Sunteți pe pagina 1din 45

PROIECT MODEL

Ferma de legume in camp Ferma de legume in camp


Solicitant: Solicitant:
Ionescu Ion Intreprindere Individuala Ionescu Ion Intreprindere Individuala
Adresa: Comuna Bors, Judetul Bihor Adresa: Comuna Bors, Judetul Bihor
Reprezentant: Ionescu Ion Reprezentant: Ionescu Ion
Tel.Fa!: "#$%.""".""" Tel.Fa!: "#$%."""."""
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: Ionescu Ion Intreprindere Individuala Ionescu Ion Intreprindere Individuala
Echipa de proiect Nume Semnatura
Sef de proiect Ionescu Ion
Pagina 2/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati
- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj-
1. ate generale.............................................................................................................................. 4
1.1 enumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului..................................................................................................................... 4
1.! "biecte de activitate ale solicitantului..................................................................................................... 4
1.4 Principalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului....................................................................4
2. escrierea proiectului.................................................................................................................. 5
2.1 enumirea investitiei.............................................................................................................................. 5
2.2 %laborator &coordonate de identificare' cod ()%*' etc.+........................................................................5
2.! )mplasamentul proiectului ..................................................................................................................... 5
2.4 ,ema' cu descrierea obiectivelor propuse' fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...........5
2.5 escrierea investitiilor ce urmea-a a fi e$ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu'
sanitar.veterinare' sanitare' fitosanitare ale /niunii %uropene' cu preci-area standardului / standardelor la
care se adaptea-a ....................................................................................................................................... 0
2.1 In ca-ul in care beneficiarul este o forma asociativa' se va descrie modul in care investitia deserveste
ma#oritatea membrilor acesteia &conform prevederilor fiselor masurilor+....................................................11
2.2 Piata de aprovi-ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului....................................................................11
2.3 escrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului. ......................................................................................................................... 14
!. ate privind forta de munca si managementul proiectului..........................................................12
!.1 ,otal personal e$istent : 4 anga#ati....................................................................................................... 12
!.2 %stimari privind forta de munca ocupata prin reali-area investitiei : ....................................................12
!.! 5esponsabil legal ............................................................................................................................ 12
4. escrierea ac6i-itiilor reali-ate prin proiect................................................................................12
5. urata de reali-are &luni+ si etape principale.............................................................................2!
1. evi-ele investitiei' cu detalierea pe structura devi-ului general' insotit de devi-ele pe obiecte 20
2. 7inantarea investitiei.................................................................................................................. !!
3. Principalii indicatori te6nico.economici ai investitiei...................................................................!!
3.1 8aloarea totala &euro+' 8aloare eligibila &euro+..................................................................................... !!
3.2 urata de reali-are &luni+ insotita de graficul de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si
activitati....................................................................................................................................................... !!
3.! (apacitati de productie re-ultate ca urmare a investitie &in unitati fi-ice+..............................................!0
0. Proiectii financiare si indicatori financiari...................................................................................!0
0.1 Progno-a incasarilor si platilor pentru anii 1' 2 si ! de implementare...................................................44
0.2 Progno-a incasarilor si platilor anii 1.5 de previ-iune........................................................................... 42
0.! Indicatori financiari ............................................................................................................................... 44
Pagina !/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
1. ate generale
1.1 enumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
enumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere Individuala
Sediul social: (omuna 9ors' #udetul 9i6or
Cod unic de inregistrare: 221!1023
Numarul de inregistrare in !egistrul Comertului: 7!!/024/241!
1." Scurt istoric al solicitantului
Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 241!.
Pana in pre-ent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
1.# $biecte de activitate ale solicitantului
(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod C%EN
&11# 'Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor(' domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.
1.) *rincipalele mijloace fi+e aflate in patrimoniul solicitantului
resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
enumire mijloc fi+ ata achi,itiei
-aloare neta la data intocmirii
ultimului bilant
-!$N-
.ucati
1.C/%0!0 1$1%/ *u este ca-ul
1.1 detaliati
1.n detaliati
".210/%3E 1$1%/ *u este ca-ul
".1 detaliati
".n detaliati
#.%N0M%/E *u este ca-ul
#.1 detaliati
#.n detaliati
).%/1E/E - detaliati *u este ca-ul
1$1%/
1E!EN2!0
Nr.
Crt.
%mplasare
3udet4/ocalitate
Suprafata totala 5mp6 4
Categoria de folosinta
-aloarea
contabila
- !$N-
!egim juridic
1
(omuna 9ors
Judetul 9i6or 24.444 mp / arabil !4.444 lei
Proprietate Ionescu Ion
Intreprindere Individuala conform
(ontractului de van-are cumparare
nr. 1! din 42.41.241!
Pagina 4/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
". escrierea proiectului
".1 enumirea investitiei
7erma de legume in camp.
"." Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
Ionescu Ion' repre-entant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala.
ata intocmirii Memoriului #ustificativ: 12.45.241!
(urs de sc6imb valutar: 1 %uro : 4'!!24 ;ei &curs 9(% din data de 12.45.241!+.
Pentru elaborarea pre-entului proiect a fost utili-at proiectul model pus la dispo-i ie de M)5 pentru
<Ferma de legume in camp(.
".# %mplasamentul proiectului
&regiunea' #udetul' localitatea+
5egiunea de e-voltare *ord.8est' #udetul 9i6or' comuna 9ors.
".) 1ema7 cu descrierea obiectivelor propuse7 fundamentarea necesitatii si oportunitatii
investitiei
1ema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp desc6is pe o suprafata
de 2 6a si dotarea fermei cu ec6ipamentele necesare te6nologiei de cultivare a culturilor de legume.
,ipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate' castraveti' morcovi si var-a alba.
In mod concret' prin proiect s.a preva-ut ac6i-itionarea urmatoarelor masini si utila#e agricole:
Motocultor 12 (P
Masina de plantat rasaduri
7re-a
(ultivator
Plug
Semanatoare
Instalatie de irigat prin picurare
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol' sector ce face obiectul masurii 121 =Modernizarea
exploatatiilor agricole> care promovea-a si spri#ina investitiile in e$ploatatiile agricole.
"biectivele urmarite prin reali-area investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 11, astfel:
$biectiv general
Cresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare.
)cest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp desc6is pe o suprafata de 2 6a si dotarea
cu utila#e si ec6ipamentele necesare reali-arii in bune conditii a te6nologiei de cultivare a legumelor' care va
conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei
performante generale reflectata prin urmatorii factori:
o "btinerea unei productii ridicate! tomate . 43.444 ?g /6a' castraveti . !1.444 ?g/6a' morcov . !1.444
?g/6a si var-a alba . 11.444 ?g/6a &productivitatea/6a varia-a in functie de soiul de legume cultivat+@
Pagina 5/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
o "btinerea unor randamente sporite de productie' produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate
superioara a produselor' ca urmare a ac6i-itionarii de ec6ipamente performante cat si a sistemului de
irigatii prin picurare.
o (rearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca@
o "ndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. (onceptul de calitate pentru legume
este o notiune comple$a' care poate fi anali-ata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial,
organoleptic, nutritional si sanitar.
o In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete' conceptul de calitate este determinat de
aspectul comercial al produselor proaspete pre-entate la van-are' prin caracteristicile vizuale
(prospetime, cali#ru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, am#alare, etichetare si prezentare)
ale acestora.
o (a urmare' prevederile acestor standarde de calitate' care se numesc si standarde de comerciali-are'
asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete' in functie de caracteristicile comerciale ale acestor
produse' printr.un sistem unic de evalure' facand abstractie de te6nologiile de cultura si -onele de
productie.
e asemenea' proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea
obiectivelor specifice ale Masurii 1217 dupa cum urmea-a:
$biective specifice8
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, austarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o /tila#ele si ec6ipamentele &e$. sistemul de irigatii prin picurare+ preva-ute a fi ac6i-itionate va asigura
desfasurarea procesului te6nologic de cultivare a legumelor in conditii optime' te6nologiile performante
folosite conducand la obtinerea de produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de
productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin utili-area de te6nologii moderne se urmareste
reali-area unor conditii de munca foarte bune.
o 5eali-area proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei. ;ocali-area
e$ploatatiei agricole intr.o -ona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor #ustifica efectuarea
investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.
Adaptarea e!ploatatiilor la standardele comunitare
Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin ac6i-itionarea de utila#e si ec6ipamente' prin
respectarea flu$ului te6nologic propus prin proiect' care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru
domeniul sanitar.veterinar' sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect' vor fi
respectate toate fa-ele flu$ului te6nologic' astfel:
o %fectuarea lucrarilor in perioadele preva-ute in te6nologie previne degradarea solului si mentinerea
starii de fertilitate a acestuia.
o "ptimi-area gamei de ingrasaminte' erbicide' pesticide si substante de tratament' prin selectarea acelor
produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol.
o )ctivitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului' intrucat utila#ele si
ec6ipamentele agricole preva-ute a se ac6i-itiona inregistrea-a consumuri reduse' iar pierderile de
combustibil si lubrifianti sunt practic ine$istente.
Cresterea veniturilor e!ploatatiei agricole.
o Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de apro$.
155'554 mii lei/an din comerciali-area legumelor' in conditiile in care produsele societatii raspund unei
cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine auto6tona.
o 5educerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de
intreprinderea individuala.
upa reali-area investitiei' intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
obiectivelor operationale.
$biective operationale
Pagina 1/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
"biective de ordin tehnic
o /tila#ele si ec6ipamentele preva-ute in flu$ul te6nologic permit desfasurarea procesului de infiintare si
intretinere a culturii de legume in conditii optime. ,e6nologiile performante folosite conduc la obtinerea
unor produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de eficienta si productivitate a muncii
crescute. In acelasi timp' prin utili-area te6nologiilor de ultima generatie se urmareste reali-area unor
conditii bune de munca pentru personalul care lucrea-a in ferma.
"biective de ordin economico-financiar
o ;a infiintarea culturilor de legume &tomate' castraveti' var-a+ se folosesc rasaduri' cu o crestere cat mai
avansata' specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie' astfel ca intervalul de timp de la infiintarea
culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt' si o perioada de recoltare cat mai mare' ceea ce va
conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea renta#ilitatii economice a e$ploatatiei
agricole.
o Cresterea via#ilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala
o crestere substantiala a veniturilor' data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere
pe piata. Intreprinderea individuala intentionea-a ca prin investitiile reali-ate prin proiect' avand ca
obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depo-itare optima' sa obtina costuri
de operare cat mai bune.
o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s.a intocmit progno-a incasarilor si platilor pe o
perioada de 5 ani dupa reali-area investitiei.
o Indicatorii economico.financiari obtinuti in urma reali-arii progno-elor sunt pre-entati in ane$a ( la
cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.
"biective de mediu
o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase' astfel incat sa
asigure siguranta alimentara a consumatorilor' sa respecte normele de mediu' in scopul de a prote#a
apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor c6imice utili-ate in procesul de
productie.
o ,oate utila#ele si ec6ipamentele care vor fi ac6i-itionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin
normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al -onei in care va fi implementat. (onform $%tudiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor #rute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii &.1 '"nvestitii (n exploatatii agricole) din *rogramul %+*+R,), ela#orat de +%+%-"C*+ si
"C,.+, //0)' comuna 9ors' din #udetul 9i6or are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile
si criofile' productia obtinuta in -ona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul
proiectului de investitie fiind:
Nr.
crt
/egume
*otential agricol Comuna .ors
59g4ha6
1. ,omate 43.444
2. (astraveti !1.444
!. Morcov !1.444
4. 8ar-a alba 11.444
3ustificarea achi,itiilor propuse prin proiect
Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului &lucrari de arat7 afanat si aerisit in profun-ime' maruntit+
pe suprafete pana la 5.1 6a de teren agricol. %ste dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura
acoperirea tuturor lucrarilor care sunt preva-ute in te6nologiile de cultivare a legumelor preva-ute in
proiectul de investitii.
*lugul reversibil va fi utili-at pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara.
Fre,a va fi utili-ata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului' incorporarea ingrasamintelor in sol'
combaterea buruienilor' pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri.
Cultivatorul se va utili-a la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului' in vederea usurarii
rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii.
Pagina 2/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Masina de plantat rasaduri se utili-ea-a pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de
turba de forma conica' piramidala sau cubica.
Semanatoarea este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura &morcovi+.
0nstalatia de irigat prin picatura. )c6i-itionarea acesteia este oportuna' avand in vedere sc6imbarile
climatice tot mai nefavorabile. )vanta#ele instalatiei sunt:
do-ea-a e$act apa necesara in diferite etape de de-voltare a culturilor si in functie de tipul de
cultura irigata' eliminandu.se in acest fel pierderile@
fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment@
consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 24.44A' datoritB uniformitatii si randamentului
ridicat &04.01A+ si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer.
Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari' se va lua in
considerare necesitatea ac6i-itionarii de utila#e performante. e asemenea' prin ac6i-itionarea acestor
utila#e se va contribui la reducerea emisiilor poluante re-ultate din aceasta activitate.
Prin accesarea fondurilor 7%)5 solicitate prin pre-entul proiect de infiintare a fermei de legume' se va
putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii' respectiv reducerea emisiilor in aer' apa si sol.
Fundamentarea necesitatii investitiei
Ionescu Ion Intreprindere Individuala nu detine in pre-ent utila#e si ec6ipamente agricole necesare infiintarii
si intretinerii unei e$ploatatii legumicole de 2 6a.
)stfel' pentru a reali-a in bune conditii toate etapele te6nologice ale e$ploatatiei' precum si pentru a evita
costurile suplimentare cu inc6irierea utila#elor' Ionescu Ion Intreprindere Individuala solicita acest spri#in
financiar nerambursabil pentru reali-area parcului de utila#e si ec6ipamente agricole.
Pe ba-a anali-ei te6nologiei de cultivare legume a re-ultat necesitatea ac6i-itionarii unui numar minim de
ec6ipamente care sa asigure independenta te6nica a e$ploatarii legumicole.
7actorii social.economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
apropierea de piete de desfacere interne@
asigurarea fortei de munca in tot timpul anului' ieftina@
asigurarea cailor de acces' accesibile tot timpul anului@
posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare' sa fie eficiente din punct de
vedere financiar@
distanta corespun-atoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea legumelor' impuse de
normele sanitare@
asigurarea unui parc de utila#e si ec6ipamente agricole' dotat corespun-ator' gata in orice moment
pentru interventii.
$portunitatea investitiei
in punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial' de piata' al fortei de munca' al conditiilor pedo.climatice precum si al economiei locale.
;a nivel sectorial:
pe fondul reali-arii campaniilor de constienti-are a necesarului consumului -ilnic de fructe si legume
proaspete' reali-at in media' se inregistrea-a o crestere a consumului de produse naturale.
;a nivelul pietei de desfacere:
cresterea consumului de produse alimentare auto6tone in detrimentul produselor provenite din
import@
cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru legume' precum si progno-a de crestere a
consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din /niunea %uropeana.
Pagina 3/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
;a nivelul fortei de munca:
forta de munca disponibila in -ona.
;a nivelul conditiilor de sol si clima:
conditiile pedo.climaterice din -ona comunei 9ors sunt favorabile activitatilor de e$ploatatie
legumicola@
investitia va fi amplasata intr.o -ona cu potential ridicat pentru activitatea legumicola.
Privind toate acestea se poate conclu-iona ca reali-area proiectului va insemna pentru Ionescu Ion
Intreprindere Individuala' valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social' cu efecte
favorabile in de-voltarea economiei locale &vor fi stimulati furni-orii locali de input.uri' servicii' etc.+' precum
si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul *ational pentru e-voltare 5urala Masura
121 va avea ca re-ultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in ca-ul in care proiectul de investitii ar fi reali-at din surse proprii ale solicitantului.
".: escrierea investitiilor ce urmea,a a fi e+ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele
de mediu7 sanitar-veterinare7 sanitare7 fitosanitare ale 2niunii Europene7 cu preci,area
standardului 4 standardelor la care se adaptea,a
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)
Prin proiect s.a propus ac6i-itionarea de utila#e noi si performante in vederea respectarii conditiilor de
mediu.
)c6i-itiile care urmea-a a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in e$ploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utili-area unor masini si utila#e
agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
)stfel' ac6i-itiile propuse au parametri de functionare performanti' sunt nesemnificativ poluante' nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul' solul sau apa' fiind asigurata in acest fel prote#area
mediului incon#urator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii' respectiv reducerea emisiilor in aer' apa
si sol.
*entru proiectele care prevad modernizari1 extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta su# forma ta#elara!
Investitia/utila#ele care se
reali-ea-a pentru
adaptarea la standarde
8aloarea ;ei Standardul la care
se face adaptarea
,ermenul de
gratie al
standardului
,ermenul de
reali-are a
investitieiC
*u este ca-ul
Pagina 0/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
.ugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura 121
Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
!" !" !"
1 2 # $
Capitolul 1% Cheltuieli pentru obtinerea si amena&area terenului ' total( din care) * * *
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului * * *
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0
Capitolul 2% Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului * * *
Capitolul #% Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ' total( din care) * * *
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3. Organizarea procedurilor de achizitie * * *
3.! Consultanta 0 0 *
3." #sistenta tehnica 0 0 *
$eri%icare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol # se incadrea+a in limita de #,
Capitolul $ Cheltuieli pentru investitia de ba+a ' total( din care) 1-%.** * 1-%.**
A ' Constructii si lucrari de interventii ' total( din care) 1-%.** * 1-%.**
.1 Constructii si instalatii 0 0 0
.2 &ontaj utilaj tehnologic 0 0 0
.3 'tilaje, echipamente tehnologice si %unctionale cu montaj (procurare) 0 0 0
. 'tilaje si echipamente %ara montaj, mijloace de transport, alte achizitii speci%ice 1*.!00 0 1*.!00
.! +otari 0 0 0
." #ctive necorporale 0 0 0
B ' Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii) 0 0 0
Subcapital 1 , -ucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 , .n%iintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 , -ucrari de intretinere plantatie in anul 1 * * *
Subcapital , -ucrari de intretinere plantatie in anul 2 * * *
Subcapital ! , .nstalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul . Alte cheltuieli ' total( din care) * -1$ -1$
!.1 Organizare de santier 0 0 0
!.1.1 lucrari de constructii /i instala0ii a%erente organiz1rii de /antier 0 0 0
!.1.2 cheltuieli cone2e organizarii santierului 0 0 0
!.2 Comisioane, ta2e 0 *1 *1
!.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 0 Cheltuieli pentru darea in e1ploatare ' total( din care) 0 0 *
".1 Pregatirea personalului de e2ploatare * 0 *
".2 Probe tehnologice si teste 0 0 *
T2TA3 45"A3 1-%.** -1$ 16%#1$
$eri%icare actualizare Actuali+are mai mica de ., din valoarea eligibila
ACT!A378A" Cheltuieli ligibile (ma1% .,) * *
T2TA3 45"A3 C! ACT!A378A" 1-%.** *1 16%#1$
Valoare TVA $%$$* $%$$*
Total general inclusiv TVA 2#%9.$
VA32A"A :"27CT!3!7
Data intocmirii ;tudiului de
<e+abilitate/Memoriului =ustificativ
19%*.%2*1#
Curs !" $(##9*
37 !"
VA32A" T2TA3A 1*#%*21 2#%9.$
VA32A" 3747B73A -*%2#$ 1-%.**
VA32A" 53747B73A 22%9-0 .%2.$
:lan financiar Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
A&utor public nerambursabil (contributie ! si cofinantare nationala) 9%$** 9%$**
Cofinantare privata( din care) 11%1** .%2.$ 10%#.$
Pagina 14/45
Sursa8 0nstitutul National de Statistica
Sursa8 0nstitutul National de Statistica
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura 121
Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
!" !" !"
1 2 # $
' autofinantare .%2.$ .%2.$
' imprumuturi 11%1** 11%1**
T2TA3 :"27CT 1-%.** .%2.$ 2#%9.$
:rocent contributie publica $*,
Avans solicitat #%9**
:rocent avans solicitat ca procent din a&utorul public nerambursabil .*,
;uma avans mai mica de .*, din
a&utorul public
".; 0n ca,ul in care beneficiarul este o forma asociativa7 se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia 5conform prevederilor fiselor masurilor6
*u este ca-ul.
".< *iata de aprovi,ionare4desfacere7 concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor4serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare' insa avansul a
fost sustinut mai mult de importuri' deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent.
Studiile arata ca importurile de legume au crescut cu !4A Dn ultimii ani. ,endinta este de orientare a
consumului catre legumele si fructele produse pe plan local' considerate cu gust natural. In 2412' 5omania
a importat 4!1.424 de tone de legume' fata de !!4.431 de tone in 2414' in timp ce e$porturile au atins
1!.154 de tone' iar Dn 2414' 33.250 de tone.
e e$emplu' conform datelor statistice' in anul 2442 s.a inregistrat o scadere cu !4A a productiei de
tomate' cea mai mare scadere din perioada 2441.2411' dar incepand cu anul 2414 productia de tomate si.a
revenit' inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent' iar in anul 2411 cresterea este ceva
mai semnificativa' de 15'1A raportata la anul 2414.
)ceasta evolutie a productiei de tomate este strans
legata de productivitatea medie la 6ectar' care a urmat
aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2442
&13'!A+' pentru ca incepand din 2414 sa inregistre-e
crestere. Productivitatea medie la 6ectar inregistrata in
anul 2411 este cea mai mare incepand cu anul 2441'
reflectandu.se in acelasi timp si in productia cantitativa
obtinuta in anul 2411.
(onsumul de legume si produse din legume este
influentat intr.o masura mai mica de productia auto6tona
obtinuta' aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite
din importuri.
(antitatea de legume consumata este influentata de mai
multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata
romaneasca.
In primul rand' se observa o tendinta a
consumatorilor de a se orienta spre produsele
auto6tone' in mod special cand vine vorba despre
produsele de se-on. Eustul acestora determina
adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti
in detrimentul celor importate si sa reduca sau c6iar
sa evite consumul anumitor produse in e$trase-on
&de e$emplu rosiile in timpul iernii+.
Pagina 11/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
In al doilea rand' se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa' care include un
consum mai mare de legume si fructe' fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din
legume pe cap de locuitor incepand cu 2A in 2411 comparativ cu anul 2440.
Potrivit unui studiu de piata' valoarea totala a productiei de legume si fructe a 5omaniei va depasi 1 miliard
de euro.
Fn 5omania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole
fata de media /niunii %uropene. Fn acelasi timp' productia este mult mai fluctuanta ca Dn /niunea
%uropeana' cel mai probabil pe fondul lipsei unei strategii de de-voltare a sectorului.
Productia locala este una foarte fragmentata' venind Dn proportie de 04A de la gospodarii private si numai
14A de la ferme si companii.
(onsumul anual de legume si fructe va atinge in acest an un miliard de euro potrivit datelor Ministerului
)griculturii. Pe aceasta piata' legile sunt facute de importatori' pe fondul slabiciunilor pietei agricole locale.
" problema ma#ora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii'
in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. *u numai comerciantii locali' ci si cele mai multe
piete agroalimentare afisea-a produse din ,urcia' Spania sau )rgentina' in detrimentul produselor
romanesti. esi 5omania este un producator important de legume si fructe' productia auto6tona ia calea
fabricilor de gemuri si compoturi europene.
*olitica si piata de aprovi,ionare. Furni,ori potentiali de materii prime
Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utili-a ca materii prime
principale rasaduri' seminte' fertili-anti cu macro.elemente si micro.elemente' de-infectanti sol' tratamente
pentru combaterea daunatorilor' iar ca materiale au+iliare ambala#e &ladite' saci+' consumabile' etc.
!asadurile vor fi ac6i-itionate de la societati speciali-ate' autori-ate pentru producerea si comerciali-area
acestora' care folosesc seminte ce garantea-a autenticitatea 6ibri-ilor.
Selectarea furni-orilor se va face in urma evaluarii acestora' dupa urmatoarele criterii:
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor
*$1EN10%/00 F2!N0=$!0 %0 S$/0C01%N12/20
enumire furni,or de materii
prime 4 materiale au+iliare 4
produse 4 servicii
%dresa
*rodus furni,at si
cantitate
apro+imativa
-aloare
apro+imativa
-!$N-
> din
total
achi,itii
S.(. 7ertili-are S.5.;. "radea' #udetul 9i6or
Ingrasaminte' fertili-anti'
erbicid' insecticid' fungicid
G 344 ?g
!.2!4 4'32A
S.(. Peco S.5.;. "radea' #udetul 9i6or
Motorina pentru lucrari
mecani-ate G 01 l
1.225 1'53A
S.(. 5asadu S.5.;.
"radea' #udetul 9i6or
Seminte 2 ?g . si rasaduri
legume G 14.544 fire 50.154 21'!1A
S.(. )mbala#e S.5.;. "radea' #udetul 9i6or
;adite plastic . 544 buc.'
saci rafie G 2.444 buc
2.244 2'34A
S.(. )luminiu S.5.; "radea' #udetul 9i6or
)raci' spalieri' sarme
sustinere G 11.444 buc
11.244 14'45A
1otal
<<.:&?
1&&>
Pagina 12/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
*olitica si piata de desfacere.
Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban' populatia de la
sate consumand preponderent legume din productia proprie. Hona geografica vi-ata pentru desfacerea
produselor o repre-inta #udetul 9i6or.
/ant de distributie pentru desfacerea produselor8
Potentialii clienti ai Ionescu Ion Intreprindere Individuala:
*$1EN10%/00 C/0EN10 %0 S$/0C01%N12/20
Nr.crt Client 5enumire si adresa6 -aloare - !$N - > din van,ari
1
S( Maga-in )limentar S5;. 9ors' Str.
Principala' 7*' #udetul 9i6or
24.444
12'35A
2
S( Supermar?et S5;. "radea' str.
)gricultorilor' nr. 21' #udetul 9i6or
34.444
51'4!A
!
S( Super Mar?et S5; . "radea' str.
)lmasului' nr. 4!' #udetul 9i6or 51.444
!2'20A
4
S( (onserva S5; G "radea' str.
)luminei' nr.2' #udetul 9i6or 4.554
2'0!A
1otal van,ari 1::.::& 1&&>
%nali,a concurentei
,inand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vi-ea-a piata locala' si concurenta cu care se va
confrunta este mai redusa' fiind constituita in principal din mici producatori locali.
Principalii concurenti din #udet ai Intreprinderii Individuale sunt:
Nr. crt. Firma 3udet
1. S.(. 7rigofruct S.5.;. 9i6or
". S.(. %co)groII, S.5.; 9i6or
#. Erup de producatori legume si fructe 9i6or
). )sociatii de producatori legume si fructe 9i6or
Pe termen lung' vi-and patrunderea si pe alte piete geografice' concurenta va deveni mai intensa' iar in
acest conte$t solicitantul isi va asigura o ba-a de clienti solida prin calitatea legumelor sale. " oferta de
calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari.
In acelasi timp' faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu repre-inta neaparat un
impediment' tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. (6eia succesului consta in serio-itatea
van-atorului si calitatea produselor sale.
Strategia de piata
Pagina 1!/45
*roduc@tor
50F6
istribuitori speciali,ati
Consumator final
Maga,ine speciali,ate
%sociatii de producatori
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete' sub
raportul pret.calitate foarte bun' determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca
prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete' conform
prevederilor standardelor de calitate si comerciali-are &prospetime' calibru' forma' culoare' etc+.
Strategia de piata care va fi aplicata vi-ea-a:
*rodusul G oferirea unor produse de o calitate superioara@ acest lucru va putea fi reali-at prin
selectarea produselor' astfel incat cele comerciali-ate pentru consumul direct sa respecte toate
standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre
valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistre-e pierderi.
*romovarea 2 solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin serio-itate si
respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela' persoane fi-ice si #uridice. )tat
in ca-ul persoanelor fi-ice' cat si #uridice' recomandarile venite din partea unor clienti multumiti
influentea-a semnificativ alegerea furni-orului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp'
este valabila si reciproca G un client nemultumit se va plange la cel putin inca 14 persoane'
indepartandu.le definitiv de respectivul producator.
".A escrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului.
%e va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
.xplicitarea o#iectivului general si a cel putin unul din o#iectivele specifice se va prezenta su# forma ta#elara!
$biectivele generale si
obiectivele specifice
$biectivele
urmarite prin
proiect
escrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor
%E1 G *roiectul respecta8
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea competitivitatii
sectorului agricol printr.o
utili-are mai buna a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele
specifice:

)cest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in


camp desc6is pe o suprafata de 2 6a si dotarea cu utila#e si
ec6ipamentele necesare reali-arii in bune conditii a
te6nologiei de cultivare legume' care va conduce in mod
direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca
urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin
urmatorii factori:
. "btinerea unei productii ridicate: tomate . 43.444 ?g /6a'
castraveti . !1.444 ?g/6a' morcov . !1.444 ?g/6a si var-a
alba . 11.444 ?g/6a &productivitatea/6a varia-a in functie
de soiul de legume cultivat+@
. "btinerea unor randamente sporite de productie' produse
cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a
produselor' ca urmare a ac6i-itionarii de ec6ipamente
performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.
. (rearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de
munca@
. "ndeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. (onceptul de calitate pentru legume este o
notiune comple$a' care poate fi anali-ata sub urmatoarele
aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si
sanitar.
. In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete'
conceptul de calitate este determinat de aspectul
comercial al produselor proaspete pre-entate la van-are'
prin caracteristicile vizuale (prospetime, cali#ru, forma si
culoare) si de conditionare (sortare, am#alare, etichetare
si prezentare) ale acestora.
. (a urmare' prevederile acestor standarde de calitate' care
se numesc si standarde de comerciali-are' asigura
uniformitatea clasificarii legumelor proaspete' in functie de
caracteristicile comerciale ale acestor produse' printr.un
sistem unic de evalure' facand abstractie de te6nologiile
de cultura si -onele de productie.
Pagina 14/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
$biectivele generale si
obiectivele specifice
$biectivele
urmarite prin
proiect
escrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelor
a+ Introducerea si
de-voltarea de te6nologii si
procedee noi' diversificarea
productiei' a#ustarea
profilului' nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice'
precum si producerea si
utili-area de energie din
surse regenerabile@

/tila#ele si ec6ipamentele &e$. sistemul de irigatii prin


picurare+ preva-ute a fi ac6i-itionate va asigura desfasurarea
procesului te6nologic de cultivare a legumelor in conditii
optime' te6nologiile performante folosite conducand la
obtinerea de produse de calitate' la randamente sporite' in
conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp'
prin utili-area de te6nologii moderne se urmareste reali-area
unor conditii de munca foarte bune.
5eali-area proiectului permite valorificarea optima a
potentialului agricol al -onei. ;ocali-area e$ploatatiei agricole
intr.o -ona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor
#ustifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor
cantitativ si calitativ al productiei.
b+ )daptarea
e$ploatatiilor la standardele
comunitare@

*u este ca-ul.
c+ (resterea veniturilor
e$ploatatiilor agricole
spri#inite@

Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea


individuala obtinerea unor venituri de apro$. 155.554 lei/an
din comerciali-area legumelor' in conditiile in care produsele
societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata
pentru legumelor proaspete de origine auto6tona.
5educerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta
in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.
d+ Spri#inirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative Dn vederea
Dncura#arii fenomenului de
asociere.
Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume' va
asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.
*entru explicitarea indeplinirii criteriului de eligi#ilitate .3 privind im#unatatirea performantei generale
generala se va prezenta su# forma ta#elara!
$biectivele generale si
obiectivele specifice
$biectivele
urmarite prin
proiect
escrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelorB
EC" . Proiectul sa fie Dn acord cu:
a+ potentialul agricol al -onei
24
si (onform <Studiului pentru determinarea -onelor cu
potential' a -onelor geografice si mar#elor brute standard
unitare pentru proiectele din cadrul Masurii !.1 =Investitii
in e$ploatatii agricole> din Programul S)P)5>' elaborat
de )S)S.I(P) si I(%)' 2444>' comuna 9ors' #udetul
9i6or are potential ridicat pentru cultivarea legumelor.
b+ sa demonstre-e Dmbunatatirea
performantei generale a
e$ploatatiei agricole la data darii
Dn e$ploatare a investitiei:
Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea
unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate
sporita' ceea ce semnifica imbunatatirea performantei
generale a e$ploatatiei agricole.
$biective tehnice8
. ac6i-itia de tractoare, com&ine,
masini, utila'e, echipamente etc, care
determina cresterea productivitatii
muncii, (m&unatatirea calitatii
produselor agricole, introducerea de
tehnologii per)ormante,
(m&unatatirea conditiilor de lucru*
/tila#ele si ec6ipamentele preva-ute in flu$ul te6nologic
permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere
a culturii de legume in conditii optime. ,e6nologiile
performante folosite conduc la obtinerea unor produse
de calitate' la randamente sporite' in conditii de eficienta
si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin
utili-area te6nologiilor de ultima generatie se urmareste
reali-area unor conditii bune de munca pentru
Pagina 15/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
$biectivele generale si
obiectivele specifice
$biectivele
urmarite prin
proiect
escrierea modului in care se urmareste atingerea
obiectivelorB
personalul care lucrea-a in ferma.
+ construirea sisau modernizarea
cladirilor operationale care conduc la
asigurarea con)ormitatii cu
standardele comunitare*

*u este ca-ul.
+ diversi)icarea productiei (n
)unctie de cerintele pietei, realizarea
de noi produse si introducerea de noi
tehnologii .

*u este ca-ul.
$biective economico-financiare:
. reducerea costurilor de
productie si cresterea renta&ilitatii
economice a e!ploatatiei agricole*

;a infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri'
cu o crestere cat mai avansata' specii si soiuri cu
perioada mai scurta de vegetatie' astfel ca intervalul de
timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie
cat mai scurt' si o perioada de recoltare cat mai mare'
ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie
si implicit la cresterea renta#ilitatii economice a
e$ploatatiei agricole.
+ cresterea valorii adaugate &rute
,-AB . a e!ploatatiei agricole.

*u este ca-ul
. cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s.a intocmit


progno-a veniturilor si a c6eltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei' in ba-a careia s.a
elaborat proiectia contului de profit si pierderi' a flu$ului
de numerar si a bilantului contabil.
%laborarea flu$ului de numerar pentru activitatea de
e$ploatare demonstrea-a ca nu se vor inregistra sincope
in procesal de operare' respectiv Intreprinderea
individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea
de e$ploatare' demonstrand disponibil de numerar
po-itiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani
de anali-a.
Indicatorii economico.financiari obtinuti in urma reali-atii
progno-elor sunt pre-entati in )ne$a ( la cererea de
finantare.
$biective de mediu
. reducerea emisiilor daunatoare cu
e)ect de sera si o mai &una gestionare
a deseurilor rezultate din activitatea
de productie*
*u este ca-ul
+ reducerea emisiilor de amoniac
,si a altor gaze., (n special (n
e!ploatatiile de crestere a animalelor
prin respectarea standardelor sanitar+
veterinare, de igiena si de &unastare a
animalelor*
*u este ca-ul.
+ asigurarea respectarii cerintelor
)itosanitare, ecologice etc.*

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor


metode de cultivare sanatoase' astfel incat sa asigure
siguranta alimentara a consumatorilor' sa respecte
normele de mediu' in scopul de a prote#a apa si solul si
de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a
produselor c6imice utili-ate in procesul de productie.
. cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenera&ila si (m&unatatirea
e)icacitatii )olosirii acestora.
*u este ca-ul
Pagina 11/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
#. ate privind forta de munca si managementul proiectului
#.1 1otal personal e+istent 8 & angajati
din care personal de executie ! / angajati
#." Estimari privind forta de munca ocupata prin reali,area investitiei 8
;ocuri de munca nou.create! 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara' cum sunt activitatile de recoltare,
intreprinderea individuala va anga#a -ilieri.
#.# !esponsabil legal
&nume' prenume' functie in cadrul organi-atiei' studii si e$perienta profesionala+ . relevante pentru proiect
Nume si prenume# Ionescu Ion
$unctia in cadrul organizatiei# Administrator
Educatie si formare
Perioada 1005 . 2444
*umele institutiei de invatamant 7acultatea de 6orticultura
omeniul studiat )gricol
iploma obtinuta Inginer
E+perienta profesionala
1.
Perioada 2444.2412
*ume anga#ator S( (omple$ ;egume S5; 9i6or
7unctia ocupata Inginer productie
). escrierea achi,itiilor reali,ate prin proiect
respectiv denumirea' numarul' valoarea si caracteristicile te6nice si functionale ale utila#elor/ec6ipamentelor
te6nologice/ec6ipamentelor de transport / dotarilor ce urmea-a a fi ac6i-itionate prin proiect si' daca e ca-ul'
pre-entarea te6nica a constructiilor in care urmea-a a fi amplasate utila#ele/dotarile &inclusiv utilitati+. )c6i-itiile trebuie
sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie e$istenta si / sau progno-ata.
Nr.
crt
enumire41ip
utilaj4echipament
Numar
bucati4set
-aloare fara 1-%
/E0
1-%
/E0
1otal cu 1-%
/E0
2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice
1. Motocultor 1 21.4!4 5.443 ";.&A#
2. Masina de plantat rasaduri 1 1!.411 !.12! 1;.1#)
!. Plug 1 1.434 214 1.#))
4. 7re-a 1 !.25! 231 ).&##
5. (ultivator 1 1.513 !14 1.AA"
1. Semanatoare 1 14.34! 2.142 1#.)):
2. Instalatie de irigat 1 20.402 2.423 #;.:<&
1$1%/ A&."#) 1?.":< ??.)?1
escrierea masinilor si utilajelor care vor fi achi,itionate este pre,entata in cele ce urmea,a 8
Motocultor8 1 buc
(aracteristici te6nice :
+ Motor diesel 12 cp@
+ Ereutate 1!2.4444 ?g.
Masina de plantat rasaduri8 1 buc
(aracteristici te6nice:
+ Productivitate: 2.444G2.544 de plante/ora/rand@
+ istanta dintre plante: min 2! cm' ma$ 23cm.
Pagina 12/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
*lug8 1 buc
(aracteristici te6nice:
+ Plug rotativ 134
4
@
+ Pre-inta 2 trupite.
Fre,a8 1 buc
(aracteristici te6nice:
+ ;atimile de lucru : 44.14 cm@
+ )dincimile de lucru: 14 G 11 cm.
Cultivator8 1 buc@
(aracteristici te6nice:
+ ;atime de lucru !4.14 cm@
+ Ereutate !1 ?g.
Semanatoare8 1 buc@
(aracteristici te6nice:
+ Semanatoare ! randuri pentru motocultoare@
+ Poate fi utili-ata pentru orice tip de legume.
0nstalatie de irigat8 1 buc@
(aracteristici te6nice:
+ Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat@
+ 7ertili-ator@
+ 5eductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare@
+ 7iltru@
+ (onductele de polietilena@
+ 5acord tub picurare simplu sau cu robinet@
+ op tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inc6ide tubul@
+ (arlig fi$are tub picurare: se foloseste pentru fi$area tuburilor aflate la suprafata.
%e va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de
cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
*lan de productie8
Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 6a.
,ipurile de legume cultivate vor fi: tomate7 castraveti7 morcovi7 var,a alba.
Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:
enumirea culturii
Suprafata
cultivata 5ha6
%nul 1
Dg
%nul "
Dg
%nul #
Dg
%nul )
Dg
%nul :
Dg
,omate 4'5 21.444 21.444 21.444 21.444 21.444
(astraveti 4'5 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544
Morcovi 4'5 12.444 12.444 12.444 12.444 12.444
8ar-a alba 4'5 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444
1$1%/ " A:.:&& A:.:&& A:.:&& A:.:&& A:.:&&
%stimarea capacitatilor s.a reali-at in ba-a urmatorilor parametrii te6nologici de productie8
*arametrii tehnologici de productie 1omate
Suprafata totala cultivata 5.444 mp
Productivitate medie la Ja 42.444 ?g/6a
Productie totala 21.444 ?g/an
*arametrii tehnologici de productie Castraveti
Suprafata totala cultivata 5.444 mp
Productivitate medie la Ja !5.444 ?g/6a
Productie totala 12.544 ?g/an
*arametrii tehnologici de productie Morcovi
Pagina 13/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Suprafata totala cultivata 5.444 mp
Productivitate medie la Ja !4.444 ?g/6a
Productie totala 12.444 ?g/an
*arametrii tehnologici de productie -ar,a alba
Suprafata totala cultivata 5.444 mp
Productivitate medie la Ja 14.444 ?g/6a
Productie totala !4.444 ?g/an
Pagina 10/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
escrierea flu+ului tehnologic
Proiectul pre-ent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp7 pe o suprafata de 2 6a'
amplasata in comuna 9ors' #udetul 9i6or.
Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate7 castraveti7 morcovi si var,a alba.
Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de tomate8
1. *regatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu tomate G &7: ha .
4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
cultivator.
+ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp.
*regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu
a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual.
5ertilizarea culturii (de #aza)' sub aratura de toamna G se va aplica cca. 125 ?g a-otat de
amoniu/6a.
.r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de
tomate . 1 l/6a &preemergent in 244.444 l apa+.
". %sigurarea materialului biologic
Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori
autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor.
;a infiintarea culturii de tomate in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 24.544 plante/6a.
#. /ucrarile de intretinere
Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor.
*rasitul culturii de !.4 ori mecanic si 2.4 ori manual pe rand.
%ustinerea plantelor G pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma &14.444
buc/4'3.1 m lungime+.
Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata' lasandu.se
unul sau cel mult doi lastari' de la primul si al doilea eta# de fructificare. (arnitul se e$ecuta
la culturile de toamna cu 45.54 -ile inainte de inc6eierea culturii &primele brume de toamna+
si consta in inlaturarea varfului tulpinilor.
5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in
prima inflorescenta: cu cca. 154 ?g a-otat de amoniu/6a si la fructificarea inflorescentei a
treia cand se aplica cca. 154 ?g a-otat de amoniu si 144 ?g sulfat de potasiu. ;a culturile
efectuate prin semanat direct do-ele sunt mai reduse.
"rigarea culturilor se aplica o norma de !54 m
!
apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul
sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect.
Com#aterea #olilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana'
Septoria si combaterea gandacului de (olorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1
l/6a' cca. 4 do-e/ciclu de productie.
). !ecoltarea
Pentru consumul in stare proaspata legumele se recoltea-a manual' la maturitatea de
consum' se sortea-a' se ambalea-a Dn ladite de capacitate 24 ?g si se valorifica Dn cel mai
scurt timp.
Productia este de 42 t/6a.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.
Pagina 24/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de castraveti8
1. *regatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu castraveti G &7: ha.
4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
cultivator.
+ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp.
*regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu
a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual.
5ertilizarea culturii (de #aza)' sub aratura de toamna G se va aplica cca. 154 ?g a-otat de
amoniu/6a.
.r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de
castraveti.
". %sigurarea materialului biologic 5rasad6
Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori
autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor.
;a infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 12.444 plante/4'5 6a.
#. /ucrarile de intretinere
+sigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr.o
udare prin picurare cu o norma de udare de !44.!54 m
!
/6a.
Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor.
*rasitul culturii de !.4 ori mecanic.
%ustinerea plantelor G pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma &3.444
buc/4.1 m distanta intre spalieri+.
5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in
prima inflorescenta: cu cca.25 ?g a-otat de amoniu/4'5 6a.
"rigarea culturilor se aplica o norma de 544 m
!
apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul
sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect.
Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la
acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse
sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.
eoarece Dn ma#oritatea -onelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de
atacul unor forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si Dnceputul lunii iulie' se
vor efectua culturi cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita
stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita.
). !ecoltarea
Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai sca-uta' dar dupa ce s.a ridicat
roua@
Productia este de cca. !5 t/6a la cultura palisata.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.
Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de morcovi8
1. *regatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu morcovi G &7: ha .
4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
Pagina 21/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
cultivator.
+ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp.
*regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu
a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual.
5ertilizarea culturii . superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a@
.r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de
morcovi.
". %sigurarea materialului biologic 5seminte6
Materialul #iologic este repre-entat de =seminte>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori
autori-ati pentru comerciali-area semintelor.
Samanta trebuie sa fie depero-itata' sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie
de-infectata. eoarece germinatia se pierde usor &!.4 ani+' samanta vec6e trebuie controlata.
*orma de samanta . !'5.4 ?g/6a Dn teren bine pregatit.
Semanatul se e$ecuta cu semanantoarea ac6i-itionata prin proiect.
!. /ucrarile de intretinere
5ertilizarea suplimentara! superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a.
"rigarea culturilor . se aplica o norma de 144 m
!
apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul
sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect@
Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la
acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse
sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor@
(ombaterea bolilor si daunatorilor. 9olile care apar mai des la cultura de morcov si
combaterea lor sunt larvele de musca morcovului' care sapa galerii prin radacini'
degradandu.le calitatea.
). !ecoltarea
Recoltarea se reali-ea-a cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau
casmaua.
Productia este de cca. !4 t/6a.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.
Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de var,a alba8
1. *regatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu var-a alba G &7: ha .
4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
cultivator.
+ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si
plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp.
*regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu
a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual.
5ertilizarea culturii . superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a@
.r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de
var-a alba.
". %sigurarea materialului biologic 5rasad6
Pagina 22/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori
autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor.
%poca de plantare: 24 mai G 14 iunie.
;a infiintarea culturii de var-a alba in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 22.444 plante/4'5 6a.
#. /ucrarile de intretinere
Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor.
5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in
prima inflorescenta: cu cca. 144 ?g sare potasica/4'5 6a.
"rigarea culturilor . se aplica o norma de 144 m
!
apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul
sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect.
Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la
acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse
sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.
). !ecoltarea si valorificarea
5ecoltarea se face Dn luna octombrie.noiembrie' dupa primele brume care grabesc
maturarea capatanilor' prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea Dn grame-i
sau direct Dn mi#loacele de transport.
Productia este de cca. 14 t/6a.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.
:. urata de reali,are 5luni6 si etape principale
Crafic de esalonare a investitiei e+primat valoric pe luni si activitati.
"n procesul de estimare a duratei de executie a o#iectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data
semnarii contractului de finantare cu +gentia de *lati pentru ,ezvoltare Rurala si *escuit, proiectantul va lua in calcul si
perioadele de timp nefavora#il realizarii investitiilor.
urata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an &12 luni calendaristice+.
9eneficiarul solicita primirea a#utorului 7%)5 in 2 transe de plata' esalonate pe durata de e$ecutie a
proiectului proportional cu nivelul c6eltuielilor eligibile efectuate.
Se estimea-a ca a#utorul 7%)5 va fi primit in termen de 04 de -ile de la depunerea (ererilor de plata.
Pagina 2!/45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
enumirea capitolelor de cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00
/1 /" /# /) /: /; /< /A /? /1& /11 /1"
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total7 din care8
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total7 din care8
#.1 Studii de teren
#." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii
#.# *roiectare si inginerie
#.) $rgani,area procedurilor de achi,itie
#.: Consultanta
#.; %sistenta tehnica
Capitolul ) Cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 + +
% - Constructii si lucrari de interventii - total7 din care8 + +
).1 Constructii si instalatii
)." Montaj utilaj tehnologic
).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6
).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice + +
).: otari
).; %ctive necorporale
. - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8
Subcapitol 1 - /ucrari de pregatire a terenului
Subcapitol " - 0nfiintarea plantatiei
Subcapitol # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul "
Subcapitol : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 + + + + + + + + + + + +
:.1 $rgani,are de santier
:." Comisioane7 ta+e + F F F F F F F F F F F
:.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute
Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8
;.1 *regatirea personalului de e+ploatare
;." *robe tehnologice si teste
S$/0C01%!E %-%NS +
CE!E!0 E */%1% + F
C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
Memoriu #ustificativ Pagina 24 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00
1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
Capitolul 1. Cheltuieli
pentru obtinerea si
amenajarea terenului -
total7 din care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1.1 Cheltuieli pentru
obtinerea terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1." Cheltuieli pentru
amenajarea terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1.# Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ". Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul #. Cheltuieli
pentru proiectare si
asistenta tehnica -
total7 din care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.1 Studii de teren
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#." $btinerea de
avi,e7 acorduri si
autori,atii
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.# *roiectare si
inginerie
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.) $rgani,area
procedurilor de
achi,itie
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.: Consultanta
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.; %sistenta tehnica
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ) Cheltuieli Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Memoriu #ustificativ Pagina 25 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
pentru investitia de
ba,a - total7 din care8
Neeligibile & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
% - Constructii si
lucrari de interventii -
total7 din care8
Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Neeligibile & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
).1 Constructii si
instalatii
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
)." Montaj utilaj
tehnologic
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).# 2tilaje7
echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj
5procurare6
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).) 2tilaje si
echipamente fara
montaj7 mijloace de
transport7 alte achi,itii
specifice
Eligibile 4 4 4 44.112 4 4 4 4 44.112 4 4 4 A&."#:
Neeligibile 4 4 4 0.123 4 4 4 4 0.123 4 4 4 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
).: otari
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).; %ctive necorporale
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
. - Cheltuieli pentru
investitii in
culturi4plantatii8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital 1 - /ucrari
de pregatire a
terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital " -
0nfiintarea plantatiei
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital # - /ucrari
de intretinere plantatie
in anul 1
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital ) - /ucrari
de intretinere plantatie
in anul "
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Memoriu #ustificativ Pagina 21 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
Subcapital : - 0nstalat
sistem sustinere si
imprejmuire
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul : %lte
cheltuieli - total7 din
care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
:.1 $rgani,are de
santier
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
:." Comisioane7 ta+e
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
:.# Cheltuieli diverse
si nepreva,ute
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ; Cheltuieli
pentru darea in
e+ploatare - total7 din
care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
;.1 *regatirea
personalului de
e+ploatare
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
;." *robe tehnologice
si teste
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1$1%/ CENE!%/7 din
care8
Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Neeligibile & #"1 #"1 ?.?)? #"1 #"1 #"1 #"1 ?.?)? #"1 #"1 #"1 "".<A<
1otal & #"1 #"1 :&.&;; #"1 #"1 #"1 #"1 :&.&;; #"1 #"1 #"1 1&#.&""
-achi,itii de active
fi+e corporale
Eligibile 4 4 4 44.112 4 4 4 4 44.112 4 4 4 A&."#:
Neeligibile 4 4 4 0.123 4 4 4 4 0.123 4 4 4 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
-achi,itii de active
fi+e necorporale
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
-cresterea investitiilor
in curs
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
- doban,i si
comisioane aferente
creditelor bancare
aferente proiectului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
Memoriu #ustificativ Pagina 22 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
1-% 1otal & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
Surse de finantare
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
0ncasare ajutor financiar
nerambursabil
& & & & & 1;.&)< & & 1;.&)< & & & #".&?)
%port propriu "".<A< & & & & & & & & & & & "".<A<
Credit bancar )A.1)1 & & & & & & & & & & & )A.1)1
0ncasari de 1-% & & & & & & ?.;"A & & ?.;"A & & 1?.":;
Memoriu #ustificativ Pagina 23 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
;. evi,ele investitiei7 cu detalierea pe structura devi,ului general7 insotit de
devi,ele pe obiecte
conform legislatiei in vigoare (63 71/8./1.//7). ,etaliati cheltuielile eligi#ile si neeligi#ile pe elemente.
"n estimarea costurilor investiei prin intocmirea #ugetului estimativ se va verifica in 9aza de date de preturi pe de site-ul +*,R* si se
vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la #unurile si serviciile incluse in proiect, identificate in #aza.
E-0= CENE!%/ privind cheltuielile eligibile necesare reali,arii proiectului8
Ferma de legume in camp
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!
Nr.
Crt.
enumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
-aloare
5fara 1-%6
1-%
-aloare
5inclusiv 1-%6
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 " # ) : ; <
C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.!
)mena#ari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
!.1 Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.2
,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri
si autori-atii
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.! Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.4 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.5 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.1 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a
4.1 (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.2 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.!
/tila#e' ec6ipamente te6nologice si
functionale cu monta#
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.4
/tila#e fara monta# si ec6ipamente de
transport
34'2!4 13'544 10'252 00'401 22'044
4.5 otari 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.1 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ) A&7"#: 1A7:&& 1?7":< ??7)?1 ""7?)&
C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli
5.1
"rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii
santierului
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.2
(omisioane' ta$e' cote legale' costuri de
finantare
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.! (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ : &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
1.1 Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
1$1%/ CENE!%/ A&7"#) 1A7:&& 1?7":< ??7)?1 ""7?)&
in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
Intocmit: Ionescu Ion
ata:42.41.241!
E-0= CENE!%/ privind cheltuielile neeligibile necesare reali,arii proiectului8
Ferma de legume in camp
Memoriu #ustificativ Pagina 20 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!
Nr.
Crt.
enumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
-aloare
5fara 1-%6
1-%
-aloare
5inclusiv 1-%6
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 " # ) : ; <
C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.!
)mena#ari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
!.1 Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.2
,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri
si autori-atii
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.! Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.4 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.5 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.1 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a
4.1 (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.2 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.!
/tila#e' ec6ipamente te6nologice si
functionale cu monta#
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.4
/tila#e fara monta# si ec6ipamente de
transport
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.5 otari 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.1 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ) &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli
5.1
"rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii
santierului
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.2
(omisioane' ta$e' cote legale' costuri de
finantare
!'5!1 4'314 4'444 !'5!1 4'314
5.! (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ : #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 &7A1)
C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
1.1 Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
1$1%/ CENE!%/ #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 &7A1)
in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
Intocmit: Ionescu Ion
ata:42.41.241!
E-0= CENE!%/ privind cheltuielile totale necesare reali,arii proiectului8
Ferma de legume in camp
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!
Nr.
Crt.
enumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
-aloare
5fara 1-%6
1-% -aloare
5inclusiv 1-%6
Memoriu #ustificativ Pagina !4 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 " # ) : ; <
C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.!
)mena#ari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
!.1 Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.2
,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri
si autori-atii
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.! Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.4 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.5 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
!.1 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a
4.1 (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.2 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.!
/tila#e' ec6ipamente te6nologice si
functionale cu monta#
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.4
/tila#e fara monta# si ec6ipamente de
transport
34'2!5 13'544 10'251 00'401 22'044
4.5 otari 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
4.1 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ) A&7"#: 1A7:&& 1?7":; ??7)?1 ""7?)&
C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli
5.1
"rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii
santierului
4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
5.2
(omisioane' ta$e' cote legale' costuri de
finantare
!'5!1 4'314 4'444 !'5!4 4'314
5.! (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ : #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#& &7A1)
C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
1.1 Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1.2 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
1$1%/ CENE!%/ A#7<;; 1?7#1) 1?7":; 1&#7&"1 "#7<:)
in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
Intocmit: Ionescu Ion
ata:42.41.241!
etalierea cheltuielilor din devi,ul general8
evi, capitolul : - %lte cheltuieli neeligibile
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% )7##<& lei/euro din data de 12.45.241!
Nr.crt Specificatie
-aloare
5fara 1-%6
1-%
-aloare
5inclusiv 1-%6
Mii lei
Mii
Euro
Mii lei Mii lei
Mii
Euro
:.1 $rgani,are de santier &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
Memoriu #ustificativ Pagina !1 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
5.1.1
lucrari de constructii si instalatii aferente organi-arii de
santier
4'444 4'444 4'444 4'444
5.1.2 c6eltuieli cone$e organi-arii de santier 4'444 4'444 4'444 4'444
:." Comisioane7 ta+e #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 &7A1)

comisionul bancii finantatoare !'5!1 4'314 4'444 !'5!1 4'314
cota aferenta Inspectoratului de Stat in (onstructii
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
4'444 4'444 4'444 4'444
cota pentru controlul statului Dn amena#area teritoriului'
urbanism' si pentru autori-area lucrarilor de constructii
4'444 4'444 4'444 4'444
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 4'444 4'444 4'444 4'444
alte c6eltuieli de aceeasi natura' stabilite Dn conditiile
legii
4'444 4'444 4'444 4'444
cota aferenta (asei Sociale a (onstructorilor 4'444 4'444 4'444 4'444
:.# Chletuieli diverse si nepreva,ute 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ E-0= C%*01$/2/ : - cheltuieli neeligibile #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 &7A1)
Intocmit: Ionescu Ion
ata:42.41.241!
E-0=2/ obiectului8 $1 %chi,itie utilaje ferma legume in camp - cheltuieli eligibile
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!
Nr.
crt.
enumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli
-aloare
5fara 1-%6
1-%
-aloare
5inclusiv 1-%6
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
*%!1E% 0 - /2C!%!0 E C$NS1!2C100 S0 0NS1%/%100
1 ,erasamente 4'444 4'444 4'444 4'444
2
(onstructii: re-istenta &fundatii' structura de
re-istenta+ si ar6itectura &Dnc6ideri e$terioare'
compartimentari' finisa#e+
4'444 4'444 4'444 4'444
! I-olatii 4'444 4'444 4'444 4'444
4 Instalatii electrice 4'444 4'444 4'444 4'444
5 Instalatii sanitare 4'444 4'444 4'444 4'444
1
Instalatii de Dncal-ire' ventilare' climati-are. PSI' radio.
tv' intranet
4'444 4'444 4'444 4'444
2 Instalatii de alimentare cu ga-e naturale 4'444 4'444 4'444 4'444
3 Instalatii de telecomunicatii 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ 0 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
*%!1E% 00 - M$N1%3
1 Monta# utila#e si ec6ipamente te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ 00 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&
*%!1E% 000 - *!$C2!%!E
1 /tila#e si ec6ipamente te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
2 /tila#e si ec6ipamente de transport 34'2!5 13'544 10'251 00'401 22'044
! otari 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444
1$1%/ 000 A&7"#: 1A7:&& 1?7":; ??7)?1 ""7?)&
1$1%/ 51$1%/ 0 G 1$1%/ 00 G 1$1%/ 0006 A&7"#: 1A7:&& 1?7":; ??7)?1 ""7?)&
Intocmit: Ionescu Ion
ata:42.41.241!
Fundamentarea bugetului indicativ8
-alorile estimate pentru achi,itia de bunuri 8
7undamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret &! oferte+ primite de la diversi furni-ori' oferte care sunt atasate la studiul de fe-abilitate.
$fertele care au stat la ba,a fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ7 dupa %ne+ele C.
Memoriu #ustificativ Pagina !2 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
<. Finantarea investitiei
in valoarea totala a investitiei de "#.<:) E2!$' a#utorul public nerambursabil este de <.)&& E2!$.
*entru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligi#ile din #uget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schim# .uro1RO4 pu#licat pe pagina :e# a 9ancii Central .uropene :::.ec#.int1index.html de la data
intocmirii studiului de feza#ilitate.
Curs Euro % leu &,''() din data de *(.)+.,)*'
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli
neeligibile
1otal
Euro Euro Euro
%jutor public nerambursabil 2.444 2.444
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care8
11.144 5.254 11.!54
. autofinantare . 5.254 5.254
. imprumuturi 11.144 . 11.144
1$1%/ *!$0EC1 1A.:&& :.":) "#.<:)

A. *rincipalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
A.1 -aloarea totala 5euro67 -aloare eligibila 5euro6
8aloarea totala &%uro+: 2!.254
8aloarea eligibila &%uro+: 13.544
8aloarea neeligibila &%uro+: 5.254 %uro' include:
comisioane bancare si costul creditului: 314 %uro
valoarea ,8): 4.444 %uro
A." urata de reali,are 5luni6 insotita de graficul de esalonare a investitiei e+primat
valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin *rogramul 5.+,R 2 Masura 11 2 Modernizarea exploatatiilor
agricole' se va reali-a in 1" luni7 respectiv perioada ianuarie 2414 G decembrie.2414.
In progno-a economica' prima luna in varianta cu proiect este luna ianuarie "&1:7 iar primul an de
progno-a este ianuarie "&1: decembrie "&1:.
Memoriu #ustificativ Pagina !! din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
C!%F0C F0=0C E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
enumirea capitolelor de cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00
/1 /" /# /) /: /; /< /A /? /1& /11 /1"
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total7 din care8
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total7 din care8
#.1 Studii de teren
#." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii
#.# *roiectare si inginerie
#.) $rgani,area procedurilor de achi,itie
#.: Consultanta
#.; %sistenta tehnica
Capitolul ) Cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 + +
% - Constructii si lucrari de interventii - total7 din care8 + +
).1 Constructii si instalatii
)." Montaj utilaj tehnologic
).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6
).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice + +
).: otari
).; %ctive necorporale
. - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8
Subcapitol 1 - /ucrari de pregatire a terenului
Subcapitol " - 0nfiintarea plantatiei
Subcapitol # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul "
Subcapitol : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 + + + + + + + + + + + +
:.1 $rgani,are de santier
:." Comisioane7 ta+e + F F F F F F F F F F F
:.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute
Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8
;.1 *regatirea personalului de e+ploatare
;." *robe tehnologice si teste
S$/0C01%!E %-%NS +
CE!E!0 E */%1% + F
C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
Memoriu #ustificativ Pagina !4 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00
1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
Capitolul 1. Cheltuieli
pentru obtinerea si
amenajarea terenului -
total7 din care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1.1 Cheltuieli pentru
obtinerea terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1." Cheltuieli pentru
amenajarea terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1.# Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ". Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul #. Cheltuieli
pentru proiectare si
asistenta tehnica -
total7 din care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.1 Studii de teren
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#." $btinerea de
avi,e7 acorduri si
autori,atii
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.# *roiectare si
inginerie
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.) $rgani,area
procedurilor de
achi,itie
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.: Consultanta
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
#.; %sistenta tehnica
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ) Cheltuieli Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Memoriu #ustificativ Pagina !5 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
pentru investitia de
ba,a - total7 din care8
Neeligibile & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
% - Constructii si
lucrari de interventii -
total7 din care8
Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Neeligibile & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
).1 Constructii si
instalatii
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
)." Montaj utilaj
tehnologic
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).# 2tilaje7
echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj
5procurare6
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).) 2tilaje si
echipamente fara
montaj7 mijloace de
transport7 alte achi,itii
specifice
Eligibile 4 4 4 44.112 4 4 4 4 44.112 4 4 4 A&."#:
Neeligibile 4 4 4 0.123 4 4 4 4 0.123 4 4 4 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
).: otari
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
).; %ctive necorporale
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
. - Cheltuieli pentru
investitii in
culturi4plantatii8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital 1 - /ucrari
de pregatire a
terenului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital " -
0nfiintarea plantatiei
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital # - /ucrari
de intretinere plantatie
in anul 1
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Subcapital ) - /ucrari
de intretinere plantatie
in anul "
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Memoriu #ustificativ Pagina !1 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
Subcapital : - 0nstalat
sistem sustinere si
imprejmuire
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul : %lte
cheltuieli - total7 din
care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
:.1 $rgani,are de
santier
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
:." Comisioane7 ta+e
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
:.# Cheltuieli diverse
si nepreva,ute
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
Capitolul ; Cheltuieli
pentru darea in
e+ploatare - total7 din
care8
Eligibile & & & & & & & & & & & & &
Neeligibile & & & & & & & & & & & & &
1otal & & & & & & & & & & & & &
;.1 *regatirea
personalului de
e+ploatare
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
;." *robe tehnologice
si teste
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
1$1%/ CENE!%/7 din
care8
Eligibile & & & )&.11< & & & & )&.11< & & & A&."#:
Neeligibile & #"1 #"1 ?.?)? #"1 #"1 #"1 #"1 ?.?)? #"1 #"1 #"1 "".<A<
1otal & #"1 #"1 :&.&;; #"1 #"1 #"1 #"1 :&.&;; #"1 #"1 #"1 1&#.&""
-achi,itii de active
fi+e corporale
Eligibile 4 4 4 44.112 4 4 4 4 44.112 4 4 4 A&."#:
Neeligibile 4 4 4 0.123 4 4 4 4 0.123 4 4 4 1?.":;
1otal & & & )?.<): & & & & )?.<): & & & ??.)?1
-achi,itii de active
fi+e necorporale
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
-cresterea investitiilor
in curs
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
1otal & & & & & & & & & & & & &
- doban,i si
comisioane aferente
creditelor bancare
aferente proiectului
Eligibile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &
Neeligibile 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 #.:#1
1otal & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #.:#1
Memoriu #ustificativ Pagina !2 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
enumirea capitolelor
de cheltuieli
Categoria
de
cheltuieli
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
1-% 1otal & & & ?.;"A & & & & ?.;"A & & & 1?.":;
Surse de finantare
%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 1$1%/
%N 1 /una 1 /una " /una # /una ) /una : /una ; /una < /una A /una ? /una 1& /una 11 /una 1"
0ncasare ajutor financiar
nerambursabil
& & & & & 1;.&)< & & 1;.&)< & & & #".&?)
%port propriu "".<A< & & & & & & & & & & & "".<A<
Credit bancar )A.1)1 & & & & & & & & & & & )A.1)1
0ncasari de 1-% & & & & & & ?.;"A & & ?.;"A & & 1?.":;
Memoriu #ustificativ Pagina !3 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
A.# Capacitati de productie re,ultate ca urmare a investitie 5in unitati fi,ice6
Prin implementarea proiectului' Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate
in camp pe o suprafata de 2 6a in comuna 9ors' #udetul 9i6or.
(apacitatile de productie re-ultate ca urmare a investitiei &in unitati fi-ice+ sunt:
enumirea culturii
Suprafata
cultivata 5ha6
%nul 1
Dg
%nul "
Dg
%nul #
Dg
%nul )
Dg
%nul :
Dg
,omate 4'5 21.444 21.444 21.444 21.444 21.444
(astraveti 4'5 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544
Morcovi 4'5 12.444 12.444 12.444 12.444 12.444
8ar-a alba 4'5 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444
1$1%/ " A:.:&& A:.:&& A:.:&& A:.:&& A:.:&&
?. *roiectii financiare si indicatori financiari
&)ne$ele 9 pentru persoanele #uridice si )ne$ele ( pentru persoanele fi-ice autori-ate si asociatiile familiale+ pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
*roiectii financiare persoanele fi,ice autori,ate7 intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
5%ne+e C6
?.1 *rogno,a incasarilor si platilor pentru anii 17 " si # de implementare
?." *rogno,a incasarilor si platilor anii 1-: de previ,iune
?.# 0ndicatori financiari
0pote,ele de calcul care au stat la ba-a intocmirii )ne$ei ( G Incasari . Plati in perioada implementarii'
respectiv in perioada de progno-a sunt:
-aloarea totala a investitiei propuse este de 3!.211 lei &inclusiv ,8)+' conform detalierii bugetului
pre-entata in capitolele anterioare@
Situatia incasarilor7 respectiv platilor este reali-ata pentru perioada de implementare &12 luni+ si
se continua cu perioada de functionare de 5 ani' dupa finali-area investitiei@
*erioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2414 si se finali-ea-a in luna decembrie 2414@
Se considera un ori,ont de previ,iune de : ani de la data finali-arii implementarii proiectului
propus@
Previ-iunea veniturilor se face in preturi constante neactuali,ate pe intregul ori-ont de anali-a@
)ctivitatea principala previ-ionata prin proiect este: cultivarea legumelor in campH
(apacitatea fermei de legume va fi de 2 6a@
In anii 1.5 previ-ionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din van-area urmatoarelor
legume: tomate7 castraveti7 morcovi si var,a H
)u fost luate in considerate " transe prin care se solicita rambursarea a#utorului financiar 7%)5.
Pentru planificarea cererilor de plata s.a pornit de la ipote-a ca cererea de plata se face dupa
receptia si punerea in functiune a utila#elor ac6i-itionate.
Pentru rambursarea fondurilor 7%)5 s.au luat in calcul 04 -ile de la depunerea cererii de plata si
pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului' solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de :&> din valoarea
a#utorului nerambursabil. (onform prevederilor din g6idul solicitantului' avansul se va recupera la
ultima cerere de plata.
Memoriu #ustificativ Pagina !0 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
?.1 *rogno,a incasarilor si platilor pentru anii 17 " si # de implementare
0NC%S%!08
/inia 1# (apitolul '%port propriu( - Pentru finantarea c6eltuielilor neeligibile din cadrul
proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 22.232 lei.
/inia 1) (apitolul =Subventii> G contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 6a de teren
agricol detinuta de beneficiar. 8aloarea anuala a subventiei este de 142 %uro' respectiv 12!2
lei.
0ncasari din subventii 2M
Cantitate
anuala
-aloare unitara
/E042M
0ncasari anuale
/E0
Subventie 6a 2 115'35 1.2!2
1otal incasari din subventii 1"#"
/inia 1: . (apitolul '%lte venituri 5doban,i7 etc.6( contine valorile aferente ,8).ului de
recuperat cu investitia.
/inia 1< . (apitolul =Credite contractate( cuprinde valoarea creditului contractat pentru
cofinantarea proiectului' in valoare de 43.141 lei.
1ablou de rambursare a creditului
-aloare credit
11.1&& E2!
)A.1)1 /E0
obanda anuala efectiva 3 >
urata credit <" luni
*erioada de gratie 12 luni
%nul /una
!ata
rambursata
/E0
oban,i si
comisioane
/E0
1otal plati
catre banca
/E0
Sold la
sfarsitul
perioadei
/E0
%
n
u
l

1

d
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
;una 1 4 4 4 43.141
;una 2 4 !21 !21 43.141
;una ! 4 !21 !21 43.141
;una 4 4 !21 !21 43.141
;una 5 4 !21 !21 43.141
;una 1 4 !21 !21 43.141
;una 2 4 !21 !21 43.141
;una 3 4 !21 !21 43.141
;una 0 4 !21 !21 43.141
;una 14 4 !21 !21 43.141
;una 11 4 !21 !21 43.141
;una 12 4 !21 !21 43.141
%
n
u
l

1

d
e

p
r
o
g
n
o
,
a
;una 1! 342 !21 1.12! 42.!!3
;una 14 342 !11 1.113 41.5!1
;una 15 342 !14 1.112 45.2!4
;una 11 342 !45 1.142 44.0!1
;una 12 342 !44 1.142 44.120
;una 13 342 204 1.401 4!.!22
;una 10 342 230 1.401 42.524
;una 24 342 23! 1.435 41.222
;una 21 342 223 1.434 44.024
;una 22 342 22! 1.425 44.112
;una 2! 342 212 1.410 !0.!15
;una 24 342 212 1.414 !3.51!
%
n
u
l

"

d
e

p
r
o
g
n
o
,
a
;una 25 342 252 1.450 !2.214
;una 21 342 251 1.45! !1.043
;una 22 342 241 1.443 !1.141
;una 23 342 241 1.44! !5.!4!
;una 20 342 2!5 1.4!2 !4.541
;una !4 342 2!4 1.4!2 !!.103
Memoriu #ustificativ Pagina 44 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
%nul /una
!ata
rambursata
/E0
oban,i si
comisioane
/E0
1otal plati
catre banca
/E0
Sold la
sfarsitul
perioadei
/E0
;una !1 342 225 1.422 !2.301
;una !2 342 210 1.421 !2.404
;una !! 342 214 1.411 !1.201
;una !4 342 240 1.411 !4.430
;una !5 342 24! 1.445 20.132
;una !1 342 103 1.444 23.334
%
n
u
l

#

d
e

p
r
o
g
n
o
,
a
;una !2 342 10! 005 23.432
;una !3 342 132 030 22.234
;una !0 342 132 034 21.422
;una 44 342 122 020 25.125
;una 41 342 121 02! 24.32!
;una 42 342 111 013 24.424
;una 4! 342 114 012 2!.213
;una 44 342 155 052 22.411
;una 45 342 154 052 21.11!
;una 41 342 144 041 24.311
;una 42 342 1!0 041 24.450
;una 43 342 1!4 0!1 10.251
%
n
u
l

)

d
e

p
r
o
g
n
o
,
a
;una 40 342 123 0!4 13.454
;una 54 342 12! 025 12.152
;una 51 342 113 024 11.340
;una 52 342 112 014 11.442
;una 5! 342 142 040 15.245
;una 54 342 142 044 14.442
;una 55 342 01 303 1!.144
;una 51 342 01 30! 12.3!3
;una 52 342 31 333 12.4!5
;una 53 342 34 332 11.2!!
;una 50 342 25 322 14.4!4
;una 14 342 24 322 0.123
%
n
u
l

:

d
e

p
r
o
g
n
o
,
a
;una 11 342 14 311 3.321
;una 12 342 50 311 3.42!
;una 1! 342 5! 355 2.221
;una 14 342 43 354 1.410
;una 15 342 4! 345 5.111
;una 11 342 !2 3!0 4.314
;una 12 342 !2 3!4 4.412
;una 13 342 22 320 !.240
;una 10 342 21 32! 2.442
;una 24 342 11 313 1.145
;una 21 342 11 31! 342
;una 22 342 5 342 4
1$1%/ )A.1)1 1#.#1? ;1.)#? &
/inia 1A . (apitolul %jutor nerambursabil FE%! cuprinde valoarea a#utorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.
*/%10 8
/inia "& - Capitolul Icredite contractateJ se refera la creditele contractare de la banci si
doban-ile aferente &rate si doban-i+' inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent
proiectului de investitii s.a previ-ionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente
creditului contractat' astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit' platindu.se doar
dobanda aferenta acestuia' conform centrali-atorului de mai sus.
;inia !2 . (apitolul '%chi,itii de active fi+e corporale7 inclusiv 1-%(' linia !! . =%chi,itii fi+e
necorporale7 inclusiv 1-%( si linia !4 G <(resterea investitiilor in curs> cuprind ac6i-itiile
reali-ate in cadrul pre-entului proiect' in valoare de ??.)?1 lei &cu e$ceptia c6eltuielilor cu ratele
si doban-ile pentru creditul de cofinantare G costul creditului+.
Memoriu #ustificativ Pagina 41 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
?." *rogno,a incasarilor si platilor anii 1-: de previ,iune
0NC%S%!08
Prin implementarea proiectului' Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume
cultivate in camp' pe o suprafata de 2 6a in comuna 9ors' #udetul 9i6or.
Incasarile din activitatea de cultivare legume in camp repre-inta incasarile aferente van-arii productiei
obtinute: tomate7 castraveti7 morcov si var,a alba.
Previ-iunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se pre-inta astfel:
Nr.
Crt.
Categoria
*ret in
/E042M
2M %N 1 %N " %N # %N ) %N :
-an,ari fi,ice previ,ionate
1 ,omate 2'!4 ?g 21.444 21.444 21.444 21.444 21.444
2 (astraveti 1'54 ?g 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544
! Morcovi !'44 ?g 12.444 12.444 12.444 12.444 12.444
4 8ar-a alba 1'44 ?g !4.444 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444
-an,ari valorice previ,ionate
1 ,omate
2'!4 ;%I 43.!44 43.!44 43.!44 43.!44 43.!44
2 (astraveti
1'54 ;%I 21.254 21.254 21.254 21.254 21.254
! Morcovi
!'44 ;%I 51.444 51.444 51.444 51.444 51.444
4 8ar-a alba
1'44 ;%I !4.444 !4.444 !4.444 !4.444 !4.444
0ncasari din activitatea agricola /E0 1::.::& 1::.::& 1::.::& 1::.::& 1::.::&
/inia 1) - =Subventii> G contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 6a de teren agricol
detinuta de beneficiar. 8aloarea anuala a subventiei este de 142 %uro' respectiv 12!2 lei.
*/%10 8
/inia "& - Capitolul Icredite contractateJ se refera la ratele si doban-ile aferente creditului
contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii' conform centrali-atorului pre-entat la linia
12 pentru anii 1.! de implementare.
/inia "< - *lati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor reali-ate de
intreprinderea individuala pentru activitatile din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
apro$. <<.:&? lei' repre-entand:
costuri cu materii prime: rasaduri' de-infectanti' material de sustinere' fertili-anti' tratament
daunatori' ambala#e' etc.
costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecani-ate
)ceste plati sunt centrali-ate in tabelele de mai #os:
Materii prime7 materiale 2M Consumuri unitare
Consumuri
anuale
*ret unitar
51-% inclus6
/E042M
*lati
totale
anuale
/E042M
Materii prime si materiale pentru tomate
Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm
&toamna+
l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru nivelare teren &toamna+ l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru intretinere aratura &primavara+ l 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 12'3 1 22
7ertili-anti pentru pregatire pat germinativ ?g )-otat de amoniu &125 ?g/6a+ 12'5 1'41 01
%rbicide &operatie manuala+ l
1 l/6a &preemergent in 244.
444 l apa+
4'5 115 53
5asad tomate buc 41.444 plante/6a 24.544'44 4'24 14.!54
Motorina pentru plantare rasad &aprilie+ l 1'5 l/6 & 4'5 6a in 3 ore+ 12'44 1'44 22
)raci K sarma sustinere buc 14.444 buc &4'3.1 m lungime+ 3.444'44 4'24 5.144
%rbicide &operatie manuala+ l
1 l/6a &preemergent in 244.
444 l apa+
4'54 124'44 14
,ratamente boli si daunatori l
,ratamente foliare 1l/6a . 4
do-e/ciclu
2'44 !!5'44 124
)mbala#e &ladite plastic+ buc capacitate ladita . 24 ?g 254'44 1'24 !44
Subtotal Materii prime si materiale pentru,omate "1.))&
Materii prime si materiale pentru castraveti
Memoriu #ustificativ Pagina 42 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
Materii prime7 materiale 2M Consumuri unitare
Consumuri
anuale
*ret unitar
51-% inclus6
/E042M
*lati
totale
anuale
/E042M
Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm
&toamna+
l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru nivelare teren &toamna+ l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru intretinere aratura &primavara+ l 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 12'3 1 22
7ertili-anti pentru pregatire pat germinativ ?g )-otat de amoniu &154 ?g/6a+ 25 1'41 114
5asad castraveti buc !4.444 plante/6a 12.444'44 4'24 11.044
Motorina pentru plantare rasad . luna mai l 1'5 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 12'44 1'44 22
7ertili-anti pentru fertili-are suplimentara ?g
a-otat de amoniu 124 ?g/6a .
! fertili-ari /ciclu
134'44 1'41 21!
Spalieri K sarma sustinere buc
3444 buc &4.1 m distanta
intre spalieri+
3.444'44 4'24 5.144
,ratamente boli si daunatori l
,ratamente foliare 1l/6a . 1
do-e/ciclu
!'44 254'44 254
)mbala#e &ladite plastic+ buc capacitate ladita . 24 ?g 254'44 1'24 !44
Subtotal Materii prime si materiale pentru (astraveti 1?."##
Materii prime si materiale pentru morcovi
Motorina pentru nivelare teren cu fre-a l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm
&toamna+
l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru pregatire pat germinativ l 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 12'3 1 22
7ertili-anti ?g
Superfosfat 444 ?g/6a / sare
potasica 144 ?g/6a
254 !'5 325
Motorina pentru semanat l 1'3 l/6 & 4'5 6a in 5 ore+ 0 1 54
Samanta morcov ?g 4 ?g/6a 2'44 2.444'44 14.444
%rbicide &operatie manuala+ l
1 l/6a &preemergent in 244.
444 l apa+ . ! erbicidari/ciclu
1'54 124'44 134
,ratamente boli si daunatori l
,ratamente foliare 1 l/6a . !
do-e/ciclu
1'54 244'44 !44
)mbala#e &saci rafie+ buc saci capacitate 24 ?g/buc 254'44 4'34 144
Subtotal Materii prime si materiale pentru Morcovi 1;.")A
Materii prime si materiale pentru var,a
Motorina pentru nivelare teren cu fre-a l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm
&toamna+
l 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1!'5 1 31
Motorina pentru pregatire pat germinativ l 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 12'3 1 22
7ertili-anti ?g 244 ?g sare potasica/6a 144 1'05 105
Motorina pentru plantare rasad . luna iunie l 1'5 l/6 & 4'5 6a in 3 ore+ 12 1 22
5asad var-a buc 54.444 plante/6a 22.444'44 4'24 13.044
%rbicide &operatie manuala+ l 2 l/6a 1'44 !!'44 !!
,ratament boli si daunatori l
,ratamente foliare 1 l/6a
&solutii 4'15A+ . ! do-e/ciclu
1'54 144'44 154
)mbala#e &saci rafie+ buc saci capacitate 24 ?g/buc 1.254'44 4'34 1.444
Subtotal Materii prime si materiale pentru 8ar-a "&.:A?
1otal plati cu materii prime si materiale <<.:&?
/inia "A . (apitolul %lte plati cuprinde sumele aferente:
o Cheltuielilor cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului' in
valoare de :.&:& lei4an.
Energia si apa 2M
Consumuri
unitare
Consumuri
anuale per
ferma
*ret unitar
51-% inclus6
/E042M
*lati totale
anuale
/E042M
%nergie electrica LM6 2 ?M/6 1.444 4'5 !.444
)pa mc 1444mc/6a 2.454 1'44 2.454
1otal plati cu energia si apa :.&:&
Memoriu #ustificativ Pagina 4! din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
o Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 1).)&& lei4an.
*ersonal Nr. pers.
Costuri salariale lunare
0nclusive contributii la
asigurari sociale
*lati totale
anuale
/E0
Muncitori ferma 1 1.244 14.444
1otal plati cu personalul 1).)&&
o +lte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 1).::& lei4an.
%lte plati
*lati totale anuale
/E042M
(6eltuieli cu asigurarile 044
(6eltuieli administrative 2.444
(6eltuieli terti &plata -ilieri+ 11.254
1otal alte plati 1).::&
/inia #& %lte plati include impo-ite si ta$e locale' contributii fiscale datorate de intreprinderea
individuala' ,8)' impo-it pe venit net.
)lte plati &Impo-ite si ta$e+ sunt centrali-ate in tabelul de mai #os:
0mpo,ite si ta+e
*lati totale anuale
/E042M
Impo-ite si ta$e 254
(6eltuieli cu contributiile fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
4.245
,8) 1!.11!
Impo-it pe venit net 2.104
1otal impo,ite si ta+e "1.A1"
o (ategoria impo,ite si ta+e locale se refera la impo-itele pentru teren si constructie@
o Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la
5'5A pentru ()SS &(ontributii pentru )sigurari Sociale de Sanatate+ si !1'!A pentru ()S
&(ontributii la )sigurari Sociale+.
o Intreprinderea individuala este platitoare de ,8)' cota de impo-itare fiind de ")> conform
legislatiei in vigoare.
o Pentru calcularea impo,itului pe venit net 51;>6 s.a tinut cont si de amorti-area cladirii si a
ec6ipamentelor ac6i-itionate.
?.# 0ndicatori financiari
0N0C%1$!0 F0N%NC0%!0 - pentru persoane fi,ice autori,ate7 intreprinderi individuale7
intreprinderi familiale7 persoane fi,ice
%nul
2M
1otal an 1 1otal an " 1otal an # 1otal an ) 1otal an :
Nr.crt. Specificatie -aloare
1
-aloare investitie5-i6: valoarea
totala a proiectului fara ,8)
/E0 A#.<;;
2
urata de recuperare a investitiei
5r6 . ma$im 12 ani
%N0 17"&A#
!
!ata acoperirii prin flu+ul de
numerar 5!%FN6 - trebuie sa fie mai
mare sau egal cu 1."
Numeric #7): #7;; #7?1 )71? )7:1
Memoriu #ustificativ Pagina 44 din 45
Memoriu justificativ Ferma de legume in camp
4 5ata de actuali-are A>
5
-aloare actuali,ata neta 5-%N6 -
trebuie sa fie po,itiva
/E0 )&?.:?;
1
isponibil de numerar la sfarsitul
perioadei - trebuie sa fie po-itiv
/E0 !4.322 41.021 5!.341 11.445 20.311
Memoriu #ustificativ Pagina 45 din 45

S-ar putea să vă placă și