Sunteți pe pagina 1din 34

DEPARTAMENTUL MECANICĂ ŞI TEHNOLOGII

Programul de studii de masterat


EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EVALUARE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT

Coordonator ştiinţific,
Prof.univ.dr.ing. Marilena GLOVNEA

Candidat,
Adrian I. BODNARESCU

SUCEAVA
Martie, 2017

1
DEPARTAMENTUL MECANICĂ ŞI TEHNOLOGII
Programul de studii de masterat
EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EVALUARE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Coordonator ştiinţific,
Prof.univ.dr.ing. Marilena GLOVNEA

2
PLAN TEMATIC
PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE

Candidat: Adrian I. BODNARESCU

Varianta proiectului
 Proiect fără execuţie □ Proiect cu execuţie practică

TEMA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE


DE CĂTRE TINERI

CONŢINUTUL PROIECTULUI
1. Rezumat (în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională engleză
sau franceză)
2. Listă notaţii şi simboluri
3. Introducere
4. Analiza stadiului actual al temei. Soluţii existente
5. Descrierea soluţiilor noi propuse şi alegerea variantei optime
6. Memoriu tehnic (unul din punctele de mai jos, după caz):
6.1. Derularea programului experimental
6.2. Calcule organologice;
6.3. Calcule tehnologice;
6.4. Calcule electrice, electronice, hidraulice, termice;
6.5. Calcule de stabilire a diferitelor profile de scule, ştanţe, matriţe etc.
7. Aspecte economice şi organizatorice (calcule economice pentru validarea
soluţiilor propuse, aspecte de refolosire a unor componente) (după caz);/ rezultate
experimentale.
9. Concluzii.
10. Bibliografie
11. Anexe: Partea grafică
12. Opis de documente

Coordonator ştiinţific,
Prof.univ.dr.ing. Marilena GLOVNEA

Masterand,
Adrian I. BODNARESCU

NOTĂ: Lucrarile de disertatie vor fi redactate pe calculator. Proiectul se poate


redacta şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Prezentarea lucrării în faţa Comisiei de examinare se va face în Power Point.
Se va preda OBLIGATORIU Secretarului Comisiei cu 2 zile înainte de susţinere un
CD care va conţine următoarele elemente: titlul şi cuprinsul lucrarii de disertatie,
rezumatul lucrarii de disertatie (în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională
engleză sau franceză) şi prezentarea lucrarii de disertatie în Power Point.

3
FIŞA DE APRECIERE
A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Candidat Adrian I. BODNARESCU


Programul de studii Masterat EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EVALUARE
ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT
Promoţia Martie 2017
Tema Proiectului ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
NERAMBURSABILE DE CĂTRE TINERI
Tipul Proiectului □ Proiectare □ Proiectare cu execuţie
fără execuţie practică
Limba de redactare a proiectului □ Română □ Limbă de circulaţie
internaţională
Ritmicitatea în elaborarea proiectului: □ Bună □ Medie □ Slabă
Concordanţă între conţinutul □ Bună □ Medie □ Slabă
proiectului şi temă
Corectitudinea utilizării bibliografiei □ Bună □ Medie □ Slabă
Utilizarea tehnicii de calcul, la: □ Redactare □ Proiectare □ Total
Contribuţia absolventului în □ 60% □ < 60% □ 0%
ansamblul lucrării este de:
Decizia conducătorului ştiinţific care □ Acceptare □ Refacere □ Respingere
a analizat proiectul, este de:
Nota propusă de coordonatorul
ştiinţific

Coordonator ştiinţific,
Prof.univ.dr.ing. Marilena GLOVNEA

Candidat,
Adrian I. BODNARESCU

4
CUPRINS

REZUMAT................................................................................................6
INTRODUCERE.......................................................................................7
CAPITOLUL I. FONDURI EUROPENE...................................................8
1.1 Tipuri................................................................................................................................9
1.2 Condiții minimale..........................................................................................................12
CAPITOLUL II FONDURI NERAMBURSABILE....................................13
2.1 Fondurile nerambursabile la nivel european...........................................................13
2.2 Situația fondurilor europene la nivelul localității Marginea....................................16
CAPITOLUL III. FONDURI EUROPENE PENTRU TINERI...................17
3.1 Programul “Prima cameră”.........................................................................................17
3.2 Programul Comerț 2017 (ajutor de până la 55.000 euro pentru afaceri)............18
3.3 Start Up Nation.............................................................................................................18
CAPITOLUL IV.......................................................................................19
PROPUNEREA DE PROIECT PENTRU OBȚINEREA DE FONDURI
NERAMBURSABILE..............................................................................19
4.1 Scurt istoric.....................................................................................................................19
4.2 Descrierea proiectului..................................................................................................23
4.3 Descrierea activității propuse prin proiect................................................................25
CONCLUZII............................................................................................33
BIBLIOGRAFIE......................................................................................34

5
REZUMAT

6
INTRODUCERE

Tema acestei lucrări este strâns legată de modul de a obține finanțarea din
Fondurile Europene puse la dispoziție odată cu intrarea României în Uniunea
Europeană.

La început, exista o reticență privind accesarea de fonduri europene deoarece


era un lucru nou, si societatea la inceput ezită când este vorba de ceva nou sau de a
risca. Dar, cu timpul acest fapt s-a schimbat si au inceput din ce în ce mai multe
persoane atât fizice cât și juridice să aplice pentru finanțarea anumitor proiecte.

Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană operează sunt instrumente


financiare venite să sprijineconcurența regională, cât și apariția locurilor de muncă.
Aceastăconstribuție se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate, în menirea
înlăturării discrepanțelor economice și sociale interregionale.

În prima parte a acestei lucrări sunt prezentate aspecte teoretice și practice


privind fondurile europene, domeniului lor de aplicare, obiectivele fondurilor
europene, cine pot fi beneficiarii acestor fonduri, etapele derulării unui proiect
european, precum şi operațiunile contabile specifice.

Studiul de caz reprezintă o analiză a unei întreprinderi care doreste să


beneficiez de accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală(FEADR)Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi”.Tema lucrării am ales-o din dorinţa de a studia în amănunt problema
obţinerii de fonduri europene nerambursabile ce pot fi accesate de către tineri.

7
CAPITOLUL I. FONDURI EUROPENE

Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică realizată la


nivel mondial, care are în componență 28 de țări și care acoperă aproape întreg
continentul. Scopul Uniunii Europene a fost de la început acela de a evita izbucnirea
unui nou conflict, aceasta apărând în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. De
asemenea, Uniunea Europeană crează o piață unică de proporții foarte mari care se
dezvoltă în mod continuu, sprijinind astfel țările mai puțin dezvoltate, acestea
devenind independente din punct de vedere economic.
Pentru ca o țară să adereze la Uniunea Europeană, aceasta trebuie să
îndeplinească anumite condiții, cum ar fi respectarea democrației, a statului de drept,
drepturile omului, respectarea și protecția minorităților, dar și existența unei economii
de piață, acceptarea legislației UE, inclusiv a celei referitoare la moneda euro.
România a aderat la Uniunea Europeană în data de 1 ianuarie 2007, și în
momentul de față are în Parlamentul European 32 de membri, iar comisarul
european numit este Corina Crețu. În Comitetul Economic și Social European, țara
noastră are 15 reprezentanți, iar în Comitetul Regiunilor are 10 reprezentanți.
Contribuția anuală a României la bugetul Uniunii Europene se ridică la 5,55
mld. de lei pentru anul 2017, [1]. Cu toate acestea, absorbția fondurilor europene
este influențată de contextul macroenomic atât intern cât și extern al țării, astfel
descoperim vulnerabilitățile României din domeniul bancar în ceea ce presupune
împrumuturile pentru co-finanțarea proiectelor. În acest context, BNR impune condiții
de creditare prea rigide, iar dobânzile și comisioanele practicate sunt în creștere,
astfel că solicitanții trebuie să depună un procent de până la 20-25% din suma
finanțată drept garanție, sumă care va rămâne blocată până în momentul în care
împrumutul va primi aprobare, ceea ce presupune o întârziere chiar și de o lună sau
mai mult.
Cu toate că există și beneficii, aderarea la Uniunea Europeană a produs și
insatisfacții datorită procentului mic de absorbție a fondurilor europene. Acest lucru
se datorează reticenței solicitanților de a apela la persoane specializate în
consultanță pentru realizarea de proiecte europene.

8
1.1 Tipuri

Fondurile europene, conform OUG nr. 63-1999 cu privire la gestionarea


fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, [2], reprezintă contribuţia
financiară a Uniunii Europene reprezentată prin sume care sunt transferate, conform
unor clauze prestabilite, Guvernului României de către Comisia Uniunii Europene,
drept asistenţă financiară nerambursabilă.
Această finanțare nerambursabilă are scopul de a ajuta statele membre să
colaboreze între ele pentru rezolvarea unor situații pentru care statul în cauză nu
dispune de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru rezolvarea
acesteia. În ceea ce privește România, principala sursă de finanțare de care dispune
este Uniunea Europeană. Aceasta contribuie la dezvoltarea unor segmente ale
societății în care activitatea se desfășoară într-un mod deficitar, prin distribuirea de
resurse financiare de care statul în cauză nu dispune la momentul respectiv.
După cum se știe, ce mai importantă resursă de care este nevoie pentru
dezvoltarea unei organizații economice și sociale este, în definitiv, finanțarea. Pentru
accesarea acesteia, este nevoie să se aleagă un program de finanțare adaptat
cerințelor finanțatorului care, de cele mai multe ori, impune implicarea și rezolvarea
unor teme orizontale, dintre care putem aminti promovarea egalității de șanse și a
nediscriminării, dezvoltarea durabilă, inovarea și TIC-ul, abordarea transnațională și
interregională, [3].
Modul în care se desfășoară selecția proiectelor care vor fi aprobate în scopul
finanțării în cadrul unui proiect de finanțare este asemănat unui concurs în care
câștigătorii sunt aplicanții care îndeplinesc condițiile minimale cel mai bine impuse de
către finanțator. Participarea la concurs constă în pregătirea unui dosar de aplicație
care conține documentele solicitate, care vor fi depuse în termenul limită pentru a
putea fi evaluate.
Politica de Coeziune Economică și Socială are obiectivul de a reduce
disparitățile de dezvoltare economică între statele membre și regiunile Uniunii
Europene, îmbunătățirea funcționării pieței unice și promovarea dezvoltării stabile și
durabile ale Uniunii Europene. Acest program urmărește mai multe politici, dintre
care putem enumera: convergența, ocuparea forței de muncă și cooperarea

9
m
ă
g
A
E
P
z
C
p
)
I
S
(
ț
v
ș
e
l
a
c
t
s
i
r
u
d
n
o
F
teritorială europeană pentru regiuni, județe și zone transnațional, competitivitatea
regională, [4].
Capitalul din care se asigură realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune
Economică și Socială este reprezentat de fonduri din bugetul Uniunii Europene.
Acest buget este constituit din taxele colectate de la țările participante, iar rolul de
gestionare a acestor resurse și de efectuare de controale și auditul lunare le revine
autorităților naționale, respectiv guvernelor naționale.
Fondurile structurale reprezintă acele sume din bugetul Uniunii Europene
care sunt puse la dispoziția țării respective după momentul aderării acesteia la
Uniunea Europeană, având drept obiectiv susținerea statelor membre în diverse
domenii de interes, cum ar fi: agricultura, dezvoltarea IMM-urilor, cercetare, educație,
etc. Un interes major este acordat sprijinirii regiunilor mai puțin dezvoltate.
Beneficiarii programului au obligația de a se informa cu privire la natura fondurilor
europene, pentru a corela nevoile sale cu ceea ce oferă acel program. În momentul
în care se semnează contractul între autoritatea contractantă sau autoritatea
delegată și beneficiar, se vor menționa în mod detaliat care este categoria din care
face parte sprijinul financiar acordat, adică fie de la bugetul comunitar, fie de la
bugetul de stat, dar și suma alocată programului, aceasta putând fi exprimată fie în
procente, fie în valoare absolută.

Figura 1.2 – Clasificarea fondurilor structurale

10
 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
Scopul acestui program este, din punct de vedere principial, convergența
prin creșterea calității vieții economice și a relațiilor dintre statele mai dezvoltate și
cele mai puțin dezvoltate, competitivitatea regională și creșterea locurilor de muncă
prin asigurarea atractivității regiunii respective, respectând normele de protecție a
mediului și stimulând antreprenoriatul.

 Fondul Social European (FSE)


Uniunea Europeană urmărește crearea locurilor de muncă și dezvoltarea
simțului antreprenorial al locuitorilor regiunilor mai puțin dezvoltate, dar și instruirea
acestora în domeniul protecției mediului, toate acestea ducând înspre dezoltare
economică și alinierea în rând cu celelalte state membre.

 Fondul de Coeziune (FC)


Asemenea FSE și FEDR, Fondul de Coeziune susține acțiuni în cadrul
obiectivului de convergență. Acesta vizează 84 de regiuni subdezvoltate, [5], mai
exact acei locuitori care au o medie sub 90% din PIB pe cap de locuitor. Destinațiile
acestor fonduri sunt rețelele de transport transeuropene, energie și transport,
folosirea surselor de energie regenerabilă, etc.

 Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR)


Acest fond se adresează susținerii agriculturii la nivelul acelei țări, acesta
fiind unul dintre obiectivele Uniunii Europene. Prioritățile acestui program sunt
structurate pe arii de intervenții, iar 30% din cuantumul acestora se referă la norme
de protecție a mediului.

 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)


Urmărește desfășurarea pescuitului durabil și în condiții optime, oferind astfel
noi locuri de muncă și oportunități locuitorilor. În general, aceste fonduri reprezintă o
cofinanțare a proiectului, celelalte resurse venind din partea guvernului național.

11
1.2 Condiții minimale

În scopul accesării de fonduri europene, pot aplica următoarele categorii:


- Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile)
- ONG-urile
- Tinerii
- Cercetătorii
- Agricultorii
- Organismele publice

Procesul prin care se obține finanțarea este reglementat printr-o metodologie


stabilită prin Ghidul de Finanțare, care este specific pentru fiecare program în parte.
Corelat cu obligațiile pe care le impune ghidul, solicitanții trebuie să elaboreze un
proiect care să conțină neaparat documentele de eligibilitate, cererea de finanțare și,
pentru unele proiecte, studiul de fezabilitate sau planul de afaceri, [6].

Elaborarea planului trebuie să urmărească îndeaproape materializarea unor


obiective cu rezultate justificabile, identificabile în mod concis, relevant și riguros, iar
măsura în care acestea se realizează reprezintă succesul proiectului. Primul pas în
realizarea acestui lucru este estimarea resurselor materiale, financiare și umane
necesare, durata proiectului, care este procentul necesar de finanțare și cine se va
ocupa de implementarea acestuia. În acest punct, se realizează un scenariu care ia
în considerare mai multe aspecte, cum ar fi finalitățile proiectului, timpul în care se
poate realiza și costurile necesare în acest scop.

După ce s-a conturat tema proiectului cu scenariul aferent, se începe


elaborarea dosarului efectiv care va conține mai multe documente, după cum
urmează:
 Contractul de finanțare nerambursabilă
 Actele adiționale la contractul de finanțare nerambursabilă
 Cererea de prefinanțare cu documentele suport
 Cererea de plată însoțită de documentele suport (factura, ordinul de
plată, extrasul de cont, contractul de achiziții, etc.)
 Cererea de rambursare în conformitate cu cererea de plată

12
 Cererea de rambursare însoțită de documentele suport (factura, ordinul
de plată, extrasul de cont, contractul de achiziții, etc.)

Condițiile impuse de Uniunea Europeană prin Autoritatea de Management


se referă la fiecare program accesat în parte, fiecare având propriile restricții și
cerințe, cum ar fi ca persoana în cauză să aibă o vârstă dintr-un anumit interval, să
îndeplinească niște cerințe de eligibilitate fiscală, să nu fi accesat o altă formă de
subvenționare nerambursabilă în cadrul unui proiect european în cel puțin ultimii 3
ani fiscali, să aibă un anumit capital cu care să înceapă afacerea, să dețină un spațiu
fizic unde se își va desfășura activitatea, etc.

CAPITOLUL II FONDURI NERAMBURSABILE

2.1 Fondurile nerambursabile la nivel european

Fondurile Structurale reprezintă instrumente financiare sub administrarea


Comisiei Europene care urmăresc acordarea de sprijin la nivel structural. Acest
ajutor financiar este atribuit, de cele mai multe ori, către regiunile subdezvoltate,
pentru consolidarea coeziunii economice și sociale din cadrul Uniunii Europene.

Fondurile nerambursabile nu sunt asimilate cu creditele deoarece acestea


nu trebuie restituite în vreun fel și nu se percep niciun fel de dobânzi asupra lui.
Cuantumul sumei alocate fiecărui stat membru în parte se determină pentru
o interval de 7 ani. România a primit un cuantum de 30 de miliarde de euro pentru
perioada 2007-2013, iar în perioada programului pentru 2014 - 2020, statul nostru va
beneficia de fonduri europene având un cuantum de echivalent a 42 miliarde de
euro, dintre care peste 22 miliarde de euro vor fi alocate politicii de coeziune.

13
Alocarea financiară
Programele de cooperare teritorială

Facilitatea
Programul Operațional Pescuit
Programul Național pentru Dezvoltarea Rurală
Plăți directe în agricultură
Programul Operațional Asistente Tehnică
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Programul Operațional Infrastructură Mare
Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Competivitate
Programul Operațional Regional
0 2 4 6 8 10
mld. Euro

Figura 2.1 – Alocările financiare ale programului de finanțare europeană


nerambursabilă 2014 – 2020

Următoarea perioadă de finanțare se bazează pe strategia Uniunii Europene


intitulată “Europa 2020”. Aceasta are în vedere crearea unei economii durabile,
inteligențe și favorabilă incluziunii. Aceste obiective vor avea drept scop cercetarea și
inovarea, schimbări climatice și utilizarea durabilă a energiei,ocuparea forței de
muncă, educația și lupta împotriva sărăciei, precum și excluziunea socială.
Distribuirea fondurilor europene se realiează în funcție de nevoile fiecărei țări în
parte, în situația la momentul respectiv.

O problemă majoră care este în țara noastră este aceea a absorbției


fondurilor europene, situație care este prezentată în cele ce urmează pentru
programul de finanțare europeană nerambursabilă 2007 – 2013, date care se referă
la situația în România la nivelul actual din acest punct de vedere.

14
5000000000
4500000000
4000000000
3500000000
3000000000
2500000000
2000000000
1500000000
1000000000
500000000
0
POST FEDR FC POSM FEDR FC POR POSCCE POSDRU PODCA POAT

Alocare 2007 - 2013 Rata de absorbție

Figura 2.2 – Situația financiară a Programelor Operaționale 2007 – 2013


Aceste programe operaționale se supun unor reglementări generale, dar și
specifice, pentru fiecare proiect în parte, stabilite conform Regulamentului
1303/2013.
În continuare voi prezenta diferența dintre cele două programe de accesare a
fondurilor europene aferente programului 2007-2013 și cel pentru 2014-2020.

Figura 2.3 – Comparație între cele două programe de finanțare

15
2.2 Situația fondurilor europene la nivelul localității Marginea

La nivel de județ, Suceava nu stă prea bine la ceea ce presupune absorbție


a fondurilor europene, Totuși există unele localități ale județului care au avut curajul
de a aplica pentru obținerea de fonduri, printre acestea aflându-se și localitatea
Marginea.
Marginea este formată numai din satul de reședință cu același nume fiind un
important centru turistic, situat la intersecția principalelor trasee turistice din
Bucovina.
Localitatea este un renumit centru de artă populară, cunoscut îndeosebi
pentru ceramica neagră ce se produce aici. Ceramica produsă aici este unică pe
plan internațional prin culoarea neagră rezultată în urma arderii, precum și prin
modelarea unor forme specifice tradiționale. În localitate mai există și acum case de
locuit care păstrează o arhitectură cu o vechime de mai mult de 100 de ani.
Acestea, împreună cu alte elemente specifice acestei comune au dus in final
la necesitatea de a-si dezvolta reteaua de drumuri, de apă și canalizare, de iluminat
public precum și dea de promovare a tradiției și atragrea de turiști.
În ultimii ani Marginea a realizat proiecte de dezvoltare prin care a accesat
Fondurile Europene reușind astfel să reconstruiască unul din podurile principale ale
localității ce a fost rupt în urma inundatiilor din anul 2009, au fost construite diguri
pentru a evita in viitor pericolul de inundați, s-au modernizat și extins aleile pietonale,
fiind schimbați de asemenea și stâlpii de iluminat a fost înființat Serviciul public de
salubritate Marginea.
De asemenea și în domeniul privat, au existat mai multe societăți comerciale
ce au accesat Fonduri Europene pentru a-și dezvolta afacerea.

16
CAPITOLUL III. FONDURI EUROPENE PENTRU TINERI

În România se înregistrează anual o rată alarmantă a șomajului în rândul


tinerilor, ceea ce ridică unele semne de întrebare asupra modului în care statul
sprijină tinerii ieșiți de pe băncile școlii pentru a se putea integra și adapta la locul de
muncă.
În acest scop, s-au elaborat o serie de proiecte menite să asigure tranzitul
optim de la sistemul educațional instituționalizat la locul de muncă, proiecte pe care
le voi detalia în cele ce urmează. Astfel, tinerii pot primi ajutor financiar
nerambursabil doar în condițiile în care au un proiect eligibil, deci care îndeplinește
toate condițiile impuse de acel program de finanțare.
Motivul pentru care poate mulți tineri nu au fost deschiși față de acest tip de
finanțare datorită nesiguranței a ceea ce înseamnă nou, mai ales în România, unde
stabilitatea financiară este foarte imprevizibilă, existând în fiecare moment riscul de a
ajunge în situația de a duce firma respectivă în faliment. Totuși acest fapt s-a
schimbat in ultimii ani, astfel mulți tineri au inceput să aplice la obținerea de Fonduri
Europene pentru tineri. În acest scop, există firme de consultanță specializate care
pot sta la dispoziția noilor antreprenori, urmărind ce program li se potrivește în
condițiile date.

3.1 Programul “Prima cameră”

Este un program adresat tinerilor care au peste 18 ani care ies din sistemul
de educație instuționalizat. Scopul acestui program este de a încuraja o viață
independentă a tinerilor majori și constă în asigurarea plății chiriei, dar și a
cheltuielilor de întretinere de către Guvern. Această măsură vine din nevoia de a
sprijinii tinerii care părăsesc școala timpuriu sau acei care stau în centrele de
plasament, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia sunt abandonați fără niciun
sprijin sau îndrumare.
Totodată, se încearcă a se introduce și integrarea tinerilor în instituțiile de
învățământ profesionale, dar și consilierea acestora pentru preîntâmpinarea
abuzurilor ce vor fi apărut la locul de muncă.

17
3.2 Programul Comerț 2017 (ajutor de până la 55.000 euro pentru afaceri)

Acest program se adresează firmelor mici și mijlocii (IMM-urilor) și constă


într-o finanțare nerambursabilă de până la 90%, restul de 10% urmând să fie acoperit
din fonduri proprii, la care se adaugă și TVA-ul.
De asemenea, procedura spune că mai întâi trebuie ca toate cheltuielile să
fie asigurate de către beneficiar, urmând ca mai apoi acestea să fie amortizate și
decontate de către unitatea emitentă a fondurilor, și anume Autoritatea de
Management. Numărul minim de candidați pentru acest tip de finanțare este de 200
de beneficiari.
Întocmirea unui dosar corespunzător acestei finanțări presupune respectarea
unei grile de punctaj, numărul de puncte necesar pentru ca dosarul să poate fi luat în
calcul în procedurile de selectare ce urmează este de 50 de puncte.
În urma accesării unei astfel de finanțări, firma are anumite obigații
contractuale, cum ar fi păstrarea investiției pentru minim 3 ani, mențirea numărului de
lucrători ce a fost prevăzut la început, și în condițiile specificate

3.3 Start Up Nation

Finanțarea aferentă acestui program este de până în 44.000 euro, și este


disponibilă doar unui număr maxim estimat de 10.000 de solicitanți. Diferența majoră
între acest program de finanțare și celelalte este aceea că finanțarea nerambursabilă
din bani europeni se realizează în proporție de 100%, reprezentând plata pentru
cheltuielile eligibile.
Condițiile care trebuie respectate pentru menținerea finanțării pe toată durata
desfășurării proiectului sunt: menținerea a minimum 2 angajați având contract pe
perioadă nedeterminată și să rămână în activitate pentru cel puțin 3 ani.
Un set clar și explicit de reglementări în ceea ce privește accesare fondurilor,
dar și condițiile de menținere a acestora până la expirarea mandatului de supervizare
asupra afacerii care solicită finanțare încă nu este întocmit, acesta fiind pus în
discuție publică până la data de 3 martie.
În cazul în care acest proiect va trece de această fază preliminară, acesta ar
putea intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2017 și să fie valabil până la
sfârșitul Programului Operațional 2014 – 2020.

18
)
0
2
5
4
>
-
N
E
A
b
ș
s
i
p
d
l
t
n
ă
a
u
c
ț
r
e
m
o
Î
O
C
v
3
(
h
1
unei stații ITP”.
CAPITOLUL IV
PROPUNEREA DE PROIECT PENTRU OBȚINEREA DE FONDURI
NERAMBURSABILE

Proiectul propus are titlul “Achiziționarea de echipamente în vederea dotării

Societatea SC Altium Serv SRL s-a


înființat în anul 1997, fiind înregistrat la
Registrul Comerţului sub J33/42/1997,
având Codul Unic de Înregistrare 9136350,
atribuit la data înființării, cu sediul în
comuna Marginea nr. 644, județ Suceava,
România. Societatea dispune de un capital
social subscris şi vărsat în întregime de
către asociatul unic în valoare de 1.027.640
lei, care se divide în 102.764 părţi sociale a
10 lei RON fiecare.

Societatea are drept obiect de activitate comerțul pieselor și accesoriilor


pentru autovehicule, dar și prestarea de servicii de întreținere și reparare a
autovehiculelor.

 Obiectul de activitate

4.1 Scurt istoric

Încă de la înființarea societății, administratorul acesteia a remarcat lipsa unui


atelier de vulcanizare în comuna Marginea, lipsă ce a dus la inaugurarea unui atelier

19
specialiazat. Urmărind mereu cerințele oamenilor și având în vedere că afacerea era
într-o creștere continuă, s-a sesizat nevoia de un atelier de tinichigerie auto, și chiar
mai mult de atât, deschiderea unui magazin propriu de vopsele.
Având în vedere creșterea tot mai rapidă a numărului de autoturisme ale
pieții locale, dar și nevoia de noi servicii corespunzătoare noilor tehnologii din
domeniul automotive, clienții au ajuns în situația de a se adresa service-urilor din
localitatea Suceava, aceasta fiind la o distanță de peste 50 de km. În această
conjuctură, în anul 2000, societatea Atium Serv a găsit de cuviință să inaugureze un
atelier de mecanică auto, o spălătorie, dar și un magazin propriu de piese auto de
import.
În anul 2008, societatea înregistrează același trend crescător al interesului
clienților față de serviciile de calitate prestate în termenele impuse de către clienți,
drept urmare se achiziționează, din resurse proprii, utilaje și echipamente
performante, dar și o cabină de vopsit pentru secția de tinichigerie.

1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2009 2010 2011 2012 2013

Cifra de afaceri

Figura 4.1.1 – Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2009-2013

Societatea comercială SC Altium Serv SRL dispune de o gamă largă de


servicii pe care le oferă, având mai multe secții de reparare și întreținere, cum ar fi
tinichigerie, mecanică, electrică, vulcanizare și spălătorie, cu serviciile aferente, după
cum sunt prezentate în figura de mai jos:

20
v
b
ah

-
-
-
-
-
ln
ăd
ig
ep
sm
co
tru
Îzfâț/j
R
D
M
T
E
P
V
C
S
Figura4.1.2 – Servicii oferite de SC Altium Serv SRL

Concurența
În apropierea sediului Altium Serv există alte 6 ateliere de service auto:
- SC Nuțu Dezmembrări SRL (dezmembrări auto)
SC Simrofer SRL (dezmembrări auto)
SC Calmar SRL (înlocuirea anvelopelor)
Vasilovschi A. Ioan IF (reparații caroserie și înlocuire de parbrize)
SC Auto Vasilovschi SRL (gamă largă de servicii complete)
SC Tarsincom SRL (gamă largă de servicii complete + stație ITP)

21
Ultimele două oferă aceleași servicii asemeni SC Altium Serv SRL, diferența
fiind aceea că Altium are și un magazin propriu de piese auto, facilitând astfel
procesul de reparație a autovehiculeor, dar reducând și din timpul de aștepare, factor
care este foarte important din punctul de vedere al clientului.

În continuare vom prezenta un raport comparativ între societatea noastră și


SC Tarsincom SRL, atelier auto care oferă aceleași servicii precum SC Altium Serv
SRL, și care dispune, în plus, și de o stație de ITP.

Avantaje

Dezavantaje

Figura 4.1.3 – Avantaje și dezavantaje competitive

22
4.2 Descrierea proiectului

Având în vedere creșterea numărului de autovehicule și a unei cereri ridicate


în domeniu, se dorește a se construi o clădire în care să se desfășoare activități de
inspecție tehnică periodică.
Urmărind atent la cerințele pieții, am descoperit faptul că în perioada 2015-
2017, a crescut foarte mult numărul de mașini înmatriculate în România, mai ales ca
urmare a scoaterii taxei de mediu în data de 1 februarie 2017. Un alt avantaj al
acestei inițiative ar fi faptul că, având un atelier de service în aceeași incintă, în
situațiile în care vehiculul ar fi respins pentru eliberarea ITP-ului, clienții au
posibilitatea de a soluționa problemele constatate. Având în vedere acest lucru, s-a
demarat construcția unei hale având 3 boxe, dintre care numai una va fi echipată
complet pentru realizare inspecției tehnice.
Prima problemă cu care m-am confruntat în realizarea acestui scop a fost
problema financiară. Firma a mai beneficiat în trecut de o finanțare europeană
nerambursabilă pentru crearea unei noi linii de servicii, și anume achiziționarea de
echipamente necesare pentru diagnosticarea și repararea problemelor pe partea
electrică. Această investiție a avut loc în contextul în care tehnologiile în materie de
automotive au evoluat foarte mult și s-a introdus foarte multă parte electrică în
componența mașinilor, diverși senzori și comenzi electrice.
 Denumirea investiţiei: Achiziționarea de echipamente necesare în
vederea inaugurării unei stații ITP
Studiind cu atenție programele de finanțare existente pentru perioada 2014-
2020, am constatat ca Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de
micro-întreprinderi este cel mai potrivit pentru activitatea pe o voi desfășura.
Aceasta se se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a
economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale, [7]. În cadrul acestei măsuri
312 a FEADR, se impune ca din suma finală, 30% să fie contribuția Guvernului
României și 70% contribuția Uniunii Europene. Însă, sprijinul acordat prin finanțare
se poate majora cu 10% datorită faptului că eu, beneficiarul, am vârsta de până în 40
de ani, astfel că procentul în cazul meu va fi: 80% finanțare europeană și 20%
resurse proprii.
23
În cazul de față, pentru că obiectul contractului o reprezintă achizția de
utilaje, instalații și echipamente cu dotări noi, durata de execuție a contractului va fi
de maxim 2 ani. Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuție
efectivă a programului, la care se adaugă 3 ani în care se vor executa lucrări de
supervizare din momentul în care se realizează ultima plată la Autoritatea
Contractantă.
Având în vedere că solicitantul finanțării este un tânăr, aceasta reprezintă un
avantaj în aprobarea mai rapidă a proiectului, în condițiile în care Măsura 312 are
drept obiectiv încurajarea inițiativelor de afaceri în special în rândul tinerilor și al
femeilor, categorii care sunt clasificate ca fiind vulnerabile, iar Uniunea Europeană
are grijă de protejarea drepturilor acestora, evitarea abuzurilor și integrarea în
societate și în mediul de afaceri.
Cu atât mai mult decât atât, service-ul are sediul în comuna Marginea, astfel
că se crează noi locuri de muncă într-o zonă rurală și se diversifică economia de
piață, ceea ce se urmărește în cadrul programului de finanțare FEADR.
Pentru aprobarea proiectului a fost necesar obtinerea unui punctaj între 50-
100 de puncte din grila impusa de catre Uniunea Europeana.
În continuare voi urmări fiecare criteriu impus pentru aprobarea proiectului și
voi detalia pașii pentru obținerea unui punctaj cât mai mare.

 Criterii de eligibilitate (documente justificative)

Pentru a putea beneficia de această finanțare, trebuie în primul rând să fac


dovada faptului că această micro-întreprindere realizează o cifră de afaceri anuală
netă de până în 2 milioane, sumă echivalentă în lei. Acest lucru l-am realizat prin
completarea declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria micro-
întreprinderilor.
De asemenea, este nevoie să aduc dovada faptului că dețin dreptul de
folosință asupra terenului pe care se va realiza investiția pentru cel puțin 10 ani, lucru
pe care îl voi realiza printr-o adeverință din care reiese că sunt proprietar unic
asupra terenul vizat pe o perioadă nedeterminată.
Având în vedere faptul că acest proiect reprezintă o co-finanțare de 20% a
investiției totale, se impune întocmirea unei declarații pe proprie răspunde de co-
finanțare a proiectului din care să reiasă faptul că dețin resursele necesare pentru

24
a asigura co-finanțarea, la care să se anexez un extras de cont doveditor având
datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului ce urmează a fi
finanțat. Extrasul de cont trebuie să fie vizat și datat de către bancă, având grijă să
fie cu 5 zile lucrătoare mai devreme decât data la care se depune Cererea de
Finanțare, iar banca să fie pe teritoriul României.
Majorarea cu 10 procente a finanțării europene datorită faptului că sunt tânăr
de până în 40 ani va fi valabilă în urma dovezii acestui fapt, anexând deci
certificatul meu de naștere.
Ultimul document pe care trebuie să îl întocmesc pentru completarea
dosarului de eligibilitate este dovada faptului că investiția nu depășește suma de
200.000 euro pentru o perioadă de până la 3 ani fiscali. În cadrul proiectului a fost
solicitată suma de 50.000 Euro necesara achiziționarii de echipamente, terenul si
hala necesare dezvoltatii activitatii sunt existente.

4.3 Descrierea activității propuse prin proiect

Proiectul propune prestarea de servicii ITP de calitate prin utilizarea


echipamentelor cu un nivel de performanta ridicat.
Legislația în vigoare prevede ca stația de inspecție tehnică periodică să fie
creată într-un spațiu separat față de cel destinat celorlalte activități desfăsurate în
cadrul service-ului și toată aparatura destinată acestei activități trebuie să fie
amplasată într-o singură incintă. În cadrul stației ITP nu se admit realizarea de
servicii privind întreținerea și reparația în timpul programului destinat efectuării ITP.
Stația a va fi prevăzută cu două ieșiri.
Construcția clădirii în care se va desfășura această activitate a început în
luna septembrie a anului 2016, iar fondul monetar din care s-a realizat aceasta a fost
din resurse proprii, fără a exista vreun credit bancar. Pentru a se asigura o calitate
superioară a lucrării, am apelat la cea mai bună firmă de proiectare de hale din zonă,
și anume SC Stub SRL Rădăuți. Lucrările sunt încă în desfășurare, la finalul anului
2016 clădirea ajungând în stadiul de“la roșu”.
În urma studiilor efectuate societatea a proiectat hala astfel să fie creată
conform cerințelor impuse pentru obținerea autorizării pentru secția ITP ce va fi
creată.

25
De asemenea, această clădire dispune și de un canal având dimensiunile de
8 m lungime la care se adaugă 1m pentru ca mecanicul să poată ieși din canal, iar ca
adâncime este de 1,6m.

Figura 4.3.1 – Canalul de care dispune clădirea

În momentul de față, am ajuns în etapa în care realizăm branșamentul la


rețeaua de alimentare cu electricitate, dar și celelalte finisaje care se mai impun.
Având în vedere că lucrările de construcție se desfășoară în ritm destul de alert, se
dorește ca până la terminarea clădirii să se realizeze și dotarea cu echipamentele
necesare unei stații ITP, respectiv aprobarea cererii de finanțare europeană
nerambursabilă întocmită în acest sens.
În final, o boxă funcțională și complet echipată ar trebui să arate precum cea
din imaginea următoare:

Figura 4.3.2 – Stație ITP în stadiu funcțional

26
Figura 4.3.3 – Evoluția construcției clădirii în care va avea loc stația ITP

27
După finalizarea construcțiilor și achiziționarea echipamentelor următoarea
faza este cea de intocmire a dosarului pentru obținerea autorizării de către R.A.R a
stației ITP.

Dosarul trebuie să conțină:


- cerere pentru autorizarea statiei de inspecție tehnică a vechiculelor rutiere,
- chestionar de autoevaluare a capabilității tehnice,
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu cel
mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii,
- copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de
către societate însoțite de un raport Revisal.
- copie de pe certificatele de aprobare model, buletine de verificare
metrologica, certificate de etalonare,
- schița stației ITP, la scara 1/100, cu amplasarea și dotarea stației,
amplasarea posturilor de lucru, parcare, vechinatăți, semnată pentru
confirmare de reprezetatul stației
Dosarul se depune la sediile reprezentanțelor județene R.A.R..

28
:V
izblerfcuaovhtdInm

sp-CPâBR/A
î(ăg)
Etapele realizării unei inspecții tehnice periodice

Figura 4.3.4 – Etapele realizării inspecției tehnice periodice

29
z
tx
v
m
c
â
d
lp
f
o
a
ă
n
iu
s
e
r
S
V
E
îM
j Durata de timp necesară inspecției unei singur autovehicul este de 25-35 de
minute, aceasta putând varia în funcție de starea tehnică a mașinii sau dacă a avut
antecedente.
Costul unei astfel de inspecții variază între 70 și 120lei, în funcție de tipul de
combustibil al vehiculului, pentru autoturisme, și de 150lei pentru autoutilitare.
În situația în care mașina nu ar fi trecut unul dintre testele de mai sus, acesta
este chemat să revină în 30 de zile. În cazul în care problema a fost remediată, nu se
percepe niciun tarif suplimentar, însă în caz contrar, se percepe un tarif suplimentar
diferențiat, în funcție de avaria respectivă.

 Estimarea cheltuielilor pentru echipamentele necesare

Cu ajutorul fondurilor ce vor fi accesate, se intenționată achiziționarea de


echipamente necesare diagnosicării și inspecției mașinilor, cum ar fi:

Figura 4.5.5 – Lista echipamentelor care se vor achiziționa în urma aprobării


finanțării

Pentru a ști care sunt ofertele de piață pentru echipamentele necesare, m-


am consultat cu persoane care dețin deja o astfel de stație ITP.

30
In urmatoarea faza am contactat mai multi furnizori si distribuitori de
echipemente necesare pentru statie ITP firme solicitându-le ofertele ce le pot pune la
dispozitie.
Echipamente necesare unei linii ITP conform R.N.T.R.-R.A.R.pentru clasa I-a
și a II-a:
 Sistemul de analiză a noxelor (echipament modular, analizor gaze,
opacimetru, turometru electronic).
 Măsurarea sistemului de frânare (echipament modular, stand cu role,
cantar, kit 4x4, PC, telecomanda R)
 Echipamentul de verificare a jocurilor (detector jocuri AXLE 3000/2, canal
vizitare)
 Echipamentul de verificare a farurilor
 Sistem de măsurare a noxelor evacuate
 Echipament de măsurare a adâncimii profilului pneului
 Echipamentul de măsurare a presiunii aerului în pneu

În continuare voi prezenta un tabel comparativ între oferta de preț a două


firme specializate în acest domeniu.
Produs Preț produse Hofmann Preț produse ADN-Facom
Sistem analiză noxe 3.985 5.770
Stand de frână 9.990 6.900
Elevator 2.795 2.550
Aparat detecție jocuri 6.390 5.320
Reglofar 359 330
500 500
Exhaustor gaze
700 700
22.070 Euro
24.771 Euro

Tabel 4.3.6 – Comparație între ofertele de preț ale două firme autohtone

În concluzie analizand ofertele de preț puse la dispozitie de furnizori, am


constatat ca oferta firmei AND Com Autoserv ar fi cea mai bună. Aceasta este in
prezent principala importatoare de echipamente Farcom in Romania. Sediul
societătii este in Bucuresti.

31
De menționat este faptul că procedura privind achizițiile prezentat in Ghidul
Solicitantului Masura 312 achizitiile vor fi realizate de catre SC Altium Serv SRL in
urma analizei ofertei de pe piata.
Pentru a putea funcționa în regim de stație ITP autorizată, aceasta trebuie să
un inspector ITP atestat.
Am decis angajarea unui inspector deja atestat pentru a evita alte costuri si
durata de pregatire de un an necesar obtinerii aprobarii.

32
CONCLUZII

În momentul în care există deja o piață de defacere și un anumit număr de


clienți fideli, se poate discuta deja despre introducerea a unui nou sector de lucru, și
anume realizarea unei stații ITP. Deși în raza sediului stației de ITP pe care
intenționez să o inaugurez mai există o stație de ITP licențiată, acesta nu afectează
cu nimic ideea de investiție la care m-am gândit, cu atât mai mult cu cât competitorii
în raza imediat apropiată se ocupă de o altă plajă de clienți, și anume autovehiculele
de transport agabaritice, a tirurilor, autocarelor, autobuzelor, etc.
În majoritatea proiectelor de finanţare, beneficiarul trebuie să facă investiţia
cu banii proprii, urmând ca mai apoi să primeasca subvenţia, aşa cum a fost şi în
cazul meu. Acesta este motivul pentru care este nevoie să se coreleze investiţia în
funcţie de capacitatea reală de a suporta aceste costuri, având în vedere că am ales
finanțare cu resurse proprii.Drept urmare, trebuie realizat un plan de investiții foarte
realist.

Implementarea acestei idei de afaceri, și anume inaugurarea unei stații de


ITP, cu ajutorul unei finanțări europene nerambursabile, poate reprezenta cheia spre
succes. Însă, având în vedere că vorbim despre țara noastră, România, unde
birocrația este la putere (14 acte la care se adaugă 27 de avize, cereri pentru
obținerea avizelor și planuri), este posibil ca acest lucru să constituie o amenințare
foarte puternică. De asemenea, trebuie de luat în calcul și faptul că, printre condițiile
impuse de Uniunea Europeană, aceștia își rezervă dreptul de a face controale
inopinate în primii 5 ani de desfășurare a activității. În cazul în care obiectivele
precizate în proiect nu sunt conforme cu realitatea din teren, se constată de către
inspectorii Comisiei de Fonduri Europene nerespectarea condițiilor contractuale,
ceea ce poate atrage după sine retragerea finanțării.
Cu toate acestea, dacă e să privim la oportunitățile pe care le oferă, putem
privi încrezători înspre finalitatea acestui proiect. Faptul că avem ocazia de a ne
desfășura activitatea într-un mediu dotat cu aparatură foarte performantă în acest
domeniu și deținând o acreditare la nivel național, dar și un vot de încredere din

33
partea Uniunii Europene prin aprobarea proiectului, toate acestea pot asigura o
tendință de notorietate pe piața țintă.

BIBLIOGRAFIE

[1] http://www.money.ro/guvernul-grindeanu-taie-din-contributia-romaniei-la-bugetul-
uniunii-europene-in-noul-buget-pentru-2017/
[2] www.mie.ro
[3] http://www.spresucces.ro/prezentare-proiect/teme-orizontale.html
[4]http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/
[5] http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/howmany/index_ro.htm#chart3
[6] Radu Zlatian, Octavia Tabacu "Cererea de finantare, Initierea proiectelor"
[7] http://portal.apdrp.ro/
[8] http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/ce-pasi-trebuie-sa-urmezi-ca-sa-obtii-finantare-
europeana-4985417/

34