Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

18/ HG 64 din 2011

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SERVICIUL STARE CIVILĂ
Nr. .............din ...........................

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi: ziua ..... luna ………..... anul .......
Depunerea cererii de declarare a nașterii copilului ..........................................................,
născut la data de .................. în localitatea .........................., sectorul/județul ................,
fiul (fiica) lui ................................................ și al (a) ……….…….……….....................,
de către dl (dna) ......................................................................., s-a făcut prin intermediul
dlui (dnei) ..........................................................., cu domiciliul în ....................................,
interpret autorizat de ....................................................................... cu nr. ........../.............,
întrucât declarantul ......................................................................................... este cetățean
străin/ persoană cu handicap auditiv/surdocecitate.

Ofițer de stare civilă delegat,


..............................................

Interpret,
……………….
Declarant,
.................

“ Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date . ”