Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 17 mai 2018


Învăţător: Chivu Veronica
Şcoala Gimnazială „Henri Mathias Berthelot” Ploieşti
Clasa a III-a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea tematică:
Subiectul : Unităţi de măsură monetare
Tipul lecţiei: de predare a cunoştinţelor
Scopul lecţiei: Formarea deprinderilor de a utiliza monede şi bancnote din sistemul monetar
românesc.
Competenţe specifice :
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări.
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

Competenţe integrate :
LLR 2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de
dialog.
Obiective operaţionale:
 să definească unităţile de măsură învăţate
 să recunoască unităţile monetare naţionale şi europene aflate în circulaţie;
 să discute despre rolul lor în viaţa cotidiană;
 să rezolve exerciţii şi probleme legate de bani prin operaţii aritmetice;
 să opereze cu monede şi bancnote în cazuri simple cu caracter practic.

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ

A) METODE ŞI PROCEDEE :

 joc de rol
 conversaţia
 explicaţia
 observaţia
 exerciţiul
 munca independentă
B) FORME DE ORGANIZARE :

 frontal
 individual
 pe perechi
C) RESURSE MATERIALE :
 planşe cu monede şi banknote
 specimene de monede şi bancnote
 manual
 flori

D) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE


 observarea sistematică
 răspunsul elevilor

BIBLIOGRAFIE :

 Mărcuţ I. G., „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Editura


„Alma Mater”, Sibiu, 2008

 Programe şcolare aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale Nr.


5003 /02.12.2014
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVULUI
Moment Asigurarea unui climat educaţional Pregătesc materialele.
organizatoric favorabil.
Verificarea materialului didactic
necesar desfăşurării lecţiei, precum şi a
modului în care elevii au răspuns
cerinţelor de pregătire pentru activitate.
Verificarea Se verifică tema cantitativ şi calitativ. Verifică tema.
temei
Reactualizarea Se formulează întrebări despre unităţile Răspund la întrebări.
cunoştinţelor de măsură pentru timp.
anterioare
Captarea
atenţiei Execută instrucţiunile.
Anunţarea Se anunţă titlul lecţiei şi obiectivele Notează data şi titlul pe
temei într-un mod accesibil elevilor. Se notează caiete.
şi a data şi titlul la tablă.
obiectivelor
Dirijarea - Ce stiţi despre bani? Răspund la întrebări.
învăţării - Cum se numesc banii în România?
- La ce ne folosesc?
- Ce bani aţi mai văzut?
- Mai cunoaşteţi sau aţi mai văzut alţi
bani decât cei româneşti?
Le spun ca pentru a măsura valoarea Observă planşele.
bunurilor se folosesc banii. Se prezintă
planşele cu banii din Romania şi
specimente de monede şi bancnote
româneşti.
Unitatea monetară a ţării noastre Notează.
este leul .
1 leu = 100 bani

Unitatea monetară valabilă în ţările din


Uniunea Europeană este euro.
1 euro = 100 cenţi

Precizez ca bancnotele sunt Ating bancnotele.


confecţionate dintr-un material plastifiat
şi că pe fiecare bancnotă sunt reprezentate
diferite simboluri şi personalităţi;
monedele sunt confecţionate din metal
având reprezentate atât pe faţă, cât şi pe
verso diferite simboluri.
Se vor rezolva exerciţiile şi problemele Rezolvă exerciţiile şi
din manual: 2, 3, 5, şi 6 pag. 59. problemele.
Evaluarea Joc „La florărie”: Elevii vor primi Elevii calculează sumele
diferite bancnote şi monede şi vor pentru plata produselor şi
cumpăra flori, buchete de flori. verifică restul primit.
Aprecieri Se fac aprecieri asupra modului în care Notează tema.
asupra lecţiei elevii au participat la lecţie. Sunt
încurajaţi elevii cu ritm lent de lucru,
apreciindu-se fiecare progres.
Se dă tema pentru acasă.(Manual pagina
59 exerciţiile 1, 4).