Sunteți pe pagina 1din 3

Cetățenia – calitate a persoanei fizice ce desemnează o legătură politică și juridică,

permanentă între persoanele fizice și stat, nelimitată în spațiu și timp și care acordă
persoanei fizice posibilitatea să beneficieze de toate drepturile și libertățile
fundamentale recunoscute și garantate de stat, inclusiv de a participa la realizarea
suveranității poporului și își asumă obligația de a respecta toate îndatoririle
fundamentale prevăzute de constituție și de legislația statului în vigoare.

Cetățenia -- reprezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează raporturi


sociale grupate în jurul necesității de a asigura plenitudinea drepturilor și obligațiilor
prevăzute de constituție și legi acelor persoane care, prin sentimentele și interesele lor,
sunt strâns legate de destinele statului respectiv

Cetățenia la general interesează atît dreptul consituțional, cît și dreptul internațional


public și privat .Noțiunea de cetațenie isi are atestare inca din orașele Romane și iși are
radacinile din latinescu ,,civitas,,

,,Ius civile,,(dreptul cetații)-semnifica faptul că indivizii care nu fac parte din cetate ,nu
sunt ocrotiți de legea Romana ,datorita acestui fapt acei care nu purtau acest titlu adică
strainii chiar dacă erau liberi aveau un statut juridic similar cu cel al sclavului:erau
lipsiți de personalitate juridica și puteau fi luați sclavi de orcine.Noțiunea contemporana
a cetațeniei a fost introdusa in anul 1789 prin Declarația franceza a drepturilor omului
si cetațeanului.În legislața Reublicii Moldova noțiunea de cetățenia a fost interpetata
pentru prma data în anul 1991 in Legea cu prvire la cetățenia RM.

 Evoluția instituției cetațeniei a depins de urmatorii factori:

1. Drepturile si libertatile cetațenești acordate și garantate de catre Stat.

2. Dezvoltarea social-econimica a statului.

3. Valorile democratice prezentate de catre stat.

4. Tratate si convenții internaționale diferite pe care statele le-au ratificat.

Termenul juridic cetățenie are un caracter complex deoarece in opinia unor autori
cetățenia ca instituție integreaza elementele specifice a mai multor ramuri de Dret insa

Noțiundea juridică a cetățeniei a aparut in ramura dretului constituțional celelalte


ramuri ale dretului reglementînd mai degrabă procedura si diversitatea modurilor de
dobîndire sau pierdere a cetățeniei decît conținutul propriu zis al acestei instituții.
În literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe teorii științifice care incearca să
identifice natura juridică a cetățeniei. Unele dintre teorii sunt:

Teoria contractala : (aceasta se naște numai dintr-un acord de voința aparținind


Statului și persoanei fizice.Aceasta teorie este supusa criticii,dat fiind faptul ca
instituția contractului și instituția cetățeniei sunt de natura diferita---de ex: la dobîndirea
cetățeniei prin nastere voința celui născut nu se poate exprima.)

Teoria manifestarii unilaterale a voinței de către stat: (presupune dobindirea cetățeniei


prin natruralizare statul manifestindu-și in mod unilateral voința sa la solicitarea din
partea persoanei.

Teoria condiției juridice : (.cetățenia este definita ca aparența unei persoane la statavind
in corapost cu acesta drepturi stabilite prin lege precum si obligații corespunzatoare)

Teoria statului juridic : (canform careia cetățenia statuluieste un statut personal.)

Teoria raportului juridic : (explica ca cetățenia este un raport politic și juridic de


,,dominațiune și supușenie,, din care izvorasc D și L intre individ și stat.)

Teoria cetățeniei ca element constitutiv al statului (cetățenia este un element al


capacitații juridice care reprezinta o prerogativa a subiectelor de drept.)

Teoria legaturii de apartinență a statului.: (indica ca cetățenia exprimă legătura ce


unsește un individ , grup de indivizi sau anumite bunuri cu un anumit stat.)

Teoria cetățeniei ca element al capacității juridice: ( este opinia simpla care reprezinta
ca cetățenia este un element constituiv al statului).

Cetățenia RM este reglementată de următoarele acte normative și tratate


internaționale:
1. Constituția Republicii Moldova
2. Legea cetățeniei RM nr 1024 din 02.06.2000
3. Hotărârea Guvernului 197 din 12.03.2001 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire procedura dobândirii și pierderii cetățeniei
RM.
4. Declarația Universala a Drepturilor Omului.
5. Pactul internațional privind drepturile civile și politice.
6. Pactul internațional cu privire la drepturile economice,sociale și
culturale.
7. Convenția Europeană cu privire la cetățenie,incheiata la Strasburg la 6
moiembrie 1997 și ratificata de catre Parlamentul RM prin Hotărârea
din 14 octombrie 1999.