Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

Introducere 4
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2: Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3: Contabilitatea imobilizări corporale
Tema 4: Contabilitatea stocurilor şi obiectelor de mică valoare
Tema 5: Contabilitatea creanţelor
Tema 6:Contabilitatea mărfurilor
Tema 7: Contabilitatea numerarului
Tema 8: Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9: Contabilitatea datoriilor
Tema 10: Contabilitatea cheltuielilor
Tema 11: Contabilitatea veniturilor
Tema 12: Situaţiile financiare ale entităţii
Bibliografie
Anexe

3
Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii

Consiliul raional este un organ de administrare ales de către cetățenii unui raion pentru a
rezolva problemele de interes regional. Este un „Parlament” al raionului cu un număr mai mic de
membri aleși. Acesta coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării problemelor
de interes raional.
Consiliul raional se întrunește în ședințe de lucru care sunt publice − orice persoană poate
participa la întâlnirile consiliului raional. Consiliile trebuie să informeze cetățenii cât mai curând
despre subiectele ce urmează a fi discutate la ședințe (informațiile sunt plasate pe paginile web
ale consiliilor raionale și locale; sunt afișate pe panourilor publice de informare din localitățile
raionului; sunt publicate în ziarele/radiourile/posturile tv raionale și locale etc.).
Contabilul-şef poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de
organizare a contabilităţii, totodată înregistrează documentele ce atestă desfăşurarea operaţiunilor
economice şi contabilizarea corespunzătoare a sumelor indicate în aceste documente.
Documentele primare sunt prezentate în contabilitate de persoanalul responsabil al întreprinderii,
astfel contabilul asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor
economice efectuate, precum și prezentarea informaţiilor operative precum şi întocmirea
rapoartelor financiare în termenii stabiliţi.Dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea
informației de evidență deasemenea folosesc programa 1C.
În cadrul Consiliului Raional Briceni evidenţa contabilă se duce automatizat.
Conform bilanţului contabil din raportul financiar pentru anul 2017de gestiune, - totalul
bilanţului contabil – 123000 de lei. (Anexa1 )
Cee ce priveşte ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară, sunt standarde şi interpretări
bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F. elaborate şi aprobate de Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii cum ar fi:
inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea.

4
Tema 2: Contabilitatea imobilizări necorporale

Imobilizari necorporale - sunt activele care nu îmbracă formă materială, controlate de


întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alte
activităţi, precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţa (chiriei)
persoanelor juridice şi fizice. Imobilizarile necorporale cuprind cele mai puţin diverse elemente
patrimoniale care au o perioadă de utilizare mai mare de un an. Evidenta imobilizarilor
necorporale se efectueaza in corespundere cu prevedereile SNC „Imobilizari corporale si
necorporale”
Conform politicii de contabilitate a entitatii activele imobilizate se reflectă în contabilitate
la valoarea de intrare care cuprinde valoarea de procurare făra TVA,impozitele si taxele in
conformitate cu legislaţia in vigoare. La întreprinderea analizată evidenta sintetică se ţine cu
ajutorul contului 112 „Imobilizări necorporale” iar evidenta analitică se ţine pe tipurile de
imobilizări necorporale.
Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează prin metoda liniară pentru toata durata
de utilizare a acestora .
În urma analizei situaţiei financiare Consiliul Raional Briceni nu dispune la moment de
imobilizări necorporale, un exemplu poate fi :
Cumpararea unui imobilizare necorporala , la fínele anului de gestiune curent si anume a
,,Sistemului de operare Windows 7 ‘’si a pachetului ,,Office’’, versiunea 2007 .Intrarea acestui
activ prin procurarea de la furnizor se va reflecta in contabilitate astfel:
Debit 112”Imobilizări necorporale”
Debit 534” Datorii faţă de buget”
Credit 521“Datorii comerciale curente”

5
Tema 3: Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizări corporale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă fizică
naturală, pot fi utilizate de întreprindere pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active se
contabilizează în conformitate cu SNC 16 „Imobilizari corporale si necorporale”.
Mijloacele fixe sunt clasate pe 2 criterii:
 in dependentade locul lor in planul de conturi:1. Masini si utilaje;
2. Mijloae de transport
3. Cladiri si edificii
4. Alte mijloace fixe
 in dependenta de rolul lor in activitate : mij fixe utilizate in procesul comercial

În conformitate cu situatia financiara pentru anul 2017 la Consiliul Raional Briceni, la finele
anului de gestiune entitatea dispunea de:
- “Mijloace fixe” în valoare de 628553lei
Evidenta sintetica se tine la contul 123 „Mijloace fixe”
Evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de mijloace fixe separat. Valoarea de bilanţ a
mijloace fixe pe termen lung pentru anul 2017 este de 1134119 lei, asfel amortizarea ia valoare de
5505566 lei (Anexa 1 ).
Evaluarea iniţială a mijloacelor fixe are loc în momentul recunoaşterii elementelor
respective drept active la valoarea de intrare.
Incazul intrarii mijloacelor fixe sunt reflectate in contabilitate la valoarea de intrare care este
egala cu :
 Mijloace fixe cumparate contra plata de la alte intreprinderi
 Masini si utilaje la valoarea de cumparare plus cheltuielele privind porcurarea montarea
etc.
 Mijloace fixe primite cu titlul gratuit cu valoarea stabilita in actele de primire-predare.
. In cadrul intreprinderii nu s-au observat, documentat iesiri de mijloace fixe prin casare.
Amortizarea mijloacelor fixe în entitate se calculează prin metoda liniara conform
Politicii de contabilitate, luându-se ca bază durata de funcţionare utilă a acestora. Constatarea
activului drept element a activelor materiale pe termen lung are loc în cazul când poate funcţiona

6
la întreprindere mai mult de un an, se află în posesia întreprinderii pentru a fi utilizat în
activitatea sa.Evidenţa analitică a amortizarii mijloacelor fixe se ţine pe feluri de obiecte, iar
pentru evidenţa sintetică este destinat contul de pasiv 124 „Uzura mijloacelor fixe”. În credit
acestui cont se reflectă sumele uzurii mijloacelor fixe calculate, iar in debit casarea sumei uzurii
calculate a mijloacelor fixe. Soldul creditor reprezintă suma amortizării calculate a mijloacelor
fixe existente la întreprindere la finele perioadei de gestiune.
Reflectarea sumei amortizării calculată lunar şi repartizarea ei la cheltuieli este efectuată
în funcţie de destinaţia acestora .
Exemplu în baza borderoului calcularea amortizării mijloacelor fixe pentru luna ianuare 2017:
S-a intocmit formula pentu calculul uzurii autocamionetei (Anexa 16):
Debit 713.2 „Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate
cu destinaţie administrative “şi întreţinerea mijloacelor fixe utilizate în producţie” –2132.38 lei
Credit 124.4 „Amortizarea mijloacelor de transport” – 2132.38lei,
Evidenta mijloacelor fixe si tinerea lor intr-o anumita ordine are loc prin acordarea numarului de
inventar, acesta fiind acordat prin 2 metode:in functie de tipul lor apoi si cronologic
La iesirea mijloacelor fixe în evidenta contabilă se întocmesc următoarele formule
contabile.In baza facturii fiscale la data de 30.04.2018 întreprinderea a vîndut un mijloc fix
cumpăratorului „Ecomax-Auto” SRL : (Anexa2)
Debit 221”Creante comerciale” -68800
Credit 621” Venituri din operaţiuni cu active imobilizate” -57 333.33
Credit 534” Datorii fata de buget” -11466.67
Casarea activelor materiale la întreprindere nu a avut loc. Iesiri de orice tip a activelor materiale
pe termen lung deasemenea nu s-au înregistrat,intreprinderea nu detine mijloace fixe in arendă.

7
Tema 4: Contabilitatea stocurilor si obiectelor de mică valoare si scurtă
durată

Materialele reprezintă activele curente destinate fabricării produselor, prestării serviciilor,


necesităților comerciale, administrative ale întreprinderii. Acestea cuprind materiile prime,
materialele de bază și auxiliare, semifabricatele cumpărate și articolele de completare,
combustibil, ambalajele, piesele de schimb, materiale de construcție și alte materiale.
Obiectele de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) sunt activele valoarea unitară a
cărora este mai mică decit limita stabilită de legislație. În componența OMVSD se includ:
instrumentele și dispozitivele cu destinație generală și specială; utilajul de schimb; ambalajul
tehnologic; inventarul de producție și gospodăresc; îmbrăcămintea și încălțămintea specială,
dispozitive de protecție, lengeria de pat; construcțiile și dispozitivele provizorii etc.
Dintre OMVSD folosite la Consiliul Raional Briceni putem menţiona:aparatele de casa
,caldări,sertare ,urne de gunoi. Pentru evidenţa sintetică a OMVSD sunt destinate conturile
213„Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” şi contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată”. Deţine OMVSD, la finele perioadei de funcţiune, în valoare de 8400 lei(, Anexa
3), TVA – 20 %. La sfîrşitul anului în urma inventarierii s-a constat că OMVSD sunt în funcţiune.
Înregistrarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată achiziţionate prin
Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente "
Achiziţionează materiale, valoarea lor fiind la finele anului de gestiune precedent 216570 lei.
Pentru generalizarea informației privind existența și miscarea materialelor înregistrate în bilanțul
întreprinderii este destinat contul de activ 211 “Materiale” unde în debit se reflectă valoarea de
cumpărare, iar în credit valoarea materialelor consumate pentru necesitățile de producție și alte
necesități ale întreprinderii.
Evidenta sintetica si analitica a materialelor este destinat contul 211,,Materiale” care
generalizeaza informatia privind existenta si miscarea bunurilor din cauza. Materialele procurate
se trec la intrari in baza facturilor de expeditie , Facturilor fiscale , proceselor verbale de primire a
materialelo si a altor documente.

8
Evidenta intrarilor are loc pe debitul contului 211 sau 213 in dependenta de tipul lor si in credit ,
ele fiind achitate prin mijloace bănesti.
Evaluarea materialelor consumate are loc prin corelatia dintre registrul de intrare al materialelor,
registrul de evidentă al iesirilor in cadrul utilizării de catre intreprindere si costul la moment al
materialelor, daca există mai multe materiale de acelasi fel dar cu preţuri diferite se calculează
CMP-ul lor apoi se inregistreza consumul.Consumul de mteriale se efectueaza in procesul
productiei cit si in cel administrativ, iar formulele sunt:
Debit 811 Activităţi de bază
Credit 211 Materiale
Evidenţa producţiei în curs de execuţie este dusă în contul 215 „Producţia în curs de execuţie”.
Ceea ce priveşte producţia în curs de execuţie atunci aici intră produsele ce nu au trecut toate
fazele de producţie. Producţia în curs de execuţie este evaluată la preţul de cost a cheltuielilor.
Evidenţa produselor fabricate este dusă în contul de activ 216 „Produse” ce la întreprindere
are mai multe subconturi. În debitul acestor conturi se duce evidenţa produselor fabricate, iar în
credit realizarea sau utilizarea lor în cadrul întreprinderii.
Intrările în acest cont se fac de la producţia de bază prin formula contabilă.
Debit contul 2161 „Produse”
Credit contul 811 „Producţia de bază”
Aceste operaţii se fac prin intermediul actul de fabricare a produselor, pentru a fi
comercializate prin punctele comerciale .
La ieşirea produselor în urma vînzărilor se înregistrează următoarea formulă contabilă ca
document primar serveşte raportul de vînzare zilnică eliberat de aparatul de casă:
Debit contul711 „Costul vînzărilor”
Credit contul 2161 „Produse finite”
Inventarierea producţiei este executată la sfîrşitul lunii în zile libere, cînd nu lucrează
întreprinderea, sunt verificate la faţa locului numărul efectiv de produse şi corespunderea lor cu
datele din contabilitate, procedura de inventariere este aceeaşi ca şi la alte materiale.

9
Tema 5: Contabilitatea creanţelor

Întreprinderea în cadrul activităţii sale se întîlneşte cu diferite situaţii in legatură cu


mijloacele baneşti, astfel apar creanţele.

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte
persoane fizice şi juridice la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau altor acte
normative. Cu orice client al întreprinderii se încheie un contract comercial în care se indică
obiectul contractului, suma contractului, termenul de scadenţă, adresele juridice ale părţilor
participante la încheierea contractului şi alte condiţii suplimentare.

Conform Politicii de contabilitate laConsiliul Raional Briceni creanţele curente şi cele pe


termen lung sunt reflectate în contabilitate la valoarea nominală.
Creanţe comerciale reprezintă a cea parte a creanţelor care apar în cazul cînd momentul
transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate asupra produselor, mărfurilor şi altor
active livrate, precum şi cel al prestării de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora.
Evidenţa livrărilor se ţine în „Registru livrarilor”, în care se înregistrează numărul de
ordine, numărul şi seria facturii în baza căreia sa efectuat livrarea, denumirea beneficiarului şi
deservirea livrării, suma fără TVA şi cu TVA.
Achitarea la vânzarea produselor finite, mărfurilor se efectuează fie prin transfer în baza
„Dispoziţiei de plată” de la bancă, fie prin achitarea în numerar în casierie.
Spre exemplu la data de 14.03.2018 seria AAA9877747 s-a vindut catre agentul economic
„Ecomax-Auto” SRL la contabilizarea acestei operaţiuni se înregistreaza urmatoarele formule
contabile (Anexa 4):
Debit 221.1 „Creanţe comerciale din tara- 3600 lei
Credit 611 „Venituri din vînzări” - 3000 lei
Credit 534 „Datorii fata de buget”- 600 lei
Creanţele privind decontările cu bugetul apar ca urmare a diferenţelor dintre sumele
calculate şi achitate la buget a impozitelor şi taxelor.
Pentru evidenţa creanţelor afernte bugetului se folosete contul 225.1 „Creanţe privind impozitul
pe venit”

10
Avansuri pe termen scurt acordate sunt creante , sau mau exact pe tip de avansuri care sunt
acordate de catre intreprindere pentru anumite bunuri sau activitati care vor fi sigur indeplinite,
conform bilantului contabil suma avansurilor pe termen scurt acordate in 2017 este de 131.95
lei, ele se contabilizeaza in debitul contului 224 .
Creanţele personalului reprezintă datorii ale angajaţilor faţă de întreprindere şi apar în
urma:
1. acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans)
2. recuperării de către gestionari a daunei materiale cauzate;
3. alte datorii.
Pentru evidenţa sintetică a creanţelor pe termen scurt ale personalului se utilizează contul de
activ 226”Creanţe ale personalului”, evidenţa analitică a creanţelor personalului se ţine pe fiecare
debitor, pe tipuri de creanţe. Creanţele personalului se înregistrează în contabilitatea întreprinderii
în baza ordinului de plată şi a listei de plată.Eliberarea mijloacelor banesti catre titularul de avanas
se inregistreaza in baza dispozitiei de plata din casierie intocminduse formula contabila:
Debit 226 „Creanţe ale personalului”
Credit 241 „Casa”
Titularii de avans sunt angajaţii întreprinderii, cărora li se eliberează mijloace băneşti spre
decontare, necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmează a fi suportate de angajatul
respectiv în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. În termen de cinci zile titularul de avans
trebuie să prezinte în contabilitate „Decontul de avans” în care se indică suma primită şi suma
efectiv cheltuită. În baza decontului de avans se întocmeşte formula:
Debit 713,,Cheltuieli administrative”
Credit 226 „Creanţe ale personalului”

11
Tema 6 :Contabilitatea mărfurilor

Marfurile reprezinta bunuri procurate pentru desfasurarea activitatii si realizate in stare care au
fost cumparate catre clientii finali.
Evidenta sintetica se realizeaza pe contul 217 „Marfuri” acesta este destinat pentru
generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mărfurilor la depozitele întreprinderii,
magazinele, etc. Este un cont de activ, în debitul lui se înregistrează valoarea de intrare a
mărfurilor procurate de la furnizor, iar în credit ieşirea lor din gestiune prin expediere sau vînzare
şi reprezintă existenţa acestora la finele perioadei de gestiune, în magazine, depozite, etc.
Evidenta analitica este efectuata pe tipuri de mărfuri si locuri de pastrare a acestora.
Intrările de mărfuri se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc
mărfurile procurate, documente primare precum ar fi factura fiscala,act de achizitie a
marfurilor,act de primire predare etc.Evaluarea lor are loc pe baza contractului de vînzare cit si a
facturii , se studiaza cantitatea si calitatea mărfii, dacă totul coincide ele sunt trimise la depozit ,
acolo elezate in cadrul registrului de evidenta , iar iesirile la fel sunt înregistrate in el. Evaluarea
în bilanţ are loc in baza actelor de cumparare si vindere a mărfurilor, deasemenea are loc in
fiecare an si inventarierea mărfurilor aflate la depozit.La intreprinderea analizata evidenta
marufurilor se tine independent pe fiecare punct de comercializare.
Un exemplu dat în calitate de document primar avem „Factura fiscală” . Consiliul Raional
Briceni procură marfa de la DOLCE COM SRLîn baza facturii fiscale seria EUJ000029711 în
data de 27.03.2018 în sumă de 240 lei, inclusiv TVA, . La realizarea operaţiunii se întocmeşte
formulele contabile (Anexa 3):
Debit contul 217 „Marfuri” –200 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” –200 lei
Respectiv se reflectă şi suma TVA:
Debit contul 534 „Datorii fata de buget” – 40 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” –40 lei
Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula:
Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”– 240lei
Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 240 lei

12
Iesirea mărfurilor prin vînzare are la baza raportul zilnic privind vînzarile eliberate catre aparatul
de casa inregistrat la fiecare punct comercial.La înregistrara acestei operarţiuni se întocmeşte
formulele contabile:
Debit contul 711 „Costul vinzarilor” - 200 lei
Credit contul 217 „Marfuri” – 200 lei

13
Tema 7: Contabilitatea numerarului

Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. Mijloacele
băneşti se clasifică după un criteriu si anume în funcţie de locul păstrării şi forma de exprimare:

- mijloace băneşti în numerar care se păstrează în casierie

- mijloace băneşti la conturile bancare (la contul curent)

Modul de efectuare a operaţiunilor în casierie este stabilit prin Normele pentru efectuarea
operaţiunilor de casa în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea
Guvernului R.M. nr.764 din 25.11.1992, cu modificările şi completările ulterioare .
Operaţiunile în casierie sunt efectuate de către contabil, care poartă toată responsabilitatea
materială pentru integritatea disponibilului bănesc. Responsabilitatea materială poartă un caracter
juridic numai în cazul cînd cu casierul a încheiat un contractul de răspundere materială .
În casieria întreprinderii banii în numerar pot fi primiţi din vînzarea în numerar a
produselor, mărfurilor, în urma rambursării avansurilor neutilizate de către titularii de avans.
Contabilul primeşte numerarul în casierie din vinzarile pe fiecare punct comercial
zilnic în baza dispozitie de incasare a numerarului intocmit. Ordinul de incasare este intocmit
la baza raportului zilnic de inchidere a casei ( raportul Z).

Evidenţa operaţiunilor privind existenţa şi fluxurile mijloacelor băneşti în casieria


întreprinderii se ţine în contul de activ 241,, Casa ’’. În debitul acestui cont se reflectă
încasarea mijloacelor băneşti în casieria întreprinderii, iar în credit se reflectă utilizarea
mijloacelor băneşti din casierie. Soldul contului 241 ,, Casa ’’ este debitor şi reprezintă
suma mijloacelor băneşti în numerar în casieria întreprinderii la finele perioadei de
gestiune.
La Consiliul Raional Briceni la 11.10 2018 în baza dispoziţiei de incasare au fost
încasate mijloacele banesti din vinzari (Anexa 5) :
Debit 241 “Casa” – 1887 lei
Credit 832,, Încasări din vînzarea bunurilor în numerar”-1887 lei
Pentru eliberarea numerarului din casierie se întocmeste dispoziţia de plată semnată de
către conducătorul şi contabilul-şef al înterprinderii sau alte persoane împuternicite, care

14
reprezintă un ordin de a transfera beneficiarului o anumită suma de bani, utilizată pentru
stingerea datoriilor financiare şi comerciale ale întreprinderii.
La data de 13.012018 in baza dispozitiei de plata din casierieNr 11 s-a achitat datoria fata de
titularur de avans pentru materialele procúrate (Anexa 6) :
Debit 532.1” Datorii faţă de titularii de avans - 926 lei
Credit 241.1” Casa în valută naţională” - 926 lei
La data de 02.02.2018 in baza dispozitiei de plata din casierie Nr 1 s-au depus mijloace bănesti
în contul curent în valută naţională pentru care s-a întocmit următoarea formulă contabilă (Anexa
7) :
Debit 245 “Transferuri de numerar în expediţie” -13346 lei
Credit 241 “Casa “ -13346 lei
La sfirşitul fiecarei zile de muncă dispoziţia de încasare şi plată se înregistrează de către
casier în registrul de casă , în care se determină soldul de mijloace băneşti în casierie la
începutul zilei, încasările şi ieşirile acestora în cursul zilei, precum şi soldul la sfirşitul
zilei.
Registrul de casă se întocmeste în doua exemplare: primul exemplar rămîne în casierie,
iar al doilea se detaşează de la registru şi serveşte casierului drept raport, care împreuna cu
documentele anexate se prezintă la contabilitate.
Evidenţa operaţiunilor în casierie se ţine în registre, formularele cărora se determină de
sinestătător de către întreprindere, luîndu-se în consideraţie necesităţile informaţionale la
întocmirea Situatia fluxul de numerar .
Toate întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, sunt
obligate să pastreze mijloacele băneşti temporar libere în instituţiile bancare.
Modul de deschidere, administrare şi închidere a conturilor bancare este reglementat
de prevederile Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din
R.M. aprobat prin Hotărirea Consiliului de Administratie al B.N.M. Nr. 415 din 30.12.1999.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în
valută naţională în conturile curente ale întreprinderii este destinat contul de activ 242,, Conturi
curente în monedă naţională ”. În debitul contului 242 se reflectă încasarea mijloacelor
băneşti în conturile curente în valută naţională, iar în credit se reflectă utilizarea
mijloacelor băneşti din conturile curente. Soldul contului 242 este debitor şi reprezintă

15
suma mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională la finele perioadei de
gestiune şi se reflectă în capitolul 2 ,,Active circulante ’’ din Bilantul contabil.
Mijloacele băneşti din conturile curente în valută naţională se utilizează pentru
achitarea datoriilor faţă de furnizori, antreprenori, bănci, buget, organele de asigurări sociale
şi de asistenţă medicală, personal şi alţi creditori.
Operaţiunile economice privind mişcarea mijloacelor băneşti pe contul curent se reflectă
în registrul contului 242 ,,Cont curent în valută naţională’’. La sfîrşitul perioadei de gestiune
datele din acest registru se utilizează la întocmirea Situatia fluxului de numerar şi se trec în
Cartea Mare.
La deschiderea contului în valută natională, de regulă, între întreprindere şi instituţia
bancară se încheie un contract de deservire în care se stipulează nomenclatorul serviciilor
prestate de bancă, comisioanele, drepturile şi obligaţiile părţilor etc.
Modul de efectuare a operaţiunilor prin contul în valută nationala este reglementat
de legislatia în vigoare
Investiția reprezintă un activ deținut de întreprinderea – investitor în scopul ameliorării
situației sale financiare prin obținerea veniturilor ( dobînzilor, dividendelor, redevențelor),
majorarea capitalului propriu și cîștigarea altor profituri.
Evidența sintetică a investițiilor se ține cu ajutorul conturilor de activ:
231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”
232 “ Creanţe preliminate”
Intrarea investițiilor are loc în urma procurăriii titlurilor de valoare contra plată, aport la
capitalul statutar, acordării împrumuturilor altor întreprinderi și persoane, deschiderea conturilor
de depozit,cit si cumpararea titlurilor de valoare cu lichiditate inalta. Pentru operațiunile de
intrare a investițiilor avem urmatoarele formule contabile.
Debit 231,232
Credit 313 “Capital nevarsat”
Credit 331 “Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi”
Credit 536 “Datorii faţă de proprietari”
Ieșirea investițiilor are loc în urma vînzării stingerii și altor ieșiri de titluri de valoare,
rambursării împrumuturilor acordate și închiderii conturilor de depozit, vinderea tilurilor dew
valoare.Pentru operațunile de ieșire a investițiilor avem formulele contabile:

16
Debit 721 “Cheltuieli cu active imobilizate ”
Credit 231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii”
Credit 232 “ Creanţe preliminate”

17
Tema 8: Contabilitatea capitalului propriu

Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor


întreprinderii şi reprezintă sursa de formare a mijloacelor proprii ale întreprinderii. Capitalul
propriu cuprinde capitalul statutar, suplimentar, rezervele, profit nerepartizat şi capitalul secundar.
La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul statutar,
suplimentar, rezervele, profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului
statutar, iar ultimele patru (capitalul nevărsat, retras, pierderea neacoperită, profitul utilizat al
anului de gestiune) se înregistrează cu semnul minus, corectând mărimea capitalului.
Evidenta capitalului statutar s-e tine cu ajutorul contului 311 “Capital statutar” ,pe componenta
asociatilor si valoarea cotei nominala detinuta de fiecare.
În componenţa capitalului propriu al întreprinderii se include Profitul (Pierderea) net al
anului de gestiune, şi profitul nerepartizat al anilor precedenţi. Evidenţa profitului net al anilor
precedenţi se ţine cu ajutorul contului 332 „Profit net la anilor precedenţi”.

În dependenţă de direcţiile de utilizare, se întocmesc următoarele formule:

Debit 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenţi”

Credit 311 “Capital social”

Credit 321 „Capital de rezervă”

Credit 322.1 „Rezerve statutare”

Credit 536 “Datorii faţă de proprietari”

Profitul (pierderea) net reprezintă rezultatul financiar al anului de gestiune după


impozitare.

Suma profitului net al anului de gestiune se determină în contul 351 „Rezultatul financiar total”.
La finele anului în acest cont se trec veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate tipurile de
activităţi. După reflectarea în acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit, suma
diferenţei dintre rulajul debitor şi cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net. Înregistrarea
la suma profitului net este: (Anexa 1)

Debit 351 „Rezultatul financiar total” – 635578 lei

18
Credit 333 „Profit (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 635578 lei

Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului
333 „Profit (pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil, soldul contului
numit trece la rezultatele anilor precedenţi prin formula:

Debit 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 635578 lei

Credit 332 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi” – 635578 lei

Tema 9: Contabilitatea datoriilor

19
Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru
bunurile procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii,
faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.

În dependenţă de criteriile de clasificare”Consiliul Raional Briceni are următoarele datorii:

- În funcţie de conţinutul economic

- datorii financiare

- datorii calculate

- datorii comerciale

- În funcţie de termenul de achitare

- datorii pe termen scurt

- datorii pe termen lung

Datoriile se constată şi se evaluează, conform Politicii de contabilitate , la suma nominală,


inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate.

După constatare, datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării


exerciţiului – atunci când au fost înregistrate în documentele contabile, fiind incluse în situatile
financiare în perioada la care se referă, dar nu atunci când se plătesc mijloace băneşti sau se
transmit alte active în schimb.

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori,


antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care
întreprinderea a beneficiat.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt


sunt destinate conturile de pasiv 521 „Datorii comerciale curente”, 522 „ Datorii curente faţă de
părţile afiliate”, 523 „Avansuri primite curente”. În creditul acestor conturi se înregistrează
creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de la cumpărători, iar în debit achitarea
datoriilor şi utilizarea avansurilor. Soldul conturilor nominalizate este creditor şi reprezintă
datoriile comerciale ale întreprinderii la o anumită dată.

20
Procurarea se face în baza facturii fiscale, actului de achiziţie.

In baza facturii fiscale EUJ000029711 din 27.01.2018 (Anexa 3) :

Debit 217 „Marfuri” 200 lei

Credit 521 „Datorii comerciale curente” – 200 lei

La suma TVA:

Debit 534.2 „Datorii privind impozitul pe venit din salariu” – 40 lei

Credit 521 „Datorii comerciale curente” – 40 lei

În cazul când achiziţia este făcută din străinătate se utilizează contul 521.2 „Datorii comerciale în
străinătate”.

Avansurile primite sunt sume primite în contul vânzării ulterioare a produselor, care până
la livrarea produselor, se consideră datorii.

Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creanţei apărute la vânzare:

Debit 523 „Avansuri primite curente”

Credit 221 „Creanţe comerciale”

Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a întreprinderii:

- faţă de personal (datorii salariale)


- faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale (datorii sociale)
- faţă de buget (datorii fiscale)
- faţă de fondatori
Datorii faţă de personal cuprind angajamentele întreprinderii privind :

a) Retribuţia muncii

b) Alte operaţii

Calculul salariilor se reflectă în contabilitate astfel:

Atunci când salariile calculate se includ în costul produselor fabricate:

Debit 811 „Producţia de bază”

Debit 812 „Activităţi auxiliare”

21
Credit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei:

Debit 712 „Cheltuieli comerciale”

Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Debit 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”

Credit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Evidenţa datoriilor faţă de personal se ţin cu ajutorul contului 531 „Datorii faţă de
personal privind retribuirea muncii”. Evidenta datoriilor fata de personal se tine cu ajutorul
contului 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

Datoriile privind decontările cu bugetul: Relaţiile agenţilor economici cu bugetul se


concretizează în procesul de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.

Pentru a generaliza informaţia privind decontările cu bugetul este destinat contul 534
„Datorii privind decontările cu bugetul”. Evidenţa analitică a decontărilor cu bugetul se ţine pe
feluri de impozite ţi taxa.

Taxa pentru unitati comerciale s-e calculeaza in baza calcului privind taxa pentru unitati
comerciale si s-e inregistreaza in evidente contabila in baza formulei contabile :

Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Credit 534.6 „Datorii privind alte impozite şi taxe”

Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se face în baza documentului „Darea de


seamă pentru amenajarea teritoriului”

Debit 713 „Cheltuieli administrative”

Credit 534.6 „ Datorii privind alte impozite”

Calculul salariului se efectuează în baza „Fisei personale” deschisă pentru fiecare salariat
în parte. Veniturile impozabile ale salariaţilor cuprinde toate formele de venit: salariul, premiile
suplimentare, onorariile, indemnizaţiile, comisioanele şi alte plăţi. În venitul impozabil nu se

22
cuprinde plăţile de asigurare conform contractului de asigurare, compensaţiile în caz de pierdere
temporară a capacităţii de muncă, inclusiv a invalidităţii, bursele etc.

Pentru a beneficia de scutire salariatul prezintă la locul de muncă „Cererea de acordare a


scutirilor”, la această cerere trebuie să fie anexate documente justificative ce confirmă dreptul la
scutirile cerute. O data cu calculul salariilor apare obligaţia faţă de bugetul asigurărilor sociale.
Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările se ţine în vederea obţinerii informaţiei
privind existenţa şi destinaţia mijloacelor asigurărilor. Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi
decontărilor aferente contributiilor la asigurări sociale în Fondul asigurărilor sociale , datoriilor
privind asigurarea medicală , asigurarea personalului întreprinderii e destinat contul de pasiv 533.
În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate privind asigurările, iar în debit mijloacele
achitate, virate şi cheltuite. Soldul contului dat este creditor şi reprezintă datoriile privind primele
de asigurare la sfîrşitul perioadei de gestiune.
Pentru generalizarea informaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitului pe
venit al persoanelor fizice în contabilitate este destinat contul de pasiv 534 „Datorii privind
decontările cu bugetul”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate faţă de buget
privind impozitul pe venit, iar în debit – plăţile virate efectiv sau trecute în cont. Soldul este
creditor şi reprezintă suma datoriilor întreprinderii privind plăţile datorate bugetului la sfîrşitul
perioadei de gestiune.

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică


rezidentă) are dreptul la scutiri la impozitul pe venit. Scutirile la impozitul pe venit, reţinut din
salariu (inclusiv prime şi facilităţi), se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai
Republicii Moldova, în baza cererii de acordare a scutirilor depusa de fiecare angajat în parte.

Calculul salariului se face în baza “Tabelului de evidenţe a timpului de muncă “ şi a “Listei


de calcul a salariului ” şi se întocmeste formula contabilă

Debit 713 “Cheltuieli administrative”

Credit 531. “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Concomitent se intocmesc formúlele contabile privind calculul contributiilor de asigurari sociale


obligatorii datorate de angajator aferente salariului calculat

Debit 713 “Cheltuieli administrative”

23
Credit 533.1 “Datorii faţă asigurărilor sociale de stat

Si a primelor de asistenta medicala obligatorii datorate de angajator aferente salariului calculat.

Debit 713 “Cheltuieli administrative”

Credit 533.2 “Datorii faţă de fondurile asigurarii obligatorii de asistenţă medicală„

Plata salariului are loc prin achitarea în numerar din casieria întreprinderii. Conform hotărârii
întreprinderii plata salariului trebuie să fie făcută in ultima zi a lunii pentur care se calculează
salariul. La plata salariului se întocmeşte formula contabilă:

Debit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 241 „Casa”

Concomitent se intocmesc formúlele contabile privind retinerele din salariile indreptate spre
achitare

Retinerea impozitului din salariu.

Debit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit 534.2 “Datorii privind impozitul pe venit din salariu”

Retinerea contributia individuale de asigurari sociale obligatorii

Debit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit 533.1 “Datorii faţă asigurărilor sociale de stat”

Retinerea primelor de asistenta medicala obligatorie datorate de angajat

Debit 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit 533.2 “Datorii faţă de fondurile asigurarii obligatorii de asistenţă medicală”

Achitarea salariului din casă se efectuează în baza „Listei de plata” unde se indică suma
ce trebuie să fie primită de fiecare angajat care îşi pune semnătura după ce o încasează .

La sfârşitul zilei casierul calculează suma salariilor acordate şi suma salariilor neridicate.
Pentru sumele salariilor neridicate se întocmeşte „Registrul salariului depuse”. Informaţia privind

24
calcularea şi mişcarea datoriilor faţă de salariaţi se reflectă în registrul pentru contul 531 „Datorii
faţă de personal pentru retribuirea muncii”.

Pentru evidenţa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaţiuni, cu


excepţia decontărilor privind retribuirea muncii, este destinat contul de pasiv 532 „Datorii faţă de
personal privind alte operaţii” . În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor operaţii
calculate personalului, iar în debit – achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor de acest tip. Soldul
este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal aferente altor operaţiuni la finele
perioadei de gestiune.
Pentru evidenta datoriilor fata de fondatori (asociati) s-e foloseste contul de pasiv 536 “Datorii
faţă de peroprietar”.In creditul contului se reflecta calcului datoriei fata de fondatori ,iar in debiul
contului achitarea adatoriei fata de fondatori.Rulajul contului este creditor si reflecta soldul
datoriei fata de fondator.

Tema 10: Contabilitatea cheltuielilor


Cheltuieli - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub
formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la
diminuări ale capitalului propriu (rezultatului financiar), altele decît cele rezultate din distribuirea
acestuia proprietarilor.

25
Cheltuielile au loc la toate tipurile de întreprinderi. În funcţie de direcţiile efectuării,
acestea se subdivizează în 3 grupe:
1. Cheltuieli ale activităţii operaţionale
2. Cheltuieli alte activitati
3. Cheltuieli privind impozitul pe venit.
Pentru contabilizarea cheltuielilor sunt destinate conturile sintetice din clasa 7
"Cheltuieli". Aceste sunt conturi de activ. In debit pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă
cheltuielile (cu total cumulativ de la începutul anului) constatate conform S.N.C 7.. În credit se
arată trecerea cheltuielilor acumulate la sfârşitul perioadei de gestiune la rezultatul financiar
gestiune.
Contul 711 "Costul vânzărilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv
(valoarea de bilanţ) a produselor, mărfurilor realizate şi serviciilor prestate. In decursul perioadei
de gestiune în debitul acestui cont se acumulează costul produselor , mărfurilor vîndute cu total
cumulativ de la începutul anului.
Contul 712 "Cheltuieli comerciale" se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor aferente vânzării
produselor, mărfii şi prestării serviciilor, reclamă In decursul perioadei de gestiune în debitul
acestui cont se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale
întreprinderii.
La data 28.02.2018 în baza facturii fiscale EUI000922982 eliberata de către I.M.R.I.I.
LUMTEH s-a reflectat in contabilitate cheltuielile privind energia consumata de către punctul
comercial (Anexa 8)
Debit 712 "Cheltuieli comerciale" -2793.91 lei
Debit 534 "Datorii faţă de buget" -558.78 lei
Credit 521"Datorii comerciale curente " -3352.69 lei

Contul 713 "Cheltuieli generale si administrative" se foloseşte pentru evidenţa


cheltuielilor legate de conducerea, organizarea şi deservirea întreprinderii în ansamblu.
La data 28.02.2018 în baza facturii fiscale MM7159190 eliberate de I.M MOLDCELL S.A s-au
înregistrat în contabilitate cheltuieli prinvind telefonie mobile (Anexa 9)
Debit 713 "Cheltuieli administrative" -641.67 lei
Debit 534 " Datorii fata de buget " -128.33 lei

26
Credit 521 "Datorii comerciale curente " -770 lei
În cursul perioadei de gestiune alte cheltuieli operaţionale se acumulează în debitul contului 714
cu total cumulativ de la începutul anului
La data de 26.02.2018 în baza facturii fiscale EUI000909974 eliberate e IS EDITURA
UNIVERSUL s-au inregistrat in contabilitate chltuielile privind locatiunea oficiului(Anexa 10)
Debit 714 "Alte cheltuieli operaţionale" -2827.03 lei
Debit 534 " Datorii fata de buget " -565.41 lei
Credit 521 "Datorii comerciale curente" -3392.44lei
Din compartimentul cheltuieli din alte activităţi fac parte :
- Cheltuieli ale activităţii investiţională
- Cheltuieli ale activităţii financiare
-Chletuieli exceptionale
Cheltuieli ale activităţii investiţională sunt cheltuelilor aferente ieşirii activelor pe termen
lung , reevaluării acestora , participaţiilor în alte întrprinderi şi cheltuieli privind operaţiile cu
titlul de valoare pe termen lung pentru evidenţa lor este destinat contul 721 "Cheltuieli ale
activităţii de investiţii "
Cheltuieli ale activităţii financiare sunt cheltuielile aferente plăţii redevenţilor,arende
finanţate diferenţilor negative ale cursului valutar.În cursul perioade de gestiune se acumulează
pe în debitului contului 722 «Cheltuieli financiare » Reflectarea diferenţelor de curs valutar
nefavorabil aferente soldului mijloacelor valutare în contul valutar .
Pentru evidenta cheltuielilor excepţionale este destinat contul 723"Pierderi excepţionale"
In decursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se acumulează cu total cumulativ de la
începutul anului cheltuielile parvenite din situaţii excepţionale(incendii,calamităţi naturale).În
creditul contului la sfîrşitul perioadei de gestiune cheltuielile excepţionale se trec la rezultatul
financiar .

Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind plăţile impozitului pe venit efectuate în


decursul anului sub formă de avansuri şi la sfârşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor
cheltuieli este destinat contul 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". In cursul
perioadei de gestiune în debitul acestui cont se reflectă sumele avansurilor aferente impozitului
pe venit în buget, calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la sfârşitul anului

27
-cheltuielile efective curente şi amânate aferente impozitului pe venit, calculate ţinându-se cont
de diferenţele temporare apărute între venitul contabil şi impozabil .La sfirsitul perioadei de
gestiune in baza declaratiei privind impozitul pe venit se inregistreaza in contabilitate cheltuielile
privind impozitul de activitatea de intreprinzator prin formula contabila
Debit 731 "Cheltuieli privind impozitul pe venit"
Credit 534.1 " Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi
profesională "
La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 se reflectă în
Situatia de profit si pierdere în rândul 110 "Cheltuieli privind impozitul pe venit" şi se scade din
rezultatul financiar la determinarea profitului net (pierderii) al întreprinderii

Tema 11 : Contabilitatea Veniturilor


Veniturile reprezintă afluxurile globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul
perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor, care conduc la
creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe suma aporturilor proprietarilor
întreprinderii. .

28
Înregistrarea veniturilor din vânzarea produselor se face in baza raportului zilnic privind
vinzarile efectuate prin aparatul de casa prin care se inregistraza formula contabila :
Debit contul 832 ” Încasări din vînzarea bunurilor în numerar”
Credit 611.1 „Venituri din vînzărea produselor”
Credit 534 ” Datorii fata de buget”
Pentru evidenta altor venituri din activitatea operationala se foloseste contul de pasiv 612 . Pe
parcursul perioade de gestiune in creditul contului se acumuleaza venitul din vinzarea
produselor ,marfurilor.La sfirsitul perioadei de gestiune contul 612 se debiteaza prin trecerea la
rezultatul financiar , astfel nu are sold .
Inregistrarea altor venituri din activitatea operationala se efectueaza in baza facturii
fiscale si se intocmesc urmataorele formuli contabile :
Debit 221 „Creanţe comerciale”
Credit 612 „Alte venituri operaţionale”
Credit 534 ” Datorii fata de buget”
La finele perioadei de gestiune are loc închiderea conturilor de venituri prin intermediul
contului 351 „Rezultatul financiar” întocmindu-se formulele contabile: închiderea conturilor de
venituri se face prin debitarea lor în corespondenţă cu creditul contului 351 „Rezultatul financiar
total” formula este:
Debit 611 „Venituri din vînzări”
Debit 612 ” Alte venituri din activitatea operaţională”
Credit 351 ” Rezultatul financiar total”

Tema 12: Situatiile financiare ale entităţilor

Situatiile financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori


care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii
economice a cesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.

29
Pentru întocmirea situatiilor financiare la întreprindere se desfăşoară o activitate amplă de
pregătire, cu scopul de a verifica corectitudinea şi obiectivitatea datelor care vor fi incluse în
situatile financiare.
Iniţial conform datelor din documentele primare se verifică corectitudinea reflectării în
contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corespunderea datelor contabilităţii analitice cu
rulajele şi soldurile conturilor contabilităţii sintetice.
Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile şi rulajele din Jurnalele-order de la fiecare
cont se trec în „Balanţa de verificare” care asigură verificarea exactităţi înregistrării operaţiunilor
economice în conturi, legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ.
Cartea Mare este un instrument de verificare a înregistrărilor contabile efectuate şi de
asemenea, o sursă pentru furnizarea datelor necesare întocmirii şi analizei Bilanţului Contabil din
Situatiile Financiare.
O dovadă a reflectării corecte a operaţiunilor economice ce au avut loc pe parcursul
perioadei de gestiune serveşte egalitatea dintre sumele totale a soldurilor şi rulajelor din Cartea
Mare comparativ cu Balanţa de Verificare.
Bilanţul Contabil este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care reprezintă în unităţi
monetare mărimea valorică a bunurilor economice, în corelaţie cu sursele de finanţare a acestora,
precum şi cu rezultatul obţinut.
Pentru întreprindere, întocmirea Bilanţul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrări
premergătore care sunt desfăşurate într-o ordine logică şi anume:
1.Verificarea înregistrărilor din conturi a tuturor operaţiunilor economice şi financiare
efectuate în cursul anului sau în perioada de gestiune pentru care se întocmeşte Bilanţul Contabil.
2. Întocmirea Balanţei de verificare (a rulajelor şi soldurilor ) înainte de inventariere.
3. Inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti, componentele patrimoniului administrat,
precum şi a resurselor de provenienţă a capitalului, drepturilor de creanţă şi datoriilor.
4. Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturi şi realitatea constatată la
inventariere, stabilirea diferenţelor de inventar.
5. Înregistrarea în conturi a diferenţelor constatate şi executarea tuturor regularizărilor, a
amortizărilor, limitării în timp a cheltuielilor şi veniturilor.
6.Determinarea rezultatelor financiare ale exerciţiului.
Mărimea fiecărui element patrimonial se determină pe baza relaţiei de sold în felul următor:

30
Soldul elementului patrimonial la finele perioadei de gestiune = Soldul elementului patrimonial la
începutul perioadei de gestiune + Creşterea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune
– micşorarea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune.
Conform SNC Bilanţul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de
evaluarea situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii:
1. Active
2. Capital propriu
3. Datorii
În Bilanţul contabil activele se împart în active pe termen lung şi active curente.
Principalul obiectiv ce se urmăreşte în Bilanţul anual constă în furnizare de informaţii privind
situaţia financiară, evoluţia acesteia, care reprezintă utilitate pentru toate categoriile de utilizatori în
luarea de decizii pentru strategii curente şi de perspectivă.
Anexele la Bilanţul Contabil reflectă detaliat indicatorii privind activitatea desfăşurată şi
situaţia economico – financiară. Totodată ele conţin specificarea ulterioară a fiecărui post de bilanţ.
Situatia de profit si pierdere este una din cele mai importante părţi a situatiei financiare care
reprezintă interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori.
Raportul dat se întocmeşte la sfirsitul anului cu total cumulativ de la începutul anului,
generalizînd operaţiile economice efectuate într-un interval de timp concret. Indicatorii prezentaţi
în raportul în cauză pot fi divizaţi în trei grupe:
1. Venituri;
2. Cheltuieli;
3. Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi
cheltuieli.

Forma tipizată a Situatie pe profit si pierdere se întocmeşte în baza rulajelor aferente


conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele a 6 şi a 7 din planul de conturi.
Situatia modificari capitalului propriu - caracterizează acea parte a activelor care constituie
proprietatea întreprinderii.
Raportul dat constă din patru capitole care cuprind date privind soldurile şi modificările
părţilor componente ale capitalului propriu:
1. Capital social şi suplimentar

31
2. Rezervele
3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
4. Alte elemente de capital propriu

Raportul dat este constituit astfel încît modificarea fiecărui element component al
capitalului se reflectă astfel:
Soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la inceputul perioade de gestiune +
Majorari –Diminuari.
Acest raport conţine nu numai informaţii privind mărimea elementelor componente ale
capitalului propriu la o anumită dată, ci şi informaţii referitoare la fluxul acestuia în cursul unui
interval determinat de timp.
Situatia modificari capitalului propriu se completează în baza soldurilor şi rulajelor din
conturile clasei a treia a planului de conturi.
Situatia fluxului de numerar, prezintă informaţii suplimentare despre modificările
intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării şi plăţii
mijloacelor băneşti. În raportul dat se reflectă fluxul mijloacelor băneşti din diferite tipuri de
activităţi, precum şi în legătură cu decontările aferente dobînzilor dividendelor şi impozitelor, date
ce nu le furnizează nici bilanţul contabil, nici Situatia pe profit si pierdere.
Informatia privind activele imobilizate prezinta ansamblul de informatii privind activele
imobilizate disponibile ale intreprindereii pe categorii ,existenta la inceputul perioadei de
gestiune ,amortizarea acumulata,intrearea in cursul perioadei de gestiune si iesirea in cursul
perioadei de gestiune ,deasemenea existenta la sfirsitl perioadei de gestiune si amortizarea
acumulata la sfirsitul perioadei de gestiune .
Nota explicativa prezinta informatiile privind principiile si criteriile abordate la
determinarea indicatorilor prezente in situatiile financiare valorile acestora la inceputul perioadei
evolutia acestora si soldurile la sfirsitul perioadei de gestiune.

32
Bibliografie

1. Legea Contabilităţii nr. 426 – XIII din 04.04.95// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
28 din 25.05.95.
2. Codul Fiscal nr. 1163 – XIII din 24.04.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62
din18.09.97; nr.127 – 129 din 12.10.2000.
3. Codul Fiscal. Titlul III „Taxa pe Valoare Adăugată” nr. 1415 – XIII din 17.04.98// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 40- 41 din 07.05.98; nr 127 – 129 din 12.10.2000.

33
4. Planul de Conturi Contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.88 – 91 din 30.12.97.
5. Codul Apelor nr. 1532 din 22.06.93// Legislaţia Ecologică a Republicii Moldova, Chişinău,
editura Cartier, 1997.
6. Comentarii privind aplicarea SNC 16 „Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung”//
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 73 – 74 din 05.07.2001.
7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la clasificarea Mijloacelor Fixe pe
categorii de proprietate în scopul impozitării nr.12 – 13, 19.02.98.
8. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a
terenurilor nr.1308 – XIII din 25.09.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57 – 58 din
04.09.97.
9. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova, Chişinău, editura Cartier, 1997.
10. Regulamentul cu privire la modul de calculare a Uzurii Mijloacelor Fixe în scopul impozitării
nr. 05/1 – CF – 07/92 din 25.12.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75 – 76 din
21.11.96.
11. S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 88-91 din 30.12.1997, 2,5 c.a.
12. S.N.C. 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile din agricultură” // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr. 163-165 din 29.12.2000, 3,4 c.a.
13. S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
147-149 din 16.12.2001, 1,3 c.a.
14. Comentarii privind aplicarea standardelor naţionale de contabilitate la S.N.C.
16„Contabilitatea activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 73-74 din
05.07.2001, 2,5 c.a.
05.07.2001, 3,0 c.a.
30. Nederiţă Al., Bucur V.’’Contabilitate Financiară’’,Chişinău,2003.

34
35
Anexe

36