Sunteți pe pagina 1din 159

/^INeem

Academia de Studii Economice din Moldova

Lilia GRIGOROI Aliona BÎRCĂ

GHID
LA CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII

Editura ASEM
Lilia GRIGOROI Aliona BÎRCĂ

GHID
LA CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII

Chişinău, 2 0 0 9
CZU 6 5 7 ( 0 3 6 )
G 82

Lucrarea a fost examinată şi aprobată pentru editare la şedinţa Catedrei „Contabilitate"


(proces-verbal nr.S din 8.12.08) şi a Comisiei metodice a Facultăţii „Contabilitate" (proces-
verbalnr. 11 din 28.05.06).

Referenţi: Conf. univ. dr. Liliana Lazari


Conf. univ. dr. Marcela Dima

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Ghid la contabilitatea întreprinderii / Lilia Grigoroi, Aliona Bîrcă. -
Ch.: ASEM, 2009. - 121 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-75-476-7

657(036)
G 82

Autori: Conf. univ. dr. Lilia Grigoroi


Conf. univ. dr. Aliona Bîrcă

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM

ISBN 978-9975-75-476-7
Ghid la contabilitatea întreprinderii 3

CUPRINS:
Notă introductivă 4

Capitolul 1. Bazele organizării contabilităţii întreprinderii 5

Capitolul 2. Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung 9

Capitolul 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung 17

Capitolul 4. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale 32

Capitolul 5. Contabilitatea creanţelor şi a mijloacelor băneşti 45

Capitolul 6, Contabilitatea capitalului propriu 73

Capitolul 7. Contabilitatea datoriilor 76

Capitolul 8. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 99

Capitolul 9. Rapoartele financiare ale entităţilor economice 102

Capitolul 10. Contabilitatea consumurilor 117

Anexe 121
4 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Notă introductivă

Unul din criteriile de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi de sintetizare a gradului de


însuşire constă în capacitatea de rezolvare a problemelor. Totodată, rezolvarea problemelor
reprezintă nu numai o formă eficientă de verificare a priceperilor şi deprinderilor studenţilor, ci şi
un important miiloc de consolidare a materialului teoretic, de aprofundare a cunoştinţelor şi de
lărgire a domeniilor de aplicare practică. Acestea au constituit obiectivele principale care au
determinat structura şi conţinutul problemarului de faţă.
Materialul expus corespunde cerinţelor programei analitice a disciplinei „Contabilitatea
întreprinderii". Specificul lucrării rezidă în faptul că informaţia necesară pentru rezolvarea pro-
blemelor este culeasa din documentele primare şi centralizatoare. In ajutorul studentului, la înce-
putul fiecărei teme, sunt propuse, într-o formă simplificată (prin intermediul figurilor), materialul
teoretic prezentat la lecţiile de prelegeri.
O mare parte a aplicaţiilor prezentate se bazează pe datele unei entităţi economice ipotetice,
S.R.L. „SPICUŞOR", din luna martie, şi se finalizează cu întocmirea raportului financiar. Opera-
ţiile economice caracteristice acestei entităţi sunt numerotate cu cifre arabe, iar celelalte sunt
marcate cu litere mici ale alfabetului latin.
Lucrarea a fost structurată într-o asemenea manieră, încât reprezintă un caiet de lucru al
studentului la lecţiile de seminar la disciplina „Contabilitatea întreprinderii". De asemenea, consi-
derăm că această lucrare va fi de un real folos cadrelor didactice şi practicienilor care se iniţiază în
studiul contabilităţii.
Autorii aşteaptă cu viu interes sugestiile cititorilor menite să contribuie la elaborarea unei
noi ediţii ameliorate, fapt pentru care li se mulţumeşte anticipat.

Autorii
Ghid la contabilitatea întreprinderii 5

Capitolul 1
BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂTII
j
ÎNTREPRINDERII

Aplicaţia 1.1. O entitate economică dispune de o cale ferată cu o valoare de intrare de 90 000 lei.
Valoarea de piaţă a acestui mijloc fix este dificil de determinat. Prin urmare, se poate
menţiona în bilanţul contabil valoarea de intrare de 90 000 lei? Ce principiu contabil
permite reflectarea bunurilor la valoarea de intrare.
Răspuns:

Aplicaţia 1.2. Entitatea economică S.A. „Weta" a vândut mărfuri, pe data de 15 decembrie,
în sumă de 40 000 lei. La data de 27 decembrie, s-a încasat de la clienţi suma
de 35 000 lei, iar restul banilor pe data de 13 ianuarie anul următor. In ce
perioadă de gestiune se vor înregistra veniturile din această tranzacţie? Precizaţi
principiul contabil care se aplică?
Răspuns:

Aplicaţia 1.3. O tâmplărie posedă un stoc de lemne achiziţionat în urmă cu trei ani la valoarea
de intrare de 200 000 lei. Ţinând cont de creşterea preţurilor la această materie
primă, se estimează că actualul cost (dacă s-ar dori achiziţia unui stoc analog) este
de 170 000 lei. Cu ce valoare trebuie înscris în bilanţul contabil stocul de lemne?
Dar, dacă la sfârşitul anului N+3 valoarea stocului este estimată la 240 000 lei, ce
valoare s-ar înregistra în bilanţul contabil?
Răspuns:

Aplicaţia 1.4. în anul curent, S.A „R&G" a cumpărat un teren pentru construcţii în valoare de
1 700 000 lei. La data de 15 decembrie anul curent, entitatea economică a primit
o ofertă de a vinde acest teren pentru suma de 2 000 000 lei. Cu ce sumă se va
evalua la finele anului de gestiune acest teren? De ce reguli aţi ţinut seama la
selectarea răspunsului?
Răspuns:
6 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Politica de contabilitate reprezintă o totalitate de principii, convenţii, reguli, metode şi pro-


cedee adoptate de conducerea entităţii economice în vederea ţinerii contabilităţii şi întocmirea
rapoartelor financiare. Ea trebuie să fie elaborată de fiecare entitate economică care desfăşoară
activitate de întreprinzător pentru fiecare an de gestiune şi se perfectează printr-un document
organizatoric de dispoziţie (ordin, dispoziţie etc.). Responsabilitatea pentru formarea şi folosirea
politicii de contabilitate îi revine conducătorului entităţii economice. în continuare, este
prezentată politica de contabilitate a S.R.L „Spicuşor".

Politica d e c o n t a b i l i t a t e a S.R.L „Spicuşor" d i n Republica M o l d o v a


A n e x ă fa o r d i n u l 1 3 - a d i n 2 6 i a n u a r i e 2 0 0 . . .

A. Certificatul de înregistrare eliberat de Camera de înregistrare de Stat de pe lângă

Ministerul Justiţiei sub nr. 10206540 din 24 noiembrie 1997.

Adresa juridică: Republica Moldova, or. Chişinău, str. Văilor 37


Tipurile de bază aie activităţii economice ie constituie:
producerea şi comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor de panificaţie;
activitatea economică de export;
acordarea serviciilor interne pentru deservirea persoanelor.
B. Politica de contabilitate este prelucrată în conformitate cu:
Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 90-93/ 399 din 29.06.2007;
Standardele naţionale de contabilitate în vigoare cu ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 174 din 25 decembrie 1997;
Planul de conturi de evidenţă economico-financiară a întreprinderii intrat în vigoare la
25 decembrie 1997 cu ordinul nr. 174 al Ministerului Finanţelor;
Bazele conceptuale pentru pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare, aprobate
prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25.12.97. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova 88-91/182 din 3012.1997;
Alte acte normative.
Politica de contabilitate se bazează pe următoarele reguli:
Entitatea economică funcţionează în regim neîntrerupt:
Politica de contabilitate se aprobă pe un termen de un an, iar în caz de necesitate se
poate modifica pe parcursul anului;
Operaţiunile economice se reflectă în rapoarte în conformitate cu realitatea economică.

Pentru anul 200..., se stabilesc următoarele principii şi metode de evidenţă contabilă.

/. Active nemateriale
Ele se înregistrează în contabilitate la preţuri de intrare (durata de funcţionare mai mult
de un an) şi includ:
- preţul de achiziţie;
- toate impozitele legate de achiziţie;
- toate cheltuielile legate de aprovizionarea şi punerea în funcţiune a lor.
Amortizarea activelor nemateriale se calculează după metoda liniară conform termenului
de funcţionare.
Pentru activele nemateriale al căror termen de funcţionare nu se poate stabili,
amortizarea se calculează t i m p de 3 ani.

II. Active materiale pe termen lung


La intrare, mijloacele fixe se reflectă în evidenţa contabilă la preţurile de intrare ce includ:
Ghid la contabilitatea întreprinderii 7

clădirile şi construcţiile la preţ de achiziţie plus cheltuielile prilejuite de darea lor în


exploatare;
maşinile şi utilajele la preţ de achiziţie plus cheltuielile cauzate de reparaţia şi
punerea lor în funcţiune (asigurările, impozite vamale, taxe vamale, cheltuieli de
transport), cheltuielile de montaj şi de instalare ş.a.;
mijloacele fixe achiziţionate în urma schimbului la preţul mijlocului fix schimbat sau a
serviciilor prestate, activelor schimbate;
mijloacele fixe cu titlu gratuit la valoarea de piaţă conform documentelor de însoţire;
Costul de utilizare a activelor materiale se determină după excluderea valorii probabile
rămase la ieşire sau lichidarea lor.
Valoarea probabilă rămasă se stabileşte în funcţie de valoarea de intrare, parametrii
tehnici ai bunului, condiţiile şi frecvenţa utilizării.
Uzura mijloacelor fixe se calculează după metoda liniară, pornind de la durata funcţionării
lor şi valoarea de utilizare a lor la data stabilită
Durata de funcţionare se stabileşte pe fiecare obiect în parte în conformitate cu timpul de
utilizare.
Cheltuielile pentru reparaţiile curente şi exploatarea mijloacelor fixe se recunosc drept
cheltuieli ale perioadei.
Cheltuielile pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe se recunosc ca investiţii capitale şi
se includ în costul mijloacelor fixe, în caz de schimbare a duratei de funcţionare a valorii de
piaţă sau a productivităţii obiectului.
în celelalte cazuri, cheltuielile pentru reparaţie se recunosc drept cheltuieli ale perioadei
şi se trec la cheltuieli în perioada când au fost efectuate.

III. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale


Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind categoriile de bunuri economice aflate la dispoziţia
întreprinderii pentru a fi consumate în procesul de producere a chiflelor şi plăcintelor şi, de
asemenea, unele categorii de materiale sunt utilizate în secţia administrativă şi în buticuri.
Evaluarea curentă a stocurilor de mărfuri şi materiale se realizează conform metodei
costului mediu ponderat.

IV. Creanţele
Creanţele pe termen lung şi pe termen scurt se reflectă la valoarea nominală cu
includerea impozitelor şi sancţiunilor stabilite de legislaţie sau relaţiile contractuale.
Pentru recuperarea pierderilor şi datoriilor dubioase, întreprinderea nu efectuează
corecţii la creanţe dubioase.

V. Capitalul propriu include:


capitalul statutar;
capitalul suplimentar;
capitalul retras şi nevărsat;
rezervele;
profitul (pierderile) nerepartizat al anilor precedenţi şi al perioadei de gestiune,
capitalul secundar (ca rezultat al reevaluării activelor nemateriale pe termen lung)
Capitalul statutar este stabilit de statut în mărime de 5 400 lei.

VI. Constatarea veniturilor


Venitul se calculează în baza contabilităţii de angajamente în perioada de gestiune în
care a fost efectuată operaţiunea de transmitere a drepturilor de proprietate sau alte forme
de compensare, indiferent de momentul efectiv al intrării mijloacelor băneşti.
Veniturile obţinute în perioada de gestiune aferent perioadelor anticipate se reflectă la
venituri anticipate şi se trec la veniturile curente conform efectuării operaţiunilor economice
sau prestării serviciilor.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 7

clădirile şi construcţiile la preţ de achiziţie plus cheltuielile prilejuite de darea lor în


exploatare;
maşinile şi utilajele la preţ de achiziţie plus cheltuielile cauzate de reparaţia şi
punerea lor în funcţiune (asigurările, impozite vamale, taxe vamale, cheltuieli de
transport), cheltuielile de montaj şi de instalare ş.a.;
mijloacele fixe achiziţionate în urma schimbului la preţul mijlocului fix schimbat sau a
serviciilor prestate, activelor schimbate;
mijloacele fixe cu titlu gratuit la valoarea de piaţă conform documentelor de însoţire;
Costui de utilizare a activelor materiale se determină după excluderea valorii probabile
rămase la ieşire sau lichidarea lor.
Valoarea probabilă rămasă se stabileşte în funcţie de valoarea de intrare, parametrii
tehnici ai bunului, condiţiile şi frecvenţa utilizării.
Uzura mijloacelor fixe se calculează după metoda liniară, pornind de la durata funcţionării
lor şi valoarea de utilizare a lor la data stabilită
Durata de funcţionare se stabileşte pe fiecare obiect în parte în conformitate cu timpul de
utilizare.
Cheltuielile pentru reparaţiile curente şi exploatarea mijloacelor fixe se recunosc drept
cheltuieli ale perioadei.
Cheltuielile pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe se recunosc ca investiţii capitale şi
se includ în costul mijloacelor fixe, în caz de schimbare a duratei de funcţionare a valorii de
piaţă sau a productivităţii obiectului.
în celelalte cazuri, cheltuielile pentru reparaţie se recunosc drept cheltuieli ale perioadei
şi se trec la cheltuieli în perioada când au fost efectuate.

III. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale


Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind categoriile de bunuri economice aflate la dispoziţia
întreprinderii pentru a fi consumate în procesul de producere a chiflelor şi plăcintelor şi, de
asemenea, unele categorii de materiale sunt utilizate în secţia administrativă şi în buticuri.
Evaluarea curentă a stocurilor de mărfuri şi materiale se realizează conform metodei
costului mediu ponderat.

IV. Creanteie
*

Creanţele pe termen lung şi pe termen scurt se reflectă la valoarea nominală cu


includerea impozitelor şi sancţiunilor stabilite de legislaţie sau relaţiile contractuale.
Pentru recuperarea pierderilor şi datoriilor dubioase, întreprinderea nu efectuează
corecţii la creanţe dubioase.

V. Capitalul propriu include:


capitalul statutar;
capitalul suplimentar;
capitalul retras şi nevărsat;
rezervele;
profitul (pierderile) nerepartizat al anilor precedenţi şi al perioadei de gestiune,
capitalul secundar (ca rezultat al reevaluării activelor nemateriale pe termen lung)
Capitalul statutar este stabilit de statut în mărime de 5 400 lei.

VI. Constatarea veniturilor


Venitul se calculează în baza contabilităţii de angajamente în perioada de gestiune în
care a fost efectuată operaţiunea de transmitere a drepturilor de proprietate sau alte forme
de compensare, indiferent de momentul efectiv al intrării mijloacelor băneşti.
Veniturile obţinute în perioada de gestiune aferent perioadelor anticipate se reflectă la
venituri anticipate şi se trec la veniturile curente conform efectuării operaţiunilor economice
sau prestării serviciilor.
8 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

VII. Constatarea consumurilor şi cheltuielilor


Consumurile şi cheltuielile se reflectă în contabilitate conform contabilităţii de anga-
jamente în perioada când ele au fost executate, indiferent de încasarea efectivă a mijloacelor
băneşti, şi include consumurile şi cheltuielile din activitatea operaţională, de investiţii şi fi-
nanciară.
Cheltuielile din activitatea operaţională includ:
costul vânzărilor (cheltuieli directe şi materiale, cheltuieli directe privind salariul şi
contribuţiile la salariu, cheltuieli indirecte de producţie);
cheituieiiie comerciale;
cheltuielile generale şi administrative;
alte cheltuieli operaţionale de la vânzarea produselor întreprinderii şi prestării
serviciilor.
Cheltuielile din activitatea de investiţii includ cheltuielile legate de ieşirea activelor pe
termen lung etc.
Cheltuielile din activitatea financiară includ cheltuielile apărute ca rezultat al schimbării
mărimii şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor.
Cheltuielile excepţionale includ cheltuielile legate de activitatea de antreprenoriat în
urma calamităţilor naturale, schimbărilor din legislaţie şi altele.

VIII. Impozitul pe venit


Se calculează şi se achită în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
Achitarea impozitului pe venit în rate se efectuează ţinând cont de rezultatele financiare ale
anului precedent (fiecare trimestru), în mărime de o pătrime din suma impozitului pe venit
stabilită spre plată în anul precedent.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 9

Capitolul 2
CONTABILITATEA ACTIVELOR NEMATERIALE PE TERMEN LUNG

Activele nemateriale sunt reflectate la intrări ca rezultat al următoarelor operaţiuni economice:


creare prin antrepriză;
nrnnirarP'
— 1 '

primire cu titlu gratuit;


aport în capitalul statutar;
schimb etc.

Aplicaţia 2.1. înregistrarea la intrări a activelor nemateriale create de entitatea economică

Pute iniţiale:

S.R.L. „SPiCUŞOR"
C. F. 1002600050325

PROCES-VERBAL
p r i v i n d e f e c t u a r e a lucrărilor p e n t r u o b ţ i n e r e a r e ţ e t e i de f a b r i c a r e a f r a n z e l e i
„Basarabia"

Nr. Suma
Denumirea articolelor de cheltuieli
de rând (lei)
1 2 3
1 Făină 300

2 Drojdie 15

3 Miez de nucă 120

4 Ceapă 50
c
Ingrediente (conservanţi) 90

6 Apă 5

Total materiale 580

7 Salariul personalului 3 000

8 Contribuţiile la asigurări sociale şi medicale ?

Total cheltuieli cu salariul 7

9 Energie electrică 70

Total general 7

Contabil-şef Mariana COLIBAN

Se cere: să se contabilizeze operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor


economice.
10 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare:
Tabelul 2.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
I 2 3 4 s
2.1 Reflectarea cheltuielilor pentru obţinerea unei noi reţete
de fabricare a franzelei „Basarabia":

- salariul personalului implicat

- contribuţiile la asigurările sociale şi medicale

- consumul de materie primă şi materiale

- serviciile prestate de altă întreprindere

2.2 Punerea în funcţiune a reţetei pentru franzela „Basarabia"


la data de 30.03.200...

Aplicaţia 2.2. înregistrarea la intrări a activelor nemateriale parvenite din alte surse

Se cere contabilizarea operaţiunilor economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor


economice de mai jos.
Tabelul 2.2
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Suma
de Conţinutul operaţiei economice
(lei) Dt. Ct.
rând
I 2 3 4 5

a) în baza contractului de licenţă cu S.A. „Y" , S.A, „X" 300 000


a obţinut dreptul de a utiliza o clădire cu titlu gratuit,
pe o perioadă de 5 ani

b) înregistrarea emblemelor comerciale primite ca aport 25 000


în capitalul statutar (la înfiinţare) cu condiţia că, pentru
a putea fi utilizate în practică, trebuie efectuate unele
rectificări

Reflectarea brevetului procurat de către S.A. „X" în ?


c)
?
sumă de 120 000 lei (inclusiv TVA) cu achitarea ul-
?
terioară

d) Reflectarea transferului contravalorii brevetului din ?

contul curent în valută naţională


Ghid la contabilitatea întreprinderii 11

Aplicaţia 2.3. înregistrarea goodwill-ului la procurarea unei entităţi economice

Date iniţiale: S.A. „X" procură S.R.L. „Y" la preţul de 1 300 000 lei, activele nete la preţul
pieţei constituie suma de 1 100 000 lei, iar datoriile 150 000 lei, inclusiv:

Bilanţul contabil al S.R.L. „Y" la data vânzării


Activ Suma, lei Pasiv Suma, lei
Activele materiale în curs de execuţie 100 000 Creditele pe termen scurt primite 100 0 0 0
\ f.l
mijloacele r-. .
1 .nxe
800 000 Datoriile privind decontările cu bugetul 50 0 0 0
Materiale 130 000
Creanţe pe termen scurt aferente
70 000
facturilor comerciale

Se cere:
să se determine preţul firmei.
înregistrarea la intrări a goodwill-ului în contabilitatea S.A. „X", cu achitarea imediată
a valorii de cumpărare din contul curent în valută naţională şi includerea datoriilor în
bilanţul contabil al cumpărătorului.

Rezolvare:
1. Suma goodwill-ului se calculează astfel:
[ -( - .)]= lei-

2.
Tabelul 2.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Suma Formula Suma
Nr.
Conţinutul operaţiei economice conturilor contabilă conturilor
de rând
debitoare Dt. Ct. creditoare
1 2 3 4 5 6
a) înregistrarea la intrări a goodwill-ului precum ? ?
?
şi toate activele şi pasivele sunt transferate din ?
bilanţul contabil al S.R.L. „Y" în componenţa
bilanţului contabil al S.A. „X"

Aplicaţia 2.4. Calcularea lunară a amortizării activelor nemateriale

Date iniţiale: S.R.L. „Spicuşor", la data de 01.03.200... dispune de următoarele active ne-
materiale:
Tabelul 2.4
Date iniţiale
3
1 1 •
Denumirea activelor nemateriale Destinaţia utilizării
Licenţă activitatea de bază
Reţetă de fabricaţie a plăcintelor secţia de producţie
Reţetă de fabricaţie a chiflelor secţia de producţie
Cheltuieli de constituire secţia administrativă
12 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

în cursul lunii martie, au avut loc următoarele operaţiuni economice:


la data de 01.03.200..., s-a scos din funcţiune sistemul operaţional „Windows VISTA",
ca urmare a expirării duratei normate de funcţionare utilă (vezi operaţia 2.4);
la data de 30.02.200..., s-a pus în funcţiune o nouă reţetă de fabricaţie a franzelei
„Basarabia" (vezi operaţia 2.2.), durata de funcţionare utilă 3 ani.
Se cere:
întocmirea Situaţiei mişcării activelor nemateriale şi amortizării acestora pentru luna
martie;
contabilizarea operaţiunilor economice corespunzătoare în Jurnalul de înregistrare a
operaţiunilor economice.

Rezolvare:
Situaţia mişcării activelor nemateriale
şi amortizării acestora pentru luna martie, 200...
(lei)
Mişcarea Uzura Valoarea
Denumirea D. Calcularea
Data punerii Valoarea activelor acumulată de bilanţ
activelor U. uzurii
în funcţiune de intrare materiale Sold la Sold la
materiale F
intrări ieşiri lunară anuală 31.03.0N 31.03.0N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Licenţa 3 1 . 1 2 . ON-4 4 500 5 - 75 900

2 Reţeta 31.12.0N -4 7 872 8 82 984


de fabricaţie
a plăcintelor
3 Reţeta 31.12.0N -4 8 160 8 85 1 020
de fabricaţie
a chiflelor
4 Cheltuieli 31.12.0N -4 7 500 5 - 125 1 500
de constituire
5 Sistem 28.02.0N -3 3 420 3 95 1 140
operaţional
6
Total

Tabelul 2.5
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
* 2 3 4 5
2.3 Reflectarea cheltuielilor privind calculul amortizării acti- ?

velor nemateriale în luna martie din: ?

secţia de producţie; ?

secţia administrativă.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 13

Aplicaţia 2.5. Scoaterea din funcţiune ca urmare a expirării duratei de funcţionare utilă

Date iniţiale: - procesul verbal de casare a activelor nemateriale nr. 1.

S.R.L. „SPICUŞOR" Formular nr. MF-3


C.F. 1002600050325 Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB ORDiN nr. 25-A


DE CASARE A ACTIVELOR NEMATERIALE Conducătorul unităţii

(semnătura)
POPESCUVASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbol


document întocmirii operaţie
1 01.03.200...

Număr Simbol Norma uzurii


evidenţa
analitică
Secţie, Suma a
Debit Credit Valoarea de de
sector uzurii obiectului % coeficient
inventar fabricaţie
la care se
trece
uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ADMINI-
113 111 3 420 3 420 111604 33,33 0,33
STRATIV

Comisia c esemnată prin orc inul nr. 2 din 5 IAN UARIE 200...
a procedat la examinarea Sistemului operaţional „MS-DOS" şi a constatat:
1. Intrat în întreprindere 28.02.200...-3
2. Numărul reparaţilor capitale
3. Masa obiectului conform fişei tehnice
4. Conţinutul de metale preţioase

Se cere:
contabilizarea operaţiunilor economice ce ţin de scoaterea din funcţiune a sistemului
de operare în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.

Tabelul 2.6
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 3 4 5

2.4 ?
14 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Lucrul individual:
Problema 1
Date iniţiale: în cadrul S.R.L. „Decor", c.f. 1003600025675, conform ordinului conducă-
torului entităţii nr. 102 din 13.03.200..., s-a înregistrat vânzarea dreptului de utilizare a mărcii şi a
tehnologiei de producere a mobilei „Ecuador", la o valoare de vânzare în sumă de 300 0 0 0 lei,
valoarea iniţială este de 150 0 0 0 lei, amortizarea acumulată 60 0 0 0 lei, durata de funcţionare 5 ani,
număr de inventar 11103 0021. Comisia desemnată pentru scoaterea din funcţiune a fost numită
prin ordinul nr.4-A din 03.01.200... La vânzare, au fost efectuate o serie de cheltuieli:
salariul calculat personalului implicat - 5 0 0 lei;
contribuţiile de asigurări sociale şi medicale - ? %, ? %;
cheltuieli pentru perfectarea documentelor achitate S.R.L. „R" - 180 lei.

Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice aferente vânzării dreptului de utilizare a
mărcii şi a tehnologiei de producere a mobilei „Ecuador" în Jurnalul de înregistrare a
operaţiunilor economice-,
să se întocmească Procesul verbal de casare a activelor nemateriale nr.2.

Tabelul 2.7
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor e c o n o m i c e
1.

Nr. Formula contabilă


Suma
de Conţinutul operaţiei economice
(lei) Dt. Ct.
rând
1 L 3 4 5

Decontarea uzurii calculate şi acumulate a tehnologiei vân- ?


a)
dute

b) Casarea valorii de bilanţ a activului nematerial. ?

c) Recunoaşterea cheltuielilor efectuate la scoaterea din fun- ?

cţiune: ?

?
• salariul calculat personalului implicat;
?
• contribuţiile de asigurări sociale şi medicale

• cheltuieli pentru perfectarea documentelor achitate


S.RL. „R

Recunoaşterea veniturilor rezultate din vânzarea mijlocului ?


d)
fix cu achitarea ulterioară ?

încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea dreptului de utili- ?


e)
zare a mărcii şi a tehnologiei de producere a mobilei „Ecuador"
Ghid la contabilitatea întreprinderii 15

2.

S.R.L. „SPICUŞOR" Formular nr. MF-3


C.F. 1002600050325 Aprobat prin ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova
nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB ORDIN nr.


DE CASARE A ACTIVELOR NEMATERIALE Conducătorul unităţii

(semnătura)
POPESCUVASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbol


document întocmirii operaţie

Număr Simbol Norma uzurii


evidenţa
Debit analitică
Secţie, Suma
cont, Credit Valoarea de de a
sector uzurii % coeficient
subcont inventar fabricaţie obiectului
la care se
trece uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comisia desemnată prin ordinul


a procedat la examinarea şi a constatat:
1. Intrat în întreprindere -
2. Numărul reparaţilor capitale -
3. Masa obiectului conform fişei tehnice -
4. Conţinutul de metale preţioase -

Problema 2
Date iniţiale: S.A. „X" a cesionat prin vânzare S.A. „Y", fără păstrarea dreptului de proprietar,
marca şi tehnologia de fabricare a unor articole din porţelan la un preţ de 240 0 0 0 lei (inclusiv
T V A ) cu achitare ulterioară. Astfel, valoarea de intrare a activelor nemateriale respective
constituie 105 0 0 0 lei, amortizarea acumulată 63 0 0 0 lei, durata de funcţionare 5 ani.

Se cere:
să se contabilizeze toate operaţiunile economice specifice în decursul celor 3 ani, (re-
flectarea intrării, calculul amortizării, scoaterea din funcţiune) şi vânzarea cu achi-
tarea ulterioară.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 15

2.

S.R.L. „SPICUŞOR" Formular nr, MF-3


C.F. 1002600050325 Aprobat prin ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova
nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB ORDIN nr.


DE CASARE A ACTIVELOR NEMATERIALE Conducătorul unităţii

(semnătura)
POPESCUVASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbol


document întocmirii operaţie

Număr Simbol Norma uzurii


evidenţa
Debit analitică
Secţie, Suma
cont, Credit Valoarea de de a
sector uzurii % coeficient
subcont inventar fabricaţie obiectului
la care se
trece uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comisia desemnată prin ordinul


a procedat la examinarea şi a constatat:
1. intrat în întreprindere-
2. Numărul reparaţilor capitale -
3. Masa obiectului conform fişei tehnice -
4. Conţinutul de metale preţioase-

Problema 2
Date iniţiale: S.A. „X" a cesionat prin vânzare S.A. „Y", fără păstrarea dreptului de proprietar,
marca şi tehnologia de fabricare a unor articole din porţelan la un preţ de 240 0 0 0 lei (inclusiv
T V A ) cu achitare ulterioară. Astfel, valoarea de intrare a activelor nemateriale respective
constituie 105 0 0 0 lei, amortizarea acumulată 63 0 0 0 lei, durata de funcţionare 5 ani.

Se cere:
să se contabilizeze toate operaţiunile economice specifice în decursul celor 3 ani, (re-
flectarea intrării, calculul amortizării, scoaterea din funcţiune) şi vânzarea cu achi-
tarea ulterioară.
16 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Tabelul 2.8
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Ghid la contabilitatea întreprinderii 17

Capitolul 3
CONTABILITATEA ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG

3.1. Evaluarea activelor materiale pe termen lung


Evaluarea mijloacelor fixe presupune acţiunea de determinare a valorii acestora în baza
calculelor, estimărilor etc. Aspectul contabil al evaluării activelor materiale se studiază în funcţie
de momentul efectuării, şi anume (figura 3.1):

In m o m e n t u l în momentul înregistrării bunului


recunoaşterii bunului ca ca activ material:
activ m a t e r i a i valoarea de achiziţie;
• procurării de la persoane fizice costul efectiv;
şi juridice; valoarea venală;
• create de întreprindere: valoarea venală;
paloarea contractuală etc.
• schimb;
* In v a l o a r e a de i n t r a r e se m a i
• donaţie;
includ u r m ă t o a r e l e a r t i c o l e de
• aport la capitalul statutar etc.
cheltuieli:
• taxele vamale, taxele de
import, alte impozite şi
taxe:
Nu se includ în valoarea de intrare
• cheltuieli legate de
următoarele articole de cheltuieli:
aducerea activului în stare
» rabatul (remiză) comercial;
normală de funcţionare
• taxele recuperabile (TVA);
• cheltuielile legate de remedierea
deteriorărilor în timpul
transportării

Metoda I - recomandată de S.N.C


La sfârşitul perioadei de
gestiune sau în momentul
întocmirii raportului financiar

Metoda II - alternativă admisibilă

Figura 3.1. Structura evaluării mijloacelor fixe

Tipul evaluării se selectează în funcţie de natura operaţiei economice:


• dacă activul pe termen lung este achiziţionat, atunci valoarea de intrare se determină
luând în considerare regulile evaluării iniţiale;
• iar dacă valoarea de intrare a activelor pe termen lung este comparată cu valoarea de
piaţă (venală) pentru includerea lor în bilanţul contabil de la sfârşitul perioadei de
gestiune, atunci valoarea se determină ţinând cont de regulile evaluării ulterioare.

Aplicaţia 3.1. Evaluarea iniţială

Date iniţiale: S.R.L. „P&G" a procurat, la data de 04.03.200..., un cuptor electric „Candy" în
sumă de 12 000 lei (inclusiv TVA). în momentul achiziţionării, s-au efectuat următoarele cheltuieli:
transportul propriu; - 500 lei
salariile muncitorilor ocupaţi cu transportarea; - 300 lei
18 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

contribuţiile de asigurări sociale şi medicale;


cheltuieli privind materialele utilizate pentru remedierea deteriorării activului în
timpul transportării - 400 lei

Se cere:
să se calculeze valoarea de intrare a cuptorului electric „Candy";
să se contabilizeze toate operaţiunile ce ţin de procurare în Jurnalul de înregistrare a
operaţiunilor economice (momentul achiziţionării coincide cu data punerii în funcţiune);
să se includă mijlocul fix în Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii acestora.

Rezolvare:
1. Calcularea valorii de intrare:
+ + + = lei

2. Contabilizarea operaţiunilor economice ce ţin de procurarea strungului:


Tabelul 3.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
a) înregistrarea valorii de achiziţie a cuptorului electric ?

b) Trecerea în cont a sumei T V A de la procurare

c) Includerea cheltuielilor de transport ale secţiei auxiliare în


valoarea de intrare
d) Calculul salariului personalului implicat
e) Reflectarea concomitentă a CNAS şi CNAM

0 înregistrarea cheltuielilor pentru materialele utilizate la


remedierea deteriorărilor în timpul transportării

Aplicaţia 3.2. Evalua rea uncnoara ^ tneiOuU i/

Date iniţiale: In cadrul S.R.L, „WETA", s-a înregistrat următoarea situaţie a mijloacelor fixe
ca urmare a procesului de evaluare ulterioară:
Date iniţiale
Nr.
Denumirea Valoarea de intrare Valoarea de piaţă (venală)
de rând
1 Autoturism 70 000 30 000

2 Cuptor electric 15 000 20 000

Se cere:
să se indice sumele cu care activele vor fi înregistrate în bilanţul contabil la sfârşitul
perioadei de gestiune;
să se selecteze principiul contabil care reglementează prima metodă de evaluare
ulterioară.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 19

Rezolvare:
1. lei;
_ _ _ _ _ _ _ _ lei.
2. Alegeţi soluţia corectă:
a) principiul costului istoric;
b) principiul priorităţii conţinutului asupra formei;
c) principiul prudenţei;
d) principiul valorii de intrare.

Aplicaţia 3.3. Evaluarea ulterioară (metoda Ii)

Date iniţiale: S.R.L. „ABC" dispune de o clădire cu o valoare de bilanţ în sumă de 1 600 000
lei Valoarea de piaţă a acestei clădiri este de 2 000 000 lei
Se cere:
să se indice suma cu care activul va fi înregistrat în bilanţul contabil la sfârşitul pe-
rioadei de gestiune;
să se selecteze formula contabilă prin intermediul căreia se contabilizează diferenţa
dintre valoarea de intrare şi valoarea de piaţă.

Rezolvare:
1. lei.
2. Selectaţi formula contabilă corectă:
a) Debit contul 123 „Mijloace fixe" 70 000 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" 70 000 lei
b) Debit contul 123 „Mijloace fixe" 2 000 000 lei
Credit contul 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung" 2 000 000 lei
c) Debit contul 124 „ Uzura mijloacelor fixe" 400 000 lei
Credit contul 123 „Mijloace fixe" 400 000 lei
d) Debit contul 123 „ Mijloace fixe" 400 000 lei
Credit contul 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung" 400 000 lei.
Aspectul contabil al intrării activelor materiale pe termen lung constă în investigarea părţii analitice
şi celei sintetice. O parte a contabilităţii analitice se referă la documentele primare care justifică intrarea
mijloacelor fixe. Tipul acestora este diferit în funcţie de natura intrării şi anume (figura 3.2):

Figura 3.2. Tipul documentelor primare utilizate în cadrul intrării mijloacelor fixe
20 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Aplicaţia 3.4. Intrarea mijloacelor fixe

Documentele indicate in figura 3.2 sunt întocmite de furnizorul mărfii şi aparţin categoriei
documentelor de circulaţie externă. înaintea procurării mijloacelor fixe de la furnizori, este
necesar ca administraţia entităţii economice să emită un ordin care permite achiziţia respectivă,
totodată, este necesar ca mijlocul fix achiziţionat să fie supus unei verificări de către o comisie de
recepţie desemnată printr-un ordin administrativ suplimentar. Dacă comisia a hotărât că mijlocul
fix coresounde
J.
tuturor Xparametrilor tehnici din JL
paşaportul
3 X. tehnic,' atunci se indică si
3
data 1punerii

în funcţiune (se înregistrează direct ca mijloc fix sau ca activ în curs de execuţie). Ordinul care
justifică membrii comisiei de recepţie este valabil pentru mai multe intrări.
în situaţiile în care mijlocul fix procurat nu este pus în funcţiune la data intrării, atunci se
întocmeşte un bon de intrare. Documentul primar de circulaţie internă care justifică punerea
mijloacelor fixe in funcţiune este procesul verbal de prifuire-predure a mijloacelor fixe.
Date iniţiale:
factura fiscală CZ 1752761 (procurare cu achitarea ulterioară).

Se cere:
să se întocmească procesul verbal de primire-predare a mijloacelor fixe nr. 8 din
16.03.200... procurat conform ordinului nr. 23-A din 15 martie 200..., care va fi
utilizat în secţia de producţie. Persoana-gestionar este Coliban Mariana, comisia de
recepţie a fost desemnată conform ordinului nr. 05-A din 3 ianuarie 200..., codul
148438, durata de funcţionare 7 ani;
să se contabilizeze toate operaţiunile economice ce ţin de achiziţia respectivă în
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
să se includă Camera frigorifică „Derby" în Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii
acestora.

Tabelul 3.2
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. - Suma Formula contabilă
conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

3.1. Reflectarea valorii de intrare a camerei frigorifice achiziţionate ?

3.2. Trecerea în cont a sumei T V A de la procurare ?

3.3. Stingerea prin transfer de la contul curent în valută naţională a ?

datoriei furnizorului pentru camera frigorifică


FACTURĂ FISCALĂ Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки 1утевой лист серия номер дата
CZ 1752761 16.03.200N 9. Transportator cf./nr.TVA
Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: S . R L . ' T E H N O IM", STR. T E I L O R 17, B.C. EX1MBANK S.A. FIL.NR.9, EXMMMD22422, C/D 222420213 c.f./nr.TVA 1003600070432 / 0204532
Продавец ф.к./код НДС
2. cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALĂ S.A., BSOCMD2X7(l3, C/D 222470305143 c.f./nr.TVA 1002600050325 / 0600315
Покупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redlrljări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки СП
s-
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 Suma 10.8 Accize, 10.9 Suma 10.10 Valoa- 10.11 Tip 10.12 10.13 Masa
51
nomen Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA totală fără lei totala а rea mărfu- ambalaj Număr brută, tone
clator Единица измерения volumul serviciilor articol fără Ставка НДС TVA, lei Акцизы, TVA, lei rilor, servi- Тип упа- locuri Масса брутто,
%
Номен- Количество товара, TVA, lei Общая леев Общая ciior, lei ковки Коли- тонн о
клатурный объем услуг Стоимость сумма без сумма НДС, Стоимость чество а
код единицы без НДС, леев леев товаров, мест а
НДС, леев услуг, леев <з-
CAMERĂ FRIGORIFICA вис. 1 5 000-00 20% 5 000-00 - 1 000-00 6 000-00
„DERBY"

11. TOTAL (pe pagină) 5 000-00 - 1 000-00 6 000-00


Всего (по странице)
12. Valoarea livrării Impozabile (fără TVA) cu anexele:
а
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений: 5 000-00 CINCI MII LEI 00 BANI SX,
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 1 000-00 UNA MIE LEI 00 BANI
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 6 000-00 ŞASE M I LEI 00 BANI
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: S e f s e r v i c i u v â n z ă r i : BUHNĂ ION 17. Predat bunurile (serviciile): Gestionar: BUHNĂ ION
Сдал материальные ценности (услуги)
Отпуск разрешил:
L.Ş. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat
м.п. Принял материальные ценности (услуги) посредник (водитель) Сдал
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiar ul: Contabil: COLIBAN MARIANA L.Ş.
Принял материальные ценности (услуги) получатель М.П.

Ы
22 Lilia GRIG0R01, A/iona BÎRCĂ

Formular nr. MF-1


(denumirea unităţii) Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB
DE PRIMiRE-PREDARE (BON DE MIŞCARE) Conducătorul unitătii
A MIJLOACELOR FIXE 1
(semnătura)

(numele, prenumele)

Nr. Data Cod Simbol


document întocmirii gestionar operaţie

Beneficiar Sirr bol


predator ] primitor Cont
Coefi-
evidenţa Durau*
Debit Credit Valoarea Nr.
Nr. analitică a utilă de
cont cont, iniţiată de Suma de
Secţie, inventar obiectului funcţionare
subcont subcont (de procurare) fabricaţie uzurii corec-
(ani)
tare
trece
uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

în baza
Ordinului, dispoziţiei

Nr. din 2 0 0 _ s-a procedat la examinare

(denumirea obiectului)

recepţionat (dat în folosinţă) de la


în t i m p u l recepţiei (predării) obiectului se afla

Lucrul individual:
Problema 1. Se prezintă Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice (tabelul 3.3) şi
se cere întocmirea formulelor contabile cu sumele necesare
Ghid la contabilitatea întreprinderii 23

Tabelul 3.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
a. înregistrarea aparatului de multiplicat M-21, primit cu titlu ?

gratuit care necesită montaj:


1;: r r\ r\nr\ (l 1 rn M \
- vaiuaiea venaia ou uuu iei (^inclusiv ± v-n^/;
- cheltuieli cu transportul propriu 300 lei
b. Predarea aparatului de multiplicat M - 2 1 în montaj ?

c. Reflectarea cheltuielilor la montarea aparatului: ?

- valoarea materialelor consumate 150 lei;


- OCLXCL1.J.U1 li ! ^ L! 111 L l l i U i l t l L U i i i U l ~T\J\J 1 < j

- contribuţiile de asigurări sociale şi medicale


d. Punerea în funcţiune a aparatului de multiplicat M-21
o Reflectarea imprimantei E N T E C , primită ca aport Ia capita- ?

lul statutar la înfiinţarea întreprinderii - 6 500 lei


f. înregistrarea strungului primit ca aport la majorarea capita-
lului statutar 5 0 0 0 lei
Reflectarea agregatului CP6-9 constatat ca plusuri la ?
g-
inventariere, cu valoarea venală de 7 500 lei

Aplicaţia 3.5. Calculul şi contabilizarea uzurii mijloacelorfixe

Fiecare întreprindere este obligată să menţioneze în Politica de contabilitate metoda de


calcul al uzurii utilizată, iar în Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii acestora se indică lunar
suma uzurii pentru fiecare mijloc fix în parte. Pentru mijloacele fixe intrate în luna curentă, uzura
se calculează începând cu luna următoare, iar pentru obiectele ieşite din funcţiune, uzura nu se
mai calculează începând cu luna ulterioară lunii scoaterii din funcţiune.

Date iniţiale: S.R.L. „Spicuşor" la data de 01.03.0N dispune de următoarele mijloace fixe:

Tabelul 3.4
Date iniţiale
Denumirea activelor nemateriale Destinaţia utilizării
Clădire activitatea de bază
Chioşc T R - 2 1 3 ( 3 buc) secţia de desfacere
Automobil „Ford" secţia de desfacere
Telefon/fax secţia administrativă
Rolă cu microunde secţia de desfacere
Calculator secţia administrativă

Se cere:
să se completeze Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii acestora-,
să se contabilizeze operaţiunile economice corespunzătoare în Jurnalul de înregistrare
a operaţiunilor economice.
24 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare:
Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii acestora
martie, 200...
(lei)
Data Valoarea Mişcarea Uzura Valoarea
Denumirea Calcularea
punerii de D.U.F activelor acumulată de bilanţ
activelor uzurii
în intrare ani materiale Sold la Sold la
materiale
funcţiune 01.0I.0N intrări ieşiri lunar anual 31.03.0N 31.03.0N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Clădire 31.12.0N-4 3 6 0 0 000 30 - 10 000 120000

2 Chioşc T R - 2 1 3 31.12.0N-4 45 000 5 - 750 9 000


(3 buc)

3 Automobil 31.12.0N-4 60 000 5 - - 1000 12 000


„Ford"

4 Telefon/fax 31.12.0N-4 4 500 5 - 75 900

5 Cuptor FR- 342 31.12.0N-4 21 000* 5 -- - -

6 Rolă cu 31.12.0N-4 6 300 5 - 105 1260


microunde

7 Calculator 28.02.0N-3 18 400** 3

Total -

* Mijlocul fix respectiv este vândut în luna respectivă


** Valoarea probabilă rămasă - 4 0 0 lei.
Tabelul 3.5
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
3.4. Calcularea uzurii mijloacelor fixe în luna martie pentru:
- secţia de producţie ?
?
- secţia de desfacere ?

- secţia administrativă

Lucrul individual:
Date iniţiale: In cadrul S.R.L. „X", în luna ianuarie 200..., este înregistrată următoarea
informaţie cu privire la mişcarea mijloacelor fixe şi uzurii acestora (uzura se calculează conform
metodei casării liniare).
1) Uzura calculată în luna ianuarie pentru:
a) utilajele producţiei de bază 1 800 lei
Ghid la contabilitatea întreprinderii 25

b) activităţile auxiliare 800 lei


c) clădirile secţiilor producţiei de bază 900 lei
d) obiectele cu destinaţie generală 1 200 lei
2) Mijloacele fixe puse în funcţiune în luna ianuarie:
a) în activităţile auxiliare 56 000 lei
(durata de funcţionare - 5 ani)
b) utilaje ale producţiei de bază 150 000 lei
(durata de funcţionare - 8 ani)
c) inventar cu destinaţie generală 5 000 lei
(durata de funcţionare - 4 ani)
3) Au fost scoase din funcţiune, în luna ianuarie, mijloacele fixe complet uzate:
a) din activităţile auxiliare 25 000 lei
b) utilaje ale producţiei de bază 35 000 lei
c) inventar cu destinaţie generală 2 000 lei

Se cere:
să se întocmească Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice din luna ianuarie şi
februarie;
să se calculeze suma uzurii în lunile ianuarie şi februarie.

Tabelul 3.6
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Suma
de Conţinutul operaţiei economice
(lei) Dt. Ct.
rând
1 2 3 4 5
ianuarie

*a) Reflectarea calculului uzurii lunare:


utilajelor producţiei de bază 1 800 lei ?
?
activităţilor auxiliare 8 0 0 lei
?
clădirilor secţiilor producţiei de bază 9 0 0 lei ?
obiectelor cu destinaţie generală 1 2 0 0 lei

•b) Contabilizarea intrării de la furnizori a mijloacelor fixe


procurate cu achitarea ulterioară: ?

d) în activităţile auxiliare 56 0 0 0 lei


?
(durata de funcţionare - 5 ani)
?
e) utilaje ale producţiei de bază 150 000 lei
(durata de funcţionare - 8 ani)
f) inventar cu destinaţie generală 5 0 0 0 lei
(durata de funcţionare - 4 ani)

K) Decontarea uzurii calculate a mijloacelor fixe:


d) din activităţile auxiliare 25 0 0 0 lei ?
1
e) utilaje ale producţiei de bază 35 0 0 0 lei ?

f) inventar cu destinaţie generală 3 000 lei


26 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

februarie
*d) Reflectarea calculului uzurii lunare:
utilajelor producţiei de bază
activităţilor auxiliare
clădirilor secţiilor producţiei de bază
obiectelor cu destinaţie generală

2. Calculul sumei uzurii pentru lunile:


• ianuarie:
+ + lei;

februarie:
+ lei.

Aplicaţia 2.6. Ieşirea unui mijloc fix ca urmare a expirării duratei de funcţionare utilă

Ieşirea mijloacelor fixe din patrimoniu poate fi generată de următoarele operaţiuni economice:
expirarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe;
vânzarea mijloacelor fixe;
lipsuri de mijloace fixe stabilite la inventariere;
donaţii de mijloace fixe;
deteriorări(distrugeri) de mijloace fixe cauzate de factori excepţionali.
Indiferent de tipul ieşirii, la scoaterea din funcţiune, este necesar să se ţină cont de urmă-
toarele caracteristici;
dacă mijlocul fix are sau nu valoare probabilă rămasă;
suma uzurii calculate şi acumulate în cursul perioadei de funcţionare utilă;
mărimea valorii de intrare şi a celei reevaluate.

Date iniţiale:

procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe nr. 1 din 01.03.200...

Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice ce ţin de scoaterea din funcţiune a calcula-
torului în luna martie în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice

Rezolvare
Tabelul 3.7
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Suma
de Conţinutul operaţiei economice
-
(lei) Dt. Ct.
rând
1

3.5.

3.6.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 27

S.R.L. „SPICUŞOR" Formular nr. MF-3


C.F. 1002600050325 Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB ORDIN nr. 22-A


DE CASARE A MIJLOACELOR FIXE Conducătorul unităţii

(semnătura)
POPESCU VASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbolul


documentului întocmirii operaţiei
1 01.03.200...

Număr Simbol Norma uzurii


evidenţa
Secţie, Valoarea Suma analitică
Debit Credit de de
sector de intrare uzurii a obiectului % coeficient
inventar fabricaţie la care se
trece uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADMINI-
124 123 18 000 18 000 123407 33,33 0,33
STRATIV

721 123 400

Comisia desemnată prin ordinul nr. 2 din 5 IANUARIE 200...


a procedat la examinarea calculatorului ACER şi a constatat:
28.02.200... -3
1. Intrat în întreprindere

2. Numărul reparaţilor capitale

3. Masa obiectului conform fişei tehnice

4. Conţinutul de metale preţioase

Aplicaţia 3.7. Ieşirea unui mijloc fix ca urmare a vânzării

Date iniţiale: Mijlocul fix a fost vândut la preţul de 15 000 lei (inclusiv TVA), iar încasarea
mijloacelor băneşti s-a efectuat prin transfer la contul curent în decursul a 10 zile, procesul-verbal
de casare a mijloacelor fixe nr. 2 din 30.03.200...

Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice;
să se calculeze rezultatul financiar parţial aferent exemplului respectiv.
28 Lilia GRIGOROIj Aliona BIRCA

S.R.L. „SPICUŞOR" Formular nr. MF-3


C.F. 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5 Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr. 08 din 12 aprilie 1995

PROCES-VERBAL APROB ORDIN nr. 24-A


D E C A S A R E A M I J L O A C E L O R FIXE Conducătorul unităţii

(semnătura)
POPESCUVASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbol


document întocmirii operaţie
1 01.03.200...

Număr Simbol Norma uzurii


evidenţa
Debit
Secţie, Suma analitică
cont, Credit Valoarea de
sector uzurii de fabricaţie a obiectului % coeficient
subcont inventar la care se
trece uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ADMINI-
124 123 13 650 13 650 123405 20,00 0,20
STRATIV
721 123 7 350
229 % 15 000
621 12 500
5342 2 500
242 229 15 000

Comisia desemnată prin o r d i n u l nr. 2 di 5 IANUARIE 200... -1


a procedat la examinarea Cuptor FR-342 şi a constatat:
1. intrat în î n t r e p r i n d e r e - 31.12.200... -4
2. Numărul reparaţiilor capitale -
3. Masa o b i e c t u l u i c o n f o r m fişei t e h n i c e -
4. C o n ţ i n u t u l de metale preţioase -

Rezolvare
Tabelul 3.8
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr.de Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
FACTURA FISCALĂ Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки/дата поставки Путевой лист серия номер дата
CY1856370 9. Transportator с.Г./ ш .TVA
30.03.200N Перевозчик ф.к./код НДС
1. Furnizor: S•R.L.'SPICUŞOR", STR. VĂILOR 37, В.С. BANCA SOCIALĂ SA., C / B BSOCMD2X703, C/D 222470305143 С.Г./ nr.TVA 1002600050325 / 0 6 0 0 3 1 5
ф.кУ код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."R&P", STR. CODRII,OR 42, B.C. MOLDOVA AGROINDBANK S.A., C / B AGRNMD2X415, C/D 2251237177 с .Г/ nr.TV А 1003601003262 / 7800512
Покупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoarea 10.6 Cota 10.7 Suma 10.8 Accize, 10.9 Suma lO.lOValoa 10.11 Tip 10.12 10.13 Masa brută, о
nomen- Наименование măsură mărfurilor, unui articol TVA totala Гага lei totala а r ea mărfu- ambalaj Nuinăr tone
volumul serviciilor fără TVA, lei Ставка НДС Акцизы, rilor, servi- Тип упа- locuri Si
clator Единица измерения TVA, lei TVA, lei Масса брутто, тонн
Номен- Количество товара, Стоимость % Общая леев Общая ciior, lei ковки Коли-
клатурный объем услуг единицы без сумма без сумма НДС, Стоимость чество
о
код НДС, леев НДС, леев леев това-ров, мест
услуг, леев a
2 500 00 c-
CUPTOR FR 342 BUC. 1 12 500 00 20% 12 500-00 - 15 000-00

11. TOTAL (pe pagina) 12 500-00 2 500-00 15 000-00


Всего (no странице)
12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 4s
DOUĂSPREZECE MII CINCI SUTE LEI 00 BANI
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений: 12 500-00
5'
13. Taxa pe Valoare Adăugata cu anexele: 2 500-00 DOUĂ MII CINCI SUTE LEI 00 BANI a.
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 15 000-00 CINCISPREZECE MII LEI 00 BANI
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: C o n t a b i l : COLIBAN MARIANA 17. Pledat bunurile (serviciile) Vînzatoare:: IONIŢĂ MAR IA
Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)

L.Ş. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat


м.п. Принял материальные ценности (услуги) посредник (водитель) Сдал

20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Gestionar: P O P O V ION L.Ş.


Принял материальные ценности (услуги) получатель М.П.

К»
VO
30 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Lucrul individual:

Problema 1
Date iniţiale: în cadrul S.R.L. ,/WETA" ( c i . 1003600006151), la data de 18 februarie 200...,
conform ordinului conducătorului nr.13 - PL din 16.02.200... a fost demontat un strung din secţia de
producţie ca urmare a expirării duratei de funcţionare utilă. Valoarea de intrare este de 170 000 lei,
durata de funcţionare utilă a fost stabilită de 5 ani, valoarea rămasă probabilă - 7 000 lei. Comisia de
scoatere din funcţiune, desemnată prin ordinul conducătorului nr. 03 - P L din 05.01.200... - l , a
considerat că suma metalului uzat rezultat din casarea strungului constituie 4 000 lei.
Se cere:
să se întocmească procesul verbal de casare a mijloacelor fixe nr. 5 din 18 februarie 200...
să se contabilizeze operaţiile economice privind intrarea strungului la întreprindere,
calcularea uzurii ;
vştnnd ca uzura se calculeaza conform metodei casam liniare) şi
casarea acestuia;
Rezolvare
1.

Tabelul 3.9
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
?

Formular nr. MF-3


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
PROCES-VERBAL al Republicii Moldova nr. 08 din 12 aprilie 1995
DE CASARE A MIJLOACELOR FIXE
Conducătorul unităţii

(semnătura)
IONESCU VASILE
(numele, prenumele)

Nr. Data Simbol


document întocmirii operaţie
1 01.03.200...

Număr Simbol evi- Norma uzurii


Secţie, Suma denţa analitică
Debit Credit Valoarea de de a obiectului
sector uzurii % coeficient
inventar fabricaţie la care se trece
uzura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ghid la contabilitatea întreprinderii 31

; Comisia desemnată prin ordinul...


a procedat la examinarea şi a constatat:
1. Intrat în întreprindere
2. Numărul reparaţilor capitale -
3. Masa obiectului conform fişei tehnice -
4. Conţinutul de metale preţioase -

1TI I VUlZ-Ulli
U1 1

Date iniţiale: Conform procesului verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe a fost
demontat un strung, valoarea de intrare a acestuia fiind de 50 000 lei, durata de funcţionare utilă -
5 ani, valoarea rămasă probabilă - 3 000 lei. Strungul a funcţionat 3 ani, după care a fost vândut la
valoarea de vânzare de 60 000 lei (inclusiv T V A 20 %).
La vânzare şi demontare s-au înregistrat următoarele cheltuieli:
a) salariul calculat muncitorilor - 2 0 0 lei;
b) contribuţiile pentru asigurări sociale - ? % , ? % ;
c) serviciile transportului auto prestate de către secţia auxiliară a întreprinderii - 400 lei.
Se cere:
să se reflecte toate operaţiile economice privind intrarea strungului la întreprindere,
calcularea uzurii (ştiind că uzura se calculează conform metodei casării liniare),
casarea şi vânzarea acestuia;
să se calculeze rezultatul financiar parţial aferent exemplului respectiv.

Rezolvare
1.

Tabelul 2.10
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
?

2. lei
32 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Capitolul 4
CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI Şl MATERIALE

Evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale se realizează în funcţie de momentul de reali-


zare, şi anume (figura 4.1):

Figura 4.1. Structura şi conţinutul evaluării stocurilor de mărfuri şi materiale

Spre deosebire de activele materiale şi nemateriale, evaluarea stocurilor de mărfuri şi ma-


teriale prevede o metodă suplimentară numită evaluarea curentă. Această metodă este necesară,
deoarece stocurile sunt procurate pentru a fi revândute sau consumate, în timp ce mijloacele fixe
sunt procurate pentru o utilizare îndelungată în activitatea economică.

Aplicaţia 4.1. Calculul stocului de materiale

Date iniţiale:
S.RX. „P&G", la începutul lunii, dispune de un stoc de materiale în sumă de 350 000 lei. în
cursul lunii s-au procurat materiale în sumă de 630 000 lei.

Se cere:
a) să se calculeze suma ieşirilor (consumului) de materiale, dacă se presupune că soldul
final este de 280 000 lei;
Ghid la contabilitatea întreprinderii 33

b) să se calculeze soldul final, dacă se presupune că suma ieşirilor (consumului) din luna
curentă constituie 500 000 lei;

.\plicaţia 4.2. Evaluarea iniţială

Date iniţiale:
S.R.L. „P&G" a procurat 14 t de făină ia preţul de 84 000 iei (inclusiv TVA) cu achitarea
ulterioară, cheltuielile de transport constituie 9 000 lei (inclusiv TVA).
în timpul descărcării, din cauza neatenţiei hamalului au fost împrăştiate 10 kg făină.

Se cere:
să se calculeze valoarea de intrare unitară şi totală;
să se contabilizeze operaţiile economice respective.

Rezolvare
î. Calcularea valorii de intrare (totale, unitare):
+ = lei;
: - lei;
- = lei;
: = lei;
2. Contabilizarea operaţiunilor economice ce ţin de procurarea materialelor:

Tabelul 4.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
a) Reflectarea valorii de achiziţie a materialelor

b) Trecerea în cont a sumei T V A de la procurare

c) Reflectarea cheltuielilor de transport

d) Trecerea în cont a sumei T V A de la transport

e) înregistrarea cheltuielilor aferente rebutului

f) Constatarea creanţelor aferente prejudiciului material care


urmează a fi recuperat de către hamal
Calcularea T V A pentru făina rebutată ?
g)

Aplicaţia 4.3. Evaluarea ulterioară

Date iniţiale:
în depozitul S.R.L. „P&G" s-a înregistrat un stoc de 500 de borcane de magiun la valoarea
de intrare unitară de 9 lei şi 300 de sticle ulei - 13 lei. Pe parcursul lucrărilor premergătoare de
întocmire a rapoartelor financiare de la sfârşitul anului, s-a efectuat evaluarea ulterioară a
stocurilor de mărfuri şi materiale, în rezultat s-au obţinut următoarele: preţul unitar de piaţă al
magiunului este de 7 lei, iar al uleiului - de 18 lei.
34 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Se cere:
La ce valoare va fi înregistrat în bilanţ stocul de materiale?
Ce principiu contabil aţi aplicat?

Răspuns:

Tabelul 4.2
Informaţii privind valorile materialelor
(lei)
Denumirea Valoarea de intrare Valoarea de piaţă Soluţia
materialelor unitară totală unitară totală unitară totală

2. Alegeţi soluţia corectă:


a) principiul prudenţei;
b) principiul specializării exerciţiului;
c) principiul valorii de intrare;
d) principiul costului istoric.

Aplicaţia 4.4. Mişcarea materialelor în cursul lunii martie

Materialele reprezintă bunurile economice procurate de întreprindere în vederea asigurării


procesului de producţie (de prestare a serviciilor) cu necesarul de materie primă şi alte materiale
specifice activităţii economice respective.
Baza justificativa a diverselor operaţiuni economice cu materialele constă în utilizarea unui
set complex de documente primare de circulaţie internă şi externă (figura 4.2):

Figura 4.2 Circuitul documentelor primare caracteristice materialelor


Ghid la contabilitatea întreprinderii 35

Date iniţiale:
3

sold iniţial - tabelul 4.3.


intrări - actul de achiziţie A C 2 0 0 4 5 7 , factura fiscală C Z 1 7 5 3 1 7 7 ;
ieşiri - tabelul 4.3.

Se cere:
să se întocmească bonul de intrare nr. 4 1 la data de 03.03.200... în baza actului de
Ar* i n r \ A C 7 c ; /n A^.*-^ ni ni înn km-, (nru,*-::
i W T J / Şi l»\jaalaa m i i a i v iii. T i ici u a i a ca^ aii DaLa jUCiUiLÎ
fiscale CZ 1753177;
bonul de consum nr. 6 4 la data de 03.03.200... şi bonul de consum nr. 6 5 la data de
0 4 . 0 3 . 2 0 0 . . . în baza Situaţia mişcării materialelor pentru luna martie, ştiind că persoana
responsabilă pentru gestiunea materialelor în depozit este Popescu Vasile, iar în
cadrul secţiei de producţie - Mulin Victoria.
să se contabilizeze toate operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a opera-
ţiunilor economice.

ACT DE ACHIZIŢIE A MĂRFURILOR Seria AC Nr. 200457


АКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ
din 3 martie anul 200N
Recepţionat în baza
contractului
Принято в счет договора
S.R.L."SPICUŞOR", nr. 34 din
întreprinderea (organizaţia) предприятие № 03.01.200N
(организация) от

STR. VĂILOR 37
adresa întreprinderii (organizaţiei) адрес предприятия (организации)
Cod fiscal Conducătorul întreprinderii (organizaţiei) Popescu Vasile
1002600050325 Руководитель предприятия (организации) numele, prenumele фамилия,
Фискальный код имя

Primit marfa Popescu Vasile

Принял товар numele, prenumele фамилия, имя

Predat marfa Chiriac Andrei

Сдал товар numele, prenumele фамилия, имя


0980807025061 mun. Chişinău, str. V.AIecsandri 67
Codul personal sau datele paşaportului viza de reşedinţă
Фискальный код или паспортные данные прописка

Denumirea mărfurilor Unit. de măsură Cantitatea Preţul unitar, lei Suma, lei
Наименование товара Единица измерения Количество Цена единицы Сумма, леев
,леев
1 2 3 4 5
Cartofi kg. 200 7-00 1 400-00

Va rză kg. 100 10-00 1 000-00

Miere kg. 50 15-00 750-00

Ceapă kg. 70 8-00 560-00


36 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Brînză vaci kg. 20 17-00 340-00

Total - Итого 6 450 -00


Suma totală Şase mii patru sute cincizeci lei 00 bani 6 450 -00
Итого сумма în litere прописью în cifre цифрами
Reţineri:
la buget Trei sute douăzeci şi doi iei 50 bani 322-50
бюджету în litere прописью în cifre цифрами
avans în bani

денежный аванс în litere прописью în cifre цифрами


Total de plată Şase mii una sută douăzeci şi şapte lei 50 bani 6127-50
Всего к оплате în litere прописью în cifre цифрами
Drimit marfa Dragat marfa

Принял товар semnătura подпись Сдал товар semnătura подпись

Tabelul 4.3
D a t e iniţiale
(lei)
Ieşiri
Sold initial
» .. • .• • V
Bonul de consum n r . 6 4 Bonul de consum nr.65

Den. Q. P Suma Den. a Den. Q.


1 2 3 4 5 6 7 8

Făină (kg) 13990 5-43 75 965-70 Făină (kg) 2 000 Ciuperci (buc) 90

Cartofi (kg) 30 6-50 195-00 Brânză de vaci (kg) 20 Margarina (buc) 140

Magiun (buc) 500 7-00 3500-00 Cartofi (kg) 150 Fiole es. (buc) 30

Ulei razdolie (buc) 300 18-00 5400-00 Magiun (buc) 100 Halva (buc) 40

Drojdie 100 2-00 200-00 Ulei razdolie (buc) 130 Brânză de oi (kg) 35

Varză (kg) 100 Drojdie 60


FACTURĂ FISCALĂ Scria nr. dala eliberării /data livrării 8. Fonia de acria: numllrs data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки parcurs серия номер дата
CZ 1753177 Путевой лист
03.03.200N
9. T r a n s p o r t a t o r c.f./ n r . T V A
Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: M E T R O U C A S H & C A R R Y CHIŞINĂU 1, STR. CHIŞINĂU N R . 5 , B.C. M O L D O V A A G R O I N D B A N K S.A. AGRNMD2X415, c.f./ n r . T V A 1004601002738 / 7800030
Продавец C/D 2251238052 ф.к./код НДС

2. C u m p ă r ă t o r : S.R.L. „ S l ' I C U Ş O R " , S T R . V Ă I L O R 37, B.C. B A N C A S O C I A L Ă S.A., C / B . B S O C M D 2 X 7 0 3 , C / D 2 2 2 4 7 0 3 0 5 1 4 3 c.f./ n r . T V A 1002600050325 / 0600315


J Покупатель ф.к. / код НДС
3. Delegaţie data deleg:) tul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct î n c ă r c a r e S.R.L.'SPICUŞOR" 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

510.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 Suma 10.8 10.9 S u m a 10.10 Valoa- 10.11 10.12 10.13
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, r e a unui TVA totală fără Accize, lei totală а rea mărfu- Tip am- Număr Masa
: Номен- Единица volumul serviciilor articol fără Ставка НДС T V A , lei Акцизы, T V A , lei rilor, servi- balaj locuri brută,
%
клатурный код измерения Количество T V A , lei Общая леев Общая ciior, lei Тип упа- Коли- tone
товара, объем Стоимость сумма без сумма Стоимость ковки чество Масса
услуг единицы без НДС, леев НДС, леев товаров, мест брутто,
НДС, леев услуг, леев тонн
4840059000189 ULEI R A Z D O L I E (0.955) BUC. 300 18 3 9 20 5 517-00 - 1 103-40 6 620-40 - - -

6924711193285 C I U P E R C I P R O C H E F (425) BUC. 100 10 91 20 1 091-00 - 218-20 1 309-20 - - -

4820011052357 MARG. „MOLOC. OSOBII" BUC. 200 4-93 20 986-00 - 197-20 1 183-20 - - -

5941132007763 F I O L E E S E N Ţ A C i l R O M (4) BUC. 50 8-99 20 449-50 - 89-90 539-40 - - -

4 8 4 0 3 8 9 0 0 0 3 4 7 ' H A L V A CU A R A H I D E (400G) BUC. 70 8-65 20 605-50 - 121-10 726-60 - -


1
11. T O T A L (pe pagină) 8 6 4 9 - 0 0 - 1 729-80 10 3 7 8 - 8 0
Всего (по странице)

12. Valoarea livrării impozabile (fără T V A ) cu anexele: 8 649-00 Opt mii şase sute patruzeci şi nouă Ici 0(1 bani
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:

13. T a x a pe Valoare Adăugată cu anexele: 1 729-80 Una mie şapte sute douăzeci şi nouă lei £0 bani
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:

14. Accizele cu anexele: -


Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 10 3 7 8 - 8 0 Zece mii trei sute şaptezeci şi opt Ici 80 bani
Стоимость поставки с учетом приложений:

16. P e r m i s eliberarea: Sef serviciu vânzări: Iomescu M a r i a 17. P r e d a t bunurile (serviciile): Gestionar: Popov Marcela
Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)

L.Ş. 18. Primit bunurile (serv iciile) intermediarul (şoferul): 19. P r e d a t


м.п.
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Director: Popescu Vasile | L.Ş.
.V
38 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare:

S.R.L. „SPICUŞOR"
C. F. 1002600050325 BON DE INTRARE NR.

din" " 200


A eliberat
(numele, prenumele)
în baza
A primit
(numele, prenumele)

Unitatea
N. Denumirea valorilor j. rt
uc v.aiiiuaiea TiEiUI juina
d/o materiale
măsură
1 2 3 4 5 6

A el iberat
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
200
primit
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
Ghid la contabilitatea întreprinderii 39

Rezolvare:

S.R.L. „SPICUŞOR"
C. F. 1002600050325 BON DE INTRARE NR.

din" " 200


A eliberat
(numele, prenumele)
In baza
A primit
(numele, prenumele)

Unitatea
N. D e n u m i r e a valorilor j .c r~ A U . A . . R
u v_aiis.ii.ai.ea n c i 1..I
ui Siimâ
d/o materiale
măsură
11 2 3 4 5 6

A eliberat
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
1
• " 200
A primit
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
40 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

S.R.L. „SPICUŞOR"
C. F. 1002600050325

Situatia mişcării materialelor pentru luna anul

Sold iniţial Intrări Ieşiri Sold final


Denumirea
Cod
materialelor D C n n n
vj r V rD C
•J r C
-J V{
D
r
C

Contabil-şef Mariana COLIBAN


Ghid la contabilitatea întreprinderii 41

S.R.L. „SPICUŞOR"
C F. 1002600050325 BON DE CONSUM NR.

din" " 200


|A eliberat
(numele, prenumele)
A primit
(numele, prenumele)

Unitatea
N. D e n u m i r e a valorilor
de Cantitatea Preţul Suma
d/o materiale
măsură
1 2 3 4 5 6

I
A eliberat
funcţia semnătura descifrarea semnăturii

; " " 200


A primit
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
Ghid la contabilitatea întreprinderii 41

S.R.L. „SPICUŞOR"
C. F. 1002600050325 BON DE CONSUM NR.

din" " 200


A eliberat
(numele, prenumele)
A primit
(numele, prenumele)

Unitatea
N. D e n u m i r e a valorilor
de Cantitatea Preţul
»
Suma
d/o materiale
măsură
1 2 3 4 5 6

A eliberat
funcţia semnătura descifrarea semnăturii

200
II II

A primit
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
42 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

S.R.L. „SPICUŞOR"
C.F. 1002600050325
BON DE CONSUM NR

din" " 200


A eliberat
(numele, prenumele)
A primit
(numele, prenumele)

Unitatea
N. D e n u m i r e a valorilor
de Cantitatea Preţul
»
Suma
d/o materiale
măsură
2 3 4 5 g

A eliberat

funcţia semnătura descifrarea semnăturii

200
A primit
funcţia semnătura descifrarea semnăturii
Ghid la contabilitatea întreprinderii 43

Tabelul 4.4
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
4.1 înregistrarea materialelor primite de la furnizori în baza facturii >

CZ nr. 1 7 5 3 1 7 7 cu achitarea ulterioară

4.2 Trecerea în cont a sumei TVA în baza facturii CZ nr. 1753177 ?

4.3 Virarea datoriei faţă de furnizori ?

4.4 înregistrarea materialelor primite de la persoane fizice în baza ?

actului de achiziţie AC nr.200457 cu achitarea ulterioară

4.5 Reţinerea impozitului pe venit la sursa dc plată (5 %) în baza ?

actului de achiziţie AC nr.200457

4.6 Virarea la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată ?

4.7 Reflectarea consumurilor de materie primă din luna martie ?

conform bonului de consum nr.64 şi nr.65

4.8 Achitarea din casierie a datoriei faţă de Chiriac Andrei

Lucrul individual:
Date iniţiale:
t
în tabelul 4 . 5 se prezintă Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.
Se cere:
să se contabilizeze toate operaţiunile economice din jurnalul de înregistrare (tab. 4 . 5 ) .

Rezolvare
Tabelul 4.S
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.

1 2 3 4 5

în baza facturii de expediţie nr. 314234 la 10.11.200... s-au primit 2 300 m.p. ?

r de scândură prelucrată la preţul de 30 lei pentru 1 m.p., inclusiv TVA

Pe baza bonului de consum nr. 1031 s-a eliberat în secţia de producţie ?


r 100 m.p. placaj, la preţul de 10,34 pentru 1 m.p.

S-a eliberat 50 m.p., la preţul de 12,48 lei pentru 1 m.p. de carton ondulat şi ?
c)
20 cutii, preţul 18 lei /bucata pentru ambalarea produselor finite

La inventariere s-au depistat lipsuri: ?


d)
- 5 m.p. de sticlă la preţul de 80 lei pentru 1 m.p.
- 10 cutii din carton (18 pentru 1 m.p.)
44 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

e) Se contabilizează intrarea în gestiunea întreprinderii a 100 cutii vopsea la ?

valoarea de 40 lei /bucata şi care au fost procurate de expeditorul


Popescu fără a primi în prealabil avans

0 Din casă se achită datoria pentru vopseaua cumpărată d-lui Popescu ?

g) In urma inventarierii de la sfârşitul anului, s-a depistat că valoarea ?

realizabilă netă a unui stoc de produse finite din anii precedenţi este mai
mică decât costul efectiv cu ^00 lei

h) In baza livrării de pe data de 12.09.200..., în aceeaşi lună au fost returnate ?

materiale în sumă de 2 500 lei, inclusiv T V A


Ghid la contabilitatea întreprinderii 45

Capitolul 5
CONTABILITATEA CREANŢELOR Şl MIJLOACELOR BĂNEŞTI

Aplicaţia 5.1. Livrarea mărfurilor cu încasarea ulterioară

In componenţa creanţelor comerciale sunt incluse următoarele tipuri:


creanţe aferente facturilor comerciale;
corecţii la creanţe dubioase;
creanţe pe termen scurt ale părţilor legate;
avansurile acordate.
In artivitatpa nrartiră c^lf1 m a i frprvpnt întâlnite snnt rrpantpJp sfprpntp fartnrilnr rnmpr-
i - - • - -- • 3 -- - --

dale şi avansurile acordate.


Creanţele aferente facturilor comerciale apar în momentul livrării produselor finite (servi-
ciilor) clienţilor cu încasarea ulterioară (figura S . l ) .

Figura 5.1. Schema privind ordinea acţiunilor în cazul livrării mărfurilor


(serviciilor) cu încasarea ulterioară

Orice relaţie dintre furnizor şi client se începe cu încheierea unui contract în care se sti-
pulează modalitatea de colaborare şi toate condiţiile convenite de ambele părţi. Furnizorul este
obligat ca în momentul livrării mărfii să prezinte documentele necesare, iar clientul, la rândul său,
trebuie să semneze şi să achite contravaloarea mărfii (serviciului) recepţionate.
Date iniţiale: S.R.L. „SPICUŞOR" în cursul lunii martie a vândut produse persoanelor fi-
zice şi juridice în baza următoarelor documente primare: bonurile fiscale nr. 0324, 0325, 0326,
factura fiscală CZ nr. 1856369.
46 Lilia G IU G O ROI, Aliona BÎRCĂ

S.R.L."SPICUŞOR", S.R.L/'SPICUŞOR", S.R.L/'SPICUŞOR",


STR. VĂILOR 3 7 STR. VĂILOR 37 STR. VĂILOR 3 7
IDNO 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5 IDNO 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5 IDNO 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5
...NR. 0 3 2 4 ... NR. 0 3 2 5 ... NR. 0 3 2 6

RAPORT RAPORT RAPORT


OPERATORI OPERATORI OPERATORI
OPERATOR 1 #01 OPERATOR 1 #01 OPERATOR 1 #01
CUMPĂRĂTORI 47 CUMPĂRĂTORI 53 CUMPĂRĂTORI 31
ARTICOLE 21 000.00 ARTICOLE 16 120.00 ARTICOLE 10 100..00
TVA 4 200. 00 TVA 3 224.00 TVA 2 020.00
TOTAL 25 200. 00 TOTAL 19 344.00 TOTAL 12 120.00
NUMERAR 25 200.00 NUMERAR 19 334.00 NUMERAR 12 120.00
IN SAFEU 25 200.00 NUMERAR IN SAFEU 19 334.00 NUMERAR IN SAFEU 12 120.00
ULTIMUL BON 2034 ULTIMUL BON 2087 ULTIMUL BON 2118

SUMANENULABILĂ SUMANENULABILĂ SUMANENULABILĂ


384 000.00 403 334.00 415 454.00
RAP.FISC 0097 IVA 2 RAP.FISC 0097 IVA 2 RAP.FISC 0097 IVA 2
10.03.200N 19:59 20.03.200N 19:58 31.03.200N 19: 59
x
* * BON FISCAL *** BON FISCAL *** * * * BON FISCAL * * *

Se cere:
să se contabilizeze operaţiile economice din Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor eco-
nomice.

Rezolvare
Tabelul S.l
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula c<jntabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
5.1. Constatarea creanţelor şi a veniturilor aferente produselor livrate

S.R.L. „P&G"

5.2. Reflectarea sumei TVA aferente produselor livrate

5.3.. Constatarea veniturilor din produsele vândute persoanelor fizice


cu achitarea în numerar (imediată)

5.4. Reflectarea sumei TVA aferente mărfurilor livrate persoanelor


fizice
FACTURA FISCALĂ Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de parcurs seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки/дата поставки Путевой лист серия номер дата
С У 1856369 9. Transportator С.Г./ n r . T V A
14.03.200N Перевозчик ф.к./код НДС
1. Furnizor: S . R . L . " S P I C U Ş O R " , STR. V Ă I L O R 3 7 , В.С. BANCA S O C I A L Ă S.A., C / B B S O C M D 2 X 7 0 3 , C/D 2 2 2 4 7 0 3 0 5 1 4 3 С.Г./ nr.TVA 1002600050325 /0600315
ф.к./ код НДС
2. c u m p ă r ă t o r : S . R X . " P & G " , STR. A L B I Ş O A R A 42, B.C. MOLDOVA AGROINDBANK S.A., C / B AGRNMD2X415, C / D 2 2 5 1 2 3 7 1 7 7 С.Г./ nr.TVA 1003601006572/7800432
Покупатель ф.к/ код НДС
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirljări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa 10.6 Cota 10.7 Suma 10.8 Accize, 10.9 Suma 10.10 Valoa 10.11 Tip 10.12 10.13 Masa bruta,
nomen- HaHMeHOBaHHe măsură mărfurilor, rea unul TVA totala fară lei totala а rea mărfu- ambalaj Număr tone
clator Единица измерения volumul serviciilor articol fară Ставка НДС TVA, lei Акцизы, TVA, lei rilor, servi- Тип упа- locuri Масса брутто,
Номен- Количество товара, TVA, lei % Общая леев Общая ciior, lei ковки Коли- тонн
клатурный объем услуг Стоимость сумма без сумма НДС, Стоимость чество
код единицы без НДС, леев леев товаров, мест
НДС, леев услуг, леев
P L Ă C I N T E C U BRĂNZĂ вис. 100 7-00 20°/о 700-00 - 140-00 840-00
PLĂCINTE CU CARTOFI вис. 60 6-00 20% 360-00 72-00 432 0 0
P L Ă C I N T E C U VARZĂ вис. 120 6 00 20% 720-00 144-00 864 0 0
P L Ă C I N T E C U MAGIUN вис. 50 6-00 20% 300-00 60-00 360-00
11. T O T A L (pe pagină) 2 080-00 416-00 2 496 00
Всего (по странице)
12. Valoarea livrării impozabile (fară TVA) cu anexele:
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений: 2 080-00 DOUĂ MII OPTZECI L E I 00 В А М
13. Taxa pe Valoare Adăugata cu anexele: 416-00 PATRU S U T E Ş A I S P R E Z E C E LEI 00 BANI
Налог иа добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele:
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 2 496-00 DOUA MII P A T R U S U T E NOUĂZECI ŞI Ş A S E LEI 00 BANI
Стоимость поставки с учетом приложений:

16. Permis eliberarea: C o n t a b i l : C O L I B A N MARIANA 17. Predat bunurile (serviciile) Vînzătoare:: IONIŢA M A R I A
Сдал материальные ценности (услуги)
Отпуск разрешил:
L.Ş. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat
М.П. Принял материальные ценности (услуги) посредник (водитель) Сдал

20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Gestionar: P O P O V I O N L.Ş.


Принял материальные ценности (услуги) получатель М.П.
48 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Lucrul individual:
Problema 1
Date iniţiale:
3
în luna ianuarie 200..., S.R.L. „ P & G " a livrat produse cu încasarea ulterioară S.A. „Prima" în
sumă de 420 000 lei (inclusiv TVA), iar valoarea de bilanţ a produselor livrate este de 2 4 0 000 lei.
Pentru produsele livrate, unitatea va primi în schimb materiale în sumă de 300 0 0 0 lei (inclusiv
TVA), iar diferenţa va fi încasată ulterior contra mijloacelor băneşti.
Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice ce ţin de formarea şi încasarea creanţelor
în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice al S.R.L. „P&G".

Rezolvare
Tabelul 5.2
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (Iei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

a) Reflectarea valorii de bilanţ a produselor vândute S A „Prima" ?

b) Constatarea creanţelor şi a veniturilor aferente produselor ?

livrate S.A. „Prima"

c) Reflectarea sumei TVA aferente produselor livrate ?

d) înregistrarea materialelor primite de la S.A. „Prima" ?

e) Trecerea în cont a sumei TVA de la cumpărarea materialelor 7

f) Stingerea reciprocă a creanţelor şi datoriilor parvenite ca ?

urmare a schimbului

g) încasarea definitivă prin virament a creanţei ?

Aplicaţia 5.2. Acordarea avansului de către client (primirea avansului de către furnizor)

Avansul reprezintă mijloacele băneşti pe care clientul le achită furnizorului în vederea li-
vrării ulterioare a mărfurilor (serviciilor). Natura avansurilor este complexă, în figura 5.2 sunt pre-
zentate următoarele tipuri de avansuri.
Contabilizarea avansurilor se realizează în funcţie de destinaţie. Astfel avansurile acordate
furnizorilor în contabilitatea clientului vor fi constatate ca creanţe comerciale, pe când
beneficiarul avansului reflectă suma primită ca datorie comercială şi va vira, obligatoriu, la bugetul
de stat T V A de la avansul primit.
Evidenţa avansurilor acordate personalului este diferită de evidenţa avansurilor acordate
furnizorilor şi se realizează în funcţie de momentul acordării.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 49

Figura 5.2. Natura avansurilor şi conturile de evidenţă a lor

Date iniţiale:
ordin de plată nr. 87;
factură fiscală CZ nr. 1753177.
Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice al S.R.L. „Spicuşor".

ORDIN DE PLATĂ Nr. 87 DATA EMITERII 17 martie TIP. DOC. 1


200N
PLĂTIŢI 1 200-00 LEI Una mie două sute lei 00 bani

PLĂTITOR CONTUL BANCAR 222470305143


(R) Spicuşor CODUL FISCAL 1002600050325
S.R.L.
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLĂTITOARE CODUL BĂNCII


B.C. BANCA SOCIALA S.A., Chişinău
BSOCMD2X703
BENEFICIAR CONTUL BANCAR 2266201583245
(R) Prima S.R.L. CODUL FISCAL 1003601000432
CONTUL TREZORERIAL
50 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare
Tabelul 5.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

martie

5.5. Reflectarea transferului de mijloace băneşti S . R L „Prima" în ?

scopul livrării ulterioare a materialelor

aprilie

a) Reflectarea materialelor primite de la S . R L „Prima" ?

b) Trecerea în cont a sumei T V A aferente materialelor procurate ?

c) Stingerea datoriei faţă de S . R L „Prima" din contul avansului ?

primit

d) Stingerea definitivă a datoriei (prin transfer) ?


50 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare
Tabelul 5.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
martie

5.5. Reflectarea transferului de mijloace băneşti S . R L „Prima" în ?

scopul livrării ulterioare a materialelor

aprilie

a) Reflectarea materialelor primite de la S . R L „Prima" ?

b) Trecerea în cont a sumei T V A aferente materialelor procurate ?

c) Stingerea datoriei faţă de S . R L „Prima" din contul avansului ?

primit

d) Stingerea definitivă a datoriei (prin transfer) ?


I о 11 и v r e n vi Л it.ii.i I И1м I til II iIhIii Utt ill II « I1..1I1 iii М>| III 1 шиши i llllllll
НЛ.НОГОИЛИ НАКЛАДНАЯ '<||||И Mi ДИ1II HMIIHDklt /ДИТИ KMfMMH pareucl оерии IIIIMOp Дитя
С7, 1733177 Путевой лист
10.04.200N
9. Transportator с Х / nr.TVA
Перевозчик ф.к./код НДС
X. Furnizor: S.R.L. " PRIMA" , STR. VIILORNR.42, BANCA DE ECONOMII S. A. Fii. nr. 1, BECOMD2X609, с Х / n r . T V A 1003601000432 / 7800213
Продавец C/D 2266201583245 ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", STR. VAIT OR 37, B.C. BANCA SOCIALA S.A., C/B. BSOCMD2X703, C/D 222470305143 с Х / nr.TVA 1002600050325 / 0600315
Покупатель

3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate


Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы

5. Punct încărcare S.R.L."SPICUŞOR" 6. Punct descărcare 7. Redirijări


Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 Suma 10.8 Accize, 10.9 Suma 10.10 10.11 Tip 10.12 10.13 Masa
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA totală fără lei totală а Valoarea ambalaj Număr brută, tone
Номен- Единица volumul articol fără Ставка НДС TVA lei Акцизы, леев TVA, lei mărfurilor, Тип упа- locuri Масса
клатурный код измерения serviciilor TVA, lei Общая Общая serviciilor, Количество брутто,
Количество Стоимость сумма без сумма lei мест тонн
товара, объем единицы без НДС, леев НДС, леев Стоимость
услуг НДС, леев товаров,

FAINA DE KG 280 5-50 20 1 540-00 308-00 1 848-00


GRÂU
11. TOTAL (pe pagină) Всего (по странице) 1 540-00 308-00 1 848-00

12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 1 540-00 UNA MIE CINCI SUTE PATRUZECI L E I 00 B:ANI
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом
приложений:
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 308-00 TREI SUTE OPT L E I 00 BANI
Налог на добавленную стоимость:
14. Accizele cu anexele:
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 1 848-00 UNA MIE OPT SUTE PATRUZECI ŞI OPT LEI 00 BANI
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: Gestionar: IONESCU ION 17. Predat bunurile (serviciile):
Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)

L.Ş. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat


М.П. Принял материальные ценности (услуги) посредник (водитель) Сдал
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Director: POPESCU VASILE L.Ş.
Принял материальные ценности (услуги) получатель м.п.
52 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Aplicaţia 5.3. Procurarea necesarului gospodăresc


Creanţele aferente personalului ţin de relaţiile întreprinderii cu angajaţii săi. In activitatea
practică cele mai frecvente operaţiuni de acest gen se referă la personalul din cadrul întreprinderii
care pleacă în deplasare sau să procure materie primă (necesar gospodăresc). Evidenţa
operaţiunilor economice de acest tip se realizează în concordanţă cu momentul plăţii,
documentele primare utilizate sunt următoarele (figura 5.3):

La întoarcere angajatul este obligat să


în momentul plecării cu scopul
prezinte:
de a procura mărfuri sau
• mărfurile procurate;
servicii (indiferent de
• factura fiscală (factura de expediţie);
momentul plăţii) titularului de
» alte documente care însoţesc marfa
avans i se înmânează:
• delegaţia sau; procurată.
» ştampila.

T în momentul plăţii avansului


din casă se întocmeşte:
Plata - B dispoziţie de plată (de casă);
în prealabil

La întoarcerea din deplasare (indiferent de tipul


plăţii) titularul de avans este obligat să prezinte
La plecarea în deplasare în termen de 3 zile ordinul de deplasare cu
se întocmeşte (indiferent ştampilele şi decontul de avans cu următoarele
anexe:
de tipul plăţii) şi se
înmânează titularului de • biletul de călătorie sau foaia de parcurs;
avans: • bonul sau cecul ce atestă plata cazării la hotel;
• ordinul de deplasare; • copia vizei din paşaport (plecarea peste
hotare);
• alte cecuri sau bonuri ce atestă cheltuielile
suplimentare.

Figura 5.3. Circulaţia documentelor primare în cadrul operaţiunilor cu titularii de avans

Date iniţiale:

factură fiscală CZ nr. 1631451, dispoziţie de plată nr.23.

Se cere:
să se contabilizeze toate operaţiunile economice ce ţin de acordarea avansului,
recepţionarea mărfurilor, returnarea avansului neutilizat în Jurnalul de înregistrare a
operaţiunilor economice în cadrul S.R.L. „Spicuşor".
Ghid la contabilitatea întreprinderii 53

SuRL. „SPICUSOR" Formularul nr. OC-2 Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor

(unitatea) al Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 2005

Cod fiscal

1002600050325

DISPOZi IE DE PLATA nr. 23

ziua luna anul

17 MARTIE 200...

cont (subcont) Simbol evidenţă Suma Simbol special

corespondent analitică

227 1 000-00

* elibera POPESCU VASILE

raza: ÎNCASARE DIN VÂNZĂRI

5 jT!3 UNA MIE LEI 00 BANI

Anexă

Conducător. _Contabiî-şef _

- m primit UNA MIE LEI 00 BANI

~ n " 1 7 " MARTIE200N Semnătura^

- baza BULETIN DE IDENT. SERIA A NR.. ELIB. OF. 88 DIN 22.02.2005. C.F. 0970997021243
(denumirea, seria, numărul, data; emitentul actului de identificare)

A plătit COLiBAN MARIANA


FACTURĂ FISCALĂ Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки parcurs серия номер дата
8 CZ 1631451 Путевой лист

9. Transportator c.f./ nr.TVA


1 Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: METROU CASH & CARRY CHIŞINĂU 1, STR. CHIŞINĂU NR.5, B.C MOLDOVA AC ROINDBANK S.A. с X / nr.TVA 1004601002738 / 7800030
Продавец AGRNMD2X415, C/D 2251238052 ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALĂ S.A., C/B. BSOCMD2X703, C/D 222470305143 c.f./ nr.TVA 1002600050325 / 0600315
Покупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare S.R.L."SPICUŞOR" 6. Punct descărcare 7. Redirijâri
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 10.8 10.9 Suma 10.10 10.11 10.12 10.13
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA Suma Accize, lei totală а Valoarea Tip Număr Masa
Номен- Единица volumul articol fără Ставка totală Акцизы, TVA, Ici mărfu- am- locuri brută,
клатурный код измерения serviciilor TVA, lei НДС % fără леев Общая rilor, servi- balaj Коли- tone
Количество Стоимость TVA, lei сумма ciior, lei Тип чество Масса
товара, объем единицы Общая НДС, леев Стоимость рта- мест брутто,
услуг без НДС, сумма товаров, ковки тонн
леев без услуг, леев
НДС,
леев
4840059000189 ULEI RAZDOLIE (0.955) BUC. 40 18-39 20 735-60 - 147-12 882-72 - - -

11. TOTAL (pe pagină) 7 3 S 6 0 - 147-12 882-72


Всего (по странице)
12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 735-60 Şapte sute treizeci ţi cinci lei 60 bani
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:

13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 147-12 Una suta patruzeci şi şapte lei 12 bani
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -

Акцизы, с учетом приложений


15. Valoarea livrării, cu anexele: 882-72 Opt sute optzeci şi doi lei 72 banii
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: Sef serviciu vînzări: lone seu Maria 17. Predat bunurile (serviciile): Gestionar: Popov Marcela
L.Ş. Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)
М.П.
18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. P r e d a t
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Director: Popescu Vasile L.Ş.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 55

Rezolvare
Tabelul 5.4
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Suma Formula contabilă
ST.
Conţinutul operaţiei economice (lei)
rând Dt. Ct.

i.o. /icoraarea avansului am casierie


5.7. Reflectarea materialelor procurate prin intermediul titularului
de avans
5.8. Trecerea în cont a T V A aferente materialelor procurate
5.9. Decontarea creanţelor aferente personalului pe seama dato-
riilor fată de furnizori
5.10. Returnarea în casierie a avansului neutilizat

Aplicaţia 5. 4. Plecarea în deplasare a titularilor de avans (plata la plecare şi ta întoarcere)

Date iniţiale:
La data de 17.03.200... (seara), a plecat la Bucureşti la o conferinţă de specialitate dnul
Popescu Vasile în perioada 18-19 martie; avansul fiind achitat la plecare, cazarea se va calcula o zi,
diurna pentru două zile, iar transportul tur-retur este de 1200 lei. Coliban Mariana a fost delegată
la o conferinţă de specialitate la Bălţi în perioada 21-22 martie, mijloacele băneşti fiind achitate la
data de 24.03.200...; cazarea se va calcula pentru o zi, diurna pentru două zile în proporţie de 50%,
:ar transportul tur-retur este de 100 iei.

Se cere:
să se contabilizeze în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice

SR.L. „SPICUŞOR" Formularul nr.286


cf. 1002600050325 Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.
Secţia ADMINISTRATIVĂ Funcţia DIRECTOR

Numele, prenumele POPESCU VASILE înregistrarea contabilă nr.

DECONT DE AVANS nr. 24 din "21 " MARTIE 200N din " " 200 _
Destinatia avansului DEPLASARE

Sold .avans precedent SUMA Decontul controlat DEBIT

Depăşire articol, alineat Cont Subcont Suma

Primit avans (de la spre aprobare 713 3 097-00

cine şi data) 3097 lei 00 bani


1.

2. Contabil
Ordin nr.32-pl din
21 martie 200 N

TOTAL PRIMIT 3097-00 Aprob decontul de avans în sumă de: CREDIT

Cheltuit. 3097-00 Trei mii nouăzeci şi şapte lei 00 bani


Sold 227 3 097-00

Depăşire Conducătorul __
Anexă 7 (şapte) documente 21 martie 200 N Contabil
56 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCÂ

Data Nr. Beneficiarul şi destinaţia sumei, documentul Suma Debit


crt. în baza căruia s-a efectuat plata lei bani cont subcont

18,20/03 Transport tur-retur 1 200 00 713


Cazare 75 EURO X 16-50 lei = 1237-50 lei 1 237 50 713
19/03 • 1237-50 lei X 1 zi = 1237-50 lei
Diurna 20 EURO X 16-50 lei = 330-00 lei 660 00 713
19,20/03 • 330-00 lei X 2 zile = 660-00 lei
l U l A L 3 097 00
Semnătura titularului de avans

S.R.L. „SPICUŞOR" Formularul nr.286


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.

Secţia ADMINISTRATIVĂ Funcţia CONTABîL-ŞEF

Numele, prenumele COLIBAN MARIANA înregistrarea contabilă nr. _

din " " .200.

DECONT DE AVANS nr. 25 din "24 " MARTIE 200N

Destinaţia avansului DEPLASARE

Soid avans precedent SUMA Decontul controlat DEBIT

Depăşire articol, alineat Cont Subcont Suma

Primit avans (de la spre aprobare 713 365-00

cine şi data) 365 lei 00 bani

1.

2. Contabil
Ordin nr.33-pl din
3.. 24 martie 200 N

TOTAL PRIMIT 365-00

Aprob decontul de avans în sumă de: CREDIT


Trei sute şasezeci şi cinci lei
Cheltuit. 365-00 00 bani
(în litere) 532 365-00

Sold.

Depăşire. Conducătorul
(semnătura)

Anexă 7 (şapte) documente 24 martie 200 N Contabil

Data Nr. Beneficiarul şi destinaţia sumei, documentul Suma Debit


crt. în baza căruia s-a efectuat plata lei bani cont subcont

21,22/03 Transport tur-retur 100 00 713


Cazare
210 00 713
21/03 • 210 lei X 1 zi = 210-00 lei
Diurna
• 55-00 lei X 2 zile = 110-00 lei 55 00 713
21,22/03 • 110-00 lei :2 = 55-00 lei

TOTAL 365 00
Semnătura titularului de avans _
Ghid la contabilitatea întreprinderii 57

Rezolvare
Tabelul 5.5
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Conţinutul operaţiei economice Suma Formula contabilă
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

Lucrul individual:
Problema 1.
Date iniţiale:
t
în cadrul S.R.L. „Ziditorul" (c.f. 1003600050115), conform ordinului conducătorului
entităţii nr. 301 din 03.01.200... la data de 3 ianuarie (seara), au plecat în deplasare două
persoane: Ionescu Ion (director) pe perioada 4-6 ianuarie în România (Bucureşti) cu scopul de a
procura utilaje, iar Buza Maria (contabil) a plecat la o conferinţă de specialitate în Ucraina (Kiev)
pe perioada 4-5 ianuarie. Ca urmare, dlui Ionescu I. i s-a eliberat numerar în sumă de 3 000 lei.
Din motive financiare, dnei Buza M. cheltuielile cu diurna şi cazarea vor fi achitate la întoarcere la
data 7 ianuarie. Costul unui bilet de tren (tur-retur) pentru ruta Chişinău-Bucureşti - 600 lei, iar
pentru ruta Chişinau-Kiev - 500 lei. Diurnele vor fi achitate în proporţie de 100% pentru zilele de
plecare şi întoarcere, cazarea la Bucureşti se va calcula pentru 2 zile, iar la Kiev pentru o zi.

Se cere:
să se calculeze cheltuielile pentru deplasare în decontul de avans nr. 43 din 7.01.200...
şi pentru Buza Maria şi decontul de avans nr. 44 din 08.01.200... pentru Ionescu Ion;
să se contabilizeze operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice în ordine cronologică.

Rezolvare:

S.R.L. Formularul nr.286


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. din

Secţia Funcţia
Numele, prenumele înregistrarea contabilă nr. _

DECONT DE AVANS nr. d i n " " 200N din " 200.

Destinaţia avansului

Sold avans precedent SUMA Decontul controlat DEEMT

Depăşire articol, alineat Cont Subcont Suma

Primit avans (de la spre aprobare

cine si data)
1.

2. Contabil

3.

TOTAL PRIMIT Aprob decontul de avans în sumă de: CREDIT


58 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Cheltuit
Sold -

Depăşire Conducătorul
Anexă documente Contabil

Data Nr. Beneficiarul şi destinaţia sumei, documentul Suma Debit


crt. în baza căruia s-a efectuat plata lei bani cont subcont

TOTAL
Semnătura titularului de avans

S.R.L. Formularul nr.286


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.
Secţia Funcţia
Numele, prenumele înregistrarea contabilă nr..

DECONT DE AVANS nr. din " " 200N din" " 200 _
Destinatia avansului

Sold avans precedent SUMA Decontul controlat DEBIT

Depăşire articol, alineat Cont Subcont Suma

Primit avans (de la spre aprobare

cine şi data)

1.

2. Contabil

3.

TOTAL PRiMIT Aprob decontul de avans în sumă de: CREDiT

Cheltuit

Sold

Depăşire Conducătorul

Anexă documente Contabil

Data Nr. Beneficiarul şi destinaţia sumei, documentul Suma Debit

crt. In baza căruia s-a efectuat plata lei bani cont subcont

TOTAL
Semnătura titularului de avans_
Ghid la contabilitatea întreprinderii 59

Tabelul 5.6
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
\r. de Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

Aplicaţia 5.5. încasarea şi plata mijloacelor băneşti din casieria întreprinderii


Entităţile economice, indiferent de statutul lor juridic, sunt obligate să păstreze mijloacele
lor băneşti în instituţiile financiare, iar decontările dintre acestea să se efectueze prin virament.
La rândul lor, instituţiile financiare eliberează mijloace băneşti întreprinderilor, iar acestea trebuie
iă utilizeze numerarul respectiv în scopurile pentru care a fost eliberat:
- retribuirea muncii;
- plata pensiilor şi indemnizaţiilor;
- achiziţionarea mărfurilor;
- procurarea ambalajului;
- acoperirea cheltuielilor de deplasare;
- alte scopuri prevăzute de legislaţie.
Operaţiunile economice cu mijloacele băneşti se justifică în evidenţa contabilă prin inter-

Figura 5.4. Circuitul documentelor primare în cadrul operaţiunilor de casă

Indiferent de sursa sau destinaţia mijloacelor băneşti în momentul intrării mijloacelor


băneşti în casieria întreprinderii se întocmeşte dispoziţia de încasare, iar în momentul ieşirii - se
întocmeşte dispoziţia de plată. Registrul de casă se întocmeşte zilnic în baza dispoziţiilor de
încasare şi de plată.

Date iniţiale:
- dispoziţiile de încasare nr. 24, 25;
60 Lilia GRIGOROI, Aliona B Î R C Ă

- dispoziţia de plată nr. 18.

Se cere:
- să se întocmească registrul de casă pentru perioada 1 0 - 1 1 martie 200...;
- să se contabilizeze operaţiunile în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.

Rezolvare:

5.R.L. Formularul nr. OC-1


„SPICUŞOR", „SPICUŞOR" S.R.L.
(unitatea) Aprobat prin ordinul Ministerului (unitatea)
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 8
din 12 aprilie 2005

I.GQ îiscai i i o a nscai 1002600050325 i

DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE nr. 24 CHITANŢĂ

(către casierie) la dispoziţia de încasare nr. 24

încasat de ia

ziua luna anui IONITĂ MARIA

10 martie 200...

Simbol
Cont (subcont) Suma Simbol special

corespondent evidenţă
analitică Baza

611 13 5 6 0 - 0 0

534.2 2 712-00 ÎNCASARE DIN VANZARE

Codul fiscal
încasat
de ia IONIŢĂ MARIA 0990907035187

Baza: ÎNCASARE DIN VANZARE

Suma: Suma
ŞAISPREZECE MII DOUĂ SUTE ŞAPTEZECI
Şl DOI LEI 00 BANI ŞAISPREZECE MII DOUĂ SUTE

Anexă BON FISCAL NR. 0324 ŞAPTEZECI Şl DOI LEI 00 BANI

L.Ş.

Conducător POPESCUVASILE Contabil şef POPESCUVASILE

Contabil şef COLIBAN MARIANA A încasat casierul COLIBAN MARIANA


Ghid la contabilitatea întreprinderii 61

„SPICUŞOR", S.R.L. Formularul nr. OC-1 „SPICUŞOR" S.R.L.


(unitatea) Aprobat prin ordinul Ministerului (unitatea)
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 8
din 12 aprilie 2005

1002600050325
Cod fiscal Cod fiscal 1002600050325

DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE nr. 25 CHITANŢĂ


(către casierie) ia dispoziţia de încasare nr. 25
încasat de la
ziua luna anul IONESCU MIHAIL

11 martie 200...
Simbol
Cont (subcont) Suma Simbol special
evidenţă
corespondent
analitică Baza
513 20000-00 ÎMPRUMUT PERSOANĂ FIZICĂ
încasat de Codul fiscal
ia IONESCU MIHAIL 0980807067186

Baza: ÎMPRUMUT PERSOANA FIZICA


Suma: DOUĂZECI MII LEI 00 BANI Suma DOUĂZECI MII LEI 00 BANI
Anexă CONTRACT DE ÎMPRUMUT NR. 03
L.Ş.
Conducător POPESCUVASILE Contabil şef POPESCU VASILE

S.R.L. „SPICUSOR" Formularul nr. OC-2


(unitatea) Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 2005
Cod fiscal
1002600050325
DISPOZIŢIE DE PLATA nr. 22
ziua luna anul
15 MARTIE 200...

cont (subcont) corespondent Simbol evidenţă Simbol


Suma
analitică special

242 35 000-00
A elibera B.C. BANCA SOCIALĂ S.A.
Baza DEPUNEREA NUMERARULUI LA BANCA
Suma TREIZECI Şl CINCI MII LEI 00 BANI
Anexă ORDIN DE ÎNCASARE A NUMERARULUI NR. 5
Conducător jContabil-şef
Am primit
Din Semnătura
în baza
(denumirea, seria, numărul, data; emitentul actului de identificare)(
A plătit COLIBAN MARIANA
62 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rezolvare:

ILSPICUSOR" S.R.L. Formularul nr. OC-3


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr. 8 din 12 aprilie 2005
Cod fiscal 10026000 50325

Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plaţi 31


de ia /03 - /03 anui 200...
Nr. Număr,
Descrierea operaţiei încasări Plăţi
dc. cont coresp.

1 2 3 4 5
Sold initial: 1 500- 00

TOTAL (RULAJE)
SOLD LA SFÂRŞITUL ZILEI
Am verificat înscrierile din registrul de casă şi am primit dispoziţii de
încasare şi dispoziţii de plată
Contabil şef

A încasat casierul

Tabelul 5.7
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
1 2 3 4 5

a. încasarea mijloacelor băneşti în numerar ?

b. Calcularea T V A aferente mărfurilor vândute persoanelor fizice. ?

5.15 Reflectarea împrumutului pe termen scurt primit ?

5.16 Depunerea încasărilor la contul curent în valută naţională ?

Lucrul individual:
Problema 1
Date iniţiale: Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plaţi nr. 2 5 de la 0 5 / 0 1 -
10/01,200...
Ghid la contabilitatea întreprinderii 63

„WETA" S.R.L. Formularul nr. OC-3


(unitatea) Aprobat prin ordinul
Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova
nr.8 din 12 aprilie 2005
Cod fiscal 10036000 50725

Registru! de evidenţă a documentelor de încasări şi plaţi 25


de la 05/01 - 1 0 / 0 1 anul 200...
Nr.
Descrierea operaţiei Cont coresp. încasări Plăţi
dc.
1 2 3 4 5
Sold initial: 700 -00
d.î.3 Grigoriev A.-restituirea avansului neutilizat. ? 100-00

d.î. 4 încasarea âe ia vanzaton mijloacele băneşti 7 10 000-00


rezultate din vânzarea mărfurilor, inclusiv TVA. 2 000-00
d.p.2 Acordarea avansului spre decontare alui 7
Aniţoaia Marin pentru procurarea motorinei. 1 500-00
d.î. 5 Ridicarea numerarului din contul curent 7
pentru plata salariilor. 20 000-00
d.p.3 Achitarea salariilor. 7 18 000-00
d.p.4 încasarea împrumutului pe termen scurt de la 7 10 000-00
dnulCruşin Vasile
d.î. 6 încasarea mijloacelor băneşti - ca aport la 7 60 000 -00
capitalul statutar
d.p.5 Achitarea pensiei alimentare dnei Aniţoaia 7 750-00
Ana
d.p.6 Rambursarea avansului neutilizat j
4 750-00
7 Depunerea numerarului la contul curent prin 7
7
intermediul incasatorilor.
TOTAL
SOLD LA SFÂRŞITUL ZILES 300-00
Am verificat înscrierile din registrul de casă şi am primit patru dispozi ii
de încasare şi şase dispoziţii de plată
Contabil şef A încasat casierul

Se cere: Indicaţi conturile corespunzătoare în Registrul de evidenţă a d o c u m e n t e l o r de înca-


sări şi plaţi nr. 2 5 de la 0 5 / 0 1 - 10/01, 200... şi completaţi informaţia care lipseşte.

Problema 2
Date iniţiale:.sold iniţial 2 0 0 0 - 0 0
în baza dispoziţiei de încasare nr. 2 1 din 2 0 . 0 3 . 2 0 0 . . . dna I o n e s c u Ana (c.f.
0 9 8 0 8 0 5 0 3 6 5 3 7 ) a depus suma de 18 0 0 0 lei (inclusiv T V A ) în casieria întreprinderii
ca încasare din vânzări în baza raportului fiscal n r . 0 3 2 5 ;
la data de 2 2 . 0 3 . 2 0 0 . . . c o n f o r m contractului de împrumut nr.12 s-a încasat suma de
10 0 0 0 lei de la P o p a Vasile (c.f. 0 9 9 0 9 0 4 0 7 6 3 2 5 ) întocmindu-se dispoziţia de
încasare nr.22;
la aceeaşi dată c o n f o r m ordinului de încasare a numerarului nr. 5 eliberat de B a n c a
Socială s-a depus în contul curent suma de 2 5 0 0 0 lei - întocmindu-se dispoziţia de
plată nr.24.
64 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Se cere:
să se întocmească dispoziţia de încasare nr.21, 22, dispoziţia de plată nr.24 şi registrul
de casă pe perioada 2 0 - 2 2 / 0 3 martie 200...;
să se contabilizeze operaţiunile în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.

Rezolvare:

"P&G", S.R.L. Formuiarui nr. OC-1 "P&G",


(unitatea) (unitatea)
Aprobat prin ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 8
din 12 aprilie 2005

DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE nr. CHITANŢA


(către casierie)
îa dispoziţia de încasare nr.

ziua luna anuî încasat de Ia

Cont (subcont) Simbol Simbol


Suma
corespondent evidenţă special
Baza

încasat de Codul fiscal

Baza:

Suma:

Anexă

L.Ş.

Conducător POPA VASILE Contabil şef POPA VASILE

Contabil şef CUCU MARIANA A încasat casierul CUCU MARIANA


Ghid la contabilitatea întreprinderii 65

"P&G", S.R.L. Formularul nr. OC-1 "P&G",


Aprobat prin ordinul Ministerului
(unitatea) Finanţelor al Republicii Moldova nr. (unitatea)
din 12 aprilie 2005

Cod fiscal 100260005031 Cod fiscal 1002600050311


DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE nr. CHITANŢA
(către casierie) la dispoziţia de încasare nr.
ziua luna anul încasat de la

Simbol Simbol
Cont (subcont) Suma
evidenţă special
corespondent
analitică Baza

i n r a c a f rlfi T o H i tl f i e r u l

la
Baza:
Suma: Suma
Anexă
L.Ş.
Conducător POPA VASILE
Contabil şef POPA VASILE
Contabil şef CUCU MARIANA
A încasat casierul CUCU MARIANA

,P&G", Formularul nr. OC-2


(unitatea) Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor
ai Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 2005
Cod fiscal
1002600050311

DISPOZIŢIE DE PLATA nr.


ziua luna anul

cont (subcont) corespondent Simbol evidenţă Suma Simbol


analitică special

A elibera
Baza
Suma
Anexă
Conducător Contabil-şef
Am primit
Din Semnătura
în baza
(denumirea, seria, numărul, data; emitentul actului de identificare)*

A plătit CUCU MARIANA


66 Liha GRIG0R01, AlionaBÎRCĂ

"P&G", Formularul nr. OC-3


Aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova
nr. 8 din 12 aprilie 200
Cod fiscal 10026000 50311
Registrul de evidenţă a documentelor de încasări şi plaţi 34
de la ' /03- /03anul200N
Nr Număr,
Descrierea operaţiei !nc3sărs Plăti
dc. cont coresp.
1 2 3 4 5
Sold initial:

TOTAL (RULAJE)
SOLD LA SFÂRŞITUL ZILEI
Am verificat înscrierile din registrul de casă şi am primit dispoziţii de
î n c a s a r e şi d i s p o z i ţ i i de piaţă
Contabil şef
A încasat casierul

Tabelul S. 8
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Formula
Nr, Suma
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei)
Dt. Ct.
1 2 3 4 5
î n c a s a r e a m i j l o a c e l o r b ă n e ş t i da la b u t i c ca venituri din vânzări ?
a)
b) C a l c u l a r e a T V A a f e r e n t e p r o d u s e l o r v â n d u t e p e r s o a n e l o r fizice. ?

î n r e g i s t r a r e a î m p r u m u t u l u i p r i m i t de la P o p a V a s i l e ?
i\
a; D e p u n e r e a încasărilor la c o n t u l c u r e n t 7

Aplicaţia 5.6. Mişcarea mijloacelor băneşti din conturile curente de la bancă

Pentru păstrarea temporară a mijloacelor băneşti libere, efectuarea plăţilor şi încasărilor,


entităţile economice deschid conturi curente în valută naţională sau străină. Conform legislaţiei în
vigoare, fiecare persoană juridică poate deschide mai multe conturi în lei moldoveneşti şi în valută
străină în orice bancă din Republica Moldova cu acordul acesteia.
Documentele necesare pentru deschiderea contului se prezintă la bancă de către contabilul-
şef al titularului de cont sau de altă persoană împuternicită. întreprinderii i se deschide contul
curent cu condiţia prezentării următoarelor documente:
cererea de deschidere a contului, după un formular tipizat, semnată de conducătorul
şi contabilul-şef al titularului de cont;
copia certificatului de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera înregistrării de
Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sau alte documente care
confirmă înregistrarea de stat conform legislaţiei în vigoare autentificată notarial;
Ghid la contabilitatea întreprinderii 67

copia documentului de constituire (statutul, regulamentul, contractul de constituire,


etc.) autentificată notarial;
fişa cu specificări de semnături şi amprenta ştampilei, autentificată notarial;
extrasul din registrul comercial de stat ce confirmă persoana împuternicită să admi-
nistreze întreprinderea, eliberat de Camera de înregistrare de Stat sau de structurile
teritoriale ale Camerei înregistrării de Stat şi alte documente la cererea băncii.
Contul curent al întreprinderii este destinat în cea mai mare măsură pentru activitatea de
bază a întreprinderii şi anume: încasările de mijloace băneşti din vânzarea produselor, achitarea
serviciilor şi bunurilor procurate, plata impozitelor şi taxelor etc.
Eliberarea banilor în numerar şi viramentele în conturi se efectuează de către bancă
conform documentelor bancare, care trebuie legalizate cu semnăturile celora din fişa cu
specimenele
X
de semnături si
j
amprentele
X.
ştampilei.
•» J.
Circulaţia
>
documentelor băneşti
•>
din cadrul
operaţiunilor cu conturile curente în valută naţională se prezintă în figura 5.5.
Din contul curent în primul rând se efectuează decontările cu bugetul de stat şi fondul
social, urmate în ordine cronologică de alte plăti stabilite de conducătorul întreprinderii, în cazul
în care nu exista o altă modalitate stipulată de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Figura 5.5. Circulaţia documentelor primare în cadrul operaţiunilor


din conturile curente la bănci

întreprinderea primeşte de la bancă periodic, de obicei, după fiecare tranzacţie bancară,


extrase de cont cu anexarea la ele a documentelor în baza cărora au fost întocmite înregistrările în
extrasul de cont. Extrasul de cont este un document bancar care prezintă titularului de cont
descifrarea mişcărilor pe contul curent şi permite verificarea egalităţii soldului final debitor de pe
contul contabil din registrul contabil cu soldul final pe contul bancar indicat în ultimul extras de
cont, iar documentele anexate - veridicitatea mişcărilor pe contul curent efectuate de către bancă.
68 Lilia GRIGOROI, AlionaBÎRCĂ

Anexele principale ale extrasului de cont sunt ordinele de plată emise de titularul contului sau
ordinele de plată ale altor emitenţi.
Date iniţiale: ordinele de plată n r . 5 1 , 5 2 ordin de încasare a numerarului nr.S şi extrasul de
cont din 1 5 . 0 3 . 2 0 0 . . .
Se cere: să se contabilizeze informaţia din documentele primare şi centralizatoare în
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.
ORDIN DE PLATĂ Nr. |51 IDATA EMITERII 15 martie 200... TIP. DOC. 1
DO Ud m i e U i i o i i i i a jjui.iUz.eCi Şi i r e i i e i i t OANÎ

PLĂTITOR CONTUL BANCAR 222470305143


(R) Spicuşor S.R.L. CODUL FISCAL 1002600050325
CONTUL TREZORERIAL

R A N I Ţ A PI A T I T O A R F rnnill RAMril
B.C. BANCA SOCIALA S.A., Chişinău
BSQCMD2X703
BENEFICIAR CONTUL BANCAR
(R) Ministerul Finantelor-Trezoreria Centrală CODUL FISCAL 1006601000037
CONTUL TREZORERIAl
11201850150
BANCA BENEFICIARA CODUL BĂNCII
Ministerul Finantelor-Trezoreria Centrală
TREZMD2X
Tipul transferului
DESTINATIA PLĂTII Normal/Urgent
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (23%) achitate de patron
pentru luna februarie 200... N
L.Ş.
Codul tranzactiei Data primirii Data executării Semnăturile
emitentului
101

ORDIN DE PLATA Nr. 52 DATA EMITERII 15 martie 200... TIP. DOC. 1


PLĂTIŢI |873-76 LEI Opt sute şaptezeci şi nouă lei 76 bani

PLĂTITOR CONTUL BANCAR 222470305143


(R) Spicuşor S.R.L. CODUL FISCAL 1002600050325

BANCA PLATITOARE CODUL BĂNCII


B.C. BANCA SOCIALĂ S.A., Chişinău
BSQCMD2X703
BENEFICIAR CONTUL BANCAR
(R) Ministerul Finanţelor-Trezoreria Centrală CODUL FISCAL 1006601000037
CONTUL TREZORERIAL
11301250150
BANCA BENEFICIARA CODUL BĂNCII
Ministerul Finantelor-Trezoreria Centrală
TREZMD2X
Tipul transferului
DESTINATIA PLAŢII Normal/Urgent

Contribuţii de asigurări medicale de stat obligatorii achitate de patron (3,5%) şi


individuale (3,5%) pentru luna februarie 200...
N
L.Ş.
Codul tranzactiei Data primirii Data executării Semnăturile
emitentului
101
Ghid la contabilitatea întreprinderii 69

Formular anexa nr.4


Ordin de încasare a numerarului nr. 5 ex. nr.

15 martie 200N Cod fiscal/ 1002600050325

Beneficiar (R) S.R.L. „SPICUŞOR" nr. proc. exec. 222480305143


încasat de la COLIBAN M. Cont benef.
Banca beneficiară Conttrezor.
(R) B.C. BANCA SOCIALA S.A., Chişinău Cod ţării
B50CMD2X703
în baza Cod băncii benef.
01
Conţinutul operaţiunii ÎNCASARE Sistem oper.

Simb Cod Debit nr. Cod Credit nr. Suma în cifre


oper val. contului val. contului ÎK
11N1 VALLi
\ / A 1 !1rv!T A ÎM
HM1L.Lri.9

01 498 100120749823 498 222480305143 35 000-00

TOTAL încasat 35 000-00


:Suma în litere TREIZECI Şl CINCI MII LEI 00 BANI
Semnături:
L.Ş. Depunător Controlor

Executor Casier

Rezolvare:
Tabelul 5.9
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (Iei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
5.17. Reflectarea transferului contribuţiei de asigurări sociale ?

obligatorii achitate de patron


5.18. Reflectarea transferului contribuţiei medicale de stat obligatorii ?

achitate de patron şi individuală


5.19. Reflectarea comisionului bancar ?

Lucrul individual:

Problema 1
Date iniţiale:
• extras de cont din 1 5 / 0 3 / 2 0 0 N
B.C. BANCA SOCIALĂ S.A., Chişinău C/F.
EXTRAS DE CONT din 15/03/200N Data ultimei tranzactii: 12/03/ 200N
Client /Cont. S.R.L. „SPICUŞOR" Cont 222470305143
Sold initial (Pasiv) 26000.00
Executor: 01
Num. Corespondent Rulaj debit Rulaj credit întemeiere
doc. BIC Cont Valuta Lei Valuta Lei
70 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

79 BSOCMD2X703 4677070001102 4.00 Comision pt. tran.


80 BSOCMD2X703 4677070001102 4.00 Comision pt. tran.
56 TREZMD2X 500.00 Contrib.indiv. de
asig.soc
57 TREZMD2X 400.00 Impoz.pe ven.
104 BECOMD2X609 22246201583245 1 500.00 Marfă conf. cont.
1 BSOCMD2X703 100120749823 5 000.00 încasare

Total 0.00 908.00 0.00 6500.00


Soid fina! 8592.00
Număr de documente 4 I2
L.Ş. Semnătura

Se cere:
să se contabilizeze informaţia din extrasul de cont în Jurnalul de înregistrare a opera-
ţiunilor economice, iar pentru verificare se recomandă sa se deschidă contul 242
„Conturi curente în valută naţională".

Rezolvare:
Tabelul 5.10
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Formula
Mr. de Suma
Conţinutul operaţiei economice contabilă
rând (lei)
Dt. Ct.
1 2 3 4 5
a. ?

b.
c.
d.
e.

24 2 r, Conturi cure n te în va ută naţională"


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rula) debitor Rula) creditor

Problema 2
Se cere să se întocmească ordinul de plată nr.73 din 26.03.0N al S.R.L. „Wind" pentru
achitarea mărfii procurate în sumă de 6 000 lei (inclusiv T V A 1 0 0 0 lei) de la S.R.L. „ R I S C O M
C O M P U T E R S " conform cont-facturii nr. 234 din 25 martie 200... în baza următoarei informaţii
• rechizitele bancare ale S.R.L. „Wind":
- codul fiscal 1 0 0 3 6 0 1 0 0 3 3 1 5
Ghid la contabilitatea întreprinderii 71

- B.C. BANCA D E E C O N O M I I S.A., FIL. NR. 1


- codul băncii B E C O M D 2 X 6 0 9
- contul de decontare 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 4 8 0 1 1
rechizitele bancare ale S.R.L. " R I S C O M C O M P U T E R S "
- codul fiscal 1 0 0 3 6 0 0 0 3 2 1 4 5
- B.C. BANCA SOCIALA S.A.
- codul băncii B S O C M D 2 X 7 0 3
- contul de decontare 2 2 2 4 7 0 3 0 5 3 7 6

ORDIN DE PLATĂ Nr. DATA EMITERII TIP. DOC. 1


PLĂTIŢI LEI

PLĂTITOR CONTUL BANCAR


(R) CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLATITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR


(R) CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARA CODUL BĂNCII

Tipul transferului
DESTINATIA PLAŢII Normal/Urgent

N
L.Ş.
Codul tranzactiei Data primirii Data executării Semnăturile
emitentului
101

Problema 3. Se cere să se întocmească ordinul de plată nr. 7 4 din 26.03.200... al S.R.L.


,/VVind" pentru achitarea contribuţiei naţionale de asigurare socială individuale sumă de 10 850 -
00 lei pentru salariul din luna februarie.
• rechizitele bancare ale S.R.L. „Wind":
- codul fiscal 1 0 0 3 6 0 1 0 0 3 3 1 5
- B.C. BANCA D E E C O N O M I I S.A, FIL. NR. 1
- codul băncii B E C O M D 2 X 6 0 9
- contul de decontare 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 4 8 0 1 1
* rechizitele bancare ale bugetului de stat
- codul fiscal 1 0 0 6 6 0 1 0 0 0 0 3 7
- MINISTERUL FINANŢELOR-TREZORERIA DE STAT
- codul băncii T R E Z M D 2 X
contul de decontare 331701
- cont trezorerial 1 1 2 0 2 8 5 0 1 5 0
72 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

ORDIN DE PLATA Nr. DATA EMITERII TIP. DOC. 1


PLĂTIŢI LEI

PLĂTITOR CONTUL BANCAR


(R) CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLATITOARE CODUL BĂNCII

BENEFICIAR CONTUL BANCAR


(R) CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

BANCA BENEFICIARA CODUL BANCIi

i ipui transTeruiui
DESTINAŢIA PLĂTII Normal/Urgent

L.Ş.
Codui tranzactiei Data primirii Data executării Semnăturile
emitentului
101

Problema 4.
Date iniţiale: problema 2, 3
Se cere: să se întocmească extrasul de cont

B.C. BANCA DE ECONOMII S.A., FIL. NR. 1 Chişinău C/F.


EXTRAS DE CONT din 26 /03/200N Data ultimei tranzacţii: 2 2 / 0 3 / 2 0 0 N
Client./Cont. S.R.L. „WIND" Cont
Sold iniţial (Pasiv) 16 000.00
Executor: 01
Corespondent Rulaj debit Rulaj credit întemeiere

BIC Cont Valuta Lei Valuta Lei

Total 0.00 0.00


Sold final
Număr de documente
L.Ş. Semnătura
Ghid la contabilitatea întreprinderii 73

Capitolul 6
CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

Capitalul statutar reprezintă sursele proprii ale entităţii economice depuse de proprietari la
înfiinţare sau în procesul majorării ulterioare. In limbajul juridic, proprietarii sunt denumiţi ca
fondatori, iar mărimea aportului depinde de tipul entităţii create şi anume:

Figura 6.1. Cuantumurile minime ale capitalului statutar în cadrul societăţilor comerciale

La înfiinţarea unei societăţi comerciale este necesar să se întocmească următoarele docu-


mente în ordine cronologică:

La înfiinţare
• contractul de constituire - în acest document se legiferează toate hotărârile fondatorilor
• statutul întreprinderii - este un document oficial în care se menţionează principalele genuri
de activitate ale societăţii comerciale, structura capitalului propriu, modul de acoperire a
pierderilor, organele de conducere etc.
• certificatul de înregistrare - este un document de strictă evidenţă, conţine serie şi număr şi
este înregistrat la Camera înregistrării de Stat. Scopul acestuia constă în indicarea
denumirii oficiale a societăţii comerciale, numărului de identificare de stat şi a datei
oficiale de înregistrare
• extras din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor- prin acest document se
numeşte oficial administratorul societăţii comerciale nou-constituit, iar originalul este
prezentat la bancă în scopul deschiderii oficiale a conturilor curente în valută naţională sau
străină.

N.B. Notăm că mijloacele băneşti la înfiinţare se depun în contul provizoriu deschis la bancă şi
anume 244 „Conturi speciale la bănci", iar din momentul prezentării extrasului din registrul de stat al
întreprinderilor şi organizaţiilor se deschide contul curent în valută naţională sau străină.

Din momentul deschiderii oficiale a contului curent la bancă, societăţile comerciale sunt
obligate să se înregistreze în următoarele instituţii statale:
Inspectoratul fiscal;
Departamentul de Statistică;
Compania Naţională de Asigurare în Medicină;
Casa Naţională de Asigurare Socială.
Acestea sunt instituţiile cu care societatea nou-creată va conlucra pe parcursul desfăşurării acti-
vităţii şi va prezenta dările de seamă lunare (trimestriale, anuale) conform legislaţiei în vigoare.
74 Lilia G R I G 0 R 0 1 , Aliona BÎRCĂ

C o n t a b i l i t a t e a s i n t e t i c ă a capitalului statutar se realizează cu a j u t o r u l contului de pasiv 311


„Capital statutar" şi p o a t e înregistra u r m ă t o a r e l e tipuri de o p e r a ţ i u n i e c o n o m i c e : constituirea,
m a j o r a r e a , d i m i n u a r e a capitalului statutar (figura 6 . 2 ) .

Figura 7.2. Tipurile de operaţiuni economice care modifică mărimea capitalului statutar

Aplicaţia 6.1. Aportul la capitalul statutar

Date iniţiale: c o n t r a c t u l de constituire cu c o n d i ţ i a că asociatul N a u m o v N i c o l a e a depus


p a r t e a de capital social subscrisă, dar nevărsată în s u m ă de 1 2 5 dolari S U A în t e r m e n de 1 lună de
la înregistrare:
a) la cursul de 1 2 , 3 0 îei p e n t r u u n dolar S U A ;
b) la cursul de 1 1 , 7 8 lei p e n t r u u n dolar S U A ;

Extras Contractul de constituire


cuprivirea la crearea şi activitatea S.R.L. „Spicuşor"
Fondatorii întreprinderii: Donca Marian Nicolae - cetăţean al Republicii Moldova, născut la
01.01.1968, buletin de identitate A 88024042, eliberat de oficiul 88 la data de 0 7 . 0 7 . 2 0 0 i , domiciliul în
m. Chişinău, str. Albişoara 36/5 ap.7.
Naumov Nicolae Ion- cetăţean al Ucrainei, născut la 07.04.1971, paşaportul EC 166198 eliberat de
SAI Belogorsk, domiciliat în raionul Belogorsk, s. Vişnevoie.
Articolul 1
Fondatorii înfiinţează societatea comercială cu capital străin S.R.L. „ S P I C U S O R " sub formă de societate
cu răspundere limitată.
Adresa juridică a S.R.L. „ S P I C U S O R " este Republica Moldova, m. Chişinău, str. Grădinilor 14/7 etc.
Capitalul social al întreprinderii constituie 5400 (Cinci mii patru sute) lei.
Asociaţii:
• Donca Marian - cota 2700 lei, ce constituie 50 %;
• Naumov Nicolae - cota 225 dolari SUA (ldolar SUA 12,00 lei), ce constituie 50%.
La data constituirii întreprinderii, capitalul statutar a fost format din următoarele aporturi:
• Donca Marian a vărsat suma totală de 2700 lei, ce constituie 100 % ;
• Naumov Nicolae a depus 100 dolari S U A (1200 lei), ce constituie 44,44 % etc

Se cere:
să se c o n t a b i l i z e z e informaţia e c o n o m i c ă în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 75

Rezolvare:
Tabelul 6.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
1 2 3 4 S
Se înregistrează aportul mijloacelor băneşti în valută naţională de ?
a)
către fondatori până la înregistrarea de stat a întreprinderii
Reflectarea aportului de mijloace băneşti în valută străină ?
b)
până la înregistrarea de stat a întreprinderii
c) Transferarea mijloacelor băneşti în valută naţională din contul pre- ?

ventiv în cel oficial ca urmare a înregistrării de slal a întreprinderii


d) Transferarea mijloacelor băneşti în valută străină din contul pre- ?

ventiv în cel oficial ca urmare a înregistrării de stat a întreprinderii


Reflectarea creanţelor fondatorilor privind aporturile neachitate în ?
e)
capitalul statutar după înregistrarea de stat a întreprinderii
Contabilizarea aportului asociatului Naumov după înregistrarea ?
f)
întreprinderii
Reflectarea diferenţelor de curs favorabile aferente mijloacelor ?
g)
băneşti depuse după înregistrarea întreprinderii
h) Reflectarea diferenţelor de curs nefavorabile aferente mijloacelor ?

băneşti depuse după înregistrarea întreprinderii


76 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Capitolul 7
CONTABILITATEA DATORIILOR

Aplicaţia 7.1. Reflectarea creditelor bancare

Contabilitatea datoriilor financiare include studierea creditelor bancare şi a împrumuturilor.


Principalele documente primare utilizate in cadrul operaţiunilor cu datoriile financiare sunt pre-
zentate în figura 7.1:

Figura 7.1. Nomenclatorul documentelor utilizate în cadrul operaţiunilor


cu datoriile financiare

La solicitarea unui credit bancar, entităţile economice sunt obligate să prezinte băncii o
serie de documente financiare şi juridice. în cazul în care decizia este pozitivă, întreprinderea
trebuie să prezinte documentele ce justifică gajul, iar în final banca comercială va transfera suma
creditului solicitat.

Date iniţiale:
S.R.L. „R&G"a primit un credit în sumă de 300 000 lei pentru reconstrucţia capitală a blocului
administrativ pe o perioadă de 5 ani, lunar se achită dobândă (15% anual) care va fi achitată astfel:
primul an - 3 750 lei lunar;
anul doi - 3 000 lei lunar;
anul trei - 2 250 lei lunar;
anul patru - 1 500 lei lunar;
anul cinci - 750 lei lunar.
Creditul se achită în cinci tranşe anual:
sfârşitul primului an - 60 000 lei;
sfârşitul anului doi - 60 000 lei;
sfârşitul anului trei - 60 000 lei;
Ghid la contabilitatea întreprinderii 77

sfârşitul anului patru - 6 0 0 0 0 lei;


sfârşitul anului cinci - 6 0 0 0 0 lei
Tabelul 7.1
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
a. Reflectarea creditului bancar în contul curent 300 0 0 0
b. Calculul dobânzii pentru primul an 45 0 0 0
3 750 x
c. Achitarea lunară a dobânzii
12 luni
Reflectarea cotei părţi a datoriilor financiare pe termen scurt
d. 60 ooo
la scadenţă (I an)
e. Rambursarea creditului bancar din contul curent 60 000
f. Calculul dobânzii pentru anul doi 36 000
3 000 x
g- Achitarea lunară a dobânzii
12 luni
Reflectarea cotei părţi a datoriilor financiare pe termen scurt
h, 60 000
la scadenţă (an II)
i. Rambursarea creditului bancar din contul curent 60 000
Calculul dobânzii pentru anul trei 27 0 0 0
2 250x
fc. Achitarea lunară a dobânzii
12 luni
Reflectarea cotei părţi a datoriilor financiare pe termen scurt
1. 60 0 0 0
la scadenţă (an III)
m. Rambursarea creditului bancar din contul curent 60 0 0 0
n. Calculul dobânzii pentru anul patru 18 0 0 0
1 500 x
0. Achitarea lunară a dobânzii
12 luni
Reflectarea cotei părţi a datoriilor financiare pe termen scurt
P- 60 0 0 0
la scadenţă (an IV)

1- Rambursarea creditului bancar din contul curent 60 000


r. Calculul dobânzii pentru anul cinci 9 000
750 x
s. Achitarea lunară a dobânzii
12 luni
Reflectarea cotei părţi a datoriilor financiare pe termen scurt
t. 60 0 0 0
la scadenţă (an V )
u. Rambursarea creditului bancar din contul curent 60 0 0 0
V. Rambursarea creditului bancar din contul curent ?

Lucrul individual:
P r o b l e m a 1.
î n baza contractului încheiat între B a n c a Socială şi client s-a primit un credit în sumă de 12
0 0 0 lei la data de 1 iulie 200..., pe un termen de 6 luni, cu dobânda anuală de 2 0 % . Calculul şi
achitarea dobânzii s-au efectuat lunar, iar creditul s-a rambursat în rate ( 3 1 august - 3 0 0 0 lei, 3 0
noiembrie - 3 0 0 0 lei; 3 1 d e c e m b r i e - 3 0 0 0 lei).
78 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Se cere: să se contabilizeze operaţiile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor


economice privind:
încasarea creditului;
calcularea şi achitarea lunară a dobânzii;
rambursarea creditului în rate.
Tabelul 7.2
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

Problema 2.
Compania „S&G" a primit un credit de la bancă în sumă de 700 000 lei pe un termen de 1
an (dobânda 18% anual). Din acest credit la solicitarea companiei, instituţia bancară a achitat
datoria faţă de S.R.L. „REXAL" pentru utilajul de producţie în sumă de 700 000 lei.

Se cere:
să se contabilizeze operaţiunile economice în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice
să se calculeze valoarea de intrare a utilajului.
Notă: creditul se achită lunar cu dobânda.
1.
Tabelul 7.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5

J
J
Ghid la contabilitatea întreprinderii 79

Aplicaţia 7.2. Procurarea mărfurilor (serviciilor) cu achitarea ulterioară


In componenţa datoriilor comerciale se includ următoarele:
- datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale;
- datorii pe termen scurt faţă de părţile legate;
- avansurile pe termen scurt primite.
Obligaţiile întreprinderii aferente facturilor comerciale apar în momentul procurării mărfu-
rilor (serviciilor) cu achitarea ulterioară (figura 7.2):

* beneficiarul este obligat ca în momentul primirii facturii fiscale (facturii de expediţie) sâ semneze toate exempla-
rele şi să aplice ştampila, iar în cazul lipsei ştampilei se prezintă delegaţia.

Figura 7.2. Schema privind ordinea acţiunilor în cazul procurării mărfurilor (serviciilor)
cu achitarea ulterioară

Date iniţiale:
- facturile fiscale CZ nr. 0270178 din 25.03.200..., W X nr. 0259795 din 31.03.200...,
RU nr. 0241743 din 31.03.200...

Se cere: să se contabilizeze informaţia economică din facturile fiscale în Jurnalul de înre-


gistrare a operaţiunilor economice.
00
о

FACTURA FISCALA Scria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки parcurs серия номер дата
CZ 0270178 Путевой лист

9. Transportator c.f./ nr.TVA


Перевозчик ф.к./код НДС
1. Furnizor: S.A. „АРА-CANAL CHIŞINĂU", MD 2001, CHIŞINĂU , str. ALBIŞOARA 38, C/D 222402900913, C/B. BECOMD2X609 c.f./ nr.TVA 1002600015876 /0600920
ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", MD 2012,, CHIŞINĂU , STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALĂ S.A., C/B. BSOCMD2X703, c.f./ nr.TVA 1002600050325 /0600315
Покупатель C/D 222470305143 ф.к./код НД
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 10.8 10.9 Suma 10.10 10.11 10.12 10.13
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA Suma Accize, Jei totailă а Valoarea Tip am- Număr Masa
Номен- Единица volumul serviciilor articol fără Ставка totală Акцизы, TVA, lei mărfurilor, balaj locuri brută, Й
клатурный код измерения Количество TVA, lei НДС % fără леев Общая serviciilor, Тип Коли- tone О
товара, объем Стоимость TVA, lei сумма lei упа- чество Масса о
услуг единицы Общая НДС, леев Стоимость ковки мест брутто,
О
без НДС, сумма товаров, тонн ^—г
леев без НДС, услуг, леев
леев

Apă rece X 22 10-07 20 221-54 X 44-31 265-85 - _ -


3
а
Canalizare 22 10-07 20 221-54 44-31 265-85 Ьз
11. TOTAL (pe pagină) 443-08 88-62 531-70 Я

12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 443-08


Всего (по странице)
Patru sute patruzeci ţi trei lei 08 bani
£
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 88-62 Optzeci şi opt lei 62 bani
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -

Акцизы, с учетом приложений


15. Valoarea livrării, cu anexele: 531-70 Cinci sute treizeci şi unu lei 70 bani
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: Contabil -şei: Prunca Maria 17. Predat bunurile (serviciile): Contabil: Şendrea Maia
L.Ş. Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)
МП. 18. Primii bunurile (scrviciilc) intermediarul (şoferul): 19. Predat
20. Primit bunurile (scrviciile) beneficiarul: Contabil-sef: Coliban M a r i a n a L.Ş.
• и м и
FACTURA FISCALA Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки 'дата поставки parcurs серия номер дата
WX 0259795 Путевой лист

9. Transportator c.f./ nr.TVA


Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: S.A. „MOLDTELECOM", MD 2001, CIIISINAU , bul. ŞTEFAN CEL MARE 10, C/D 22519014981999, C/B MOLDMD2XJ29 c.f./ nr.TVA 1002600048836 / 0200341
ф.к./код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", MD 2012,, CHIŞINĂU , STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALA S.A., C/B. BSQCMD2X703, c.f./nr.TVA 1002600050325 /0600315
C/D 222470305143 ф.к./код НДС
Покупатель
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Kedirijări
Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 10.8 10.9 Suma 10.10 10.11 10.12 10.13
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA Suma Accize, lei totală а Valoarea Tip am- Număr Masa
Номен- Единица volumul serviciilor articol fără Ставка totală Акцдзы, TVA, lei mărfurilor, balaj locuri brută,
клатурный код измерения Количество TVA, Iei НДС % fără леев Общая serviciilor, Тип Коли- tone
товара, объем Стоимость TVA, lei сумма lei упа- чество Масса
услуг единицы Общая НДС, леев Стоимость ковки мест брутто,
без НДС, сумма товаров, тонн
леев без НДС, услуг, леев
леев

Servicii telecomunicaţii conform X X X 20 480-00 96-00 576-00 - - -


contului
11. TOTAL (pe pagină) 480-00 - 96-00 576-00
Всего (по странице)
12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 480-00 Patru sute optzeci lei 00 bani
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 96-00 Nouăzeci şi şase Iei 00 bani
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 576-00 Cinci sute şaptezeci şi şase Iei 00 bani
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: Contabil-şei: Bunescu Ion 17. Predat bunurile (serviciile): Contabil: Marin Doina
L.Ş. Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)
м.п. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Contabil-şef: Coliban Mariana L.Ş.
FACTURĂ FISCALĂ Seria nr. data eliberării/data livrării 8. Foaia de seria: număr: data:
' НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки parcurs серия номер дата
WX 0259795 Путевой лист
1 31.03.200N
9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к./код НДС
1. Furnizor: S.A. „МОLDTELECOМ", MD 2001, CHIŞINĂU , bul. ŞTEFAN CEL MARE 10, C/D 22519014981999, C/B MOLDMD2X329 c.f./ nr.TVA 1002600048836 / 0200341
ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", MD 2012,, CHIŞINĂU , STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALA S.A., C/B. BSQCMD2X703, c.f./ nr.TVA 1002600050325 / 0600315
C/D 222470305143 ф.к./ код НДС
fî Покупатель

3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate


Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы

5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Rcdirijări


•j Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 10.8 10.9 Suma 10.10 10.11 10.12 10.13
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA Suma Accize, lei totală а Valoarea Tip am- Număr Masa
Номен- Единица volumul serviciilor articol fără Ставка totală Акцизы, TVA, lei mărfurilor, balaj locuri brută,
клатурный код измерения Количество TVA, Iei НДС % fără леев Общая serviciilor, Тип Коли- tone
товара, объем Стоимость TVA, lei сумма lei упа- чество Масса
услуг единицы Общая НДС, леев Стоимость ковки мест брутто,
без НДС, сумма товаров, тонн
леев без НДС, услуг, леев
леев

Servicii telecomunicaţii conform X X X 20 480-00 96-00 576-00 - -

contului
11. TOTAL (pe pagină) 480-00 - 96-00 576-00
Всего (по странице)
12. Valoarea livrării impozabile (fără TVA) cu anexele: 480-0(1 Patru sute optzeci lei 00 bani
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 96-00 Nouăzeci şi şase lei 00 bani
j Налог на добавленную стоимость с учетом приложений:
14. Accizele cu anexele: -

Акцизы, с учетом приложений


15. Valoarea livrării, cu anexele: 576-00 Cinci sute şaptezeci şi şase lei 00 bani
Стоимость л оставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: Contabil-şef: Hurie seu Ion 17. Predat bunurile (serviciile): Contabil: Marin Doina
L.Ş. Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)
м.п. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Contabil-şef: Coliban Mariana L.Ş.
00
NJ
FACTURĂ FISCALĂ Seria nr. data eliberării /data livrării 8. Foaia de seria: număr: data:
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия № дата выписки /дата поставки parcurs серия номер дата
RU 0241743 31.03.200N Путевой лист
9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к/ код НДС
1. Furnizor: S.A. „ICS RE CHIŞINĂU", MD 2024, CHIŞINĂU , STR. DOGA ANDREI 4, B.C. „VICTORIABANK" F.NR.3, C/D 2251000001(14450, c.f./ nr.TVA 1003600015231 / 0602353
C/B VICBMD2X416 ф.к./код НДС
2. Cumpărător: S.R.L."SPICUŞOR", MD 2012,, CHIŞINĂU, STR. VĂILOR 37, B.C. BANCA SOCIALA S.A., C/B. BSOCMD2X703, c.f./ nr.TVA 1002600050325 / 0600315
Покупатель C / D 222470305143 ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Eedirijări
Пункт разгрузки Переадре совки
&
10.1 Cod 10.2 Denumire 10.3 Unitate de 10.4 Cantitatea 10.5 Valoa- 10.6 Cota 10.7 10 8 10.9 Suma 10.10 10.11 10.12 10.13 5'
nomenclator Наименование măsură mărfurilor, rea unui TVA Suma Accize, tei totală а Valoarea Tip am- Număr Masa О
Номен- Единица volumul serviciilor articol fără Ставка totală Акцизы, TVA, lei mărfurilor, balaj locuri brută,
клатурный код измерения Количество TVA, lei НДС % fără леев Общая serviciilor, Тип Коли- tone
Й
Ci
товара, объем Стоимость TVA, lei сумма lei упа- чество Масса о
услуг единицы Общая НДС, леев Стоимость ковки мест брутто, >э
(consumat) без НДС, сумма товаров, тонн О
леев без НДС, услуг, леев
леев
з»
Consumul energiei active kWh 1560 0-98 20 1 528-80 - 305-76 1 834-56 - - -
ta
11. TOTAL (pe pagină) 1 528-80 305-76 1 834-56 - -

12. Valoarea livrării impozabile (tară TVA) cu anexele: 1 528-80


Всего (по странице)
Una mie cinci sute douăzeci şi opt lei 80 bani
£
Стоимость облагаемой поставки (без НДС) с учетом приложений:
13. Taxa pe Valoare Adăugată cu anexele: 305-76 Trei sute cinci lei 76 bani
Налог на добавленную стоимость с учетом приложений;
14. Accizele cu anexele: -
Акцизы, с учетом приложений
15. Valoarea livrării, cu anexele: 1 834-56 Una mie opt sute treizeci şi patru iei 56 bani
Стоимость поставки с учетом приложений:
16. Permis eliberarea: С ontabil -şef: Cazac Maria 17. Predai bunurile (serviciile): Contabil: Bunici Vera
Отпуск разрешил: Сдал материальные ценности (услуги)
L.Ş. 18. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (şoferul): 19. Predat
м.п.
20. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul: Contabil-sef: Coliban Mariana L.Ş.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 83

Rezolvare:
Tabelul 7.4
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
1 2 3 4 5
7.1 Reflectarea datoriei faţă de S.A.
(90 % din suma totală se consumă în secţia de producţie şi 10% în
secţia administrativă)
7.2 Trecerea în cont a sumei T V A pentru serviciile de apă rece şi
canalizare
T»n . 1. • • r . « 1 n A « »
7.3
iveneciarea uaiuriei îaia ue d.jt\.
( 6 0 % din suma totală se consumă în secţia administrativă, 25% în
magazin şi 15% în secţia de producţie)
7.4 Trecerea în cont a sumei T V A pentru serviciile de telecomunicaţii

7.5 Reflectarea datoriei faţă de S.A


( 2 0 % din suma totală se consumă în secţia administrativă, 10% în
magazin şi 7 0 % în secţia de producţie)
7.6 Trecerea în cont a sumei T V A pentru consumul energiei electrice

Aplicaţia 7 . 3 . Avansurile pe termen scurt primite

Date iniţiale: ordin de plată nr. 2 3 1 din 3 1 . 0 3 . 2 0 0 . . .


Se cere: să se contabilizeze operaţiunile e c o n o m i c e specifice pentru luna martie în Jurnalul
de înregistrare a operaţiunilor economice al S.R.L. „Spicuşor" .

Rezolvare:
Tabelul 7.5
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
1 2 3 4 5
Martie
7.7 înregistrarea avansului primit de la S . R L . „Prima" în vederea
livrării ulterioare a materialelor
7.8 Se reflectă suma TVA de la avansul primit
7.9 Stingerea prin virament a datoriei constatate faţă de bugetul de
stat aferente avansului primit
Aprilie
a) Constatarea veniturilor şi a creanţelor aferente produselor livrate 3 000

b) Reflectarea sumei TVA aferente produselor livrate 600

c) Stingerea definitivă a creanţei 3 600


d) Decontarea sumei TVA achitată în avans în luna martie
84 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

ORDIN DE PLATA Nr. 231 DATA EMITERII 31 martie 200... TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI |3 600-00 LEI Trei mii şase sute iei oo bani

PLĂTITOR CONTUL BANCAR 2266201583245


(R) Prima S.R.L. CODUL FISCAL 1003601000432
CONTUL TREZORERIAL

BANCA PLATiTOARE CODUL BĂNCII


Banca de Economii S.A. Fii. nr.1 Chişinău
BECGMD2X609
BENEFICIAR CONTUL BANCAR 222470305143
(R) Spicuşor S.R.L. CODUL FISCAL 1002600050325
CONTUL TREZORERIAL
11301250150
BANCA BENEFICIARA CODUL BĂNCII
B.C. Banca SOCIALĂ S.A., Chişinău
B50CMD2X703
Tipul transferului
DESTINATIA PLAŢII Normai/Urgent

Pentru marfă conform cont facturii nr. 24 din 30,03.200..., inclusiv TVA 600 lei
N
L.Ş.
Codul tranzactiei Data primirii Data executării Semnăturile

Lucrul individual:
Problema 1
Tabelul 7.6
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Formula
Suma
de Continutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
i 2 •2 4 5

a) Acceptarea facturii RZ nr. 0233145 de la S A . „Moldtelecom" pentru 3 000


serviciile de telefon din secţia de Marketing
Trecerea în cont a sumei T.V.A. pentru factura RZ nr. 0233145 ?
b)
c) Stingerea prin virament a datoriei faţă de S.A. „Moldtelecom" ?

d) Conform actului de achiziţie s-a procurat materiale de la Cazacu 800


Vasile cu achitarea imediată din casierie
Reţinerea impozitului la sursa de plată de 5% ?
e)
f) Achitarea din casierie a datoriei faţă de Cazacu Vasile

g) Transferarea la bugetul de stat a impozitului la sursa de plata


h) înregistrarea avansului primit de la S.A. „Parisi" în vederea livrării 3 600
ulterioare a materialelor
Se reflectă suma T.V.A. de la avansul primit ?
i)
j) Stingerea prin virament a datoriei constatate faţă de bugetul de stat
aferente avansului primit
Ghid la contabilitatea întreprinderii 85

Aplicaţia 7.4. Calcularea şi contabilizarea salariului


Contabilitatea datoriilor calculate se referă în particular la obligaţiile care apar în relaţiile
întreprinderii cu personalul angajat, faţă de bugetul de stat central sau local, contribuţiile de
asigurări sociale şi medicale etc.
în componenţa datoriilor întreprinderii faţă de personal, sunt incluse următoarele:
- calculul şi achitarea salariului de bază şi suplimentar;
- calculul şi achitarea concediului de odihnă;
- calculul şi achitarea concediului de maternitate şi de boală.
Documentele primare utilizate de întreprindere în cadrul operaţiunilor economice cu
angajaţii sunt prezentate în figura de mai jos (figura 7.3):

Figura 7.3. Nomenclatorul documentelor utilizate în cadrul evidenţei personalului

Date iniţiale: tabel de pontaj lunile februarie, martie.

Se cere:
să se calculeze salariul brut în baza numărului de ore efectiv lucrate (tabel de pontaj);
să se calculeze reţinerile necesare (ţinând cont că salariaţii dispun de scutire
personală şi scutire pentru persoanele întreţinute);
sa se contabilizeze operaţiunile economice cu privire la calculul salariului în luna
februarie şi achitarea în luna martie în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor eco-
nomice;
să se întocmească Lista de plată a salariului.
00
c\

S . R . L . " S P I C U Ş O R " c..f. 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5


Tabel de pontaj februarie, 200...
Numele, ZILELE LUNII Total
prenumele
Zile Zile
i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 frecvenţă absenţă
Popescu Vasile 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 b b b b b _ - 16
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21
Coliban M a r i a n 0 0 0 0 0 0 0 0
Ioniţă M a r i a 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 S 8 8 8 _ _ 21
Guzun Alina 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 S 0 0 8 8 8 8 8 _ - 21 _
8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 21

OO 00
Buhac Ana 0
i Mulin Victoria 8 0' 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 21 5
Chiţan Ion 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 21 Ci
o
-
Si C o idu căt or c 'orna bil-ş e f
o
S . R . L . " S P I C U Ş O R" c..f. 1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 3 2 5
Tabel de pontaj martie, 200... o
s
Numele, ZILELE LUNII Tot al
a
ba
prenumele tr»
>3
Zile Zile £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ls 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 frecventă absentă
Popescu Vasile 0 0' b b b 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 18 _
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21
Coliban M a r i a n 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionită M a r i a 0 0 8 S 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 21 _
Guzun Alina 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 21 _
Buhac Ana 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 21
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CC oo

00 oo
oo oc

Mulin Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 21 -

Chiţan Ion 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 21
Conducător Contabil-şef
Ghid la contabilitatea întreprinderii 87

Rezolvare:

S.R.L."SPICUŞOR"
1002600050325

Calculul salariului pentru luna februarie, 200...

Numărul de Calculul
Numele, Coeficientul Salariul tarifar
Nr. Funcţia ore efectiv salariului
prenumele tarifar (lei/oră)
lucrate brut
1 2 3 4 5 6 7
1 Popescu Vasile director 4 21,30
(2 copii) (4x900)/169
2 Coliban Mariana contabil 3 15,98
(4 copii) (3 x 900) / 169
3 ioniţă Maria vânzătoare 2,0 10,65
(2 copii) (2 x 900) /1 69
4 Guzun Alina vânzătoare 2,0 10,65
(2 copii) (2x900)/169
5 Buhac Ana brutar 1,30 6,92
(2 copii) (1,30x900)/169
6 Mulin Victoria brutar 1,20 6,39
(2 copii) (1,20x900)/169
7 Chiţan Ion şofer 1,50 7,99
(2 copii) (1,50x900)/169
Total

S.R.L."SPiCUŞOR"
1002600050325

Calculul reţinerilor din salariu calculat în februarie, dar achitat în martie, 200...

Numele, Salariul Asigurările Asigurările Venitul Impozitul Salariul


Nr.
prenumele brut medicale sociaie impozabii pe venit net
2 3 4 5 g 7 S

Total
88 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

S.R.L/'SPICUŞOR"
1002600050325
Lista de plată a salariului nr.3
Martie, 200...
Numele, Suma totală spre
Nr. Funcţia Semnătura
prenumele plată
1 2 3 4 5

Total

Suma totală de
lei bani

.R.L."SPICUŞOR"
1002600050325
Calculul salariului pentru iuna martie, 200...

Numărul de Calculul
Numele, Coeficientul Salariul tarifar
Nr. Funcţia ore efectiv salariului
prenumele tarifar (lei/oră)
iucrate brut
1 2 3 4 5 6 7
1 Popescu Vasile director 4 21,30
(2 copii) (4 x 900) / 169
2 Coliban contabil 3 15,98
Mariana (3x900)/169
(4 copii)
3 loniţă Maria vânzătoare 2,0 10,65
(2 copii) (2 x 900) /1 69
4 Guzun Alina vânzătoare 2,0 10,65
(2 copii) (2x900)/169
5 Buhac Ana brutar 1,30 6,92
(2 copii) (1,30x900)/169
6 Mulin Victoria brutar 1,20 6,39
(2 copii) (1,20x900)/169
7 Chiţan Ion şofer 1,50 7,99
(2 copii) (1,50x900)/169
Total
Ghid la contabilitatea întreprinderii 89

Tabelul 7.7
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Formula contabilă
de Conţinutul operaţiei economice Suma
Dt. Ct.
rând
1 2 3 4 5
februarie
a. Calcularea salariului:
• personalului administrativ
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei
• muncitorilor
b. Calcularea CNAS achitat de angajator:
• personalului administrativ
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei
• muncitorilor
c. Calcularea CNAM achitat de angajator:
• personalului administrativ
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei
• muncitorilor
martie
7.10 Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale din salariu

7.11 Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări medicale din salariu

7.12 Reţinerea impozitului pe venit din salariu

7.13 Reflectarea transferului la bugetul de stat a impozitului pe venit


reţinut din salariul pentru luna martie
7.14 Reflectarea transferului contribuţiilor individuale de asigurări
sociale reţinute din salariul pentru luna martie
7.1.5 Se ridică de la bancă numerar pentru plata salariului pentru luna
martie
7.16 Se achită din casă salariul pentru luna martie

7.17 Calcularea salariului:


• personalului administrativ;
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei;
• muncitorilor
7.18 Calcularea CNAS achitat din contul întreprinderii:
• personalului administrativ;
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei;
• muncitorilor
7.19 Calcularea CNAM achitat din contul entităţii:
• personalului administrativ;
- personalului ocupat cu desfacerea producţiei;
• muncitorilor

Aplicaţia 7.5. Calculul şi evidenţa concediului de odihnă

Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de m u n c ă beneficiază de dreptul
la concediu de odihnă anual. T u t u r o r salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit,
cu o durată m i n i m ă de 2 8 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
90 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţământ; ocrotirea sănătăţii,
serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă
anual (calculată în zile calendaristice). Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă
salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă.
înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de
muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:
a) femeilor - înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă poate fi acordat salariatului, în
baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite.
Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului,
poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.
Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei,
hotărârii) emis de angajator.
Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun
acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic.
Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de
concediu care nu poate fi mai mică decât suma salariului, sporurilor şi, după caz, a indemnizaţiei
de eliberare din serviciu pentru perioada respectivă.
Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice
înainte de plecarea salariatului în concediu.
Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern şi presupune
parcurgerea unei succesiuni logice strict determinate:
Ghid la contabilitatea întreprinderii 91

Date iniţiale:
Tabelul 7.8
Salariul calculat în ultimele 3 luni pentru dna Coliban Mariana
Zile Zile Zile Salariul
Luna
calendaristice lucrătoare Efectiv lucrate Calculat (lei)
Octombrie 31 23 20 1989
Noiembrie 30 22 22 2 189
Decembrie 31 21 21 2 088
Total 92 66 63 6266

Se cere:
să se calculeze indemnizaţia de concediu a dnei Cucu Mariana;
să se contabilizeze în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice ştiind că
durata concediului de odihnă este de 28 zile calendaristice.

Rezolvare:
1. =

2. =

3.

S.R.L."R&G"
1002600050312

Calculul reţinerilor din indemnizaţia de concediu


Numele, Salariul Asigurările Asigurările Venitul Impozitul Salariul
Nr.
prenumele brut medicale sociale impozabil pe venit net
1 2 3 4 5 6 7 8

Total

Conducător Contabil - şef

S.R.L."R&G"
1002600050312
Lista de plată a indemnizaţiei de concediu nr.4
Martie, 200...
Nr. Numele, prenumele Funcţia Suma totală spre plată Semnătura
1 2 3 4 5

Total
Suma totală de
lei bani
92 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Tabelul 7.9
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Suma
de Conţinutul operaţiei economice Dt. Ct.
(lei)
rând
1 2 3 4 5
a) Se calculează indemnizaţia de concediu ?
\
OJ Se calculează CNAS achitate ue patron
c) Se calculează CNAM achitate de patron ?

d) Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale din


?
indemnizaţia de concediu
e) Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări medicale din
?
indemnizaţia de conccaiu
f) Reţinerea impozitului pe venit din indemnizaţia de concediu ?

g) Reflectarea transferului la bugetul de stat a impozitului pe venit


?
reţinut din indemnizaţia de concediu
h) Reflectarea transferului contribuţiilor individuale de asigurări
?
sociale reţinute din indemnizaţia de concediu
i) Reflectarea transferului contribuţiilor individuale de asigurări
?
medicale reţinut din indemnizaţia de concediu

j) Se achită din casă indemnizaţia de concediu ?

Aplicaţia 7.6. Calculul şi evidenţa concediului medical

Concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului


medical eliberat potrivit legislaţiei în vigoare.
Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se
acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile
calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor
complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii - 70 de zile calendaristice).
.VI o du! de calculare a indemnizaţiei pentru concediul medical şi de maternitate este stabilit
de Guvern şi presupune parcurgerea unei succesiuni logice strict determinate:
Ghid la contabilitatea întreprinderii 93

N.B.: Concediul medical se calculează pentru fiecare lună calendaristică în parte

Date iniţiale:
certificat de concediu medical nr. 2 6 6 5 0 3 .

Se cere:
să se calculeze concediul de boală dlui Popescu Vasile, având un venit mediu de 2 8 0 0
lei (7 ani vechime în muncă);
să se efectueze reţinerile necesare şi să se contabilizeze informaţia economică în
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice.

Rezolvare:
• februarie
1. =

2, =
3.
martie
3.
4.
5.

CERTIFiCAT DE CONCEDIU MEDICAL


PRIMAR - URMAREA CERTIFICATULUI NR. . Seria 07 NR. 266503
(a sublinia respectiv)
Spitalul de urgenţă, secţia Neurologie
(denumirea şi adresa instituţiei curative)
Este eliberat 05 martie, 200N Ştampila instituţiei curative
(data, luna)
Popescu Vasile Vîrsta 40
(numele şi prenumeie bolnavului)
S.R.L. "SPICUSOR"
(unde lucrează-denumirea întreprinderii ori instituţiei) Bărbaţi Femeie
(a sublinia respectiv)

DIAGNOZA: Diagnoza finală:


Disfuncţie vegetală Disfuncţie vegetală suprasegmentată
De indicat cauza delimitării vitalităţii (boală, accident de serviciu sau în condiţii de trai, carantină,
îngrijirea unui bolnav sau copil, tratament la staţiune balneară, protezare, concediu pentru graviditate şi
naştere)

(dacă concediul este în legătură cu îngrijirea unui bolnav de indicat vîrsta bolnavului şi diagnoza, dacă
concediul este în legătură cu carantină de indicat boala, care a necesitat carantina, dacă concediul este în
legătură cu tratamentul la staţiunea balneară de indicat începutul şi sfârşitul biletului de tratament)
REGIMUL:
Stationar însemnări despre încălcarea regimului: Semnătura medicului.
Trimis la C.E.M.V.
S-a aflat staţionar de la. .anul 200 până la anul 200
anul 200
Semnătura medicului
A-l trece temporar la alt lucru de la. anul 200
până la anul 200 Ştampila C.E.M.V.

Semnătura medicului şef


E L I B E R A R E DE LA L U C R U
94 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

De la ce dată Până la ce dată inclusiv Funcţia şi numele Semnătura medicului


medicului
De la 25.02.200N Cinci martie M.c.l Diaconescu M,
(data, luna) (data şi luna cu litere) Ş/S Bunescu R.
A ÎNCEPE LUCRUL
De la Şase martie (funcţia, numele şi ştampila institutiei curative
(data şi luna cu litere) semnătura
medicului)

S.R.L."SPICUŞOR"
c.f. 1002600050325

Calculul reţinerilor
2 din indemnizaţia
l de concediu medical
Numele, Salariul Asigurările Asigurările Venitul Impozitul Salariul
Nr.
prenumele brut medicale sociale impozabil pe venit net
1 2 3 4 5 6 7 8

Total

Conducător Contabil - şef

S.R.L."SPICUŞOR"
c.f. 1002600050325

Lista de plată a indemnizaţiei de concediu medical nr.5


Martie, 200...
Suma totală spre
Nr. Numele, prenumele Funcţia Semnătura
plată
1 2 3 4 5

Totai

Suma totală de
lei bani

Tabelul 7.10
J u r n a l u l de î n r e g i s t r a r e a o p e r a ţ i u n i l o r e c o n o m i c e
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând Clei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
7.20 Se calculează indemnizaţia de concediu medical ?

7.21 Se achită din casă indemnizaţia de concediu medical ?


Ghid la contabilitatea întreprinderii 95

în componenţa obligaţiilor entităţii economice faţă de bugetul de stat sunt incluse urmă-
toarele impozite şi taxe:
1. Impozite şi taxe generale vărsate la bugetul de stat central sau local:
impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice;
- TVA;
accize
taxa vamală;
taxele percepute în fondul rutier;
impozitul funciar;
impozitul pentru bunurile imobiliare;
impozitul pentru folosirea resurselor naturale;
taxa pentru amenajarea teutonului etc.
Impozitul pe venit al persoanelor fizice se reţine din salariu şi se achită lunar la bugetul de
stat. în baza exemplului 7.3 se cere să se întocmească Darea de seamă privind suma venitului
achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (IRV 08).

Aplicaţia 7.7. Modalitatea de evidenţă şi întocmire a declaraţiei TVA

Fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare
perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul
Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.
Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată
pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe
această perioadă, cu excepţia achitării TVA în buget la serviciile importate, a cărei achitare se face
la momentul efectuării plăţii pentru serviciul importat.
Perioada fiscală privind TVA constituie o lună calendaristică, începând cu prima zi a lunii,
întocmirea declaraţiei TVA presupune parcurgerea următoarelor etape:

N.B.: Anexa la Declaraţia TVA se întocmeşte numai în baza facturilor TVA de la procurare

Date iniţiale:
facturile fiscale de la procurări şi de la vânzări din toate temele pentru luna martie.
96 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Se cere:
să se întocmească Registrul de evidenţă a vânzărilor, Registrul de evidenţă a
procurărilor şi Declaraţia T V A ;
să se contabilizeze informaţia economică în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice.

Rezolvare:

S.R.L/'SPICUŞOR"
c.f. 1002600050325
Registrul de evidenţă a livrărilor
Seria şi Livrările impozabile
H a ţ a şljhar|r|! nanNmjraa
Descrierea
Nr. număru! conform taxelor Codu!
succintă a
d/o facturii facturii fiscale beneficiarului costul suma fiscal
lucrării
fiscale fără TVA TVA

S.R.L/'SPICUŞOR"
C.f. 1002600050325
Registrul de evidenţă a procurărilor
Livrările
Seria şi Data
Descrierea impozabile
Nr. numărul eliberării Denumirea Codul
succintă a conform taxelor
d/o facturii facturii beneficiarului fiscal
lucrării costul suma
fiscale fiscale
fără TVA TVA

t
Ghid la contabilitatea întreprinderii 97

Tabelul 7.11
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
7.22 ?

Aplicaţia 7.8. Calcularea, contabilizarea şi modalitatea de întocmire a declaraţiei taxei pentru


amenajarea teritoriului

Taxa pentru amenajarea teritoriului este o taxă locală fiind achitată în bugetul unităţilor
administrativ-teritoriale trimestrial. Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Baza impozabilă o
constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în
cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial
de salariaţi. Pentru fiecare persoană se achită câte 40 lei anual (10 lei trimestrial).

Date iniţiale:
vezi exemplul 7.4

Se cere:
să se întocmească Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului ( T A T 07 cu
condiţia că toate persoanele sunt de bază);
să se contabilizeze operaţiunea economică în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice.

Tabelul 7.12
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice Suma
de rând Dt. Ct.
1 2 3 4 5
7.23 Se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului ?

7.24 Se transferă la bugetul de stat datoria privind taxa pentru >


amenajarea teritoriului

Lucrul individual:
Tabelul 7.13
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula
Suma
de Conţinutul operaţiei economice contabilă
(lei)
rând Dt. Ct.
1 2 3 4 5
*a) Se calculează salariul:
• personalului administrativ şi de conducere; 60 0 0 0
• muncitorilor care participă la ambalarea produselor; 16 0 0 0
• muncitorilor din secţia de producţie; 40 0 0 0
• paza şi deridicătoarele. 8 000
98 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

1 2 3 4 5
*b) Se efectuează defalcările pentru asigurările sociale din salariul calculat: ?
?
• personalului administrativ şi de conducere;
?
• muncitorilor care participă la ambalarea produselor; ?
• muncitorilor din secţia de producţie; ?

• paza şi deridicătoarele.
*c) Se efectuează defalcările pentru asigurările medicale din salariul ?
?
calculat:
?
• personalului administrativ şi de conducere; ?
• muncitorilor care participă la ambalarea produselor; ?
• muncitorilor din secţia de producţie;
« paza şi deridicătoarele.
*c) Se reţine din salariul personalului:
» impozitul pe venit al persoanelor fizice; 20 000
• defalcările în fondul de pensii; ?

» contribuţia individuală de asigurare medicală ?

• conform titlurilor executorii (din salariul şoferului lonescu Pavel). 400


*d) Calcularea:
• Impozitul pe bunurile imobiliare; 1 500
• Impozitul pentru folosirea resurselor naturale; 250
• Taxa pentru amenajarea teritoriului. 360
* e ) Transferarea la bugetul de stat a impozitele şi taxele calculate ?

*f) Achitarea din casă a pensiei alimentare reţinute de la dnul lonescu Pavel ?
Ghid la contabilitatea întreprinderii 99

Capitolul 8
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR Şl VENITURILOR

Aplicaţia 8.1. Contabilitatea cheltuielilor

Regulile de funcţionare ale conturilor de cheltuieli sunt diferite în comparaţie cu celelalte


conturi de activ. In cursul anului conturile de cheltuieli se debitează, iar la sfârşitul anului se
creditează cu contul 351 „Rezultatfinanciar total".

Date iniţiale
UUiiv
Ci VW^llUlUi'vW Viii i V-U.XOL4J. i Uliii Illtli liv^ AJ\J\J »t» HUlll^lUlULW WU VlilW CA
Î. t

Se cere.
să se selecteze toată informaţia economică din Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice care se referă la conturile de cheltuieli;
să se calculeze totalul rulajelor debitoare.

Rezolvare:

Contul 711
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul 712
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


100 Ulm GRIGOROI, AlionaBÎRCĂ

713
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

721
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Aplicaţia 8.2. Contabilitatea veniturilor

Regulile de funcţionare ale conturilor de venituri sunt diferite în comparaţie cu celelalte


conturi de pasiv. In cursul anului conturile de venituri se creditează, iar la sfârşitul anului se
debitează cu contul 351 „Rezultatfinanciar total".

Date iniţiale:

Operaţiile economice din cursul lunii martie, 200... numerotate cu cifre arabe:

Se cere:
să se selecteze toată informaţia economică din Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice care se referă la conturile de venituri;
să se calculeze totalul rulajelor creditoare.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 101

Rezolvare:

611
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

612
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

621
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


102 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Capitolul 9
RAPOARTELE FINANCIARE ALE ENTITĂTILOR ECONOMICE >

Aplicaţia 9.1. Lucrările premergătoare pentru întocmirea rapoartelor financiare

întreg procesul de culegere, prelucrare şi prezentare a informaţiei economice se realizează


prin combinarea contabilităţii sintetice cu cele analitice (figura 9.1).

Figura 9.1. Metodica prelucrării informaţiei economice în cadrul entităţilor economice

Din figură se observă că contabilitatea analitică prin intermediul documentelor primare şi a


numeroaselor metode moderne de calcul oferă întregul suport tehnico-material necesar. Conta-
bilitatea sintetică culege toată informaţia furnizată de contabilitatea analitică şi o prelucrează prin
intermediul conturilor contabile în jurnalele-ordere deschise pentru fiecare cont sintetic în parte.
Soldul final lunar al fiecărui jurnal-order este transferat în cartea mare. Balanţele de verificare ale
conturilor analitice şi sintetice constituie o etapă intermediară între raportul financiar şi cartea
mare în care se verifică toate înregistrările şi calculele efectuate.
La întocmirea rapoartelor financiare, se desfăşoară o amplă activitate de pregătire care con-
stă din următoarele etape:
analiza operaţiilor economice şi verificarea corectitudinii întocmirii documentelor
primare şi obiectivităţii înregistrării acestora în conturile contabilităţii analitice;
corespunderea sumelor din contabilitatea analitică cu cele din contabilitatea sin-
tetică;
inventarierea şi evaluarea ulterioară a tuturor elementelor patrimoniale şi înregistra-
rea rezultatelor acestora în contabilitate;
închiderea registrelor jurnale şi transferarea soldurilor finale şi rulajelor debitoare în
cartea mare (după caz). Verificarea finală a datelor se realizează prin intermediul
balanţelor de verificare, după care se introduce în cartea mare.
Lucrările premergătoare la întocmirea rapoartelor financiare se referă şi la conturile de
venituri şi cheltuieli. Totalul cumulativ al rulajului conturilor de cheltuieli se înregistrează în de-
bitul contului 3S1 „Rezultatfinanciar total", iar rulajul conturilor de venituri se înregistrează în
Ghid la contabilitatea întreprinderii 103

creditul aceluiaşi cont. Diferenţa dintre sumele debitoare şi creditoare ale contului 351 „Rezultat
financiar total" reprezintă Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare şi se
înregistrează în Raportului de profit şi pierdere (Anexa nr.2 la S.N.C.5) postul 130.
Suma obţinută în postul 130 Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impo-
zitare ale Raportului de profit şi pierdere (Anexa nr.2 la S.N.C. 5) reprezintă baza de calcul
pentru determinarea impozitului pe venit. Baza respectivă este numită venitul contabil deter-
minat în conformitate cu regulile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Insă mărimea impo-
zitului pe venit ţinând cont de cerinţele legislaţiei în vigoare este necesar să fie calculat în baza
venitului impozabil.
Venitul impozabil reprezintă venitul contabil ajustat la regulile Codului fiscal în Declaraţia
cu privire la impozitul pe venit (VEN 04). Diferenţele care apar între venitul contabil şi cel fiscal
sunt reflectate ca diferenţe temporare şi(sau) permanente.
în contabilitatea financiară suma efectivă a impozitului pe venit se preia din Declaraţia cu
privire la impozitul pe venit (VEN 04), care se reflectă în conformitate cu S.N.C. 12 „Conta-
bilitatea impozitului pe venit" prin formula contabilă:
Debit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit"
Credit contul 534 „Datoriiprivind decontările cu bugetul"
Transferarea datoriilor privind impozitul pe venit calculat:
Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul"
Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională"
Anularea cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit se realizează astfel:
Debit contul 351 „Rezultat financiar total"
Credit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit"
După reflectarea în contul 351 „Rezultat financiar total" a cheltuielilor (economiilor) pri-
vind impozitul pe venit, soldul acestui cont reprezintă rezultatul financiar net (profit sau pier-
dere) al anului de gestiune, care se trece la contul 3 3 3 „Profit net (pierdere) al perioadei de ge-
stiune" prin următoarele formule contabile:
• în cazul în care suma totală a veniturilor (rulajul creditor la contul 351 „Rezultat financiar
total") depăşeşte suma cheltuielilor (rulajul debitor), întreprinderea înregistrează profit,
ce rămâne după impozitare şi care se reflectă prin formula contabilă:
Debit contul 351 „Rezultatfinanciar total"
Credit contul 3 3 3 „Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune"
• în caz contrar, adică atunci când suma veniturilor este mai mică decât suma cheltuielilor -
întreprinderea înregistrează pierderi, care se reflectă prin formula contabilă inversă:
Debit contul 3 3 3 „Profit net (pierdere)al perioadei de gestiune"
Credit contul 351 „Rezultatfinanciar total".
După trecerea la scăderi a profitului (pierderii) net al anului de gestiune contul 351 „Re-
zultat financiar total" şi nu va fi inclus în rapoartele financiare anuale.

Date iniţiale: aplicaţia 8.1, 8.2

Se cere:
să se determine rezultatul financiar total şi să se contabilizeze operaţiunile economice
în Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
să se întocmească Raportul de profit şi pierderi (forma nr.2).
104 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Notă: Contul 351 „Rezultat financiar total" se utilizează numai la sfârşitul perioadei de gestiune
(anului) pentru calcularea profitului net (pierderii nete). în problemar s-a realizat o deviere de la
aceasta regulă cu scopul de a demonstra teoretic (simplificat) modul de utilizare a acestui cont.

Tabelul 9.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Suma Formula contabilă
Conţinutul operaţiei economice
de rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 S
9.1 Decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din ?

vânzări

9.2 Decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din


activitatea de investiţii

9.3 Decontarea la finele perioadei de gestiune a costului


vânzărilor

9.4 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor


comerciale

9.5 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor


generale şi administrative

9.6 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor din


activitatea de investiţii

9.7 Reflectarea profitului net al anului de gestiune curent

Contul 351 „Rezultat financiar total"


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Aplicaţia 9.2. Deschiderea conturilor (cartea mare) şi întocmirea bilanţului contabil

Date iniţiale:
- bilanţ contabil al S.R.L. „SPICUŞOR" la data de 01.03.200...;
operaţiunile economice din temele 2, 3, 4, 5, 7 numerotate cu cifre arabe ;

Se cere:
să se calculeze rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor sintetice, soldurile finale;
să se întocmească balanţa de verificare a conturilor sintetice;
să se întocmească bilanţul contabil (Forma nr.l).
Ghid la contabilitatea întreprinderii 105

Bilanţ contabil al S.R.L. „SPICUŞOR" la data de 0 1 . 0 3 . 0 N


Suma
Activ Suma lei Pasiv
lei
Active nemateriale ( 1 1 1 ) 31452 Capitalul statutar ( 3 1 1 ) 5 400
Amortizarea activelor nemateriale ( 17 3 6 6 ) Profitul nerepartizat (pierderea 4 1 3 8 655
(113) neacoperită) al anilor precedenţi
(332)
A/Tiilz-No^islo fî-vc\{ 1 O"} 1
i r i i j l ^ I U W i V l l A . V y i i ' J J
tnn -r&Aîi- olck I V i l forwon
VJJ-VUJlLWXC. j y v
Innrr t"> r-1 T-V-11 f Ci
l i V l l l U i l g J-'J.JJLJ.iXV^ 10 0 0 0
(411)
Uzura mijloacelor fixe ( 1 2 4 ) (453 340) Datorii faţă de personal privind 12 568
retribuirea muncii ( 5 3 1 )
Materiale ( 2 1 1 ) 850 260-70 Datorii privind asigurările ( 5 3 3 ) 2 584
Casa ( 2 4 l ) 1 000-30
Conturi curente în valută naţională 2 000-00
(242)
Total activ 4 1 6 9 207 Total pasiv 4 169 207

Rezolvare:

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
106 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Rula) debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
coresnondent
X
coresnondent
X

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


Ghid la contabilitatea întreprinderii 107

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rula) debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


108 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


Ghid la contabilitatea întreprinderii 109

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


110 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


Ghid la contabilitatea întreprinderii 111

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

1 t „i
V . l J l l l U l
v
V ^ U I I l U i
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


IO
Balanţa de verificare a conturilor sintetice
Lei

Solduri iniţiale Rula Solduri finale


Simbolul conturilor Denumirea conturilor
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
La
La finele La finele La finele finele
Nr. Cod perioadei anului Nr. Cod perioadei anului
A C T I V P A S I V
crt. rd. degestine degestlune crt. rd. degestlune degestl
curente precedente curente ne
precedente
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10
1. A C T I V E P E T E R M E N LUNG 3. CAPITAL PROPRIU
1.1 Activc nemateriale 010 3.1 Capital statutar şi suplimentar 480
Active nemateriale (111, 112) Capital statutar (311)
Amortizarea activelor nemateriale (113) 020 Capital suplimentar (312) 490
Valoarea de bilanţ a activclor nemateriale 030 Capital nevărsat (313) 500
(rd.010 - rd.020)
Capital retras (314) 510
1.2 Active materiale pe termen lung 040 Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-i d.510) 520
Active materiale în curs de execuţie (121)
Terenuri (122) 050 3.2 Rezerve
Mijloace fixe (123) 060 Rezerve stabilite de legislaţie (321) 530
Resurse naturale (125) 070 Rezerve prevăzute de statut (322) 540
Uzura şi epuizarea acti velor materiale pe termen lung 080 Alte rezerve (323) 550
(124, 126)
Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen 090 Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560
lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
3.3 Profit ne repartizat (pierdere neacoperită)
1.3 Active financiare pe termen lung 100 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570
Investiţii pe tennen lung în părţi nelegate (131)
Investiţii pe termen lung în părţi legate (132) 110 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor 580
precedenţi (332)
Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung 133) 120 Profitul net (pierderea netă) a) anului de gestiune (333) 590
Creanţe pe termen lung (134) 130 Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600
Active amânate privind impozitul pe venit ( 1 3 5 ) 140 Total s. 3.3 (rd.±570±rd.580+rd.590-rd.600) 610
Avansuri acordate ( 1 3 6 ) 150 3.4 Capital secundar 620
Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Total s.1.3 160 Subvenţii (342) 630
(rd.100+rd.l 10+rd. 120+rd. 130+rd. 140+rd. 150)
1.4 Alte active pe termen lung ( 1 4 1 , 1 4 2 ) 170 Total s. 3.4 (rd.±620+rd.630) 640
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.l60+rd,170) 180 T O T A L capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 650
1.2 4. DATORII P E T E R M E N L U N G
4.1 Datorii financiare pe termen lung
2. ACTIVE CURENTE Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660
2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale împrumuturi pe termen lung (413) 670
Materiale (211) 190 Alte datorii financiare pe termen lung (414) 680
Animale la creştere şi îngrăşat (212) 200 1 Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680| 690
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214) 210 4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arendă pe termen lung (421) 700
Producţia în curs de execuţie (215) 220 Venituri anticipate pe termen lung (422) 710
Produse (216) 230 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423) 720
Mărfuri (217) 240 Avansuri pe ternien lung primite (424) 730
Total s. 2.1 250 Datorii amânate privind impozitul pe venit (425) 740
(rd.l90+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)
2.2 Creanţe pe termen scurt Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750
Creanţe aferente facturilor comerciale (221) 260 Total s. 4.2 760
(rd.700+rd.710+rd.72(l+rd.730+rd,740+rd.750)
Corecţii la creanţe dubioase (222) 270 Total capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770

Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate (223) 280 5. DATORII P E T E R M E N SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Avansuri pe termen scurt acordate (224) 290 Credite bancare pe termen scurt (511, 512) 780
Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 300 împrumuturi pe termen scurt (513) 790
(225)
Creanţe preliminate (226) 310 Cota curentă a datoriilor pe termen lung (514) 800
Creanţe pe termen scurt ale personalului (227) 320 Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516) 810
Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330 Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd810) 820
Alte creanţe pe termen scurt (229) 340 5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Total s. 2.2 (rd.260- rd.270+rd.280+rd.290+rd.300 350 Datorii pe teremen scurt privind facturile comerciale 830
+rd.310+rd.320 + rd.330 + rd.340) (521)
2.3 Investiţii pe termen scurt Datorii pe teremen scurt faţă de părţile legate (522) 840
Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate (231) 360 Avansuri pe teremen scurt primite (523) 850
Investiţii pe termen scurt în părţi legate (232) 370 Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850| 860
Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt 233) 380 5.3 Datorii pe termen scurt calculate 870
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii (531)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 390 Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532) 880
2.4 Mijloace băneşti Datorii privind asigurările (533) 890
Casa (241) 400
Conturi curente în monedă naţională (242) 410 n Datorii privind decontările cu bugetul (534) 900
Conturi curente în valută străină (243) 420 Datorii preliminate (535) 910
Alte mijloace băneşti (244, 245, 246) 430 Datorii privind plăţile extrabugetare (536) 920
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440 Datorii fată de fondatori şi alţi participanţi (537) 930
2.5 Alte active pe termen scurt (251, 252) 450 Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminate 940
(538)
Alte datorii pe termen scurt (539) 950
T O T A L capitolul 2 460 Total s. 5.3 960
(rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.93
0+ rd.940+rd.950)
T O T A L capitolul 2 460 T O T A L capitolul 5 (rd.820+rd.86(i+rd.960) 970
(rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)
T O T A L G E N E R A L - A C T I V (rd,180+rd.460) 470 T O T A L G E N E R A L - P A S I V (rd.650+rd.770+rd.970) 980

Conducătorul unităţii

Contabil-şef
116 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

Raportul de profit şi pierdere


Cod Perioada Perioada
Indicatori rd. de gestiune corespunzătoare
Показатели Код. a anului precedent
Стр.
1 2 3 4
Venituri dinvânzări(61l) 010
Costul vânzărilor ( 7 1 1 ) 020
Profit brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) 030
Alte venituri operaţionale ( 6 1 2 ) 040
Cheltuieli comerciale ( 7 1 2 ) 050
Cheltuieli generale şi administrative ( 7 1 3 ) 060
Alte cheltuieli operaţionale ( 7 i 4 ) 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 080
(pierdere)
(rd.u3Q+rd.G40-rd.Q50-rd.060-rd.Q70)
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) 090
(621-721)
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) 100
(622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: 110
profit (pierdere) (rd.±080±rd.090±rd.l00)
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) ( 6 2 3 - 7 2 3 ) 120
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la 130
impozitare (rd.±110±rd.l20)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit ( 7 3 1 ) 140
Profit net (pierdere ) (rd.±130±rd.!40) 150

Contabil-şef
Главный бухгалтер
Ghid la contabilitatea întreprinderii 117

Capitolul 10
CONTABILITATEA CONSUMURILOR

Aplicaţia 10.1. Calcularea costului produselor

Pornind de la prevederile actelor legislative din Republica Moldova, contabihtatea de gesti-


une nu este obligatorie pentru toate întreprinderile, îndeosebi pentru societăţile comerciale din
sectorul micului business, care aplică sistemul contabil simplificat.
Consumurile reprezintă totalitatea resurselor materiale şi umane utilizate în scopul obţinerii
unui produs finit (prestării serviciilor) pentru comercializare sau nevoi proprii. In Planul de
conturi acestea sunt repartizate în clasa 8 „Conturi ale contabilităţii de gestiune". Legătura dintre
contabilitatea financiară şi de gestiune este analizată în figura 10.1.

* - contabilitatea financiară
** - contabilitatea de gestiune

Figura 10.1. Schema generală privind legătura dintre conturile de cheltuieli


ale contabilităţii financiare şi cele ale contabilităţii de gestiune

Punctul iniţial al oricărei activităţi economice îl constituie procurarea de materii prime şi


necesar gospodăresc în baza facturilor fiscale (facturi de expediţie) întocmite de cumpărător şi
care se păstrează în depozitul întreprinderii. Toate cheltuielile efectuate în secţia de producţie
sunt contabilizate drept consumuri pornind de la regulile contabilităţii de gestiune. Produsele
finite obţinute se depozitează, iar în momentul vânzării consumurile efectuate se înregistrează
prin intermediul conturilor de cheltuieli ale contabilităţii financiare prin intermediul următoarei
formule contabile:
Debit contul 711 „ Costul vânzărilor";
Credit contul 216 „Produse finite".
118 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Prin intermediul acestei formule contabile se realizează legătura dintre contabilitatea finan-
ciară şi cea de gestiune.
Calcularea costului de producţie se determină prin parcurgerea unei succesiuni logice strict
determinate:

Date iniţiale:
S.R.L. „Spicuşor" produce următoarele tipuri de produse finite: plăcinte (A), chifle (B). în
cursul lunii martie s-au înregistrat următoarele operaţiuni:
- consumuri directe:
o materie primă (operaţiunea 4.7);
o salariul brutăreselor (operaţiunea 7.17);
o CNAS, CNAM (operaţiunea 7.18, 7.19);
- consumuri indirecte:
o uzura mijloacelor fixe (operaţiunea 3.4);
o amortizarea activelor nemateriale (operaţiunea 2.3);
o consumul de apă, energie electrică şi telefonul (operaţiunea, 7.1, 7.3, 7.5).

Se cere:
- să se calculeze costul efectiv al fiecărui produs separat.
Notă: Pentru producerea chiflelor în cursul lunii s-au consumat următoarele materii prime:
faină - 1 000 kg, magiun - 50 buc., drojdie - 60 buc., margarină - 40 buc., fiole esenţă - 30 buc.
Salariul brutăreselor şi uzura mijloacelor fixe se divizează astfel: 70% pentru plăcinte, 30% pentru
chifle. Consumul de apă, energie electrică şi telefonul se repartizează astfel:
a) consumul de apă
• plăcinte (60%);
. chifle (40%);
b) serviciile telefonice
Ghid la contabilitatea întreprinderii 119

. plăcinte (50%);
. chifle (50%).
c) consumul energiei electrice
. plăcinte (40%);
. chifle (60%).

Rezolvare:

Contul 8111 „Activităţi de bază" (plăcinte)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Contul 8112 „Activităţi de bază" (chifle)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

- consumurile indirecte

Contul 8131 „Consumuri iridirecte de producţie" (plăcinte)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor


120 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Contul 8132 „Consumuri indirecte de producţie" ( chifle)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent

Rulaj debitor Rulaj creditor

Tabelul 10.1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. Formula contabilă
Suma
de Conţinutul operaţiei economice Dt. Ct.
(lei)
rând.
1 z 3 4 5
10.1 Repartizarea consumurilor indirecte de producţie la sfârşitul
perioadei şi includerea acestora în costul produselor aferente
activităţii de bază a întreprinderii:
• plăcinte
• chifle
10.2 Reflectarea produselor finite în secţia de producţie la costului
efectiv şi anume:
• plăcinte
• chifle
10.3 Reflectarea costului efectiv al produselor vândute

Notă: toate produsele fabricate în cursul lunii martie au fost vândute în aceeaşi lună.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 121

Anexa 1
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice
Nr. de Suma Formula c ontabilă
Conţinutul operaţiei economice
rând (lei) Dt. Ct.
1 2 3 4 5
2* Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung
2.1 Reflectarea cheltuielilor pentru obţinerea unei noi reţete de
fabricare a franzelei „Basarabia": 112 %
- salariul personalului implicat 3 000 531
- contribuţiile de asigurări sociale şi medicale 795 533
- consumul de materie primă şi materiale 580 211
- serviciile prestate de altă întreprindere 70 521
Punerea in funcţiune a reţetei pentru franzela „Basarabia A A AC
~T 7 7 J
111
i . k
111
I i i -

2.3 Reflectarea cheltuielilor privind calculul amortizării activelor


nemateriale în luna martie din: 367 % H3
- secţia de producţie; 167 813
- secţia administrativă 200 713
2.4 Decontarea sumei uzurii calculate şi acumulate a sistemului de 3 420 113 111
operare scos din funcţiune
3 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
3.1 Reflectarea valorii de intrare a camerei frigorifice achiziţionate 5 000 123 521
3.2 Trecerea în cont a T V A de la procurare 1000 5342 521
3.3 Stingerea prin transfer de la contul curent în valută naţională a 6 000 521 242
datoriei furnizorului pentru camera frigorifică
3.4 Calcularea uzurii mijloacelor fixe în luna martie: % 124
- secţia de producţie; 10 0 0 0 813
- secţia de desfacere; 1855 712
- secţia administrativă; 75 713
3.5 Decontarea uzurii la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 18 000 124 123
3.6 Casarea valorii de bilanţ 400 721 123
3.7 Decontarea sumei uzurii acumulate a mijlocului fix 13 560 124 123
3.8 Casarea valorii de bilanţ a mijlocului fix vândut 7 350 721 123
3.9 Recunoaşterea creanţei şi a venitului rezultat din vânzarea mij- 15 000 229 %
loacelor fixe 12 500 621
2 500 5342
3.10 încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea mijlocului fix 15 000 242 229

4 Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale


4.1 înregistrarea materialelor primite de la furnizori în baza 8 649 211 521
facturii CZ nr. 1753177 cu achitarea ulterioară
4.2 Trecerea în cont a TVA. facturii C Z nr. 1753177 1 729-80 534 521
4.3 Virarea datoriei faţă de furnizori 10 378-80 521 242
4.4 înregistrarea materialelor primite de la persoane fizice în baza 6 4 5 0 211 539
actului de achiziţie AC nr.200457 cu achitarea ulterioară
4.5 Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată (5%) în actul 322-50 539 534
de achiziţie AC nr.200457
4.6 Virarea la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată 322-50 534 242
122 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

4.7 Reflectarea consumurilor de materie primă din luna martie 20 810-60 811 211
conform bonului de consum nr.64 şi nr.65
4.8 Achitarea din casierie a datoriei faţă de Chiriac Andrei 6 127-50 539 241
5 Contabilitatea creanţelor şi a mijloacelor băneşti
5.1 Constatarea creanţelor şi a veniturilor aferente produselor 2 080 221 611
livrate S.R.L. „ P & G "
5.2 Reflectarea T V A aferente produselor livrate 416 221 534
C1 — —
^uiuiaituta vtiuLuxuui uxu 1„ vauuuit „„..„
J ; „ piuuuiicit 1„>.
^ctsuduciui ~r
AH
/ Tz^w
i n 1
A-Tl
I A
vii
fizice cu achitarea în numerar (imediată)
5.4 Reflectarea T V A aferente mărfurilor livrate persoanelor fizice 9 444 241 534
5.5 Reflectarea transferului de mijloace băneşti S . R L . 1 200 224 242
„Prima" în scopul livrării ulterioare a materialelor
5.6 A (•ni'^'ifai iiTincnlnî ^Toiorio 1 000 227 211
5.7 Reflectarea materialelor procurate prin intermediul titularului 735-60 211 521
de avans
5.8 Trecerea în cont a T V A aferente materialelor procurate 147-12 534 521
5.9 Decontarea creanţelor aferente personalului pe seama dato- 882-72 521 227
riilor faţă de furnizori
5.10 Returnarea în casierie a avansului neutilizat 117-28 241 227
5.11 Acordarea avansului din casierie 3 097 227 241
5.12 Reflectarea cheltuielilor de deplasare ale dlui POPESCU VASILE 3097 713 227
5.13 Reflectarea cheltuielilor de deplasare 365 713 532
5.14 Achitarea cheltuielilor de deplasare dnei COLIBAN MARIANA 365 532 241
5.15 Reflectarea împrumutului pe termen scurt primit 20 000 241 513
5.16 Depunerea încasărilor la contul curent 35 0 0 0 242 241
5.17 Reflectarea transferului contribuţiei de asigurări sociale 2 143-14 5331 242
obligatorii achitate de patron
5.18 Reflectarea transferului a contribuţiei medicale de stat 879-76 5333 242
obligatorii achitate de patron şi individuală
5.19 Reflectarea comisionului bancar 10 713 242
7 Contabilitatea datoriilor
7.1 Reflectarea datoriei faţă de S.A. „APĂ-CANAL" 398,77 813 521
(90 % din suma totală se consumă în secţia de producţie şi 44,31 713 521
10% în secţia administrativă)
7.2 Trecerea în cont a sumei T V A pentru serviciile de apă rece şi 88-62 5342 521
canalizare
7.3 Reflectarea datoriei faţă de S.A. „ M O L D T E L E C O M " 288 713 521
( 6 0 % din suma totală se consumă în secţia administrativă. 120 712 521
25% în magazin şi 15% în secţia de producţie) 72 813 521
7.4 Trecerea în cont a sumei TVA pentru serviciile de telecomunicaţii 96 534 521
7.5 Reflectarea datoriei faţă de S.A. „ICS RE CHIŞINĂU" ( 2 0 % 305-76 713 521
din suma totală se consumă în secţia administrativă, 10% în 152-88 712 521
magazin şi 70% în secţia de producţie) 1 070-16 813 521
7.6 Trecerea în cont a sumei TVA pentru consumul energiei electrice 306-76 534 521
7.7 înregistrarea avansului primit de la S . R L . „Prima" în vederea 3600 242 523
livrării ulterioare a materialelor.
7.8 Se reflectă suma T V A de la avansul primit 600 225 534
Ghid la contabilitatea întreprinderii 123

7.9 Stingerea prin virament a datoriei constatate faţă de bugetul 600 534 242
de stat aferente avansului primit
7.10 Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale din 754-08 531 5332
salariu
7.11 Reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări medicale din 439-88 531 5333
salariu
7.12 Reţinerea impozitului pe venit din salariu 428-96 531 5347
7.13 T^tlArtar^n transferului bufetul dt* stat ^ im n ozitului ^^ 428-96 5347 242
venit reţinut din salariul pentru luna martie
7.14 Reflectarea transferului contribuţiilor obligatorii de asigurări 754-08 5332 242
sociale achitate de angajator pentru luna martie
7.15 Se ridică de la bancă numerar pentru plata salariului pentru 11000 241 242
luna martie
7.16 Se achită din casa salariul pentru luna martie 10 9 4 5 - 0 8 531 241
7.17 Calcularea salariului: 12 9 0 9
• personalului administrativ; 5 752 713 531
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei; 4 920 712 531
9 muncitorilor 2 237 811 531
7.18 Calcularea CNAS achitat din contul întreprinderii: 2 969-07
• personalului administrativ; 1 322-96 713 5331
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei; 1 131-60 712 5331
• muncitorilor 514-51 811 5331
7.19 Calcularea C N A M achitat din contul întreprinderii: 451-82
• personalului administrativ; 201-32 713 5333
• personalului ocupat cu desfacerea producţiei; 172-20 712 5333
• muncitorilor 78-30 811 5333
7.20 Se calculează indemnizaţia de concediu medical 747-50 5333 531
7.21 Se achită din casă indemnizaţia de concediu medical 747-50 531 241
7.22 Transferarea datoriei privind T V A la bugetul de stat 5342 242
7.23 Se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului 70 713 5348
7.24 Se transferă la bugetul de stat datoria privind taxa pentru ame- 70 5348 242
najarea teritoriului
9 Rapoartele financiare ale unităţilor economice
9.1 Decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din 49 300-00 611 351
vânzări
9.2 Decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor din 12 5 0 0 - 0 0 621 351
activitatea de investiţii
9.3 Decontarea la finele perioadei de gestiune a costului vânzărilor 35 3 4 8 - 3 4 351 711
9.4 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor 8 351-68 351 712
comerciale
9.5 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor 11731-35 351 713
generale şi administrative
9.6 Decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor din 7 750-00 351 721
activitatea de investiţii
9.7 Reflectarea profitului net (pierderea netă) a perioadei de 1 381-37 333 351
gestiune
10 Contabilitatea consumurilor
124 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

10.1 Repartizarea consumurilor indirecte de producţie la sfârşitul


perioadei şi includerea acestora în costul produselor afe-
rente activităţii de bază a întreprinderii:
• plăcinte 7 785-32 811 813
• chifle 3 922-61 811 813
10.2 Reflectarea produselor finite în secţia de producţie la costul
efectiv şi anume:
• plăcinte 24 209-89 216 811
• chifle 11 138-45 216 811
10.3 Reflectarea costului efectiv al produselor vândute 35 3 4 8 - 3 4 711 216

* Numerotarea operaţiunilor economice de mai sus corespunde întocmai aplicaţiilor practice caracteristice S.R.L.
„SPICUŞOR" din lucrare care sunt numerotate cu cifre arabe.

Situaţia mişcării activelor nemateriale pe t e r m e n lung şi amortizării acestora


martie, 2 0 0 . . . (lei)
Mişcarea Uzura Valoarea
Denumirea Data Valoarea D. Calcularea
Nr. activelor acumulată de bilanţ
activelor punerii de U. uzurii
rând materiale Sold Ia Sold la
materiale in funcţiune intrare F.
intrări ieşiri lunară anuală 3 1 . 0 3 . 2 0 0 . . . 3 1 . 0 3 . 2 0 0 . . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Licenţa 3 1 . 1 2 . ON-4 4 500 5 - - 75 900 2925 1575
2 Reţeta de 31.12.0N -4 7 872 8 82 984 3198 4674
fabricaţie a
plăcintelor
3 Reţeta de 31.12.0N -4 8 160 8 85 1 020 3315 4845
fabricaţie a
chiflelor
4 Cheltuieli de 31.12.0N -4 7 500 5 - 125 1 500 4875 2625
constituire
5 Sistem 28.02.0N -3 3 420 3 3420 95 1 140 -

operaţional
6 Reteta 30.03.0N - 3 4445 4 445
„Basarabia"
Total 31452 4445 3420 - - 14313 18 1 6 4

Situaţia mişcării mijloacelor fixe şi uzurii acestora


martie, 2 0 0 . . . (lei)
Data Valoarea Mişcarea Uzura Valoarea
Denumirea Calcularea
Nr. punerii de intrare D.U.F activelor acumulată de bilanţ
activelor uzurii
rând în 01.01.0N ani materiale Sold la Sold la
materiale
funcţiune intrări ieşiri lunar anual 31.03.200... 31.03.200...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1G 11
1 Clădire 31.12.0N-4 3600 000 30 - - 10 000 120000 390 000 3 210 000
2 Chioşc TR-213 31.12.0N-4 45 000 5 750 9 000 29 250 15 750
(3buc)
3 Automobil 31.12.0N-4 60 000 5 - 1000 12 000 39 000 21000
„Ford"
4 Telefon/fax 31.12.0N-4 4 500 5 - - 75 900 2 925 1575
5 Cuptor FR-342 31.12.0N-4 21000 5 - 21000 - - - -
Ghid la contabilitatea întreprinderii 125

6 Rolă cu 31.12.0N-4 6 300 5 - 105 1260 4095 2 205


microunde
7 Calculator 28.02,0N-3 18 400 3 18 400 - -

8 Cameră 16.03.0N 5 000 5 000


frigorifică
„DERBY"
Total 3755 200 5 000 39400 - - 465 270 3 255 530

S.R.L."SPICUŞOR"
1002600050325
Caicului salariului pentru luna februarie, 200
Numărul Calculul
Numele, Coeficientul Salariul tarifar
Nr. Funcţia de ore efectiv salariului
prenumele tarifar (lei/oră)
lucrate brut
1 2 3 4 5 6
1 Popescu Vasile director 4 21,30 128 2 726
(2 copii) (4 x 900) / 169
2 Coliban Mariana L U
in + 1!
t i a u i i u
O
15,98 168 -) \tLQlZ
J U J

(4 copii) (3 X 900) / 169


3 loniţă Maria vânzătoare 2,0 10,65 168 1 789
(2 copii) (2 x 900) /1 69
4 Guzun Alina vânzătoare 2,0 10,65 168 1 789
(2 copii) (2x900)/169
5 Buhac Ana brutar 1,30 6,92 168 1 163
(2 copii) (1,30x900)/169
6 Mulin Victoria brutar 1,20 6,39 168 1 074
(2 copii) (1,20x900)/169
7 Chiţan ion şofer 1,50 7,99 168 1 342
(2 copii) (1,50x900)/169
Total 12 568-00

S.R.L. „SPICUŞOR"
1002600050325
Calculul reţinerilor din salariu calculat în februarie, dar achitat în martie, 200...
Numeie, Salariul Asigurările Asigurările Venitul impozitul Salariul
Nr.
prenumele brut medicale sociale impozabil pe venit net
1 2 3 4 5 6 7 8
Popescu Vasile
1 (2 copii) 2 726 95-41 163-56 1846 129-22 2 337-81
Coliban Mariana
2 (4 copii) 2 685 93-98 161-10 1525 106-75 2 323-17
loniţă Maria
3 (2 copii)
1 789 62-61 107-34 909 63-63 1 555-42
Guzun Alina
4 (2 copii) 1 789 62-61 107-34 909 63-63 1 555-42
Buhac Ana
5 (2 copii) 1 163 40-71 69-78 283 19-81 1 032-70
Mulin Victoria
6 (2 copii)
1 074 37-59 64-44 194 13-58 958-39
Chiţan Ion
7 (2 copii) 1 342 46-97 80-52 462 32-34 1 182-17
Total 12 568-00 439-88 754-08 428-96 10 945-08
126 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

S.R.L. „SPICUŞOR"
1002600050325

Calcuiul salariului pentru luna martie, 200...

Numărul
Calculul
Numele, Coeficientul Salariul tarifar de ore
Nr. Funcţia salariului
prenumele tarifar (lei/oră) efectiv
brut
lucrate
1 Mm J A
-T JE r
w
1 Popescu Vasile director 4 21,30 144 3 067
(2 copii) (4 x 900) / 169
2 Coiiban Mariana contabil 3 15,98 168 2 685
(4 copii) (3x900)/169
3 ioniţă Maria vânzătoare 2,0 10,65 168 1 789
(2 copii) (2 x 900) /1 69
4 Guzun Alina vânzătoare 2,0 10,65 168 1 789
(2 copii) (2x900)/169
JC D.
uui icn~A/-vi id brutar 1I ,JU
n C. Q*) 1I uo
C.O 11 11 /1
UJO
(2 copii) (1,30x900)/169
6 Mulin Victoria brutar 1,20 6,39 168 1 074
(2 copii) (1,20x900)/169
7 Chiţan ion şofer 1,50 7,99 168 1 342
(2 copii) (1,50x900)/169
Total 12 909

Rezolvare:
» februarie
1. 2 800 / 29 zile calendaristice = 96-55 lei;
2. 96-55 lei x 0,8 = 77-24 lei;
J. / / ici A ^ i n c — j o u - i u ici,

• martie
O 2 800 / 31 zile calendaristice = 90-32 lei;
O 90-32 lei X 0,8 = 72-26 lei;
o 72-26 lei x 5 zile = 361-30 lei;

S.R.L/'SPICUŞOR"
1002600050325

Calculul reţinerilor din indemnizaţia de concediu medical

Numele, Salariul Asigurările Asigurările Venitul Impozitul Salariul


Nr.
prenumele brut medicale sociale impozabil pe venit net
I 2 3 4 5 6 7 8
1 Popescu Vasile 747-50 747-50
Total 747-50

Conducător Contabil - şef


Ghid la contabilitatea întreprinderii 127

Coifitul 8111 „Actrimitaţi de bază"(plăcinte)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
4.7 211 14 443-70 10.2 216 24209-89
7.17 531 1 565-90
7.18 5331 360-16
7.19 5333 54-81
10.1 813 7 785-32
Rulaj debitor 24 209-89 Rulaj creditor 24 209-89

CnritiiI 8112 ..Activităti chifle")


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd
corespondent corespondent
T. /A 1
211 / C u ; / ; on 10.2 1 11 u/C
i
11 1HJ Q
X X U
AC

7.17 531 671-10


7.18 5331 154-35
7.19 5333 23-49
10.1 811 3 922-61
Rulaj debitor 11 138-45 Rulaj creditor 11 138-45

Contul 8131 „Consumuri indirecte de producţie" ( plăcinte)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
2.3 113 82 10.1 811 7 785-32
3.4 124 7 000
7.1 521 239-26
7.3 521 36-00
. 7.5 521 428-06
Rulaj debitor 7 785-32 Rulaj creditor 7 785-32

Contul 813 2 „Consumuri indirects de producţie" ( chifle)


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
2.3 113 85 10.1 811 3 922-61
3.4 124 3 000
7.1 521 159-51
7.3 521 36-00
7.5 521 642-10
Rulaj debitor 3 922-61 Rulaj creditor 3 922-61
128 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Contul 7 1 1
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
10.3 216 35 348-34 9.3 351* 35 348-34

Rulaj debitor 35 348-34 Rulaj creditor 35 348-34

Contul 7 1 2
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
3.4 124 1 855-00 9.4 351* 8351-68
7.3 521 120-00

7.5 521 152-88


7.17 531 4 920-00
7.18 5331 1 131-60
7.19 5333 172-20
Rulaj debitor 8351-68 Rulaj creditor 8351-68

Contul 7 1 3
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
••X 113 200-00 9.5 351* 11 731-35
3.4 124 75-00
5.12 227 3 097-00
5.13 532 365-00
5.19 242 10-00
7.1 521 44-31
7.3 521 288-00
7.5 521 305-76
111 531 5 752-00
7.18 5331 1 322-96
7.19 5333 201-32

7.23 5348 70-00


Rulaj debitor 11731-35 Rulaj creditor 11731-35
Ghid la contabilitatea întreprinderii 129

Contul 721
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
3.6 123 400-00 9.6 351* 7 750-00
3.8 123 7 350-00

Rulaj debitor 7 750-00 Rulaj creditor 7 750-00

611
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
9.1 3CI* 49 300-00 C X1 221 2 080-00
5.3 241 47 220-00

Rulaj debitor 49 300-00 Rulaj creditor 4 9 300-00

Contul 621
Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
9.2 351* 12 500-00 3.9 229 12 500-00

Rulaj debitor 12 500-00 Rulaj creditor 12 500-00

Contul 351 „Rezultat financiar total"*


Contul Contul
Nr/rd Suma Nr/rd Suma
corespondent corespondent
9.3 711 35 348-34 9.1 611 4 9 300-00
9.4 712 8 351-68 9.2 621 12 500-00
9.5 713 11731-35
9.6 721 7 750-00
Total 63 181-37 Total 61 800-00
9.7 333 1 381-37
W
o

S.R.L. „SPICUŞOR"
C. F. 1002600050325

Situaţia mişcării materialelor pentru luna martie 200...

Sold iniţial Intrări Ieşiri Sold fina!


Denumirea
Cod
materialelor
Q P S
Q P S Q P S Q P S

1 Făină (kg) 13990 5-43 75 9 6 5 - 7 0 2 000 5-43 10 860-00 11 9 9 0 5-43 65 105-70


2 Cartofi (kg) 30 6-50 195-00 200 7-00 1 400 150 6-94 1 039-80* 80 6-94 555-20
3 Magiun (buc) 500 7-00 3500-00 100 7-00 700-00 400 7-00 2 800-00
4 Ulei razdolie (buc) 300 18-00 5 400-00 300 18-39 5517-00 130 18-20 2 363-00* 470 18-20 8 554-00 Ci
£
5 Drojdie 100 2-00 200-00 60 2-00 120-00 40 2-00 80-00 O
6 Varză 100 10-00 1 000-00 100 10-00 1 000-00 - - - O
7 Miere 50 15-00 750-00 50 15-00 750-00 O
8 Ceapă 70 8-00 560-00 1 70 8-00 560-00
9 Brânză de oi 40 60-00 2 400-00 35 60-00 2 100-00 5 60-00 300-00
10 Brânză de vaci 0 17-00 340-00 20 17-00 340-00 - - -
o
3
11 Ciuperci prochef ( 4 2 5 ) 100 10-91 1 091-00 90 10-91 981-90 10 10-91 109-10 a

£
ta
12 Marg. „Moloc. Osobii." 200 4-93 986-00 140 4-93 690-20 60 4-93 295-80
13
14
Fiole esenţă cu rom (4)
Halva cu arahide (400G)
50
70
8-99
8-65
449-50
605-50
30
40
8-99
8-65
269-70
346-00
20
30
8-99
8-65
179-80
259-50
£

Total 85 260-70 15 0 9 9 - 0 0 20 810-60 79 549-10

Contabil-şef Mariana COLIBAN


* din cauza necorespunderii rezultatelor se adm ite (în activitatea practică) de modelat suma de la ieşiri în aşa fel ca să corespundă formulei S.I. + Int. - L e ş - S . F
Ghid la contabilitatea întreprinderii 131

Anexa 2

Procesul verbal de primire-predare a mijloacelor fixe (MF-1)

Procesul verbal de primire-predare a mijloacelor fixe se utilizează pentru a consemna intrarea


mijloacelor fixe în întreprindere, punerea în funcţiune a acestora. El se întocmeşte într-un singur exemplar
pentru fiecare obiect în parte de către comisia de recepţie, desemnată prin dispoziţia conducătorului
întreprinderii. Se admite completarea unui singur exemplar pentru recepţionarea mai multor obiecte în
cazul inventarului gospodăresc, instrumentelor, dispozitivelor care au aceeaşi valoare şi au fost
recepţionate pe parcursul unei luni calendaristice. In acest document se conţine toată informaţia cu privire
la sursa intrării, valoarea de intrare, valoarea de inventar, codul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale,
durata de funcţionare utilă, cota uzurii (amortizării), de asemenea, caracteristicile activului preluate din
paşaportul tehnic.

Simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
I 2 3
Se indică denumirea completă a întreprinderii care pune în funcţiune mijlocul fix,
Unitatea concomitent se indică şi codul fiscal. Unele întreprinderi dispun de stampilă
1
(întreprinderea) pătrată care conţine toată informaţia cu rechizitele întreprinderii şi în acest caz se
poate de aplicat această stampilă.
In această rubrica se indică numărul şi data dispoziţiei (contractului) emise de
2 Conducătorul
administraţia întreprinderii în baza căreia s-a procurat mijlocul fix respectiv.
Numărul Numărul documentului se preia din ultimul proces-verbal de primire-predare
3 documentului, întocmit. Data semnifică momentul punerii în funcţiune a mijlocului fix şi
data întocmirii includerea în componenţa contului 123 „Mijloace fixe".
Gestionarul este persoana care poartă răspunderea materială pentru integritatea
Codul
4 mijlocului fix respectiv. La întreprinderile mari fiecare gestionar are codul, în caz
gestionarului
contrar se indică numele şi prenumele persoanei responsabile.
Majoritatea întreprinderilor simbolizează fiecare subdiviziune sau clădire prin
intermediul unor coduri, în caz contrar se indică denumirea pe scurt. De regulă,
mijloacele fixe la procurare se localizează în depozitul întreprinderii, însă dacă
5.1 (Tabel) Secţia predatoare
momentul procurării nu corespunde cu momentul punerii în funcţiune atunci
această rubrică nu se completează. în cazul în care mijlocul fix a necesitat lucrări
de montare este necesar de indicat.
5.2 Secţia primitoare în această rubrică se indică locul în care va funcţiona mijlocul fix respectiv.
Este, de regulă, contul sintetic 123 „Mijloace fixe" însă la întreprinderile mari este
5.3(4) Contul debitor
necesar de indicat şi contul analitic. Spre exemplu 123110160.
în această rubrică se indică contul ce reflectă provenienţa mijlocului fix. Spre
5.5(6) Contul creditor
exemplu, contul analitic 521121.
Valoarea iniţială reprezintă valoarea de intrare în care se include preţul de
5.7 Valoarea iniţială achiziţie şi toate cheltuielile legate de procurarea (producerea) sa. Valoarea
iniţială conţine şi valoarea probabilă rămasă.
Numărul de inventar este stabilit de fiecare întreprindere independent.
Modalitatea de determinare a numărului de inventar rezultă din următorul
exemplu NI - 123 4039.
Număr de
5.8 123 - contul sintetic „Mijloace fixe",
inventar
4 - subcontul „Maşini şi utilaje"
039 - numărul de ordine al mijloculuifixexistent la întreprindere. Dacă numărul de
mijloacefixeexistente la întreprindere este de până la 100 această secţiune va cuprinde 3
132 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

poziţii, însă dacă numărul depăşeşte 100, atunci se utilizează patru poziţii.
Numărul de inventar atribuit se înscrie pe mijlocul fix la locul de utilizare şi se
păstrează pe toată durata de funcţionare utilă.
Număr Acest număr este preluat din paşaportul tehnic al mijlocului fix.
5.9
de fabricaţie
Simbolul este preluat din Catalogul mijloacelorfixe şi activelor nemateriale nr.338
5.10 Simbol
din 21.03.2003.
Este coeficientul pe baza căruia se va calcula uzura şi se determină pornind de la
durata de funcţionare utilă şi metoda de calcul al uzurii. Spre exemplu,
5.11 Norma uzurii DFU - 5 ani, metoda liniară de calcul al uzurii.
NUJ00%,lan=20%

5 ani

C I L
Coeficientul de Această rubrică se completează la etapa evaluării ulterioare a mijloacelor fixe
KJIJLJI*
corectare când valoarea de intrare este micşorată sau majorată.
Conducătorul întreprinderii este obligat să desemneze o comisie, în baza
In baza
6 eliberării unei dispoziţii, cu scopul de a verifica starea mijlocului fix. Persoana
dispoziţiei
care a emis dispoziţia nu este in drept să fie membra al comisiei respective.
Denumirea în această rubrică se indică denumirea completă a mijlocului fix procurat.
7
obiectului
Locul de aflare Se indică locul de utilizare al mijlocului fix şi destinaţia.
8
al obiectului
9 Tabel Aceste rubrici se completează în baza paşaportului tehnic.
Există mai multe surse de procurare, procurare de la furnizori, aport la capitalul
10 Sursa de procurare
statutar, donaţie, producţie proprie etc.
Caracteristica în această rubrică se menţionează durata de funcţionare utilă, valoarea probabilă
11 succintă rămasă (VPR) şi valoarea uzurabilă (VU).
a obiectului
Se notează pe scurt starea tehnică a mijlocului fix şi reparaţiile viitoare
Obiectul
prognozate în momentul punerii în funcţiune.
12 corespunde
condiţiilor tehnice

Procesul verbal de primire-predare a mijlocului fix se finalizează cu indicarea


funcţiei, numelui şi prenumelui precum şi semnătura persoanelor responsabile.
Semnăturile Partea finală este divizată în patru direcţii.
13 persoanelor 1. Comisia de recepţie;
indicate 2. Persoana care preia în gestiune mijlocul fix;
3. Persoana care transmite mijlocul fix;
4. Contabilul care înregistrează toata informaţia în contabilitate.

Procesul verbal de casare a mijloacelor fixe (MF-3)

Procesul verbal de casare a mijloacelor fixe serveşte pentru consemnarea ieşirii mijloacelor fixe (cu
excepţia mijloacelor de transport auto) la casarea integrală sau parţială a acestora. El se întocmeşte în două
exemplare de o comisie creată de conducătorul unităţii, se aprobă de conducător sau de persoana
împuternicită să îndeplinească această funcţie. Un exemplar se prezintă la contabilitate, altul se înmânează
gestionarului şi serveşte ca bază pentru predarea la depozit a pieselor de schimb, a materialelor, a fierului
vechi recuperate din casarea mijlocului fix. Cheltuielile efectuate la scoaterea din funcţiune precum şi
valoarea materialelor rezultate din demontare sau dezmembrarea utilajului se reflectă în procesul verbal la
capitolul „Rezultatele casării obiectului".
Ghid la contabilitatea întreprinderii 133

Simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
1 2 3
Unitatea Se indică denumirea completă a întreprinderii la care se scoate din funcţiune
1
(întreprinderea) mijlocul fix, concomitent se indică şi codul fiscal.
în această rubrică se indică numărul şi data dispoziţiei (contractului) emise de
2 Conducătorul
administraţia întreprinderii în baza căreia se efectuează casarea mijlocului fix
Numărul documentului se preia din ultimul proces-verbal de casare întocmit.
Numărul
Data semnifică momentul scoaterii din funcţiune al mijlocului fix şi din
3 documentului,
componenţa contului 123 „Mijloace fixe". Dacă mijlocul fix se scoate din
data întocmirii
funcţiune la începutul sau în cursul lunii uzura se decontează în luna următoare
Secţie, sector, în această rubrică se notează locul unde a fost utilizat mijlocul fix pe parcursul
4.1 (Tabel)
atelier, linie duratei de funcţionare utilă.
Conturile sintetice şi analitice debitoare din aceste rubrici sunt indicate în
Contul debitor şi
4.2(3,4, S) funcţie de tipul ieşirii mijloacelor fixe, însă contul creditor în toate situaţiile este
contul creditor
contul sintetic 123 „Mijloace fixe".
Această rubrică are rolul de a arăta suma cu care conturile din coloanele 2 şi 4 se
4.6 Valoarea debitează şi creditează. De altfel, acestea semnifică suma uzurii şi a valorii
probabile rămase (valorii nerecuperate) casate.
Numărul de inventar, numărul de fabricaţie şi simbolul se preiau din fişa de
Număr,
4.8(9,10) inventar sau în lipsa ei din Procesul-verbal de primire-predare a mijlocului fix
simbol
respectiv întocmit la data punerii în funcţiune a mijlocului fix respectiv.
Comisia în această rubrică se indică numărul şi data ordinului (dispoziţiei) emis de
5 desemnată prin conducătorul (administraţia) întreprinderii, prin care s-a desemnat o comisie
ordinul abilitată cu funcţia de a verifica starea mijlocului fix propus spre casare.
Denumirea în această rubrică se indică denumirea completă a mijlocului fix procurat. Spre
6
obiectului exemplu, telefon mobil Nokia - 2600 sau calculatorul
Intrat la Informaţia se preia din fişa de inventar sau în lipsa ei din Procesul-verbal de
7
întreprindere primire-predare a mijloacelor fixe întocmită la data punerii în funcţiune.
Numărul reparaţiilor se preia din documentele suplimentare care justifică
8(2, 3, Caracteristici reparaţiile date (Actele de lucrări îndeplinite, bon de consum). Masa obiectului,
4),9,11 suplimentare cantitatea şi tipul metalelor preţioase este stabilită de comisie, iar rezultatele
expertizei se notează în aceste rubrici.
10 Tabelul Coloanele din tabel sunt completate în baza paşaportului tehnic.
Semnăturile Procesul verbal de casare este semnat de membrii comisiei şi contabilul, însă
12
lipseşte rubrica cu semnătura gestionarului.
persoanelor indicate
La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se efectuează o serie de cheltuieli
care sunt înscrise în prima parte a acestui tabel, de asemenea, este necesar de
Rezultatele indicat şi formulele contabile utilizate la casarea acestor cheltuieli.
13
casării obiectului Prin specificul lor unele mijloace fixe, la scoaterea din funcţiune pot rezulta unele
materiale care se înscriu cantitativ şi valoric în cealaltă parte a tabelului şi
respectiv formulele contabile necesare.

Bon de intrări (primire) - (M-4)

Presupune o modalitate de reflectare a valorilor materiale intrate şi de obicei se întocmeşte de secţia


primitoare pentru a legifera intrarea valorilor materiale în secţie în baza datelor din factura fiscală (factura
de expediţie), declaraţia de import.
134 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
1 2 3
Unitatea, data, Se indică denumirea completă a întreprinderii care primeşte în gestiune
1 anul materialele. Referitor la data şi an se indică ziua când au intrat efectiv materialele
în depozit (secţie, întreprindere).
Numărul Numărul se preia din Registrul de evidenţă a mărfii intrate (M- l).
A
documentului
în drept cu menţiunea „primit" se indică pe lung denumirea secţiei sau a
3 Primit, eliberat depozitului unde se vor păstra materialele, iar în dreptul menţiunii „eliberat" se va
indica numele întreprinderii sau a secţiei de unde au parvenit materialele.
în această rubrică se indică denumirea completă a materialelor intrate şi codul
4 Denumirea, U/m conform Clasificatorului. Informaţia din această rubrică este preluată dm
documentele de însoţire ale materialelor eliberate de furnizor.
în bonul de intrare se indică cantitatea efectivă a materialelor intrate, indiferent de
Cantitatea, preţul,
.c• cantitatea existentă în documentele însoţitoare. Preţul unitar şi suma fără TVA se
suma
preia din factura fiscală (factura de expediţie).
6 Total în această rubrică se notează suma totală a mărfurilor intrate.
în drept cu menţiunea „livrat" se înscrie numele, prenumele şi semnătura
persoanei care a eliberat materialele, iar în dreptul menţiunii „primit" se notează
7 Livrat, eliberat numele, prenumele şi semnătura persoanei care a primit în gestiune materialele,
în situaţiile când materialele conţin metale sau pietre preţioase este necesar de
indicat datele din buletinul de identitate al persoanei care a eliberat materialele.

Bon de consum (M-16)

Se iitilizează în cazul eliberării materialelor în consum pentru secţiile administrative, comerciale sau
în produc tie.
o• « i a
aimuusui
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare f
i •J
Unitatea, Se indică denumirea completă a întreprinderii care eliberează materialele.
1 data, anul Referitor la data şi an se indică ziua când au ieşit efectiv materialele din depozit
(secţie, întreprindere).
Numărul Numărul se preia din Registrul de evidenţă a materialelor ieşite.
2
documentului
în drept cu menţiunea „eliberat" se scrie denumirea secţiei depozitului de unde se
eliberează materialele, iar mai jos se indică denumirea secţiei sau subdiviziunii
Eliberat, conform
3 care recepţionează materialele şi scopul ridicării acestora. în cazul când unitatea
procurii, temeiul
primitoare eliberează o delegaţie, este necesar de indicat numărul şi data
delegaţiei.
în această rubrică se indică denumirea completă a materialelor ieşite şi codul
4 Denumirea, U/m
conform Clasificatorului.
în această rubrică se scrie cantitatea efectivă a materialelor ieşite, indiferent de
Cantitatea, preţul,
5 cantitatea solicitată. Preţul unitar şi suma se preia din bonul de intrare al
suma
materialelor respective şi nu conţin TVA.
6 Total în această rubrică se notează suma totală fără TVA a mărfurilor ieşite.
7 Livrat, primit în drept cu menţiunea „livrat" se înscrie numele, prenumele şi semnătura
134 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Simbolul
Denumirea
rubricii
orientare
1 2 3
Unitatea, data, Se indică denumirea completă a întreprinderii care primeşte în gestiune
1 anul materialele. Referitor la data şi an se indică ziua când au intrat efectiv materialele
în depozit (secţie, întreprindere).
Numărul Numărul se preia din Registrul de evidenţă a mărfii intrate ( M - 1 ) .
documentului
in drept cu menţiunea „primit" se indică pe lung denumirea secţiei sau a
3 Primit, eliberat depozitului unde se vor păstra materialele, iar în dreptul menţiunii „eliberat" se va
indica numele întreprinderii sau a secţiei de unde au parvenit materialele.
In această rubrică se indică denumirea completă a materialelor intrate şi codul
4 Denumirea, U/m conform Clasificatorului. Informaţia din această rubrică este preluată din
documentele de însoţire ale materialelor eliberate de furnizor.
în bonul de intrare se indică cantitatea efectivă a materialelor intrate, indiferent de
c Cantitatea, preţul, nntit^too ovicfonf'j în dnrnmontolo inenfifmro Prohil u n i r ci ciim? fara ' 1 '\TA co
W U I I U L U I V U C J 1 1 J LV.11 L U 1 1 1 U V ^ V U l l l V l l l V l V 1 1 1 J U U I U U 1 V . 1 1 V L U 1 U l i i L U I J l duiilu luiu 1 V A JW
suma
preia din factura fiscală (factura de expediţie).
6 Total î n această rubrică se notează suma totală a mărfurilor intrate.
în drept cu menţiunea „livrat" se înscrie numele, prenumele şi semnătura
persoanei care a eliberat materialele, iar în dreptul menţiunii „primit" se notează
7 Livrat, eliberat numele, prenumele şi semnătura persoanei care a primit în gestiune materialele,
în situaţiile când materialele conţin metale sau pietre preţioase este necesar de
indicat datele din buletinul de identitate al persoanei care a eliberat materialele.

Bon de consum (M-16)

Se titilizează în cazul eliberării materialelor în consum pentru secţiile administrative, comerciale sau
în produc ie.
Simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
1 2 3
Unitatea, Se indică denumirea completă a întreprinderii care eliberează materialele.
1 data, anul Referitor la data şi an se indică ziua când au ieşit efectiv materialele din depozit
(secţie, întreprindere).
Numărul Numărul se preia din Registrul de evidenţă a materialelor ieşite.
2
documentului
în drept cu menţiunea „eliberat" se scrie denumirea secţiei depozitului de unde se
eliberează materialele, iar mai jos se indică denumirea secţiei sau subdiviziunii
Eliberat, conform
3 care recepţionează materialele şi scopul ridicării acestora. în cazul când unitatea
procurii, temeiul
primitoare eliberează o delegaţie, este necesar de indicat numărul şi data
delegaţiei.
în această rubrică se indică denumirea completă a materialelor ieşite şi codul
4 Denumirea, U/m
conform Clasificatorului.
în această rubrică se scrie cantitatea efectivă a materialelor ieşite, indiferent de
Cantitatea, preţul,
5 cantitatea solicitată. Preţul unitar şi suma se preia din bonul de intrare al
suma
materialelor respective şi nu conţin TVA.
6 Total în această rubrică se notează suma totală fără TVA a mărfurilor ieşite.
7 Livrat, primit în drept cu menţiunea „livrat" se înscrie numele, prenumele şi semnătura
Ghid la contabilitatea întreprinderii 35

persoanei responsabile care a eliberat materialele, iar în dreptul menţiunii „primit"


se notează numele, prenumele şi semnătura persoanei care a primit materialele. în
situaţiile când materialele conţin metale sau pietre preţioase este necesar de
indicat datele din buletinul de identitate al persoanei care primeşte materialele.

Proces-verbal de casare a materialelor

Se întocmeşte în momentul scoaterii din funcţiune a materialelor utilizate pe parcursul câtorva luni,
cel mult până la un an.

Proces-verbal de lucrări îndeplinite

Se utilizează la întreprinderile prestatoare de servicii în care se consemnează lista materialelor


consumate în procesul respectiv. El se întocmeşte în două exemplare: unul se înmânează clientului odată
cu factura fiscală sau de expediţie, iar al doilea exemplar rămâne la întreprinderea prestatoare de servicii.
Documentul respectiv pentru a fi valabil trebuie să conţină semnătura şi ştampila ambelor părţi.

Cont-factura (F-868)

Este un document justificativ care are rolul de a informa clientul despre rechizitele bancare ale
furnizorului şi suma pe care trebuie să o achite.

Simbolul Denumirea
Explicaţie
de orientare rubricii
în această rubrică este notată denumirea documentului, însă lipseşte
Denumirea, numărul care se preia din Registrul de evidenţă a facturilor sau din ultima
1 numărul şi data cont-factură întocmită.
în drept cu menţiunea „din" se indică data, luna şi anul întocmirii
documentului.
în această rubrică furnizorul notează toate rechizitele sale (denumirea
Furnizor, adresa, completă a întreprinderii, adresa juridică, codul şi denumirea băncii,
2
cont de decontare numărul contului de decontare) cu scopul ca cumpărătorul de mărfuri sau
servicii să poată transfera suma menţionată din respectivul document.
în această rubrică se fac înscrieri numai în situaţiile când marfa va fi
3 Expeditor
expediată de alte persoane fizice sau juridice, decât furnizorul.
în această rubrică se notează rechizitele întreprinderii beneficiare de mărfuri
Plătitor, adresa,
4 sau servicii şi care trebuie să transfere suma indicată de furnizor în cont-
cont de decontare
factură.
în această rubrică se fac înscrieri numai în situaţiile când marfa va fi
5 Destinatar
recepţionată de alte persoane fizice sau juridice, decât cumpărătorul.
Orice relaţie între furnizor şi client se începe cu încheierea unui contract de
6 Contract-comanda vânzare-cumpărare sau de alt tip, de aceea în această rubrică se notează data
încheierii şi numărul contractului.
în coloana „denumirea" se indică lista mărfurilor solicitate de client,
denumirea se notează în conformitate cu cerinţele Regulamentului în
coloana „Un. de mas." se scrie unitatea de măsură pentru fiecare tip de
marfă. în coloanele „cantitatea, preţul, suma" se indică cantitatea pentru
7 Tabel
fiecare unitate în parte şi preţul unitar, iar suma se determină prin înmulţirea
cantităţii cu preţul unitar.
La sfârşitul tabelului se aplică stampila rotundă şi semnăturile
corespunzătoare.
136 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

Factura fiscală

Este un formular tipizat cu regim special destinat cumpărătorului de către subiectul impozabil,
înregistrat în mod stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile. Ele sunt destinate pentru evidenţa la agenţii
economici, înregistraţi ca plătitori de TVA, a circulaţiei mărfurilor şi prestării serviciilor, a activităţii
transportării auto a mărfurilor impozabile pentru achitarea tarifelor pentru serviciul de transport efectuat
şi, de asemenea, pentru evidenţa operativă, contabilă şi de magazie, precum şi în scopuri fiscale.
Pentru livrările impozabile cu TVA, factura fiscală serveşte ca:
document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a mărfurilor livrate, a
lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;
document de însoţire al mărfii în timpul transportării;
document de transmitere a încărcăturii în gestiunea primitorului;
document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului;
document ce confirmă obligaţiunea transportatorului de a transporta mărfurile din însărci-
narea furnizorului sau cumpărătorului;
document ce confirmă dreptul la trecerea în cont a T V A la cumpărătorul mărfurilor.
Pentru livrările de mărfuri factura fiscală şi anexa la factura fiscală sunt executate în 3 şi 5 exemplare,
iar pentru livrările de servicii se execută în 2 exemplare, care sunt repartizate în felul următor:
primul exemplar al facturii fiscale rămâne la furnizorul de mărfuri şi servicii;
al doilea exemplar se transmite cumpărătorului;
al treilea serveşte ca bază pentru achitare şi se anexează de către transportator la contul
pentru transportul efectuat;
al patrulea se anexează la foaia de parcurs şi serveşte ca bază pentru evidenţa activităţii de
transport;
al cincilea exemplar se completează de furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea
autovehiculului de la locul de încărcare.
Factura fiscală se eliberează atât persoanelor juridice, cât şi fizice numai cu condiţia că la întocmire
se prezintă buletinul de identitate al persoanei de unde se preia codul fiscal.
Facturile fiscale la cumpărător (al doilea exemplar) trebuie să conţină următoarele anexe:
actul de lucrări îndeplinite în cazul serviciilor prestate;
bonul fiscal (chitanţa) pentru achitările în numerar.
Facturile fiscale la emiţător (primul exemplar) trebuie să conţină obligatoriu semnătura şi ştampila
întreprinderii cumpărătoare, iar în caz că lipsesc sunt valabile delegaţia emisă de aceeaşi întreprindere
cumpărătoare.

Delegaţia

Este un document cu regim special şi se utilizează pentru desemnarea unei persoane oficiale, care va
acţiona în calitate de reprezentant al unităţii emitente, pentru ridicarea valorilor materiale. Contabilul
întocmeşte delegaţiile într-un singur exemplar şi le eliberează mandatarilor contra semnătură. Eliberarea
delegaţiilor unor persoane neangajate la întreprinderea în cauză nu se admite.
La livrarea delegaţiilor este necesar să se ia în considerare că lista valorilor de mărfuri se indică pe
verso-ul delegaţiei numai în cazul în care în documentul de livrare nu sunt indicate denumirea şi cantitatea
valorilor materiale care urmează a fi ridicate.
Eliberarea delegaţiilor în alb sau parţial complete şi a delegaţiilor fără specimenele semnăturilor persoa-
nelor, pe numele cărora sunt perfectate, nu se admite. Termenul de valabilitate a delegaţiei se stabileşte în
dependenţă de posibilităţile existente pentru primirea şi transportarea valorilor în cauză conform contractului,
facturii sau altui document ce le substituie, în baza căruia a fost eliberată delegaţia dar, de regulă, cel mult 15 zile.
In cazuri specifice poate fi prelungit până la o lună sau cel mult un trimestru calendaristic.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 137

Delegaţia se întocmeşte de întreprinderea cumpărătoare şi se eliberează personal titularului de avans


pentru a-i permite ridicarea bunurilor de la furnizori. în momentul recepţionării mărfii de către titular, el
este obligat să prezinte delegaţia întreprinderii furnizoare unde şi rămâne. Delegaţia se anexează la primul
exemplar al facturii fiscale (la furnizor) şi are rolul de a legaliza operaţia de procurare înlocuind ştampila
cumpărătorului de pe factura fiscală.
Delegaţiile nefolosite se restituie întreprinderii care le-a eliberat, în ziua următoare după expirarea ter-
menului de valabilitate a delegaţiei. Contabilul menţionează in cotorul carnetului de delegaţii menţiunea
„nefolosită" şi se păstrează până la sfârşitul anului, iar apoi se nimicesc printr-un proces verbal de lichidare.

Decont de avans (F-286)


Simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
în această rubrică se înscrie denumirea completă a întreprinderii care
Unitatea, secţia,
eliberează avansul. în drept cu menţiunea „secţia" se indică subdiviziunea
funcţia, numele,
1 întreprinderii unde îşi desfăşoară activitatea persoana care primeşte avansul.
prenumele
De asemenea, se indică funcţia de bază pe care o deţine persoana la
întreprindere şi numele şi prenumele.
Numărul se preia din Registrul de evidenţă a deconturilor de avans sau din
Numărul
ultimul decont de avans întocmit, iar în drept cu menţiunea „data şi anul" se
2 documentului,
scrie data plăţii efective din casierie, titularului de avans, a sumei aprobate de
data, anul
conducătorul întreprinderii printr-un ordin suplimentar.
Avansul se acordă cu scopul de a acoperi unele plăţi în numerar. în această
rubrică se explică într-o formă prescurtată destinaţia avansului. Spre
3 Destinaţia avansului exemplu, pentru deplasare, achitarea cheltuielilor de reprezentanţă,
procurarea de necesar gospodăresc, reparaţia automobilului, plata taxelor şi
comisioanelor etc.
în această rubrică se fac înscrieri numai în cazul în care aceeaşi persoană a
4 Sold avans precedentprimit un avans anterior şi nu 1-a utilizat pe deplin sau dispune de numerar al
întreprinderii primit de la alte persoane fizice sau juridice etc.
în rubrica „spre aprobare" se indică suma aprobată de conducătorul
Spre aprobare, data,
întreprinderii printr-un ordin suplimentar şi se scrie în cifre, iar mai jos se
5 anul, semnătura
semnează contabilul-şef. Data şi anul se referă la momentul emiterii
contabil-şef
ordinului de conducătorul întreprinderii.
în rubrica „aprobat decontul de avans" suma avansului achitat se scrie cu
Aprobat decontul
6 litere ale alfabetului latin, iar bănuţii cu cifre arabe. Mai jos se indică data şi
de avans
semnătura casierului care a plătit avansul.
în această coloană toate sumele sunt scrise în cifre arabe. în rubrica „total
primit" se scrie suma total primită, iar în rubrica „cheltuit" se notează suma
efectiv utilizată. Spre exemplu, dacă titularul de avans a primit avans 2 000 lei
Total primit, cheltuit,
7 şi a utilizat numai 1 800 lei, suma rămasă neutilizată de 200 lei se înscrie în
sold, anexe
rubrica „sold". în anexe se includ documentele ce justifică utilizarea
avansului care se anexează la decontul de avans, iar în rubrica „anexe" se scrie
litere ale alfabetului latin, numărul documentelor anexate.
în aceste rubrici se notează formulele contabile utilizate la plata avansului,
dacă avansul se acordă la plecare, atunci se utilizează contul 227 „Creanţe pe
8 Debit, credit
termen scurt ale personalului", însă dacă plata se efectuează la întoarcere,
atunci se utilizează contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii".
în coloana „data" se indică momentul efectiv când s-a realizat operaţia
9 Tabel
respectivă, în coloana „cui s-a plătit, cu ce scop în baza cărui document" se
138 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

scrie numele persoanei fizice sau juridice care a primit suma de bani, de
asemenea, se dau explicaţii cu privire la scopul plăţii, se înscrie denumirea şi
numărul documentului anexat care justifică plata. In coloana „suma" se indică
mărimea efectiv achitată (inclusiv TVA), iar în coloana „Debit" se notează
contul corespondent. Spre exemplu, cazurile când personalul pleacă în
deplasare sau efectuează unele cheltuieli de reprezentanţa se scrie un cont de
cheltuieli, iar în situaţiile în care titularul pleacă să procure anumite bunuri
economice se notează unul din următoarele conturi. 123 „Mijloace fixe", 123
„Materiale", 123 „Mărfuri", 123 „Obiecte de mică valoare şi scurta durată".
Semnătura Persoana care a primit avansul, iar la întoarcere a prezentat toate
10
titularului de avans documentele justificative trebuie să semneze decontul de avans.

Dispoziţia de încasare (OC-1)

Intrarea numerarului în cadrul oricărei entităţi economice (indiferent de sursă) se justifică prin
întocmirea dispoziţiei de încasare. Ea se întocmeşte într-un singur exemplar de către persoana responsabilă
(casier) şi este format din două părţi: dispoziţie de încasare şi chitanţa. Chitanţa se eliberează de casier
persoanei care a depus banii, iar dispoziţia rămâne în casă şi se înregistrează în registrul de casă. Nu se admite
retragerea chitanţei de la titularul ei pentru anexare de către întreprinderea emitentă la alte documente.
Dispoziţia de încasare este semnată de contabil-şef şi casier. Ştampila se aplică în jumătate pe
dispoziţie şi chitanţă. Dacă pe parcursul întocmirii documentului s-au comis unele erori, atunci se anulează
şi se întocmeşte altul.

Simbolul
Denumirea
de Explicaţie
rubricii
orientare
1 2 3
Unitatea, secţia, In această rubrică se înscrie denumirea completă a întreprinderii care încasează
funcţia, numele, suma respectivă
1
prenumele

Se indică codul fiscal ai întreprinderii care încasează mijloacele băneşti. El


2 Codfiscal corespunde cu numărul de identificare din certificatul de înregistrare şi este
format din 13 cifre
Numărul Numărul se preia din Registrul de casă în ordine crescătoare de la începutul
3
documentului, anului. Dispoziţiile de încasare sunt numerotate separat de dispoziţiile de plată
Data întocmirii documentului trebuie să corespundă cu data intrării mijloacelor
4 Data întocmirii
băneşti în casieria întreprinderii şi se notează astfel: 03.05.2008
în această rubrică se indică creditul contului corespondent prin care se înre-
5 Contul corespondentgistrează intrarea mijloacelor băneşti. Spre exemplu, creditul contului 242
"Conturi curente în valută naţională" reflectă ridicarea numerarului de la bancă
6 Suma Se menţionează suma intrată în cifre arabe, spre exemplu, 5 000-00
Se indică codul fiscal al persoanei fizice (juridice) care achită suma indicată la
7 Cod fiscal
punctul 6
Conţinutul acestei rubrici depinde de următorii factori:
• dacă mijloacele băneşti sunt încasate de la un angajat al întreprinderii,
atunci se indică numele şi prenumele acestuia
8 încasat de la
• dacă mijloacele băneşti sunt încasate de la o altă întreprindere, atunci se
indică denumirea completă a întreprinderii şi numele (prenumele)
persoanei care a achitat suma respectivă
Ghid la contabilitatea întreprinderii 139

• dacă mijloacele băneşti sunt ridicate de la bancă, atunci se indică denu-


mirea completă a băncii şi numele (prenumele) persoanei respective
în această rubrică se indică sursele mijloacelor băneşti:
• încasare din realizare
9 în baza • împrumut persoana fizica (juridică) se indică şi numărul contractului
• returnarea avansului
• ridicat de la bancă pentru plata salariilor etc.
în această rubrică se înscrie suma achitată cu litere romane (se începe cu literă mare),
ÎQ Suma
iar bănuţii cu cifre. Spaţiu! liber rămas după înscrierea sumei se subliniază
Se indică documentele primare în baza cărora a fost întocmit dispoziţia de
încasare:
• dacă mijloacele băneşti au intrat ca încasare din vânzare, atunci se indică
numărul bonului fiscal sau numărul benzii de control
11 Anexă J-_sr 1.Z :±. J:— i i. ' „_ J;
® Utica iiiijiuaccic udiicŞu au piuvcint. uni îiiipiumui, ctvunci ac aiuitd
numărul şi data contractului
• dacă mijloacele băneşti au fost ridicate de la bancă, atunci se indică nu-
mărul şi data cecului etc.

Chitanţa se întocmeşte la fel ca şi dispoziţia de încasare.

Dispoziţia de plată (OC-2)

Ieşirile de numerar din casieria entităţii economice sunt justificate prin intermediul dispoziţiei de
plată. Ea se completează într-un singur exemplar în momentul ridicării numerarului din casierie.
Dispoziţia de plată se semnează de către casier, contabil-şef şi conducătorul întreprinderii. Dacă
există un alt document în care se confirmă acordul conducerii privind plata respectivă, atunci nu este
necesar ca dispoziţia să fie semnată şi de conducătorul întreprinderii.

Simbolul Denumirea
Explicaţie
de orientare rubricii
1 2 3
Unitatea, secţia, în această rubrică se indică denumirea completă a întreprinderii care realizează
1 funcţia, numele, plata
prenumele
Se indică codul fiscal al întreprinderii din casieria căreia se achită suma
2 Cod fiscal respectivă. El corespunde cu numărul de identificare din certificatul de
înregistrare şi este format din 13 cifre
Numărul Numărul este indicat în cifre arabe şi se preia din Registrul de casă în ordine
3 documentului, crescătoare de la începutul anului. Dispoziţiile de plată sunt numerotate separat
de dispoziţiile de încasare.
Data întocmirii documentului trebuie să corespundă cu data ieşirii mijloacelor
4 Data întocmirii
băneşti în casieria întreprinderii şi se notează astfel: 07.07.2008
în această rubrică se indică debitul contul corespondent, spre exemplu, în cazul
Contul
5 achitării salariului, se menţionează contul 531 „Datorii faţă de personal privind
corespondent
retribuirea muncii"
Se menţionează suma ieşită în cifre arabe, spre exemplu,
6 Suma
10 000-00
în această rubrică se notează numele şi prenumele persoanei care încasează
7 A elibera
suma indicată în punctul 6
Conţinutul operaţiei economice:
8 în baza
• depunerea numerarului la bancă
140 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

• achitarea salariului
• stingerea datoriei faţă de creditori (achitarea împrumutului)
• acordarea avansului
• acordarea ajutorului material etc.
în această rubrică se înscrie suma achitată cu litere romane (se începe cu literă mare),
9 Suma
iar bănuţii cu cifre. Spaţiul liber rămas după înscrierea sumei se subliniază
10 Anexă Se indică documentele primare în baza cărora a fost întocmit dispoziţia de plată:
• dacă mijloacele băneşti au fost depuse la bancă, atunci se indică denumirea,
numărul şi data documentului emis de bancă ce justifică plata respectivă
• dacă s-a achitat împrumutul, atunci se indică numărul şi data contractului
• dacă s-a achitat salariul, atunci se indică statul de calcul al salariului sau
lista de plată etc.
• dacă s-a acordat avans pentru deplasare, se anexează copia la ordinul de
J
ucpdatiic, :
lai taa^a î 1.ta iiliv.'Lii^ljL —J ucluuilu
3C dCLluca^a t-.l J„cic avana
11 Am primit Această rubrică se completează de către persoana care încasează mijloacele
băneşti. Suma se scrie cu litere romane, iar mai jos indică data şi se semnează.
12 în baza în momentul eliberării banilor este necesar ca casierul să solicite de la persoana
solicitantă un document justificativ cu fotografie. în această rubrică se înscriu
toate datele din documentul prezentat (buletin de identitate, paşaport de tip
vechi, legitimaţie de serviciu etc.)

Registrul de casă (OC-4)

Registrul de casă este un jurnal în care se înregistrează în ordine cronologică dispoziţiile de încasare
şi plată din casieria entităţii economice. Indiferent de volumul activităţii economice, fiecare întreprindere
întocmeşte numai un singur Registru de casă. El trebuie să fie şnuruit şi sigilat, fiecare foaie a registrului se
numerotează, iar pe prima pagină se indică, obligatoriu, denumirea completă a întreprinderii şi codul fiscal.
Fiecare foaie a registrului de casă este alcătuită din două părţi egale: una din ele (cu linii orizontale)
formează primul exemplar şi rămâne în registru; a doua (fără linii orizontale) se completează pe verso şi
indigo şi formează contul casierului, ea reprezintă partea detaşabilă a foii. Exemplarele întâi şi doi se
numerotează cu aceleaşi numere. La exemplarul doi al registrului de casă se anexează dispoziţiile de
încasare şi plată şi anexele corespunzătoare, iar la sfârşitul zilei se prezintă contabilului-şef.
De regulă, registrul de casă se întocmeşte zilnic, însă există unele întreprinderi din sectorul micului
business care înregistrează puţine operaţii în casierie. Ele au dreptul să întocmească registrul de casă mai
rar (3 zile, 10 zile, 15 zile, lunar -după caz).
Erorile în registrul de casă nu sunt binevenite, dar în cazul comiterii unei erori, se acţionează în felul
următor: suma greşită se taie uşor cu o linie în aşa fel ca să fie vizibilă, iar alături se indică suma corectă cu
semnătura contabilului-şef, a casierului şi data efectuării corectării.

Ordin (dispoziţie) de încadrare

Se utilizează pentru evidenţa personalului încadrat în muncă şi se întocmeşte într-un exemplar de


către funcţionarul serviciului personal pentru toţi angajaţii. Ordinul semnat de conducătorul unităţii se
aduce la cunoştinţa angajatului sub semnătură în timp de 3 zile din momentul încheierii contractului
individual de muncă. In ordin se menţionează data încadrării, denumirea funcţiei, mărimea retribuţiei şi
termenul de încercare după caz.

Ordin (dispoziţie) de acordare a concediului de odihnă


Serveşte pentru perfectarea concediilor anuale şi a altor concedii acordate angajaţilor în conformitate cu
Codul Muncii, actele legislative şi regulamentele în vigoare, contractele colective de muncă şi programul
concediilor. Ea se completează în două exemplare; unul rămâne la secţia de cadre, altul se transmite la contabilitate.
Ghid la contabilitatea întreprinderii 141

în ordin se menţionează durata concediului, data începerii şifinalizării.In baza lui se fac înscrieri în fişa personală a
angajatului, iar contabilitatea calculează drepturile băneşti ce se cuvin salariaţilor.

Contract de încetare a contractului de muncă


Se completează în două exemplare de către funcţionarul secţiei de cadre pentru toţi angajaţii; un
exemplar rămâne la secţia de cadre, iar al doilea se transmite la contabilitate în baza căruia se calculează
drepturile băneşti cuvenite angajatului la concediere. în ordin este necesar de menţionat cauza eliberării în
conformitate cu art. 82, 85, 305 şi 310 ale Codului Muncii, data eliberării.

Carnetul de muncă
Constituie documentul de bază privind activitatea de muncă a salariaţilor pe teritoriul Republicii
Moldova. El se întocmeşte pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5 zile, indiferent de tipul de
proprietate şi forma de gospodărire ale unităţilor, inclusiv pentru salariaţii nescriptici, dacă aceştia sunt
supuşi asigurărilor sociale de stat. Persoanele care se angajează în muncă (cu excepţia celor care n-au fost
angajate anterior) sunt obligate să prezinte carnetul de muncă completat în modul stabilit. Angajarea fără
carnetul de muncă este interzisă.
Pentru persoanele angajate pentru prima dată, carnetele de muncă se întocmesc în prezenţa acestora
în termen de cel mult şapte zile calendaristice de la angajare.
In carnetul de muncă se înscrie: numele şi prenumele salariatului, denumirea unităţii emitente, localitatea,
anul, luna şi ziua întocmirii, datele referitoare la identitatea şi starea civilă a salariatului, schimbările privind starea
civilă şi numele salariatului după întocmirea carnetului de muncă, studiile, pregătirea profesională, datele privitoare
la activitatea de muncă şi recompense, datele privitoare la salariul pentru funcţia de bază şi pentru funcţia
cumulativă, certificarea eventualelor rectificări ale înscrierilor eronate sau incomplete.
Toate înscrierile referitoare la angajare, transferare, recompense se efectuează în corespundere cu
ordinele (deciziile) respective ale administraţiei, în termen de cel mult şapte zile calendaristice de la
emiterea acestora. înscrierile referitoare la concediere se efectuează în ziua eliberării din muncă şi în
corespundere strictă cu ordinul (decizia) administraţiei. Unitatea e obligată să aducă la cunoştinţă
salariatului, prin depunere de semnătură în fişa personală, orice înscriere efectuată în carnetul de muncă în
temeiul ordinului (deciziei) de angajare, transferare sau concediere.
Datele referitoare la identitatea şi starea civilă se înscriu în carnetul de muncă în baza paşaportului,
buletinului de identitate sau adeverinţei de naştere şi adeverinţei de căsătorie. Pregătirea şcolară sau
profesională, profesia sau specialitatea - în baza actelor de studii şi calificare. După întocmirea carnetului
de muncă salariatul atestă prin semnătura exactitatea datelor înregistrate.
Pe prima pagină (foaia de titlu) a carnetului de muncă se depune semnătura persoanei responsabile de
eliberarea carnetului de muncă şi se aplică ştampila unităţii care a completat pentru prima dată carnetul de muncă.
La coloana 1 a capitolului Y al carnetului de muncă se indică numărul de ordine al înscrierii, la
coloana 2 - data angajării la lucra; la coloana 3 - denumirea completă a unităţii care angajează salariatul, la
coloana 4 se înscriu datele cu privire la angajare, transferare sau concediere, conferirea gradelor de
calificare conform legislaţiei, la coloana 5 - se indică actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul
lui, se aplică parafaua şi semnătura persoanei care face înscrierea.
De exemplu: „Angajat sau numit în secţia, direcţia, subsecţia, sectorul, atelierul cutare, cu indicarea
denumirii concrete a acestuia, precum şi a denumirii activităţii, profesiei sau funcţiei şi a gradului sau
categoriei
" o conferite".
înscrierile despre denumirea activităţii, profesiei sau funcţiei în care a fost angajat salariatul se
efectuează în strictă corespundere cu denumirea acestora specificate în Clasificatorul Standard al
Ocupaţiilor din Republica Moldova.
Temei pentru efectuarea acestor înscrieri servesc copiile ordinelor (dispoziţiilor) despre angajarea şi
concedierea salariatului din funcţia cumulată, eliberate de administraţia unităţii respective.
înscrierile cu privire la motivele concedierii trebuie să se efectueze în carnetul de muncă în strictă
corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.
142 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

De exemplu, „Concediat conform acordului părţilor, art. 33, p.l din Codul Muncii al Republicii Moldova".
în cazul în care contractul individual de muncă este întrerupt din iniţiativa salariatului din motive
pentru care legislaţia prevede anumite înlesniri şi avantaje, înscrierea cu privire la desfacerea contractului
se face în carnetul de muncă cu indicarea acestor motive.
De exemplu: „Concediat din propria iniţiativă în legătură cu înmatricularea în instituţia de
învăţământ superior, art. 36 din Codul Muncii al Republicii Moldova" sau „Concediat din propria
iniţiativă în legătură cu îngrijirea copilului minor, art. 36 din Codul Muncii al Republicii Moldova".
Ziua concedierii se consideră ultima zi de muncă. De exemplu: Contractul individual de muncă se
desface din motivul reducerii statelor sau personalului, 10 aprilie 1996 constituie ultima zi de muncă a
salariatului. în carnetul de muncă se efectuează următoarea înscriere: la coloana 1 a capitolului V se indică
numărul de ordine, la coloana 2 - data concedierii (10.04.96), la coloana 4 se scrie: „Concediat în legătură
cu reducerea statelor, art. 38 p. 1 din Codul Muncii"; sau „Concediat în legătură cu reducerea numărului de
personal, art. 38, p . l " la coloana 5 se indică data şi numărul ordinului (deciziei) despre concediere.
în cazul transferului dintr-o unitate în alta conform dispoziţiei organului ierarhic superior sau
conform înţelegerii dintre conducătorii unităţilor, la coloana 4 se face referire la actul de concordanţă sau
hotărârea acestor organe şi organizaţii.
De exemplu: „Concediat în legătură cu transferul în unitatea ... conform dispoziţiei ministerului...,
art. 33, p.5 din Codul Muncii".
La încetarea activităţii de muncă a salariatului, unitatea este obligată să-i elibereze carnetul de
muncă în ziua concedierii, efectuând în modul stabilit înscrierea respectivă.

Tabelul de pontaj (foaie colectivă de prezenţă)

Serveşte pentru evidenţa timpului de muncă al tuturor categoriilor de personal, pentru controlul
asupra respectării de către aceştia a programului de activitate, pentru obţinerea datelor privind timpul
efectiv lucrat, calculul retribuţiei, precum şi pentru rapoartele statistice privind munca. Foaia se
completează într-un singur exemplar de către persoana responsabilă şi se transmite serviciului de decontări
al contabilităţii pentru calcularea salariului.

Statul de calcul (şi plată) al salariului


Se întocmeşte într-un singur exemplar de către contabilitate şi se foloseşte pentru calculul retribuţiei
muncii pentru toţi muncitorii având la bază fişa individuală de evidenţă a retribuţiei muncii, tabelul de
pontaj, ordinele administraţiei etc. în statul de calcul al salariului sunt incluşi toţi salariaţii şi pe lângă
calculul retribuirii muncii se efectuează şi reţinerile din salariu privitor la impozite, C.AS., C.A.M, şi alte
reţineri în proporţie de cel mult 50% din mărimea salariului brut. Dacă în acest document se conţine şi
rubrica „semnătura", atunci poate fi denumit ca Statul de calcul şi plată al salariului, în caz contrar, se
întocmeşte un document suplimentar numit Lista de plată.

Lista de plată

Serveşte pentru evidenţa retribuţiei plătite. Pe foaia de titlu se indică suma totală necesară de achitat
şi suma efectiv achitată. Pe versoul listei este inclusă lista tuturor salariaţilor predispuşi spre remunerare,
iar în momentul primirii sumei de bani persoanele respective semnează. La completarea listei de plată, e
necesar după ultima înregistrare să se rezerveze un rând pentru scrierea totalului general cu litere şi
semnătura contabilului. în situaţiile de neridicare a salariului, în drept cu persoana respectivă se
menţionează „Deponent".
Ghid la contabilitatea întreprinderii
143
Anexa 3

P L A N U L D E C O N T U R I C O N T A B I L E AL ACTIVITĂŢII E C O N O M I C O - F I N A N C I A R E A
ÎNTREPRINDERILOR
C A P I T O L U L III. N O M E N C L A T O R U L C O N T U R I L O R C O N T A B I L E

Simbo- Simbolul Simbolul


Iul gru- conturi- conturi-
pei de lor de lor de
conturi gradul I gradul II

CLASA 1. A C T I V E P E T E R M E N L U N G
11 ACTIVE NEMATERIALE
/T» T-1 V tiT / n u , \ ; ; \ T TI\
^ l U I U B l l j l i / i R J i\ t ^ A / l V l U I U I L E , 1

111 Active nemateriale


1111 Cheltuieli de constituire
1112 Fond comercial (goodwill)
1113 Brevete
1114 Embleme comerciale
1115 Licenţe
1116 Programe informatice
1117 Alte active nemateriale
1118 Active nemateriale arendate pe termen lung
112 Active nemateriale în curs de execuţie
113 Amortizarea activelor nemateriale
1131 Amortizarea cheltuielilor de constituire
1132 Amortizarea fondului comercial (goodwill-ului)
1133 Amortizarea brevetelor
1134 Amortizarea emblemelor comerciale
1135 Amortizarea licenţelor
1136 Amortizarea programelor informatice
1137 Amortizarea altor active nemateriale
1138 Amortizarea activelor nemateriale arendate pe termen lung
12 ACTIVE MATERIALE (IMOBILIZĂRI CORPORALE) P E TERMEN
LUNG
121 Active materiale în curs de execuţie
1211 Construcţii în curs de execuţie
1212 Utilaj destinat instalării
1213 Utilaj şi alte obiecte până la punerea în funcţiune
1214 Investiţii capitale ulterioare
122 Terenuri
1221 Terenuri fără construcţii
1222 Terenuri cu construcţii
1223 Terenuri cu zăcăminte
123 Mijloace fixe
1231 Clădiri
1232 Construcţii speciale
1233 Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie
1234 Mijloace de transport
144 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

1235 Animale de muncă şi de producţie


1236 Plantaţii perene
1237 Alte mijloace fixe
1238 Mijloace fixe arendate pe termen lung
124 Uzura mijloacelor fixe
1241 Uzura clădirilor
1242 Uzura construcţiilor speciale
1243 Uzura maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie
1244 Uzura mijloacelor de transport
1245 Uzura plantaţiilor perene
1246 Uzura altor mijloace fixe
1247 Uzura mijloacelor fixe arendate pe termen lung
125 Resurse naturale
126 Epuizarea resurselor naturale
13 A C T I V E FINANCIARE P E T E R M E N L U N G
131 Investiţii pe termen lung în părţi nelegate
1311 Cote de participate şi acţiuni
1312 Obligaţiuni
1313 împrumuturi acordate
1314 Alte investiţii p e termen lung
132 Investiţii pe termen lung în părţi legate
1321 Investiţii pe termen lung în întreprinderi-fiice
1322 Investiţii pe termen lung în întreprinderi asociate
1323 Investiţii pe termen lung în alte părţi legate
133 Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung
1331 Majorarea valorii investiţiilor pe termen lung
1332 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen lung
134 Creanţe pe termen lung
1341 Creanţe pe termen lung privind arenda
1342 Creanţe pe termen lung privind dobânzile şi redevenţele calculate
1343 Cambii pe termen lung primite
1344 Alte creanţe
135 Active amânate privind impozitul pe venit
136 Avansuri pe termen lung acordate
14 ALTE ACTIVE P E TERMEN LUNG
141 Cheltuieli anticipate pe termen lung
142 Alte active pe termen lung

CLASA 2. ACTIVE C U R E N T E
S T O C U R I D E M Ă R F U R I ŞI M A T E R I A L E
Materiale
2111 Materii prime şi materiale de bază
2112 Semifabricate cumpărate şi articole decompletate
2113 Combustibil
2114 Ambalaje şi materiale pentru ambalat
2115 Piese de schimb
2116 Alte materiale
2117 Materiale transmise pentru prelucrare
2118 Materiale de construcţie
Ghid la contabilitatea întreprinderii 145

2119 Materiale cu destinaţie agricolă


212 Animale la creştere şi îngrăşat
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133 Construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri)
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142 Uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri)
215 Producţia în curs de execuţie
2151 Produse în curs de execuţie
2152 Servicii în curs de execuţie
216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producţie proprie
2163 Produse secundare
217 Mărfuri
22 CREANŢE P E T E R M E N SCURT
221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale
2211 Facturi de primit din ţară
2212 Facturi de primit din străinătate
2213 Cambii primite
222 Corecţii la creanţe dubioase
223 Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate
2231 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor-fiice
2232 Creanţe pe termen scurt ale întreprinderilor asociate
2233 Creanţe pe termen scurt ale altor părţi legate
224 Avansuri pe termen scurt acordate
2241 Avansuri pe termen scurt acordate în ţară
2242 Avansuri pe termen scurt acordate în străinătate
225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul
2251 Creanţe pe termen scurt privind impozitul pe venit
2252 Creanţe pe termen scurt privind taxa pe valoare adăugată
2253 Creanţe pe termen scurt privind accizele
2254 Creanţe pe termen scurt privind alte impozite şi taxe
226 Creanţe preliminate
2261 Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul
2262 Creanţe preliminate privind sursele de finanţare din buget
227 Creanţe pe termen scurt ale personalului
2271 Creanţe pe termen scurt privind retribuirea muncii
2272 Creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans
1171
i^is / o Creanţe pe termen scurt privind mărfurile vândute în credit
2274 Creanţe pe termen scurt privind recuperarea daunei materiale
2275 Creanţe pe termen scurt ale personalului privind alte operaţii
228 Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate
2281 Creanţe pe termen scurt privind arenda
2282 Creanţe pe termen scurt privind dobânzile şi redevenţele calculate
2283 Creanţe pe termen scurt privind dividendele calculate
2284 Creanţe pe termen scurt privind alte venituri
146 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

229 Alte creanţe pe termen scurt


2291 Creanţe pe termen scurt ale companiilor de asigurări
2292 Creanţe pe termen scurt ale organelor de asigurări sociale
2293 Creanţe pe termen scurt privind pretenţiile înaintate şi recunoscute
2294 Creanţe pe termen scurt privind alte operaţii
23 INVESTIŢII P E T E R M E N SCURT
231 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate
2311 Obligaţiuni şi alte titluri de valoare
2312 Depozite
2313 Titluri de valoare cu lichiditate înaltă
2314 împrumuturi acordate
2315 Alte investiţii pe termen scurt în părţi nelegate
232 Investiţii pe termen scurt în părţi legate
2321 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi-fiice
2322 Investiţii pe termen scurt în întreprinderi asociate
2333 Investiţii pe termen scurt în alte părţi legate
233 Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt
24 MIJLOACE BĂNEŞTI
241 Casa
2411 Casa în valută naţională
2412 Casa în valută străină
2413 Mijloace băneşti în numerar legate
242 Conturi curente în valută naţională
2421 Mijloace băneşti nelegate
2422 Mijloace băneşti legate
243 Conturi curente în valută străină
2431 C onturi valutare în ţară
2432 Conturi valutare în străinătate
2433 Mijloace valutare legate
244 Conturi speciale la bănci
2441 Acreditive
2442 Cecuri şi/sau cârduri bancare
2443 Mijloace pe cartele de credit şi magnetice
245 Transferuri băneşti în expediţie
246 Documente băneşti
25 ALTE ACTIVE CURENTE
251 Cheltuieli anticipate curente
252 Alte active curente

CLASA 3. CAPITAL P R O P R I U
CAPITAL S T A T U T A R ŞI S U P L I M E N T A R
311 Capital statutar
3111 Capital social
3112 Acţiuni simple
3113 Acţiuni privilegiate
3114 Aporturi ale asociaţilor (membrilor)
3115 Cote de participaţie
312 Capital suplimentar
3121 Diferenţa dintre valoarea nominală şi cea efectivă aferentă aportului în
capital social
Ghid la contabilitatea întreprinderii 147

3122 Diferenţe de curs aferente aporturilor valutare în capitalul statutar


313 Capital nevărsat
3131 Capital nevărsat privind cotele neachitate de fondatori
3132 Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi
314 Capital retras
3141 Acţiuni simple răscumpărate
3142 Acţiuni preivelegiate răscumpărate
3143 Aporturi şi cote de participaţie retrase
32 REZERVE
321 Rezerve stabilite de legislaţie
322 Rezerve prevăzute de statut
323 Alte rezerve
33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)
331 Corectarea rezultatelor perioadelor precedente
3311 Corectarea profitului perioadelor precedente
3312 Corectarea pierderilor perioadelor precedente
332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi
3321 Profit nerepartizat al anilor precedenţi
3322 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi
333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune
3331 Profit net al perioadei de gestiune
3332 Pierdere netă a perioadei de gestiune
334 Profitul utilizat al anului de gestiune
34 CAPITAL S E C U N D A R
341 Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung
3411 Diferenţe din reevaluarea activelor nemateriale
3412 Diferenţe din reevaluarea activelor materiale pe termen lung
3413 Diferenţe din reevaluarea investiţiilor pe termen lung
342 Subvenţii
3421 Subvenţii aferente activelor pe termen lung
3422 Subvenţii aferente activelor curente
35 R E Z U L T A T FINANCIAR T O T A L
351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII ( O B L I G A Ţ I I ) P E T E R M E N L U N G
41 DATORII FINANCIARE P E T E R M E N L U N G
411 Credite bancare pe termen lung
4111 Credite bancare pe termen lung în valută naţională
4112 Credite bancare pe termen lung în valută străină
4113 Credite bancare pe termen lung în valută naţională amânate
4114 Credite bancare pe termen lung în valută străină amânate
4115 Datorii convertibile privind creditele bancare pe termen lung
412 Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi
413 împrumuturi pe termen lung
4131 împrumuturi pe termen lung din părţi nelegate
4132 împrumuturi pe termen lung din părţi legate
4133 împrumuturi pe termen lung din emisiunea de obligaţiuni
4134 împrumuturi pe termen lung de la personalul întreprinderii
4135 Cambii financiare pe termen lung acordate
148 Lilia GRIG0R01, Aliona BÎRCĂ

4136 Datorii convertibile privind împrumuturile pe termen lung


414 Alte datorii financiare pe termen lung
42 DATORII PE TERMEN LUNG CALCULATE
421 Datorii de arendă pe termen lung
422 Venituri anticipate pe termen lung
423 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială
4231 Finanţări cu destinaţie specială din buget
4232 încasări de mijloace cu destinaţie specială de la alte întreprinderi
4233 Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială
424 Avansuri pe termen lung primite
4241 Avansuri pe termen lung primite din ţară
4242 Avansuri pe termen lung primite din străinătate
425 Datorii amânate privind impozitul pe venit
426 Alte datorii pe termen lung calculate

CLASA 5. DATORII PE TERMEN SCURT


51 DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
511 Credite bancare pe termen scurt
5111 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională
5112 Credite bancare pe termen scurt în valută străină
5113 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională amânate
5114 Credite bancare pe termen scurt în valută străină amânate
5115 Credite bancare pe termen scurt în valută naţională restante
5116 Credite bancare pe termen scurt în valută străină restante
512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi
513 împrumuturi pe termen scurt
5131 împrumuturi pe termen scurt de la părţi nelegate
5132 împrumuturi pe termen scurt de la părţi legate
5133 împrumuturi pe termen scurt din emisiunea de obligaţiuni
5134 împrumuturi pe termen scurt de la personalul întreprinderii
5135 Cambii financiare pe termen scurt emise
514 Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung
515 Venituri anticip ate curente
516 Alte datorii financiare pe termen scurt
52 DATORII COMERCIALE PE TERMEN SCURT
521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
5211 Facturi de achitat în ţară
5212 Facturi de achitat în străinătate
5213 Cambii emise
522 Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate
5221 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile-fiice
5222 Datorii pe termen scurt faţă de întreprinderile asociate
5223 Datorii pe termen scurt faţă de alte părţi legate
523 Avansuri pe termen scurt primite
5231 Avansuri pe termen scut primite din ţară
5231 Avansuri pe termen scut primite din străinătate
53 DATORII PE TERMEN SCURT CALCULATE
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
5311 Datorii privind retribuirea muncii
Ghid la contabilitatea întreprinderii 149
228
5312 Datorii faţă de deponenţi
532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
5321 Datorii faţă de titularii de avans
5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii
533 Datorii privind asigurările
5331 Datorii faţă de Fondul Social
5332 Datorii faţă de organele sindicale privind contribuţiile la asigurările sociale
5333 Datorii privind asigurarea medicală
5334 Datorii privind asigurarea persoanelor
5335 Datorii privind asigurarea bunurilor
534 Datorii privind decontările cu bugetul
5341 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor juridice
5342 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5343 Datorii privind accizele, taxele
5344 Datorii privind impozitul funciar
5345 Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare
5346 Datorii privind impozitul pentru utilizarea resurselor naturale
5347 Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice
5348 Datorii privind alte impozite şi taxe
5349 Sancţiuni economice
535 Datorii preliminate
5351 Datorii preliminate privind decontările cu bugetul
5352 Datorii preliminate privind sursele finanţate din buget
5353 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală
536 Datorii privind plăţile extrabugetare
537 Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi
5371 Datorii privind dividendele calculate
5372 Datorii privind aporturile în capital social
5373 Datorii privind alte operaţiuni
538 Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare
5381 Provizioane pentru reparaţia mijloacelor fixe
5382 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
5383 Provizioane pentru returnarea (reducerea preţurilor) bunurilor vândute
5384 Provizioane pentru plata concediilor angajaţilor
5385 Provizioane pentru recultivarea terenurilor
5389 Alte provizioane
539 Alte datorii pe termen scurt
5391 Datorii pe termen scurt privind arenda curentă
5392 Datorii pe termen scurt privind reclamaţiile
5393 Datorii pe termen scurt faţă de alţi creditori

CLASA 6. VENITURI
61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
Venituri din vânzări
6111 Venituri din vânzarea produselor
6112 Venituri din vânzarea mărfurilor
6113 Venituri din servicii prestate
150 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

6114 Venituri din contracte de construcţie


6115 Venituri din operaţiuni de arendă (leasing)
612 Alte venituri operaţionale
6121 Venituri din realizarea altor active curente
6122 Venituri din arenda curentă
6123 Venituri din amenzi, penalităţi şi despăgubiri
6124 Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente
6125 Venituri din recuperarea daunei materiale
6126 Alte venituri operaţionale
62 VENITURI DIN ACTIVITATEA NEOPERAŢIONALĂ
621 Venituri din activitatea de investiţii
6211 Venituri din ieşirea activelor nemateriale
6212 Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung
6213 Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung
6214 Venituri din dividende
6215 Venituri din dobânzi
6216 Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite
6217 Venituri din participaţiile în alte întreprinderi
6218 Venituri din operaţiile cu părţile legate
6219 Alte venituri din activitatea de investiţii
622 Venituri din activitatea financiară
6221 Venituri din redevenţe
6222 Venituri din arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung
6223 Venituri din diferenţe de curs valutar
6224 Venituri din active intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate
6226 Venituri din contracte de neantrenare în concurenţă
6227 Alte venituri din activitatea financiară
623 Venituri excepţionale
6231 Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi
naturale
6232 Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI
71 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE
711 Costul vânzărilor
7111 Costul produselor finite vândute
7112 Costul mărfurilor vândute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrărilor de construcţie-montaj
7115 Costul serviciilor din activitatea de arendă (leasing)
712 Cheltuieli comerciale
7121 Cheltuieli privind operaţiile de marketing
7122 Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor
7123 Cheltuieli de transport privind desfacerea
7124 Cheltuieli privind reclama
7125 Cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie
7126 Cheltuieli privind creanţele dubioase
7127 Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute
Ghid la contabilitatea întreprinderii 151

7128 Alte cheltuieli comerciale


713 Cheltuieli generale şi administrative
7131 Cheltuieli privind uzura, repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe cu
destinaţie generală
7132 Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale
7133 Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere
7134 Impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit
7135 Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare
7136 Cheltuieli privind protecţia muncii
7137 Cheltuieli de reprezentare
7138 Cheltuieli de deplasare
7139 Alte cheltuieli generale şi administrative
714 Alte cheltuieli operaţionale
7141 Cheltuieli privind realizarea altor active curente
7142 Cheltuieli privind arenda curentă
7143 Cheltuieli privind amenzile, penalităţile, despăgubirile
7144 Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente
7145 Cheltuieli privind dobânzile pentru credite şi împrumuturi
7146 Cheltuieli de producţie indirecte nerepartizate
7147 Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor
7148 Cheltuieli aferente producţiei rebutate
7149 Alte cheltuieli operaţionale
72 C H E L T U I E L I ALE ACTIVITĂŢII N E O P E R A Ţ I O N A L E
721 Cheltuieli ale activităţii de investiţii
7211 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale
7212 Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung
7213 Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung
7214 Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora
7215 Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi
7216 Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate
7217 Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii
722 Cheltuieli ale activităţii financiare
7221 Cheltuieli privind plata redevenţelor
7222 Cheltuieli privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung
7223 Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar
7224 Alte cheltuieli ale activităţii financiare
723 Pierderi excepţionale
7231 Pierderi din calamităţi naturale
7232 Pierderi din perturbări politice
7233 Pierderi din modificarea legislaţiei ţării
73 C H E L T U I E L I ( E C O N O M I I ) PRIVIND I M P O Z I T U L P E VENIT
731 Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

CLASA 8. C O N T U R I ALE C O N T A B I L I T Ă Ţ I I D E G E S T I U N E
81 C O N T U R I A L E C O N S U M U R I L O R DE P R O D U C Ţ I E
811 Activităţi de bază
812 Activităţi auxiliare
813 Consumuri indirecte de producţie
814 Consumuri generale aferente contractelor de construcţie
152 Lilia GRIGOROI, Aliona BÎRCĂ

816 Consumuri aferente valorilor materiale transmise spre prelucrare


terţilor
82 ALTE CONTURI ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
821 Adaos comercial
822 Returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute
846 încasări din vânzarea mărfurilor cu amănuntul

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE


91 ACTIVE PE TERMEN LUNG ARENDATE
911 Active nemateriale primite în folosinţă temporară
912 Active materiale pe termen lung primite în locaţiune, arenda
operaţională (leasing)
913 Active materiale pe termen lung primite în folosinţă temporară
92 VALORI ÎN MĂRFURI ŞI MATERIALE CARE NU APARŢIN
ÎNTREPRINDERII
921 Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie
922 Materiale primite spre prelucrare
923 Mărfuri primite în consignaţie
924 Utila) primit pentru montaj
925 Bunurile obţinute din materialele prelucrate ale terţilor
93 TITLURI DE VALOARE CARE NU APARŢIN ÎNTREPRINDERII
931 Titluri de valoare destinate vânzării
932 Titluri de valoare expediate pentru înregistrare
933 Titluri de valoare primite de la registrator
934 Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit
94 DATORII ŞI PLĂŢI CONVENŢIONALE
941 Creanţe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi
942 Garantarea datoriilor şi plăţilor primite
943 Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate
944 Uzura fondului de locuinţe
945 Pierderi fiscale nereclamate
946 Creanţe contingente
947 Facilităţi fiscale
95 ALTE MIJLOACE ŞI DATORII REFLECTATE ÎN
CONTABILITATEA EXTRABILANŢIERĂ
951 Formulare cu regim special
952 Premii şi cupe sportive transferabile
953 Active pe termen lung transmise în arenda finanţată (leasing
financiar)