Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI

ATESTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

APROB: APROB:
Academician Valeriu Canţer Membru Corespondent al
Preşedinte al consiliului Naţional Academiei de Ştiinţe din Moldova,
pentru Acreditare şi Atestare profesor universitar,Gh. Cimpoieş
„___”______2010 Rector al Universităţii Agrare de
Stat din Moldova
„____”______2010

PROGRAMA
examenului de doctorat la specialitatea
06.02.04.-Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor
animaliere

Chişinău – 2010
Autori: Eremia Nicolae, dr. hab., prof. univ., Rotaru Ilie, dr., conf. univ.

Recenzenţi: Chilimar Sergiu, Membru Corespondent al AŞM, prof. univ.

2
REGLAMENTĂRI METODICE GENERALE

Programa la specialitatea 06.02.04 unifică cursurile universitare: creşterea şi


exploatarea bovinelor, suinelor, ovinelor, păsărilor, cabalinelor, animalelor de blană,
albinelor, peştilor şi tehnologia obţinerii produselor animaliere. Studierea acestor
compartimente ale zootehniei se bazează pe cunoaşterea cursurilor de biologie şi
zootehnie generală (anatomie, genetică, fiziologie, biochimie, alimentaţie, ameliorare şi
zooigiena animalelor domestice).
Scopul disciplinei – studierea tehnologiilor de creştere şi exploatare ale
animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor, obţinerea şi valorificarea
produselor animaliere pentru sporirea eficienţii economice a creşterii animalelor de
fermă, producerea produselor animaliere şi ameliorarea calităţii produselor obţinute.
Sfera de cunoştinţe – importanţa creşterii animalelor, păsărilor, albinelor şi
peştilor; originea şi evoluţia lor; exteriorul, interiorul şi constituţia; productivitatea şi
formarea caracterelor productive; tehnologii de întreţinere, exploatare şi de obţinere şi
valorificare a produselor animaliere, metodele de evaluare şi valorificare; rasele, tipurile,
crosurile şi hibrizii de animale, păsări, albine şi peşti.
Spectrul de abilităţi - organizarea caracterelor ştiinţifice, acumularea
cunoştinţelor teoretice, ştiinţifice şi practice în tehnologii performante de creştere,
exploatare a animalelor domestice, obţinere şi prelucrarea produselor de origine
animalieră.
Utilizarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de creştere, exploatare a animalelor domestice şi organizarea
obţinerii, condiţionării, certificării şi comercializării produselor animaliere. Elaborarea, testarea, experimentarea şi
argumentarea tehnologiilor noi.
cunoştinţe/ competenţe
Cunoaştere  Să cunoască tehnologii intensive de producere a laptelui, cărnii de
şi înţelegere bovine, suine, păsări şi ovine
 Să posede metode ştiinţifice de apreciere a producţiei de lapte şi carne la
diferite specii de animale
 Să cunoască rezultatele studiului factorilor de influenţă asupra producerii
de lapte şi carne, tehnologia prelucrării primare a diferitor specii de
animale şi păsări
 Să posede abilităţi de certificare şi comercializare a produselor
animaliere conform cerinţelor standardelor naţionale şi Uniunii
Europene.
Aplicare şi  Să aplice în practică tehnologii avansate de producere a laptelui şi cărnii
integrare de diferite specii de animale în baza rezultatelor cercetărilor
 Să utilizeze tehnologii moderne de creştere a tineretului de diferite specii
de animale
 Să aplice metode eficiente de apreciere şi certificare a produselor de
origine animală

3
CONŢINUTUL CURSULUI

TEHNOLOGIA CREŞTERII ŞI EXPLOATĂRII ANIMALELOR


DOMESTICE, PĂSĂRILOR, ALBINELOR ŞI PEŞTILOR

Cuvintele cheie: caractere, istoria, tendinţe, perspective, progresul tehnico –


ştiinţific, metode intensive, domesticire, etape, modificări morfologice, particularităţi
biologice şi productive, adaptabilitate, exterior, interior, constituţie, conformaţie
corporală, tip morfo-productiv, caractere productive, specii, rase, hibrizi, crosuri,
tehnologie, creştere, exploatare.

Planul studierii temei


1.1 Importanţa creşterii animalelor
Istoria, starea actuală şi perspectiva dezvoltării zootehniei pe plan mondial şi în
Republica Moldova. Importanţa creşterii animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi
peştilor pentru economia naţională. Particularităţile economice ale zootehniei şi
perspectiva ei în dezvoltarea activităţilor zootehnice ale agenţilor economici. Istoria
ştiinţei zootehnice, fondatorii bazelor teoretice şi practice ale zootehniei. Direcţiile
principale de dezvoltare a zootehniei. Progresul tehnico-ştiinţific şi metodele intensive de
obţinere a produselor animaliere în diferite categorii de gospodării (fermieri, societăţi pe
acţiuni, gospodării individuale).
1.2 Originea şi evoluţia animalelor domestice
Factorii socio - şi agro-economici a evoluţiei animalelor domestice. Originea,
etapele de domesticire, modificările morfologice şi fiziologice în urma domesticirii,
particularităţile biologice şi productive ale diferitelor specii de animale. Crearea raselor şi
criteriile principale de clasificare a lor. Clasificarea raselor de animale domestice.
1.3 Exteriorul, interiorul şi constituţia animalelor
Studii despre exterior, interior şi constituţie. Relaţia între exterior, conformaţie
corporală şi tipurile morfo-productive ale animalelor. Adaptabilitatea organismului
animal la mediu ambiant. Reacţia de comportament a animalelor. Clasificarea tipurilor
constituţionale şi morfo-productive, importanţa lor. Metodele de apreciere a exteriorului
şi interiorului. Particularităţile interiorului şi pronosticarea productivităţii animalelor.
1.4 Productivitatea animalelor domestice
Formarea caracterelor productive la animalele de fermă. Categoriile de producţie
şi factorii de influenţă. Producţia principală şi suplimentară ale diferitelor specii, rase şi
tipuri de animale. Calităţile reproductive a animalelor domestice. Realizările, selecţiei,
ştiinţei şi progresului tehnico-ştiinţific în mărirea productivităţii animalelor. Influenţa
stresului asupra productivităţii.
1.5 Rasele de animale domestice, păsări, albine şi peşti
Rasa ca mijloc de producţie în zootehnie. Procesul de creare a raselor.
Caracteristica raselor principale de bovine, suine, ovine, cabaline, animalelor de blană,
păsări, albine şi peşti. Structura raselor, hibrizilor şi crosurilor. Principiu de omologare a
raselor după criteriul economic.
1.6 Creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor
Particularităţile de creştere a tineretului de diferite specii. Influenţa nivelului şi
tipului de alimentaţie asupra creşterii tineretului de diferite vârste şi nivelul productiv al
animalelor. Creşterea tineretului în diferite categorii de gospodării. Sisteme şi tehnologii

4
de întreţinere şi exploatare a animalelor. Cerinţele zooigienice pentru întreţinerea şi
exploatarea animalelor.

TEHNOLOGIA OBŢINERII PRODUSELOR ANIMALIERE

Cuvinte cheie: caractere, produse animaliere, lapte, carne, lână, pielicele, piei,
blănuri, ouă, miere, propolis, polen, ceară, lăptişor de marcă, venin de albine, carne de
peşte, tehnologii

2. Planul de studierii temei


1.1 Tehnologia obţinerii produselor de bovine
Tehnologia producerii laptelui şi cărnii în unităţile de producţie. Sisteme şi
metode de îngrăşare a taurinelor. Tehnologia îngrăşării taurinelor specializate pentru
carne. Metodele de apreciere a producţiei de lapte şi carne la bovine. Certificarea şi
comercializarea producţiei de lapte şi carne, conform cerinţelor standardelor naţionale şi
europene.
2.2 Tehnologia obţinerii produselor de suine
Tehnologii de obţinere a cărnii de porc în diferite categorii de gospodării.
Particularităţile tehnologiei intensive. Tehnologia sacrificării suinelor, aprecierea
carcaselor, calităţii cărnii şi grăsimii de porc. Factorii de influenţă asupra calităţii cărnii şi
grăsimii. Metodele de apreciere a producţiei de carne la suine. Certificarea şi
comercializarea carcaselor, cărnii şi grăsimii de porc.
2.3 Tehnologia obţinerii produselor avicole
Tehnologii de obţinere a ouălor de consum şi incubabile, cărnii de pasăre,
ficatului gras de palmipede. Tehnologia incubării ouălor de pasăre. Tehnica sacrificării,
eviscerarea carcaselor, congelarea cărnii, conservarea ficatului gras. Factorii de influenţă
asupra calităţii, regimurile de depozitare şi tehnica transportării producţiei. Aprecierea
calităţii şi comercializarea produselor avicole.
2.4 Tehnologia obţinerii produselor de ovine şi caprine
Tehnologii de obţinere a produselor ovicole în diferite categorii de gospodării şi
factorii care determină cantitatea şi calitatea producţiilor. Tehnologia obţinerii lânii,
laptelui şi cărnii de oaie, pielicelelor pieilor şi blănurilor. Sacrificarea mieilor pentru
pielicele, prelucrarea primară. Particularităţile fizico-chimice şi însuşiri biologice ale
laptelui, cărnii şi grăsimii de oaie. Particularităţile obţinerii produselor de caprine.
Certificarea şi comercializarea producţiei de lapte, carne, pielicele, piei şi blănuri de
ovine şi caprine conform cerinţelor standardelor.
2.5 Tehnologia obţinerii produselor apicole
Tehnologia obţinerii mierii, cerii, polenului, propolisului, lăptişorului de matcă şi
veninului de albine. Tehnologia şi organizarea polenizării plantelor agricole.
Particularităţile biologice şi chimice a produselor apicole, factorii de influenţă asupra
calităţii şi cantităţii lor. Certificarea şi comercializarea produselor apicole
2.6 Tehnologia obţinerii produselor de cabaline
Particularităţile tehnologiei obţinerii cărnii şi laptelui de cabaline. Însuşirile
fizico-chimice şi biologice ale cărnii şi laptelui de iapă. Tehnologia valorificării
capacităţilor de muncă şi sport a cabalinelor.

5
2.7 Tehnologia obţinerii produselor a animalelor de blană
Tehnologia producţiei cunicule şi altor animale de blană. Factorii de influenţă
asupra calităţii producţiei. Tehnica sacrificării, jupuirii, degresării blănurilor şi
conservarea lor. Prelucrarea primară a blănurilor şi carcaselor. Cerinţele standardului faţă
de calitatea producţiei cuniculturii şi altor animale de blană.
2.8 Tehnologia obţinerii produselor de peşti
Tehnologii de obţinere a peştelui de consum în diferite gospodării piscicole.
Particularităţile tehnologiei de obţinere a crapului şi peştilor fitofagi. Tehnologia incubării
icrelor de diferite specii de peşti. Factorii de influenţă asupra calităţii şi cantităţii
producţiei piscicole. Pescuitul, standardizarea şi comercializarea peştelui de consum.
LITERATURA DE SPECIALITATE
1. DINU, şi alţ.. Suinicultura. – Tratat de creştere a suinelor. Editura Coral Sanivet. Bucureşti,
2002. 925 p; ISBN 973-8237-14-19
2. DINU I., şi al. Tehnologia creşterii suinelor. – Chişinău: Universitas, 1993.. 212 p. ISBN 5-
362-010078
3. EREMIA N. Apicultura . Chişinău, 2009, 320 paj.
4. LUPAN V., Chilimar S., Ujică V., Tehnologia creşterii bovinelor, Chişinău, 1997. 360 p.
ISBN 9975-423-25-9
5. MACIUC ,Vasile Managmentul creşterii bovinelor. Ed. Alfa, Iaşi – 2006. 323 p. ISBN
(10)973-8933-18-9
6. MESRUPOV G. Creşterea iepurilor de casă şi a nutriilor. – Chişinău: Lumina, 1988. – 214p.
ISBN 5-362-00305-4
7. PETROVAN IOAN MIRCEA NICOLAE Creşterea porcinelor. – Editura Mitrofan:
Timişoara, 2002. 207 p. ISBN 973-585-628-X
8. STANCIU GAVRIL Tehnologia creşterii bovinelor. Ed. Bumar, Timişoara, 1999,.538 p ISBN
973-9295-64-9
9. TAFTĂ V., VINTILĂ I., ZAMFIRESCU STELA. Producţia, ameliorarea şi reproducţia
ovinelor. – Bucureşti: Ceres, 1997. –.525 p. ISBN 973-40-0408-5
10. TAFTĂ V. Producţia şi reproducţia caprinelor. - Bucureşti : Ceres, 1996. – 191 p. ISBN
973-40-07339-4
11. VACARU-OPRIŞ I., şi al. Tratat de avicultură. – Bucureşti: Ceres, 2000.. 518 p. ISBN
973-40-04063-8
12. КАБАНОВ В.Д. Свиноводство: учебник.- Москва: Колос, 2001. 430 с. ISBN 5-10-
003743-1
13. СВЕЧИН К.Б., БОБЫЛЕВ И.Ф., ГОПКА Б.М. Коневодство: учебник.- Москва:
Колос, 1992. 268 с. ISBN5-10-001149-1.

LITERATURA SUPLIMENTARĂ
1. AURELIA CUC şi alţii Creşterea porcinelor de la A la Z Agrotehnica , Bucureşti, 2006. 317
p. ISBN (10) 973-87716-4-1;
3. DINU I., şi col. Înfiinţarea şi exploatarea unei ferme pentru îngrăşarea porcilor. – Ed. Grand,
1998. 178 p. ISBN 973-9370-00-5
4. MOVILEANU GELU Clasificarea şi inspecţia carcaselor de porcine, bovine şi ovine conform
normelor UE. Ed. Cereş, 2008. 251 p. ISBN 978-973-40-0787-5
5. LAZĂR Şt., VORNICU O. C. Apicultura, Iaşi, 2007, 656 p. ISBN (10)973-8953-37-5/
(13)978-973-8953—37-6
6. КАБАНОВ В.Д. Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней:
ВНИИ плем.- Москва. 1998. 348 с. ISBN5-87958-082-2
7. ПРЕВЕЗЕНЦЕВ Ю. Интенсивное прудовое рыбоводство. – Москва: Агропомиздат,
1991. 365 с. ISBN 5-10-001217-Х.