Sunteți pe pagina 1din 2

Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS

Cod de ÎÎnregistrare Fiscalaă (C.Î.F.) 32395960

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ


Nr.______________ din _____________________________
1. Părțile contractante:
A. Asociatția pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale sț i Educatționale CATHARSÎS, cu sediul îîn Bucuresț ti, Sț os.
Pantelimon nr. 287, bl.10, Sc. B, Et.9, Apt.74, sector 2, CÎF 32395960, îînregistrataă la Registrul Comertțului
sub Seria A Nr. 0845374, avaî nd contul ÎBAN RO70RNCB0280137999970001, deschis la BANCA
COMERCÎALAĂ ROMAÎ NAĂ , reprezentataă de doamna Nitțaă Zoe-Doina, Presț edinte, îîn calitate de Prestator,
sț i

B. Subsemnata/ (ul)________________________________________________________, CNP_____________________________________,

cu domiciliul îîn ________________________________________________________________________________________________________,

CÎ ______________________________, Cod parafaă ________________________, îîn calitate de Beneficiar

2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îîl constituie prestarea de caă tre furnizor a serviciului de formare profesionalaă continuaă
pentru cursul de perfectționare Cursului de baza în adicții “Abordarea terapeutică a tulburărilor
cauzate de uzul de substanțe”, organizat îîn perioada 19.05-24.06.2018. Cursul este acreditat cu 40
credite la urmaă toarele comisii ale Colegiului Psihologilor din Romaî nia: Psihologie Educationalaă , Consiliere
Sț colaraă sț i Vocatționalaă , Psihologie clinicaă sț i psihoterapie, Psihologie pentru aparare, ordine publicaă sț i
sigurantțaă nationalaă , respectiv de caă tre Colegiul Natțional al Asistentților Sociali din Romaî nia cu 5 credite de
formare profesionalaă continuaă .

3. Durata contractului:
Durata contractului este de 30 zile, reprezentaî nd 40 ore de pregaă tire teoreticaă sț i practicaă ; derularea
contractului îîncepe la data semnaă rii acestuia de caă tre ambele paă rtți.

4. Valoarea contractului:
a).....Valoarea totalaă a contractului este de _____________________________________________________, sumaă
reprezentaî nd contravaloarea serviciilor prestate de caă tre furnizor;
b).....Plata serviciilor poate fi achitataă îîn douaă rate egale, paî naă la finalizarea cursului.

5. Obligațiile părților:
A) Furnizorul se obligă:
a) saă presteze serviciile de formare profesionalaă , cu respectarea normelor legale sț i a metodologiilor îîn
materie, punaî nd accent pe calitatea formaă rii profesionale;
b) saă asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfaă sț uraă rii activitaă tții de
formare profesionalaă ;
c) saă asigure suportul de curs îîn format tipaă rit sț i douaă pauze de cafea pe zi de formare;
d) saă asigure finalizarea procesului de formare profesionalaă teoreticaă sț i practicaă ;
e) saă asigure instructajul privind protectția muncii;
f) saă nu impunaă beneficiarului saă participe la alte activitaă tți decaî t cele prevaă zute îîn programul de formare
profesionalaă ;
g) saă elibereze participantului diploma de participare cu credite profesionale date de Colegiul Psihologilor
din Romaî nia.
h) Saă acorde o dataă cu eliberarea diplomei un voucer de reducere îîn valoare de 50 lei, pe care beneficiarul îîl
poate folosi pentru a achizitționa un alt curs furnizat de caă tre prestator.
1 www.asociatiacatharsis.ro e-mail: cursuri@asociatiacatharsis.ro  0724.254.797
B). Beneficiarul se obligă:
a) saă frecventeze programul de formare profesionalaă pe îîntreaga perioadaă . ÎÎnregistrarea a mai mult de
25% absentțe motivate din durata totalaă a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului
de a primi diplomaă de participare cu credite profesionale date de Colegiul Psihologilor din Romaî nia;
b) saă utilizeze resursele materiale, tehnice sț i alte asemenea, potrivit scopului sț i destinatției acestora sț i
numai îîn cadrul procesului de formare profesionalaă , evitaî nd degradarea, deteriorarea sau distrugerea
acestora;
c) saă paă streze ordinea, curaă tțenia sț i disciplina pe parcursul frecventaă rii cursurilor de formare
profesionalaă ;
d) saă respecte normele privind protectția muncii;
e) saă plaă teascaă contravaloarea serviciilor de curierat pentru primirea diplomei.
6. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzaă toare a contractului, partea vinovataă raă spunde potrivit legii. ÎÎn cazul îîn care beneficiarul nu
poate îîncepe, continua sau finaliza cursul din motive absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile
efectiv efectuate de furnizor îîn executarea contractului, dar nu mai putțin de 15%. Nefinalizarea cursului,
din motive imputabile furnizorului, conferaă beneficiarului dreptul de a solicita sț i a obtține restituirea
contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.
7. Forță majoră
a) Fortța majoraă exonereazaă paă rtțile de raă spundere îîn cazul îîn care aceasta este doveditaă îîn conditțiile legii.
b) Partea care, din cauzaă de fortțaă majoraă , nu îîsți poate respecta obligatțiile contractuale va îînsț tiintța îîn scris
cealaltaă parte contractantaă , îîn termen de cel mult 5 zile de la data îîncetaă rii situatției de fortțaă majoraă .

8. Soluționarea litigiilor
Paă rtțile contractante vor depune toate diligentțele pentru rezolvarea pe cale amiabilaă a neîîntțelegerilor ce se
pot ivi îîntre ele cu ocazia executaă rii contractului.
Dacaă rezolvarea pe cale amiabilaă nu este posibilaă , paă rtțile se pot adresa instantței de judecataă competente,
potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointțaă al paă rtților, exprimat prin act aditțional la
prezentul contract.
Paă rtțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durataă limitataă a contractului. Prezentul
contract poate îînceta îîn urmaă toarele conditții:
a) prin expirarea termenului sț i realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de vointțaă al paă rtților;
c) prin reziliere.
ÎÎn cazul îîn care una din paă rtți nu îîsți respectaă obligatțiile asumate prin contract, partea lezataă poate cere
rezilierea contractului.

10. Clauze speciale


Paă rtțile contractante pot stabili prin act aditțional sț i alte clauze contractuale, dacaă acestea nu sunt contrare
legii.

11. Dispoziții finale


Prezentul contract reprezintaă acordul de vointțaă al paă rtților sț i a fost îîncheiat astaă zi _________________________, îîn
douaă exemplare, din care unul pentru furnizor sț i unul pentru beneficiar.

Furnizor,
Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Beneficiar,
și Educaționale CATHARSIS
Președinte ___________________________________________
dr. Zoe-Doina NIȚĂ

2 www.asociatiacatharsis.ro e-mail: cursuri@asociatiacatharsis.ro  0724.254.797