Sunteți pe pagina 1din 6

Matematică. Test nr.1 Clasa a VI-a Data 26.09.

2018
Mulțimea numerelor naturale. Recapitulare și completări.

Timp efectiv: 45 minute

Subcompetenţe: Elevii vor fi capibili de:


1.1. Identificarea şi utilizarea operaţiilor cu numere naturale, a ordinii operaţiilor, a
semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcu în rezolvări de probleme.

1.2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) şi descompunerii


numerelor naturale în produs de puteri de numere prime în diferite contexte.

1.4. Transpunerea în limbaj matematic a unei situaţii simple reale şi/sau modelate
utilizînd relaţiile de divizibilitate a numerelor naturale.

5.10. Să justifice un rezultat sau demers simplu, să susţină propriile idei şi viziuni,
recurgînd la argumentări.

Obiectivele de evaluare: Elevii vor demonstra că sunt capabili:

1. Să scriere şi să citească numere naturale;

2.Să identifice numerelor naturale în diverse situaţii reale şi/sau modelate;

3. Să determine cărei mulţimi de numere aparţine numărul dat;


4.Să efectueze calcule cu numere naturale;

5. Să aplice în calcule algoritmi şi proprietăţi adecvate calculului cu numere

naturale;

6. Să evidenţieze avantajele folosirii proprietăţilor operaţiilor cu numere naturale;

7. Să utilizeze criterii de divizibilitate cu numere naturale cu 2, 3, 5, 10,9;


8. Să aplice terminologia şi notaţii aferente noţiunii de număr, mulţime,

9.Să justifice rezultatele obţinute şi a tehnologiilor utilizate;

10. Să argumenteze rezultatele obţinute şi a tehnologiilor utilizate;


11. Să descompună numere naturale în produs de puteri de numere prime;

12. Să identifice operaţii cu numere naturale;

13.Să utilizeze operaţii cu numere naturale;

14. Să utilizeze ordinea operaţiilor, semnificaţiei parantezelor şi procedurile de


calcul în rezolvări de probleme.
ANALIZA PROBEI DE EVALUARE
Instituţia IP LT “Ion Creangă”,s. Popeștii de Sus
Profesor Guțu Ludmila
Elevi pe listă 11
Elevi cu CES -
Elevi evaluaţi 11
Date statistice Nota medie 6, % reuşitei 90,91 %, % calităţii 18,18%;
Mediana 6 ; Modul 6
Scurtă analiză Testul ce conține 4 itemi, este axat pe elevul mediu.
Procentul de realizare a testului e de 47,6%, respectiv pe
itemi:
nr.1 – ____%, nr.2 – ____%, nr.3 – ____%, nr.4 –____%,
Repartiția notelor după numărul de elevi:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nr.elevi - - 2 1 4 3 1
Reprezentarea grafică:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Borderou de notare:
Nr. Numele, prenumele punctaj nota semnătura
d/o elevului
1 Albu Ionela 24 8 (opt) Guțu
2 Bulgari Maricica 15 6 (șase) Guțu
3 Bunescu Anastasia 20 7 (șapte) Guțu
4 Cotenco Dumitru 7 4 (patru) Guțu
5 Filip Diana 10 5 (cinci) Guțu
6 Gutium Ion 24 8 (opt) Guțu
7 Guțu Igor 10 5 (cinci) Guțu
8 Guțu Nadejda 17 6 (șase) Guțu
9 Lazarenco Iulian 15 6 (șase) Guțu
10 Perdeleanu Gabriela 10 5 (cinci) Guțu
11 Perdeleanu Vlad 14 6 (șase) Guțu

Directorul liceului /Necoară Silvia


Matematică. Test nr.1 Clasa a VI-a Data 26.09.2018
Mulțimea numerelor naturale. Recapitulare și completări
Varianta I
Nume______________________________Prenume______________________

Punctaj acumulat___________________Nota___________________

1. Descompuneți în factori primi numărul 402.

2. Puneți o cifră în locul *, ca numărul 681* :

а) să se dividă cu 9;

b) să fie multiplu a lui 5;

c) să se dividă cu 3?

3.Efectuați operațiile:
4.Fie mulțimile și .

a) Aflați suma elementelor mulțimii A și produsul elementelor mulțimii B.

b) Aflați

c) Determinați cardinalul mulțimii

3p./2p.2p.2p./10p./10p.

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj
28-29 26-27 23-25 18-22 14-17 10-13 7-9 4-6 2-3 0-1
acumulat
Matematica Clasa a VI-a Testul nr. 1, Numere naturale.
Recapitulare şi completări Varianta II
Nume______________________Prenume____________________

Punctaj acumulat___________________Nota___________________

1.Descompuneți în factori primi numărul 705.

2. Puneți o cifră în locul *, ca numărul 497* :

а) să se dividă cu 3;

b) să fie multiplu a lui 10;

c) să se dividă cu 9?

3.Efectuați operațiile:
4.Fie mulțimile și .

a) Aflați suma elementelor mulțimii A și produsul elementelor mulțimii B.

b) Aflați

c) Determinați cardinalul mulțimii

3p./2p.2p.2p./10p./10p.

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj
28-29 26-27 23-25 18-22 14-17 10-13 7-9 4-6 2-3 0-1
acumulat