Sunteți pe pagina 1din 44

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL

Ferma culturi camp = 50 HA =

USolicitant:

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala

Adresa: Comuna Gorgota, Judetul Prahova Reprezentant: Popescu Gheorghe Tel./Fax: 0722.000.000

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Foaie de capat

Memoriul

Justificativ

a

fost

elaborat

de:

Popescu

Gheorghe

Intreprindere

Individuala

Echipa de proiect

Nume

Semnatura

Sef de proiect

Popescu Gheorghe

 

Pagina 2/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati

FERMA DE FAMILIE -pentru proiecte fara lucrari de contructii şi/sau montaj-

1. Date generale

4

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

4

1.2 Scurt istoric al solicitantului

4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

4

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

4

2. Descrierea proiectului

5

2.1 Denumirea investitiei

…………………………………………5

 

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

5

2.3 Amplasamentul proiectului

.5

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

.5

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de

mediu,sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului /

standardelor la care se adapteaza

9

2.6

In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia

deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

11

2.7

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru

valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

11

2.8

Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in

Implementarea proiectuluI

14

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului …

18

 

3.1 Total personal existent ………………

18

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

18

3.3 Responsabil legal

18

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

18

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

23

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe

obiecte …………………………………………………………………………………………….………………

29

7.

Finantarea investitiei

33

8.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

33

 

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)

33

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si

 

activitati

……………………………………………………………………………

…………………………33

 

8.3

Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

39

9.

Proiectii financiare si indicatori financiari

39

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

40

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

41

9.3 Indicatori financiari

44

Anexe C

Anexa C1 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 1 implementare Anexa C2 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 2 implementare Anexa C3 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 3 implementare Anexa C4 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect Anii 1 5 de implementare Anexa C5 Indicatorii financiari pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, inreprinderi familiale, persoane fizice

Pagina 3/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

1.

Date generale

1.1.

Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant:

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala

Sediul social:

Comuna Gorgota, judetul Prahova

Cod unic de inregistrare: R3180330 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J15/1307/2014

1.2.

Scurt istoric al solicitantului

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a fost infiintata in anul 2014, conform legii 31/1990. Intreprindere Individualaa este cu răspundere limitată cu asociat unic persoana fizica cu varsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finantare, persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.

Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminata.

Pana in anul 2014 nu a desfasurat activitati generatoare de venit.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de

la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Conform codului CAEN, obiectul de activitate al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este:

„Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - cod CAEN 0111

“Cultivarea altor plante nepermanente” - cod CAEN 0119

Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea

regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Valoare neta la data

intocmirii ultimului bilant

-Lei-

Bucati

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Nu este cazul

1.CLADIRI TOTAL

1.1 detaliati……

1.n detaliati………

Nu este cazul

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati………

2.n detaliati………

3.ANIMALE

Nu este cazul

3.1 detaliati………

3.n detaliati………

4.ALTELE - detaliati

Nu este cazul

TOTAL

 

TERENURI

 
   

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea

 

Nr.

crt

Amplasare

Judet/Localitate

contabila

- Lei-

Regim juridic

 

Comuna Gorgota

   

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala are terenul luat in arenda la data de 28.01.2014

1

Judetul Prahova

50.000 mp/arabil

150.000 lei

Pagina 4/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

2.

Descrierea proiectului

2.1

Denumirea investiţiei

Infiintarea unei ferme de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si achizitionarea de masini si utilaje agricole.

2.2

Elaborator (coordonate de identificare)

 

-

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozitie de MADR pentru Ferma de culturi vegetale.

-

Popescu Gheorghe, reprezentant al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala

-

Data intocmirii Memoriului Justificativ: 14.05.2014

-

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4637 lei (curs BCE din data de 14 mai 2014)

2.3

Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Sud, Judetul Prahova, Comuna Gorgota

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii

investitiei.

şi oportunităţii

Tema proiectului:

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune infiintarea unei ferme de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si achizitionarea de masini si utilaje agricole cu nivel tehnic ridicat, caracterizate printr- o productivitate marita si un randament superior. Se urmareste ridicarea nivelului calitativ si cantitativ al lucrarilor agricole executate ceea ce va conduce in final la rezultate economico-financiare superioare.

Tipurile de culturi vegetale cultivate sunt: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan.

Prin proiect se urmareste achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Tractor cu cabina 65CP

Plug PP4*30M

Grapa cu discuri GD3.2ME

Grapa stelata

Cultivator

Masina amendamente MA 3.5

Semanatoare SUP 29

Semanatoare SPC8M

Masina stropit si prafuit MC500

Prin realizarea investitiei, obiectivele urmarite de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general:

Cresterea competitivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Prin infiintarea fermei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in conditii optime a tehnologiei de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va avea o crestere a competitivitatii ca urmare a atingerii unui nivel ridicat cantitativ si calitativ al productiei obtinute si in final obtinerea unor rezultate economico-financiare superioare datorita urmatorilor factori:

Realizarea unor productii ridicate: grau 4.200 kg /ha, porumb 4.800 kg/ha, floarea soarelui 1.920 kg/ha si lucerna fan - 8.040 kg/ha;

Cresterea productivitatii culturilor vegetale datorita randamentelor sporite a noilor masini si utilaje propuse a se achizitiona;

Pagina 5/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Obtinerea unor produse vegetale de calitate superioara, care indeplinesc standardele in vigoare ca urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii practicarii tehnologiilor performante;

Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va conduce la utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton;

Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea sistemelor de calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a sectorului de culturi vegetale.

Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

Obiectivul proiectului de investitii consta in dezvoltarea productiei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin achizitionarea de masini si utilaje agricole performante, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior care vor conduce la:

Cresterea productiilor agricole datorita aplicarii si dezvoltarii de tehnologiilor performante de

cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, executarii verigilor tehnologice in timp optim si de buna calitate;

Reducerea consumului de carburanti la unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si utilaje agricole noi si performante;

Diversificarea productiei de culturi vetelale la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;

Cresterea veniturilor Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin obtinerea unor produse cerealiere, oleaginoase si furajere cu randamente sporite si de calitate superioara, care indeplinesc standardele de calitate in vigoare;

Cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de accedere pe piata a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;

Valorificarea optima a potentialului agricol al zonei

Localizarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala in zona favorabila pentru cultura plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, cu suprafete de teren fertile, cu posibilitati de exploatare intensiva si rationala, justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unor productii crescute si de calitate superioara.

Cresterea performantei Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea modernizarii exploatatiilor agricole contribuie la stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este amplasata prin cresterea numarului de locuri de munca si diminuareea somajului.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

Obiectivul va fi indeplinit prin achizitionarea de utilaje si echipamente performante, prin respectarea

fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar si de mediu avand ca scop final obtinerea unor productii crescute de produse agricole vegetale, in conditii de eficienta economica sporita. Prin proiect, vor fi respectate toate verigile fluxului tehnologic, astfel:

Efectuarea lucrarilor solului in perioadele optime prevazute in tehnologie cu un consum redus de carburanti care sa asigure conservarea fertilitatii solului si cresterea productiei si sa previna degradarea solului.

Optimizarea metodelor si epocilor de administrare a ingrasamintelor prin reducerea consumului de energie si cresterea ponderii ingrasamintelor complexe care se pot aplica concomitent cu alte lucrari:

combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.

Optimizarea conditiilor de crestere a eficacitatii erbicidelor, pesticidelor si substantelor de tratament si de reducere a reziduurilor poluante ale acestora in functie de cultura, caracteristicile solului si factorii agrotehnici (asolament, fertilizare etc).

Proiectul de investitii al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu creaza probleme de poluare intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala cresterea productiei si a eficientei economice pe unitatea de suprafata cultivata de 50 ha prin obtinerea unor venituri de aprox. 204.096 lei/an din comercializarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere.

Obtinerea de profit a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va permite in continuare sustinerea programelor de investitie si ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei de culture vegetale la cerintele pietei.

Pagina 6/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic

Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 50 ha.

Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura specifice culturilor vegetale conduce la cresterea productivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala datorita randamentului sporit al utilajelor si echipamentelor achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de eficienta ridicata a produselor agriocole obtinute.

Obiective de ordin economico-financiar

Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza prin faptul ca in urma achizitionarii utilajelor si echipamentelor propuse in cadrul investitiei se va asigura cresterea productiei agricole vegetale. Astfel, in conditii normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi va putea vinde produsele (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan), marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind viabil economic.

Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor productii cat mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice cat mai reduse, costuri unitare scazute si profit sporit va conduce la cresterea rentabilitatii economice a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.

Cresterea viabilitatii economice. Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa se dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna, valorificand superior resursele agricole vegetale, provenite din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala se va ocupa de cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa practice o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care sa corespunda exigentei consumatorilor. S-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei.

In anexa C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu

Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si respectarea verigilor tehnologice specifice culturilor agriocle vegetale, tehnologii care asigura siguranta alimentara a consumatorilor, respecta normele de mediu prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ asupra mediului.

Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Gorgota, din judetul Prahova are potential ridicat pentru cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase si plantelor de nutret. Astfel, productia obtinuta in zona cu potential ridicat pentru culturile agricole vegetale ce fac obiectul proiectului de investitie este:

Nr.

 

Potential agricol Comuna Gorgota kg/ha

Crt.

Culturi vegetale

 

1 Grau

4.200

 

2 Porumb

4.800

 

3 Floarea soarelui

1.920

 

4 Lucerna Fan

8.040

Dimensiunea economica a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este de 11.2 UDE.

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

discuit, pregatit pat germinativ, prasile mecanice, fertilizare si tratamente impotriva bolilor si daunatorilor; se poate adapta cu o gama larga de echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect.

Plugul PP4*30 va fi folosit pentru aratul diferitor tipuri de sol la o adâncime de până la 30 cm, in agregat cu tractorul de 65CP.

Grapa cu discuri si grapa stelata se vor folosi pentru afanarea superficiala a solului, maruntirea bulgarilor, nivelarea solului, distrugerea buruienilor in curs de rasarire. In unele cazuri, cand terenul este imburuienat sau prezinta resturi vegetale, grapa cu dicuri se va folosi inainte de executarea araturii.

Cultivatorul se va folosi la pregatirea patului germinativ si la distrugerea buruienilor realizand o cultivatie totala. Se mai foloseste si pentru a executa prasile mecanice, realizandu-se cultivatia partiala. Folosirea cultivatorului prezinta urmatoarele avantaje economice: randament mare, consum mic de energie, apa nu se evapora intrucat utilajul nu intoarce solul si nu-l expune la aer, se distrug buruienile care sunt mari concurente ale plantelor cultivate.

Masina de imprastiat ingrasaminte chimice si amendamente MA 3.5 va fi folosita pentru transportul si imprastierea ingrasamintelor chimice solide si amendamentelor sub forma de praf.

Semanatoarea SUP 29 se va folosi in agregat cu tractorul de 65CP si este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura grau si lucerna

Semanatoarea SPC8M se va folosi in agregat cu tractorul de 65CP si este destinata semanatului plantelor prasitoare porumb si floarea soarelui.

Masina de stropit si prafuit MC500 va fi folosita pentru combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire cu insecticide sau fungicide sub forma de solutii, pulberi, si prafuire umeda.

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de culturi vegetale, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei:

In prezent, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu detine in proprietate utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii agricole vegetale de 50 ha.

Pentru realizarea in bune conditii a etapelor tehnologice ale exploatatiei agricole si evitarea costurilor suplimentare cu inchirierea utilajelor, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole.

Factorii socio-economici de care Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a tinut cont in alegerea investitiei sunt:

Apropierea de piete de desfacere interne constituie un factor determinant pentru cultivarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere atat in imediata apropiere a orasului Prahova cat si in interiorul limitelor administrative, pe suprafete variate atat ca marime cat si ca tip de proprietate;

Asigurarea fortei de munca in perioadele de varf, sectorul culturilor agricole putand sa absoarba o mare parte din forta de munca disponibila; Necesarul de personal se stabileste in functie de productia estimata a se obtine si de tehnologiile culturilor agricole folosite.

Culturile cerealiere, oleaginoase si furajere pot asigura o rentabilitate buna, datorita capacitatii ridicate de productie si a posibilitatilor favorabile de valorificare pe pietele autohtone cat si materie prima pentru industria agroalimentara (fabrica de ulei, panificatie, furaj pentru complex zootehnic).

Oportunitatea investitiei:

Asigurarea cresterii economice durabile este o prioritate la nivelul judetului Prahova, prioritate care poate fi realizata prin implementarea unor politici eficiente de stimulare a activitatii investitionale si dezvoltarii regionale.

Pagina 8/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Oportunitatea investitiei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a fost determinata si de slaba organizare a unei piete pentru comercializarea plantelor oleaginoase si furajere in judetul Prahova si in judetele limitrofe, a caror productie agricola este predominant una de cereale.

Avand in vedere ca investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru cultura plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, imlementarea proiectului pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la

standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea

standardului la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la indeplinirea standardelor specifice).

Obiectivul investitiei propuse este infiintarea unei ferme agricole vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea acesteia cu masini si utilaje agricole noi si performante necesare tehnologiei de cultura a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere.

Achizitia de masini si utilaje agricole are drept scop cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole vegetale, folosirea tehnologiilor performante si imbunatatirea conditiilor de munca. Pe intreaga perioada de executie a proiectului nu se genereaza deseuri, proiectul presupunand doar achizitia de echipamente agricole in scopul cresterii rentabilitatii in exploatare cu reducerea la minim a poluarii.

Echipamentele agricole propuse a fi achizitionate au parametrii de functionare performanti, emisiile de poluanti rezultati se incadreaza in standardele si nomele tehnice de protectia mediului, asigurandu-se functionarea la parametrii optimi si verificarea tehnica periodica a acestora. Alimentarea cu carburanti se va face cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului. Astfel, protejarea mediului inconjurator este asigurata prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de

Termenul de

gratie al

realizare a

standardului

investitiei*

Nu este cazul Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de culturi vegetale in camp pe o suprafata de 50 ha in comuna Gorgota, judetul Prahova

Pagina 9/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Bugetul indicativ

 

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

 
 

Masura

121

   
 

Cheltuieli

Cheltuieli

 
 

Denumirea capitolelor de cheltuieli

eligibile

neeligibile

Total

 

EUR

EUR

EUR

 

1

2

3

4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din

     
 

care:

0

0

0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

0

0

0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

0

0

0

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea

0

0

0

 

initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0

0

0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din

0

0

0

 

care:

3.1 Studii de teren

0

0

0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0

0

0

3.3 Proiectare si inginerie

0

0

0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

0

0

0

3.5 Consultanta

0

0

0

3.6 Asistenta tehnica

0

0

0

Verificare incadrare cheltuieli cap 3

Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de

3%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

39,893

0

39,893

A

- Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

39,893

0

39,893

4.1 Constructii si instalatii

0

0

0

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

0

0

0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii

39,893

0

39,893

 

specifice

 

4.5 Dotari

0

0

0

4.6 Active necorporale

0

0

0

B

- Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

0

0

0

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului

0

0

0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei

0

0

0

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

0

0

0

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

0

0

0

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

0

0

0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

0

1,463

1,463

5.1 Organizare de santier

0

0

0

 

5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier

0

0

0

 

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului

0

0

0

5.2 Comisioane, taxe

0

1,463

1,463

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

0

0

0

Procent cheltuieli diverse si neprevazute

 

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

0

0

0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2 Probe tehnologice si teste

0

0

0

 

TOTAL GENERAL

39,893

1,463

41,356

Verificare actualizare

Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)

0

 

0

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE

39,893

1,463

41,356

Valoare TVA

 

9,574

9,574

Total general inclusiv TVA

 

50,930

Pagina 10/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ

14.05.2014

Curs EUR

4.4367

LEI

EUR

 

VALOARE TOTALA

225,962

50,930

 

VALOARE ELIGIBILA

176,993

39,893

 

VALOARE NEELIGIBILA

48,968

11,037

 
 

Cheltuieli

Cheltuieli

 

Plan financiar

eligibile

neeligibile

Total

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

19,947

 

19,947

Cofinantare privata, din care:

19,947

11,037

30,984

- autofinantare

 

11,037

11,037

- imprumuturi

19,947

 

19,947

TOTAL PROIECT

39,893

11,037

50,930

Procent contributie publica

 

50%

Avans solicitat

9,973

 

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia

deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri)

fiselor masurilor.

conform prevederilor

Nu este cazul

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru

valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

Din punct de vedere al avantajului geografic in Romania, cultivarea cerealelor constituie o activitate traditionala care se extinde datorita fertilitatii naturale a solurilor si diversitatii climatice mai ales in zonele de sud, sud-est, vest, Moldova, Dobrogea si centrul Transilvaniei.

Potrivit clasificarii EUROSTAT, Romania este situata pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste suprafata cultivata cu porumb, iar din punct de vedere al randamentului Romania se plaseaza pe locul 2 in ierarhia tarilor din Uniunea Europeana producatoare cereale. Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, în anul 2013, România s-a situat pe locul patru după Franţa, Germania şi Polonia, iar dupa producţia obţinută, pe locul şase, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Polonia şi Spania.

Productia principalelor culturi cerealiere Grau Porumb Floarea Soarelui 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Suprafata
Productia principalelor culturi cerealiere
Grau
Porumb
Floarea Soarelui
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Suprafata
cultivata (mii ha)
1988
2630
2677.6
2512.8
1049.2
1062.7
Productia medie
2633
2774
2042.0
4265.0
1280.0
1965.0
(kg/ha)
Productia totala
5215
7296
5468.7
10722.2
1343.2
2088.6
(mii tone)

Sursa: MADR, INS

In anul 2013 producţia de cereale a inregistrat o crestere semnificativa pentru boabe a crescut cu 63,9% faţă de anul precedent, datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel incat

Pagina 11/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

la porumb boabe s-a inregistrat o crestere (de 2 ori), orz şi orzoaică (cu 39,8%), grâu (cu 31,2%), ovăz (cu 16,6%).

Potrivit INS la nivel national se urmareste o dezvoltare a sectorului agricol in ceea ce priveste productia de cereale si plante olraginoase. Urmarind indicatorii evolutivi se poate observa o tendinta de incurajare a extinderii suprafetelor de productie la nivel national si implicit o incurajare a pietei de desfacere.

 

Evoluţia suprafeţelor si a producţiei de grau în România

 

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Suprafaţa

mii

ha

1975,0

2110,3

2148,8

2162,4

1947,0

1992,2

Producţie medie

Kg/ha

1541

3403

2421

2688

3663

2659

Producţie totală

mii

to

3044,5

7181,0

5202,5

5811,8

7131,6

5297,7

 

Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de porumb în România

 

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Suprafaţa

mii

ha

2524,7

2441,5

2338,8

2098,4

2589,7

2721,2

Producţie medie

Kg/ha

1526

3215

3409

4309

4525

2188

Producţie totală

mii

to

3853,9

7849,1

7973,3

9042,0

11717,6

5953,4

 

Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de floarea soarelui în România

 

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Suprafaţa

mii

ha

835,9

813,9

766,1

790,8

995,0

1064,8

Producţie medie

Kg/ha

654

1437

1433

1597

1798

1313

Producţie totală mii to 546,9 1169,7 1098,0 1262,9 1789,3 1398,2 Sursa: 2007 - 2011 -
Producţie totală
mii to
546,9
1169,7
1098,0
1262,9
1789,3
1398,2
Sursa: 2007 - 2011 - Date INS - Anuarul Statistic al României
* Date INS – Producţia vegetala la principalele culturi agricole în anul 2012

In ceea ce priveste cultura plantelor de nutret (lucerna), in ultimii ani, tot mai multi fermieri, sunt interesati sa produca furaje de calitate cu costuri reduse, obiectiv ce poate fi realizat prin folosirea celor mai performante soiuri, care sa asigure atat o productivitate crescuta de masa verde, cat si un raport energo- proteic potrivit. Acest lucru se poate realiza printr-o investitie pe o perioada de 4-6 ani.

Cultivarea plantelor cerealiere, oleaginoase si de nutret reprezinta un domeniu de activitate de productie si economica in judetul Prahova, caracterizat printr-un inalt grad de intensivitate si constituid o sursa importanta de venituri pentru populatia judetului. In aceste conditii apare oportuna fundamentarea necesitatii realizarii proiectului de investitie la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala. Solicitantul propunandu-si infiintarea unei ferme agricole vegetale (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna) pe o suprafata de 50 ha, poate sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului agricol la nivel judetean, oferind consumatorilor produse agroalimentare de o calitate superioara, cu o valoare alimentara ridicata.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala urmareste ca prin activitatea de aprovizionare sa se asigure materiile prime si materiale necesare activitatii propuse prin proiect, in volumul si structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale fermei, in conditiile unor costuri minime si a unui profit maxim. Astfel, se vor achizitiona ca materii prime principale ingrasaminte chimice, substante fito-sanitare, carburanti, material biologic (seminte) etc.

Materialul biologic va fi achizitionat de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestuia. Receptionarea materialului biologic se va face cu atentie astfel incat sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Selectarea furnizorilor se va face cu atentie pentru asigurarea calitatii materialelor si asigurarea conditiilor optime de obtinere a acestora. Alegerea materiilor prime şi materialelor se va face conform perioadei de folosinţă a acestora, având în vedere raportul calitate/preţ si distanta urmarindu-se condiţiile optime de livrare, in timp util. Manipularea si pastrarea produselor aprovizionate se va face conforma Normelor de Protectia Muncii specifice.

Pagina 12/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

 

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

 

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

   

Valoare

% din

Adresa

Produs furnizat si cantitate aproximativa

aproximativa

total

-Lei-

achizitii

 

Prahova,

Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid, fungicide

   

S.C. Fertilizant S.R.L.

jud. Prahova

48.167

51

%

 

S.C. Carburant S.R.L.

Prahova,

Motorina pentru lucrari mecanizate 2.686 l

16.922

19

%

jud. Prahova

S.C. Material biologic S.R.L.

Prahova,

Seminte 4.490kg seminte

28.713

30

%

jud. Prahova

TOTAL

   

93.802

100%

Politica si piata de desfacere.

Valorificarea oportunitatilor pietei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala producatoare de bunuri agricole este conditionata de ajungerea produselor agricole la consumatori si utilizatori finali, de satisfacerea nevoilor pentru care acestea au fost produse.

Piaţa de desfacere este cea zonală, reprezentată de societăţile care doresc o gamă de produse agricole de calitate superioară, obţinute printr-o tehnologie de ultimă oră. În privinţa produselor secundare cerealiere (paiele) cat si a plantelor de nutret (lucerna fan), există oportunitatea ca acestea să fie vândute societăţilor zootehnice din zonă. Segmentele de piaţă carora li se adresează Intreprindere Individualaa agricolă sunt reprezentate de societăţile comerciale de procesare a produselor agricole care doresc materii prime de calitate superioară la un preţ avantajos.Produsul final şi produsele secundare sunt vândute direct clienţilor, pe bază de contracte, canalul de distribuţie fiind deci scurt. Existenţa în zonă a unui număr mare de societăţi comerciale interesate de produsele agricole brute reprezintă o oportunitate în plus în vederea desfacerii producţiei obţinute. Intreprindere Individualaa Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa incheie contracte cu producători individuali de o anvergură mai mică, asigurând materia prima pentru o serie de patiserii şi cofetării. Pieţele de desfacere prezentate sunt situate în apropierea societăţii.

Potentialii clienti ai Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare

-Lei -

% din vanzari

1

Complex zootehnic - judetul Prahova

100.000

49

%

2

SC Xa SRL- Prahova, judetul Prahova

50.000

24

%

3

SC Xb SRL - Prahova, judetul Prahova

30.000

15

%

4

SC agroaliment SRL Prahova, judetul Prahova

24.096

12

%

Total vanzari

204.096

100%

Analiza concurentei

Intreprindere Individualaa are atât concurenţi mari, în special societăţi cu capital majoritar de stat, cât şi concurenţi mici (producători individuali). Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala are faţă de concurenţi următoarele avantaje: asigurarea unor cantităţi de produse agricole de calitate superioara; o înzestrare tehnică bună; strategii de marketing pentru promovarea produselor; implementarea tuturor standardelor şi normelor de recunoaştere a calităţii produselor societăţii agricole; dimensionarea personalului în funcţie de nevoile producţiei.

Intreprindere Individualaa agricolă are o cotă de piaţă asigurată pentru porumb, grâu, floarea soarelui si lucerna fan şi are avantaje faţă de micii producători, datorită ofertei concentrate.

Principalii concurenti din judet ai Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt:

S.C. “AgricoLandeste Intreprindere Individuala comercială cu capital integral privat,

înfiinţată în anul 2005 în baza prevederilor Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, având ca obiect de activitate: cultivarea cerealelor, cartofilor, sfeclei de zahăr, cultivarea plantelor producătoare de

seminţe sau fructe oleaginoase (floarea soarelui, soia), precum şi a plantelor tehnice oleaginoase (in

Pagina 13/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

pentru ulei, rapiţă, ricin), producerea seminţelor de sfeclă de zahăr şi a seminţelor de plante furajere (inclusiv a masei verzi de nutreţuri: lucernă, trifoi).

S.C. “Agricol” S.A. este o Intreprindere Individuala agricolă cu capital majoritar de stat;

înfiinţată în 1998 aceasta se ocupă de cultivarea graului, porumbului, orzului, soiei, floarea - soarelui şi rapiţei;

S.C. “Agronom” S.R.L. este o Intreprindere Individuala cu capital privat, fiind înfiinţată în anul 2001. Se ocupă de cultivarea grâului, porumbului, rapiţa si plante de nutret (borceag, lucerna)

Strategia de piata

Activitatea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este orientate spre economia de piata iar adoptarea unei strategii de piata reprezinta un important obiectiv. Strategia de piata a solicitantului stabileste obiectivele pe termen mediu si lung si este orientate spre cresterea competitivitatii produselor obtinute sub raportul pret calitate, pozitia concurentei si comportamentul consumatorilor. In conditiile Comuna Gorgota judetul Prahova, aflata in Zona de favorabilitate pentru plantele cerealiere, oleaginoase si de nutret, strategia de piata are in vedere obtinerea de produse agricole conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare pe termen scurt la nivel zonal si pe termen mediu si lung la nivel regional, la orizontul anului 2015.

Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:

Evitarea strategie de supravietuire si adoptarea strategiei de concurenta.

Strategia de produs are in vedere comercializarea produselor agricole vegetale la o calitate superioara.

In perspectiva, preturile de valorificare medii anuale folsite de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala corelate cu rata inflatiei si alti factori exteri, vor avea o tendinta de crestere. Prin achizitionarea utilajelor propuse prin investitie se urmareste cresterea rentabilitatii si plasarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala intr-o pozitie competitiva pe piata.

Strategia de promovarea are in vedere obtinerea fidelitatii consumatorilor (in principali industriali) pentru produsele agricole vegetale obtinute care sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure cresterea clientelei si dobandirea de catre clienti a obiceiului de a cumpara regulat produsele Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite

in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

 

Obiectivele

 

Obiectivele generale si obiectivele specifice

urmarite

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

prin proiect

EG1 Proiectul respecta:

 

Prin infiintarea fermei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in conditii

- conformitatea cu obiectivul general al măsurii:

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice:

optime a tehnologiei de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, Popescu

Gheorghe Intreprindere Individuala va avea o crestere a competitivitatii ca urmare a atingerii unui nivel ridicat cantitativ si calitativ al productiei obtinute si in final obtinerea unor rezultate economico-financiare superioare datorita urmatorilor factori:

 

Realizarea unor productii ridicate: grau 4.200 kg /ha, porumb 4.800 kg/ha, floarea soarelui 1.960 kg/ha si lucerna fan - 8.040 kg/ha;

Cresterea productivitatii culturilor vegetale datorita randamentelor sporite a noilor masini si utilaje propuse a se achizitiona;

Obtinerea unor produse vegetale de calitate superioara, care indeplinesc standardele in

Pagina 14/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

     

vigoare ca urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii practicarii tehnologiilor performante;

Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va conduce la utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton;

Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea sistemelor de calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a sectorului de culturi vegetale.

a)

Introducerea

şi

 

Obiectivul proiectului de investitii consta in dezvoltarea productiei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin achizitionarea de masini si utilaje agricole performante,

dezvoltarea

de

tehnologii

şi

procedee

noi,

diversificarea

producţiei,

ajustarea

profilului,

nivelului şi calităţii

producţiei

la

cerinţele

pieţei

inclusiv

a

celei

caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior care vor conduce la:

ecologice, precum şi producerea şi

utilizarea

de

energie

din

surse

Cresterea productiilor agricole datorita aplicarii si dezvoltarii de tehnologiilor performante de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, executarii verigilor tehnologice in timp optim si de buna calitate;

Reducerea consumului de carburanti la unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si utilaje agricole noi si performante;

regenerabile;

 

Diversificarea productiei de culturi vetelale la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;

Cresterea veniturilor Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin obtinerea unor produse cerealiere, oleaginoase si furajere cu randamente sporite si de calitate superioara, care indeplinesc standardele de calitate in vigoare;

Cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de accedere pe piata a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala; Valorificarea optima a potentialului agricol al zonei

Localizarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala in zona favorabila pentru cultura plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, cu suprafete de teren fertile, cu posibilitati de exploatare intensiva si rationala, justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unor productii crescute si de calitate superioara.

Cresterea performantei Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea modernizarii exploatatiilor agricole contribuie la stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este amplasata prin cresterea numarului de locuri de munca si diminuareea somajului.

b)

Adaptarea exploataţiilor la

Nu este cazul

standardele comunitare;

 

c)

Creşterea

veniturilor

 

Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala

exploataţiilor agricole sprijinite;

 
 

cresterea productiei si a eficientei economice pe unitatea de suprafata cultivata de 50 ha prin obtinerea unor venituri de aprox. 204.096 lei/an din comercializarea plantelor cerealiere,

Pagina 15/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

   

oleaginoase si furajere. Obtinerea de profit a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va permite in continuare sustinerea programelor de investitie si ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei de culture vegetale la cerintele pietei.

d)

Sprijinirea membrilor

 

Succesul proiectului de infiintare a fermei de culture vegetale, va asigura o sursa constanta de

venituri.

grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea

încurajării fenomenului de asociere.

 

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

 

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

urmarite prin

 

proiect

 

EG2 - Proiectul să fie în acord cu:

   

a) potenţialul agricol al zonei 20

P

P şi

Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Gorgota, din judetul Prahova are potential ridicat pentru cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase si plantelor de nutret

b) să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei:

 

Prin implementarea investitiei se va

inregistra obtinerea unor produse cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.

Obiective tehnice:

   

Utilajele si echipamentele agricole

-

achiziţia de tractoare, combine,

prevazute a fi achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 50 ha. Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura specifice culturilor vegetale conduce la cresterea productivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala datorita randamentului sporit al utilajelor si echipamentelor achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de eficienta ridicata a produselor agriocole obtinute.

maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

-

construirea şi/sau modernizarea

   

clădirilor operaţionale care conduc la

asigurarea conformităţii cu standardele comunitare;

Nu este cazul

-

diversificarea producţiei în funcţie

   

de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi

Nu este cazul

Pagina 16/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

tehnologii .

     

Obiective economico-financiare:

   

Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza prin faptul ca in urma

-

reducerea costurilor de producţie şi

creşterea rentabilităţii economice a

 

achizitionarii utilajelor si echipamentelor

exploataţiei agricole;

 

propuse in cadrul investitiei se va asigura cresterea productiei agricole vegetale. Astfel, in conditii normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi va putea vinde produsele (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan), marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind viabil economic.

 

Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor productii cat mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice cat mai reduse, costuri unitare scazute si profit sporit va conduce la cresterea rentabilitatii economice a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.

-

creşterea

valorii

adăugate

brute

Nu este cazul

(VAB ) a exploataţiei agricole.

-

creşterea viabilităţii economice.

Cresterea viabilitatii economice. Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa se dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna, valorificand superior resursele agricole vegetale, provenite din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala se va ocupa de cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa practice o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care sa corespunda exigentei consumatorilor. S-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei.

 

In anexa C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico- financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;

Nu este cazul

-

reducerea emisiilor de amoniac

   

(şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar- veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor;

Nu este cazul

-

asigurarea

respectării

cerinţelor

 

Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si respectarea verigilor

fitosanitare, ecologice etc.;

 

Pagina 17/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

 

tehnologice specifice culturilor agriocle vegetale, tehnologii care asigura siguranta alimentara a consumatorilor, respecta normele de mediu prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ asupra mediului.

-

creşterea gradului de utilizare

   

a surselor de energie regenerabilă şi

îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

Nu este cazul

3.

Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;

3.1

Total personal existent : 1 angajat din care personal de execuţie: 1 angajat

3.2

Estimari privind forta de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

Locuri de muncă nou-create: 3 angajati

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va angaja zilieri.

3.3 Responsabil

profesionala), relevante pentru proiect

legal

(nume,

prenume,

functie

in

cadrul

organizatiei,

studii

si

experienta

Numele si prenumele: Popescu Gheorghe

Data si locul nasterii: 28 iulie 1970, Gorgota, judetul Prahova

Functia in cadrul organizatiei: Administrator

Studii:

Perioada: 1990 1995

Institutia: Facultatea de agricultura

Domeniul studiat: Agricol

Dimploma obtinuta: Inginer

Experienta profesionala:

Perioada: 1995 2014

Angajator: SC AgricoCereal SRL Prahova

Functia ocupata: Inginer agronom

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si

caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.

Nr.

Denumire/Tip

Numar

Valoare fara

TVA

Total cu TVA

crt

utilaj/echipament

bucati

TVA

-Lei-

-Lei-

-Lei-

 

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1

Tractor cu cabina 65CP

 

85185

68698

16487

2

Plug PP4*30M

 

8060

6500

1560

3

Grapa cu discuri GD3.2ME

 

16587

13377

3210

4

Grapa stelata

 

3906

3150

756

Pagina 18/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

5

Cultivator

11476

9255

2221

6

Masina amendamente MA 3.5

29983

24180

5803

7

Semanatoare SUP 29

23216

18723

4493

8

Semanatoare SPC8M

22617

18239

4377

9

Masina stropit si prafuit MC500

18441

14872

3569

 

TOTAL

17699

42478

219472

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Tractor cu cabina 65CP: 1 buc Caracteristici tehnice :

- Motor diesel 65 cp;

- Greutate 3360 kg.

- Capacitate rezervor: 98 l

Plug PP4*30 1 buc; Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- numar trupite: 3

- adancimea de lucru max: 30 cm

- latimea de lucru pe trupita: 30 cm

- distanta intre trupite: 67,4 cm

- modul de agregare: purtat

Grapa cu discuri GD3.2ME: 1 buc Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- latime de lucru: 3.2 m

- numar de discuri: 36

Grapa stelata: 1 buc

Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- latime de lucru: 1.2 m

- numar stelute: 42

Cultivator: 1 buc;

Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- latime de lucru: 4.2 m

- distanta intre randuri: 0.45-07 m

Masina amendamente MA 3.5: 1 buc; Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- Capacitate de lucru: 5.37 ha/h

- Latime de lucru: 6-24 m

- Volumul benei: 2.3 mc

Semanatoare SUP 29: 1 buc;

Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- latime de lucru: 3.62 m

- debit de seminte: reglabil

Semanatoare SPC 8 M: 1 buc; Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- adancime de lucru: 0.12

- distanta intre randuri: 30-80

- distanta intre randuri: reglabila

Masina de stropit si prafuit: 1 buc; Caracteristici tehnice:

- tractor necesar: 65CP

- tipul masinii: purtata

- numar operatii la o trecere: 1-2

- norma de lichid in camp: 175-880 l/ha

Pagina 19/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Fluxul tehnologic:

Obiectivul proiectului de investitii propus urmareste infiintarea unei ferme agricole vegetale, pe o suprafata de 50 ha, amplasata in comuna Gorgota, judetul Prahova. Produsele agricole care fac obiectul proiectului sunt: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan.

Tehnologia culturii de grau - suprafata cultivata 160.000 mp:

A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri

Zonele cele mai favorabile pentru grau sunt: Campia Romana, Campia din vestul tarii, Campia TRansilvaniei si o parte din nord-estul Moldovei

Plante premergatoare:

o

Foarte bune premergatoare: leguminoase anuale si perene, in ulei si fibra, rapita, cartofi vara

o

Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb hibrizi timpurii, culture ce elibereaza terenul pana la 15 septembrie

Se folosesc soiuri de grau cu capacitate ridicata de productie, o buna rezistenta la principalii factori de risc, de o calitate corespunzatare cerintelor industriei de morarit si panificatie

B. Aplicarea ingrasamintelor:

Fosfor 60-100 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului germinativ

Potasiu 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului germinativ

Azot 80-160 kg/ha, iarna sau primavara.

Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5

C. Lucrarile solului:

Aratura se executa cu cel putin 15 zile inainte de semanat, cu tractor + PP 4*30+grape

Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, toamna imediat inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm

D. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Semanatul se executa in perioada 1-15 X, la adancimea de 5-6 cm cu o distanta intre randuri de 12.5 cm .

La infiintarea culturii de grau Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 190-250 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SUP 29 achizitionata prin proiect.

E. Lucrarile de intretinere

Combaterea inegrata a buruienilor prin:

o

Respectarea rotatiei culturii, a adancimii si epocii de executare a araturii, intretinerea ogoarelor curate de buruieni,

o

Aplicarea erbicidelor

Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:

o

Alaturi de diferite masuri agrotehnice se aplica tratamente chimice effectuate la samanta si in perioada de vegetatie

o

Respectarea rotatiei culturilor, incadrarea semanatului in epoca optima

Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor + masina de stropit si prafuit

achizitionate prin proiect.

F. Recoltarea

Se realizeaza cand boabele ating umiditatea de 14-15%, la coacerea deplina

Perioada de recoltare: cca 6-8 zile pentru a reduce la minim pierderile.

Productia este de cca. 4.2 t/ha.

Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile tertilor.

Tehnologia culturii de porumb - suprafata cultivata 160.000 mp:

A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri

Porumbul se cultiva in toate zonele de cultura. Se recomanda cultivarea a 3 hibrizi diferiti ca perioada de vegetatie

Plante premergatoare:

o

Foarte bune premergatoare: cereal paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei

o

Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb an I si II, sfecla de zahar, plantele furajere, cartofii

B. Aplicarea ingrasamintelor:

Fosfor 60-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura

Potasiu 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura

Pagina 20/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Azot 20-22 kg/pentru o tona boabe, primavara 50-60 kg inainte sau odata cu semanatul, restul dozei, odata cu prasilele mecanice.

Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5

C. Lucrarile solului:

Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 15.IX, cu tractor + PP 4*30+grape, la o adancime de 25-30 cm

Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm

D. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Semanatul se executa pana in 20 IV, la adancimea de 5-8 cm cu o distanta intre randuri de

70 cm .

La infiintarea culturii de porumb Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 13-14 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SPC8 achizitionata prin proiect.

E. Lucrarile de intretinere

Combaterea inegrata a buruienilor prin:

o

Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia culturilor, etc)

o

Este necesara aplicarea erbicidelor

Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:

o

Se vor respecta principalele masuri agrofitotehnice, ca: rotatia, epoca de semanat, desnitatea optima, fertilizarea echilibrata

o

Este necesara tratarea semintei, iar in situatii deosebite se fac si tratamente fitosanitare in vegetatie

Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu cultivatorul, masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.

F. Recoltarea

Se realizeaza sub forma de stiuleti sau boabe cand umiditatea boabelor a atins 30-32% si se incheie cand aceasta este intre 24-26%

Productia este de cca. 4.8 t/ha.

Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile tertilor.

Tehnologia culturii de floarea soarelui - suprafata cultivata 80.000 mp:

A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri

Zonele cele mai favorabile pentru floarea soarelui sunt: aealele din Campia Romana, sudul Dobrogei, Campia Olteniei, Campia de Vest, Podisul Barladului, Campia Jijiei, Campia Transilvaniei.

Plante premergatoare:

o

Foarte bune premergatoare: cereale paioase

o

Bune premergatoare: porumb,

B. Aplicarea ingrasamintelor:

Fosfor 80-90 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura

Potasiu 30-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura

Azot 25 kg/pentru o tona boabe, se plica fractionat cca 40% la pregatirea patului germinativ sau concomitant cu semanatul sic ca 60% in vegetatie odata cu prasitul mecanic.

Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5

C. Lucrarile solului:

Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 10.XI, cu tractor + PP 4*30+grape, la o adancime de 25-30 cm

Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm

D. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Semanatul se executa pana la 15 IV, la adancimea de 5-7 cm cu o distanta intre randuri de

70 cm .

La infiintarea culturii de floarea soarelui Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 4-6 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SPC8 achizitionata prin proiect.

E. Lucrarile de intretinere

Combaterea inegrata a buruienilor prin:

o

Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia culturilor, etc)

o

Este necesara aplicarea erbicidelor

Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:

Pagina 21/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

o

Respectarea rotatie de 6 ani, folosirea unei seminte sanatoase, semanatul in epoca optima, aplicarea ingrasamintelor chimice in doze echilibrate, executarea optima a tuturor lucrarilor solului si de intretinere a culturii precum si recoltarea la timp

o

tratamente chimice preventive la samanta si in vegetatie

Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu cultivatorul, masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.

F. Recoltarea

Mecanizata incepe cand 75-80% din calatidii au culoare bruna si brun galbuie si se incheie in 6-8 zile

Productia este de cca. 1.2 t/ha.

Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile

tertilor.

Tehnologia culturii de lucerna fan - suprafata cultivata 100.000 mp::

A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri

Zonele cele mai favorabile pentru lucerna sunt: Campia Dunarii, sudul Dobrogei, vestul Moldovei, centrul Campiei Transilvaniei, Campia Banatului, Campia Baraganului, Campia Romana

Plante premergatoare: culturile care elibereaza terenul pana la sfarsitul lunii iulie (grau, orz, secara), cartoful timpuriu

B. Aplicarea ingrasamintelor:

Fosfor 100-150 kg/ha, fractionat, inainte de semanat cu incorporare sub aratura si in vegetatie

Potasiu 90-100 kg/ha, cu incorporare sub aratura

Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5

C. Lucrarile solului:

Nivelarea se executa vara sau toamna cu tractorul in agregat cu grapa cu discuri

Aratura se executa cu tractor + PP 4*30+grape la adancimea de 23-25 cm

Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator

D. Asigurarea materialului biologic (seminte)

Semanatul se executa la adancimea de 2-4 cm cu o distanta intre randuri de 12-13 cm .

La infiintarea culturii de lucerna Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 18-22 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SUP 29 achizitionata prin proiect.

E. Lucrarile de intretinere

Combaterea inegrata a buruienilor, bolilor si daunatorilor se executa prin masuri preventive, lucrari agrotehnice si tehnologice si prin metode chimice

Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor + masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.

F. Recoltarea

Inaltimea optima de recoltare este de 4-6 cm de la sol, iar ultima cosire se efectueaza la 7-8

cm.

Productia este de cca. 8 t/ha.

Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile

tertilor.

Plan de productie:

Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:

Cultura

Suprafata cultivata (50 ha)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

kg

kg

kg

kg

kg

Grau

16

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

Porumb

16

76.800

76.800

76.800

76.800

76.800

Floarea soarelui

8

15.360

15.360

15.360

15.360

15.360

Lucerna fan

10

80.400

80.400

80.400

80.400

80.400

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:

Parametrii tehnologici de productie

Grau

Suprafata totala cultivata

160.000

mp

Productivitate medie la HA

4.200

kg/ha

Productie totala

67.200

kg/an

Pagina 22/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Parametrii tehnologici de productie

Porumb

Suprafata totala cultivata

160.000

mp

Productivitate medie la HA

4.800

kg/ha

Productie totala

76.800

kg/an

Parametrii tehnologici de productie

Floarea soarelui

Suprafata totala cultivata

80.000

mp

Productivitate medie la HA

1.920

kg/ha

Productie totala

15.360

kg/an

Parametrii tehnologici de productie

Lucerna fan

Suprafata totala cultivata

100.000

mp

Productivitate medie la HA

8.040

kg/ha

Productie totala

80.400

kg/an

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii

1 an (12 luni calendaristice)

Primirea ajutorului FEADR

2 transe de plata

Esalonarea transelor

pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Primirea ajutorului FEADR

Se estimeaza in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata

Pagina 23/44

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA CULTURI VEGETALE 50 HA

Graficul financiar (lei) de implementare a investitiei: „Ferma de culturi vegetale

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Denumirea capitolelor de cheltuieli L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica - total, din care:
xx
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
xx
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
- total, din care:
x
x
A
- Constructii si lucrari de interventii - total,
x
x
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4
Utilaje si echipamente fara montaj,
x
x
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B
- Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie
in
anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie
in
anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in
exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
x
CERERI DE PLATA
x
x

Pagina 24/44

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “FERMA DE CULTURI VEGETALE

 

Denumirea

Categoria

 

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

 

TOTAL

AN 1

capitolelor de

de

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

cheltuieli

cheltuieli

 

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

Eligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cheltuieli pentru

Eligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

obtinerea terenului

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Cheltuieli pentru

Eligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

amenajarea

Neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

terenului