Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costeşti Avizat,

Anul şcolar 2018- 2019 Director


Disciplina: Limba franceză Prof.
Clasa a VII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Cavallioti Avizat,
Profesor: Bortă Cătălin Şef catedră
Prof.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (18 săptămâni= 36 ore)
Semestrul al II-lea (16 săptămâni= 32 ore, inclusiv săptămâna dedicată Programului Național „Școala altfel”)
Total: 34 săptămâni

În conformitate cu Programa școlară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009
Semestrul I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţar ore
e alocate
Révision Tema Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 4h S1-S2
initiale  Familia: membrii familiei şi profesiile lor cunoştinţelor achiziţionate anterior (clasele V-
 Locuinţa: încăperi, mobilier VI) în contexte de utilizare a limbii
 Şcoala: clasa, activităţi şcolare
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul
Elemente de construcţie a comunicării
 Substantivul (genul şi numărul)
 Adjectivul calificativ, posesiv şi demonstrativ
 Verbul (conjugarea verbelor
pronominale uzuale de grupa I,
conjugarea verbelor de gr. I, II şi III
(partir, prendre, lire, voir, savoir, écrire,
pouvoir şi vouloir) la in Anexa nr. 1 la
ordinul ministrului educaţiei, cercetării
şi inovării nr. 5097/09.09.2009 dicativ
1
prezent, viitorul apropiat, imperativ,
expresii uzuale la forma negativă şi
interogativă, expresii verbale
impersonale, învăţate în clasele a V-a şi
a VI-a)
Funcţii comunicative ale limbii
 A relata activităţi la prezent, viitor apropiat
 A descrie persoane
Unité 0 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 4h S3 26IX- Ziua
Mes amis  Universul personal: îmbrăcăminte mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, Europeană a
Claire et  Oameni şi locuri : obiective turistice şi articulat(e) clar Limbilor
Nicolas culturale, diversitatea spaţiului francofon 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Funcţii comunicative ale limbii: de comunicare uzuală 5X- Ziua
 A cere şi a da informaţii practice (de loc) 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor Internațională
Elemente de construcţie a comunicării : necesare rezolvării unei sarcini de lucru a Educației
 Tipuri de fraze: fraza exclamativă simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 1 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h S4-S5
Qui a peur  Mediul înconjurător : plante şi animale mesaj simplu, articulat clar şi rar
des Funcţii comunicative ale limbii: 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj
écureuils ?  A cere şi a da indicaţii de orientare oral articulat clar si rar
 A situa în timp, a relata activităţi (la trecut) 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Elemente de construcţie a comunicării : de comunicare uzuală
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
de necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Verbul : perfectul compus al verbelor simple
conjugate cu avoir şi cu être 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
valoare imperativă pentru situaţii uzuale
Unité 2 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 6h S6-S8
Une lettre  Mediul înconjurător : plante şi animale mesaj simplu, articulat clar şi rar
de Corse  Oameni şi locuri : obiective turistice şi 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi
culturale, diversitatea spaţiului francofon rar
2
Funcţii comunicative ale limbii: 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
 A cere şi a da informaţii practice (de timp) de comunicare uzuală
Elemente de construcţie a comunicării : 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
 Adjectivul numeral cardinal 60-100 necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Pronumele interogativ (reluare şi simple
consolidare) 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 3 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h S9-S12
Un Noël pas  Universul personal: cumpărături oral articulat clar şi rar 30 XI și
comme les  Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile tradiţionale 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de 1XII- zile
autres şi de familie oameni, locuri, activităţi
Funcţii comunicative ale limbii: 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de
 A exprima cantitatea titlu şi/sau imagini însoţitoare
Elemente de construcţie a comunicării : 3.2 Identificarea sensului global al unui text
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia scurt
de
 Adverbe de cantitate
Unité 4 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h S13-S16 24 I- zi liberă
Un musée  Oameni şi locuri : obiective turistice şi oral articulat clar şi rar
de l’avenir culturale 2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri
Funcţii comunicative ale limbii: afirmative, negative, interogative,
 A compara calităţi exclamative
 A situa în timp, a relata activităţi la viitor 3.2 Identificarea sensului global al unui text
Elemente de construcţie a comunicării : scurt
 Verbul : viitorul simplu gr. I, gr. a II-a, 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
verbe auxiliare relatori simpli
 Adjectivul calificativ– grade de comparaţie
regulate
Révision Tema : Aprofundarea şi folosirea corecta a 2h S17-S18
 Mediul înconjurător : plante şi animale cunoştinţelor achiziţionate în contexte/situaţii
Funcţii comunicative ale limbii: de utilizare a limbii
 a situa în timp, a relata la prezent şi
perfectul compus
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
3
 Verbul : perfectul compus
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia
de
Semestrul al II-lea

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
Unité 5 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h S1-S4
Chic ! On ne  Universul personal : gusturi şi preferinţe mesaj simplu, articulat clar şi rar
fait plus la Funcţii comunicative ale limbii: 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
vaisselle !  A exprima preferinţe oameni, locuri, activităţi
Elemente de construcţie a comunicării : 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
 Pronumele personal cu funcţie de necesare rezolvării unei sarcini de lucru
complement direct simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 6 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 8h S5-S8 20 III- Ziua
Ce sont les  Incursiuni în lumea artei: personaje mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, Internațională
comédiens, ce îndrăgite din B.D., literatura pentru copii articulat (e) clar a
sont les  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi Francofoniei
magiciens… ! francofon rar
Funcţii comunicative ale limbii: 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
 A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie) de comunicare uzuală
Elemente de construcţie a comunicării : 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
 Pronumele personal cu funcţie de oameni, locuri, activităţi
complement indirect 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de
 Adverbele de mod (reluare şi diversificare) titlu şi/sau imagini însoţitoare
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
valoare imperativă pentru situaţii uzuale

Programul Activităţi educative extracurriculare şi 2h IV: 8-12


Național extraşcolare
„Școala
altfel”
4
Unité 7 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 10h S9-S13 1 Iunie- Ziua
Choisissons  Incursiuni în lumea artei : cinematografie simplu/ al unei conversaţii uzuale, articulat (e) Internațională
un scénario Funcţii comunicative ale limbii: clar a Copilului
 A descrie un personaj 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj
 A situa în timp, a relata activităţi (la oral articulat clar si rar
prezent, la trecut şi la viitor) 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Elemente de construcţie a comunicării : de comunicare uzuală
 Adverbe de timp 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
 Conjuncţii uzuale: et, mais, donc oameni, locuri, activităţi
 Prepoziţia (elemente frecvente în 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
comunicare) necesare rezolvării unei sarcini de lucru
simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Révision Funcţii comunicative ale limbii: Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 6h S14-S16
finale  a situa în timp, a relata activităţi la prezent, cunoştinţelor achiziţionate în contexte de
perfectul compus și viitor utilizare a limbii
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
 adjectivul calificativ
 pronumele personal complement (COD și
COI)
-

PLANIFICARE ANUALĂ

5
Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

18 16
VII 2 34 68 34 2 26 6
36 32

Observaţie:
Săptămâna 8-12 aprilie 2019 din semestrul al II-lea este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Național „Școala
altfel”.