Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE INIȚIALĂ

CLASA a V-a
MATEMATICA
BAREM DE CORECTARE
25 SEPTEMBRIE 2018
Scor Punctaj Obser
Item Răspuns corect Etapele rezolvării
maxim acordat vații
1. 1 p. D Identifică numărul format din 1 p.
termenii de ordin dați și
încercuiește litera
corespunzătoare.
2. 1 p. B Identifică cel mai mare dintre 1 p.
numerele date și încercuiește litera
corespunzătoare.
3. 1 p. C Stabilește ordinea corectă a 1 p.
efectuării operațiilor în exercițiul
dat și încercuiește litera
corespunzătoare.
4. 3 p. Identifică exercițiile rezolvate Dacă de rînd
cu sublinie-
corect și le subliniază, în baza rea variante-
cunoașterii și înțelegerii: lor corecte
s-a subliniat
 proprietăților înmulțirii și și varianta
incorectă, se
8×0×1=0 împărțirii; 1 p. penalizează
2 : 8 = 0, rest 2  probelor împărțirii cu rest; 1 p. cu 1
 regulii de aflare a unei părți 1 p. punct.
1/3 din 24 = 8
dintr-un întreg.
5. 5 p. cuboid pătrat cerc cilindru con Identifică formele geometrice 1 p.
după denumirea dată și indică 1 p.
printr-o săgeată imaginea 1 p.
respectivă a fiecărei forme. 1 p.
1 p.
6. 4 p. Stabilește valorile de adevăr ale
propozițiilor date și încercuiește
literele corespunzătoare, în baza
cunoașterii și înțelegerii:
 măsurării timpului:
A - relației dintre ani și zile; 1 p.
F - relației dintre ore și minute; 1 p.
F  măsurării lungimii; 1 p.
A  măsurării masei. 1 p.
7. 4 p. Efectuează în coloniță:
79 658 + 20 357 = 100 015  adunarea cu trecere peste ordin; 1 p.
10 100 – 9 503 = 597  scăderea cu împrumut; 1 p.
8 075 x 4 = 32 300  înmulțirea cu trecere peste 1 p.
ordin;
20 050 : 8 = 2 506, rest 2  împărțirea la un număr de o 1 p.
cifră.
8. 6 p. Aplică proprietățile operațiilor
aritmetice și legătura dintre
operații și află numerele
necunoscute în exerciții:
20 000  descăzutul necunoscut:
- alege operația de adunare; 1 p.
- calculează mental corect; 1 p.
 un termen necunoscut:
499 500 - alege operația de scădere; 1 p.
- calculează mental corect; 1 p.
 deîmpărțitul necunoscut:
1 221 - alege operația de înmulțire; 1 p.
- calculează mental corect. 1 p.
9. 2 p. 505  Determină regula de formare a 1 p.
șirului de numere;
 Aplică regula pentru aflarea 1 p.
numărului următor și îl scrie în
caseta rezervată.
10. 4 p. Compară rezultatele unor
măsurări, exprimate în:
1 cm < 100 mm  centimetri și milimetri 1 p.
(măsurarea lungimii);
1 km > 100 m  kilometri și metri (măsurarea 1 p.
lungimii);
1 min. < 100 s  minute și secunde (măsurarea 1 p.
timpului);
1 t > 100 kg  tone și kilograme (măsurarea 1 p.
masei).
11. 9 p. Schema problemei:  Organizează schematic enunțul Se admite
orice alegere
Copii problemei: potrivită a
83 - Figurează prin segmente relația 1 p. cuvintului
generalizator
Maturi 9 dintre numerele necunoscute; (de ex.:
- Reprezintă schematic suma locatari;
persoane)
Rezolvare cu justificări: numerelor necunoscute; 1 p. sau lipsa
1) 83 – 9 = 74 (locatari) – suma  Efectuează operația întîi din acestuia.

părților egale; rezolvarea problemei:


2) 74 : 2 = 37 (locatari) – copii. - alege operația aritmetică; 1 p.
Răspuns: În acel bloc locuiesc 37 de - calculează; 1 p.
copii. - scrie o justificare adecvată; 1 p.
 Efectuează operația a doua din
rezolvarea problemei:
- alege operația aritmetică; 1 p.
- calculează; 1 p.
- scrie o justificare adecvată; 1 p.
 Scrie corect răspunsul obținut. 1 p.

12. 4 p. Cantitatea Se acordă 2 puncte pentru


Prețul Costul Nu se vor
considera
(bucăți) completarea corectă a fiecărei
(lei) (lei)
greșite
casete libere din tabel: scrierile:
Dicționare 90 60 5 400
 costul dicționarelor: 5 400 lei;
400 lei.
- alege operația de înmulțire; 1 p.
Enciclop. 8 400 3 200
- calculează mental corect; 1 p.
 prețul enciclopediilor:
- alege operația de împărțire; 1 p.
- calculează mental corect. 1 p.
13. 3p. De exemplu: Punctele se acordă doar în cazul
Un pătrat cu latura de 3 cm are completării corecte a ambelor
perimetrul de 12 cm. casete rezervate.
 Alege o valoare pentru latura
pătratului; 1 p.
 Alege formula pentru calculul
perimetrului unui pătrat; 1 p.
 Calculează perimetrul pătratului
după valoarea aleasă a laturii și 1 p.
conform formulii respective.
14. 3 p. Cuburile sînt ambalate cîte 20 în Punctele se acordă doar în cazul
cutii. completării integrale a enunțului în
Cu cît mai puține cuburi sînt în 40 corespundere cu exercițiul dat.
de cutii decît în 70 de cutii? Identifică în exercițiul dat și scrie
în enunț pe locul corespunzător
numărul:
 cuburilor din fiecare cutie; 1 p.
 numărului mai mic de cutii; 1 p.
 numărului mai mare de cutii. 1 p.

Barem de convertire a punctajului în note: