Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicația 2/pagina 51. Dispuneți de următoarele informații privind societatea comercială BETA S.A.

la data de 31 decembrie N:
ELEMENTE VALORI Poziție în situațiile CLASIFICARE
financiare
Capital social 30.000 Bilanț CP
Conturi la bănci în lei 25.500 Bilanț A/AC/Casa și conturile la bănci
Clădiri 50.000 Bilanț A/AI/IC/Terenuri și construcții
Clienți 15.700 Bilanț A/AC/Creanțe/Creanțe comerciale
Rezultatul exercițiului ? Bilanț și CPP CP
Cheltuieli cu energia și apa 19.500 CPP Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu salariile 14.000 CPP Cheltuieli de exploatare
Rezerve 23.000 Bilanț CP
Credite bancare pe termen lung 48.000 Bilanț D/DTL/Sume datorate instituțiilor de credit
Cheltuieli cu asigurările plătite în 6.500 Bilanț A/Cheltuieli în avans
avans
Cheltuieli cu amortizarea 20.000 CPP Cheltuieli de exploatare
Furnizori 12.000 Bilanț D/DTS/Datorii comerciale
Venituri din prestări servicii 40.000 CPP Venituri din exploatare
Venituri din chirii încasate în avans 3.000 Bilanț D/Venituri în avans
Amortizarea clădirilor 5.000 Bilanț Element rectificativ de activ/ (-) AI/IC/Terenuri și construcții
Mărfuri 6.000 Bilanț A/AC/Stocuri/Produse finite și mărfuri
Personal-salarii datorate 7.000 Bilanț D/DTS/Alte datorii
Cheltuieli de constituire 500 Bilanț A/AI/IN
Acțiuni deținute pe termen scurt 7.500 Bilanț A/AC/Investiții pe termen scurt
Cheltuieli cu dobânzile 600 CPP Cheltuieli financiare
Acțiuni deținute pe termen lung ? Bilanț A/Ai/IF/Titluri de participare sau Acțiuni deținute pe termen lung
Calculați valoarea elementelor „Rezultatul exercițiului” și „Acțiuni deținute pe termen lung”, iar apoi întocmiți contul de profit și pierdere și bilanțul
societății la data de 31 decembrie N.
Observații:
1. Prima situație care se completează este contul de profit sau pierdere, care permite calculul elementului rezultatul exercițiului. Ulterior, acest
element va fi preluat în bilanț, în categoria capitalurilor proprii.
2. Cifra de afaceri se calculează ca total al veniturilor obținute din vânzarea de stocuri (mărfuri, produse finite etc.), prestarea de servicii și
executarea de lucrări.
3. Cifra de afaceri netă = Cifra de afaceri + Veniturile din subvenții aferente cifrei de afaceri
4. În enunț nu sunt menționate cheltuielile cu impozitul pe profit. Vom considera că valoarea acestui element este zero.

Cont de profit și pierdere (format listă, cu clasificarea elementelor după natura lor) întocmit la data de 31.12.N
VALORI
ELEMENTE
N-1 N
Venituri din exploatare 40.000

INFORMAȚIILE NU SUNT DISPONIBILE – NU SE COMPLETEAZĂ


Cifra de afaceri netă nu este obligatorie includerea acestui indicator în CPP 40.000
Venituri din prestări servicii 40.000 40.000
Cheltuieli din exploatare 53.500
Cheltuieli cu energia și apa 19.500 19.500
Cheltuieli cu salariile 14.000 14.000
Cheltuieli cu amortizarea 20.000 20.000
A. Rezultatul din exploatare (Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare) pierdere (13.500)
Venituri financiare 0
Cheltuieli financiare 600
Cheltuieli cu dobânzile 600 600
B. Rezultatul financiar (Venituri financiare – Cheltuieli financiare) pierdere (600)
C. Rezultatul brut (Rezultat din exploatare + Rezultat financiar sau Venituri totale – Cheltuieli totale) pierdere (14.100)
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0
F. Rezultatul net al exercițiului (Rezultat brut – Cheltuieli cu impozitul pe profit) pierdere (14.100)
Bilanț simplificat (format listă/vertical) întocmit la data de 31.12.N
ELEMENTE N-1 N
A. ACTIVE IMOBILIZATE 45.500 + X 2.200 = 47.700
Imobilizări necorporale 500
Cheltuieli de constituire 500
Imobilizări corporale 45.000
Terenuri și construcții 50.000 – 5.000
Imobilizări financiare X = 2.200 X = 2.200
B. ACTIVE CIRCULANTE 54.700

INFORMAȚIILE NU SUNT DISPONIBILE – NU SE COMPLETEAZĂ


Stocuri 6.000
Produse finite și mărfuri 6.000
Creanțe 15.700
Creanțe comerciale 15.700
Investiții pe termen scurt 7.500 7.500
Casa și conturile la bănci 25.500 25.500
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 6.500 6.500
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 19.000
Datorii comerciale 12.000 12.000
Alte datorii 7.000 7.000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (B+C-D-I) 54.700 + 6.500 – 19.000 – 3.000 39.200
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII PE TERMEN SCURT (A + E) se calculează numai după determinarea 86.900
valorii elementului X (imobilizări financiare) 47.700 + 39.200
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 48.000
Sume datorate instituțiilor de credit 48.000
H. PROVIZIOANE 0
I. VENITURI ÎN AVANS 3.000 3.000
J. CAPITALURI PROPRII 38.900
Capital social 30.000 30.000
Acțiuni proprii 0
Prime de capital 0
Rezerve din reevaluare 0
Rezerve 23.000 23.000
Rezultat reportat 0
Rezultatul exercițiului (14.100) pierdere (-) (14.100)
Repartizarea profitului 0

VERIFICARE BILANȚ LISTĂ

Varianta 1 – se folosește ecuația A – D = CP

Active imobilizate 45.500 + X + Active circulante 54.700 + Cheltuieli în avans 6.500 – Datorii pe termen scurt 19.000 – Datorii pe termen lung 48.000 –
Provizioane 0 – Venituri în avans 3.000 = Capitaluri proprii 38.900

36.700 + X = 38.900; X = 2.200, deci valoarea acțiunilor deținute pe termen lung este de 2.200 lei

Varianta 2 – se folosește ecuația A = CP + D

Active imobilizate 45.500 + X + Active circulante 54.700 + Cheltuieli în avans 6.500 = Capitaluri proprii 38.900 + Datorii pe termen scurt 19.000 + Datorii pe
termen lung 48.000 + Provizioane 0 + Venituri în avans 3.000

106.700 + X = 108.900; X = 2.200, deci valoarea acțiunilor deținute pe termen lung este de 2.200 lei