Sunteți pe pagina 1din 4

I.

ACTE NORMATIVE

1.1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002, nr. 82-86/661.
1.2. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 1997, nr. 62/522.
1.3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2003, nr. 159-162/648.
1.4. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996. În : Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2007, nr. 153-156BIS.
1.1. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2018, nr.1-6, art. 22.
1.2. Standardul Naţional de Contabilitate „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori
şi evenimente ulterioare”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr.233-237, art.1533.
1.3. Standardul Naţional de Contabilitate “Creanţe şi Investiţii Financiare”, aprobat prin Ordinul
Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2013, nr.233-237/1534.
1.4. Standardul Naţional de Contabilitate ”Venituri”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013,
nr.233-237/1534.
1.5. Standardul Naţional de Contabilitate ”Cheltuieli”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013,
nr.233-237/1534.
1.6. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii
Moldova nr. 119 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 233-237,
art. 1534.
1.7. Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi
completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
nr.188 din 30.12.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2015, nr. 11-21, art. 55.

II. MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROŞURI


2.1. NEDERIȚĂ A., PRISĂCAR T. Particularitățile organizării managementului financiar și
contabilității în organizațiile necomerciale. Ghid practico-metodic. Chișinău: Editura Cu Drag,
ed. revăzută și completată, 2015. 328 p. ISBN 978-9975-87-048-1.
2.2. POPA A., BÂTCĂ-DUMITRU C., ș.a. Contabilitatea altor tipuri de entități. București: Editura
CECCAR, ed. a II-a, revizuită, 2019. 304 p. ISBN 978-606-580-087-8.

2.3. Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Regina List. Global Civil Society: An Overview.
Baltimore: Center for Civil Society Studies, 2003. 64 p. ISBN 1-886333-50-5.

III. PUBLICAŢII ÎN MATERIALELE CONFERINŢELOR, SIMPOZIOANELOR

3.1.NEDERIȚĂ, Alexandru. Aspecte problematice ale contabilității mijloacelor desemnării


procentuale în organizațiile necomerciale. În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii: conf. șt. inter., 28-29.09.2018. Vol. I. Chișinău: ASEM, 2018, p. 73-79. E-ISBN 978-
9975-75-932-8.
3.2. TABAN, Elena. Considerații privind contabilitatea cheltuielilor în organizațiile necomerciale.
În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. șt. inter., 28-29.09.2018. Vol. I.
Chișinău: ASEM, 2018, p. 73-79. E-ISBN 978=9975-75-932-8.

3.3.HAREA, Ruslan. Aspecte privind raportarea financiară și fiscală a organizațiilor necomerciale din
Republica Moldova. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. șt. inter., 28-
29.09.2018. Vol. I. Chișinău: ASEM, 2018, p. 73-79. E-ISBN 978-9975-75-932-8.
3.4.HAREA, Ruslan. Contabilitatea mijloacelor de finanțare a activității organizațiilor necomerciale
în Republica Moldova. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. șt. inter.,
25-26.09.2015. Vol. III. Chișinău: ASEM, 2015, p. 264-268. ISBN 978-9975-75-714-0.
3.5.TABAN, Elena. Particularitățile întocmirii bilanțului contabil în organizațiile necomerciale. În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. șt. inter., 25-26.09.2015. Vol. III.
Chișinău: ASEM, 2015, p. 159-162. ISBN 978-9975-75-714-0.
3.6.NEDERIȚĂ, Alexandru. Probleme actuale ale contabilității organizațiilor necomerciale. În:
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova 2013. Ed. a 11-a, Nr. 1. Chişinău: ASEM,
2013, p. 143-150. ISBN 978-9975-75-631-0.
3.7.CAUȘ, Lidia. Particularităţile evidenţei mijloacelor cu destinaţie specială în organizaţiile
necomerciale. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova 2012. Vol. 10. Chișinău:
ASEM, 2012, p. 257-261. ISBN978-9975-75-608-2. *
3.8.CAUȘ, Lidia. Particularităţile evidenţei fondurilor în organizaţiile necomerciale. În:
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. şt. inter., 28-29.09.2012. Vol. 2.
Chișinău: ASEM, 2012, p. 196-199. ISBN978-9975-75-629-7.
3.9.CAUȘ, Lidia. Particularităţile evidenţei în organizaţiile necomerciale. În: Republica
Moldova: 20 de ani de reforme economice: conf. şt. inter., 23-24.09.2011. Vol. 2. Chișinău:
ASEM, 2011, p. 305-308. . ISBN
3.10.

IV. ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE

4.1.NEDERIŢA, Alexandru, VÎRTOSU, Artur. Cum să implementăm noua Lege a contabilității și


raportării financiare. Contabilitate și audit. 2018, nr.12. p. xx-xx. ISSN 1813-4408.
4.2.NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor în
organizaţiile necomerciale. Contabilitate şi audit. 2018, nr. 8. p. 73-82. ISSN 1813-4408.
4.3.NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor în
organizaţiile necomerciale. Contabilitate şi audit. 2018, nr. 5. p. 89-95. ISSN 1813-4408.
4.4.SLOBODEANU, Svetlana. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit
(forma ONG 17) pentru anul 2017 de către organizațiile necomerciale. Contabilitate şi audit.
2018, nr. 2. p. 73-81. ISSN 1813-4408. ISSN 1813-4408.
4.5.CAUȘ, Lidia. Consideraţii privind contabilitatea stocurilor în organizaţiile necomerciale. În:
Studia Universitatis Moldaviae nr.2 (92). Seria: Ştiinţe exacte şi economice. Chișinău: USM,
2016, p. 188-194. ISSN 1857-2073.

4.6.NEDERIŢA, Alexandru. Particularitățile întocmirii noilor formulare de situații financiare ale


organizațiilor necomerciale. Contabilitate şi audit. 2016, nr. 2. p. xx –xx. ISSN 1813-4408.

4.7.NEDERIŢA, Alexandru, TABAN, Elena. Noile Indicații metodice privind particularitățile


contabilității în organizațiile necomerciale: conținutul de bază și modul de implementare.
Contabilitate şi audit. 2015, nr. 6. p. 36-53. ISSN 1813-4408.

V. RESURSE ELECTRONICE
5.1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2017 (Red Book) [online]. [accesat 15 febr.
2019]. Disponibil: http://www.mf.gov.md/actnorm/contabil/standartraport. 5.2. NEDERIŢA A.,
POPOVICI A. Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii şi raportării financiare din Republica
Moldova cu acquis-ul comunitar. In: Economica [online]. 2018, nr.3 (105), p. 57-68. [accesată 10 apr.
2019]. ISSN 1810-9136. Disponibil: http://www.ase.md/files/publicatii/economica/2018/ec_2018_3
1.pdf.