Sunteți pe pagina 1din 22

J

1 Prl?/3~2--

y

.\

16. OCT. 2018

SECTIUNEA III

FORMULARE

Formularul nr. 1.

OPERATOR ECO

OMIC

(denumirea m1me/e)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputemicit al

,

(denumirealnume/e si sediu/ladresa operatorului economic)

declar pe propr i a ra s pundere , sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanq iunilor aplicate faptei de fal s in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 155 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 114/2011 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de conce s iune de lucrari publice ~i a contractelor de conces iune de servicii , respectiv ill ultimii 5 ani nu am fo st condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatore~ti pentru participarea la acti v itati ale unei organizatii criminate, pentru coruptie, frauda ~i/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala ~i o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

S ub s emnatul declar ca informatiil e fumi za t e sunt compl e te ~i cor e cte in fiecare detaliu ~i

int e l eg c a autoritate a contr a ctanta ar e dr e ptul de a s olicita , in s copul v erificarii ~i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

(se precizeaza

data exp iriirii per ioadei de valabilitate a ofertei care este 90 de z ile de Ia data deschiderii

ofertelor).

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

Data completarii

Operator economic,

(semniitura aut ori=ata)

2 din 19

Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 156

Subsemnatul(a)

[se insereaza numele operatorului

[ se

[se [se insereaza data] , organizata de

economic-persoana juridica], in calitate de ofertant la procedura de

mentioneaza procedura] pentru achizitia de

insereaza denumirea lucrarii ~i codul CPV], la data de

[se insereaza numele autoritatii contractante],

declar pe proprie raspundere ca:

a)

nu suntem in stare de faliment ca urmare a hoUinlrii pronuntate de judecatorul-

sindic;

ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ~i contributiilor de

asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care suntem stabiliti pana la data solicitata

c)

2017.

c 1 ) in ultimii 2 ani ne-am indeplinit corespunzator obligatiile contractuale ~i nu am produs fapte de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor no~tri; d) nu am fest condamnati, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatore~ti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre~eli in materie profesionala; e) nu prezint informatii false ~i voi prezenta toate informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta , in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare ~i selectie Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i inteleg ca autor i tatea contractanta are dreptul de a so li cita , in scopul verifidirii ~i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. lnteleg cain cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaratii.

Data completarii

3 din 19

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 150

Subsemnatul, reprezentant imputemicit al

,

(denumirea numele si sediul adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice. ca nu ne a:flam in situatia prevazuta Ia art. 150 din Ordonanta de urgenta a Guvemului m. 114/2011 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv 1n nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare ~i/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot / sot ie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 149 alin. (2), cu persoane ce detin funqii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicit a , in scopul verifidirii ~i confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazulin care aceasta declaratie nu, este confonna cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulin declaratii.

Data completarii

Operator economic,

(semnatura autori=ata)

4 din 19

Formularul nr. 4

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

I.

Subsemnatul/Subsemnatii ,

,

reprezentant/reprezentanti

legali

allai

,

de

din data de

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate ~i complete din toate punctele de vedere.

lntreprindere/asociere

care

va

participa

la

procedura

de

achizitie

publica

organizata

, in calitate de autoritate contractanta, cu

,

II. Certific/Certificam prin prezenta, In numele

,

urmatoarele:

1. am citit ~i am inteles continutul

prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica In conditiile

in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate ~i/sau incomplete in orice privinta ;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa lnainteze

oferta de participare, inclusiv 1n privinta termenilor continuti de oferta; 4. In sensu! prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantulln numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza In cadrul aceleia~i proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, lntrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fast conceputa ~i formulata In mod independent fata de oricare

concurent, tara a exista consultari, comunicari, lntelegeri sau aranjamente cu ace~tia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din lntelegeri mtre concurenti In ceea ce

prive~te preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu Ia

respectiva procedura sau intentia de a include In respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri lntre concurenti in ceea ce prive~te calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate In oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent

inainte de momentul oficial a! deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate In prezentul certificat sunt adevarate ~i lntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

Reprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi)

5 din 19

Data

FORMULARUL or. 5

CANDIDATULIOFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal :

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:/Fax:

Telex

E-mail:

Cont Trezorerie:

5. Certificatul de inmatricularellnregistrare

(numarul, data ~i locu l de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.

Birourile

filialelor/sucursalelor

locale,

daca

este

cazul:

(adrese complete, telefonltelex/fax, certificate de

inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri

anuaHi

Cifra de afaceri anuaHi

(echivalent euro)

Anul

la 31 decembrie (RON)

2015

2.

2016

~

201 7

D Media

anuala:

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

6 din 19

Operator economic

Formularul nr. 6

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

.

1. Subsemnatul, reprezentant

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie

publica

(se

mentioneaza procedura), avand ca

obiect

(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[

] in nume propriu;

 

[

]

ca asociat in cadrul asociatiei

;

[

ca subcontractant al (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

]

;

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoa~tere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati ca~tigatori,pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 1nteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 1nsotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

(se precizeaza data

expirarii perioadei de valabilitate a ofertei care este 90 de zile de Ia data deschiderii ofertelor).

Prezenta declaratie este valabila pana a data de

Operator economic,

(semnatura autorizata)

7 din 19

Formularul nr. 7

ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii Ia procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Confonn

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare:

S.C. --- - --- -----

ne asociem pentru a realiza in comun contractu! de achizitie publica

·'

"

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realiza in comun:

2

Contributia financiara a fiecarei parti Ia realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

%S.C.

---- --------- ----

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C.

preia responsabilitatea si primqte

instructiuni de Ia investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impaqire a rezultatelor activitatii economice des:fa~urate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti Ia activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei ~i modul

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de

de impartire a rezultatelor lichidarii:

asoctere;

- modul de J:mpartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data J:ncetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_

Liderul asociatiei:

Alte clauze:

Data completarii:

ASOCIAT,

8 din 19

LIDERUL ASOCIATIEI,

Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC

(denumirealnumele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEAIPARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,

.al

reprezentant

,

lmputemicit

(denumirea/numele $i sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiuni le ap licate faptei de fals In acte publice, ca datele prezentate In

tabelul anexat sunt reale. Subsemnat u l dec l ar ca informat i ile f u rn i zate sunt comp l ete ~i corecte I n fieca r e detal i u ~i lnteleg

co nfirmari i declarat iilor, scopul verificarii date l or

din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercia la, banca, alte persoane juridice sa fumi ze z e informatii reprezentanti lor autori zati a1

ca autoritatea contractanta are dreptu l de a so lic ita, in scopu l ve rifica rii ~i

situatii l or ~i

documente l or care

insote s c oferta , orice informatii sup l imentare In

(denumirea ~i adresa autor i tatii

contractante)

cu privire Ia orice aspect tehnic ~ifinanciar In legatura cu activitatea noastra.

Prezenta

declaratie

este

va labila

pana

Ia

data

de

(se precizeaza data expirarii p erioadei de valabilitate a ojertei care este 90 de zile de Ia data des chiderii ojerte/or).

Nr.

Denumire subcontractant

Partea/pilftile din contract ce urmeaza a fi subcontractante exprimata/exprimate ~iin procente

Acord subcontractor cu specimen de semnatura

Crt.

 

Data completa rii

9 din 19

Operator,

(semnatura autori zata )

Operator economic

(demonirea/numele)

Form ular ul nro9

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

proiecte similare executate in ultim ii 5 ani

Subsemnatul , repre zen tant imputernicit al 0 00 OOOOO OOO oo·o··o 0000000000 •ooooo 00000 0 000 00 0000 0000 000 0 00 (denumirealnumele ~~ sediul l adresa candidatului / ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reate.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a s olicita , in s copul verificarii ~i confirmarii declaratiilor, situatiilor ~i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificari i datelor din prezenta declaratieo

Subsernnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bandi, alte

autorizati ai contractante) cu

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor

oooo oooooo o•o oo• •o• oo ••oo ooooo oo oooooooo•o·o·o·o·o·o•ooooo

ooo

(denumirea

~~ adresa

autorita{ii

privire la orice aspect tehnic ~ifinanciar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

10din19

Executie lucrari 2013-2017

Nr.

Obiectul

Denumirea/numele beneficiaru lui/cl ientulu i Adresa

Ca li tatea executantu lui *)

Pretul total a l contractului - lei ~ieuro ***)

Procent

Pe ri oada de derulare a

Locul

Crt.

contractu lui

executat

executie i

 

%

contractu lui

lucrarilo r

 

** )

*) Se prec izeaza cal itatea In care a participat Ia lndepl inirea contractului care poate fide: co ntractant unic sa u

**) Se va p r ec i za d a ta d e incepere ~i de fi n a li za r e a lu c r ar ilor. *** ) Oeclarar ea valorii se va face In moneda i n ca re s-a inche iat contractua l, ia r pentru co ntracte le sc himb m edi u , comu ni ca t de BNR , pentru a nul r es p ec tiv , as t fe l c um es te spec ifi cat ~ i in fi ~a d e date .

inche iate

11 din 19

Operator economic,

(semniitura autorizatii)

contractant co nduclitor ( lider de asociatie); contractant

asociat, s ubcontractant.

In a lta mon edli d ecat le i se va face convett irea in mon eda nationa lli folosind c urs u! de

Tert sustinator financiar

(denumirea)

Formular A

ANGAJAMENT

PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATOR! ECONOMICJ

Catre,

(de numh-ea autoritath contractante $i adresa completa)

Cu

privi re

Ia

procedura

pentru

contractului de achizifie publica), noi

atribu irea

contractului

(denumirea

(denumirea tertului sustinator financiar),

avand sediul lnregistrat Ia

ferm ,

pentru

lndeplinirea integrala ~i I a termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/ace~tia conform ofertei prezentate ~i contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi lncheiat lntre ofertant ~i autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii financiare nu implica a lte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost incluse In propunerea financiara. In acest se n s, ne obligam in mod ferm , neconditionat ~i irevocabil, sa punem Ia dispozitia

(adresa tertului sus{inator financiar), ne obligam , In mod

sa

punem

toate

Ia

dispozitia

resursele

financiare

(denumirea

necesare

neconditionat

irevocabil,

~i

ofertantuluil grupului

de

operatori

economici)

(denumirea

ofertantuluilgrupului

de

totala/parfiala din propunerea financiara)

operatori

economici)

suma

de

pentru

necesara

(valoarea

indeplinirea

integrala ~i Ia termen Noi,

lntelegem sa raspundem

a contractu lui de ach izitie publica.

(denumirea

terfului sustinator financiar),

declaram

ca

fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei ob ligat ii

asumate de

(de numire ofertantl grupul de operatori economici) , In baza contractulu i de achizitie

publica ~i

pentru care

(denumire ofertantul/g rupul de operatori economici) a primit sustinerea financiara

conform prezentului angajament, renuntand In acest sens,

beneficiulu i de diviziune sau di scutiune.

definitiv ~i irevocabil , Ia invocarea

No i,

(denum irea tertului sustinator jinanciar), declaram ca lntelegem sa

renuntam definiti v ~i irevocabil Ia dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de

autoritatea contractanta , cat ~i fata de

conduce

mod

necorespunzator a ob ligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

(denumire ofertant / grupul de oftrtanti) , care ar putea

sau

Ia

executarea

cu

lntarziere

sau In

Ia

neexecutarea,

partiala

sau

totala,

Data compleHirii,

Tert sustinator,

(semnatura autorizata)

12 din 19

Tert sustiniitor

(denum irea)

Formular B

ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA TE HNICA Sl PROFESIONALA A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Catre,

(denumirea autoritiitii contractante si adresa completif)

Cu privire Ia procedura pentru atr ibuirea contractu lui

(denumirea

(ad resa tertu lui

.(denumirea tertului suslfniitor tehnic si

sustiJ?iitor tehnic .yi profesional) ,

contractului de achizijie publicif) , noi

profesional), avand sed iullnregi strat Ia

ne ob ligam, In mod ferm , neconditionat ~i irevocabil ,

operatori economici) toate resursele tehnice ~i profesionale necesare

pentru lndeplinirea int egra la ~i Ia termen a tuturor obligatiilor asumate de acestalace~tia conform ofertei pre zentate ~i contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi lncheiat lntre ofertant ~ i

autoritatea contractanUt. Acordarea sustinerii tehnice ~i profesionale nu implica alte costuri pentru ach i z i tor, cu exceptia celor care au fost incluse In propunerea financiara.

mod ferm , neconditionat ~i irevocabil , sa punem Ia dispozitia

sa punem Ia dispoz itia

(denumirea

ofertantului l grupului de

In acest sens, ne ob ligam In

(denumirea

ofertantului / grupului

de

operatori

eco nomici)

resursele

tehnice

~i/sau

profesionale de i ntegra l a ~i Ia termen a contract ul u i de achi zit ie pub lic a.

necesare pentru lndeplinirea

No i,

(denumirea

terjului

susjiniitor

tehnic

si profesional),

declaram ca lntelegem sa raspundem, In mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru

neexecutarea oricarei obligatii asumate de

baza contractului de achizitie publica ~i pentru care

economici) a primit sustinerea tehnica ~i profesionala conform prezentului angajament, renuntand

In acest se ns , definitiv ~i irevocabil , Ia invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

ca

lntelegem sa renuntam definitiv ~i irevocabil Ia dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare,

atat fata de autoritatea contractanta, cat ~i fata de

care ar putea conduce Ia neexecutarea, partiala sau totala, sau Ia executarea cu intarziere sau In mod

necorespunzator a obligatii lor asumate de noi prin prezentul angajament.

(denumire ofertantlgrupul de operatori economici), In

(denumire ofertantul / grupul de operatori

No i,

(denumirea

terjului susfiniitor tehnic Ji profesional), declaram

(denumire ofertantlgrupul de ofertanti),

Data comp letarii,

Tert sustinator,

(semniiturii autorizatii)

13 din 19

CANDIDATUL

Formularul nr. 10

NR.

DIN

str.

RECOMANDARE

in legatura cu participarea ------------~' cu sediul in la licitatii pub/ice, ca urmare a colaborarii -}i

derularii unor

contracte de pres/are servicii/executie lucrari masura de aface cunoscute urmatoarele:

in

domeniul

 

,

suntem in

 
 

a

dent!at

cu

firma

mai sus menfionata, urmatoarele contracte:

 

Denumirea

Contract nr./data

Data

lnceperii

Data

terminarii

Observatii

lucrarii/Cod CPV

contractului

contractului

Ap reciem calificativul lucraril or executate, d in punct de vedere a l calitat ii , ca fiind :

Alte precizari -- ----- -

--- -- ------- --- ---

Prezentul document are caracter de recomandare .yi este eliberat pe baza datelor

fnregistrate in cadrul unitatii noastre.

BENEFICIAR:

(se s emnea za ~i ~ tamp il eaza de b e nefi

DIN

c i aru l contractelor sus -m e n t ionat e)

(se completeaza cu numarul de lnregi strare de Ia beneficiar)

NOTA:

U

SE

!AU

iN

CA LCUL

FORMULARELE

14 din 19

EINREGISTRAT E

LA

EM ITENT/ BE

EFICIAR.

Formularul nr. 11

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

SI ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

'

Titlu contract: ------- -

Executie lucrari

'

 

Subsemnatul,

dom1c1hat

in

, identificat cu B.I./C.I./ pa~aport seria

 

nr

,

CNP

, declar pe propria raspundere ca:

eliberat de

,

la

data de

,

- sunt de acord sa particip la procedura organizata pentru achizitionarea de lucrari

avand

ca obiect

 

in

vederea

indeplinirii

angajamentului

propus

de

ofertantul/grup

de

asoc1ere

- ca~tigatoare , declar ca sunt capabil ~i disponibil sa lucrez pe pozitia pentru car e mi-a fost inclus CV-ulin oferta in perioada:

desemnata

in

cazul in

care

oferta

companiei

va

fi

perioada: desemnata in cazul in care oferta companiei va fi I POni Ia In cazul in

IPOni Ia

In cazul in care aceasta oferta va fi desemnata ca~tigatoare, sunt perfect con~tient(a) de faptul ca indisponibilitatea mea in perioada mai sus mentionata, cauzata de alte motive decat boala sau fort:a majora, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitatii ~i contracte ~i poate atrage dupa sine anularea contractu!ui.

Nume

Semnatura

Data

15 din 19

OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr.

12

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUJIA CONTRACTULUI

Subsemnatul

raspundere ca pentru proiectul "

, Director General al

(denumirea

" voi folosi urmatorul personal:

operato rului eco nomic) declar pe propria

Vechimea NUMELE tl Numarul de lucrari similare, in specia- Nr. crt. FUNCJIA PRENUME E litate
Vechimea
NUMELE tl
Numarul de lucrari similare,
in specia-
Nr. crt.
FUNCJIA
PRENUME
E
litate
Studiile se specialitate
executate i n calitate de
conducator
(ani)
0
1
2
3
4
1
Manager contract
--
-
2
--
-
Etc.
-
-

Operator econom1c,

(semnatura autorizata

16 din 19

Formularul nr. 13

(denumire emitent garantie)

MO,DEL DE INSTRUMENT DE GARANT ARE

pentru participare cu oferta Ia procedura de atr ibuire a contractului de achizitie pub lica

Carre -- -- ----- - - --,------ ----::---:--- (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Avand

in

vedere

procedura

-------------

(denumirea contractului), noi

sediul

(denumirea autoritatii contractante):

inregistrat

Ia

(adresa

emitentului),

pentru atribuirea contractului (denumirea emitentului), avand

ne

obligam

fata

de

Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita sumei de

-----,----- ---:- EURO (in /itere si in cifre) Ia prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa a iba obligatia de a-s i motiva cererea respectiva, fi ind inciden te una sau mai multe dintre situatiile de Ia literele a) - c) de mai jos (cazul garantiei care se exec uta neconditionat co nform art. 37 a lin . (I) din H.G. nr. 395/20 16) :

Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de parttctpare atunci cil.nd ofertantu l se afla In oricare dintre urmatoarele situati i:

a) l~i retrage oferta In perioada de valabilitate a

b) oferta sa fii nd stab ilita cil.~tigatoare, nu const itu ie garantia de buna exec utie In termenu l prevazut Ia art. 39 alin. (3);

c) oferta sa fiind stabi lita cil.~tigatoare, refuza sa semneze contractu! de achizit ie publica/acord ul-cadru In perioada de

aceste ia;

valabil itate a ofertei. Prezenta garant ie este valabi la pil.na Ia data de

devine nula In cazul neacceptarii ofertei depuse sau daca contractu I a fost lncheiat de un alt ofertan t.

(90 de zile de Ia data limita de depunere a

ofertelor) ~i

Valabi litatea garantiei poate fi extinsa, In cazul In care este necesar, Ia solicitarea

- ----- --- -- --- ---' cu aco rdul prealab il al ofertantului. (denumirea autoritatii contractante)

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Co mpetente sa sol utioneze orice disputa

judecatore~ti romane.

izvoril.ta In

legatura cu

prezenta garantie

Data comp letarii

Parafata de Banca/Societate de Asigurari

(semniitura $i stampila organismului care eliberea:ii aceasta garanfie de participare)

In z iua

luna

anul

Observa[ie:

de

participare sunt

instantele

in cazul unei asocieri , garantia de participare poate fi constituitli de oricare dintre membrii asocie rii . Astfel , in instrumentul de garantare. ln

dreptul cuvantului

ofenanf ' se va scrie:

(de num irea exoctli a asocierii) ·•

17 din 19

Formularul nr. 14

OPERATOR ECONOM!CISUSTfNATOR

(denumirea numele)

DECLARATIE PRIVIND DOTARILE TEHNICE, UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SALE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,

reprezentant imputernicit al

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

De asemenea , declar ca informatiile fumizate s unt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i !nteleg ca auto ritat ea contractanta are drept ul de a solicita, in scopu l verificarii ~i confirmarii declaratiilor. s ituatiilor ~i documentelor care i n sotesc ofer t a, orice informati i sup limentar e in scopu l verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta once institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa fu rnizeze informatii reprezentantilor autorizati at cu privire Ia or i ce aspect tehnic ~i financ iar (denumirea si adresa autoritatii contractante) In legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei care este 90 de zile de Ia data limita de depunere a ofertelor).

Data completiirii

Operator economic,

(semnatura autorizata )

18 din 19

LISTA cuprinzand cantWitile de utilaje, instalatii ~i echipamente tehnice

Nr.

Denumire

U.M.

Cantitate

Forma de detinere

crt.

utilaj/echipament/instalatie

Proprietate

In chirie

I.

         

2.

         

19 din 19

Operator economic,

(semnatura autorizata )

OFERTANTUL

(denumirealnumele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

Formular F

(denumirea autoritafii contractante §i adresa completa)

Domnilor, I.Examinand documentatia de atribu ire, subsemnat ii

, reprezentanti a i

ofettantului

conformitate cu prevederi le ~i cerinte le cuprin se In docu mentatia s usmentio nata, sa prestam servici ile

aferente pachetului de capabi litati CP9A 1304 - p e ntru s uma de moneda ofettei), astfe l:

In

(denumirea/numele

ofertantului),

ne

oferim

ca,

Multi-Purpose Aircraft in SACEUR 's Areas of Responsibility

(su ma In

l itere

~i c if re ,

pr ecu m

~

i

( s um a in lit e r e ~i cifre, p r ec um ~i m o n e d a ofe rt ei

- suma de _ de

- su ma

_

_

_

_

pentru -3AF35044- PLATFORMA MENTENANTA AERONAVE; pentru -3AF35045 - PLATFORMA TESTARE MOTOARE AERONAVE;

plat ibila dupa rec eptia documentatiei , Ia

nr. 294 din 02.1 1.2007 privind derul area In Roma nia a proiectelo r fi nantate prin Program ul NATO de

Investitii In Securitate).

2. Ne angajiim ca, In cazul ln care oferta noastra este stab ili ta ca~tigatoare,sa prestam serv iciile

In conformitate c u graficul de execut ie a nexat, In (p erioada In litere .$i In

cifre).

z ile, (dura/a In

litere .$i In cifre) , respect iv pana Ia data de (z iua!luna/ anul), ~i ea va riimane obl igato rie pe ntru no i ~ipoate fi acce ptata oricand lnainte de expirarea perioadei de valab il itate .

4. Pana Ia lncheierea ~i semnarea contractu lui de achiz itie pu blica aceasta ofertii, lmpreuna cu

este stabilita ca~tigiitoare, vor constitui

care nu se adaugii taxa pe va loare ad augata.(confo rm Legii

3. Ne angajam sa ment inem

aceasta ofertii va la bil ii pentru o durata de

comun icarea trans misa de dumneavoastra, prin care oferta noastrii un contract angajant lntre no i.

5. Preciziim cii:

1_1 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate lntr-un form u lar de ofetta separat, marcat In mod c lar "alternati vii";

1_1 nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza opfiunea corespunzatoare)

6. Am lnteles ~iconsimtim ca, In cazulln care oferta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare,

sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederi le di n documentatia de atribuire.

7. Ynte legem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice a lta oferta

pe care o puteti primi.

Data

I

I

- -- - --

,

_ _ ofetta pentru ~iIn numele

_

_

_

(semnatura), In ca litate de,

legal

autorizat sa semnez

(denumirea/numele operator economic) .

Anexa nr. 1 Ia formular F

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR

-OFERTA FINANCIARA DETALIATA-

Pachetul de capabilitati CP9A1304

Sursa de finantare Total NATO Romania Cost/Etapa Euro Lei Euro Lei Euro Lei tara TVA
Sursa de finantare
Total
NATO
Romania
Cost/Etapa
Euro
Lei
Euro
Lei
Euro
Lei
tara TVA
tara TVA
tara TVA
tara TVA
tara TVA
tara TVA
I.
3AF35044 - PLATFORMA MENTENANTA AERONAVE
2.
3AF35045 - PLATFORMA TESTARE MOTOARE AERONAVE
TOTAL
---

curs de referintll: I euro =4 ,6723 lei (curs oficia l NATO pentru trimestrul IV 20 I8)

Operator econo mic,

(semnatura autorizata)