- Încetarea CIM pe motive ce ţin de salariat
- Încetarea CIM pe motive ce nu tin de salariat
- Încetarea CIM cu acordul părţilor
- Încetarea CIM cu acordul unilateral de voinţă al uneia din părţi
- Timpul de muncă şi timpul de odihnă
- Durata timpului de muncă
- Timpul de muncă
- Munca suplimentară
- Munca de noapte
- Repausurile periodice
- Repausul săptămânal
- Sărbătorile legale
- Concediile
- Concediile de odihnă
- Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite
- Concediile fără plată
- Concediile pentru formare profesională
- Concedii plătite pentru formare profesională
- Concedii fără plată pentru formare profesională
- Răspunderea juridică
- Regulamentul intern
- Răspunderea disciplinară
- Răspunderea patrimonială
- Răspunderea contravenţională
- Răspunderea penală
- Jurisdicţia muncii

7. Intocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

HG 500/2011
- Răspunderi şi sancţiuni
- Metodologia de întocmire, completare şi evidenţă

- Generarea registrului utilizând aplicaţia Revisal


- Transmiterea on-line a registrului
- Obţinerea parolei, modelul de solicitare

8. Angajarea persoanelor handicapate


- Angajarea gestionarilor

9. Gestiunea personalului şi a locului de muncă


- Gestiunea personalului
- Statutul personalului în intreprindere
- Efectivele de personal în intreprindere
- Gestiunea locurilor de muncă
- Organizarea activităţii şi dinamica locurilor de muncă
- Analiza şi evoluţia posturilor

10. Aprecierea personalului şi a activităţii sale


- Necesitatea aprecierii
- Obiectivele sistemelor de apreciere
- Conţinutul aprecierii
- Evaluarea performanţelor
- Evaluarea potenţialelor

11. Gestiunea carierelor


- Notiunea de cariera. Conditiile gestiunii carierelor
- Planul de dezvoltare a carierelor
- Politica de promovare
- Gestiunea plecarilor din intreprindere

12. Formarea profesională


- Formarea - o investiţie eficientă
- Necesitatea formării. Tipuri de formare.
- Investiţia în formare
- Planul de formare.
- Analiza şi evaluarea cerinţelor de formare
- Organizarea acţiunilor de formare
- Punerea în practica a formării
- Urmărirea şi evaluarea costurilor şi a rezultatelor formării

13. Administrarea şi calculul salariilor


- Politica salarială – componentă a politici generale a intreprinderii
- Principiile generale ale sistemelor de salarizare
- Principalele sisteme de salarizare
- Sisteme de salarizare individuală şi globală
- Criterii şi politici de salarizare
- Întocmirea fişelor fiscale 1 şi 2 în vederea calculului impozitului pe venitul global

14.Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale


- Principii de bază
- Prestaţiile de asigurari sociale
- Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
- Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
- Indemnizaţia pentru maternitate
- Indemnizaţia pentru creşterea sau îngrijirea copilului bolnav
- Ajutorul de deces
- Categorii de pensii
- Pensia pentru limită de vârstă
- Pensia anticipată
- Pensia anticipată parţială
- Pensia de invaliditate
- Pensia de urmaş
- Calculul pensiilor. Stabilirea şi plata pensiilor
- Calculul pensiilor
- Stabilirea şi plata pensiilor

15.Sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă


- Categorii de beneficiari ai şomajului
- Indemnizaţia de şomaj
- Condiţii de acordare
- Beneficiarii indemnitaţiei de şomaj
- Coantumul indemnizaţiei de şomaj
- Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj
- Stimularea angajatorilor
- Subvenţionarea locurilor de muncă
- Acordarea de credite în condiţii avantajoase
- Acordarea unor facilităţi

16.Dialogul social
- Sindicatele
- Reprezentanţii salariaţilor
- Patronatul

17.Conflictele de muncă. Greva.


- Conflictele de interese. Greva
- Conflictele de drepturi

S-ar putea să vă placă și