Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Grupele: V-VII

Propunător: Prof. Tudosă Gianina

Disciplina: Educaţie muzicală

Unitatea de învăţare: Interpretarea vocală

Subiectul: Cântarea vocală

Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi

Obiective de referinţă:

- să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi dicţii corecte
- să utilizeze nuanţa şi tempo-ul adecvate în interpretarea cântecelor din repertoriu, corelându-le cu conţinutul de idei al cântecului

1
Obiective operaţionale:

a) cognitive:
O1 - să execute corect exerciţii pentru încălzirea şi omogenizarea vocii;
O2 - să cânte individual şi în grup, cântece la unison sau cu elemente armonico-polifonice simple, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi dicţii corecte;
O3 - să respecte corespondenţa dintre versuri şi rândurile melodice;

b) afective:
O4 - să manifeste interes şi dragoste pentru cântecele pe care le vor interpreta şi audia;
O5 - să coopereze pentru realizarea sarcinilor, manifestând un spirit de echipă.

c) psihomotorii :
O6 - să adopte o poziţe corectă în timpul orei şi în timpul interpretării diverselor exerciţii şi cântece
O7 – să însoţească cu mişcări adecvate ritmul anumitor cântece.

Strategia didactică:

 Resurse procedurale:
Demonstraţia, explicaţia,exerciţiul,conversaţia

 Resurse materiale: - exerciţii de cultură vocală: - exerciţii de dicţie şi respiraţie - exerciţii de intonaţie -cântecele la liberă
alegere,microfoane,staţie,laptop

2
 Forme de orgazare: activitate individule,activitate pe grupe

 Resurse umane: 20 elevi

 Resurse temporale: 45 minute x 2

 Resurse spaţiale: sala de festivităţi

 Evaluare: activităţi aplicative orale, prin observarea comportamentului în timpul lecţiei, prin aprecieri verbale,

 Bibliografie:
 Motora Ionescu, Ana - "Îndrumător pentru predare a muzicii la clasele I-IV" EDP, Bucureşti, 1978, pag.127
 Matei, Sofica -"Educaţie muzicală" (manual pentru clasa a III- a) , Ed. Aramis, Bucureşti, 2005, pag.24

3
Etapele Activitatea Strategii didactice Evaluare
lecţiei Metode Mijloace Forme de
şi didactice organizare
Cadrului didactic Elevilor
procedee

1.Activitatea Se vor asigura condiţiile optime necesare desfăşurării Observarea


introductivă lecţiei. comportam
entului
2.Anunţarea Elevii vor fi informaţi că pe parcursul orei îşi vor Frontal elevilor
temei şi a reactualiza cunoştinţele legate de teoria muzicală
Elevii ascultă cu atenţie care Explicaţi colectiv
obiectivelor parcurse dar vor intona şi cele mai îndrăgite bucăţi
sunt subiectul şi obiectivele a
muzicale. Se va sublinia necesitatea însuşirii acestor
lecţiei.
cunoştinţe pentru a desluşi tainele ascunse în spatele exerciţii
notelor muzicale. de dicţie şi
Demonst
raţia respiraţie

3.Moment de - exerciţii
Se va corecta poziţia elevilor în bănci: spatele drept, Elevii îşi corectează poziţia în de
cultură
mâinile întinse uşor pe genunchi sau pe masă, privirea bănci intonaţie Evaluare
vocală Convers
înainte. -cântecele practică
Elevii execută exerciţiile de 3- aţia Colectiv
la liberă colectivă
Se vor efectua câteva exerciţii de dicţie şi de respiraţie 4 ori.
alegere,mi
prin jocul: Astăzi la plimbare
crofoane,s
Demonst
taţie,lapto
raţia
p
Astăzi la plimbare Floarea cea frumoasă
Mirosim o floare S-o ducem acasă
-se urmăreşte realizarea unei respiraţii ample si a
unei respiratii lungi bine dozate Elevii ascultă cu atenţie şi
-se explica, se demonstreaza, se executa concomitent repetă exerciţiile ritmice 4
Observare
cu elevii si se urmareste corectitudinea exercitiului sistematică