Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU DISCIPLINA OPȚIONALĂ

Aria curriculară: Arte


Disciplina: Educaţie Plastică

MICII PICTORI

Tipul opţionalului: La nivelul disciplinei


Anul şcolar: 2018- 2019
Clasa I
Nr. ore/ săptămână: 1 oră
Modul de organizare: cu întregul efectiv al clasei
Autor:
Argument
Educaţia plastică influenţează stările afective și echilibrul neuropsihic al copilului cu dizabilități. Prin
intermediul acestui opţional urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica prin culoare, de
a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor. Astfel, se antrenează la copii coordonarea oculo-motorie,
dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor și orientarea spaţială.
Pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare, copiii cu deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau
asociate au nevoie de mijloace alternative de exprimare şi comunicare. Arta îndeplineşte o funcţie de
cunoaştere şi una de comunicare, ea reflectă conţinutul esenţial şi tipic al realităţii obiective.
Educaţia artistică plastică oferă copiilor cu deficienţe severe, profunde sau asociate ocazia de a:
 Cunoaşte însuşirile mediului, analizând culorile, formele, texturile, modelele obiectelor din
lumea înconjurătoare.
 Exprima ceea ce simt, văd, aud și gândesc atunci când participă şi se implică la/ în experienţe
artistice.
 Explora şi combină materialele şi mijloacele din mediul înconjurător din punct de vedere vizual,
auditiv și tactil, în vederea pregătirii pentru comunicare.
 Utiliza elementele artistice în comunicarea curentă.
 Formula aprecieri personale despre experienţele şi produsele artistice personale şi ale colegilor.
Educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează numeroase experienţe
senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premiza unui mod aparte de a comunica şi de a înţelege lumea.

Valori şi atitudini
 Cultivarea unui mediu educaţional deschis tuturor copiilor cu deficienţe severe, grave, profunde și
asociate.
 Respectarea individualităţii fiecărui copil/ elev implicat în activităţi de educaţie.

Obiective cadru
1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare şi dezvoltarea structurilor şi conduitelor perceptiv-
motrice, în vederea exprimării artistice.
2. Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional.
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
1.1. Explorarea vizuală, auditivă, tactilă,
gustativă, olfactivă a realităţii Exerciţii de stimulare multisenzorială:
înconjurătoare. Exerciţii de identificare a caracteristicilor
1.2. Identificarea formelor, mărimilor, (culoare, formă, mărime, textură) obiectelor
modelelor, texturilor, culorilor, mirosurilor, din mediu;
gusturilor etc. Exerciţii de familiarizare cu principalele
1.3. Manipularea şi identificarea instrumente de lucru: creion, pensulă,
instrumentelor utilizate în activităţile cărbune, etc.;
artistice. Exerciţii de familiarizare cu principalele
materiale de lucru: hârtie, acuarele, lemn, lut,
aluat, seminţe, materiale textile, flori şi
frunze uscate etc.;
Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii
manuale;
Exerciţii de coordonare bimanuală şi
oculomanuală;
Exerciţii de manipulare a instrumentelor şi a
materialelor de lucru.

Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj


plastic:
 dactilopictură;
 mânuirea corectă a pensulei şi folosirea
acuarelelor;
 exerciţii de alternare a culorilor;
 aşezarea în pagină a elementelor temei.
Exerciţii de pictură, desen, pe o temă dată:
2.1. Concretizarea însuşirilor mediului natură s.a.
înconjurător prin realizarea de activităţi şi Exerciţii de compoziţie desen, colaj, grafică
produse artistice. etc.
2.2. Realizarea unor lucrări artistice libere, Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte,
sau pe o temă dată, utilizând diverse linii, sau pete de culoare.
materiale.
Conţinuturile învăţării
Pete de culoare
Coşul cu fructe
„Coşul cu legume”
„Bradul de Crăciun”
„Ornamente de brad”
„Felicitări de ziva mamei”
„Coşul cu ouă de Paşte”
„Compoziţii colective tematice: panoul clasei, albumul”
„Desen pe asfalt”
„Concursuri”

Modalități de evaluare
Aprecierea verbală;
Proba practică;
Apreciere scrisă, recompense;
Autoapreciere, concursul;

Sugestii metodologice
În parcurgerea acestui opţional se va avea în vedere ca familiarizarea elevilor cu materialele şi
tehnicile de lucru să se facă treptat, de-a lungul desfăşurării primului conţinut. Prin urmare, se recomandă
ca metode didactice: explicaţia, exerciţiul şi demonstraţia, în activităţile desfăşurate cu elevii de însuşire a
tehnicilor de lucru. Activitatea se va desfăşura în sala de clasă şi se vor folosi, ca mijloace didactice,
reproduceri după operele de artă, dar şi exemple realizate de copii.

Bibliografie
 Anexa 4 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5235 / 01.09.2008
 DASCĂLU, Aurel, Educaţie plastică în ciclul primar, vol. I, II, Ed. Polirom, Iaşi, 1997-1998.
 Psihopedagogie, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei, Iaşi, 1998.