Sunteți pe pagina 1din 16

SECRETE,LE COLOR MAI SCLIFITOARE MINTI ALE LUMII

IN DOMSNIUL FINANCIAR
BANII
STAPANESTE JOCUL

7 PAgr STMPLI SPRE


LIBERTATE FINANCIARA

TONY ROBBINS

Traducere din Limba engtezS:


RomicE Lixandru

ACT qi Politon
2016
Cuprins

Prefa!5 La edilia in Limba romAnS 23


Cuv6nt-inainte 27
lntroducere 31

sEcTruNEA 1

BUN VENIT IN JUNGLA:


cAlAronlniucrpE CU ACEST PRIM PAS

CAPITOLUL 1.1 Sunt banii tEi! Este viala ta! Preia controlul 37
CAPITOLUL 1.2 Cei 7 pagi simpti spre Libertate FinanciarS:
Creeaz5 un venit pentru toati viafa 68
CAPITOLUL 1.3 Acceseaz5 puterea: la cea mai importantb decizie
financiar5 din viala ta 92
CAPITOLUL 1.4 Stip6nirea banitor: Este momentuI sE rlzbali 117

sEcTluNEA A 2-A
DEVTN0 lNlllATUL:
DESCOPERA RTOUIITE 1NAINTE SA INTRIiN .IOC

CAPITOLUL 2.0 ElibereazS-te: Sputbert cete 9 mituri financiare 131

CAPITOLUL 2.1 Mitut 1: Minciuna de 13 tritioane de dotari:


,,lnvestegte cu noi, noi vom invinge piala!" 141
CAPITOLUL 2.2. Mitu[ 2: ,,Comisioanete noastre?
Un pre! mic de pL5tit!" 159
CAPITOLUL 2.3 Mitu[ 3: ,,Profiturite noastre?
Ce vezi, asta primegti" 173
18 Banii. St5p$ne;te jocul

CAPIT0LUL 2.4 Mitul 4: ,,Sunt brokeruI tEu si


sunt aici ca sE te ajut" 179
CAPITOLUL 2.5 Mitul. 5: ,,Doar un ptan 401tk) te desparte
de pensionare" 200
CAPIT0LUL 2.5 Mitut 6: Fondurite cu dat5 fixS: ,,Pur 9i simptu
stabitegte fondu[ 9i uitS de et" 219
CAPITOLUL 2.7 Mitul 7: ,,Urbsc anuitSlite 9i aga
ar trebui sE faci 9i tu" 232
CAPITOLUL 2.8 Mitu[ 8: ,Trebuie s5-[i asumi riscuri uriage
pentru a obline c6gtiguri mari!" 241
CAPIT0LUL 2.9 Mitut 9: ,,Minciunite pe care ni [e spunem
nou5 insine" 255

sEcTruNEA A 3-A
CARE ESTE PRETUL VISURILOR TALE?
rA IOCuL USOR DE cASTIGAT

CAPITOLUL 3.1 Care este prelut visuril.or tal.e?


FE jocul. ugor de c6gtigat 279
CAPITOLUL 3.2 Care este ptanul. t5u? 31 1

CAPITOLUL 3.3 Accetereazd lucrurile: 1. Economisegte


mai mutt 9i investegte diferenfa 332
CAPITOLUL 3.4 Accetereaz5 [ucrurite: 2. C6gtigE
mai mutt 9i investegte diferenla 346
CAPIT0LUL 3.5 AccetereazE lucrurite: 3. Redu comisioanete
9i impoziteLe (9i investegte diferenlal 353
CAPIT0LUL 3.6 Accetereazb lucruri[e: 4. 0b]ine profituri mai bune 9i
accetereazS-fi margul spre victorie 373
CAPITOLUL 3.7 AccelereazS lucrurite: 5. SchimbS-!i viafa
-
9i stitut de via!5 - in bine 381
Tnny Robbins 19

sEcTruNEA A 4-A
IA CEA MAI IMPORTANTA DECIZIE DE INVESTITII DIN VIATA TA

CAPIT0LUL 4.1 Lista suprem5 cu lucruri pe care sE [e faci


inainte de a muri: Atocarea de active 391
CAPITOLUL 4.2 SE joci pentru a c6gtiga: CoguI t5u
risc/dezvottare
de 423
CAPITOLUL 4.3 Cogut de visuri t+46

CAPIT0LUL 4.4 Sincronizarea este cheia? 455

sEcTruNEA A 5-A
AVANTAJE TANA TXPUN ERE:
CREEAZA UN PLAN DE VENITURI PE VIATA

CAPITOLUL 5.1 De neinvins, de nescufundat, de necuceritr


Strategia ,,Orice vreme" 479

CAPIT0LUL 5.2 Este momentuI sE prosperi: Frofituri rezistente


la furtun5 9i rezuttate de neegatat 509
CAPITOLUL 5.3 Libertate: Crearea propriului plan de venituri
pe via!5 524
CAPITOLUL 5.4 MomentuI victoriei: Venitut t5u este obiectivu[ 540
CAPIT0LUL 5.5 Secrete[e cetor superbogali Ipe care
tu!)
te poli fotosi 9i 569

sEcTruNEA A 6-A
TNVESTE9TE ASEMENEA CELOR MAI BOGATI 0,001%:
MANUALUL DE STRATEGII AL MILIARDARULUI

CAPITOLUL 6.0 SE-i cunoagtem pe maegtri 579


CAPIT0LUL 6.1 Car[ lcahn: Stbp6nut universutui 585
?0 Snnii. StSp$neste iccul

CAPITOLUL 6.2 David Swensen: 0 muncd voluntarb de


23,9 mitiarde de dotari 598
CAPITOLUL 6.3 John C. Bogte: Avangarda investifiitor 607
CAPITOLUL 6.4 Warren Buffett: OracoluI din Omaha 617
CAPITOLUL 6.5 PauI Tudor Jones: Un Robin Hood contemporan 621
CAPITOLUL 6.5 Ray Datio: Un om pentru orice anotimp 630
CAPITOLUL 5.7 Mary Catl.ahan Erdoes: Femeia de un
triIion de do[ari 632
CAPITOLUL 6.8 T. Boone Pickens: F5cut pentru a fi bogat,
fEcut pentru a dErui 640
CAPITOLUL 6.9 Kyle Bass: MaestruI riscutui 650
CAPITOLUL 6.10 Marc Faber: MitiardaruI cEruia
i se spune dr. Doom 661
CAPITOLUL 6.11 Charl.es Schwab: St6nd de vorb5 cu Chuck,
brokeruI poputar 668
CAPIT0LUL 6.12 SirJohn Tempteton: Ce[ mai mare investitor
a[ secotutuiXX? 681

sEcTtuNEA A 7-A
FA-o puR gt stMpLU, BUcURA-rE DE.vIATA gr ?veAnrAgESTE-o

CAPITOLUL 7.1 Viitorul este mai luminos dec6t crezi 691


CAPIT0LUL 7.2 BogSlia pasiunii 719
CAPIT0LUL 7.3 SecretuI final 736

7 pasi simpti: lista ta de verificare pentru succes 761


Mutlumiri 770
Despre autor 779
Companiite Anthony Robbins 780
SECTIUNEA 1

BUN VENIT iN JUNGLA:

cAdTonIAiNCEPE CU ACEST PRIM PAS


CAPITOLUL 1.1

Sunt banii tii!


Este viala ta !
Preia controlul
,,Banii sunt un slujitor bun, dar un stipAn riu."
SIR FRANCIS BACON
-

Bani.
Puline cuvinte au puterea de a declan;a emolii umane atdt de extreme.
Mul;i dintre noi refuzdm pAni gi sd vorbim despre bani! La fel ca re-
ligia, sexul sau politica, subiectul este tabu la masa de seari gi adeseori in-
terzis la locul de muncd. Am putea discuta despre avereintr-o societate dis-
tinsi, dar banii sunt explicifi. Sunt vulgari. Sunt de prost gust. Sunt extrem
de personali gi au o incircdturi mare. Ei ii pot face pe oameni si se simti
vinovali atunci cAnd ii au sau ruginali atunci cAnd nu ii au.
-
Dar ce inseamni, de fapt?
Pentru unii dintre noi, banii sunt ceva vital gi crucial, dar nu suprem.
Sunt pur gi simplu o unealti, o sursi de putere utilizati in slujba altora 9i a
unei vieli triite bine. Unii sunt consumali de o foame de bani atAt de mare,
incit ii distruge atAt pe ei, cAt 9i pe toli cei din jurul lor. Unii sunt chiar
dispugi si renunfe, pentru a-i dobAndi, la lucruri care sunt de departe mai
naloroase: la sinitatea lo4, la timpul lor, la familia lor, la stima lor de sine 9i,
in unele cazuri, chiar la integritatea lor.
38 $tiip$ne9te jocut

in esenga lor; banii inseamnd putere.


Am vrzut cu to;ii cum banii pot avea puterea si creeze sau sd distru-
gi. Ei pot finanfa un vis sau pot incepe un rdzboi. poli oferi bani in dar sau ii
po;i mdnui ca pe-o armi. Banii pot fi utilizali ca o expresie a personalitigii,
a creativitifii gi ideilor tale
- sau a frustrdrii, furiei gi urii tale, pot fi folosili
pentru a influenla guverne ;i indivizi. unii se cisdtoresc pentru ei
le descoperi adeviratul pre!.
- gi apoi
Dar noi gtim cu totii ci, la un anumit nivel, totul e doar o iluzie. in
ziua de azi, banii nu mai sunt nici mdcar aur sau hartie, ci doar nigte cifre
de zero gi unu in computerele bancare, ce sunt ei? sunt ca o entitate care igi
schimbi forma sau ca o pdnzd, cipitand orice semnificalie sau emolie pe
care o proiectim asupra lor.
PAni la urmd, nu bani urmirim noi sd obginem... nu-i aga? Ceea ce
urmirim noi in realitate sunt sentimentele, emotiile pe care credem cd, le
pot crea banii:

acel sentiment de imputernicire,


de libertate,
de siguranfS,
de a-i ajuta pe oamenii pe care ii iubim gi pe cei care au nevoie,
de a avea de ales, gi
de a ne simli vii

Banii sunt cu siguran;i unul dintre modurile in care ne putem


transforma visurile in realitatea pe care o triim.

- un concept abstract *
Dar chiar daci banii sunt doar o perceplie
nu asta este perceplia daci nu ai suficienlil un lucru e sigur: fie li folosegti
$i
tu, fie te folosesc ei pe tine. Fie tu stepanesti banii, fie, la un anumit ni-
vel, banii te stipAnesc pe tine!
Felul in care tratezi banii reflectd felul in care tratezi puterea. Sunt un
blestem sau o binecuvAntare? Un joc sau o povari?
cand alegeam titlul acestei crrfi, cagiva oameni au fost de-a dreptul
scandalizapi de sugestia cd banii ar putea fr un joc. cum puteam sd folosesc
]
Tony Rabbins 1q

un termen atAt de frivol pentru un subiect atAt de serios! DaL hei, hai si
revenim cu picioarele pe pimAnt. Aga cum vei vedea in paginile care ur-
meazd, cel mai bun mod de a-!i schimba viala este sd gisegti oameni care au
realizat deja ceea ce-!i doregti gi apoi si Ie imili comportamentul. Vrei sd igi
stlpAnegti finanfele? Gisegte un maestru al finanfelor gi imiti felul in care
se ocupi el de bani, gi vei fi descoperit o cale spre putere.
i1i pot spune de pe acum, i-am intervievat pe mulli dintre cei mai bogali
oameni din lume, gi cei mai mul,ti dintre ei chiar privesc banii ca pe-un joc. Din
ce alt motiv ar lucra cineva intre zece 9i 12 ore pe zi dupi ce a fhcut miliarde de

dolari? $i nu uita, nu toate jocurile sunt frivole. f ocurile sunt o reflecfie a viefii,
Unii stau pe tugi, allii fac orice ca si cAgtige. Tu cum joci? Vreau si-!i amintesc,
acesta este un joc pe care tu gi familia ta nu vi permiteli si il pierdefi.
Promisiunea mea fafi de tine este urmfrtoarea: daci vei rimA-
ne alituri de mine gi vei urma cei 7 Pagi Simpli din aceasti carte
-
esenfialul extras de la cei mai de succes iucitori financiari din lume
-
ur gi familia ta veli cAgtiga acest ioc. $i putefi cAgtiga din plin!
Dar pentru a cAgtiga, trebuie si cunogti regulile gi si inve;i cele mai
bune strategii pentru succes de la cei care stipAnesc deja jocul.
Vestea buni este cd poti economisi ani intregi
- gi asta in cAteva mi-
nute
- invilAnd pur gi simplu capcanele care trebuie evitate gi scurtdturi-
ie pentru a experimenta un succes de durat5. Industria financiari depune
adeseori eforturi pentru a face acest subiect si pard incredibil de complex
dar in realitate, dupi ce treci de jargon, este relativ simplu, Aceasti carte
este ocazia ta sI nu mai fii piesa de gah gi si devii jucitorul de gah in jocul
canilor. Cred ci vei fi foarte surprins de cAt de ugor ili pofi transforma viafa
inanciard, cu nivelul de infelegere al cuiva din interioq, gi te poli bucura de
jibertatea pe care o merifi.
Aga cI hai sd trecem la treabi. Imagineazi-fi cum ar fi viala ta daci ai
a stlpAnit deja jocul.
Dar daci banii nu ar conta?
Cum te-ai simli daci nu ar mai trebui si-!i faci griji ci trebuie si
:ergi la birou in fiecare dimineali, si-!i plitegti facturile sau sd-!i finanlezi
:ensionarea? Cum ar fi sd-!i triieSti viafa dupd condiliile dictate de tine? Ce
40 Banii. $t5pff negte jocui

ar insemna si gtii ci ai ocazia si i1i incepi propria afacere sau cd !i-ai putea
permite sd cumperi o casr pentru pirinlii tii gi si-!i trimifi copiii la faculta-
te sau si ai libertatea si cdlitoregti prin lume?
cum 1i-ai trii viafa daci te-ai putea trezi in fiecare zi gtiind ci ifi vin
suficienii bani nu doar pentru nevoile tale elementare, ci gi pentru obiecti-
vele 9i visurile tale?
Adevirul este ci foarte mulgi dintre noi ar continua si lucreze, pen-
tru ci aga suntem programali. Dar am face-o de pe opozilie a bucuriei
gi abundenfei. Munca noastri ar continua, dar calvarul competitiv ar lua
sfArgit. Am munci pentru ci vrem, nu pentru ci trebuie.
Asta inseamni libertatea financiarii.
Dar esteasta o himeri? Chiar este posibil pentru omul de rAnd
mai important, pentru tine
-
- si transforme acest vis in realitate?
Indiferent cd vrei si triiegti precum cei mai bogali 1yo dintre oameni
sau pur gi simplu si ai linigtea sufleteasci veniti din siguranfa cd economi-
ile tale i;i vor acoperi anii de viagi, adevirul este ci poli gisi intotdeauna o
cale si
cagtigi banii de care ai nevoie. cum? secretul bogi;iei este simplu:
gisegte o modalitate si faci mai mult pentru ceilalgi decat oricine altcineva.
Devino mai valoros. Fi mai mult. Diruiegte mai mult. Fii mai mult. Fii mai
mult in slujba cuiva. $i vei avea ocazia si cagtigi mai mult indiferent ci
detii cel mai bun restaurant pe roli din Austin, Texas, egti cel mai bun agent
-
de vAnziri din compania ta sau chiar fondatorul Instagram.
Dar aceasti carte nu este doar despre a adduga valoare este de
fapt despre cum si ajungi din punctul in care e$ti astizi acolo unde vrei
-
si fii cu adevirat, indiferent ci asta inseamnd si ai siguranli financiard,
independenfi sau libertate. Este despre a-!i spori chiar azi calitatea viepii
dezvoltandu-fi acea aptitudine fundamentali pe care marea majoritate a
americanilor nu pi-au dezvoltat-o niciodati: stipanirea banilor. De fapt,
77o/o dintre americani
- trei persoane din patru - spun ci au griji finan-
ciare, dar numai 400lo recunosc ci au un plan oarecare de cheltuieli sau de
investilii. una din trei persoane din generalia Baby Boom3 are econo-

3 Persoanele niscute in perioada de dupi al Doilea Rizboi Mondial, intre anii Lg46-Lg64.
(N. fr..J
Tcny R*hbins s1

mii de mai pufin de 1000 de dolari! Sondajele arati ci mai pu;in de una
din patru persoane are incredere in sistemul financiar
- din motive inte-
meiate! $i delinerea de acgiuni a atins praguri inferioare record, mai ales in
rdndul tinerilor. Dar adevirul este cd libertatea nu !i-o cd;tigi prin muncd.
Dupi cum vei vedea mai tArziu in aceasti carte, pAni gi cei care au cAgtigat
mai multe milioane de dolari, cum ar fi regizorul filmului Nagul, Francis Ford
Coppola, boxerul Mike Tyson gi actrila Kim Basinge6 au pierdut tot pentru
ci nu au aplicat principiile elementare pe care le vei invila in curAnd. Nu
doar ci va trebui si pistrezi o parte din ceea ce cAgtigi pentru familia ta ci,
mai important, va trebui si multiplici ceea ce cAgtigi
- si faci bani in timp
ce dormi. Tu trebuie si faci trecerea de la statutul de consumator in
cconomie la cel de proprietar
- $i o faci devenind investitor.
De fapt, mulli dintre noi suntem investitori. Poate ci prima oari ai
intrat in joc cAnd bunica fi-a cumpirat cAteva acliuni la fondul ei preferat
doar pentru cd te niscusegi sau poate ci angajatorul tiu te-a inscris auto-
natin contul401(k)4 al companiei, sau poate cd prima datd cAnd ai devenit
hvestitor a fost cAnd un prieten !i-a zis sd uili de Kindle gi, in schimb, si
anmperi acliuni la Amazon.
Dar este suficient? Daci citegti asta acum, binuiesc ci gtii rispunsul:
in niciun caz! Nu trebuie si-!i mai spun cd lumea investiliilor s-a schim-
bat de pe vremea pirintilor sau bunicilor tii. Pe timpuri, planul era simplu:
nergeai la facultate, giseai un loc de munci, munceai din greu gi apoi poate
glseai un loc de munci mai bun, intr-o corporaiie mai mare. Dupi asta,
esenlialul era si gisegti un fel de a adiuga valoare, si avansezi in ierarhie,
i investegti in acliunile companiei ;i si Vi amintili de pen-
iegi Ia pensie.
sii? O promisiune pentru un venit nesfArgit pentru toati viafa? Acestea au
devenit nigte relicve.
Noi doi ;tim ci lumea aceea s-a terminat. Acum triim mai mult cu
rnai pulini bani. Tehnologii noi continui
si apari online, alimentAnd un sis-
em care pare frecvent proiectat sd ne desparti de banii nogtri, in loc si ne

' Plan de finanlare a pensiei private alimentat prin contributia angajatului gi a angajatorului.
Partea de contribulie a angajatului este
scutiti de impozitul pe venit in anumite condigii. ln
RomAnia poate fi asimilat oarecum cu Pilonul II de pensii (www.asfromania.ro). (N. red.)
4L Bnnii. StSpSnepte jocut

ajute sd-i inmulgim. in timp ce scriu aceste cuvinte, ratele dobAnzilor pen-
tru economiile noastre planeazi in jurul cifrei zero, in vreme ce pielele se
inalli gi scad ca un dop de plutd in ocean. intre timp, ne confruntlm cu un
sistem financiar cu alegeri nelimitate gi o complexitate niucitoare. Astizi
existi peste 10 000 de fonduri mutuale, 1400 de EFT-uris diferite gi
sute de burse globale din care si alegi. Se pare cd in fiecare zi suntem
ademenili cu instrumente de investilii din ce in ce mai complexe, cu un pu-
hoi de acronime: CDO-uri, REIT-uri, MBS-uri, MLP-uri, CDS-uri, CETF-uri,..
WTF? [Ce naiba?)
Cum rimAne cu HFT-ul? Aceasta este abrevierea pentru high-frequen-
cy trading (tranzacfii de tnaltd frecvenfd), unde intre 500/o gi 70% dintre
zecile de milioane de tranzaclii care trec prin piald sunt generate acum de
aparaturi de mare vitezd. Ce inseamni asta pentru tine? igi ia doar o ju-
mitate de secundi, sau in jur de 500 de milisecunde, ca si dai un click cu
mouSe-ul tdu pentru a-!i finaliza comanda E*Trade. in acel interval scurt,
bdielii mai mari cu super computere vor fi cumplrat 9i vdndut mii de
actiuni ale aceleiagi firme de sute de ori, oblinand microprofituri cu fiecare
tranzacfie. Michael Lewis, autorul bestsellerului Flash Boys: A WaII Street
Revolt (Bdiefii rapizi: O revoltd pe Wall Street)6,un expozeu despre HFT-uri,
a spus in emisiunea 60 Minutes: ,,Bursa de valori a Statelor Unite, cea mai
emblematicd piald a capitalismului global, este misluiti... de o combinafie
a burselo4, a marilor binci de pe Wall Street gi a traderilor high-frequency...
Acegtia sunt capabili sd identifice dorinla ta de a cumpira acliuni la Micro-
soft, sh le cumpere inaintea ta gi apoi sd !i le vAndd lie inapoi la un pre! mai
mare!" cat de rapizi sunt tipii acegtih? o firmd HFT a cheltuit un sfert de
miliard de dolari pentru a indrepta cablurile de fibrd optice dintre chicago
gi New York, reconstruind relieful gi terraformand efectiv pimantul pentru
a-gi reduce timpul de transmisie cu 1,4 milisecunde! Dar nici mdcar asta nu
este suficient de rapid. Unele tranzaclii se desffigoard deja in microsecun-

Acronim pentru Exchange-traded funds, fonduri deschise de investilii care urmhresc


evolufia unui activ suport printr-o politice de investire transparentA prestabilite prin
prospectul de emisiune. (N. red.)

volum apdrut la editura Rao, in 2015, cu titlul Bdielii isteli: Asatt pe wall street (N. red.)
Tony Rnbbins &3

de asta inseamnd o milionime de secundi. in curand, tehnorogia HFT va


-
oferi posibilitatea ca aceste tranzaclii si se produci in nanosecunde
- o
miliardime de secundd. intre timp, se intind cabluri pe fundul oceanului gi
existd pand gi disculii despre drone alimentate cu energie solari care si
fun4ioneze ca stalii releu pentru microunde pentru a conecta bursele din
New York gi Londra.
Dacd toate acestea te niucesc, sunt alituri de tine. care sunt ;ansele
tale de a concura cu roboli zburitori care tranzaclioneazd cu viteza lumi-
nii? La cine apelezi ca si-fi croiegti drum prin acest labirint de opfiuni
high-tech de mare risc?

,,Expertul este un om obignuit, departe de casd,


' care oferi sfaturi."
OSCARWILDE
-

Problema este cd atunci cAnd vine vorba despre bani [gi investifii), toatl
lumea are o pdrere. Toatd lumea are un pont. Toati lumea are un rispuns.
Dar igi voi da un indiciu: rar se intampli sd aibi unul care sd te ajute real-
mente. Ai observat cum opiniile din jurul banilor sunt asemenea religiei
;i politicii? Conversaliile pot deveni intense gi emofionale. Mai ales online,
unde oamenii frri cunogtinfe sau expertize reale i;i promoveazi propriile
teorii ;i critici strategiile altora cu asemenea vehemenfi, degi nu au niciun
palmares dovedit. E ca gi cAnd un psiholog care ia Prozac !i-ar spune cum
poli avea o viali implinitd. Sau ca o persoani obezi care !i-ar spune cum
si ajungi suplu gi in formd. Eu tind sd impart experfii in cei care par sd vor-
beascd tn cuno;tin,td de cauzd gi cei care aclioneazd tn cuno;tinfd de cauzd.
Nu gtiu cum stau lucrurile cu tine, dar eu m-am siturat si-i tot aud pe tofi
acei,,exper!i" care ne spun ce si facem, dar care nu au produs niciun rezult
in propriile vieli,
ci vei auzi incr un guru al investiliilor care face promi-
Dacd ai crezut
siuni nebunegti, nu ai venit in locul potrivit. voi lisa asta in seama anima-
brilor financiari care lipe la tine despre cumpdrarea celor mai tari acliuni
sau care te implord si igi economisegti banii gi si-i plasezi in vreun fond
44 Benii. Stfi pSn*ste jocut

mutual imaginar. $tii tu care, cel in care ili promit ci banii tii se vor multi-
plica continuu cu o cregtere anuali de tTo/o.Acegtia impart in stAnga gi-n
dreapta sfaturi care de prea multe ori nu au nicio bazi reald gi de mul-
te ori ei nici micar nu investesc ln produsele pe care le promoveazi.
Unii s-ar putea si creadi sincer ci ajuti, dar oamenii pot si fie sinceri gi si
se ingele sincer.
Vreau si gtii ci eu nu sunt unul dintre acei ,,gAnditori pozitivi" care
te va umple de entuziasm oferindu-li o imagine falsi a lumii. Eu cred in
inteligenli. Trebuie si vezi lucrurile a$a cum sunt ele in realitate, dar nu
mai rele decAt sunt
- perspectiva aceea asupra vielii nu ifi oferi decAt scu-
ze pentru a nu face nimic. E posibil si mi gtii drept,,tipul zAmbire; cu dinlii
mari" de la TV dar nu mi aflu aici pentru a-!i spune si faci o grdmadi de
afirmalii * eu sunt tipul focalizat pe a te ajuta si sapi adAnc, si rezolvi pro-
bleme reale ;i sd ili duci viala la urmitorul nivel.
Timp de 38 de ani am fost obsedat de gisirea unor strategii gi in-
strumente care si poati schimba imediat calitatea vielii oamenilor. Le-am
demonstrat eficacitatea producAnd rezultate misurabile acolo unde al;ii au
dat greg. PAni acum, am ajuns la peste 50 de milioane de oameni din 100
de giri diferite prin cdrfile, clipurile video gi programele mele audio gi alte
4 milioane in evenimente live.
Ceea ce am gtiut de la inceput este cd succesul lasi in urmi indicii.
Oamenii care reugesc la cel mai inalt nivel nu sunt norocogi: ei fac ceva
diferit fali de restul lumii. De oamenii aceia sunt eu interesat: de cei care
au o pofti nestiviliti de a invi;a, de a se dezvolta gi de a realiza ceva. Nu mi
infelege gregit. Nu mi amdgesc singur. Sunt congtient cd existi foarte pulini
oameni in lume care sunt in formi ;i sinitogi gi care se menlin aga. Majori-
tatea oamenilor nu au decenii de iubire gi pasiune de durati in relaliile lor
intime gi nici nu au parte de recunogtinld gi de bucurie continua. sunt foarte
puline persoane care igi maximizeazi oportunitilile de afaceri. $i sunt incd
gi mai pulini cei care pornesc cu pulin sau de la zero gi ajung liberi financiar.
Dar cA,tiva reugesc! CAliva du parte intr-adevir de relalii grozave, de
mari bucurii, de mari averi gi recunottinli nesfArgitd. Eu i-am studiat pe
pulinii care fac versus cei mulli care vorbesc. Dacd vrei si caufi obstacole, tot
I

-iny R*bbins
I 4S

ce e gre;it se afld mereu la dispozilia ta. Dar aga stau lucrurile gi cu ceea ce
este corectt Eu sunt unvAnitor al excelenfei umane. Eu ii caut pe acei indi-
vizi care sparg normele gi ne demonstreazdnoua,tuturol ce este cu adevi-
rat posibil. Eu aflu ce fac diferit acei cigiva indivizi extraordinari fali de toli
ceilalli, gi apoi ii imit. Aflu ce fun4ioneazi gi dupi aceea clarific acel ceva, il
simplific ai il sistematizez intr-un fel care s5-i ajute pe oameni si avanseze.
De la perioada intunecatr din 2008, cand sistemul financiar global
aproape ci s-a ndruit, am fost obsedat de gisirea unei modalitifi prin care
sd ajut oamenii obignuili sd obgini controlul asupra propriilor bani 9i si
iupte la rAndul lor cu un sistem care a fost de multe ori misluit in defavoa-
rea lor. Lucrurile au fost deja aranjate pentru cine trebuie in culise de ani
de zile gi nu s-au imbunitifit cine gtie ce cu toate acele aga-zise reforme de
pe capitol Hill. in unele sectoare, lucrurile s-au inrdutdfit. pentru a gisi ris-
Dunsuri, eu am intervievat 50 dintre cei mai strdlucili gi influenli jucitori
din lumea banilor. in aceastd carte nu vei gisi nici vorbe goale, nici opiniile
mele.vei auzi totul direct de la maegtrii jocului: miliardari realizafi prin
fo4e proprii, laureali ai Premiului Nobel gi titani ai finangelor. Iati doar o
mostri cu cAtiva dintre mae;trii financiari de la care vei invita in paginile
urmdtoare:

fohn inleleptul in vArsti de 85 de ani cu o experienfi de 64


C. Bogle,
de ani labursi gi fondatorul Vanguard Group, compania de fond mu-
tual numirul unu in lume;
Ray Dalio, fondatorul celui mai mare fond speculativ de pe planeti, cu
bunuri in valoare de 160 de miliarde de dolari;
David Swensen, unul dintre cei mai mari investitori institufionali din
toate timpurile, care a mdrit patrimoniul Universitdfii yale de la 1 mi-
liard de dolari la 23,9 miliarde in mai pufin de doui decenii;
Kyle Bass, un om care a transformat investilii de 30 de milioane de
dolari in 2 miliarde, in doi ani in perioada crizei subprime;
Carl Icahn, care l-a surclasat pe Warren Buffett, a surclasat piaga ;i
literalmente pe toatd lumea in ultimele cicluri de un an, cinci ani si
zece anii