Sunteți pe pagina 1din 1

Pe verso-ul

Pe verso-ul
fiecărei fiecărei
fotografiifotografii
vor vor
fi fi
completatecompletatenumele, numele,
prenumele prenumele
şi data naşterii
şi data naşterii
minorului.minorului.
Formular nr. 9
Revizie: 10.07.2019
FOTOFOTO

Domnule Președinte,

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………………………………..,
cetățean român, fiul/fiica lui …………………….și al ……………………………, născut/născută la
data de ……………… în ………………………………….., posesor al actului de identitate seria
………….. nr. ……………….. eliberat de …………………….. și/sau al pașaportului seria ………..…
nr………………….. respectiv al certificatului de cetățenie română nr. …………................ din data
…………………………… cu domiciliul actual în
……………………………………………………...................................... și cu reședința în
………………………………………………………………………………………..........................,
în temeiul art. 9 alin. 5 / 6 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, solicit dobândirea cetățeniei române de către copilul meu minor:

Nume copil minor …………………………………………


Prenume copil minor ……………………………………...
Data naștere minor ………………………………………...
Loc naștere ………………………………………………...
Nume/prenume tată ………………………………………..
Nume/prenume mamă ……………………………………..

Solicit să îmi fie comunicate aceste informații și la adresa de email


……………………………………/ telefon …………………………………., respectiv la adresa de
domiciliu/reședință ……………………………………………………….………………................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European (UE 2016/679) privind Protecția
datelor cu caracter personal cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R. (UE 2016/679) and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R. (UE 2016/679) et GOU no.
41/2016.)

Data, Semnătura
……………………. …………………….