Sunteți pe pagina 1din 47

Importanţa standardelor pentru

plasarea produselor pe Piaţa UE

Aurica BUTNARI
Manager formare profesională
Institutul Naţional de Standardizare
Infrastructura calității în
Republica Moldova

Ministerul
Economiei

Centrul Național
Centrul de Institutul Institutul
de Acreditare
Metrologie Aplicată Național de Naţional de
din Republica
și Certificare Standardizare Metrologie
Moldova
(CMAC) (INS) (INM)
(MOLDAC)
Centrul de Metrologie Aplicată și
Certificare (CMAC)
• Implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei, asigurînd
transmiterea unităților de măsură legale prin efectuarea
verificărilor metrologice, etalonărilor mijloacelor de măsurare
– în domeniul evaluării conformității prin testarea și certificarea
produselor, conferind încredere și competența tehnică, asigurînd
creșterea competitivității produselor, apărarea drepturilor și
intereselor consumatorilor, asigurarea protecției vieții, sănătății,
securității persoanelor și a mediului.
Institutul Naţional de Metrologie
(INM)
• INM activează conform Legii nr.19 din 04 martie 2016 cu privire
la metrologie.
• Organizează şi realizează programe de cercetare, menţinere şi
dezvoltare a bazei naţionale de etaloane.
• Implementează la nivel național, politica de stat în domeniul
metrologiei;
• Participă la elaborarea și coordonarea proiectelor de
acte normative în scopul asigurării trasabilității rezultatelor
măsurărilor la Sistemul Internațional de Unități (SI) prin
intermediul procedurilor recunoscute și acceptate pe plan
internațional;
• Coordonează activitățile persoanelor juridice și fizice
care activează în domeniul metrologiei.
Centrul Național de Acreditare din
Republica Moldova (MOLDAC)
• Este unicul organism național de acreditare și are drept scop
implementarea politicii de stat în domeniul acreditării și
evaluării conformității, conferind încredere în competența
tehnică, imparțialitatea și integritatea organismelor de evaluare
a conformității acreditate, precum și promovarea liberei
circulații a produselor, creșterea competitivității produselor și
serviciilor, apărarea drepturilor și intereselor consumatorului,
asigurarea protecției vieții, sănătății și securității persoanelor și
a mediului.

• MOLDAC activează conform Legii nr. 235 din


01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a
conformității.
Institutul Național de Standardizare
(INS)
• Stabilirea regulilor de standardizare națională;

• Elaborarea, aprobarea și realizarea programului de


standardizare națională;

• Elaborarea și aprobarea standardelor moldovenești;

• Adoptarea standardelor europene, internaționale, interstatale


și ale altor țări, precum și adoptarea altor documente de
standardizare ca standarde moldovenești;

• Examinarea periodică, modificarea, revizuirea, reconfirmarea


și anularea standardelor moldovenești;
Atribuții
• Constituirea, înregistrarea și coordonarea activității
comitetelor tehnice de standardizare;

• Elaborarea și publicarea Buletinului de standardizare și a


altor publicații din domeniul standardizării naționale;

• Reprezentarea Republicii Moldova ca membru în organizațiile


europene, internaționale și interstatale de standardizare și
îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de membru;

• Dezvoltarea și gestionarea Fondului național de standarde;

• Avizarea, la solicitarea autorităților publice, a proiectelor de


acte legislative și normative care au legătură cu standardele și
standardizarea.
Misiunea INS
• Contribuirea la creșterea competitivității
economiei naționale, creșterea durabilă a
bunăstării populației și sporirea utilizării
sustenabile a resurselor.

• Misiunea INS se realizează prin adoptarea


standardelor europene și internaționale,
promovarea standardelor și a standardizării.
Principiile standardizării
Luarea în considerare a punctelor de vedere ale tuturor
părților interesate și apropierea eventualelor poziții
Consensul divergente. Consensul nu implică neapărat unanimitatea,
însă se ține seama de opinia tuturor părților interesate.

Toate părțile interesate au dreptul să participe și să


contribuie la elaborarea standardelor. Mai mult decît atît ,
standardele ar trebui să fie dorite de părțile implicate, de
Deschiderea
asemenea, acestea trebuie să aducă beneficii prin utilizarea
lor, care să fie cel puțin egale cu costul elaborării și
menținerii lor. Ele trebuie să posede o aplicabilitate largă și
să satisfacă nevoile părților interesate.

Constă în comunicarea tuturor părților interesate despre


Transparența proiectele în fază de inițiere (proiect de standard, crearea
unui comitet tehnic, anularea unui standard). Proiectul este
făcut public pe site-ul oficial al organismului național de
standardizare.
Principiile standardizării

Calitatea Rolul standardelor constă în protecția intereselor


rezultatelor consumatorilor și ale statului prin asigurarea calității
produselor și serviciilor, a caracterului inofensiv al
acestora pentru viața, sănătatea și securitatea oamenilor.

Standardele nu trebuie să se contrazică între ele și


Coerența trebuie să fie concise, clare, fără ambiguități și ușor de
utilizat.
Ce este un standard?
• Standardul este un document, stabilit prin consens și
aprobat de un organism recunoscut, care furnizează,
pentru utilizări comune și repetate, reguli, linii
directoare sau caracteristici pentru activități sau
rezultatele lor, în scopul obținerii unui grad optim de
ordine într-un context dat.

• Standardele trebuie să se bazeze pe rezultatele


conjugate ale științei, tehnicii și experienței și să aibă
drept scop promovarea avantajelor optime ale
comunității. Un standard se aplică la un produs, proces
sau serviciu.
(Directivele ISO ∕ CEI Partea 2:2001)
Ce include un standard?
Reguli,
prescripții și
caracteristici
referitoare la
diverse activități
Cerințe și/sau Oferă informații
recomandări referitoare la
pentru diverse terminologia
produse, procese, generală pentru
sisteme sau anumite
servicii domenii
specifice
Descriu
metode de
încercare sau
de măsurare
Caracteristicile standardelor
• Aplicare voluntară

• Dinamizat de către piață

• Bazat pe consens

• Independență față de interesele particulare

• Aprobat de către organism recunoscut


Standardele pot deveni obligatorii

Standardele devin obligatorii în momentul în


care sînt încorporate într-un contract de afaceri
sau în anumite reglementări.
Tipurile de standarde
Standard de produs
• Este standardul care specifică condițiile
pe care trebuie să le îndeplinească un
produs sau o grupă de produse pentru a
asigura aptitudinea de utilizare a
acestuia/acestora.

• Un standard de produs poate să conțină,


în afară de condițiile privind aptitudinea
de utilizare, fie în mod direct, fie prin
referiri, elemente privind terminologia,
eșantionarea, încercarea, ambalarea,
etichetarea și uneori condiții privind
tehnologia.
Un standard de produs poate să fie complet sau nu, după cum cuprinde toate condițiile necesare sau
numai o parte a lor. Astfel, se poate stabili o diferențiere între standard, ca de exemplu:
• standard de dimensiuni
• standard pentru material
• standard pentru condiții de livrare

De exemplu,
Standardul SM 317:2015 Lapte crud de capră şi de oaie. Specificaţii

„ Preambul naţional

Prezentul standard stabileşte condiţii tehnice privind calitatea laptelui crud de capră şi de oaie, colectat pentru
procesarea industrială.

La data adoptării prezentului standard nu există nici un standard internaţional sau european care se referă la acelaşi
subiect.

Pentru a menţine actualitatea standardelor, acestea sînt supuse examinării periodice, în urma căreia ele pot fi
revizuite, modificate sau anulate.

Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate
amendamentele publicate.

Informaţiile referitoare la standardele moldovene, aprobarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în
Buletinul de Standardizare (publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare) şi pe pagina
web www.standard.md.”
Standard de servicii
Este standardul care specifică condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească un serviciu pentru a asigura aptitudinea de utilizare a
acestuia.

Standardele pentru serviciu pot fi elaborate în domenii ca, de exemplu:


• Curățătorii
• Administrarea hotelurilor
• Transporturi
• Întreținerea vehiculelor
• Telecomunicații
• Asigurare
• Bănci
• Comerț
• SM EN ISO 17100:2015 Servicii de
traducere. Condiţii cerute pentru
prestarea serviciului
Standardul SM EN ISO 17100
1) asigură un cadru de optimizare a
controlului calităţii în procesul de traducere
2) oferă un mare potenţial de îmbunătăţire a
serviciilor prestate
3) promovare a statutului profesiei de
traducător în ansamblu
4) contribuie la conştientizarea etapelor unui
proiect de traducere în rîndul clienţilor, fără
a neglija contribuţia pe care clientul o
poate avea în facilitarea procesului de
traducere în vederea obţinerii de rezultate
optime.
SM SR EN 15733:2012 Servicii
ale agenților imobiliari Cerințe
referitoare la prestarea
serviciilor agenților imobiliari

Standardul SM SR EN 15733:2012
reprezintă primul consens european
ce specifică exigențele referitoare la
serviciile agenților imobiliari și se
aplică serviciilor prestate în relațiile
dintre societăți și în relațiile dintre
societăți și consumatori.

Cerințele standardului se aplică


tuturor serviciilor prestate de agenții
imobiliari, inclusiv celor furnizate
prin intermediul mijloacelor
electronice și prin internet
Standard de încercare
1 Domeniu
Standard care specifică
metode de încercare însoțite
1.1 Prezentul standard internaţional specifică o metodă
uneori și de alte prevederi pentru evaluarea şi compararea filtrelor cu membrană pentru
referitoare la încercare, cum testarea apei destinate pentru numărarea organismelor
ar fi eșantionarea, utilizarea specifice şi a populaţiilor microbiene mixte.
metodelor statistice, ordinea
încercărilor. 1.2 Metoda oferă linii directorii generale pentru încercarea
comparativă a selecţionării bacteriilor, drojdiilor şi a altor
ciuperci pe filtrele cu membrană, în comparaţie cu
Exemplu: selecţionarea prin intermediul tehnicilor inoculării pe medii
SM ISO 7704:2015 nutritive şi a răspîndirii pe suprafaţa mediilor nutritive.
Calitatea apei. Evaluarea
filtrelor cu membrană, 2 Domeniu de aplicare
utilizate pentru analize
microbiologice 2.1 Această metodă este aplicabilă la evaluarea de către
utilizator a oricărui filtru microporos destinat utilizării cu
probe acvatice. Gama porilor acestuia cuprinde oricare
dimensiune a filtrului poros care poate fi util într-un domeniu
de aplicare specifică.
Cine elaborează standardele?
• Organizațiile naționale de standardizare întrunesc
reprezentanți din domeniul afacerilor și industriei,
precum și alte părți interesate, cum ar fi: organizații
de consumatori, grupuri de mediu și organisme ce se
ocupă de problemele de sănătate și de siguranță.

• Activitatea practică de definire și structurare a


standardelor este realizată de către experții
comitetelor tehnice, care sînt desemnați de către
diferite părți interesate.
Comitetele tehnice de standardizare
• Comitetele tehnice de standardizare (CT) sînt
organisme create în diverse domenii ale economiei
naționale, la propunerea părților interesate, pentru
a realiza lucrări de standardizare la nivel național,
regional și internațional.

• Domeniile de activitate ale comitetelor tehnice


naționale de standardizare trebuie să fie aliniate la
cele ale comitetelor tehnice de standardizare ale
organizațiilor internaționale și / sau europene de
standardizare.
Producători

Autorități de
Beneficiari
reglementare

La stabilirea
componenței CT
se urmărește
Instituții de
reprezentarea cercetare-
Consumatori echilibrată a dezvoltare, de
părților proiectare
interesate.

Autorități de
Instituții de
supraveghere a
învățămînt
pieței
Asociații sau
organizații
profesionale
De ce să te implici în activitatea de
standardizare?
• Membrul unui comitet tehnic nu riscă niciodată să fie
depășit în domeniul său de activitate. Deseori,
dezvoltarea este foarte rapidă (doar în Europa anual se
publică cca 2 000 de standarde noi).

• Activitatea individuală poate fi foarte costisitoare.

• Factorii economici pot cunoaște cu 2-3 ani în avans


informațiile propuse ce urmează a fi incluse în standard
și pot lua măsurile necesare din timp sau pot influența
textul standardului.
• Producătorii, importatori/distribuitori, exportatori,
autorități ale statului, asociații de consumatori pot cere
elaborarea și adoptarea de standarde naționale care să
stabilească cerințele esențiale ale produselor care fac
obiectul de activitate, în cazul în care nu există un alt
standard european sau internațional adoptat în calitate
de național.

• Îmbunătățirea imaginii întreprinderii.

• Mijloc de instruire a specialiștilor din întreprindere.

• Stabilirea și menținerea unor relații de colaborare cu


specialiștii din domeniul specific de activitate, din țară și
din străinătate.
Avantajele implementării standardelor
europene
• 1. Acces la noi piețe de desfacere
Implementarea standardelor europene va facilita accesul antreprenorilor
din Republica Moldova pe Piața Europeană, oferindu-le posibilitatea de a
stabili contacte cu peste 600 milioane de clienți potențiali din spațiul
european.

Vom avea acces la piața europeană numai dacă calitatea produselor


moldovene va fi comparabilă cu cea a produselor UE.

• 2. Reducerea costurilor de producție, minimizarea


deșeurilor și creșterea eficienței
Cerințele furnizate de standardele europene pentru diverse produse și
servicii contribuie la optimizarea costurilor prin evitarea unor cheltuieli
inutile, fără însă a afecta calitatea acestora. Implementarea standardelor
europene contribuie la diminuarea deșeurilor și, respectiv, la creșterea
eficienței. Un exemplu concludent ar fi reducerea consumului de energie
datorită aplicării principiului de design ecologic.
• 3. Acces la cele mai recente cunoștințe și la
cele mai inovatoare soluții

Standardele europene sînt elaborate de experți din diferite țări, fiind


ulterior adoptate de membrii organizațiilor europene de
standardizare în calitate de naționale, astfel este asigurată difuzarea
experienței și cunoștințelor experților pe teritoriul țării date. Mai
mult, standardele europene sînt revizuite periodic, fiind actualizate
conform celor mai recente cunoștințe în domeniul tehnologic și
științific, necesităților actuale ale pieței și prevederilor legislative și
regulatorii.

• 4. Implementarea standardelor armonizate


asigură conformitatea cu legislația relevantă
Utilizarea standardelor armonizate permite agenților naționali să se
asigure că produsele sau serviciile lor corespund prevederilor
directivelor europene transpuse la nivel național. Astfel, companiile
care implementează aceste standarde beneficiază de „prezumția de
conformitate” cu cerințele legale relevante.
• 5. Compatibilitatea și interoperabilitatea
diverselor produse și componente

Standardele europene asigură faptul că diferite produse și


componente sînt reciproc compatibile – ceea ce reprezintă un
obiectiv important al multor sectoare industriale.

• 6. Îmbunătățirea performanței, calității și a


nivelului de încredere

Standardele europene facilitează menținerea unui nivel înalt al


calității produselor atît la etapa de proiectare și producere, cît și pe
parcursul întregului lanț de aprovizionare, ceea ce este valabil și
pentru oferirea serviciilor. Astfel, aplicarea corectă a standardelor
europene asigură faptul că produsul sau serviciul satisface o serie de
caracteristici specifice de calitate, ceea ce este foarte important
pentru cîștigarea și menținerea încrederii consumatorilor.
• 7. Asigurarea sănătății și securității
muncitorilor și a consumatorilor, precum
și a protecției mediului ambiant

La procesul de elaborare a standardelor europene


participă diverse părți interesate, fiind luate în calcul
toate aspectele relevante referitoare la asigurarea
sănătății și securității, inclusiv propunerile organizațiilor
specializate în asigurarea sănătății și securității la locul
de muncă, asigurarea protecției consumatorilor, precum
și a mediului ambiant.
De ce standardele costă ?

• Standardele sînt lucrări colective elaborate de către


mai mulți experți în cadrul comitetelor tehnice sub
inițiativa și responsabilitatea organismului de
standardizare, care le și publică. Ele reflectă experiența
și cunoștințele celor participanți la elaborare și
încorporează contribuția intelectuală a fiecăruia.

• Prin urmare, standardele sunt creații – sub forma


documentațiilor științifice – protejate prin drepturi
de autor încă din faza de proiect.
Ciclul de viață a unui standard
Identificarea necesităților partenerilor

Crearea grupului de lucru

Elaborarea proiectului de standard

Consensul experților

Validarea

Aprobarea textului

Revizuirea
Participarea INS
la activitatea de standardizare
internaţională
Participarea INS
la activitatea de standardizare
europeană
Participarea INS
la activitatea de standardizare regională
Ce sînt barierele tehnice în calea
comerțului?
Barierele tehnice în calea comerțului reprezintă diferența
dintre cerințele reglementărilor tehnice, standardelor și
procedurilor de evaluare a conformității naționale și ale
celor utilizate în practica internațională sau
nerecunoașterea lor, fapt ce implică, în comparație cu
practica comercială obișnuită, cheltuieli suplimentare de
mijloace și / sau de timp pentru comercializarea
produselor pe piața națională și cea mondială.
Dezavantajele standardelor GOST
Vîrsta medie a standardelor interstatale GOST,
adoptate ca standarde moldovene, este de 31 de
ani, pe cînd vîrsta medie a standardelor
europene (EN) este de 7 ani.

Au fost elaborate pentru o economie planificată


și nu sînt suficiente în economia de piață.

Au fost elaborate doar de structurile statale și


aplicarea acestora a fost impusă de stat.
Lipsă de eficiență – parametrii standardelor GOST
sînt foarte detaliați privind multe aspecte de materie
primă, compoziție, construcție, dimensiuni –
limitează inovarea și implementarea noilor
tehnologii și materiale.

Pentru multe materiale și tehnologii moderne nu


există standarde GOST.

Multe standarde GOST nu sînt armonizate cu


standardele europene și creează bariere tehnice în
calea comerțului.

Standardele GOST nu răspund suficient progresului


tehnologic.
STANDARD STANDARD DE
MOLDOVEAN FIRMĂ

1. Sînt elaborate de experții 1. Sînt elaborate doar de un agent


comitetelor tehnice și economic și nu reflectă opinia
reflectă mai multe idei altor părți interesate

2. Facilitează pătrunderea pe 2. Au acces pe piața internă, dar în


noi piețe de desfacere și anumite circumstanțe pot fi
accesul la consumatorii atît plasate și pe alte piețe cu mai
din spațiul european, cît și multe cheltuieli (încercări,
din întreaga lume certificări etc.)

3. Asigură accesul la cele mai 3. Sînt elaborate ținînd cont de


avansate tehnologii posibilitățile tehnologice ale
agentului economic
4. Contribuie la recunoașterea 4. Contribuie la consolidarea
și consolidarea întreprinderii agentului economic pe piața
atît la nivel național, națională în care sînt lansate
european cît și internațional produsele
Acordul de Asociere
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană – prevede o serie de
obligaţiuni, pe care RM s-a angajat să le implementeze:

• Să preia toate standardele europene;


• Să anuleze toate standardele naţionale conflictuale;
• Să retragă practicile interne inconsistente cu cele europene;
• Să se abţină de la modificarea legislaţiei şi a practicilor interne, doar
decît în scopul alinierii cu cele comunitare (păstrarea status quo).

Avînd obiectivul de adoptare a cel puţin 80% din standardele europene în


calitate de standarde naţionale, este necesară adoptarea în Republica
Moldova a circa 18 000 de standarde europene.

Termen: 7 ani
Starea de lucruri în Republica Moldova

Sînt în vigoare circa 26 099 standarde moldovene,


inclusiv:
• 10 608 standarde europene EN;
• 2 681 standarde internaţionale ISO şi CEI;
• 12 202 standarde interstatale GOST.

90% din standardele europene au fost adoptate în ultimii 4


ani.
Concluzii...
Rolul standardelor pentru IMM-uri
• 1. Utilizarea standardelor simplifică procesul de
negociere a contractelor comerciale, întrucît cerințele
față de produse pot fi apreciate conform standardelor, și
acest fapt, oferă o certitudine părților contractante.

• 2. Standardele facilitează transferul tehnologic rapid


către mediul de afaceri. Astfel, standardele care
furnizează soluții inovatoare contribuie la sporirea
competitivității întreprinderilor, oferă noi oportunități
de export și creștere economică, prin urmare, contribuie
la creșterea economică a țărilor europene.
3. Contribuie la reducerea costurilor de producție
și realizarea de economii.

4. Sporesc competitivitatea întreprinderii.

5. Facilitează deschiderea noilor piețe de desfacere


pentru produsele și serviciile întreprinderii.

6. Asigură desfășurarea eficientă a operațiunilor


economice.

7. Oferă noi oportunități de afaceri.


• 8. Facilitează obținerea unei imagini coerente în fața
consumatorilor și sporirea încrederii și satisfacției acestora
prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, ceea ce
condiționează creșterea volumului vînzărilor.

• 9. Contribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii


atît la nivel național, cît și internațional.

• 10. Facilitează utilizarea unui limbaj comun, propriu


sectorului industrial.

• 11. Ajută la dezvoltarea și prosperarea întreprinderii.

• 12. Standardele contribuie la crearea unui mecanism de piață


mai eficient oferind posibilitatea de a alege între furnizori, cu
condiția că aceștia din urmă au implementat standardele.
Utilizînd standardele IMM-urile pot concura pe
picior de egalitate cu marile întreprinderi și pot
avea succes pe noi piețe de desfacere.
• Potrivit unui studiu realizat de Institutul German de
Standardizare (DIN) din anul 2011, în Germania au fost
identificate următoarele avantaje în urma implementării
standardelor:

1. Creșterea PIB-ului economic cu 0,7 – 0,8%. Aproximativ 16,77


miliarde euro anual.

2. Scăderea numărului de accidente la locul de muncă și a bolilor


profesionale, totodată, la micșorarea costurilor de asigurare
medicală.

Marea Britanie – 2,5 miliarde de lire sterline și o creștere a


productivității muncii cu 13 %.

Australia – Creștere economică de 0,17 % a PIB-ului.


Site-ul oficial al INS
www.standard.md
Alătură-te instituției noastre
Facebook
Twitter

Youtube
Linkedin

Google+
Vă mulțumesc pentru atenție!!!