Sunteți pe pagina 1din 11

M.E.I.E.

Anul II, Grupa 41403

Ciochină (Surlaru) Ana Maria


Stoicescu Anca Magdalena
Ionescu (Drăguşin) Mădălina
Ioniţă (Dinescu) Virginia
COMISIE = organism colectiv, cu caracter
permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea
unor activităţi, analizarea unor probleme sau
propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

METODICĂ = parte a didacticii generale care


tratează principiile, metodele și formele de predare
proprii fiecărui obiect de studiu.

COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu


caracter permanent, având ca sarcină efectuarea
unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea
unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.
ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar

Secţiunea a 3-a Catedrele/Comisiile metodice


Art. 65

(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie


din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii
curriculare.

(2) În învăţământul preşcolar şi primar, catedrele/comisiile metodice se constituie


pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învăţământ.

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei,


respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei
şi validat de consiliul de administraţie al unităţii.

(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la
solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub
îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este
aprobată de directorul unităţii de învăţământ.
Conform Scrisorii metodice privind
desfăşurarea activităţilor în anul şcolar
2018-2018 la învăţământul primar Comisia
metodică a învăţătorilor va avea maxim 9
membrii.

Comisia este aprobată de către Consiliul


Profesoral şi Consiliul de Administraţie,
secretarul elaborează decizia de constituire
a comisiei şi numire a responsabilului,
decizie care este semnată (aprobată) de
către directorul unităţii şcolare.
Dosarul comisiei metodice, la nivelul
şcolii, trebuie să cuprindă :

 1.COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

 2.COMPONENTA MANAGERIALĂ

 3.COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

 4.COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

 5.COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ Decizia de constituire a comisiei metodice şi a responsabilului
comisiei;
 Structura anului şcolar;
 Planurile cadru în vigoare;
 Încadrări;
 Componenţa catedrei (nume, grade didactice, studii, vechime);
 Scheme orare;
 Orarul membrilor catedrei;
 Graficul serviciului pe şcoală;
 Tabel cu învăţătorii debutanţi şi mentorii acestora.

 Raportul de activitate pe anul şcolar precedent;
 Rapoartele de activitate semestriale pentru anul
şcolar în curs;
 Planul managerial şi planul de activităţi ;
 Planificări anuale (vizate de şeful de catedră şi
director);
 Planificări pe unităţi de învăţare;
 Planificarea orelor de consiliere cu părinţii;
 Graficul şedinţelor cu părinţii;
 Graficul de interasistenţe;
 Selecţia manualelor alternative şi a auxiliarelor
utilizate;
 Atribuţiile comisiei metodice;
 Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la
nivelul unităţii şcolare;
 Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul
unităţii şcolare;
 Programele şcolare pe nivele de studiu;
 Programele disciplinelor opţionale ( în copie vizate de
inspectorul de specialitate pentru anul şcolar în curs );
 Documente, comunicări, note ale I.S.J şi M.E.N transmise
de conducerea şcolii (Scrisori metodice) ;

 Proiecte didactice de la lecţiile demonstrative;
 Fişe de asistenţă;
 Teste de evaluare iniţială, semestrială şi finală;
 Centralizarea rezultatelor înregistrate la testele de evaluare
şi elaborarea unui plan de măsuri remediale;
 Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la
nivelul catedrei;
 Registrul de procesele verbale ale şedinţelor comisiei
metodice
 Programele de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor.

 Grafic de pregătire pentru Evaluarea naţională (pe clase
şi profesori ) ;
 Programul de pregătire pentru performanţă;
 Centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile
şcolare;
 Cercuri ale elevilor;
 Reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări sau alte
acţiuni ale catedrei;
 Participări ale membrilor catedrei la programe şi
proiecte;
 Planificarea activităţilor extracurriculare;
 Planificarea orelor de educaţie rutieră.

 Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de
formare (finalizate sau în curs de finalizare) sau grade
didactice;
 Cercuri pedagogice (tematica, data desfăşurării şi locul);
 Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei
ani ;
 Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;
 Oferta de formare a C.C.D. -pe discipline;
 Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicare
şi referate ( lucrări personale );
 Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse
examene şi concursuri şcolare;
 Publicaţii ale membrilor catedrei;
 Alte forme individuale de formare (doctorate , masterate).