Sunteți pe pagina 1din 35

III.

Reflectarea in contabilitate a imobilizărilor

3.1. Obiectivele si factorii organizatori contabilitatii activelor imobilizate

Contabilitatea datorită rolului pe care îl îndeplinește în desfășurarea activităților economice,


trebuie să participle la exploatarea rentabilă a activivelor imobilizate.

Pentru evidențierea și înregistrarea imobilizărilor în contabilitate trebuie avut în vedere o


serie de obiective pentru o mai bună organizare dar și o serie de factori interni și extern ce pot
influența modul de organizarea a sistemului contabil.

Având cunoștință de trasăturile specifice ale imobilizărilor în cadrul entităților, în procesul


de fabricare a produselor fabricate, de constituire și de plasare a capitalului, reiese că deciziile
luate trebuie să fie pliate pe informații exacte și complete privind clasa de imoblizări, de starea
funcțională și uzura acestora, avantajele plasării titlurilor de valoare pe termen lung precum și
creanțele obținute din imobilizări.

Pentru îndeplinirea acestora cerințe, în organizarea și evidențierea imobilizărilor se au în vedere


următoarele obiective:

Clasificarea clasei de imobilizări pe categori în funcție de obiect și valoarea deținută, pentru a


oferii conducerii date clare privind valoarea de intrare, de inventar sau de ieșire din unitate.
Modificările apărute pe parcursul desfășurării activității din punct de vedere al structurii și
deprecierii acestora se pun la dispoziția întreprinderii prin valoarea actuală stabilită prin
inventariere dar și valoarea net evidențiată în bilanț .

Evidențierea permanentă a activelor imobilizate pe parcursul existenței sale, urmărindu-se toate


mișcările, astfel asigurând controlul gestionar al acestora. Controlul se menține prin evidențierea
corectă a existentului de imobilizări pe categorii și feluri, precum și deprecierile survenite asupa
lor.

Oferirea de informații necesare, a modului de evaluare și calculare a deprecierii în timp a activelor


imobilizate precum și recuperarea valorii acestora prin amortizare și provizioane.

1
furnizarea de date privind mărimea aportului de imobilizări în vederea determinării rezultatul
exercițiului ca urmare a evidențierii și valorificării lor prin cesiune, concesionare, locație de
gestiune și oferirea spre închiriere.

În stabilirea organizării, evidențierii și controlării imobilizărilor pe baza factorilor generali trebuie


avuți în vedere și cățiva factori specifici cum ar fi:

caracteristicile clasei de imobilizări delimitate pe categori de imobilizări (necorporale,


corporale, în curs și financiare). Evidențierea lor în documentele contabile se face în funcție de
tipul documentelor primare în care se înscriu operațiile privind intrarea și ieșirea din entitate a
imobilizărilor precum și deprecierea valorii lor;

modul de depreciere a valorii imobilizărilor afecteză sistemul de amortizare a


imobilizarilor corporale și necorporale dar și a provizioanelor constituite în cazul deprecierilor
reversibile;1

pozitia elementelor imobilizate aflate în entitate față de patrimoniul acesteia afectează direct
modul de organizare a contabilității prin utilizarea unor conturi distincte pentru activele proprii
ce fac parte din patrimoniu, iar cele obținute din concesiune, locație de gestiune, închiriere se
reflectă separat.

4. 2. Sistemul purtatorilor de informatii privind imobilizarile

Sistemul informațional contabil al activelor imobilizate cuprinde ansamblul documentelor primare


întocmite la locul și în momentul producerii operațiilor economice. Legea contabilităţii precizează
că orice operațiune economică consemnată într-un înscris în momentul producerii ei și
reprezentând baza înregistrării în contabilitate dobândește calitatea de document justificativ. El
angajează răspunderea persoanelor care le-au înscris, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-
au înregistrat în contabilitate, după caz.2

Emiterea documentelor justificative de către persoana fizică sau juridică se face prin intermediul
a două modalități, la alegerea emitentului fie în formă electronică fie pe suport de hârtie. Astfel
totalitatea operațiilor de achizție privind activele imobilizate ce implică emiterea de documente

1
2
*** Legea contabilitățiinr 82/1991, republicată și actualizată în Monitorul Oficial al României, la data de
22/04/2011, art.6, alin.1 și alin. 2

2
justificative transmise electronic fie facturi sau chitanțe trebuie să îndeplinească o serie de condiții
și anume: să garanteze autenticitatea, originalitatea și integritatea conținutului, conform prezentei
legi și să conțină marca temporală și semnătura electronică a emitentului.3

Facturile aferente elementelor de capital, respectiv elementelor imobile, care stau la baza
determinării taxei pe valoarea adaugată deductibilă pentru persoanele impozabile cu regim mixt și
persoanele parțial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, precizează că aceste
persoane trebuie să păstreze o situație a bunurilor și a documentelor însoțitoare care fac obiectul
ajustării taxei deductibile pentru a permite controlul acesteia, iar documentele justificative în care
sunt consemnate bunurile trebuie păstrate din momentul în care taxa devine exigibilă și se încheie
la cinci ani după expirarea perioadei în care s-a solicitat ajustarea deducerii.4

Documentele justificative, pe lânga funcția de informare, mai îndeplinesc și funcția de gestionare.


Prin această funcție se certifică întocmirea operațiilor și angajarea răspunderii, drepturilor și
obligațiilor privind existentul de elemente patrimoniale cu toate modificările aparute.

Având în vedere documentele justificative pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică
numerarul, nu se admit corecturi, iar documentul întocmit greșit se anulează și rămâne în carnetul
respectiv. În cazul corectării documentului justificativ în care se consemnează operații de predare-
primire a valorilor materiale și a mijloacelor fixe este necesară confirmarea, prin semnatură, atât a
emitentului, cât și a primitorului.

Arhivarea documentelor justificative se face pe o perioadă de cinci ani dacă societatea nu impune
păstrarea documentelor pe o perioadă mai mare de timp. Excepții se întâlnesc în cazurile în care
provenineța bunurilor are o perioadă de viață mai mare de 10 ani, documentele însoțitoare
păstrându-se pe perioada de utilizare a bunurilor.

Organizarea documentelor primare necesita elaborarea nomenclatorului si a circuitului


rational al acestora pentru toate operatiile care antreneaza imobilizari, indiferent de natura lor.

3
*** Legea nr.260 din 19 iulie 2007, privind înregistrările comerciale prin mijloacele electronice, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 560 din 27 iulie 2007, art.5 și art.19
4
***Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare,
actualizată la 14 octombrie 2010, art. 149, alin 6

3
În funcție de operațiile care intervin in evidentierea existentei, mișcării și deprecierii
activelor imobilizate, sistemul purtătorilor primari de informații se clasifică în trei categorii:
documente privind intrarea in patrimoniu a imobilizarilor, documente ce cosemneaza
deprecierea lor si documente privind iesirea din
gestiune.

Operații Categorii Căi de intrare în documente


economice de entitate
imobilizări
Documente Imobilizari contract de vanzare – cumparare
privind necorporale
intrarea in si cumparare factura fiscala;
gestiune a imobilizari
activelor corporale chitanta fiscala;
imobilizate
proces verbal de receptie.
b) aport de la - contract de societate;
asociati in natura
- statutul societatii;

- expertiza tehnica;

-declaratie de subscriere.

c) concesionare, - contract de concesiune, locatie de


locatie de gestiune, inchiriere;
gestiune, inchiriere
- caiet de sarcini al concesiunii;

- proces verbal de predare – primire.

d) productie proiecte si devize pentru cercetare, studii,


proprie lucrari executate;

- procese - verbale de receptie.

e) donatie - proces – verbal de predare – primire.

4
f) plusuri la - proces – verbal de
inventariere inventariere.

Imobilizari din productie proprie


necorporale si
corporale in curs: - documente de evidenta
a consumurilor de valori
materiale(bonuri de
consum);

- documente privind
decontarile cu
tertii(facturi, state de plata
a salariilor);

- documente privind
platile(chitante,dispozitii
de plata cecuri, efecte
comerciale);

- proiecte si devize a
lucrarilor;

- procese – verbale
privind productia
neterminata.

Imobilizari a) achizitionate - documente privind


financiare tranzactiile de bursa(ordin
de cumparare dat
agentilor, brokerilor,
mijlocitorilor privind
cumpararea titlurilor de
valoare);

- oferta publica de
vanzare a actiunilor;

- prospectul de vanzare a
actiunilor;

- cereri de actiuni;

- contract de vanzare –
cumparare.

5
b) platite din - documente de plata a
disponibilitati banesti titlurilor(chitante, dispozitii
de plata, cecuri).

c)aduse ca aport - contractul de societate;

- statutul societatii.
B. Documente 1. IMOBILIZARI - plan de amortizare;
privind NECORPORAL
deprecierea E SI - fisa de calcul a
imobilizarilor: CORPORALE amortizarii

b) reversibile
(provizioane) 2.IMOBILIZARI
NECORPORALE, - procese verbale de
CORPORALE, IN inventariere si evaluare.
CURS SI
FINANCIARE
C. Documente 1. IMOBILIZARI - proces-verbal de
de iesire a NECORPORAL scoatere din functiune de
imobilizarilor E SI a) scoaterea din declansare a unor bunuri
din patrimoniu CORPORALE folosinta (casare) materiale
b) vanzare (cesiune) - factura fiscala;

- chitanta fiscala;

- contract de vanzare-
cumparare.

c) concesionare, - contract de
locatie de gestiune, concesionare;
inchiriere
- contract de locatie de
gestiune;

- contact de inchiriere.

d) donatie - proces-verbal de
predare-primire;

- proces-verbal de
constatare;

6
e) situatii exceptionale - contract de asigurare.
(calamitati, furt)

f) retrase de asociati - cerere de retragere


aprobata.

Transformarea lor in - procese-verbale de


imobilizari necorporale receptie.
2. IMOBILIZARI IN
si corporale in urma
CURS,
CORPORALE terminarii si
SI receptionarii:
NECORPORAL
E
a) vanzare - documente privind
tranzactiile la bursa (ordin
3. IMOBILIZARI de vanzare a titlurilor si a
FINANCIARE altor valori);

- documente de plata
(chitante, cecuri, extrase
de cont).

b) incasarea de
creante imobilizate
- extrase de cont;

- chitante;

- dispozitii de incasare,
efecte comerciale, cecuri,
etc.

https://lapatruzeci.wordpress.com/2015/05/22/functiunea-conturilor-din-clasa-2-grupa-
21-imobilizari-corporale/

4.3. Sistemul conturilor folosite pentru reflecarea in contabilitate a imobilizarilor

7
La organizarea contabilitatii in general, deci si in cazul imobilizarilor, o problema
importanta o reprezinta si delimitarea conturilor sintetice care sa corespunda fidel structurii si
specificului elementelor patrimoniale ce urmeaza a fi reflectate. Pentru aceasta se pot utiliza
diferite modalitati de creare a sistemului de conturi. Actualul sistem de contabilitate, organizat pe
doua circuite, prin care se aliniaza si se asigura compatibilitatea cu normele europene si
internationale, inlocuieste sistemul anterior de conturi, intrucat continutul economic al acetei
categorii de active este in noua competitie mai larg, ele avand functii mai complexe in gestiunea
unitatilor patrimoniale. S-a impus, pe de o parte, crearea de conturi noi, iar pe de alta parte
preluarea unor conturi sintetice sau analitice din planul de conturi precedent.

Contabilitatea activelor imobilizate se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 2


“Conturi de active imobilizate”, alocandu-se pentru acestea trei grupe de conturi: conturi de
imobilizari necorporale, imobilizari corporale si financiare. In grupe distincte au fost prevazute
conturile ce evidentiaza amortizarea ca depreciere ireversibila si constituirea provizioanelor ca
depreciere reversibila a imobilizarilor, defalcate pe conturi ce corespund imobilizarilor, in
vederea stabilirii valorii contabile nete a acestora.

Imobilizări necorporale

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor ocazionate de înființarea sau dezvoltarea unei entități (taxe şi
alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acțiuni şi obligațiuni, precum şi
alte cheltuieli de această natură, legate de înființarea şi extinderea activității entității).

Debit 201 Credit Aplicație Contul 201 „Cheltuieli de constituire””

404, cheltuielile amortizarea 280 1 Societatea Beta dorește să-și extindă afacerea și
462, generate de cheltuielilor deschide o filială în Iași. Cheltuielile suportate la
înființarea sau de constituire înființarea filialei sunt amortizate pe o perioadă de 4 ani
dezvoltarea scoase din Înregistrarea cheltuielilor de constituire
201 404
societății evidență
512,
531 Plata sumelor datorate teților prin 404 5121
Sau
conturile bancare sau numerar
5311
Se înregistrează amortizarea lunară a 6811 2801
cheltuielilor de constituire
Scoaterea din evidență a cheltuielilor de 2801 201
constituire dupa 4 ani

Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor de natura cheltuielilor
de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

Debit Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare”” Credit

8
721, lucrările şi proiectele valoarea 658 Societatea Medanimal dorește să achiziționeze vaccin pentru
de dezvoltare efectuate neamortizată a animale. În acest sens societatea a încheiat cu un centru de
404 pe cont propriu sau imobilizărilor de cercetări pentru medicamente un contract pentru
achiziționate de la terți natura achiziționarea studiului.. în aceiași perioada entitatea
cheltuielilor de înregistrează la OSIM produsul contractat, respectiv
dezvoltare cheltuielile suportate pentru brevetare. Astfel pe această
cedate perioada firma îi poate vinde licența.
451, lucrările şi proiectele imobilizările de 280,
de dezvoltare natura a.Se înregistrează dreptul de studiu 203 404
453 achiziționate de la cheltuielilor de 205 achiziționat
entități afiliate sau de dezvoltare
la entități asociate şi amortizate b.Obținerea brevetului de la OSIM 205 203
entități controlate în integral, precum 404
comun şi cheltuielile c. Se înregistrează amortizarea anuală 6811 2805
de dezvoltare
aferente d. se scoate din evidență în urma 2805 205
brevetelor sau amortizării complete
licențelor
475 valoarea imobilizărilor
de natura cheltuielilor
de dezvoltare primite
cu titlu gratuit
sau constatate plus la
inventar

Contul 205 „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, a brevetelor, licențelor,
mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziționate sau dobândite pe alte căi.

Debit Contul 205 „ Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”” Credit

404, brevetele, licențele, valoarea neamortizată 658 Societatea Alfamega preia în concesiune un
456, mărcile comerciale şi a concesiunilor, spațiuce aparține domeniului public. Durata
475 alte valori similare brevetelor, licențelor, acesteia fiind de 20 de ani.
achiziționate, mărcilor comerciale Se recunoaște la active valoarea 205 167
reprezentând aport în şi altor totală a concesiunii primite la
natură, primite ca valori similare scoase începutul perioadei
subvenții din evidență Înregistrarea acivului primit în 8038
guvernamentale sau cu concesiune
titlu gratuit, precum şi
cele constatate plus
la inventar
451, brevetele, licențele, amortizarea 280 După înregistrarea amortizării 2805 205
453 mărcile comerciale şi concesiunilor, după cei 20 de ani concesiunea
alte valori similare brevetelor, licențelor, se scoate din evidența contabilă
achiziționate de la mărcilor comerciale Restituirea clădirii luate în 803
entități afiliate sau de la şi altor valori concesiune
entități asociate şi similare, scoase din 167 205
entități controlate în evidență
comun

9
167 valoarea concesiunilor valoarea brevetelor, 261, Entitatea Alfamega % 404
primite licențelor şi a altor achiziționează programul Linux
drepturi şi valori 262, ce urmează a fi folosit pentru 205
similare depuse ca nevoile proprii. După achiziția
aport la 263, programului, societatea 208
capitalul altor acizișionează și licența
entități, în schimbul respectiv dreptul de al
265
dobândirii de multiplica și de al vinde altor
participații în terți.
capitalul acestora
203 imobilizările de natura
cheltuielilor de
dezvoltare aferente
brevetelor sau licențelor

Contul 206 „Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale,
recunoscute ca imobilizări necorporale.

Debit Contul 206 „ Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale”” Credit

721, activele necorporale de valoarea neamortizată (658 Societatea comercială ALFA a achiziţionat
404 explorare şi evaluare a a imobilizărilor de pe 07.08.N de la Agenţia Naţională pentru
resurselor minerale natura activelor Resurse Minerale dreptul de explorare unui
efectuate pe cont necorporale de perimetru în zona Brazi, costul fiind 200.000
propriu sau achiziționate explorare şi evaluare lei. Anterior acestei date, pe 05.07.N ALFA
de la terți a resurselor minerale a efectuat studii topografice, costul fiind
scoase din evidență 10.000 lei. Durata licenţei este de 4 ani cu
posibilitatea de transformare în licenţă de
exploatare. Totodată, firma efectuează, pe
data de 15.08.N studii geologice în sumă de
5.800 lei în vederea estimării cantităţii de
petrol din subsol.
451, 453) activele necorporale de imobilizările de 280 studiile topografice 614 401
explorare şi evaluare a natura activelor se recunosc drept
resurselor minerale necorporale de cheltuieli:
achiziționate de la explorare şi evaluare a
achiziţia dreptului de 206 404
entități afiliate sau de la resurselor
entități asociate şi minerale amortizate explorare
entități controlate în integral
comun
475 valoarea imobilizărilor de studiile geologice 206 404
natura activelor
necorporale de Includerea
explorare şi evaluare a
amortizării 206 721
resurselor minerale
primite cu titlu gratuit sau instalațiilor de forare
constatate plus la în costul activului
inventar necorporale
Amortizarea anuală 6811 2806
pe durata licenței
primite

Contul 2071 „Fond comercial pozitiv”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului comercial pozitiv reflectat, de regulă, la consolidare.

10
Debit Contul 2071 „Fond comercial pozitiv””” Credit

404 diferența pozitivă dintre Valoarea ajustărilor 681 Entitatea Omega achiziționează utilaje în
costul de achiziție şi pentru deprecierea valoare de 50000 lei, care se vor
valoarea, la data fondului commercial
tranzacției, a părții din pozitiv amortiza pe o perioada de 5 ani; marfuri
activele nete în valoare de 3000 iar datorii către
achiziționate. furnizori de 4000. Afacerea
achiziționată valorează 40000 lei

Analiza celor 2 situații în funcție de


costul de achiziție
valoarea 658 Costul de achiziție de % %
neamortizată a 45000, deci avem o
fondului comercial
pozitiv scos din diferență plătită peste 214 401
evidență valoarea justă a afacerii
371 401

271
valoarea fondului 280 Societatea Arabic achiziționează spații
comercial amortizat cu un vad comercial important. Dupa
integral, scos din
evidență câțiva ani societatea le vinde
Achiziția spațiului % 404

212

207
Vânzarea propriu zisă a 461 7583
magazinelor

Scoaterea din evidență a


fondului comercial 6583 207

Contul 2075 „Fond comercial negativ”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului comercial negativ care apare în situațiile financiare anuale
consolidate, respectiv în situațiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat în legătură cu achiziția
unei afaceri.

Debit Contul 2071 „Fond comercial negativ Credit

781 cota‐parte din fondul diferența negativă Costul de achiziție de


comercial negativ dintre costul de 30000, astfel se
reluat la venituri achiziție şi valoarea, la
data tranzacției, a părții înregistrează o difereță
din activele nete negativă față de
achiziționate. valoarea justă,

11
diferența % %
rezultată
de 5000 214 401
trebuie
analizată 371 401
pentru a
știi de 2075
unde se
pot
obține
avantaje
în viitor

Contul 208 „Alte imobilizări necorporale”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența programelor informatice create de entitate sau achiziționate de la terți,
precum şi a altor imobilizări necorporale.

Debit Contul 208 „Alte imobilizări necorporale” Credit

404 valoarea programelor valoarea neamortizată 658 Societatea poplife achiziționează


informatice şi a altor a altor imobilizări un program pentru evidența
imobilizări necorporale necorporale scoase
achiziționate din evidență contabilă, amortizabil
valoarea programelor amortizarea altor 280 Achiziția 208 404
451, informatice şi a altor imobilizări necorporale, programului
453 imobilizări necorporale scoase din evidență
achiziționate de la Înregistrarea 6811 2808
entități afiliate sau de amortizării,
la entități asociate şi respectiv scoaterea 2808 208
entități controlate în
din folosință a
comun
programului
valoarea programelor valoarea altor 261, 262,
721 informatice realizate imobilizări necorporale 263, 265
pe cont propriu depuse ca aport la
capitalul altor entități,
în schimbul dobândirii
de participații la
capitalul acestora
456) valoarea programelor
informatice
reprezentând aport la
capitalul social
4751 valoarea programelor
informatice şi a altor
imobilizări necorporale
primite ca
subvenții guvernament
ale

12
Imoblizări corporale

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea


lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru
activităţile fără scop patrimonial.
Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de
terenuri.

Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” este un cont de activ

Debit Contul 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” Credit

101 cu valoarea cu descreşterile faţă 105 Societatea Doca srl. Achiziționează un


imobilizărilor de valoarea teren pe care dorește să-l achite prin
corporale contabilă netă, virament bancar.
rezultate din a. Achiziția terenului 2111 404
reprezentând
reevaluarea b. Plata terenului prin 404 5121
terenuri şi virament bancar
amenajări de imobilizărilor
corporale 2. un aociat al entității 2111 456
terenuri aportate. aduce aport la capitalul
105 cu creşterea de cu valoarea 261, social un teren
valoare rezultată terenurilor şi a 263, 3. societatea primește cu 2111 4753
din reevaluarea amenajărilor de 265 titlul gratuit un teren
terenuri care fac

13
imobilizărilor obiectul participării 4. societatea Daniel srl
corporale. în natură la achiziționează în anul 105 2111
capitalul altor 2013 un teren care la
entităţi, în schimbul sfârșitul anului acesta
dobândirii de este reevaluat la o sumă 2111 7588
mai mare decât cea
participaţii la
inițială, iar în anul 2014
capitalul acestora.. acesta este reevaluat la
o sumă mai mica față de
ultima reevaluare

231 cu valoarea cu valoarea 281 5. unul dintre asociați 456 2111


imobilizărilor amortizării își retrage aportul de la
corporale în imobilizărilor capitalul social , acesta
corporale scoase constând într-un teren
curs de
execuţie, din evidenţă. 6. societatea vinde un teren, respective
scoaterea din evidență
recepţionate ca
amenajări de a. Vinderea terenului 461 7583
terenuri. b. Ieșirea terenului din 6583 2111
patrimoniul firmei
404 cu valoarea cu valoarea 658 7. Sc. Arabic își retrage 261 2111
terenurilor şi neamortizată a cs constituit dintr-un
amenajărilor de imobilizărilor teren pentru al depune
terenuri corporale scoase la capitalul social al SC
achiziţionate din evidenţă. termo.
cu valoarea 8. SC Alfamega execută cale de acces
pierderilor din pe unul dintre terenuri și unl alt drum
calamităţi şi a apelând la o societate de asfaltare, care
exproprierilor de după o perioadă de 2 ani aceasta se
active scoate din evidența contabilă
a. Realizarea drumului în 2112 722
regie proprie
451, cu valoarea 456
456 terenurilor b. Asfaltarea drumului 2112 404
achiziţionate de la prin contactarea unei
entităţi afilite. firme specializate
c. scoaterea din % 2112
453, achiziţionat evidență a lucrărilor de 281
4753 e de la amenajare după 3 ani 6588
entităţi 9. în urma unei inundații % 2112
legate prin sc Ariston îi este 2811
722 afectată rețeau de 671
interese de
alimentare cu apa
participare. 10. sc invest cumpără 371 2112
terenuri pentru a
costruii ansambluri de

14
locuințe destinate
vânzării

Debit Contul 212 Construcţii” Credit


101 cu valoarea construcţiilor cu descreşterile faţă de 105 1.Sc. Ardeal aduce ca 212 456
aportate valoarea contabilă netă, aport la capitalul
rezultate din reevaluarea societății o clădire
imobilizărilor corporale
105 cu creşterea de valoare cu valoarea clădirilor care 261, 2.Se achiziționează o 212 404
rezultată din reevaluarea fac obiectul participării în 263, clădire pentru
imobilizărilor corporale natură la capitalul altor 265 desfășurarea punctului
entităţi, în schimbul de lucru
dobândirii de participaţii la
3. Sc Alfa construiește o clădire în regie
capitalul acestora
proprie dar nu reușește să o termine în
167 cu valoarea imobilizărilor valoarea terenurilor şi a 281
luna mai cu era stabilit ci în luna iunie
corporale primite în leasing amenajărilor de terenuri
suportând cheltuielile perioadei
financiar, conform cedate, respeciv amortizate
a.Înregistrarea 231 722
prevederilor contractuale.
construcției neterminate
b. Punerea în folosință a 212 %
404 cu valoarea construcţiilor cu valoarea neamortizată a 658 construcției finalizate 722
achiziţionate imobilizărilor corporale 231
scoase din evidenţă, cu 4. Sc nu dispune de destul spațiu pentru
valoarea pierderilor din desfășurarea activității și hotărăște să
calamităţi şi a închirieze o clădire, la care efectuează
exproprierilor de active. căteva modernizări. Investiția se
Soldul debitor amortizează pe 2 ani, iar după un an
231 cu valoarea imobilizărilor ambele părți doresc rezilierea
corporale în curs de contractului iar partea nemortizată a
execuţie de natura modernizării se recuperează de la
construcţiilor, recepţionate. proprietarul cădirii prin numerar.
281 cu valoarea amortizării a. Preluarea cu chirie 8031
investiţiilor efectuate de b. Înregistrarea 231 722
chiriaşi la imobilizările modernizărilor
corporale primite cu chirie effectuate clădirii
şi restituite proprietarului c. Amortizarea lunară 6811 2812
451 cu valoarea construcţiilor a cheltuielilor investite
453 achiziţionate de la entităţi Scoaterea din evidență % 212
affiliate; cu valoarea a modernizărilor 2812
construcţiilor achiziţionate neamortizate. 6583
Predarea clădirii 8031

15
de la entităţi legate prin
interese de participare.

Debit Contul 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport” Credit

101 cu valoarea instalaţiilor cu descreşterile faţă 105 S.C. covalac 213 404
tehnice, mijloacelor de de valoarea cumpără un utilaj
transport, animalelor şi contabilă netă,
pentru
plantaţiilor aportate. rezultate din
reevaluarea pasteurizarea
imobilizărilor laptelui
corporale s.c. albatris primește 213 475
un utilaj pe baza
unui contract de
donație
105 cu creşterea de valoare cu valoarea 261, Societatea leflux achiziționează un
rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, 263, utilaj pentru finisarea lemnului.
imobilizărilor corporale mijloacelor de
265 Durata de utilizare este de 5 ani. La
transport, animalelor
şi plantaţiilor care sf anului valoarea de inventar este
fac obiectul mai mica decât valoarea de
participării în natură intrare.la începutul anului următor
la capitalul altor se vinde și se scoate din funcțiune
entităţi, în schimbul Achiziționarea 2131 404
dobândirii de
utilajului
participaţii la
capitalul acestora. Înregistrarea 6811 2813
167 cu valoarea imobilizărilor cu valoarea 281 amortizării utilajului
corporale primite în leasing amortizării Constituirea 6813 291
financiar, conform imobilizărilor
prevederilor contractuale corporale scoase din
ajustării pentru
evidenţă deprecierea
cu valoarea imobilizărilor cu valoarea utilajului
231 658
corporale în curs de execuţie, neamortizată a Vânzarea utilajului 461 7583
recepţionate ca instalaţii imobilizărilor
tehnice, mijloace de transport corporale scoase din
Scoaterea din % 2131
evidenţă evidență a utilajului 2813
vândut 6583
281 cu valoarea amortizării Anularea ajustării 291 7813
investiţiilor efectuate de pentru depreciere
chiriaşi la imobilizările
după vinderea
corporale primite cu chirie şi
restituite proprietarului utilajului
Un acționar aduce 2133 456
cu valoarea instalaţiilor ca aport la capitalul
tehnice, mijloacelor de social un autoturism

16
451 transport, achiziţionate de la La inventariere se 2132 4754
453 entităţi legate prin interese de constată plus un
participare; cu valoarea
aparat de măsură
instalaţiilor tehnice,
mijloacelor de transport, Societatea beta cumpără o presă
animalelor şi plantaţiilor care necesită montaj efectuat de o
achiziţionate de la entităţi firmă specializată
afiliate. Efectuarea 231 404
cu valoarea taxelor vamale montajului
446 aferente aprovizionărilor din
import. Punerea ăn 2131 231
funcțiune
404 cu valoarea instalaţiilor
tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor şi
plantaţiilor achiziţionate.

Debit Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a


valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” Credit
101 cu valoarea cu descreşterile faţă 105 Un acționar al 456 214
mobilierului, aparaturii de valoarea contabilă societății decide
birotice, echipamentelor de netă, rezultate din
retragerea
protecţie a valorilor umane şi reevaluarea
materiale şi altor active imobilizărilor aportului
corporale aportate corporale constituit dint-un
mobilier
105 cu creşterea de valoare cu valoarea 261, Se Alfa primește 214 4753
rezultată din reevaluarea mobilierului, 263, echipamente de
imobilizărilor corporale aparaturii birotice, 265 protecție cu titlul
echipamentelor de
protecţie şi altor gratuit
active corporale care Se realizează prin 214 722
fac obiectul forte proprii
participării în natură mobilier pentru
la capitalul altor societate
entităţi, în schimbul
dobândirii de
S.C. delta este 6583 214
participaţii la afectată de
capitalul acestora. incendiu în urma
căruia a fost ars
tot mobilierul
167 cu valoarea cu valoarea 281 S.C deny achiziționează imprimante
imobilizărilor corporale amortizării care le lasă în custodia furnizorului
primite în leasing financiar, imobilizărilor
conform prevederilor corporale scoase din Achiziția 224 404
contractuale evidenţă imprimantelor

17
231 cu valoarea imobilizărilor cu valoarea 658 Recepția 214 224
corporale în curs de execuţie, neamortizată a imprimantelor
recepţionate ca mobilier, imobilizărilor
aparatură birotică, corporale scoase din
echipament de protecţie şi evidenţă, cu valoarea
alte active corporale pierderilor din
calamităţi şi a
exproprierilor de
active
281 cu valoarea amortizării
investiţiilor efectuate de
chiriaşi la imobilizările
corporale primite cu chirie şi
restituite proprietarului
404 cu valoarea mobilierului,
aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a
valorilor umane şi materiale
şi altor active corporale
achiziţionate
446 cu valoarea taxelor vamale
aferente aprovizionărilor din
import.
451 cu valoarea mobilierului,
aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a
valaorilor umane şi materiale
şi altor active corporale
achiziţionate de la entităţi
afiliate.
453 cu valoarea mobilierului,
aparaturii birotice,
echipamentelor de protecţie a
valaorilor umane şi materiale
şi altor active corporale
achiziţionate de la entităţi
legate prin interese de
participare .

Debit Contul 215 „Investiții imobiliare” Credit


404, valoarea investițiilor valoarea neamortizată 658) S.c. BETA achiziționează o clădire
235, imobiliare achiziționate, a investițiilor imobiliare cu scopul de a fi folosită ca sediu
456 realizate din producție scoase din evidență
proprie, primite ca aport central administrativ, durata de
la capitalul social amortizare 10 ani.
a. Transferarea 215 212
clădirii la investitii
imobiliare
475 valoarea investițiilor amortizarea investițiilor 281) b. Amortizarea 6811 2815
imobiliare primite cu titlu imobiliare scoase din investiției
gratuit evidență
451, valoarea investițiilor descreşterile față de 105 S.C. alfa are obiect de activitatea
453 imobiliare achiziționate de valoarea contabilă cumpărarea și vânzarea de clădiri.

18
la entități afiliate sau de la netă, rezultate din La începutul exercițiului clădirea
entități asociate şi entități reevaluarea investițiilor prezenta o valoare estimată de
controlate în comun imobiliare, în limita
soldului creditor al 50000 lei, însă la sfârșitul
rezervei din reevaluare exercițiului aceasta este evidențiată
la o valoare de 40000 lei.
151 costurile estimate inițial cu Achiziția cădirii 371 401
dezafectarea investițiilor
imobiliare şi alte acțiuni
similare legate de acestea
105) creşterea față de valoarea valoarea descreşterii 655 Recunoașterea 6814 397
contabilă netă, rezultată din rezultate din deprecierii clădirii
reevaluarea investițiilor reevaluarea investițiilor
imobiliare, dacă nu a existat imobiliare, recunoscută Transferul clădirii 215 371
o descreştere anterioară ca o cheltuială cu la investiții
recunoscută ca o cheltuială întreaga valoare a imobiliare
aferentă investițiilor deprecierii, atunci când
imobiliare reevaluate în rezerva din
Transferul 397 2915
reevaluare nu este ajustărilor la
înregistrată o sumă investiții
referitoare la acel activ imobiliare
Amortizarea 6811 2815
investițiilor
imobiliare
755) creşterea față de valoarea valoarea amortizării 281 Sc beta deține o clădire utilizată
contabilă netă, rezultată din investițiilor imobiliare, pentru obținerea de venituri din
reevaluarea investițiilor eliminată cu ocazia
imobiliare, recunoscută ca reevaluării din închiriere și recunoscute în
venit care să compenseze valoarea contabilă categoria investițiilor imobiliare.
cheltuiala cu descreşterea, brută a acestora Pentru această clădire se execută
recunoscută anterior la acel lucrări de amenajare și
activ
reconstruire în vederea vânzării
Înregistrrea 235 404
cheltuielilor cu
amenajarea
281 valoarea amortizării Recepția lucrării la 215 235
investițiilor efectuate de finanlizare
chiriaşi la proprietățile
primite cu chirie şi restituite Trasferarea 345 215
proprietarului clădirii la stocuri
în vederea vănzării

Vânzarea clădirii 4111 707

Debit Contul 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” Credit
404, valoarea activelor amortizarea 281 S.C. mentik achiziționează vehicule și
231, corporale de explorare şi activelor corporale instalații specifice pentru forare., ce se
456 evaluare a resurselor de explorare şi
minerale evaluare a amortizează pe o perioada de 10 ani
achiziționate, realizate din resurselor minerale
producție proprie, primite scoase din evidență
ca aport la capitalul social
475 valoarea activelor valoarea activelor (167) Achiziția 216 404
corporale de explorare şi corporale de vehiculelo și
evaluare a resurselor explorare şi
instalațiilor

19
minerale primite prin evaluare a Amortizarea 6811 2816
subvenții pentru investiții, resurselor minerale intalațiilor și
cu titlu gratuit sau aferente
constatate plus la inventar contractelor de utilajelor de
leasing financiar explorare
cedate sau restituite Se apelează la 216 167
leasingul pentru
deținerea unor
utilaje de extracție

151 costurile estimate inițial cu descreşterile față de 105 Se primesc cu titlul 216 475
demontarea şi mutarea valoarea contabilă gratuit de la o firmă
activelor corporale de netă, rezultate din
explorare şi evaluare a reevaluarea specializată în
resurselor minerale activelor corporale activităâi de
de explorare şi explorare a
evaluare a terenurilor
resurselor minerale,
în limita soldului
echipamente de
creditor al rezervei lucru
din reevaluare
167 valoarea activelor valoarea descreşterii 655 Societatea decide 216 151
corporale de explorare şi rezultate din să execute lucrări
evaluare a resurselor reevaluarea
minerale primite în activelor corporale în diferite zone ale
leasing financiar de explorare şi țării , asftel fiind
evaluare nevoită să
a resurselor demonteze utilajele
minerale,
recunoscută ca o
de
cheltuială cu explorare,suportând
întreaga valoare a costurile aferente
deprecierii, atunci acestora
când în rezerva din
reevaluare nu este
înregistrată o sumă
referitoare la acel
activ
755 creşterea față de valoarea valoarea amortizării 281
contabilă netă, rezultată activelor corporale
din reevaluarea activelor de explorare şi
corporale de explorare şi evaluare a
evaluare a resurselor resurselor minerale,
minerale, recunoscută ca eliminată cu ocazia
venit care să compenseze reevaluării din
cheltuiala cu descreşterea, valoarea contabilă
recunoscută anterior la brută a acestora
acel activ

Debit Contul 217 „Active biologice productive” Credit


404, 231 valoarea activelor valoarea 658 Se achiziționează 217 404
biologice productive neamortizată a vaci pentru lapte
achiziționate sau activelor biologice
realizate din producție productive scoase
proprie din evidență
475 valoarea activelor amortizarea 281 Se amortizează 6811 2817
biologice productive activelor biologice activele procurate
primite prin subvenții

20
pentru investiții, cu titlu productive scoase anterior pe o
gratuit sau constatate din evidență perioada de 7 ani
plus la inventar
(451, 453) valoarea activelor descreşterile 105 Sc Cotnari deține viță de vie pentru
biologice productive față de valoarea fabricarea vinului, însă pentru ca
achiziționate de la contabilă netă,
entități afiliate sau de rezultate din aceasta să fie productivă trebuie să fie
la entități asociate şi reevaluarea întreținută până la prelucrarea ei.
entități controlate în activelor Se înregistrează 231 722
comun biologice productive, producția în curs a
în limita soldului
creditor al rezervei viței de vie
din reevaluare
105) creşterea față de valoarea 655 Se recunoaște vița 217 231
valoarea contabilă descreşterii de vie ca și
netă, rezultată din rezultate din
reevaluarea activelor reevaluarea plantație când
biologice productive, activelor biologice aceasta a ajuns la
dacă nu a existat o productive, maturitate,
descreştere anterioară recunoscută ca (roditoare)
recunoscută ca o o cheltuială cu
cheltuială aferentă întreaga valoare a
Se amortizează pe 6811 2817
imobilizării corporale deprecierii, atunci 20 ani vița de vie
reevaluate când în rezerva din
reevaluare nu este
înregistrată o sumă
referitoare la acel
activ

755 creşterea față de


valoarea contabilă
netă, rezultată din
reevaluarea activelor
biologice productive,
recunoscută ca venit
care să compenseze
cheltuiala cu
descreşterea,
recunoscută anterior
la acel activ

Debit Contul 231 Imobilizări corporale în curs” Credit

101 cu valoarea imobilizărilor corporale cu valoarea imobilizărilor 211


în curs de execuţie aportate corporale în curs de execuţie
recepţionate ca amenajări de
terenuri.

404 cu valoarea imobilizărilor corporale cu valoarea imobilizărilor 212


în curs de execuţie achiziţionate corporale în curs de execuţie de
natura construcţiilor, recepţionate

21
451 cu valoarea imobilizărilor corporale cu valoarea imobilizărilor 213
în curs de execuţie achiziţionate de la corporale în curs de execuţie,
entităţi afiliate recepţionate ca instalaţii tehnice,
mijloace de transport,
453 cu valoarea imobilizărilor corporale cu valoarea imobilizărilor 214, , 216,
în curs de execuţie achiziţionate de la corporale în curs de execuţie, 217
entităţi legate prin interese de recepţionate ca mobilier,
participare aparatură birotică, echipamente
de protecţie şi alte active
corporale, valoarea imobilizărilor
corporale în curs de execuție,
recepționate, date în folosință sau puse
în funcțiune
722) valoarea imobilizărilor corporale în curs de cu valoarea imobilizărilor 658
execuție efectuate în regie proprie,
neterminate
corporale în curs de execuţie
scoase din evidenţă. cu valoarea
pierderilor din calamităţi şi a
exproprierilor de active

Debit Contul 235 investiții imobiliare în curs de execuție” Credit

404, 451, 453 valoarea investițiilor imobiliare în curs valoarea investițiilor 215
de execuție facturate de furnizori, imobiliare în curs de
inclusiv entități afiliate sau entități execuție, recepționate
asociate şi entități controlate în comun
725 valoarea investițiilor imobiliare în curs valoarea investițiilor 658
de execuție efectuate în regie proprie, imobiliare în curs de
neterminate execuție scoase din
evidență
456 valoarea investițiilor imobiliare în curs
de execuție primite ca aport la capitalul
social

https://lapatruzeci.wordpress.com/?s=functiune+clasa+2&submit=C%C4%83utare

IMOBILIZĂRI FINANCIARE
http://contabilul.manager.ro/a/3115/contabilitatea-imobilizarilor-financiare.html

Contul 261 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acțiunilor deținute la entitățile afiliate.

Contul 261 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate” este un cont de activ.

Debit Contul 261 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate”” Credit

22
512, valoarea acțiunilor dobândite cheltuielile privind 664) O societate achiziționează de la
531, 269 prin achiziție valoarea acțiunilor o altă filială a firmei 1500 de
deținute la entitățile acțiuni la prețul de 1 leu sub
afiliate, cedate formă de titluri de participare.
Ulterior acțiunile se vînd la
prețul de 2 lei
205, 208, valoarea acțiunilor Achiziția tilurilor 261 5121
211, 212, dobândite prin aport, potrivit
213, 214, legii, la capitalul social al
371, 411 entităților afiliate Vânzarea 461 7641
titlurilor
768 diferența dintre valoarea Încasarea 5311 461
acțiunilor dobândite şi creanței
valoarea creanțelor care au
constituit obiectul participării
Scoaterea din 6641 261
în natură la capitalul entităților
affiliate, diferența dintre
evidență a
valoarea acțiunilor dobândite acșiunilor
şi valoarea neamortizată a vândute
imobilizărilor care
au constituit obiectul Se vând titluri de 461 7721
participării în natură la participare unui
capitalul entităților afiliate terț sau se
restituie unității
emitente pentru
valoarea de
intrare în
patrimoniu și cea
de vânzare
758 diferența dintre valoarea
acțiunilor dobândite şi
valoarea mărfurilor care au
constituit obiectul participării
în natură la capitalul entităților
affiliate,
106 valoarea acțiunilor primite ca
urmare a majorării capitalului
social al entităților afiliate la
care se dețin participații, prin
încorporarea rezervelor
768 valoarea acțiunilor primite ca
urmare a majorării capitalului
social al entităților afiliate la
care se dețin participații, prin
încorporarea beneficiilor,
precum şi cele primite fără
plată, potrivit legii

Contul 262 „Acțiuni deținute la entități asociate”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deține în
capitalul entităților asociate.

Contul 262 „Acțiuni deținute la entități asociate” este un cont de activ.

23
Debit Contul 262 „Acțiuni deținute la entități asociate” Credit
512, 531, valoarea cheltuielile privind 664 Sc beta sa achiziționează 100 de
269 participațiilor valoarea participațiilor
dobândite prin deținute la entitățile
acțiuni ale societății alfa sa la un
achiziție asociate, cedate cost de 100 lei acț și le clasifică în
categoria activelor financiare
disponible pentru vânzare cu
scadența mai mare de Luni de la
data bilanțului. La sfârșitul
exercițiuluivaloarea de piață a
scăzut la 80 lei iar în exercișiul
următor sunt vândute cu 130 lei
205, 208, valoarea costul de achiziție al 264 Recunoașterea 262 462
211, 212, participațiilor participațiilor evaluate
213, 214, dobândite prin la consolidare prin
inițială
371, 411 aport, potrivit legii, metoda punerii în Recunoașterea
la capitalul social echivalență valorii juste la 668 262
al data bilanțului
entităților asociate
768) diferența dintre Vânzarea 461 %
valoarea acțiunilor
dobândite şi
investiției la 262
valoarea data bilanțului 768
creanțelor care au
constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
associate,
diferența dintre
valoarea
participațiilor
dobândite şi
valoarea
neamortizată a
imobilizărilor
care au constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
asociate
758 diferența dintre
valoarea acțiunilor
dobândite şi
valoarea mărfurilor
care au constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
associate
106 valoarea
participațiilor
primite ca urmare
a majorării
capitalului social al
entităților asociate
la care se dețin
participații, prin

24
încorporarea
rezervelor

768 valoarea
participațiilor
primite ca urmare
a majorării
capitalului social al
entităților asociate
la care se dețin
participații, prin
încorporarea
beneficiilor,
precum şi cele
primite fără plată,
potrivit legii

Contul 263 „Acțiuni deținute la entități controlate în comun”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deține în
capitalul entităților controlate în comun.

Contul 263 „Acțiuni deținute la entități controlate în comun” este un cont de activ.

Debit Contul 263 „Acțiuni deținute la entități controlate în comun” Credit

512, 531, 269) valoarea cheltuielile privind valoarea (664 O societate comercială
participațiilor participațiilor deținute la acordă un împrumut pe o
dobândite prin entitățile controlate în comun, perioadă de 5 ani ,
achiziție cedate

205, 208, 211, valoarea costul de achiziție al 264


212, 213, 214, participațiilor participațiilor evaluate la
371, 411) dobândite prin consolidare prin metoda
aport, potrivit legii, punerii în echivalență
la capitalul social al
entităților controlate
în comun

768 diferența dintre


valoarea
participațiilor
dobândite şi
valoarea
neamortizată a
imobilizărilor

25
care au constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
controlate în
comun, diferența
dintre valoarea
acțiunilor dobândite
şi valoarea
creanțelor care au
constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
controlate în
comun

758 diferența dintre


valoarea acțiunilor
dobândite şi
valoarea mărfurilor
care au constituit
obiectul participării
în natură la
capitalul entităților
controlate în
comun

106) valoarea
participațiilor
primite ca urmare a
majorării capitalului
social al entităților
controlate în comun
la care se dețin
participații, prin
încorporarea
rezervelor

26
768 valoarea
participațiilor
primite ca urmare a
majorării capitalului
social al entităților
controlate în comun
la care se dețin
participații, prin
încorporarea
beneficiilor, precum
şi cele primite fără
plată, potrivit legii

Contul 264 „Titluri puse în echivalență”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor de participare consolidate prin metoda punerii în echivalență.

Contul 264 „Titluri puse în echivalență” este un cont de activ.

Debit Contul 264 „Titluri puse în echivalență” Credit

263 costul de achiziție al titlurilor evaluate partea cuvenită investitorului din 668
prin metoda punerii în echivalență pierderea înregistrată în exercițiul
curent de entitățile asociate şi entitățile
controlate în comun, cu ocazia
consolidării prin metoda punerii în
echivalență a participațiilor deținute de
investitor în aceste entități

768 partea cuvenită investitorului din


profitul înregistrat în exercițiul
financiar curent de entitățile asociate
şi entitățile controlate în comun

106 partea cuvenită investitorului din


rezervele înregistrate de entitățile
asociate şi entitățile controlate în
comun, cu ocazia consolidării prin
metoda punerii în echivalență

27
Contul 265 „Alte titluri imobilizate”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor titluri de valoare deținute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social

Debit Contul 265 „Alte titluri imobilizate” Credit

512, 531, valoarea altor titluri imobilizate cheltuielile privind 664


269 dobândite prin achiziție valoarea altor titluri
imobilizate deținute în
capitalul social al altor
entități la care se dețin
participații, cedate

(205, 208, valoarea altor titluri imobilizate


211, 212, dobândite prin aport, potrivit legii, la
213, 214, capitalul social al altor entități
371, 411

768 diferența dintre valoarea altor titluri


imobilizate dobândite şi valoarea
neamortizată a imobilizărilor care au
constituit obiectul participării în natură la
capitalul altor entități, diferența dintre
valoarea acțiunilor dobândite şi
valoarea creanțelor care au constituit
obiectul participării în natură la capitalul
entităților afiliate

106 valoarea altor titluri imobilizate primite


ca urmare a majorării capitalului social
al altor entități la care se dețin
participații, prin încorporarea rezervelor

28
768 valoarea altor titluri imobilizate primite
ca urmare a majorării capitalului social
al altor entități la care se dețin
participații, prin încorporarea
beneficiilor, precum şi cele primite fără
plată, potrivit legii

Contul 266 „Certificate verzi amânate”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența certificatelor verzi a căror tranzacționare este amânată, potrivit legii.

Debit Contul 266 „Certificate verzi amânate” Credit

472 valoarea certificatelor verzi pentru valoarea 507


care se constată dreptul de a le certificatelor verzi primite
primi, dar a căror tranzacționare admise la tranzacționare
este amânată, potrivit legii

Contul 267 „Creanțe imobilizate”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung
altor entități, a altor creanțe imobilizate, cum sunt depozite, garanții şi cauțiuni depuse de entitate la terți, precum şi a
obligațiunilor achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o
perioadă mai mare de un an.

Debit Contul 267 „Creanțe imobilizate” Credit


512 sume plătite reprezentând valoarea valoarea împrumuturilor restituite de terți (512);
împrumuturilor acordate altor entități
766 dobânzile aferente creanțelor imobilizate dobânzile încasate, aferente creanțelor 512
imobilizate (
411 valoarea garanțiilor depuse la terți valoarea pierderilor din creanțe imobilizate 663
512, 462 sume plătite sau de plătit, reprezentând diferențele nefavorabile de curs valutar, 665
valoarea obligațiunilor achiziționate cu aferente împrumuturilor acordate, rezultate
ocazia emisiunilor de obligațiuni în urma evaluării acestora la finele lunii,
efectuate de terți, care urmează a fi respectiv la închiderea exercițiului
deținute pe o perioadă mai mare de un financiar, sau în urma încasării creanțelor
an

29
765 diferențele favorabile de curs valutar, diferențele nefavorabile de curs valutar, 665
aferente împrumuturilor acordate în aferente depozitelor constituite în valută,
valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la
rezultate din evaluarea acestora la finele finele lunii, respectiv la închiderea
lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia
exercițiului financiar lichidării lor (
668
768) iferențele favorabile aferente creanțelor diferențele nefavorabile aferente creanțelor
exprimate în lei, a căror decontare se exprimate în lei, a căror decontare se face
face în funcție de cursul unei valute, în funcție de cursul unei valute, rezultate
rezultate din evaluarea acestora la finele din evaluarea acestora, la finele lunii,
lunii, respectiv la închiderea respectiv la închiderea exercițiului
exercițiului financiar financiar
Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziționării imobilizărilor financiare.

Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” este un cont de pasiv.

Debit Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” Credit

261, 262, sumele datorate pentru achiziționarea de sumele plătite pentru imobilizări 512,
263, 265 imobilizări financiare financiare 531

665 diferențele nefavorabile de curs valutar, diferențele favorabile de (765


rezultate în urma evaluării la finele lunii, curs valutar, rezultate în urma evaluării
respectiv la închiderea exercițiului datoriilor în valută, reprezentând
financiar, a datoriilor în valută vărsăminte de efectuat pentru
reprezentând vărsăminte de efectuat imobilizările financiare, la finele lunii,
pentru imobilizările financiare respectiv la închiderea exercițiului
financiar, sau în urma achitării acestora

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE


Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor necorporale.

Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” este un cont de pasiv.

30
Debit Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”” Credit

201, 203, 205, amortizarea aferentă imobilizărilor valoarea amortizării (681


206, 207, 208 necorporale scoase din evidență imobilizărilor necorporale

Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor corporale.

Debit Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” Credit

211, 212, valoarea amortizării imobilizărilor corporale cheltuielile aferente amortizării 681
213, 214, scoase din evidență imobilizărilor corporale
215,
216, 217

212, 213 valoarea investițiilor efectuate de chiriaşi la valoarea amortizării investițiilor 212, 213,
imobilizările corporale primite cu chirie, efectuate de chiriaşi la 214
amortizate integral, restituite proprietarului imobilizările corporale primite cu
chirie şi restituite proprietarului

212, 215, valoarea amortizării imobilizărilor corporale, ajustarea amortizării cumulate 105
216, 217 eliminată cu ocazia reevaluării, din înregistrate până la data
valoarea contabilă brută a acestora reevaluării imobilizării corporale,
atunci când reevaluarea se
efectuează prin aplicarea unui
indice

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE


VALOARE A IMOBILIZĂRILOR”
Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Debit Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” Credit

781 sumele reprezentând sumele reprezentând constituirea sau 681


diminuarea sau anularea ajustărilor suplimentarea ajustărilor pentru
pentru deprecierea deprecierea imobilizărilor necorporale
imobilizărilor necorporale

31
Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Debit Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale” Credit

781 sumele reprezentând sumele reprezentând 681)


diminuarea sau anularea constituirea sau
ajustărilor pentru suplimentarea ajustărilor
deprecierea pentru
imobilizărilor corporale deprecierea imobilizărilor
corporale

Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investițiilor
imobiliare în curs de execuție.

Debit Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție” Credit

781 sumele reprezentând sumele reprezentând constituirea sau (681)


diminuarea sau anularea suplimentarea ajustărilor pentru
ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de
deprecierea imobilizărilor execuție sumele reprezentând constituirea
în curs de execuție sau suplimentarea ajustărilor pentru
deprecierea imobilizărilor în curs de
execuție

Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare”


Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Debit Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” Credit

786 sumele reprezentând sumele reprezentând 686


diminuarea sau anularea constituirea sau
ajustărilor privind suplimentarea ajustărilor
privind pierderea de

32
pierderea de valoare valoare a imobilizărilor
a imobilizărilor financiare financiare

XEMPLUL 2

O firma la data de 25.12.2011 concesioneaza un teren (cf. Contract de concesiune)


pentru o perioada de 20 de ani, valoarea concesiunii fiind stabilita la 480.000 lei
neindexabil la inflatie (pentru simplificarea calculelor).Redeventa se achita lunar prin
virament bancar (cf. OP+Extras de cont). Amortizarea concesiunii are loc pe durata
contractului. Dupa expirarea contractului se scoate din evidenta concesiunea
a) Inregistrare concesiune

205
167
“Concesiuni, brevete, licente, marci
comerciale, drepturi si active similare” = „Alte imprumuturi si datorii asimilate”
480.0
b) Achitarea redeventei lunare

167 5121

„Alte imprumuturi si datorii asimilate” = „Conturi la banci in lei”


2.00
c) Inregistrarea amortizarii

2805

6811 „Amortizarea concesiunilor,


brevetelor, licentelor, marcilor
„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea comerciale, drepturilor si activelor
imobilizarilor” = similare”
2.000×2
d) Scoatere din evidenta

33
2805
205
„Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si “Concesiuni, brevete, licente, marci
activelor similare” = comerciale, drepturi si active similare”
480.00

EXEMPLUL 3
O firma la data de 10.12.2011 achizitioneaza un program de contabilitate (cf. Factura)
in valoare de 3.600 lei, TVA 24%. Entitatea estimeaza ca programul de contabilitate va
fi folosit 3 ani (se foloseste metoda liniara de amortizare). Dupa 3 ani programul de
contabilitate este scos din evidenta.
a) Achizitie aplicatie contabilitate

404

% = “Furnizori de imobilizari”
4.464
208

“Alte imobilizari necorporale” 3.600

4426

„TVA deductibila” 864

b) Amortizare program (36 luni)

6811 2808

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea “Amortizarea altor imobilizari


imobilizarilor” = necorporale”
100×3
c) Scoatere din evidenta program

34
2808 208

“Amortizarea altor imobilizari necorporale” = “Alte imobilizari necorporale”


3.600

35