Sunteți pe pagina 1din 2
— Sa & & ee romania209.eu ee CONSILIUL JUDETEAN BACAU COMUNICAT privind proiectul bugetului propriu al Consiliului Judetean Bacau pe anul 2019 In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, a Legii nr. 50/2019 privind Bugetul de stat pe anul 2019 si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, facem cunoscut Proiectul privind bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau pe anul 2019. = mii lei - Nr. ine indi a Denumire indicator Sume ‘BUGET DE FUNCTIONARE 1 | Wenituri proprit 3.294 2 | Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 57.167 3] Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru aaa |__| echitibrarea bugetelor locale (04.02.04) _ 4|Sume defaicate din TVA pentru finanfarea _cheltuielilor aan descentralizate 1a nivelul judefului (11.02.01) 3 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) 183.637 6 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea drumurilor (11.02.05) = 7 | Subventii de la bugetul de stat (42.02) 1.265 8 | Subventii de a alte administratii (43.02) 6.500 9 | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.fin.sectiunii de dezvoltare 28.295 Total venituri 280.752 1 | Autoritati publice - - 28.363 2 | Alte servicii publice generale 22.635 3 | Tranzactii privind datoria publica si impramuturi — 3.000 4 | Apiirare _ 300 5 | Ordine Publica si siguranta nationala 265 6 | invagamant 15.061 7 | Cultura, recreere si religie : 42.574 | 8 | Asigurare si asistenfa social 112.114 9 | Protectia Mediului i 0 10 | Actiuni generale economice _ 4.800 11 | Agricultura si sifvicultura i 796 | 12 Transporturi_/ - 47481 13 | Alte actiuni economice 3.363 Total cheltuieli 280.752 - = mii lei - Nr Denumire indicator Sume ert. BUGET DE DEZVOLTARE 1] Varsaminte din sectiunea de functionare pr.fin.sectiunii de dezvoltare 28.295 | 2 | Subventii de la bugetul de stat 6.773 [3 | Finantarea Programului National de Dezvoliare Locala S1.921 4 | Sume primite de la UE 31.692 Total venituri 148.781 1 | Autorititi publice 7.266. 2 | Alte servicii publice generale 2,019.5 3 | Apirare 300 4 | Ordine Publica si siguranta nationala : 27 5 [invagimant 1.046, [6 | Sanatate 16.000 7 | Cultura, recreere si religie 4.005 | 8 | Asigurare gi asisten{a social 3.188 9 [Locuin(e, servieii si dezvoltare publica 0 10 | Protectia mediulut : 0 11 | Transporturi 170.808 12 | Alte acfiuni economice 800 13 | Agricultura si silvicultura o| Total cheltuieli I 205.459,5 Varianta de buget nu este definitiva, poate suporta modificari in urma dezbaterilor. Proiectul de buget va fi analizat si aprobat in sedinta comisiilor de specialitate siin plenul Consiliului Judetean Bacau.