Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIFICA

privind reintegrarea [n familie a minorului Be]liu


Alexandru George

A. Obiectiv pe termen lung - reintegrarea copilului [n familie

B. Obiective pe termen mediu ]i scurt:


- acoperirea nevoilor legate de schimbarea sau modificarea
mediului care s`
permit` dezvoltarea optim` a minorului;
- acoperirea nevoilor afective, educative, de s`n`tate, sprijin
comunitar pentru
reu]ita reintegr`rii/integr`rii minorului [n familie;

Nr
crt Obiective Activit`\i Responsa Termen
. bil
1. Evaluarea  evaluarea ini\ial` a psiholog
particulari cazului, stabilirea asistent 13.12.2010
t`- obiectivelor ]i social
\ilor activit`\ilor [n vederea responsabil
cazului ]i preg`tirii reintegr`rii de caz
stabilirea minorului [n familie,
serviciilor  evaluarea 27.08.2011
necesare. detaliată/complexă şi echipa CRI
Elaborare instrumentarea
a P.I.S dosarului minorului;
 servicii de .2011
consiliere psihologică, echipa
pentru mam` în C.R.I.
vederea con]tientizării ]
i asumării
responsabilitătilor 20.01.2011
parentale;
 organizarea de asistent Pe perioada
intâlniri minor - social instrumenta
familie ; riii cazului
 organizarea unor
sedinţe de caz cu echipa C.R.I 20.01.2011
membrii echipei, pentru
discutarea cazului ; psiholog
 evaluarea
psihologică a mamei ;
 consilierea mamei
pentru dezvoltarea 2011
compe- tenţelor psiholog
parentale, discu\ii
despre necesitatea
educaţiei pentru
sănătate ]i preg`tirea
pentru exercitarea
abilitătilor de cre]tere şi
ingrijire a minorului; asistent
 informarea familiei social
despre rezultatele responsabil
evalu`rii detaliate, de caz.
despre con\inutul P.I.S.,
despre data [nceperii ]i
[nchiderii serviciilor
oferite, despre nevoile
copilului şi drepturile
băneşti;
 elaborarea ]i
semnarea contractului
cu familia.
 preg`tirea asistent
2. Implemen minorului si familiei social 08.2011 –
tare PIS pentru adaptarea- psiholog p@n` la
acomodarea la noul pronun\area
mediu familial ; sentin\ei
 organizarea de
[nt@lniri [ntre minor ]i
membrii familiei sale ;
 evaluarea acestor
[nt@lniri ]i ob\inerea .2011
opiniei minorului cu psiholog
privire la posibilitatea
cre]terii sale al`turi de
mama sa.
Monitoriza  colaborarea cu familia .2011
3. rea stării medicul de familie; biologic`
de  obţinerea asistentul
sănătate a adeverinţei de sănătate social
copilului ptr. mam` ]i copil ; medicul de
familie
Realizarea  finalizarea asistent Termen -
si instrumentării social p@n` la
finalizarea dosarului prin responsabil pronun\area
4. eficientă a prezentarea propunerii de caz sentin\ei
reintegrări in Instanta;
i copilului dup`
in familia  adres` c`tre Unitatea pronun\area
naturală Ambasada Rom@niei [n sentin\ei
Spania [n vederea
monitoriz`rii cazului.
Asigurare  Consilierea minorului familia permanent
5. a] [n pe perioada
colariz`rii vederea continu`rii asistent ]colariz`rii
frecvent`rii cursurilor ] social
colare ]i pentru a avea o cadre
bun` conduit` [n didactice
colectivitate

6. Evaluarea
modific`ril  Consilierea mamei
or ap`rute pentru
[n situa\ia a dob@ndi cuno]tin\e asistent Permanent
socio- privind serviciile social pe perioada
material` sociale ]i pentru a-]i instrument`
a familiei dezvolta abilit`\ile de riii cazului
naturale; gestionare a timpului, a
cunoa]ter banilor ]i a crizelor ; psiholog
ea  consilierea
modului persoanelor
de implicate pentru
acomodar evitarea unor situa\ii de
ea neadaptare sau
minorului rela\ionare dificil`.
[n familie
7. Monitoriza  redactarea de
re post- rapoarte post-
reintegrar reintegrare urmare 3 luni dup`
e a adresei transmise asistent reintegrare,
Ambasadei Spaniei ; social cu
posibilit`\i
 raport de [nchidere a de
cazului. prelungire

responsabil
de caz
Responsabil de caz, asistent social, Viorica POSPAI
Psiholog, Crina Antonela COSTESCU

}ef Birou C.R.I.


Paulina MATEI