Sunteți pe pagina 1din 33

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 15.01.2019

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU


„OPERATOR STAȚIE GPL” DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă în cazul operatorului staţie constă în preluarea, depozitarea şi
distribuţia carburanţilor la pompă.
Orientează manevrarea cisternelor, de la intrare la gurile de descărcare ale rampei de
descărcare.
Operatorul staţie GPL trebuie să aibă cunoştinţe despre:
- fişa tehnică de securitate a carburantului si a proprietăţilor fizico-chimice ale
acestora;
- rolul şi caracteristicile funcţionale ale instalaţiilor din dotare, traseul conductelor,
modul de realizare a liniilor de pompare;
- limitele şi parametrii (presiune, nivel, temperatură) pentru efectuarea operaţiilor de
descărcare în deplină siguranţă, modul cum influenţează acestea pomparea;
- principalele defecţiuni ce apar, cauzele ce le produc şi modul de intervenţie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Recipiente de depozitare carburant
- Instalaţie de pompare pentru carburant
- Autocisterne

SARCINA DE MUNCĂ
În conformitate cu „Fişa postului”, se reţin următoarele obligaţiuni, responsabilităţi şi
atribuţii, pentru operaţiile de muncă:
- asigură şi răspunde de buna funcţionare a echipamentelor de muncă pe care le
deserveşte;
- supraveghează în permanenţă electropompele pe perioada vehiculării produselor
petroliere;
- stabilirea cantităţii prin determinări tehnicedenso-volumetrice;
- pe perioada primirii (livrării) produselor petroliere, urmăreşte aerisirea
corespunzătoare în tancul de rezervoare;
- împreună cu electricianul şi lăcătuşul mecanic, asigură întreţinerea zilnică, controlul,
reviziile tehnice şi reparaţiile la instalaţia tehnologică de vehiculare;
- participă la executarea măsurilor zilnice de nivel a produsului din rezervoare;
- răspunde de aplicarea normelor pentru situaţii de urgenţă în staţia de pompe pe
timpul vehiculării produselor, în care scop este obligat;
- să cunoască instalaţia tehnologică pentru a putea interveni operativ în caz de avarie
sau incendiu;
- să participe personal la verificarea bianuală a legăturilor de împământare pentru
scurgerea electricităţii statice;
- să cunoască mijloacele de primă intervenţie din dotarea unităţii şi funcţionarea
acestora;
- să respecte regulile de acces în unitate şi spaţial tehnologic, ordinea şi disciplina la
locul de muncă;
- să respecte normele şi instrucţiunile privind sănătatea şi securitatea în muncă, psi;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea unităţii.
- să folosească scule şi dispozitive conforme mediului EX, normelor HSE şi de SSM;

Page 2 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

- să folosească şi să întreţină echipamentul de protecţie pe care îl are spre folosinţă;


- să execute şi să întreţină curăţenia la locul său de muncă;
- să cunoască şi să aplice atribuţiunile care îi revin , conform planului de alarmare;
- să participe efectiv în caz de avarie sau calamităţi naturale la îndepărtarea urmărilor
acestuia;
- să participe la cursurile de perfecţionare profesională, instruirile de SSM şi PSI.
- este obligat să poarte echipamentul de protecţie necesar operaţiunilor care le
execută;
- răspunde de integritatea şi folosirea judicioasă a materialelor, pieselor de schimb şi
sculelor din dotarea locului său de muncă;
- preia şi predă sub semnătură procesul-verbal de activitate care va cuprinde date
despre starea tehnică a echipamentelor de muncă (vaporizatoare, rezervoare şi pompe)
cantitatea de carburant existentă în fiecare rezervor.
- distribuie carburant la pompă la solicitarea clienţilor;
- nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea sefului ierarhic;
- efectuează operaţiunile de descărcare a autocisternelor cu carburant şi ţine evidenţa
acestora, conform instrucţiunilor ISCIR;
- execută orice altă activitate dispusă de superiorii săi pentru buna desfăşurare a
activităţii unităţii.

MEDIUL DE MUNCĂ
Activitatea operatorului staţie se desfăşoară în majoritatea timpului în aer liber şi
ocazional în incintă închisă,acestea caracterizându-se prin:
- iluminat natural şi artificia;
- curenţi de aer;
- precipitaţii (ploaie sau ninsoare, în funcţie de anotimp);
- zgomot datorat funcţionării echipamentelor de muncă;
- gaze inflamabile şi explozive în atmosfera locurilor de muncă, rezultate din
activitatea de descărcare/ transvazare/ depozitare şi distribuţie a carburantului;
- temperatură ridicată sau scăzută în funcţie de anotimp;
- lucru la înălţime.

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic:
F1 - prindere, lovire, strivire de către organele de maşini (în funcţionare normală) ale
echipamentelor de muncă cu care lucrează sau poate intra în contact accidental, datorită lipsei
dispozitivelor şi apărătorilor de protecţie sau intrării operatorului în zona de acţiune a
acestora.
F2 - curgeri de fluide datorate fisurării sau spargerii accidentale a conductelor şi
furtunurilor prin care circulă fluide (carburant).
F3 - prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport din incinta societăţii
(autocisterne) în timpul deservirii echipamentelor de muncă, la deplasarea de la un loc de
muncă la altul în incinta unităţii, sau pe drumurile publice la venirea/plecarea la/de la
serviciu, în caz de incident rutier.
F4 - autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor de muncă sau ale fluidelor (pornirea contraindicată sau imposibilitatea opririi
unor echipamente de muncă sau părţi componente ale echipamentelor de muncă) datorită

Page 3 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

defecţiunilor apărute pe fondul neîntreţinerii şi/sau nereparaţiei corespunzătoare sau a


neînlocuirii AMC-urilor defecte.
F5 - alunecare, sub efectul gravitaţiei, de materiale şi piese depozitate
necorespunzător.
F6 - rulare pe roţi a vehiculelor (cisterne auto) aflate la descărcare şi neasigurate
corespunzător împotriva deplasărilor necomandate.
F7 - cădere liberă, sub efectul gravitaţiei, de materiale, piese, sau părţi componente
ale echipamentelor de muncă (ex. furtunuri de alimentare cu carburant) şi neasigurate
corespunzător împotriva căderilor accidentale.
F8 - deversare de fluide (carburant, apă, etc.) la încărcarea peste limita normală a
rezervoarelor datorită neatenţiei operatorului sau funcţionării defectuoase (sau nefuncţionării)
sistemelor de control şi avertizare la depăşirea capacităţii rezervoarelor.
F9 - proiectare de corpuri, particule la operaţiunile de muncă efectuate (ex. la purjarea
furtunurilor flexibile, la utilizarea polizoarelor la operaţiunile de întreţinere/reparaţie sau la
săparea spaţiului verde din incinta unităţii, etc.).
F10 - deviere de la traiectoria normală a mijloacelor de transport care au acces în
incinta unităţii ( autocisterne, etc.) datorită şoselelor deteriorate, a pierderii capacităţii de
conducere a vehiculului de către conducătorul auto pe fondul stării de sănătate sau a
defectării sistemului de direcţie al vehiculului.
F11 - balans periculos al marfurilor transportate cu mijloacele din dotarea unităţii şi
în apropierea cărora se poate afla la un moment dat operatorul pompagiu.
F12 - recul datorat fisurării sau ruperii accidentale a unui furtun flexibil aflat sub
presiune şi în apropierea căruia se poate afla la un moment dat operatorul.
F13 - şocuri excesive, soldate cu răsturnarea rafturilor cu accesorii auto expuse pe
platforma staţiei, datorate deplasării cu viteză ridicată în timpul manevrării automobilelor în
incinta unităţii.
F14 - jet de fluide (carburant, uleiuri hidraulice, apă, etc.) datorate fisurării sau
spargerii accidentale a conductelor şi furtunurilor prin care se vehiculează carburant, apă
pentru stingerea incendiilor.
F15 - contact accidental direct cu suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare,
tăietoare, alunecoase, abrazive, adezive, etc. la efectuarea lucrărilor de revizie şi întreţinere în
incinta staţiei.
F16 - contact accidental cu suprafeţe cu denivelări: ex. trecerile dintre camere,
suprafeţe cu denivelări din incinta unităţii la deplasarea de la un loc de muncă la altul.
F17 - explozii ale rezervoarelor cu carburant datorate exploatării şi întreţinerii
necorespunzătoare, defectării aparaturii de măsuri şi control şi a sistemelor de avertizare a
stărilor de pericol.
F18 - explozii datorate exploatării necorespunzătoare, defectelor ascunse, sau a altor
cauze a recipienţilor butelie pentru gaze tehnice utilizate la lucrările de sudare oxigaz, sau a
recipienţilor sub presiune pentru stocarea aerului comprimat şi a extinctoarelor şi pe lângă
care se poate deplasa la un moment dat operatorul pompagiu.

Factori de risc termic


F19 - contact accidental direct cu suprafeţe sau obiecte foarte calde (suprafeţe
proaspăt sudate sau cu elemente ale echipamentelor de muncă) sau suprafeţe şi obiecte foarte
reci, în special în anotimpul rece sau la intervenţia la echipamentele de muncă cu temperaturi
foarte scăzute.
F20 - incendii sau explozii datorate avarierii echipamentelor de muncă sau stării
tehnice necorespunzătoare ale acestora (utilizarea de echipamente de muncă sau scule fără

Page 4 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

respectarea standardelor de securitate a muncii în vigoare, privind funcţionarea în zone cu


pericol de explozie, etc.).

Factori de risc electric


F21 - electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă (panouri electrice deschise,
improvizaţii la realizarea legăturilor electrice, prize de pământ discontinui).

Factori de risc chimic


F22 - contact accidental direct cu substanţe toxice (carburant, lichid de frână, antigel,
uleiuri, etc.) soldat cu producerea de arsuri chimice sau deces prin inhalare masivă.
F23 - contact accidental direct cu substanţe inflamabile, explozive (carburant, lichid
de frână, antigel, uleiuri,, etc.) soldat cu producerea de incendii sau explozii.

Factori de risc biologic


F24 - contact accidental direct cu animale sau insecte periculoase (câini comunitari,
viespi, bondari, păienjeni, etc.) aflate în incinta societăţii.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă:


Factori de risc fizic:
F25 - temperatura aerului ridicată sau scăzută, în funcţie de anotimp în incinta staţiei
de distribuţie carburanţi.
F26 - umiditate variabilă, crescută sau scăzută, în funcţie de anotimp.
F27 - curenţi de aer în magazinul societăţii, favorizaţi de deschiderea repetată a uşilor
şi de neetanşeităţile încăperilor.
F28 - zgomot, peste limitele admise, datorită funcţionării echipamentelor de muncă
din dotarea unităţii (compresoare aer, pompe, etc.).
F29 - orbire directă sau prin reflexie - strălucire mare a soarelui sau a zăpezii la lucrul
în mediu exterior.
F30 - nivel de iluminare artificială scăzut pe căile de circulaţie din incinta unităţii.
F31 - radiaţii infraroşii provenite în urma activităţii sudorilor electrici şi autogeni la
lucrările de revizie şi reparaţie.
F32 - pulberi pneumoconiogene rezultate în urma activităţilor gospodăreşti (măturarea
aleilor, săparea spaţiului verde din incinta unităţii, etc.).
F33 - calamităţi naturale (trăsnet, vânt, prăbuşiri de copaci, seisme, etc.).

Factori de risc chimic


F34 - gaze, vapori, aerosoli toxici în atmosfera locurilor de muncă datoraţi scăpărilor
accidentale de produse petroliere (carburant, lichid de frână, antigel, uleiuri, etc.).
F35 - gaze inflamabile şi explozive în atmosfera locurilor de muncă datorită scăpărilor
accidentale de carburant din instalaţiile şi conductele unităţii.

Climat psihosocial
F36 - relaţii neprincipiale între şef şi subalterni, relaţii datorate modului şi timpului de
realizare a lucrărilor.
F37 - stări de panică datorate riscului ridicat de explozie şi/sau incendiu urmare a
specificului activităţii unităţii de distribuţie carburanţi.

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:


Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate:

Page 5 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F38 - operaţii, reguli, procedee greşite – la descărcarea carburantului din cisterne, sau
la operaţiile de revizie şi întreţinere la care participă (demontarea şi montarea pieselor, la
activităţi de ridicare şi transport ale materialelor, pieselor de schimb etc.).
F39 - succesiune greşită a operaţiilor sau neasigurarea corelării unor operaţiuni de
muncă ce se desfăşoară în cadrul unor lucrări complexe.
F40 - coordonarea necorespunzătoare a operaţiunilor de muncă.
F41 - repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locuri de muncă:
o cu pregătire necorespunzătoare;
o fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul SSM;
o cu incompatibilităţi psihofiziologice faţă de cerinţele locului de muncă.
F42 - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică.
F43 - tolerarea abaterilor de la instrucţiunile proprii de SSM pentru lucrările
respective.
F44 - admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare
cerinţelor de securitate.

Solicitare fizică:
F45 - poziţii de lucru forţate sau vicioase - la montarea şi demontarea furtunurilor
flexibile etc.
F46 - efort static, lucrul prelungit în poziţie ortostatică la descăracrea cisternei.

Solicitare psihică:
F47 - suprasolicitare psihică datorită riscului ridicat de explozie şi/sau incendiu
urmare a specificului activităţii unităţii de distribuţie carburanţi.

D. Factori de risc proprii executantului:


Acţiuni greşite-efectuarea defectuoasă de operaţii
F48 - comenzi greşite transmise la manevrarea cisternei în incinta unităţii şi soldate
cu producerea de accidente umane sau materiale.
F49 - comenzi greşite transmise şoferului (ex. permiterea plecării vehiculului înainte
de detaşarea furtunurilor flexibile de descărcare sau a clemelor pentru scurgerea electricităţii
statice, etc.) de pe autocisternele venite la descărcare şi soldate cu producerea de accidente
umane sau materiale.
F50 - comenzi greşite transmise colegilor de muncă (ex. pornirea sau oprirea
echipamentelor de muncă înainte de realizarea tuturor operaţiilor prevăzute în manualul de
operare, etc.) la descărcarea cisternelor şi soldate cu producerea de accidente umane sau
materiale.
F51 - manevre greşite efectuate la descărcarea cisternelor (ex. pornirea unei pompe
dezamorsate, neînchiderea completă a robineţilor cisternei, etc.) soldate cu producerea de
accidente umane sau materiale
F52 - fixări necorespunzătoare a elementelor cisternei (furtunuri de racord felxibile,
cleme legare la pământ, etc.) înainte de începerea operaţiunilor de descărcare a carburantului
soldate cu scurgeri de produs şi producerea de incendii sau explozii.
F53 - reglarea greşită a parametrilor de lucru sau permiterea depăşirii parametrilor
funcţionali în exploatare a echipamentelor de muncă - descărcarea cisternelor – parametriilor
de regim (presiune, temperatură, nivel, masă), mira de control, manometre, termometre şi
indicatoare de greutate ale autocisternei soldată cu producerea de avarii, incendii sau explozii.
F54 - neverificarea, conform procedurilor de lucru, a stării fizice a aparaturii de
măsură şi control şi avertizare a stărilor de pericol.

Page 6 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F55 - necompletarea sau completarea incorectă sau incompletă a formularelor de


evidenţă a operaţiunilor de muncă efectuate.
F56 - pornirea echipamentelor de muncă, fără ca acestea să fie dotate cu toate
dispozitivele de protecţie şi să fie legate la centura de împământare.
F57 - efectuarea operaţiilor de revizie şi reparaţie în timpul funcţionării
echipamentelor de muncă.
F58 - efectuarea de lucrări cu flacără deschisă fără existenţa Permisului de lucru cu
foc sau a nerespectării stricte a prevederilor acestui permis.
F59 - nesinscronizarea de operaţii în sensul întârzierii sau devansării executării
operaţiilor, în special când se lucrează în echipă.
F60 - pornirea sau oprirea arbitrară a echipamentelor de muncă.
F61 - alimentarea sau oprirea arbitrară a alimentării cu energie electrică a
echipamentelor de muncă.
F62 - căderea la acelaşi nivel în timpul deplasării de la un loc de muncă la altul prin
alunecare, dezechilibrare sau împiedicare.
F63 - cădere de la înălţime prin alunecare, împiedicare sau dezechilibrare la lucrările
efectuate la înălţime (pe cisternă).
F64 - manipulări de materiale în jurul pieselor în mişcare ale echipamentelor de
muncă.
F65 - staţionări în zone periculoase, interzise.
F66 - utilizarea de scule metalice, producătoare de scântei, la intervenţia în zone cu
posibile acumulări de gaze petroliere sau în instalaţii prin care circulă carburant.
F67 - utilizarea, în incinta unităţii de distribuţie carburanţi, de îmbrăcăminte
confecţionată din fibre sintetice, producătoare prin frecare de electricitate statică.
F68 - nerespectarea regulilor de acces şi circulaţie în incinta unităţii de distribuţie
carburanţi (introducerea de rechizite de fumat, telefoane mobile, etc., în zonele restricţionate).
F69 - neutilizarea întregului sortiment de echipament individual de protecţie (EIP), în
funcţie de factorii de risc de accidentare şi / sau îmbolnăvire profesională identificaţi la
locurile de muncă, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea indicaţiilor
fabricantului privind calităţile de protecţie ale EIP sau de întreţinere şi durată de viaţă a EIP.
F70 - neefectuarea examenelor medicale necesare în vederea obţinerii vizei de lucru la
înălţime în conformitate cu prevederile legale.
F71 - comunicări accidentogene:
o prin conţinutul lor – comunicări referitoare la modul de executare a unor manevre;
o prin defecţiuni de transmitere – înţelegere eronată a comunicării datorită modului
defectuos al transmiterii informaţiei (aparatură necorespunzătoare de transmisie, distorsionări
datorate vântului sau a zgomotelor etc).
F72 - prezentarea la serviciu într-o stare fizică necorespunzătoare în vederea realizării
sarcinilor de muncă.
F73 - consumul de băuturi alcoolice în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.
F74 - fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu.
F75 - nerespectarea regulilor de igienă personală.
F76 - imposibilitatea folosirii stingatoarelor de prima interventie in caz de inceput de
incendiu datorită neverificării termenului de valabilitate (termen de valabilitate depăşit) sau a
necunoasterii modului de folosire.
F77 - imposibilitatea folosirii trusei de prim ajutor medical in caz de accident datorita
neverificarii termenului de valabilitate (termen de valabilitate depasit) sau a necunoasterii
modului de folosire.

Page 7 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F78 - nerespectarea procedurilor de lucru, instrucţiunilor proprii de securitate şi


sănătate în muncă elaborate în cadrul societăţii, a regulilor de exploatare, întreţinere şi
reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă deservite.
F79 - acţionări greşite ale comenzilor echipamentelor de muncă datorită lispei
simbolistici acestora, sau a netraducerii în limba română a semnificaţiilor comenzilor,
sau a instrucţiunilor de exploatare din carţile tehnice ale utilajelor, sau a lipsei carţilor
tehnice, operaţiuni care pot conduce la accidentarea sa, a colegilor de muncă sau
producerea de pagube materiale.

Page 8 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2


XILOPAL SRL
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII : 8 h/sch.
STAȚIE GPL BACĂU ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Șișca Nicușor, Mitrofan Gică, Fiko Gheorghe,
STAŢIE GPL BACĂU
Orheanu Vasile, Coman Adrian
CONSE-
CLASA
CINŢA CLASA DE NIVEL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
MAXIMĂ PROBA- PARŢIAL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC GRAVI-
PREVIZI- BILITATE DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere parametri) TATE
BILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE F1. - prindere, lovire, strivire de către organele de DECES 7 1 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC maşini (în funcţionare normală) ale echipamentelor de
muncă cu care lucrează sau poate intra în contact
accidental, datorită lipsei dispozitivelor şi apărătorilor
de protecţie sau intrării operatorului în zona de acţiune
a acestora
F2. - curgeri de fluide datorate fisurării sau spargerii DECES 7 1 3
accidentale a conductelor şi furtunurilor prin care
circulă fluide (carburant)
F3. - prindere, lovire, strivire de către mijloacele de DECES 7 2 4
transport din incinta societăţii ( autocisterne) în timpul
deservirii echipamentelor de muncă, la deplasarea de la
un loc de muncă la altul în incinta unităţii, sau pe
drumurile publice la venirea/plecarea la/de la serviciu,
în caz de incident rutier

Page 98 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE F4. - autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale DECES 7 1 3
DE RISC MECANIC mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de muncă sau ale
PRODUCŢIE fluidelor (pornirea contraindicată sau imposibilitatea opririi
unor echipamente de muncă sau părţi componente ale
echipamentelor de muncă) datorită defecţiunilor apărute pe
fondul neântreţinerii şi/sau nereparaţiei corespunzătoare sau
a neânlocuirii AMC-urilor defecte
F5. - alunecare, sub efectul gravitaţiei, de materiale şi ITM 45-180 3 2 2
piese depozitate necorespunzător ZILE
F6. -rulare pe roţi a vehiculelor (cisterne auto) aflate la DECES 7 1 3
încărcare/descărcare şi neasigurate corespunzător împotriva
deplasărilor necomandate
F7. - cădere liberă, sub efectul gravitaţiei, de materiale, ITM 45-180 3 3 3
piese, sau părţi componente ale echipamentelor de muncă ZILE
(ex. furtunuri de alimentare cu carburant) şi neasigurate
corespunzător împotriva căderilor accidentale
F8. - deversare de fluide (carburant, apă, etc.) la DECES 7 1 3
încărcarea peste limita normală a rezervoarelor datorită
neatenţiei operatorului sau funcţionării defectuoase (sau
nefuncţionării) sistemelor de control şi avertizare la
depăşirea capacităţii rezervoarelor
F9. - proiectare de corpuri, particule la operaţiunile de INV. GR. III 4 1 2
muncă efectuate (ex. la purjarea furtunurilor flexibile, la
utilizarea polizoarelor la operaţiunile de întreţinere/reparaţie
sau la săparea spaţiului verde din incinta unităţii, etc.)

Page 99 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE F10. - deviere de la traiectoria normală a mijloacelor de DECES 7 2 4
DE RISC MECANIC transport care au acces în incinta unităţii ( autocisterne, etc.)
PRODUCŢIE datorită şoselelor deteriorate, a pierderii capacităţii de
conducere a vehiculului de către conducătorul auto pe
fondul stării de sănătate sau a defectării sistemului de
direcţie al vehiculului
F11. - balans periculos al marfurilor transportate cu DECES 7 1 3
mijloacele din dotarea unităţii şi în apropierea cărora se
poate afla la un moment dat operatorul pompagiu
F12. - recul datorat fisurării sau ruperii accidentale a unui DECES 7 1 3
furtun flexibil aflat sub presiune şi în apropierea căruia se
poate afla la un moment dat operatorul
F13. - şocuri excesive, soldate cu răsturnarea rafturilor cu DECES 7 1 3
accesorii auto expuse pe platforma staţiei, datorate
deplasării cu viteză ridicată în timpul manevrării
automobilelor în incinta unităţii
F14. - jet de fluide (carburant, uleiuri hidraulice, apă, etc.) DECES 7 1 3
datorate fisurării sau spargerii accidentale a conductelor şi
furtunurilor prin care se vehiculează carburant, apă pentru
stingerea incendiilor
F15. - contact accidental direct cu suprafeţe sau contururi ITM 45-180 3 4 3
periculoase, înţepătoare, tăietoare, alunecoase, abrazive, ZILE
adezive, etc. la efectuarea lucrărilor de revizie şi întreţinere
în incinta staţiei
F16. - contact accidental cu suprafeţe cu denivelări: ex. ITM 45-180 3 4 3
trecerile dintre camere, suprafeţe cu denivelări din incinta ZILE
unităţii la deplasarea de la un loc de muncă la altul

Page 100 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE F17. - explozii ale rezervoarelor cu carburant datorate DECES 7 1 3
DE RISC MECANIC exploatării şi întreţinerii necorespunzătoare, defectării
PRODUCŢIE aparaturii de măsuri şi control şi a sistemelor de avertizare a
stărilor de pericol
F18. - explozii datorate exploatării necorespunzătoare, DECES 7 1 3
defectelor ascunse, sau a altor cauze a recipienţilor butelie
pentru gaze tehnice utilizate la lucrările de sudare oxigaz,
sau a recipienţilor sub presiune pentru stocarea aerului
comprimat şi a extinctoarelor şi pe lângă care se poate
deplasa la un moment dat operatorul pompagiu
FACTORI DE F19. - contact accidental direct cu suprafeţe sau obiecte ITM 45-180 3 2 2
RISC TERMIC foarte calde (suprafeţe proaspăt sudate sau cu elemente ale ZILE
echipamentelor de muncă) sau suprafeţe şi obiecte foarte
reci, în special în anotimpul rece sau la intervenţia la
echipamentele de muncă cu temperaturi foarte scăzute
F20. - incendii sau explozii datorate avarierii DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă sau stării tehnice
necorespunzătoare ale acestora (utilizarea de echipamente
de muncă sau scule fără respectarea standardelor de
securitate a muncii în vigoare, privind funcţionarea în zone
cu pericol de explozie, etc.)
FACTORI DE F21. - electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă DECES 7 1 3
RISC (panouri electrice deschise, improvizaţii la realizarea
ELECTRIC legăturilor electrice, prize de pământ discontinui)
FACTORI DE F22. - contact accidental direct cu substanţe toxice DECES 7 1 3
RISC CHIMIC (carburant, lichid de frână, antigel, uleiuri, etc.) soldat cu
producerea de arsuri chimice sau deces prin inhalare masivă

Page 101 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE F23. - contact accidental direct cu substanţe inflamabile, DECES 7 1 3
RISC CHIMIC explozive (carburant, lichid de frână, antigel, uleiuri, etc.)
soldat cu producerea de incendii sau explozii
FACTORI DE F24. - contact accidental direct cu animale sau insecte ITM 45-180 3 2 2
RISC periculoase (câini comunitari, viespi, bondari, păienjeni, ZILE
BIOLOGIC etc.) aflate în incinta societăţii
MEDIUL DE FACTORI DE F25. - temperatura aerului ridicată sau scăzută, în funcţie ITM 45-180 3 5 4
MUNCĂ RISC FIZIC de anotimp în incinta staţiei de distribuţie carburanţi ZILE
F26. - umiditate variabilă, crescută sau scăzută, în funcţie ITM 45-180 3 4 3
de anotimp ZILE
F27. - curenţi de aer în magazinul societăţii, favorizaţi de ITM 45-180 3 3 3
deschiderea repetată a uşilor şi de neetanşeităţile încăperilor ZILE
F28. - zgomot, peste limitele admise, datorită funcţionării INV. GR. III 4 1 2
echipamentelor de muncă din dotarea unităţii (compresoare
aer, autovehicule, etc.)
F29. - orbire directă sau prin reflexie - strălucire mare a ITM 45-180 3 3 3
soarelui sau a zăpezii la lucrul în mediu exterior ; ZILE
F30. - nivel de iluminare artificială scăzut pe căile de ITM 45-180 3 4 3
circulaţie din incinta unităţii ZILE
F31. - radiaţii infraroşii provenite în urma activităţii ITM 45-180 3 2 2
sudorilor electrici şi autogeni la lucrările de revizie şi ZILE
reparaţie
F32. - pulberi pneumoconiogene rezultate în urma ITM 45-180 3 2 2
activităţilor gospodăreşti (măturarea aleilor, săparea ZILE
spaţiului verde din incinta unităţii, etc.)
F33. - calamităţi naturale (trăsnet, vânt, prăbuşiri de DECES 7 1 3
copaci, seisme, etc.)

Page 102 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE FACTORI DE F34. - gaze, vapori, aerosoli toxici în atmosfera locurilor INV. GR. III 4 3 4
MUNCĂ RISC CHIMIC de muncă datoraţi scăpărilor accidentale de produse
petroliere (carburant, metanol,etc.)
F35. - gaze inflamabile şi explozive în atmosfera locurilor DECES 7 1 3
de muncă datorită scăpărilor accidentale de carburant din
instalaţiile şi conductele unităţii
CLIMAT F36. - relaţii neprincipiale între şef şi subalterni, relaţii ITM 45-180 3 2 2
PSIHOSOCIAL datorate modului şi timpului de realizare a lucrărilor ZILE
F37. - stări de panică datorate riscului ridicat de explozie ITM 45-180 3 4 3
şi/sau incendiu urmare a specificului activităţii unităţii de ZILE
distribuţie carburanţi
SARCINA DE CONŢINUT F38. - operaţii, reguli, procedee greşite – la descărcarea DECES 7 1 3
MUNCĂ NECORESPUN- carburantului sau la operaţiile de revizie şi întreţinere la
ZĂTOR care participă (demontarea şi montarea pieselor, la activităţi
de ridicare şi transport ale materialelor, pieselor de schimb
etc.).
F39. - succesiune greşită a operaţiilor sau neasigurarea DECES 7 1 3
corelării unor operaţiuni de muncă ce se desfăşoară în
cadrul unor lucrări complexe.
F40. - coordonarea necorespunzătoare a operaţiunilor de ITM 45-180 3 3 3
muncă. ZILE
F41. - repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe ITM 45-180 3 2 2
locuri de muncă: ZILE
o cu pregătire necorespunzătoare;
o fără instruire sau cu instruire incompletă în
domeniul SSM;
o cu incompatibilităţi psihofiziologice faţă de
cerinţele locului de muncă.

Page 103 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F42. - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică; DECES 7 1 3
SARCINA DE CONŢINUT F43. - tolerarea abaterilor de la instrucţiunile proprii de DECES 7 1 3
MUNCĂ NECORESPU SSM pentru lucrările respective.
N-ZĂTOR F44. - admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de DECES 7 1 3
producţie necorespunzătoare cerinţelor de securitate ;
SOLICITARE F45. - poziţii de lucru forţate sau vicioase - la montarea şi ITM 45-180 3 2 2
FIZICĂ demontarea furtunurilor flexibile etc. ZILE
F46. - efort static, lucrul prelungit în poziţie ortostatică la ITM 45-180 3 3 3
descăracrea cisternei ZILE
SOLICITARE F47. - suprasolicitare psihică datorită riscului ridicat de ITM 45-180 3 4 3
PSIHICĂ explozie şi/sau incendiu urmare a specificului activităţii ZILE
unităţii de distribuţie carburanţi
EXECUTANT ACŢIUNI F48. - comenzi greşite transmise la manevrarea cisternei DECES 7 1 3
GREŞITE în incinta unităţii şi soldate cu producerea de accidente
umane sau materiale
F49. - comenzi greşite transmise şoferului (ex. permiterea DECES 7 2 4
plecării vehiculului înainte de detaşarea furtunurilor
flexibile de descărcare sau a clemelor pentru scurgerea
electricităţii statice, etc.) de pe autocisternele venite la
descărcare şi soldate cu producerea de accidente umane sau
materiale
F50. - comenzi greşite transmise colegilor de muncă (ex. DECES 7 2 4
pornirea sau oprirea echipamentelor de muncă înainte de
realizarea tuturor operaţiilor prevăzute în manualul de
operare, etc.) la descărcarea cisternelor şi soldate cu
producerea de accidente umane sau materiale

Page 104 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI F51. - manevre greşite efectuate la descărcarea cisternelor DECES 7 1 3
GREŞITE (ex. pornirea unei pompe dezamorsate, neînchiderea
completă a robineţilor cisternei, etc.) soldate cu producerea
de accidente umane sau materiale
F52. - fixări necorespunzătoare a elementelor cisternei DECES 7 2 4
(furtunuri de racord felxibile, cleme legare la pământ, etc.)
înainte de începerea operaţiunilor de descărcare a
carburantului soldate cu scurgeri de produs şi producerea de
incendii sau explozii
F53. - reglarea greşită a parametrilor de lucru sau DECES 7 1 3
permiterea depăşirii parametrilor funcţionali în exploatare a
echipamentelor de muncă - descărcarea cisternelor –
parametriilor de regim (presiune, temperatură, nivel, masă),
mira de control, manometre, termometre şi indicatoare de
greutate ale autocisternelor soldată cu producerea de avarii,
incendii sau explozii
F54. - neverificarea, conform procedurilor de lucru, a DECES 7 1 3
stării fizice a aparaturii de măsură şi control şi avertizare a
stărilor de pericol
F55. - necompletarea sau completarea incorectă sau ITM 45-180 3 2 2
incompletă a formularelor de evidenţă a operaţiunilor de ZILE
muncă efectuate
F56. -pornirea echipamentelor de muncă, fără ca acestea să DECES 7 1 3
fie dotate cu toate dispozitivele de protecţie şi să fie legate
la centura de împământare
F57. - efectuarea operaţiilor de revizie şi reparaţie în timpul DECES 7 1 3
funcţionării echipamentelor de muncă

Page 105 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI F58. - efectuarea de lucrări cu flacără deschisă fără existenţa DECES 7 2 4
GREŞITE Permisului de lucru cu foc sau a nerespectării stricte a
prevederilor acestui permis
F59. - nesinscronizarea de operaţii în sensul întârzierii sau DECES 7 1 3
devansării executării operaţiilor, în special când se lucrează
în echipă
F60. - pornirea sau oprirea arbitrară a echipamentelor de DECES 7 1 3
muncă
F61. - alimentarea sau oprirea arbitrară a alimentării cu DECES 7 1 3
energie electrică a echipamentelor de muncă
F62. - căderea la acelaşi nivel în timpul deplasării de la un ITM 45-180 3 4 3
loc de muncă la altul prin alunecare, dezechilibrare sau ZILE
împiedicare
F63. - cădere de la înălţime prin alunecare, împiedicare sau DECES 7 2 4
dezechilibrare la lucrările efectuate la înălţime (pe cisternă)
F64. - manipulări de materiale în jurul pieselor în mişcare DECES 7 1 3
ale echipamentelor de muncă
F65. - staţionări în zone periculoase, interzise DECES 7 1 3
F66. - utilizarea de scule metalice, producătoare de scântei, DECES 7 1 3
la intervenţia în zone cu posibile acumulări de gaze
petroliere sau în instalaţii prin care circulă carburant
F67. - utilizarea, în incinta unităţii de distribuţie carburanţi, DECES 7 1 3
de îmbrăcăminte confecţionată din fibre sintetice,
producătoare prin frecare de electricitate statică
F68. - nerespectarea regulilor de acces şi circulaţie în DECES 7 1 3
incinta unităţii de stocare şi depozitare carburant
(introducerea de rechizite de fumat, telefoane mobile, etc.,
în zonele restricţionate)

Page 106 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI F69. - neutilizarea întregului sortiment de echipament DECES 7 1 3
GREŞITE individual de protecţie (EIP), în funcţie de factorii de risc de
accidentare şi / sau îmbolnăvire profesională identificaţi la
locurile de muncă, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu sau nerespectarea indicaţiilor fabricantului privind
calităţile de protecţie ale EIP sau de întreţinere şi durată de
viaţă a EIP
F70. - neefectuarea examenelor medicale necesare în ITM 45-180 3 2 2
vederea obţinerii vizei de lucru la înălţime în conformitate ZILE
cu prevederile legale
F71. - comunicări accidentogene: DECES 7 1 3
o prin conţinutul lor - comunicări referitoare la modul
de executare a unor manevre;
o prin defecţiuni de transmitere – înţelegere eronată a
comunicării datorită modului defectuos al transmiterii
informaţiei (aparatură necorespunzătoare de transmisie,
distorsionări datorate vântului sau a zgomotelor etc);
F72. - prezentarea la serviciu într-o stare fizică DECES 7 1 3
necorespunzătoare în vederea realizării sarcinilor de muncă
F73. - consumul de băuturi alcoolice în timpul îndeplinirii DECES 7 1 3
obligaţiilor de serviciu
F74. - fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu DECES 7 1 3
F75. - nerespectarea regulilor de igienă personală; ITM 45-180 3 3 3
ZILE
F76. - imposibilitatea folosirii stingatoarelor de prima DECES 7 1 3
interventie in caz de inceput de incendiu datorita
neverificarii termenului de valabilitate (termen de
valabilitate depasit) sau a necunoasterii modului de folosire

Page 107 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI F77. - imposibilitatea folosirii trusei de prim ajutor medical DECES 7 1 3
GREŞITE in caz de accident datorita neverificarii termenului de
valabilitate (termen de valabilitate depasit) sau a
necunoasterii modului de folosire
F78. - nerespectarea procedurilor de lucru, instrucţiunilor DECES 7 2 4
proprii de securitate şi sănătate în muncă elaborate în cadrul
societăţii, a regulilor de exploatare, întreţinere şi reparaţie
menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă
deservite.
F79. - acţionări greşite ale comenzilor echipamentelor de DECES 7 1 3
muncă datorită lispei simbolistici acestora, sau a
netraducerii în limba română a semnificaţiilor comenzilor,
sau a instrucţiunilor de exploatare din carţile tehnice ale
utilajelor, sau a lipsei carţilor tehnice, operaţiuni care pot
conduce la accidentarea sa, a colegilor de muncă sau
producerea de pagube materiale

Page 108 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Page 109 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Factori risc - OPERATOR STAȚIE GPL


4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55 F57 F59 F61 F63 F65 F67 F69 F71 F73 F75 F77 F79

Page 98 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.


OPERATOR STAŢIE GPL
LEGENDĂ
NIVELURI PARŢIALE DE RISC
F1 - prindere, lovire, strivire de către organele de maşini (în funcţionare normală) ale
echipamentelor de muncă cu care lucrează sau poate intra în contact accidental, datorită lipsei
dispozitivelor şi apărătorilor de protecţie sau intrării operatorului în zona de acţiune a
acestora.
F2 - curgeri de fluide datorate fisurării sau spargerii accidentale a conductelor şi
furtunurilor prin care circulă fluide (carburant).
F3 - prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport din incinta societăţii
(autocisterne) în timpul deservirii echipamentelor de muncă, la deplasarea de la un loc de
muncă la altul în incinta unităţii, sau pe drumurile publice la venirea/plecarea la/de la
serviciu, în caz de incident rutier.
F4 - autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor de muncă sau ale fluidelor (pornirea contraindicată sau imposibilitatea opririi
unor echipamente de muncă sau părţi componente ale echipamentelor de muncă) datorită
defecţiunilor apărute pe fondul neîntreţinerii şi/sau nereparaţiei corespunzătoare sau a
neînlocuirii AMC-urilor defecte.
F5 - alunecare, sub efectul gravitaţiei, de materiale şi piese depozitate
necorespunzător.
F6 - rulare pe roţi a vehiculelor (cisterne auto) aflate la descărcare şi neasigurate
corespunzător împotriva deplasărilor necomandate.
F7 - cădere liberă, sub efectul gravitaţiei, de materiale, piese, sau părţi componente
ale echipamentelor de muncă (ex. furtunuri de alimentare cu carburant) şi neasigurate
corespunzător împotriva căderilor accidentale.
F8 - deversare de fluide (carburant, apă, etc.) la încărcarea peste limita normală a
rezervoarelor datorită neatenţiei operatorului sau funcţionării defectuoase (sau nefuncţionării)
sistemelor de control şi avertizare la depăşirea capacităţii rezervoarelor.
F9 - proiectare de corpuri, particule la operaţiunile de muncă efectuate (ex. la purjarea
furtunurilor flexibile, la utilizarea polizoarelor la operaţiunile de întreţinere/reparaţie sau la
săparea spaţiului verde din incinta unităţii, etc.).
F10 - deviere de la traiectoria normală a mijloacelor de transport care au acces în
incinta unităţii ( autocisterne, etc.) datorită şoselelor deteriorate, a pierderii capacităţii de
conducere a vehiculului de către conducătorul auto pe fondul stării de sănătate sau a
defectării sistemului de direcţie al vehiculului.
F11 - balans periculos al marfurilor transportate cu mijloacele din dotarea unităţii şi
în apropierea cărora se poate afla la un moment dat operatorul pompagiu.
F12 - recul datorat fisurării sau ruperii accidentale a unui furtun flexibil aflat sub
presiune şi în apropierea căruia se poate afla la un moment dat operatorul.
F13 - şocuri excesive, soldate cu răsturnarea rafturilor cu accesorii auto expuse pe
platforma staţiei, datorate deplasării cu viteză ridicată în timpul manevrării automobilelor în
incinta unităţii.
F14 - jet de fluide (carburant, uleiuri hidraulice, apă, etc.) datorate fisurării sau
spargerii accidentale a conductelor şi furtunurilor prin care se vehiculează carburant, apă
pentru stingerea incendiilor.
F15 - contact accidental direct cu suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare,
tăietoare, alunecoase, abrazive, adezive, etc. la efectuarea lucrărilor de revizie şi întreţinere în
incinta staţiei.
F16 - contact accidental cu suprafeţe cu denivelări: ex. trecerile dintre camere,
suprafeţe cu denivelări din incinta unităţii la deplasarea de la un loc de muncă la altul.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F17 - explozii ale rezervoarelor cu carburant datorate exploatării şi întreţinerii


necorespunzătoare, defectării aparaturii de măsuri şi control şi a sistemelor de avertizare a
stărilor de pericol.
F18 - explozii datorate exploatării necorespunzătoare, defectelor ascunse, sau a altor
cauze a recipienţilor butelie pentru gaze tehnice utilizate la lucrările de sudare oxigaz, sau a
recipienţilor sub presiune pentru stocarea aerului comprimat şi a extinctoarelor şi pe lângă
care se poate deplasa la un moment dat operatorul pompagiu.

Factori de risc termic


F19 - contact accidental direct cu suprafeţe sau obiecte foarte calde (suprafeţe
proaspăt sudate sau cu elemente ale echipamentelor de muncă) sau suprafeţe şi obiecte foarte
reci, în special în anotimpul rece sau la intervenţia la echipamentele de muncă cu temperaturi
foarte scăzute.
F20 - incendii sau explozii datorate avarierii echipamentelor de muncă sau stării
tehnice necorespunzătoare ale acestora (utilizarea de echipamente de muncă sau scule fără
respectarea standardelor de securitate a muncii în vigoare, privind funcţionarea în zone cu
pericol de explozie, etc.).

Factori de risc electric


F21 - electrocutare prin atingere directă şi/sau indirectă (panouri electrice deschise,
improvizaţii la realizarea legăturilor electrice, prize de pământ discontinui).

Factori de risc chimic


F22 - contact accidental direct cu substanţe toxice (carburant, lichid de frână, antigel,
uleiuri, etc.) soldat cu producerea de arsuri chimice sau deces prin inhalare masivă.
F23 - contact accidental direct cu substanţe inflamabile, explozive (carburant, lichid
de frână, antigel, uleiuri,, etc.) soldat cu producerea de incendii sau explozii.

Factori de risc biologic


F24 - contact accidental direct cu animale sau insecte periculoase (câini comunitari,
viespi, bondari, păienjeni, etc.) aflate în incinta societăţii.

C. Factori de risc proprii mediului de muncă:


Factori de risc fizic:
F25 - temperatura aerului ridicată sau scăzută, în funcţie de anotimp în incinta staţiei
de distribuţie carburanţi.
F26 - umiditate variabilă, crescută sau scăzută, în funcţie de anotimp.
F27 - curenţi de aer în magazinul societăţii, favorizaţi de deschiderea repetată a uşilor
şi de neetanşeităţile încăperilor.
F28 - zgomot, peste limitele admise, datorită funcţionării echipamentelor de muncă
din dotarea unităţii (compresoare aer, pompe, etc.).
F29 - orbire directă sau prin reflexie - strălucire mare a soarelui sau a zăpezii la lucrul
în mediu exterior.
F30 - nivel de iluminare artificială scăzut pe căile de circulaţie din incinta unităţii.
F31 - radiaţii infraroşii provenite în urma activităţii sudorilor electrici şi autogeni la
lucrările de revizie şi reparaţie.
F32 - pulberi pneumoconiogene rezultate în urma activităţilor gospodăreşti (măturarea
aleilor, săparea spaţiului verde din incinta unităţii, etc.).
F33 - calamităţi naturale (trăsnet, vânt, prăbuşiri de copaci, seisme, etc.).

Page 100 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Factori de risc chimic


F34 - gaze, vapori, aerosoli toxici în atmosfera locurilor de muncă datoraţi scăpărilor
accidentale de produse petroliere (carburant, lichid de frână, antigel, uleiuri, etc.).
F35 - gaze inflamabile şi explozive în atmosfera locurilor de muncă datorită scăpărilor
accidentale de carburant din instalaţiile şi conductele unităţii.

Climat psihosocial
F36 - relaţii neprincipiale între şef şi subalterni, relaţii datorate modului şi timpului de
realizare a lucrărilor.
F37 - stări de panică datorate riscului ridicat de explozie şi/sau incendiu urmare a
specificului activităţii unităţii de distribuţie carburanţi.

E. Factori de risc proprii sarcinii de muncă:


Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate:
F38 - operaţii, reguli, procedee greşite – la descărcarea carburantului din cisterne, sau
la operaţiile de revizie şi întreţinere la care participă (demontarea şi montarea pieselor, la
activităţi de ridicare şi transport ale materialelor, pieselor de schimb etc.).
F39 - succesiune greşită a operaţiilor sau neasigurarea corelării unor operaţiuni de
muncă ce se desfăşoară în cadrul unor lucrări complexe.
F40 - coordonarea necorespunzătoare a operaţiunilor de muncă.
F41 - repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locuri de muncă:
o cu pregătire necorespunzătoare;
o fără instruire sau cu instruire incompletă în domeniul SSM;
o cu incompatibilităţi psihofiziologice faţă de cerinţele locului de muncă.
F42 - tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică.
F43 - tolerarea abaterilor de la instrucţiunile proprii de SSM pentru lucrările
respective.
F44 - admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare
cerinţelor de securitate.

Solicitare fizică:
F45 - poziţii de lucru forţate sau vicioase - la montarea şi demontarea furtunurilor
flexibile etc.
F46 - efort static, lucrul prelungit în poziţie ortostatică la descăracrea cisternei.

Solicitare psihică:
F47 - suprasolicitare psihică datorită riscului ridicat de explozie şi/sau incendiu
urmare a specificului activităţii unităţii de distribuţie carburanţi.

F. Factori de risc proprii executantului:


Acţiuni greşite-efectuarea defectuoasă de operaţii
F48 - comenzi greşite transmise la manevrarea cisternei în incinta unităţii şi soldate
cu producerea de accidente umane sau materiale.
F49 - comenzi greşite transmise şoferului (ex. permiterea plecării vehiculului înainte
de detaşarea furtunurilor flexibile de descărcare sau a clemelor pentru scurgerea electricităţii
statice, etc.) de pe autocisternele venite la descărcare şi soldate cu producerea de accidente
umane sau materiale.

Page 101 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F50 - comenzi greşite transmise colegilor de muncă (ex. pornirea sau oprirea
echipamentelor de muncă înainte de realizarea tuturor operaţiilor prevăzute în manualul de
operare, etc.) la descărcarea cisternelor şi soldate cu producerea de accidente umane sau
materiale.
F51 - manevre greşite efectuate la descărcarea cisternelor (ex. pornirea unei pompe
dezamorsate, neînchiderea completă a robineţilor cisternei, etc.) soldate cu producerea de
accidente umane sau materiale
F52 - fixări necorespunzătoare a elementelor cisternei (furtunuri de racord felxibile,
cleme legare la pământ, etc.) înainte de începerea operaţiunilor de descărcare a carburantului
soldate cu scurgeri de produs şi producerea de incendii sau explozii.
F53 - reglarea greşită a parametrilor de lucru sau permiterea depăşirii parametrilor
funcţionali în exploatare a echipamentelor de muncă - descărcarea cisternelor – parametriilor
de regim (presiune, temperatură, nivel, masă), mira de control, manometre, termometre şi
indicatoare de greutate ale autocisternei soldată cu producerea de avarii, incendii sau explozii.
F54 - neverificarea, conform procedurilor de lucru, a stării fizice a aparaturii de
măsură şi control şi avertizare a stărilor de pericol.
F55 - necompletarea sau completarea incorectă sau incompletă a formularelor de
evidenţă a operaţiunilor de muncă efectuate.
F56 - pornirea echipamentelor de muncă, fără ca acestea să fie dotate cu toate
dispozitivele de protecţie şi să fie legate la centura de împământare.
F57 - efectuarea operaţiilor de revizie şi reparaţie în timpul funcţionării
echipamentelor de muncă.
F58 - efectuarea de lucrări cu flacără deschisă fără existenţa Permisului de lucru cu
foc sau a nerespectării stricte a prevederilor acestui permis.
F59 - nesinscronizarea de operaţii în sensul întârzierii sau devansării executării
operaţiilor, în special când se lucrează în echipă.
F60 - pornirea sau oprirea arbitrară a echipamentelor de muncă.
F61 - alimentarea sau oprirea arbitrară a alimentării cu energie electrică a
echipamentelor de muncă.
F62 - căderea la acelaşi nivel în timpul deplasării de la un loc de muncă la altul prin
alunecare, dezechilibrare sau împiedicare.
F63 - cădere de la înălţime prin alunecare, împiedicare sau dezechilibrare la lucrările
efectuate la înălţime (pe cisternă).
F64 - manipulări de materiale în jurul pieselor în mişcare ale echipamentelor de
muncă.
F65 - staţionări în zone periculoase, interzise.
F66 - utilizarea de scule metalice, producătoare de scântei, la intervenţia în zone cu
posibile acumulări de gaze petroliere sau în instalaţii prin care circulă carburant.
F67 - utilizarea, în incinta unităţii de distribuţie carburanţi, de îmbrăcăminte
confecţionată din fibre sintetice, producătoare prin frecare de electricitate statică.
F68 - nerespectarea regulilor de acces şi circulaţie în incinta unităţii de distribuţie
carburanţi (introducerea de rechizite de fumat, telefoane mobile, etc., în zonele restricţionate).
F69 - neutilizarea întregului sortiment de echipament individual de protecţie (EIP), în
funcţie de factorii de risc de accidentare şi / sau îmbolnăvire profesională identificaţi la
locurile de muncă, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea indicaţiilor
fabricantului privind calităţile de protecţie ale EIP sau de întreţinere şi durată de viaţă a EIP.
F70 - neefectuarea examenelor medicale necesare în vederea obţinerii vizei de lucru la
înălţime în conformitate cu prevederile legale.
F71 - comunicări accidentogene:

Page 102 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

o prin conţinutul lor – comunicări referitoare la modul de executare a unor manevre;


o prin defecţiuni de transmitere – înţelegere eronată a comunicării datorită modului
defectuos al transmiterii informaţiei (aparatură necorespunzătoare de transmisie, distorsionări
datorate vântului sau a zgomotelor etc).
F72 - prezentarea la serviciu într-o stare fizică necorespunzătoare în vederea realizării
sarcinilor de muncă.
F73 - consumul de băuturi alcoolice în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.
F74 - fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu.
F75 - nerespectarea regulilor de igienă personală.
F76 - imposibilitatea folosirii stingatoarelor de prima interventie in caz de inceput de
incendiu datorită neverificării termenului de valabilitate (termen de valabilitate depăşit) sau a
necunoasterii modului de folosire.
F77 - imposibilitatea folosirii trusei de prim ajutor medical in caz de accident datorita
neverificarii termenului de valabilitate (termen de valabilitate depasit) sau a necunoasterii
modului de folosire.
F78 - nerespectarea procedurilor de lucru, instrucţiunilor proprii de securitate şi
sănătate în muncă elaborate în cadrul societăţii, a regulilor de exploatare, întreţinere şi
reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă deservite.
F79 - acţionări greşite ale comenzilor echipamentelor de muncă datorită lispei
simbolistici acestora, sau a netraducerii în limba română a semnificaţiilor comenzilor,
sau a instrucţiunilor de exploatare din carţile tehnice ale utilajelor, sau a lipsei carţilor
tehnice, operaţiuni care pot conduce la accidentarea sa, a colegilor de muncă sau
producerea de pagube materiale.

Page 103 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

OPERATOR STAŢIE GPL


NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE:
79

∑ Ri∗ri 10 ( 4∗4 ) +56 ( 3∗3 )+ 13(2∗2) 716


i=1
Nrg = 79 = 10∗4 +56∗3+13∗2
= 234 = 3,06
∑ ri
i=1

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ OPERATOR STATIE GPL
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă operator staţie GPL este egal cu 3,06, valoare ce îl încadrează în categoria
locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Operator stație GPL”, din care se observă că din totalul de 79 factori de risc
identificaţi, numai 10 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0
încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, 10 încadrându-se în
categoria factorilor de risc mediu, 56 încadrându-se în categoria factorilor de risc mic, 13 încadrându-se în categoria factorilor de risc
foarte mic.

Cei 10 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F3-prindere, lovire, strivire de către mijloacele de transport din incinta societăţii ( autocisterne, vagoane CF, etc.) în timpul deservirii
echipamentelor de muncă, la deplasarea de la un loc de muncă la altul în incinta unităţii, sau pe drumurile publice la venirea/plecarea
la/de la serviciu, în caz de incident rutier
F10-deviere de la traiectoria normală a mijloacelor de transport care au acces în incinta unităţii ( autocisterne, etc.) datorită şoselelor
deteriorate, a pierderii capacităţii de conducere a vehiculului de către conducătorul auto pe fondul stării de sănătate sau a defectării
sistemului de direcţie al vehiculului

Page 142 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F25-temperatura aerului ridicată sau scăzută, în funcţie de anotimp în incinta staţiei de distribuţie carburanţi

F34-gaze, vapori, aerosoli toxici în atmosfera locurilor de muncă datoraţi scăpărilor accidentale de produse petroliere (carburant,
metanol, butan, etc.)
F49-comenzi greşite transmise şoferului (ex. permiterea plecării vehiculului înainte de detaşarea furtunurilor flexibile de descărcare
sau a clemelor pentru scurgerea electricităţii statice, etc.) de pe autocisternele venite la descărcare şi soldate cu producerea de
accidente umane sau materiale
F50-comenzi greşite transmise colegilor de muncă (ex. pornirea sau oprirea echipamentelor de muncă înainte de realizarea tuturor
operaţiilor prevăzute în manualul de operare, etc.) la descărcarea cisternelor şi soldate cu producerea de accidente umane sau materiale
F52-fixări necorespunzătoare a elementelor cisternei (furtunuri de racord felxibile, cleme legare la pământ, etc.) înainte de începerea
operaţiunilor de descărcare a carburantului soldate cu scurgeri de produs şi producerea de incendii sau explozii
F58-efectuarea de lucrări cu flacără deschisă fără existenţa Permisului de lucru cu foc sau a nerespectării stricte a prevederilor acestui
permis
F63-cădere de la înălţime prin alunecare, împiedicare sau dezechilibrare la lucrările efectuate la înălţime (pe cisternă)
F78-nerespectarea procedurilor de lucru, instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă elaborate în cadrul societăţii, a
regulilor de exploatare, întreţinere şi reparaţie menţionate în cărţile tehnice ale echipamentelor tehnice deservite.

Pentru diminiuarea sau eliminarea factorilor de risc, sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”
pentru locul de muncă OPERATOR STATIE GPL.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :

 30,38 %, factori proprii mijloacelor de producţie


 16,46 %, factori proprii mediului de muncă
 12,66 %, factori proprii sarcinii de muncă
 40,50 %, factori proprii executantului

Din analiza factorilor de risc se observă că 68,35 % dintre aceştia provoacă consecinţe ireversibile asupra organismului uman
(deces sau invaliditate).

Page 143 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

OPERATOR STATIE GPL


Repartitia factorilor de risc pe elementele sistemului de munca

30.38

40.5

Factori de risc proprii mijloacelor de munca

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc proprii sarcinii


12.66de munca

Factori de risc proprii executantului


16.46

Page 104 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


OPERATOR STAŢIE GPL

Nr. FACTOR DE RISC NIVEL MASURA PROPUSĂ COMPETENŢE TERMEN


Crt (forma concretă de manifestare) DE , RĂSPUNDERI de aplicare
RISC în aplicarea
măsurii
0 1 2 3 4 5
1. F3-prindere, lovire, strivire de 4 Respectarea strictă a legislaţiei în vigoare privind Conducerea Permanent
către mijloacele de transport din circulaţie pe drumurile publice. unităţii
incinta societăţii ( autocisterne) în Circulaţia în incinta societăţii se va face numai pe Operator
timpul deservirii echipamentelor căi de circulaţie marcate.
de muncă, la deplasarea de la un Deplasarea în staţia de depozitare se va efectua
loc de muncă la altul în incinta numai cu respectarea strictă a procedurilor SGR
unităţii, sau pe drumurile publice privind accesul şi circulaţia în zonele resticţionate
la venirea/plecarea la/de la din incinta staţiilor de depozitare carburant.
serviciu, în caz de incident rutier
2. F10-deviere de la traiectoria 4 Asigurarea unor căi de circulaţie fără denivelări Conducerea Permanent
normală a mijloacelor de transport accentuate în incinta unităţii de depozitare. unităţii
care au acces în incinta unităţii Semnalizarea corespunzătoare, pe timp de zi şi de
( autocisterne, etc.) datorită noapte, a tuturor obstacolelor sau deteriorărilor
şoselelor deteriorate, a pierderii căilor de circulaţie din incinta unităţii.
capacităţii de conducere a Semnalizarea şi impunerea respectării vitezei
vehiculului de către conducătorul maxime de circulaţie în incinta unităţii de
auto pe fondul stării de sănătate depozitare, pentru toate mijloacele de transport care
sau a defectării sistemului de circulă în unitate.
direcţie al vehiculului Verificarea periodică a stării de sănătate a
conducătorilor auto şi suspendarea dreptului de a
conduce pentru cei depistaţi necorespunzători
pentru conducerea auto.

Page 142 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

3. F25-temperatura aerului ridicată 4 Purtarea echipamentului individual de protecţie Operator Permanent


sau scăzută, în funcţie de anotimp prevăzut în Normativul intern de acordare.
în incinta staţiei de distribuţie
carburanţi
4. F34-gaze, vapori, aerosoli toxici 4 Verificarea permanentă a conductelor, armăturilor şi Conducerea Permanent
în atmosfera locurilor de muncă furtunurilor prin care circulă produsele peroliere în unităţii
datoraţi scăpărilor accidentale de cadrul unităţii de depozitare şi repararea sau
produse petroliere (carburant, înlocuirea celor defecte.
metanol, etc.) Monitorizarea permanentă a concentraţiei de gaze,
vapori de produse petroliere în atmosfera locurilor
de muncă.
Întreruperea imediată a tuturor activităţilor în caz de
depăşire a concentraţiei maxime admise şi aplicarea
prevederilor din planul de alarmare în caz de
scăpare masivă de gaze pericuolase.
5. F49-comenzi greşite transmise 4 Respectarea strictă a procedurilor de lucru, a ordinii Personal Permanent
şoferului (ex. permiterea plecării operaţiunilor de muncă şi verificarea finalizării administrativ
vehiculului înainte de detaşarea acestora înainte de deplasarea vehiculelor aflate la
furtunurilor flexibile de descărcare.
descărcare sau a clemelor pentru
scurgerea electricităţii statice,
etc.) de pe autocisternele venite la
descărcare şi soldate cu
producerea de accidente umane
sau materiale
6. F50-comenzi greşite transmise 4 Respectarea strictă a procedurilor de lucru şi a Operator Permanent
colegilor de muncă (ex. pornirea ordinii operaţiunilor de muncă la descărcarea
sau oprirea echipamentelor de cisternelor cu carburant.
muncă înainte de realizarea Transmiterea de ordin şi dispoziţii lucrătorilor
tuturor operaţiilor prevăzute în numai prin intermediul conducătorului direct al
manualul de operare, etc.) la locului de muncă respectiv.
descărcarea cisternelor şi soldate

Page 143 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

cu producerea de accidente umane


sau materiale
7. F52-fixări necorespunzătoare ale 4 Respectarea strictă a procedurilor de lucru, a ordinii Operator Permanent
elementelor cisternei (furtunuri de operaţiunilor de muncă şi a instrucţiunilor proprii
racord felxibile, cleme legare la de SSM.
pământ, etc.) înainte de începerea Verificarea finalizării fiecărei operaţiuni de muncă
operaţiunilor de descărcare a înainte de efectuarea altei operaţiuni.
carburantului soldate cu scurgeri
de produs şi producerea de
incendii sau explozii
8. F58-efectuarea de lucrări cu 4 Stabilirea criteriilor şi condiţiilor de desfăşurare a Conducerea Permanent
flacără deschisă fără existenţa lucrărilor cu foc deschis în incinta unităţii de unităţii
Permisului de lucru cu foc sau a depozitare carburant.
nerespectării stricte a prevederilor Se va interzice orice lucrare cu foc deschis fără
acestui permis asigurarea dotărilor de PSI necesare precum şi
prezenţa pompierului.
9. F63-cădere de la înălţime prin 4 Lucrările desfăşurate la înălţime vor fi executate Conducerea Permanent
alunecare, împiedicare sau numai de lucrători apţi din punct de vedere medical unităţii
dezechilibrare la lucrările pentru lucru la înălţime, dotaţi cu întreg
efectuate la înălţime (pe cisternă) echipamentul individual de protecţie specific şi
instruiţi special pentru acest tip de lucrări.
Folosirea de încălţăminte de protecţie cu talpă
antialunecare.
Achiziţionarea de echipament de protecţie
corespunzător lucrului la înălţime.
Instruirea corespunzătoare a lucrătorilor referitor la
lucrul la înălţime precum şi a modului de utilizare a
echipamentului de protecţie.
Prezentarea, efectivă, a modului de folosire a
echipamentului de protecţie pentru lucru la
înălţime.
La urcarea şi coborârea scărilor se va utiliza în

Page 144 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

permanenţă mâna curentă.


Se interzice coborârea în fugă a scărilor
autocisternei precum şi urcarea sau coborârea prin
alte zone decât scările de acces.
10. F78-nerespectarea procedurilor de 4 Instruirea personalului vizând procedeele de lucru Conducerea Permanent
lucru, instrucţiunilor proprii de nepericuloase, a instrucţiunilor tehnologice şi de unităţii
securitate şi sănătate în muncă securitate a muncii.
elaborate în cadrul societăţii, a Prelucrarea, sub semnătură, cu toţi lucrătorii
regulilor de exploatare, întreţinere unităţii, a procedurilor de lucru, a instrucţiunilor
şi reparaţie menţionate în cărţile proprii de securitate şi sănătate în muncă şi a
tehnice ale echipamentelor de prevederilor cărţilor tehnice ale echipamentelor de
muncă deservite. muncă deservite.
Respectarea strictă a procedurilor de lucru, a
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în
muncă şi a prevederilor cărţilor tehnice ale
echipamentelor de muncă deservite.

Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare

Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -


Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -

Page 145 of 35 EVALUARE FACTORI RISC – OPERATOR STAȚIE GPL Red. Ș.N.