Sunteți pe pagina 1din 143

INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN

SATELE OBEDENI, UIESTI, GOLEASCA SI


ANGHELESTI, COMUNA BUCSANI
JUDETUL GIURGIU

FAZA:
STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar : COMUNA BUSCANI, JUDETUL GIURGIU


Proiectant S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L.

General:

Nr. 98 / 2016

1|Page
FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect: ing. Mihai Duta .....................

Proiectanti : ing. Daniel Gheorghiu .....................

ing. Oana Anghel .....................

ing. Andreea Paraschiv .....................

2|Page
BORDEROU DE PIESE
1.1. CAPITOLUL A : PIESE SCRISE
1.1. CAPITOLUL A : PIESE SCRISE ........................................................................................................................... 3

1.2. CAPITOLUL B: PIESE DESENATE ...................................................................................................................... 4


(1) DATE GENERALE ..................................................................................................................................... 6
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ..................................................................................................... 6
2. AMPLASAMENTUL .......................................................................................................................................... 6
3. TITULARUL INVESTITIEI .................................................................................................................................. 6
4. BENEFICIARUL INVESTITIEI ............................................................................................................................ 6
5. ELABORATORUL STUDIULUI ........................................................................................................................... 6
(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ............................................................................... 7
1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ... 7
2. DESCRIEREA INVESTITIEI ............................................................................................................................... 7
a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung, privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si scenariul tehnico economic selectat .... 7
b) Scenariile tehnico – economice prin care obiectivele proiectului de investitie pot fi atinse...................... 8
c) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica................................................................................... 10
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI .................................................................................................................... 11
a) Zona si amplasamentul................................................................................................................................. 11
Clima 12
Reteaua hidrografica ........................................................................................................................................ 12
Zona seismica 13
b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat ............................................................................... 13
c) Situatia ocuparilor definitive de teren .......................................................................................................... 13
d) Studii de teren ............................................................................................................................................... 13
d) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie, specifice domeniului
de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime
pentru aprobare...........................................................................................................................................13
e) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum...................................................................................23
f) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului.......................................................................................24
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE................................................................................................26
(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI.....................................................................................28
1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA A DEVIZULUI GENERAL.................................................28
2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTI TIEI...............................113

(4) ANALIZA COST-BENEFICIU................................................................................................................119


1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINITIVAREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA..................................................................................................................................................119
2. ANALIZA OPTIUNILOR.................................................................................................................................119
3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANATA FINANCIARA :
FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA , RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST
BENEFICIU...................................................................................................................................................120
4. ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANATA ECONOMICA :
VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST BENEFICIU....................132
5. ANALIZA DE SENZITIVITATE.........................................................................................................................132
6. ANALIZA DE RISC.........................................................................................................................................134

(5) SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI.......................................................................................135

(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI.........135


1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE.....................................................................135
2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE......................................................................136

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI............................................136


1. VALOAREA TOTALA......................................................................................................................................136

3|Page
2. ESALONAREA INVESTITIEI...........................................................................................................................136
3. DURATA DE REALIZARE................................................................................................................................136
4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)...............................................................................................137
5. INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA.........................138

(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU.................................................................................................139


1. AVIZUL BENEFICIARULUI DE INVESTITIE PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI................139
2. CERTIFICATUL DE URBANISM.......................................................................................................................139
3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR............................................................................139
4. ACORDUL DE MEDIU....................................................................................................................................139
5. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE...............................................................................................139
6. LEGISLATIE.............................................................................................................................................140

1.2. CAPITOLUL B: PIESE DESENATE

Nr. Denumire Scara Nr. Plansa


Crt.
1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:100.000 AA-PIZ-01
PLAN GENERAL CU AMPLASAREA SISTEMULUI DE 1:10.000 AA-PG-01
2. ALIMENTARE CU APA
3. PLAN CHEIE % AA-PC-01
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA-PS-01
4. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-02
5. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-03
6. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-04
7. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-05
8. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-06
9. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-07
10. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-08
11. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-09
12. DRUM JUDETEAN DJ 421C
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-10
DRUM 1 - SAT GOLEASCA
13.
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-11
DRUM 3 - SAT GOLEASCA
14.
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-12
DRUM 2 - SAT GOLEASCA
15.
PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-13
DRUM 2 - SAT GOLEASCA
16.

4|Page
17. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-14
DRUM 4, DRUM 5 - SAT UIESTI
18. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-15
DRUM 6 - SAT UIESTI
19. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-16
DRUM 7, DRUM 8, DC191 - SAT OBEDENI
20. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-17
DRUM 9
21. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-18
DRUM 9 - SAT ANGHELESTI
22. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-19
DRUM 10 - SAT ANGHELESTI
23. PLAN DE SITUATIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA 1:500 AA -PS-20
DC 191 - SAT ANGHELESTI
24. PLAN SITUATIE GOSPODARIE DE APA 1:100 AA-PS-GA-01

5|Page
(1) DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE


„INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE OBEDENI, UIESTI, GOLEASCA SI
ANGHELESTI, COMUNA BUCSANI, JUDETUL GIURGIU”

2. AMPLASAMENTUL
Comuna Bucsani este amplasata langa drumul national 61 in N-V judetului Giurgiu, la o distanta de
65 km de municipiul Giurgiu. Legatura cu municipiul de resedinta este asigurata de drumul national 5B
Giurgiu – Ghimpati si drumul national 61.
Comuna Bucsani este formata din 4 sate si anume:
 Obedeni;
 Uiesti;
 Goleasca;
 Anghelesti.
Comuna se invecineaza:
 la nord – comuna Vanatorii Mici;
 la vest – comuna Marsa;
 la sud – comuna Clejani;
 la est – Hobaia.

 Giurgiu – resedinta de judet – 65 km;


 Bucuresti – 50 km;
 Constanta – port vama – 300 km;
 Timisoara – vama – 600 km;
 Suceava – vama – 550 km.

3. TITULARUL INVESTITIEI
COMUNA BUCSANI, JUDETUL GIURGIU.

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
COMUNA BUCSANI, JUDETUL GIURGIU.

5. ELABORATORUL STUDIULUI
Elaboratorul studiului de fezabilitate este:
S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L., Cod Unic de Inregistrare 15456782, numar de ordine in Registrul
Comertului J03/681/2003, cu Sediu Social in judetul Str. 24 Ianuarie, nr. 3, Pitesti ,judetul Arges, punct de
lucru in Str. Bucur, Bucuresti, Nr. 4-6, Sector 4, Tel/Fax 031/438.05.55. Activitatea principala conform
codificarii (Ordin 337/2007) este : 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea.

6|Page
(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU


IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Infrastructura de utilitati
1. Alimentare cu apa
In prezent in comuna Bucsani nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila care sa
deserveasca intreaga populatie a comunei si care sa indeplineasca toate normele in vigoare din acest
domeniu.
Se dispune totusi de o instalatie locala de alimentare cu apa, in comuna Bucsani care deserveste in
principal scolile din apropierea acestora. Cea mai mare parte a populatiei se alimenteaza cu apa din
puturi sapate cu adancimea de 5-10m m care capteaza apa din panza freatica.
2. Canalizarea menajera
Nu exista un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor reziduale, astfel evacuarea
acestora se realizeaza prin rigole si vai naturale sau prin infiltratii in sol.
3. Gestiunea deseurilor
In domeniul gestiunii deseurilor, acestea se depoziteaza intr-un spatiu neconform. In comuna nu
exista servicii de salubrizare.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe


termen lung, privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei, precum
si scenariul tehnico economic selectat

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITIEI PRECUM SI


POTENTIALUL ECONOMIC AL ACESTEIA
Proiectul pentru care se doreste finantarea si implementarea, trateaza infiintarea sistemului de
alimentare cu apa in satele Obedeni, Uiesti, Goleasca si Anghelesti, Comuna Bucsani.
O mare problema in comuna Bucsani, ca de altfel in toate zonele rurale, o constituie dotarea
hidroedilitara.
Lipsa unui sistem edilitar apa-canal, determina starea de pauperizare a populatiei.
In plus, lipsa acestor obiective poate contribui la periclitarea starii de sanatate a populatiei si la
aparitia unor factori de poluare a mediului, si anume:
apa potabila este preluata prin fantani si izvoare din panza freatica;
apele menajere sunt colectate in fose locale sau instalatii improvizate, ceea ce contravine
legislatiei de protectia mediului in vigoare.
Consiliul Local Bucsani, prin specificul activitatii se ocupa de rezolvarea tuturor problemelor socio-
administrative si edilitar-gospodaresti la nivelul intregii comune, iar conservarea mediului natural este o
problema de prim ordin si trebuie sa constituie o preocupare permanenta a administratiei locale drept
care obiectivul de investitie a fost incadrat in planul de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobat.
Existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa si a unui sistem centralizat de canalizare
menajera cu statie de epurare duce la dezvoltarea in continuare a comunei, si genereaza o serie de
avantaje precum:
 eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;  asigurarea protectiei mediului;
7|Page
 crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a populatiei;
 atragerea unor potentiali investitori;
 posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea
unor noi activitati;
 dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea fortei de munca
disponibilizata.

b) Scenariile tehnico – economice prin care obiectivele proiectului de investitie pot fi


atinse
Avand in vedere necesitatea si oportunitatea investitiei scenariul tehnico economic selectat este
realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa care sa deserveasca toti locuitorii satelor
Obedeni, Uiesti, Goleasca si Anghelesti, Comuna Bucsani, judetul Giurgiu.
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" – la art. 4 se precizeaza
ca sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de
investitii, respectiv amplasamente propuse si amplasamente recomandate de catre elaborator, cu
detalierea avantajelor acestui amplasament, precum si variante de rezolvare in functie de tipul lucrarilor
de investitii si/sau de interventii.

Alternativele luate in calcul, la elaborarea documentatiei tehnice pentru realizarea sistemului de


alimentare cu apa menajera sunt:

Scenariul 1 – Realizare retelei de alimentare cu apa folosind conducte din fonta ductila
Ca material o solutie pentru realizarea retelei de alimentare cu apa este fonta ductila.
Fonta ductila este o fonta speciala in compozitia careia s-a introdus magneziu, rezultand un material
cu o rezistenta exceptionala. Acest tip de fonta prezinta o rezistenta foarte buna la coroziune, ceea ce o
recomanda pentru montarea subterana. Fonta gri este un tip special de fonta care contine si siliciu.
Tuburile din fonta se imbina uzual cu mufe si garnituri de cauciuc.
Avantaje: rezista la sarcini exterioare moderate, are o buna rezistenta la foc.
Dezavantaje: fonta este casanta si are greutate mare ceia ce inseamna ca pentru pozarea
conductelor in transee este nevoie de troliu. De asemenea se poate preciza ca timpul de executie este
mai mare ceea ce inseamna, costuri mai mari. La livrare chiar si pentru diametre mici lungimile conductei
sunt mici ceea ce insemna imbinari foarte dese care si acestea duc la marirea costului investitiei.

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoarele:


 procurare teava, fitinguri si piese de legatura inclusive pierderi tehnologice;
 procurare material lemons pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri cabluri si
conducte;
 procurare nisip;
 transport auto materiale la locul de punere in opera;
 manipulare material, transport cu roaba;
 trasarea si luare de masuri la pozitie;
 sapatura in pamant executata manual;
 sapatura in pamant executata mecanizat;
 sprijiniri maluri cu dulapi din lemn;
 montare parapete si podete, sustineri de cable si conducte;
 intindere pat de nisip si montare conducta in sant;

8|Page
 inchidere capete conducte pentru test;
 spalare conducte si test de etanseitate la presiune a conductei si repararea deficientelor;
 acoperirea conductei cu material cu granulometrie ≤ 20mm;
 umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in straturi de 20-
30mm inclusive sfaramarea bulgarilor;
 compactare cu maiul mecanic;
 incarcare si transport pamant excedentar la groapa.

Scenariul 2 – Realizarea retelei de alimentare cu apa folosind conducte din polietilena


Al doilea tip de material pentru realizarea retelei de alimentare cu apa a comunei Bucsani este
polietilena de inalta densitate.
Conductele din PEID sunt considerate o alternativa de succes la materialele clasice utilizate in
instalatii intrucat prezinta urmatoarele avantaje:
 rezistenta sporita la coroziune;
 greutate specifica redusa;
 exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa);
 elasticitate deosebita;
 durata de serviciu ridicata (in functie de temperatura si solicitare);
 rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp;
 tehnici de imbinari multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;
 tehnologie relativ simpla de montaj;
 productivitate mare de montaj, cu consum redus de forta de munca.
Avand in vedere ca pentru diametre mici pana in 110mm(inclusiv) conducta vine pe tambur si
are o lungime mai mare, ceea ce inseamna imbinari mai putine rezultand astfel costuri mai scazute la
montarea acesteia.

Pentru cele calculate in tabelul de mai sus s-au prevazut urmatoare:


 procurare teava, fitinguri si piese de legatura inclusiv pierderi tehnologice;
 procurare material lemons pentru sprijiniri maluri, parapete si podete, sustineri cabluri si
conducte;
 procurare nisip;
 transport auto materiale la locul de punere in opera;
 manipulare material, transport cu roaba;
 trasarea si luare de masuri la pozitie;
 sapatura in pamant executata manual;
 sapatura in pamant executata mecanizat;
 sprijiniri maluri cu dulapi lemn;
 montare parapete si podete, sustineri de cable si conducte;
 intindere pat de nisip si montare conducta in sant;
 inchidere capete conducte pentru test;
 spalare conducte si test de etanseitate la presiune a conductei si repararea
deficientelor;
 acoperirea conductei cu material cu granulometrie ≤ 20mm;
 umplutura de pamant executata cu lopata a pamantului afanat din teren in straturi de
20-30mm inclusive sfaramarea bulgarilor;
9|Page
 compactare cu maiul mecanic;
 incarcare si transport pamant excedentar la groapa.
Solutia adoptata
Luand in considerare cele prezentate mai sus, vom alege varianta a doua, cea cu proiectarea
extinderii retelei de alimentare cu apa a comunei Bucsani din polietilena de inalta densitate deoarece
costurile de realizare sunt mult mai scazute iar timpul de executie mai rapid.

c) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica


Sistemul de alimentare cu apa va fi compus din:
Captare apei
Inmagazinarea si dezinfectia apei
Retea de distributia a apei potabile si pentru stingerea incendiilor

In incinta gospodariei de apa vor fi amplasate: forajul, rezervorul de inmagazinare,


containerul pentru personalul de mentenanta, grupul de pompare, containerul pentru
dezinfectie si instalatia de contorizare.
Captarea apei

Necesarul de apa pentru locuitorii din satele Obedeni, Uiesti, Goleasca si Anghelesti este de 4.3 l/s.
Necesarul va fi asigurat din sursa subterana.
Conform studiului hidrogelogic se va realiza a foraja cu adancimea de 135 m pentru sistemul ce va
deservi satele Obedeni, Uiesti, Goleasca si Anghelesti.
Operatiunile de pregatire a sondelor in vederea exploatarii se vor realiza in conformitate cu
prevederile din studiu hidrogeologic.
Dupa realizarea forajului se vor executa lucrarile de la suprafata terenului – cabina forajului, care va
fi executata din beton armat si care adaposteste instalatia hidraulica si instalatia electrica (tabloul de
comanda) si permite executarea de lucrari de remediere si intretinere a forajului.
Conductele din PEID se vor poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10
mm si grosimea de 15 cm, de asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de
umplutura cu grosime de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest
umplutura se va executa cu straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu
diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare
pana la creasta conductei va fi de 0.9m, iar latimea transeei de 0.7m conform SR4163-3/1996. Deasupra
conductei din PEID, la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut
montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare albastra.

Conform studiului hidrogeologic se fac urmatoarele recomandari privind executia putului forat: La
executia putului forat se recomanda asigurarea bazei materiale si operativitate in desfasurarea lucrarilor
de foraj si dezvoltare. Prin urmare, realizarea putului forat va cuprinde urmatorele etape:
 Forarea si tubarea coloanei de ghidaj
 Executarea gaurii de sonda pana la adancimea proiectata, prin foraj hidraulic cu circulatie inversa,
cu diametrul corespunzator tubarii si impachetarii astfel incat diametrul interior al coloanei de
exploatare sa permita instalarea pompei submersibile
 In procesul de foraj se va avea in vedere ca fluidul de foraj sa aiba greutatea specifica de 1,02-
1,05kg/dmc si o vascozitate de 40 de secunde.
 Prelevarea probelor de deritus la fiecare metru forat
 Executarea lucrarilor de carotaj geofizic, care sa cuprinda cel putin: o curba de rezistivitate
normala, o curba de rezistivitate gradienta, o curba de potential natural si o curba gama
 Tubarea coloanei filtrante in concordanta cu observatiile directe din teren (probe de sita) si
investigarea geofizica
 Folosirea pentru impachetarea coloanei de exploatare a unui pietris margaritar predominant

10 | P a g e
cuartos cu grad avansat de rotunjire si cu granulometria corespunzatoare formatiunilor deschise
prin filtre
 Introducerea pietrisului margaritar de la adancimea finala pana la aproximativ 10m deasupra
ultimului filtru (rezerva de tasare)
 Plasarea unui dop de circa 1m din fluid de foraj cu vascozitate ridicata deasupra stratelor captate,
care vor fi situate sub adancimea de 40m
 Izolarea acviferelor superioare prin realizarea unui inel de ciment cu grosime de peste 5m
 Introducerea de material granular de umplutura peste inelul de ciment vana la circa 3m adancime
de la suprafata terenului
 Realizarea unui inel de ciment de la adancimea de 3m pana la nivelul cabinei
 Dezvoltarea putului prin dislocuirea fluidului de foraj cu apa, pompare in sistemul aer-lift si
mijloace si tehnici specifice
 Testarea hidrodinamica a putului prin executia de pompari experimentale
 In timpul testelor de pompare se vor face masuratori sistematice de debit si nivel
 Prelevarea de probe de apa reprezentative in vederea analizelor chimice si bacteriologice
Sterilizarea putului forat

Gospodaria de apa - inmagazinarea si dezinfectia


Rezervorul de inmagazinare va fi propus V=200mc.
Suprafata gospodariei de apa este de 600 mp.
Dezinfectia se va realiza cu hipoclorit de sodiu.
Distributia se va realiza prin intermediul unei statii de pompare.

Retea de distributia a apei potabile si pentru stingerea incendiilor

Reteaua de distributie cu apa potabila si stingerea incendiilor din satele Goleasca, Uiesti, Obedeni si
Anghelesti se va executa din tevi din PEID, PE100, SDR17, PN10, avand diametre de 63mm, 90mm,
110mm si 125mm.
Lungimea totala de retea in satele Goleasca, Uiesti, Obedeni si Anghelesti este de 20.437 ml.
Conducta din PEID va fi pozata pe drumul communal DC191 si pe drumul judetean DJ412C, reteaua
de alimentare cu apa va fi trasata pe ambele parti doar pe drumurile asfaltate, in rest reteaua va fi
amplasata pe o singura parte intre acostament si limita de proprietate in afara zonei de siguranta a
drumului.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a) Zona si amplasamentul

Comuna Bucsani se afla in zona de nord-vest a judetului pe malurile Najlovului, in zona unde acesta
primeste apele afluentului Dambovnic. Accesul in zona se face pe drumul judetean Giurgiu-Bucsani-
Marsa.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Bucsani este situate in Campia Gavanu-Burdea. Se
gaseste in sectorul Olt-Arges, delimitat de raul Olt in vest si de Arges in est.

Conducte de alimentare cu apa:


In satele Goleasca si Uiesti conductele vor fi amplasate dupa cum urmeaza:
Drum judetean DJ 412C:
Pe drumul judetean DJ 412C reteaua de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate in zona cu case si pe o singura parte in rest conform

11 | P a g e
planului de situatie;
Drum satesc DRUM 1:
Pe drumul DRUM 1 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea stanga in sensul de mers
de la S catre N conform planului de situatie;
Drum satesc DRUM 2:
Pe drumul DRUM 2 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea stanga in sensul de mers
de la N catre S conform planului de situatie;
Drum satesc DRUM 3:
Pe drumul DRUM 3 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea dreapta din directia
drumului DS6 catre DJ204D conform planului de situatie;
Drum satesc DRUM 4:
Pe drumul DRUM 4 conducta de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate;
Drum satesc DRUM 5:
Pe drumul DRUM 5 conducta de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate;
Drum satesc DRUM 6:
Pe drumul DRUM 6 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea dreapta in sensul de mers
de la N catre S conform planului de situatie.

In satele Obedeni si Anghelesti conductele vor fi amplasate dupa cum urmeaza:


Drum satesc DRUM 9:
Pe drumul DRUM 9 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea dreapta a drumului din
directia drumului DJ 412C catre DRUM 10 conform planului de situatie;
Drum satesc DRUM 10:
Pe drumul DRUM 10 conducta de alimentare cu apa va fi pozata pe partea dreapta a drumului din
directia drumului DRUM 9 catre DRUM 10 conform planului de situatie;
Drum comunal DC 191:
Pe drumul DC 191 conducta de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate in zona cu case;
Drum satesc DRUM 7:
Pe drumul DRUM 7 conducta de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate in zona cu case si pe o singura parte in rest conform
planului de situatie;
Drum satesc DRUM 8:
Pe drumul DRUM 8 conducta de alimentare cu apa este amplasata pe ambele parti intre
acostamentul drumului si limita de proprietate in zona cu case si pe o singura parte in rest conform
planului de situatie;

Gospodaria de apa ce va deservi locuitorii din satele Goleasca, Uiesti, Obedeni si Anghelesti si
va fi amplasata in partea de V a satului Uiesti.

Clima
In ansamblul sau, teritoriul judetului Giurgiu, din care face parte si comuna Bucsani se incadreaza in
climatul temperat-continental.

Reteaua hidrografica
Principalul curs de apa din zona este raul Neajlov, cu o directive generala NV-SE, care trece pe la
est de satele Bucsani si Vadu Lat (situate pe versantul stang) si satele Clejani si podul Doamnei, situate pe
versantul drept al raului.

12 | P a g e
Zona seismica
Din punct de vedere seismic terenul prospectat se incadreaza in zona macroseismica de gradul 7
conform STAS 11100/1991 cu urmatoarele valori pentru coeficientii TC si ag conform STAS P100/2013.
Perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=1.0s.
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutrmure ag=0.25g.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat


Lucrarea propusa, infiintarea sistemului de alimentare cu apa, va fi realizata in totalitate pe domeniul
public.

c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata
Denumire Suprafata ocupata ocupata Suprafete in Suprafete in
amplasament temporar (mp) definitiv intravilan extravilan
(mp)
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA
Retea distributie apa 20437 - 20437 -
Gospodarie de apa - 600 600 -
Total suprafete (mp) 20437 mp 1000 mp 21437 mp -

d) Studii de teren

Studiu topografic
Lucrarea a fost executata in vederea determinarii punctelor de interes pentru o buna geometrizare a
terenului pe traseul retelei de alimentare cu apa proiectate, precum si pe amplasamentul viitoarei
gospodarii de apa. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000,
ridicarea topografica realizandu-se in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare si
avizate ONCPI.
Studiu geotehnic
Studiul geotehnic intocmit de SC TAMINA SRL cuprinzand planuri cu amplasarea forajelor, fiselor
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu raportul
pentru fundare.
Adancimea de inghet
Adancimea maxima de inghet in zona, conform STAS 6054/77, este de 80 cm.

d) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie,


specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a
investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

13 | P a g e
CAPTARE
Necesarul de apa pentru locuitorii din satele Goleasca, Uiesti, Obedeni si Anghelesti este de 4.3 l/s,
Necesarul va fi asigurat din foraje.
Conform studiului hidrogelogic se va realiza un foraj cu adancimea de 135 m.
Dupa realizarea forajului se vor executa lucrarile de la suprafata terenului – cabina forajului, care vor
fi executate din beton armat cu dimensiunile 2.00 x 2.00 x 1.90m si care vor adapostesti instalatia
hidraulica si instalatia electrica (tabloul de comanda) si permite executarea de lucrarilor de remediere si
intretinere a forajelor.
Instalatia hidraulica propusa pentru fiecare foraj este compusa din :
 mufa redusa compresiune tip FI63x2”;
 racord compresiune tip FE 63x2”;
 robinet sfera Φ2”;
 contor de apa rece Dn40;
 niplu si racord olandez Φ2”;
 clapet de retinere Φ2”;
 manometru D50, Φ1/2”;
 teu egal din fonta zincata 1/2”;
 robinet dublu serviciu 1/2”;
 robinet cu sfera si levier 1/2”;
 teu redus fonta Φ2x3/4”;
 cot compresiune PEID De63mm.
Pompa submersibila propusa va fi amplasata sub nivelul hidrodinamic iar debitul pompei nu va fi mai
mare decat debitul de exploatare conform fiecarui foraj (Q=3.4l/s, H=33mCA ,P=5kW).
Atat instalatia hidraulica cat si pompa submersibila se vor definitiva in urma realizarii unui foraj de
exploatare – exploatare care va fi testat pentru verificarea capacitatii de debitare, in vederea stabilirii
caracteristicilor hidrogeologice de potential si a debitului optim de exploatare prin prelucrare grafo-analitica
a datelor experimetale.
Operatiunile de pregatire a sondelor in vederea exploatarii se vor realiza in conformitate cu
prevederile din studiu hidrogeologic.

GOSPODARIE DE APA

Gospodaria este compusa din:


- Rezervor de inmagazinare;
- Statie de pompare;
- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu;
- Container administrativ si laborator;
- Bazin vidanjabil pentru acumularea apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar.

Rezervor de inmagazinare
Gospodaria de apa pentru alimentarea satelor Goleasca, Uiesti, Obedeni si Anghelesti este amplasata
in satul Uiesti, conform planului de situatie.
Gospodaria este compusa din:
- Rezervor de inmagazinare –V=200 mc;
- Statie de pompare;

14 | P a g e
- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu;
- Container administrativ si laborator;
Rezervor de inmagazinare V=200 mc
In conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1:2006, pct. 7.4 rezervoarele de inmagazinare vor
trebui sa asigure :
rezerva protejata - volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI)
volumul de compensare orara a consumului (Vcomp)
rezerva protejata- volum de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor
In urma intocmirii breviarului de calcul pentru asigurarea debitelor de calcul si verificare pentru
reteaua de distributie a rezultat o capacitate totala necesara de inmagazinare de cca 200 mc, cu
urmatoarele valori pentru cele 3 rezerve specificate mai sus :
VRI = 105.39 mc
Vcomp = 57.5 mc
Vav = 51.1 mc

Dupa executarea sistemului de alimentare cu apa, Autoritatea Constractanta urmeaza sa-si


asume responsabilitatea, prin imputerniciti speciali, pentru mentinerea rezervei intangibile de
incendiu in rezervor, cat si pentru manevrarea vanei care face posibila utilizarea rezervei. De
asemenea intra in sarcina Autoritatii Constractante sa se asigure combaterea incendiului pe baza
scenariilor elaborate de Comandamentul Pompierilor Militari.
Rezervorul metalic modular propus va fi realizat sub forma unui cilindru executat din tole de otel
galvanizat de 2,50 m lungime si 1,25 m inaltime, cu grosimi intre 2,5 si 5,0 mm. Cilindrul este prevazut cu o
gura de vizitare laterala cu Ø 600 mm pozitionata la circa 64 cm de baza, inchisa cu un capac etans ce
permite accesul in interior pe parcursul montajului sau a operatiilor de intretinere. Fiind in contact direct cu
apa, capacul va fi realizat din otel inoxidabil si otel galvanizat acoperit cu vopsea de protectie epoxidica. In
interiorul cilindrului si pe radier este prevazuta o izolatie termica realizata dintr-un strat de 50 mm de
polistiren protejata la interior cu o folie de cauciuc butilic de 1,5 mm grosime.
Membrana din PVC din interiorul rezervorului este de doua calitati (pentru apa potabila sau pentru
stingerea incendiilor) va avea Avizele Sanitare pentru aceste utilizari. In cazul nostru avand in vedere faptul
ca rezervorul va adaposti atat rezerva pentru combaterea eventualelor incendii cat si rezerva pentru
asigurarea consumului de apa potabila la utilizatori membrana din PVC va fi de calitatea corespunzatoare
inamgazinarii apei potabile.
Extremitatile cilindrului sunt ramforsate cu cate un profil metalic tip cornier de aluminiu pe toata
circumferinta.Cornierul de la partea inferioara are si rolul de a asigura prinderea rezervorului de fundatia din
beton, cu bolturi echidistante distribuite perimetral cilindrului. Cornierul de la partea superioara asigura
prinderea cupolei de partea cilindrica. Acoperirea este realizata cu o cupola alcatuita din elemente de
aluminiu.In cupola este prevazut un capac de acces in interior la care se poate ajunge pe o scara verticala
din aluminiu, montata pe exteriorul cilindrului. In interiorul rezervorului se afla o alta scara de acces din otel
inox.Pentru evitarea fenomenului de inghet in perioadele friguroase rezervorul este prevazut cu izolatie
2
termica la interior, asa cum s-a specificat anterior, asigurand peretilor o rezistenta termica de 1 m K/W, iar
2
cupolei o rezistenta termica de 1,4 m K/W.
Racordurile sunt realizate din otel inoxidabil si prevazute cu un sistem etans de trecere prin peretii
rezervorului.
Admisia in rezervor se va face prin partea inferioara si va avea diametrul nominal Dn 80 mm si
respective Dn 50 mm. Pe aceasta conducta va fi montat un distribuitor (teu) cu 2 robineti cu plutitor.
15 | P a g e
Conducta de plecare a apei pe distributie strabate peretele rezervorului la circa 420 mm de radier
0
avand in interiorul rezervorului un cot la 90 in jos pana la 150 mm de fund. Pe capatul cotului este montat
un dispozitiv antivortex. Pentru pastrarea rezervei intangibile pentru combaterea incendiului conducta de
distributie are in interior o lira prevazuta cu un ventil pentru dezamorsare.
Pentru situatiile de incendiu rezervoarele sunt prevazute cu cate o conducta cu o vana montata la
partea inferioara a acestora . Vanele se vor deschide numai in situatiile de urgenta (incendiu) .
Preaplinul prezinta, la nivelul maxim al apei in rezervor, o reductie Dn 200/125 mm continuata cu un
0
cot la 90 Dn 125 mm care asigura trecerea prin peretele rezervorului a conductei, la circa 700 mm de
partea superioara a cilindrului.
Golirea Dn 100 mm se monteaza la 200 mm de radier si este prevazuta cu o vana montata in
exteriorul rezervorului.
Se precizeaza ca zonele supraterane ale conductelor de admisie si plecare a apei din rezervor vor fi
prevazute cu izolatie termica, cu exceptia preaplinului.
Rezervorul va fi prevazut cu un racord tip A pentru alimentarea masinilor de pompieri direct din
acesta .
Montarea rezervorului modular
Inainte de toate operatiunile de asamblare, fundatia rezervorului trebuie verificata la planeitate si la
dimensiuni. In caz de neconcordanta, se poate decide la anularea operatiei de asamblare a rezervorului,
pana la remedierea neconformitatilor.
Daca fundatia este conforma se va proceda la ansamblarea rezervorului. Circumferinta cuvei este
apoi trasata cu creta. Pentru ca asamblarea sa fie fara deformare, se monteaza pe radier tije filetate care
servesc ca ghid pentru virole (conform fig.1).

Montajul va incepe de la prima virola, apoi asambleaza acoperisul. Penele sunt pozitionate conform
planului de orientare (conform fig. 2). Tablele de acoperis sunt pozitionate de regula sa acopere totalitatea
acoperisului). Tablele de acoperis vor fi de dimensiuni diferite si se decupeaza partile care depasesc
circumferinta cuvei (conform fig.3). Legatura intre acoperis si prima virola este asigurata prin coltarul
superior. Aceasta legatura este mascata, imediat, prin instalarea unui bandou galvanizat.

16 | P a g e
Toate elementele de tevarie (bride, cuple, aspiratii.) sunt amplasate in centrul rezervorului. Apoi, se
ancoreaza geomembrana, care nu va fi placata pe peretele cuvei decat in finalul montajului, la prinderile
centurii inalte a primei virole.
Pentru asigurarea urmatoarei etape de asamblare, se pune pe pozitie, de natura uniforma, cricurile
legate la o centrala hidraulica (conform fig. 4 si 5).
Aceasta centrala va permite ridicarea rezervorului dupa inaltimea dorita in functie de numarul de
virole. Cricurile, ale caror sine sunt prinse de table, sunt ancorate la sol ca sa stabilizeze ansamblul si sa
securizeze operatia (conform fig. 5 si 6).

Atunci cand o virola este prinsa de precedenta cu suruburi, se desurubeaza sinele, coborand cricurile,
reancorand sinele la noua virola si remontarea cricurilor pentru instalarea virolei urmatoare. Treptat si pe
masura montajului, prelata se intinde (conform fig. 5 si 6). O data toate virolele instalate, pasla de protectie
(care ramane intre radier si prelata pentru a evita strapungerea acesteia) si prelatele de PVC sunt intinse in
interior.
Ultimul cornier (cel inferior) este instalat pe ultima virola.
Se placheaza prelata pe peretele cuvei si se procedeaza atunci la gaurirea cuvei in locurile prevazute
in planul de orientare, apoi pune pe pozitie toate elementele de tevarie (conform fig.7). Ancorarea cuvei pe
17 | P a g e
radier se efectueaza dupa pozitionarea uniforma a clemelor de fixare pe cornierul inferior. Acestea din urma
vor fi fixate in radier.

Ulterior se aplica pe rezervor semnalizarile prevazute (conform fig. 8).

Spre final se umple rezervorul pe o inaltime cuprinsa intre 50 de centimetri si un metru. Aceasta
masura permite evitarea deformarilor prelatei inainte de sfarsitul lucrarilor .
Avantajele folosirii acestui tip de rezervor pentru aceasta investitie sunt descrise mai jos:
materialele folosite nu contin elemente cancerigene, substante radioactive ori alte substante
daunatoare oamenilor sau integritatii mediului inconjurator ele corespunzand integral Legii
137/1995 referitoare la protectia mediului ;
este realizat din elemente modulate constructia si montarea lor fiind astfel conceput incat punerea
lui in opera sa necesitite un timp si un consum de energie redus
durata medie de utilizare estimatata de producatori este de 30 de ani pentru constructie iar
geomembranele sunt garantate pentru 10 ani;
Statia de pompare
Statia de pompare va fi amplasata intr-un container prefabricat amplasat pe o fundatie de beton, in
apropierea rezervorului de inmagazinare, pe amplasamentul gospodariei de apa din satul Uiesti.
Containerul va avea dimensiunile L x l x H (6.06 x 2.44 x 2.59).
Grupul de pompare va avea in componenta 2 pompe active si una de rezerva (3 A + 1R ) montate pe
o placa de baza comuna cu urmatorii parametri tehnici si functionali :
Debit total maxim : 7,50 l/s
Inaltimea de pompare : 40,00 m
Putere nominala P2 : 3 x 5 kW
Alimentarea : 3~400V/50Hz
Intensitate nominala : 13 A
18 | P a g e
Gradul de protectie al statiei : IP 54
Tubulatura : otel inox 1.4571
Racord de aspiratie si refulare: DN 100, PN16 / DN100, PN16

Inaltimea de pompare a calculata prin insumarea diferentei de cota geodezica dintre nivelul aspiratiei
si nivelul celei mai defavorizate case din sistemul de alimentare la care se adauga si pierderile de sarcina pe
conducta de distributie .
Grupul de pompare se va procura cu un tablou automatizare si control cu urmatoarele functii si dotari :
afisaj LCD si tastatura cu folie pentru parametrizare, indicarea starii si a presiunii efective;
memorie pentru mesaje de functionare si avarie, ceas programator saptamanal;
intrerupator principal, comutator manual-0-automat si comutator de revizie pentru fiecare
pompa;
lampi de semnalizare functionare /avarie;
contacte fara potential pentru semnalizare colectiva de functionare si de avarie, precum si
pentru pornirea/oprirea externa a grupului;
relee de declansare pentru protectia motorului si pentru protectia la lipsa apei;
alternarea automata a pompelor cu optimizarea timpului de functionare, comutarea pompelor
in caz de avarie si functionare de proba programabila;
deconectarea fara socuri de oprire a pompei de baza printr-un al doilea nivel de presiune
reglabil, dupa temporizare reglabila (0-180 secunde).
Grupul de pompare a fost prevazut cu turatie variabila asigurata de convertizorul de frecventa (pentru
a se putea asigura un consum cat mai eficient de energie electrica ) .
Instalatiile aferente camerei de pompare cuprind conducte, piese speciale, armaturi si instalatii
electrice de forta si automatizare pentru asigurarea unei functionari corepunzatoare.
Statia de clorinare

Statia de clorinare va fi amplasata in acelasi container cu statia de pompare si va doza hipocloritul in


functie de concentratia de Cl2 a apei de pe conducta de aductiune. Dozarea solutiei se realizeaza
computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare si a doi senzori (pentru masurarea in timp real a clorului
rezidual) montati unul pe conducta de aductiune si celalalt pe conducta de distributie (plecare) a apei
potabile.
Fig. 2 - Schema de montaj a instalatiei de clorinare

LEGENDA:
1 – Pompa dozatoare
2 – Senzori clor
3 – Tablou electric de automatizare
4 – Vas stocare hipoclorit de sodiu
5 – flotor ( indicator nivel)

Dezinfectia se realizeaza prin injectia de hipoclorit de sodiu care are in principal rolul de a asigura
protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana la punctul final de utilizare. Conform legii 458
19 | P a g e
privind calitatea apei potabile la intrare in retea, clorul rezidual liber trebuie sa fie maxim 0.5 mg/l, iar la
capat de retea min. 0.1 mg/l.
Pentru contorizarea cantitatilor de apa furnizate populatiei si evaluarea eventualelor pierderi inainte de
plecarea apei catre consumatori pe conducta de distributie s-a amplasat un apometru (contor clasa B,
Qmax = 105 mc/h ) si un filtru „y” pentru protectia acestuia . Atat contorul cat si filtrul vor avea Dn 80 mm.

RETEA DE DISTRIBUTIE
La stabilirea configuratiei retelei de distributie, pentru fiecare sistem de alimentare cu apa in parte, s-
au avut in vedere urmatoarele criterii:
desfasurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali si determinarea
zonelor aglomerate;
amplasarea institutiilor principale din localitate (primarie, biserica, scoala, gradinita, industrii locale
cu profil alimentar, etc.);
Dimensionarea hidraulica a retelei de distributie s-a realizat in sistem computerizat, cu ajutorul unui
program de calcul specializat care da posibilitatea imbunatatirii pas cu pas a solutiei, prezentand rezultate
grafic si numeric ce cuprind configuratia retelei in plan si pe verticala, diametrele rezultate, repartitia
debitelor pe bare si pantele hidraulice aferente diametrelor alese, cota piezometrica obtinuta in fiecare nod,
precum si presiunea disponibila in fiecare nod al retelei .
Reteaua a fost dimensionata pentru debitul de calcul conform breviarului atasat pentru debitul QIIC =
27 mc/h iar verificarea parametrilor functionali (presiune pe perioada incendiului min. 7mCA) pentru debitul
QIIV = 39 mc/h.
La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS
8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.
Reteaua de distributie apa potabila a fost prevazut a se realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR
17, PN 10, De 63, 90, 110, 125 mm si va avea lungimea totala L = 20.437 ml.
Reteaua va fi impartita in functie de diametre si lungimi dupa cum urmeaza:
Teava PEID, SDR 17, PN 10 De 63 mm = 3.193 ml
Teava PEID, SDR 17, PN 10 De 90 mm = 7.797 ml
Teava PEID, SDR 17, PN 10 De 110 mm = 5.540 ml
Teava PEID, SDR 17, PN 10 De 125 mm = 3.907 ml
Total retea distributie = 20.437 ml.
Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de
sectorizare si golire, camin de sectorizare si aerisire, camine de sectorizare, camin de aerisire si camine
de golire dupa cum urmeaza:
camin de sectorizare – 7 buc;
camine de sectorizare si golire – 11 buc;
camine de sectorizare si aerisire – 5 buc;
camine de aerisire – 2 buc;
camine de golire – 2 buc;
vana amplasata in camin – 21 buc..
Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, a fost propus a se realiza pentru a se
asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de
alimentare cu apa, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea
fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace necarosabile conform STAS 2308/80 tip IIB.

Prin prezentul proiect se propune si realizarea bransamentelor pentru consumatori. Bransarea in


20 | P a g e
conducta de alimentare cu apa din PEID se va realiza prin intermediul unui colier de bransament si a
mufelor reduse. Inainte de limita de proprietate, in domeniul public, se va monta un robinet de sectorizare
DN20. Robinetul va fi montat ingropat si va fi actionat cu ajutorul unei tije de manevra protejata intr-o cutie
metalica, carosabila. Vor fi bransate, in aceasta etapa 605 de locuinte individuale. Conducta folosita
pentru bransamente va fi montata sub adancimea de inghet si va avea urmatoarele caracteristici: PEID,
PN10, De 25 mm. Lungimea totala a conductei va fi L = 3.025 ml.

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie in caz de incendiu au fost prevazut un numar de 72 de


hidranti supraterani cu Dn 80 mm si racorduri tip B, impartiti in functie de diametrul conductelor pe care
vor fi montati dupa cum urmeaza:

Hidranti
Nr. diametru Nr.
Crt. Buc.
1 De110 46
2 De125 26
Total = 72

Hidrantii supraterani vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de
zidul cladirilor pe care le protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de
alimentare cu apa.
Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei teu redus si a unei
conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet. Dupa teu se va
amplasa o vana montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectie. Dupa vana se monteaza, o
dala de beton simpu, in care se amplaseaza cotul cu picior al hidrantului.
Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim
1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.
La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:
evitarea introducerii de pamant sau pietre;
asezarea talpii cotului pe un radier de
beton;
constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de
golire.
Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat.
Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de
15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosimea intre
15-30 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu
straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de
fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza
intre 1.0 – 1.5 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.
La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare
avertizare din polietilena de culoarea albastra.
In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost
confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii
perturbarii bunei functionari a acestora.
Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu
21 | P a g e
anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de
tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare si Caietelor de Sarcini .
Dupa executarea pozarii conductelor se vor realiza probele de presiune conform Caietelor de
Sarcini. Proba de presiune se va realiza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a
putea examina efectiv tronsonul de conducta supusa probei si, in special, toate imbinarile care vor trebui
sa ramana descoperite. Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, in
special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata de
antreprenor pe masura avansarii lucrarilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuratia
santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500
m; cu cat tronsonul supus probei este mai mare, ca atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi
de apa.
Inainte de punerea definitiva in functiune a retelei de apa potabila, ca si dupa orice reparatie
efectuata pe o conducta de apa, se va dezinfecta reteaua inainte de distribuirea apei la consumatori.
Dezinfectarea se poate efectua fie cu clor, fie cu permanganat de potasiu. Ea se face imediat dupa
spalare, pe tronsoane separate de restul retelei.
Este absolut necesar sa se respecte un timp de contact minim pentru operatia de dezinfectie; acest
timp de contact depinde de produsul utilizat si de doza introdusa.
Solutia se mentine in retea 24 h dupa care se evacueaza prin robinetele de golire si se procedeaza
la o noua spalare cu apa.
Spalarea se considera terminata in momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se
incadreaza in limitele admise.
Dupa terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizalor fizico-chimice si bacteriologice.
Se recomanda ca evacuarea apei provenite de la dezinfectarea retelei in reteaua de canalizare sa se
faca cu luarea masurilor necesare de neutralizarea clorului.
In cazul in care dezinfectia si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai mare de
3 zile sau in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu
indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta.
Daca s-au respectat toate conditiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de transport, sigur,
economic si durabil.

LUCRARI SPECIALE
Sistem de alimentare cu apa satele Goleasca si Uiesti:
Subtraversari
Pe traseul retelei de distributie apa potabila a fost necesara prevederea unui numar de 7 de subtraversari de drumuri
modernizate dupa cum urmeaza:
denumire intre noduri L(m) subtraverseaza Tip material/diametru tub protectie
subtraversare conducta
Sb.1 RD51-CS1 12 DJ412C foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De110mm
Sb.2 RD634-CSA1 12 DJ412C foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.3 CSG3-RD141 12 DJ412C foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.4 CS6-CSG7 33 DC 191 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De110mm
Sb.5 CS7-RD71 10 DC 191 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De110mm

22 | P a g e
Sb.6 RD34-RD362 9 DRUM 8 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.7 RD554-RD728 12 DRUM 7 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.8 RD175 21 DRUM foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De125mm
Sb.9 RD267-RD159 8 DRUM 5 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.10 RD727-RD494 12 DRUM 4 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.11 RD364-CS3 20 DRUM 1 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.12 RD517 12 DRUM 1 foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm
Sb.13 RD416-CSG10 29 PARAU foraj orizontal PEID, OL 44.2, DN 219 x 8
De90mm

In cazul subtraversarilor, conductele de distributie vor fi pozate la adancimea de peste 1.5 m sub
axul drumului si vor fi protejate in tub metalic cu diametrul Dn conducta+100 mm, conform STAS 9312-87.
Subtraversarile vor fi realizate cu foraj orizontal. Pentru fiecare subtraversare,pe partea de unde se
realizeaza presiunea, se va executa un camin cu rol de colectare/observatie, realizat din beton.
Supratraversari

denumire intre noduri L(m) supratraverseaza material/diametru conducta tub protectie

Sp.1 RD66-RD276 201 PARAU PEID, De110mm OL 44.2, DN 219 x 8

Desfacere – refacere podete si platforme betonate


Pentru pozarea conductelor de distributie si a conductelor de bransament este necesara efectuarea
unor lucrari de desfacere si refacere a podetelor de acces in gospodarii si a unor platforme betonate.

e) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum


Necesarul de utilitati pentru varianta propusa

Analiza de consum a energiei electrice:


NR. NR. DENUMIRE Nr. Putere Putere Putere in Numar de Energie Energie

ore de
unitara instalata functiune consumata consumata
CRT. OB. CONSUMATOR buc. functionare
(kW) (kW) (kW) kWh/zi [kWh/an]
[ore/zi]

1 Ob.3 Pompa submersibila 1 5,000 10,00 10,00 14 70,0 25550


foraj (Q=3,4l/s,
H=33mCA, P=5KW
2 Ob.4 Grup de pompare 1 15,000 15,00 15,00 14 210,0 76650
(3A+1R) Q=7,5 l/s,
H=40mcA
3 Ob.4 Pompa dozatoare 1 0,058 0,06 0,06 14 0,8 296
hipoclorit

23 | P a g e
Corpuri iluminat
4 Ob.4 exterior(corpuri 4 0,250 1,00 1,00 6 6,0 2190
iluminat montate pe
stalpi metalici)

Corpuri iluminat
5 Ob.4 interior(container 1 0,200 0,20 0,20 6 1,2 438
administrativ si
dezinfectie)
6 Ob.4 Radiatoare electrice 1 2,000 2,00 2,00 12 24,0 2880

(incalzire containere)
TOTAL 28,26 28,26 - 312,0 108004

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati


Necesarul de energie electrica pentru alimentarea gospodariilor de apa va fi asigurat prin
intermediul unui bransament la reteaua electrica din zona.

f) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului


Protectia aerului
Se recomanda ca circulatia utilajelor in timpul executiei sa se faca la viteze reduse pentru a nu
antrena cantitati mari de praf si pulberi.
Daca in timpul executiei se constata, la manipularea materialelor, emisii de pulberi in suspensie, se
va proceda la o umezire corespunzatoare inainte de manipulare.
In concluzie, emisiile de poluanti in aer se incadreaza in limitele ordinului MAPPM 462/93 si STAS
12574/87.
Protectie impotriva radiatiilor
La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui potentiale surse de
radiatii.
Protectia solului si a subsolului
In regim de functionare normala, retelele de canalizare menajera nu reprezinta surse de poluare a
solului si subsolului, acestea fiind realizate din materiale care corespund din punct de vedere calitativ cu
normele CEN, DIN, ISO, UNI si care au agrementul tehnic MLPTL, precum si avizul Ministerului Sanatatii.
Principalul impact al lucrarilor aferente investitiei „INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA
IN SATELE GOLEASCA, UIESTI, OBEDENI SI ANGHELESTI, COMUNA BUCSANI, JUDETUL
GIURGIU” se inregistreaza in perioada de executie a acestora, prin efectuarea sapaturilor necesare
pentru realizarea:
 santului de pozare a tuburilor din PEID;
 a gropilor poligonale pentru realizarea constructiilor auxiliare de pe traseul conductei de
alimentare cu apa;
In perioada de executie se vor face verificari periodice si ori de cate ori se considera necesar, al
utilajelor utilizate, iar in perioada de exploatare se vor face verificari periodice ale retelei de canalizare
menajera.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarile cu potential de agresare a mediului (terasamente, instalatii, montaj, tuburi de PEID,
confectii metalice si betoane armate) vor fi in intravilan si nesemnificative, avand in vedere aria lor de
dispersie, iar in extravilan insignifiante din aceleasi motive.
Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand
elemente de genofond protejate endemice sau rareori situri in conservare.

24 | P a g e
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.
Prevederi pentru monitorizarea mediului
Consideram ca nu sunt necesare dotari si masuri speciale de supraveghere a calitatii mediului si
monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului, in ceea ce priveste reteaua de canalizare menajera
deoarece in conditii de functionare normala aceasta nu va afecta factorii de mediu.

25 | P a g e
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE
Nr Anul I Anul II Anul III
Denumire activitate total
Nr. de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
crt luni
1 Obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinere teren 0

1.2 Amenajarea terenului 0

1.3 Amenajarea pentru protectia 0


mediului
2 Asigurarea utilitatilor 6 1 1 1 1 1 1
necesare
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 4 1 1 1 1

3.2 Obtinere avize si acorduri 5 1 1 1 1 1

3.3 Proiectare si inginerie 6 1 1 1 1 1 1

3.4 Oganizarea procedurilor de 7 1 1 1 1 1 1 1


achizitie
3.5 Consultanta 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.6 Asistenta tehnica 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Investitia de baza 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Constructii si instalatii 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 Montaj utilaj tehnologic 6 1 1 1 1 1 1

26 | P a g e
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 7
si functionale cu montaj 1 1 1 1 1 1 1
4.4 Dotari 2 1 1

5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 6 1 1 1 1 1 1

5.1.1 - lucrari de constructii 5 1 1 1 1 1


- cheltuieli conexe organizarii
5.1.2 de 3 1 1 1
santier
5.2 Comisioane, cote taxe 5 1 1 1 1 1

5.3 Diverse si neprevazute 8 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de 2


exploatare 1 1
6.2 Probe tehnologice si teste 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant


Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

27 | P a g e
(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA A DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii „INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN
SATELE OBEDENI, UIESTI,GOLEASCA SI ANGHELESTI, COMUNA BUCSANI JUD GIURGIU ” in mii lei/mii
euro la cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala
Total capitolul 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 107,164 23,858 21,433 128,597 28,630
obiectivului
Total capitolul 2 107,164 23,858 21,433 128,597 28,630
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 60,640 13,500 12,130 72,770 16,200
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 11,450 2,550 0,000 11,450 2,550
autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 127,130 28,300 25,420 152,550 33,960
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 22,280 4,960 4,460 26,740 5,960


3.6 Asistenta tehnica 33,410 7,440 6,680 40,090 8,930
Total capitolul 3 254,910 56,750 48,690 303,600 67,600
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.014,062 893,625 802,809 4.816,871 1.072,351
4.1.1 DEVIZ OBIECT I - CAPTARE CU PUTURI 235,796 52,495 47,159 282,955 62,994
FORATE
4.1.2 DEVIZ OBIECT II - ADUCTIUNE APA DE LA 13,803 3,073 2,760 16,563 3,689
PUTURILE FORATE
4.1.3 DEVIZ PE OBIECT III -GOSPODARIE DE 172,359 38,372 34,470 206,829 46,046
APA
4.1.4 DEVIZ PE OBIECT IV - RETEA DE 2.031,178 452,186 406,235 2.437,413 542,623
DISTRIBUTIE APA POTABILA
4.1.6 DEVIZ PE OBIECT VI - BRANSAMENTE 753,526 167,752 150,705 904,231 201,302
CONSUMATORI
4.1.7 DEVIZ PE OBIECT VII - SUBTRAVERSARI 121,676 27,088 24,335 146,011 32,506
4.1.8 DEVIZ PE OBIECT VIII - 131,217 29,212 26,244 157,461 35,055
SUPRATRAVERSARI

28 | P a g e
4.1.9 DEVIZ PE OBIECT IX - DESFACERE - 302,510 67,346 60,502 363,012 80,815
REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT)
4.1.10 DEVIZ PE OBIECT X - DESFACERE- 35,840 7,979 7,168 43,008 9,575
REFACERE RIGOLE BETONATE
DEVIZ PE OBIECT XI - DESFACERE -
4.1.11 REFACERE PLATFORME BETONATE SI 216,157 48,122 43,231 259,388 57,746
PODETE
4.2 Montaj utilaj tehnologic 34,483 7,677 6,898 41,381 9,212
4.2.1 DEVIZ OBIECT I - CAPTARE CU PUTURI 7,284 1,622 1,457 8,741 1,946
FORATE
4.2.2 DEVIZ PE OBIECT III -GOSPODARIE DE 27,199 6,055 5,441 32,640 7,266
APA
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 400,906 89,250 80,181 481,087 107,100
functionale cu montaj
4.3.1 DEVIZ OBIECT I - CAPTARE CU PUTURI 46,268 10,300 9,254 55,522 12,360
FORATE
4.3.2 DEVIZ PE OBIECT III -GOSPODARIE DE 354,638 78,950 70,927 425,565 94,740
APA
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 Dotari 10,426 2,321 2,085 12,511 2,785
4.5.1 DEVIZ PE OBIECT III -GOSPODARIE DE 10,426 2,321 2,085 12,511 2,785
APA
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total capitolul 4 4.459,877 992,873 891,973 5.351,850 1.191,448
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 97,070 21,610 19,410 116,480 25,930
5.1.1 - lucrari de constructii 72,810 16,210 14,560 87,370 19,450
5.1.2 - cheltuieli conexe organizarii de santier 24,260 5,400 4,850 29,110 6,480

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54,980 12,240 0,000 54,980 12,240
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 337,520 75,140 67,500 405,020 90,170
Total capitolul 5 489,570 108,990 86,910 576,480 128,340
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total capitolul 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 5.311,521 1.182,471 1.049,006 6.360,527 1.416,018


Din care C+M 4.228,519 941,370 845,700 5.074,219 1.129,643
Proiectant, Beneficiar,

COMUNA BUCSANI, JUDETUL


S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. GIURGIU

29 | P a g e
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Valoare fara TVA Valoare inclusiv


Nr. Specificatie TVA TVA
crt. mii lei mii mii lei mii lei mii euro
euro
0 1 2 3 4 5 6
1.1 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 Alimentare cu energie electrica 99,916 22,244 19,983 119,899 26,693
Evaluare Nr. 2.1 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica 99,916 22,244 19,983 119,899 26,693
gospodarie de apa

1.5 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6 Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7 Drumuri de acces 7,248 1,614 1,450 8,698 1,937
1.8 Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.9 Cheltuieli aferente racordarii la utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 107,164 23,858 21,433 128,597 28,630

Evaluare Nr. 2.1 a Cap 2 Alimentare cu energie electrica gospodarie de apa

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 0,51 449 228,99
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 9,00 11 99,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren mijlociu

30 | P a g e
Asim- Umpluturi in santuri pentru cablurile
1.3 electrice, ca substrat, strat de protectie, strat de mc 12,00 67 804,00
izolare, executate cu: nisip

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.4 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 57,60 4 230,40
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a


umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100mc 0,58 314 182,12
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de
1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 6,00 9 54,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.
Transport rutier al apei cu autovehic.
1.7 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 6,00 16 96,00
pentru udarea volumului de umplutura)
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante
de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.8 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 14,00 270 3780,00
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)
1.9 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 21,00 11 231,00
autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)
1.10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 22,00 16 352,00
cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)
TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 6058

2. Instalatii electrice
Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


2.1 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 110,00 157 17270,00
pe fundul canalelor- cablu medie tensiune XLPE
3x A2XSRY 1x185/25

TOTAL INSTALATII ELECTRICE (ROTUNJIT) 17270

3. PROCURARE ECHIPAMENTE
3.1 Post TRAFO 63 kVA buc 1,00 67379 67379,00
3.2 Bloc masurare si protectie trifazata buc 1,00 2246 2246,00
TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 69625

4. MONTAJ ECHIPAMENTE
4.1 Montaj post trafo buc 1,00 6738 6738,00
4.2 Montaj BMPT buc 1,00 225 225,00
TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 6963

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 99916

31 | P a g e
Evaluare Nr. 2.3 a Cap 2 Drum acces din balast gospodarie de apa

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. CONSTRUCTII
Strat de agregate naturale cilindrate, avand
1.1 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, mc 40,00 54 2160,00
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica:
balast

1.2 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 68,00 16 1088,00

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (balast)

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta

1.3 pentru drumuri, cu asternere mecanica mc 40,00 76 3040,00


executate cu impanare si innoroire;

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor

1.4 cu autobasculanta pe dist.= 25 km (piatra tona 60,00 16 960,00


sparta)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 7248

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 7248

32 | P a g e
Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Nr. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv


Specificatie TVA)
crt.
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 Cheltuieli pentru studii de teren 60,640 13,500 12,130 72,770 16,200
1.1 Studiu geotehnic 6,740 1,500 1,350 8,090 1,800
1.2 Studiu topografic 47,160 10,500 9,430 56,590 12,600
1.3 Studiu hidrologic 6,740 1,500 1,350 8,090 1,800
2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, 11,450 2,550 0,000 11,450 2,550
acorduri si autorizatii
2.1 Obtinere/prelungirea valabilitatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
certificatului de urbanism
Obtinerea/ prelungirea valabilitatii
2.2 autorizatiei de construire/ desfiintare, 1,120 0,250 0,000 1,120 0,250
obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru
racorduri si bransamente la retele 6,740 1,500 0,000 6,740 1,500
2.3 publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie,
etc
2.4 Obtinere aviz sanitar, sanitar - veterinar 0,900 0,200 0,000 0,900 0,200
si fitosanitar
2.5 Obtinerea certificatului de nomenclatura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
stradala si adresa
Intocmirea documentatiei, obtinerea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.6 numarului Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in Cartea Funciara

2.7 Obtinerea avizului PSI 0,670 0,150 0,000 0,670 0,150


2.8 Obtinerea acordului de mediu 1,120 0,250 0,000 1,120 0,250
2.9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate 0,900 0,200 0,000 0,900 0,200
prin lege
3 Proiectare si inginerie 127,130 28,300 25,420 152,550 33,960
3.1 Cheltuieli pentru elaborarea tuturor 124,880 27,800 24,970 149,850 33,360
fazelor de proiectare
3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.2 Studiu de fezabilitate 31,760 7,070 6,350 38,110 8,480
3.1.3 Proiect tehnic 76,270 16,980 15,250 91,520 20,380
3.1.4 Detalii de executie 14,600 3,250 2,920 17,520 3,900
3.1.5 Verificarea tehnica a proiectarii 2,250 0,500 0,450 2,700 0,600
3.1.6 Elaborarea certificatului de performanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
energetica a cladirii

33 | P a g e
Documentatii necesare pentru obtinerea 2,250 0,500 0,450 2,700 0,600

3,2 acordurilor avizelor si autorizatiilor


aferente obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru expertiza tehnica

efectuata pentru constructii incepute si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


3,3 neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc)

3,3 Cheltuieli pentru efectuarea auditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Cheltuieli pentru consultanta 22,280 4,960 4,460 26,740 5,960


Plata serviciilor de consultanta la
5.1 elaborarea memoriului justificativ, 11,140 2,480 2,230 13,370 2,980
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare
Plata serviciilor de consultanta in 11,140 2,480 2,230 13,370 2,980
5.2 domeniul managementului investitiei sau
administrarea contractului de executie

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica 33,410 7,440 6,680 40,090 8,930


Asistenta tehnica din partea 25,060 5,580 5,010 30,070 6,700
6.1 proiectantului in cazul cand aceasta nu
intra in tarifarea proiectarii

Plata dirigintilor de santier desemnati de

autoritatea contractanta, autorizati 8,350 1,860 1,670 10,020 2,230


6.2 conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii

TOTAL DEVIZ FINANCIAR 254,910 56,750 48,690 303,600 67,600


Proiectant, Beneficiar,

COMUNA BUCSANI, JUDETUL


S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. GIURGIU

34 | P a g e
Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. Specificatie TVA) TVA)
crt. mii lei mii mii lei mii lei mii euro
euro
0 1 2 3 4 5 6
1 Organizare de santier 97,070 21,610 19,410 116,480 25,930
1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 72,810 16,210 14,560 87,370 19,450
organizarii de santier
1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 24,260 5,400 4,850 29,110 6,480

2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54,980 12,240 0,000 54,980 12,240

2.1 Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Cota aferenta Inspectoratului de stat in 29,600 6,590 0,000 29,600 6,590
2.2 constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
Cota pentru controlul statului in amenajarea 4,220 0,940 0,000 4,220 0,940
2.3 teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

2.4 Prime de asigurare din sarcina autoritatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
contractante
2.5 Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
conditiile legii
2.6 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 21,160 4,710 0,000 21,160 4,710

3 Cheltuieli diverse si neprevazute 337,520 75,140 67,500 405,020 90,170


TOTAL DEVIZ CAPITOL 5 489,570 108,990 86,910 576,480 128,340
Proiectant, Beneficiar,

COMUNA BUCSANI, JUDETUL


S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. GIURGIU

35 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1 - CAPTARE CU PUTURI FORATE in mii lei/mii euro la cursul BNR
de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv
TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 170,912 38,049 34,182 205,094 45,658
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 39,966 8,898 7,993 47,959 10,678
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 16,294 3,628 3,259 19,553 4,354
5.Instalatii sanitare 8,624 1,920 1,725 10,349 2,304
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 235,796 52,495 47,159 282,955 62,994
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente 7,284 1,622 1,457 8,741 1,946
tehnologice
TOTAL II 7,284 1,622 1,457 8,741 1,946
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 46,268 10,300 9,254 55,522 12,360
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 46,268 10,300 9,254 55,522 12,360

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 289,348 64,417 57,870 347,218 77,300


III)

36 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR.2 - ADUCTIUNE APA DE LA PUTURILE FORATE in mii lei/mii euro la
cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016

Valoare (fara TVA) TVA


Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii mii lei mii lei mii euro
euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 8,989 2,001 1,798 10,787 2,402
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)

3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 4,814 1,072 0,962 5,776 1,287
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 13,803 3,073 2,760 16,563 3,689
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 13,803 3,073 2,760 16,563 3,689


III)

37 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR.3 -GOSPODARIA DE APA in mii lei/mii euro la cursul
BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016

Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv


TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 33,042 7,357 6,607 39,649 8,829
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 89,385 19,899 17,876 107,261 23,879
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 38,372 8,542 7,674 46,046 10,250
5.Instalatii sanitare 11,560 2,574 2,313 13,873 3,088
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 172,359 38,372 34,470 206,829 46,046
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente 27,199 6,055 5,441 32,640 7,266
tehnologice
TOTAL II 27,199 6,055 5,441 32,640 7,266
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 354,638 78,950 70,927 425,565 94,740
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 10,426 2,321 2,085 12,511 2,785
TOTAL III 365,064 81,271 73,012 438,076 97,525

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 564,622 125,698 112,923 677,545 150,837


III)

38 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR.4 -RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA in mii lei/mii euro la cursul
BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv
TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 968,652 215,644 193,730 1162,382 258,772
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi arhitectură 171,005 38,069 34,201 205,206 45,682
(închideri exterioare, compartimentări,
finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 891,521 198,473 178,304 1069,825 238,169
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 2.031,178 452,186 406,235 2.437,413 542,623
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 2.031,178 452,186 406,235 2.437,413 542,623

39 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5 - BRANSAMENTE CONSUMATORI in mii lei/mii euro la cursul
BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 126,804 28,229 25,361 152,165 33,875
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 336,380 74,886 67,276 403,656 89,863
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 290,342 64,637 58,068 348,410 77,564
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 753,526 167,752 150,705 904,231 201,302
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 753,526 167,752 150,705 904,231 201,302


II+TOTAL III)

40 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 6 - SUBTRAVERSARI ALE RETELEI DE
DISTRIBUTIE REALIZATE PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SAU IN
CONDUCTA DE PROTECTIE DIN OTEL in mii lei/mii euro la cursul BNR de
4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii mii lei mii lei mii euro
euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 63,669 14,174 12,734 76,403 17,009
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 58,007 12,914 11,601 69,608 15,497
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 121,676 27,088 24,335 146,011 32,506
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 121,676 27,088 24,335 146,011 32,506


II+TOTAL III)

41 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7 - SUPRATRAVERSARI ALE RETELEI DE DISTRIBUTIE IN
CONDUCTA DE PROTECTIE DIN OTEL, ZOLATE SI PROTEJATE TERMIC in mii lei/mii euro la
cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 4,978 1,108 0,996 5,974 1,330
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 126,239 28,104 25,248 151,487 33,725
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 131,217 29,212 26,244 157,461 35,055
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 131,217 29,212 26,244 157,461 35,055


II+TOTAL III)

42 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 8 - DESFACERE -REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT) IN VEDEREA POZARII CONDUCTELOR in mii
lei/mii euro la cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 11,660 2,596 2,332 13,992 3,115
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 290,850 64,750 58,170 349,020 77,700
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 302,510 67,346 60,502 363,012 80,815
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 302,510 67,346 60,502 363,012 80,815


II+TOTAL III)

43 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 9 - DESFACERE-REFACERE RIGOLE BETONATE in mii lei/mii euro
la cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de 05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 35,840 7,979 7,168 43,008 9,575
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 35,840 7,979 7,168 43,008 9,575
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 35,840 7,979 7,168 43,008 9,575


II+TOTAL III)

44 | P a g e
DEVIZUL OBIECTULUI NR.10 - DESFACERE -REFACERE PLATFORME
BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES IN CURTI IN VEDEREA POZARII
CONDUCTELOR in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.4919 lei/euro din data de
05.05.2016
Nr. Denumirea capitolelor şi Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 27,400 6,100 5,480 32,880 7,320
2.Construcţii: rezistenţă (fundaţii,
structură de rezistenţă) şi 188,757 42,022 37,751 226,508 50,426
arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3.Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.Instalatii de incalzire, ventilare, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7.Instalaţii de alimentare cu gaze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
naturale
8.Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 216,157 48,122 43,231 259,388 57,746
II.MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
echipamente tehnologice
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III.PROCURARE
1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
1.1 Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice
1.2 Utilaje si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL I+TOTAL 216,157 48,122 43,231 259,388 57,746


II+TOTAL III)

45 | P a g e
EVALUAREA Nr. 1.1 A OBIECTULUI NR. 1 - CAPTARE CU PUTURI FORATE - LUCRARI
DE FORARE, TUBARE, CABINA FORAJ, INSTALATII TEHNOLOGICE(SANITARE),
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE INCLUSIV TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI
AUTOMATIZARE POMPE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 1,29 449 579,21
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii


limitate,avand peste 1 m latime,executata cu
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.2 adancime,cu evacuare manuala,la mc 23,00 11 253,00
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu
Asim- Umpluturi in santuri pentru cablurile
1.3 electrice, ca substrat, strat de protectie, strat mc 8,00 67 536,00
de izolare, executate cu: nisip

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 142,00 4 568,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 1,42 314 445,88
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 14,00 9 126,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,32 270 86,40
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

46 | P a g e
1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 48,00 11 528,00

autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 14,40 16 230,40

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 14,00 16 224,00


pentru udarea volumului de umplutura)

Realizare foraj hidraulic(H=100m) cu circulatie


1.11 inversa, avand coloana de exploatare din PVC , ml 135,00 1122 151470,00
filtru invers realizat din pietris margaritar,
decantor si centrori, etc

1.12 Transport utilaj realizare foraj ans 1,00 8984 8984,00

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 164031

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 47,00 6 282,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de0-
3m.

Turnarea betonului simplu marca C 8/10 (Bc

2.2 10/B 150) în straturi de 3—20 cm grosime, mc 2,000 292 584,00


pentru egalizări, pante, şape etc, la construcţii cu
înălţimea până la 35 m inclusiv

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) la construcţii cu mc 12,00 382 4584,00
înălţimea până la 35 m inclusiv în planşee
(grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii peste 10
cm

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 33,60 18 604,80


autobetoniera de5,5 mc dist.=25 km
Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru

2.5 beton armat, la construcţii executate în cofraje kg 1380,00 4 5520,00


glisantein ateliere pe santier, PC 52 D > 10 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente

de construcţii, exclusiv cele din construcţiile


2.6 executate în cofraje glisantela construcţii kg 1380,00 1 1380,00
executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din
bare fasonate având diametrul de 10 şi 12 mm,
în pereţi şi diafragme cu distantier din plastic

47 | P a g e
Confecţii metalice diverse înglobate total sau
2.7 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 500,00 7 3500,00
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

Capace din tablă striată de 5 mm grosime cu

2.8 intaritura din otel cornier de 50x5 mm si manere mp 1,62 225 364,50
din otel rotund, montate la canale de conducta

2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine buc 14,00 6 84,00

din tuburi beton la retele de conducte

Vopsitorii la balustrade,grile si parapete


2.10 metalice,executate cu email alchidic intr-un strat, mp 3,24 11 35,64
inclusiv grundul

2.11 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti tone 0,01 898 7,18
cu greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 16946

3.Instalatii electrice
3.1 Constructii din ol. montare in statii si posturi de kg 80,00 7 560,00

transf. suporturi,stelaje,canale etc. montare

Tub izolant, de protecţie, etanş, IPE, din

policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat


3.2 îngropat sau aparent, având diametrul exterior ml 0,800 18 14,40
de 50 mm, montat îngropat (teava de protectie
ø2” la trecerea cablurilor prin pereti )

3.3 Tub PVC(copex pentru cabluiri 16 mm), flexibil, ml 40,00 4 160,00

de protecţie, având diametrul de 16 mm

Legătură electrică (conexiune), între şirul de

cleme şi aparate sau între aparate, în tablouri,


3.4 panouri, pupitre, cu conductă tip cu secţiunea buc 2,00 90 180,00
pînă la 6 mmp, având lungimea de 0,51-1,5 m
(legarea pompei submersibile la tabloul de forta
si automatizare)

Conductă de legare la pămînt, a instalaţiei de

paratrăsnet sau a instalatiei de protectie prin


3.5 legarea la pamânt, montata în pământ, inclusiv ml 80,00 20 1600,00
săparea şi umplerea şanţului, conducta fiind din
bandă de oţel zincată, de 40x4 mm, montată în
teren uşor sau mijlociu

48 | P a g e
Conductă de oţel, pentru legarea la pămînt sau

la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice,


3.6 montata pe zid de cărămidă sau beton, conducta ml 20,00 11 220,00
fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4
mm

3.7 Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate m 18,00 81 1458,00

pentru legarea la pamant in teren normal

3.8 Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi buc 4,00 13 52,00


galvanizate m12x40
3.9 Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de buc 2,00 112 224,00
instalatii electrice la constructii
3.10 Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de buc 4,00 90 360,00
împămîntare

TOTAL INSTALATII ELECTRICE (ROTUNJIT) 4828

4.Instalatii sanitare
4.1 Procurare si montare cot 90º compresiune din buc 8,00 20 160,00
PEID, Pn10/16, De 63 mm
Procurare si montare teu compresiune de
4.2 derivatie cu filet interior FI, PEID, Pn 10/16, buc 4,000 36 144,00
De63/ 2"

4.3 Robinet cu sfera si maneta din otel , filet buc 8,00 530 4240,00
interior-exterior tip (F-M),Pn 10/16, Dn 2"
4.4 Filtru "Y", filet interior tip (F-F),Pn 10/16, Dn 50 buc 2,00 243 486,00
mm, Dn 2"
4.5 Contor multijet cu mecanism umed clasa B , buc 2,00 1123 2246,00
Qmax = 15 mc/h, Pn 10/16, Dn 50 mm, Dn 2"
4.6 Supapa de sens cu arc, filet interior tip (F-F) , buc 2,00 270 540,00
Pn 10/16, Dn 50 mm, Dn 2"
4.7 Racord compresiune cu filet exterior / metal, Pn buc 6,00 13 78,00
10, De63/2"
4.8 Teu egal compresiune ,Pn 10, De 63 mm buc 2,00 40 80,00
4.9 Teava PEID, PE100, SDR11, PN16 , De 63 mm ml 50,00 13 650,00

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 8624

5. Procurare echipamente
Pompa submersibila foraj (Q=3,4 l/s, H=33 m

5.1 CA, P=5KW inclusiv accesorii (cablu electric de buc 1,00 23808 23808,00
la tabloul electric de forta si automatizare pana
la pompa, electrozi de nivel)

49 | P a g e
Tablou forta si automatizare pompa submersibila

foraj avand urmatoarele functii (protectie la lipsa


5.2 apa, suprasarcina, supracurent , inclusiv 2 prize buc 1,000 22460 22460,00
etanse cu contact de protectie, 230V, 16A ,
montate in interiorul tabloului )

TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 46268

6. Montaj echipamente
Pompa submersibila foraj (Q=3,4 l/s, H=33 m

6.1 CA, P=5KW inclusiv accesorii (cablu electric de buc 1,00 1670 1670,00
la tabloul electric de forta si automatizare pana
la pompa, electrozi de nivel)

Tablou forta si automatizare pompa submersibila


foraj avand urmatoarele functii (protectie la lipsa
6.2 apa, suprasarcina, supracurent , inclusiv 2 prize buc 2,000 2807 5614,00
etanse cu contact de protectie, 230V, 16A ,
montate in interiorul tabloului )

TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 7284

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 247981

50 | P a g e
EVALUAREA Nr. 1.2 A OBIECTULUI NR. 1 - CAPTARE CU PUTURI FORATE -
IMPREJMUIRE ZONA DE PROTECTIE SANITARA CU REGIM SEVER INCLUSIV PORTI DE
ACCES

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz


1.1 inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu mc 24,00 11 264,00
evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc
in pamant cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2.00 teren mijlociu

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de


1.2 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,71 449 318,79
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 98,00 4 392,00
mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,98 314 307,72
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 10,00 9 90,00
compactarii mecanice, precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,14 270 37,80
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 21,00 11 231,00

autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

51 | P a g e
Transport rutier materiale,semifabricate cu
1.8 autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de tona 10,00 16 160,00
25 km (apa pentru udarea volumului de
umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 1801

2.Constructii
Turnarea betonului simplu marca C 8/10 în fundaţii
2.2 continue, izolate, socluri cu volum mai mare 3 mc, mc 11,00 292 3212,00
precum şi în ziduri de sprijin

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 26,400 18 475,20


autobetoniera de5,5 mc dist.=25 km
Împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu

panouri de gard din ramă de oţel rotund 0 16, mm


2.6 şi împletitură din sârmă de oţel zincată D= 2 mm ml 150,00 112 16800,00
cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la
coamă de 2,05 m

2.7 Porţi metalice rame din oţel profilat si cu mp 20,50 121 2480,50

impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile

2.8 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor tona 3,28 16 52,48

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 23020

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 24821

52 | P a g e
EVALUAREA Nr. 1.3 A OBIECTULUI NR. 1 - CAPTARE CU PUTURI FORATE - ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA SI AUTOMATIZARE(CABLURI SEMNAL) PUTURI FORATE(DIN
TABLOUL GENERAL AL GOSPODARIEI DE APA )

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 1,28 449 574,72
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 23,00 11 253,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

Asim- Umpluturi in santuri pentru cablurile


1.3 electrice, ca substrat, strat de protectie, strat de mc 30,00 67 2010,00
izolare, executate cu: nisip

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.4 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 144,00 4 576,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100mc 1,44 314 452,16
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 14,00 9 126,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.7 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 14,00 16 224,00
pentru udarea volumului de umplutura)

53 | P a g e
1.8 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 54,00 16 864,00

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 5080

2. Instalatii electrice
Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat
2.1 pe fundul canalelor - tip CYABY 5X6 ml 234,00 36 8424,00
mm²(alimentare tablouri pompe din tabloul
general de forta si automatizare al gospodariei
de apa TGFA- GA )

Cablu pentru instalaţii electrice de comandă,

semnalizări, blocări, montat liber prin aşezare


(fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor,
2.2 cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 ml 234,00 13 3042,00
mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp -tip
CSYEABY 5x1,5 mmp (intre tablourile pompelor
submersibile din puturi si tabloul general din
gospodaria de apa TGFA - GA)

TOTAL INSTALATII ELECTRICE (ROTUNJIT) 11466

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 16546

54 | P a g e
EVALUAREA Nr. 2.1 A OBIECTULUI NR.2 - ADUCTIUNE CU DIAMETRUL De 90 mm -
CONDUCTE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 1,39 449 624,11
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical, la mc 25,00 11 275,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 48,00 67 3216,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 138,00 4 552,00
mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 1,38 314 433,32
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 19,00 9 171,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 0,49 270 132,30
mc
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 73,50 11 808,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

55 | P a g e
1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 86,40 16 1382,40

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 19,00 16 304,00
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 7899

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 180,00 19 3420,00
SDR17, PN10, De 90 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 1,80 168 302,40
alimentare cu apa avand dn 80 mm
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond.
2.3 de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, PN10 m 180,00 1 180,00
avand De 90 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 180,00 1 180,00


sectiune conductor 0,5mm) de culoare albastra
pentru retele de alimentare cu apa

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 4082

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 11981

56 | P a g e
EVALUAREA Nr. 2.2 A OBIECTULUI NR.2 - ADUCTIUNE CU DIAMETRUL De 125 mm -
CONDUCTE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 0,18 449 80,82
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 3,00 11 33,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 7,00 67 469,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 17,00 4 68,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 0,17 314 53,38
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 2,00 9 18,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 0,07 270 18,90
mc
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

57 | P a g e
1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 10,50 11 115,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 12,60 16 201,60

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 2,00 16 32,00


pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 1090

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, m 20,00 31 620,00
PE100, SDR17, PN10, De125 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 0,20 258 51,60
alimentare cu apa avand dn 125 mm
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat
2.3 cond. de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, m 20,00 2 40,00
PN10 avand De 125 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100- m 20,00 1 20,00


150mm sectiune conductor 0,5mm) de culoare
albastra pentru retele de alimentare cu apa

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 732

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 1822

58 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.1 A OBIECTULUI NR.3 - REZERVOARE DE INMAGAZINARE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 1,13 449 507,37
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.2 adancime,cu evacuare manuala,la mc 20,00 11 220,00
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu
1.3 Finisarea manuala a taluzurilor in teren mijlociu 100 mp 0,71 337 239,27

1.4 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu 100 mp 0,86 225 193,50

denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

1.5 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva mc 12,00 54 648,00


si anticapilara, cu asternere mecanica(balastul de
sub fundatia rezervorului)

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.6 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 72,00 4 288,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a


umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
1.7 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,72 314 226,08
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de
1.8 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 7,00 9 63,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante
de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.9 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,88 270 237,60
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

59 | P a g e
1.10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 20,40 25 510,00

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast)

1.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 110,00 11 1210,00


autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)
Transport rutier materiale,semifabricate cu
1.12 autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de tona 7,00 16 112,00
25 km (apa pentru udarea volumului de
umplutura)
TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 4455

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 176,80 6 1060,80
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-
3m.
Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru
beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru
2.2 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 560,00 4 2240,00
radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8
mm
Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru
beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru
2.3 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 1125,00 4 4500,00
radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16
mm;
Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente
de construcţii, exclusiv cele din construcţiile
2.4 executate în cofraje glisante la construcţii kg 1168,00 4 4672,00
executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din
plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în
pereţi şi diafragme cu distantier din plastic

Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii


2.5 continue si radiere (plăci), distantier din mase kg 1685,00 1 1685,00
plastice

Turnarea betonului simplu marca


2.6 C16/20(Bc20/B250) în fundaţiile construcţiilor mc 21,00 292 6132,00
edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)
Turnarea betonului armat in elementele
construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje
2.7 glisante marca C20/C25 (Bc 25/B 350) în fundaţii mc 23,20 382 8862,40
continue, radiere şi pereţi cu grosime peste 30
cm;

2.8 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 106,08 18 1909,44


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
2.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,85 16 45,65

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 31107

3. Echipamente

60 | P a g e
Rezervor metalic modular cu dimensiunile

(diametru D=6,875 m, inaltime H=5,570 m) si


volumul V=200 mc pentru apa potabila echipat
cu:
- 1 X Dn 80 alimentare de la sursa (admisie apa
in rezervor)
- vana cu plutitor Dn 80 mm pe admisie
- 1 X Dn 100 mm racord tip A pentru alimentarea
directa a masinilor de pompieri
- 1 X Dn 150 mm racord distributie apa catre
consumatori cu sistem antivortex, vana fluture
Dn150 mm la iesire din rezervor si lira interioara
din conducta inox Dn 150 mm cu ventil de
3.1 dezamorsare pentru pastrarea rezervei buc 1,00 141046 141046,00
intangibile pentru incendiu ,
- 1 X Dn 150 mm racord incendiu catre reteaua
de distributie/statie de pompare cu sistem
antivortex si vana fluture Dn150 mm la iesire din
rezervor ,
- 1 X DN100 racord pentru golire rezervor cu
vana fluture Dn 100
- 1 X DN 200 racord conducta preaplin
- 1 X scara externa de acces cu platforma
- 1 X manometru hidrostatic calibrat pentru
vizionarea nivelului apei in rezervor
- sistem de ranforsare a rezervorului
- Izolatie termica
- plutitor cu rezistenta electrica contra inghetului

TOTAL ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 141046

4. Montaj echipamente
4.1 Recipiente metalice (rez. vase baz. )otel carbon tona 1,00 6738 6738,00

asambl,montate,fixare pe fundatii 1-5. t.

TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 6738

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 183346

61 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.2 A OBIECTULUI NR.3 - CONTAINER ADMINISTRATIV

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 0,13 449 58,37
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand peste 1 m latime,executata cu


taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.2 adancime,cu evacuare manuala,la mc 2,25 11 24,75
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

1.3 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, mc 11,56 54 624,28


antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica
(balastul de sub fundatia containerului)

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.4 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,14 270 37,83
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

1.5 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 21,00 11 231,00

autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

1.6 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 20,00 16 320,00

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 1296

2. Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 5,00 6 30,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-
3m.

62 | P a g e
Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru

beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru


2.2 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 382,00 4 1528,00
radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16
mm ;

Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii


2.3 continue si radiere (plăci), distantier din mase kg 382,00 1 382,00
plastice

Turnarea betonului simplu marca C 8/10 (Bc


2.4 10/B 150) în fundaţiile construcţiilor edilitare mc 1,23 292 359,16
(apeducte, canale, anexe etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.5 glisante marca C20/C25 (Bc 25)- P8/10 în mc 4,90 382 1871,80
fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime
pana in 30 cm;

2.6 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 14,71 18 264,78


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
2.7 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,38 16 6,11

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 4442

3. Procurare echipamente
Container din panouri sandwich cu spuma

poliuretanica la interior avand dimensiunile


(6,00x2,50x2,50m ) compartimentat conform plan
arhitectura si complet echipat cu: instalatiie
3.1 electrica iluminat si prize,corpuri de iluminat si buc 1,00 26951 26951,00
prize, lavoar cu baterie, vas WC cu rezervor,
instalatii sanitare de legatura intre obiecte,
sifoane de pardoseala in spatiul de depozitare si
grupul sanitar.

TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 26951

4. Montaj echipamente
4.1 Montaj container administrativ buc 1,00 2695 2695,00

TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 2695

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 35384

63 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.3 A OBIECTULUI NR.3 - STATIE DE CLORINARE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 0,13 449 58,37
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand peste 1 m latime,executata cu


taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.2 adancime,cu evacuare manuala,la mc 2,25 11 24,75
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

1.3 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, mc 11,56 54 624,28


antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica
(balastul de sub fundatia containerului)

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.4 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,14 270 37,83
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

1.5 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 21,00 11 231,00

autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

1.6 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 20,00 16 320,00

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 1296

2. Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 5,00 6 30,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-
3m.

64 | P a g e
Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru

beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru


2.2 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 382,00 4 1528,00
radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16
mm ;

Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii


2.3 continue si radiere (plăci), distantier din mase kg 382,00 1 382,00
plastice

Turnarea betonului simplu marca C 8/10 (Bc


2.4 10/B 150) în fundaţiile construcţiilor edilitare mc 1,23 292 359,16
(apeducte, canale, anexe etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.5 glisante marca C20/C25 (Bc 25)- P8/10 în mc 4,90 382 1871,80
fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime
pana in 30 cm;

2.6 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 14,71 18 264,78


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
2.7 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,38 16 6,11

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 4442

3.Instalatii sanitare
3.1 Vana cu sertar cauciucat Dn150 buc 1,00 1379 1378,65
3.2 Vana cu sertar cauciucat Dn80 buc 2,00 721 1441,72
3.3 Filtru Y din fonta, montaj cu flanse, Dn80mm buc 1,00 474 474,25
3.4 Teu egal PEID, PE100, SDR17, Pn10, buc 2,00 297 593,46
De160mm
3.5 Cot 90° PEID, PE100, SDR17, Pn10, De160mm buc 2,00 201 401,48
3.6 Adaptor PEID, PE100, SDR17, Pn10, De160mm buc 2,00 73 146,34

3.7 Adaptor PEID, PE100, SDR17, Pn10, De90mm buc 2,00 32 64,50
3.8 Flansa OL-Zn Dn150 buc 2,00 148 295,48
3.9 Flansa OL-Zn Dn80 buc 2,00 76 152,46
3.10 Reductie PEID, PE100, SDR17, Pn10, buc 2,00 116 232,32
De160/90mm
3.11 Teu bransament PEID, PE100, SDR17, Pn10, buc 1,00 127 127,12
De160/20mm

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 5308

4. Procurare echipamente

65 | P a g e
Container din panouri sandwich cu spuma

poliuretanica la interior avand dimensiunile


(6,00x2,50x2,50m ) compartimentat conform
4.1 plan arhitectura si complet echipat cu : instalatiie buc 1,00 29197 29197,00
electrica iluminat si prize,corpuri de iluminat si
prize,sifoN de pardoseala, lavoar, instalatii
sanitare de legatura pana la iesirea din container

4.2 Grup pompare format 4 pompe ( 3A+1R) , Qgrup ans 1,00 35935 35935,00
= 7,5 l/s , Hp = 40 mCA , P= 15 kW
4.3 Pompa incendiu , Q = 5 l/s , Hp = 40 mCA , ans 1,00 13476 13475,70
P= 6 kW
Instalatie de clorinare cu hipoclorit formata din

pompa dozare analogica cu microprocesor ,


debitmetru cu impuls Dn 100 mm , recipient clor
4.4 V= 100 l , tablou electric de automatizare , ans. 1,00 14599 14599,00
analizor clor, avand urmatoarele caracteristici :
frecventa injectie : 0 – 120 impulsuri/min, grad
protectie : IP65

TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 93207

5 Montaj echipamente
5.1 Montaj container administrativ buc 1,00 2920 2920,00
5.2 Montaj grup de pompare ans 1,00 3594 3594,00
5.3 Montaj instalatie de clorinare ans. 1,00 1460 1460,00
TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 7974

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 112227

66 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.4 A OBIECTULUI NR.3 - CONDUCTE TEHNOLOGICE IN INCINTA
GOSPODARIEI DE APA

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 1,20 449 538,80
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 21,00 11 231,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 38,00 67 2546,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 123,00 4 492,00
mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 1,23 314 386,22
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 16,00 9 144,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

1.7 de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe 100 0,39 270 105,30


pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 mc
la distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces)

1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 58,50 11 643,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

67 | P a g e
1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 68,40 16 1094,40

autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru tona 16,00 16 256,00
udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 6437

2.Instalatii sanitare
2.3 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 7,00 19 133,00
SDR17, PN10, De 90 mm
2.4 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 12,00 27 324,00
SDR17, PN10, De110 mm
2.5 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 37,00 31 1147,00
SDR17, PN10, De125 mm
2.13 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 0,07 168 11,76
alimentare cu apa avand dn 80 mm m
2.14 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 0,12 258 30,96
alimentare cu apa avand dn 100 mm m
2.15 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 0,37 303 112,11
alimentare cu apa avand dn 125 mm m
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond.
2.23 de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, PN10 m 7,00 1 7,00
avand De 90 mm

Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond.


2.24 de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, PN10 m 12,00 2 24,00
avand De 110 mm

Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond.


2.25 de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, PN10 m 37,00 2 74,00
avand De 125 mm

2.31 Tub PVC, De 110 m 45,00 7 315,00


2.32 Tub PVC, De 160 m 11,00 13 143,00
Procurare si montare banda avertizoare cu

2.35 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 56,00 1 56,00


sectiune conductor 0,5mm) de culoare albastra
pentru retele de alimentare cu apa

Procurare si montare banda avertizoare cu


2.36 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 56,00 1 56,00
sectiune conductor 0,5mm) de culoare maro pentru
retele de canalizare

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 2434

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 8871

68 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.5 A OBIECTULUI NR.3 - CAMINE DE VANE SI DE VIZITARE

Nr. Pretul
Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar Pretul total
Crt. (lei fara (lei fara TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,25 449 112,25
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 4,00 11 44,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii
0-2 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 21,00 4 84,00
mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,21 314 65,94
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 2,10 9 18,90
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,15 270 40,50
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 22,50 11 247,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 2,10 16 33,60
pentru udarea volumului de umplutura)

69 | P a g e
TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 647

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 49,00 6 294,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de0-
3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B

2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 0,33 292 96,36
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 3,00 382 1146,00
continue, radiere şi pereţi cu grosime până la
30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7,99 18 143,82

autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km

Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru

beton armat în elemente de construcţii turnate în


2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 380,00 4 1520,00
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente

de construcţii, exclusiv cele din construcţiile


executate în cofraje glisante la construcţii
2.6 executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din kg 380,00 1 380,00
bare fasonate având diametrul până la 18 mm
inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la 10 mm
inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu
distantier din plastic

Confecţii metalice diverse înglobate total sau


2.7 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 15,00 7 105,00
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 4,00 314 1256,00
piesa suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 20,00 6 120,00

tuburi beton la retele de conducte

2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti tona 0,10 898 89,80
cu greut.pina la 50 kg inclusiv

70 | P a g e
Camin de vizitare pentru canalizare Dint =1000
2.12 mm din elemente prefabircate cuprinzand element buc 3,00 3369 10107,00
de baza , element drept, placa acoperire, inel de
aducere la cota

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 15258

3.Instalatii sanitare
Instalatia hidraulica camin de sectorizare
3.1 incluzand :vana cu sertar cauciucat Dn100 -1buc, ans 1,00 3818 3818,00
adaptor pentru flansa De110 -2buc, flansa OL-Zn
Dn100 -2buc

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 3818

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 19723

EVALUAREA Nr. 3.6 A OBIECTULUI NR. 3 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI


AUTOMATIZARE(CABLURI SEMNAL) PUTURI FORATE(DIN TABLOUL GENERAL AL
GOSPODARIEI DE APA )

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 1,81 449 812,69
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

1.2 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,11 449 49,39
cu umiditate naturala descarcare in depozit
teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.3 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 32,00 11 352,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

71 | P a g e
Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m

adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului
1.4 de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu mc 2,00 11 22,00
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

Asim- Umpluturi in santuri pentru cablurile


1.5 electrice, ca substrat, strat de protectie, strat mc 30,60 67 2050,20
de izolare, executate cu: nisip

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.6 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 127,25 4 509,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg

a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.7 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100mc 1,27 314 398,78
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.8 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 13,00 9 117,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.9 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 13,00 16 208,00


pentru udarea volumului de umplutura)

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la

distante de : incarcare in autovehicul cu


1.10 incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 100 mc 0,42 270 112,10
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10
m (incarcarea pamant in exces)

Transportul rutier al pamantului sau molozului


1.11 cu autobasculanta dist.=10 km (pamant in tona 1,00 11 11,00
exces)

Transportul rutier al materialelor,


1.12 semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= tona 55,00 16 880,00
25km. (nisip)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 5522

2. Constructii
2.1 fundatie pahar stalp iluminat buc 4,00 2246 8984,00
2.2 fundatie pahar stalp paratraznet buc 1,00 2920 2920,00

72 | P a g e
TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 11904

3. Instalatii electrice
INSTALATII ELECTRICE - ILUMINAT EXTERIOR
Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.1 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 130,00 36 4680,00
pe fundul canalelor - tip CYABY
3X4mm²(iluminat exterior)

Cablu pentru energie electrică, montat cu

scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe


pod de cabluri, cablul având conducte cu
3.2 secţiunea pînă la 10 mmp, montat pe console m 32,00 13 416,00
fixate cu dibluri (bolţuri) metalice tip CYYF 3x2,5
mmp(iluminat exterior cablul din interiorul
stalpilor de iluminat)

3.3 Corp de iluminat montat pe stalp echipat cu o buc 4,00 1348 5392,00
sursa de lumina cu LED, 1X60W inclusiv brat
prindere pe stalp

3.4 Asim - Stalp metalic SI 8m in fundatie burata, buc 4,00 2695 10780,00

cu cutie de sigurante si derivatie inglobate

Conductă de legare la pămînt, a instalaţiei de

paratrăsnet sau a instalatiei de protectie prin


3.5 legarea la pamânt, montata în pământ, inclusiv m 110,00 18 1980,00
săparea şi umplerea şanţului, conducta fiind din
bandă de oţel zincată, de 40x4 mm, montată în
teren uşor sau mijlociu

Conductă de oţel, pentru legarea la pămînt sau

la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice,


3.6 montata pe zid de cărămidă sau beton, m 8,00 11 88,00
conducta fiind banda de otel, laminate la cald,
de 25x4 mm

INSTALATII ELECTRICE IMPOTRIVA TRASNETELOR SI DE LEGARE LA PAMANT


3.7 Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate m 27,00 90 2430,00

pentru legarea la pamant in teren normal

Conductă de legare la pămînt, a instalaţiei de

paratrăsnet sau a instalatiei de protectie prin


3.8 legarea la pamânt, montata în pământ, inclusiv m 100,00 18 1800,00
săparea şi umplerea şanţului, conducta fiind din
bandă de oţel zincată, de 40x4 mm, montată în
teren uşor sau mijlociu

73 | P a g e
Conductă de oţel, pentru legarea la pămînt sau

la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice,


3.9 montata pe zid de cărămidă sau beton, m 120,00 11 1320,00
conducta fiind banda de otel, laminate la cald,
de 25x4 mm

3.10 Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi buc 5,00 45 225,00


galvanizate m12x40
3.11 Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de buc 2,00 180 360,00
instalatii electrice la constructii
3.12 Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de buc 4,00 90 360,00
împămantare
3.13 Stalp beton armat precomp fundatie burata buc 1,00 2246 2246,00
teren normal

INSTALATII ELECTRICE - FORTA SI AUTOMATIZARE


Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.14 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 30,00 54 1620,00
pe fundul canalelor - tip CYABY4X10mm²(cablu
forta de la BMPT-TGFA/GA )

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.15 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 30,00 13 390,00
pe fundul canalelor - tip CYABY 3X4 mm²(cablu
forta de la TGFA/GA- TCSP/C )

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.16 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 10,00 12 120,00
pe fundul canalelor - tip CYABY 3X4 mm²(cablu
forta de la TGFA/GA-TCA)

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.17 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 30,00 54 1620,00
pe fundul canalelor - tip CYABY4X10 mm²(cablu
forta de la TGFA/GA-TFA /GP)

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.18 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 30,00 10 300,00
pe fundul canalelor - tip CYABY3X2,5
mm²(cablu forta de la TGFA/GA-TFA/IC)

74 | P a g e
Cablu pentru energie electrică, montat liber prin

aşezare (fără dispozitive de fixare), cablul având


3.19 conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp, montat m 40,00 13 520,00
pe fundul canalelor - tip CYABY 3X4 mm²(cablu
forta de la TGFA/GA-R)

Cablu pentru instalaţii electrice de comandă,

semnalizări, blocări, montat liber prin aşezare


3.20 (fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, m 25,00 18 450,00
cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1
mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp(cablu
semnal TFA /GP -R)

Cablu pentru instalaţii electrice de comandă,

semnalizări, blocări, montat liber prin aşezare


3.21 (fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, m 25,00 18 450,00
cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1
mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp(cablu
semnal TFA /GP -R)

3.22 Constructii din ol. montare in statii si posturi de kg 70,00 7 490,00

transf. suporturi,stelaje,canale etc. montare

3.23 Regulatori de nivel montati in rezervorul de buc 5,00 67 335,00


inmagazinare

TOTAL INSTALATII ELECTRICE (ROTUNJIT) 38372

4. Procurare echipamente
4.1 Tablou general de forta si automatizare buc 1,00 15722 15722,00
gospodarie de apa TGFA
4.2 Asim - Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare buc 1,75 8984 15722,00

TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 31444

5. Montaj echipamente
5.1 Tablou general de forta si automatizare buc 1,00 1572 1572,00
gospodarie de apa TGFA
5.2 Asim - Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare buc 2,25 898 2020,50

TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 3593

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 90835

75 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.7 A OBIECTULUI NR.3 - FOSA SEPTICA

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,11 449 49,39
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m


adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau
circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 2,00 11 22,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii
0-2 m teren mijlociu
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 5,00 4 20,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a


umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,05 314 15,70
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de
1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 0,50 9 4,50
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante
de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,12 270 32,40
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)
1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 18,00 11 198,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 0,50 16 8,00
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 350

2.Constructii

76 | P a g e
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 68,00 6 408,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de0-
3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B


2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 0,63 292 183,96
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe,
etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 4,00 382 1528,00
continue, radiere şi pereţi cu grosime până la
30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11,11 18 199,98


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru
beton armat în elemente de construcţii turnate în
2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 560,00 4 2240,00
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm
Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente
de construcţii, exclusiv cele din construcţiile
executate în cofraje glisante la construcţii
2.6 executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din kg 560,00 1 560,00
bare fasonate având diametrul până la 18 mm
inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la 10 mm
inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu
distantier din plastic
Confecţii metalice diverse înglobate total sau
2.7 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 20,00 7 140,00
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 1,00 314 314,00
piesa suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 5,00 6 30,00

tuburi beton la retele de conducte

2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti tona 0,03 898 26,94
cu greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 5631

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 5981

77 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.8 A OBIECTULUI NR.3 - AMENAJARE INCINTA

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
1.1 Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 mp 6,00 45 270,00
Nivelarea terenului natural si platformelor de

terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin


1.2 taierea damburilor si impingerea in goluri a 100 mp 6,00 157 942,00
pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe
senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2

Pregatirea platformei de pamant in vederea

asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni


1.3 nisip sau balast,prin nivelarea manuala si 100 mp 6,00 54 324,00
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

1.4 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva mc 120,00 54 6480,00


si anticapilara, cu asternere mecanica(balastul
pentru platforma)

1.5 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 204,00 16 3264,00

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (balast).

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 11280

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 11280

78 | P a g e
EVALUAREA Nr. 3.9 A OBIECTULUI NR.3 - IMPREJMUIRE ZONA DE PROTECTIE
SANITARA CU REGIM SEVER INCLUSIV PORTI DE ACCES

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.1 adancime,cu evacuare manuala,la mc 14,00 11 154,00
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2.00
teren mijlociu

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de


1.2 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,43 449 193,07
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 61,00 4 244,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,61 314 191,54
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 6,00 9 54,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante


de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,08 270 21,60
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)
1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 12,00 11 132,00

autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

Transport rutier materiale,semifabricate cu


1.8 autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de tona 6,00 16 96,00
25 km (apa pentru udarea volumului de
umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 1086

79 | P a g e
2.Constructii
Turnarea betonului simplu marca C 8/10 în
2.2 fundaţii continue, izolate, socluri cu volum mai mc 7,00 292 2044,00
mare 3 mc, precum şi în ziduri de sprijin

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 16,80 18 302,40


autobetoniera de5,5 mc dist.=25 km
Împrejmuiri din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu

panouri de gard din ramă de oţel rotund 0 16,


2.6 mm şi împletitură din sârmă de oţel zincată D= 2 ml 95,00 112 10640,00
mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu
înălţimea la coamă de 2,05 m

2.7 Porţi metalice rame din oţelprofilat si cu mp 10,25 121 1240,25

impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile

2.8 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2,05 16 32,80

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 14259

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 15345

EVALUAREA Nr. 3.10 A OBIECTULUI NR.3 - DOTARI

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1 Dotari pentru protectia muncii, interventii si reparatii
1.1 Casca protectie buc 2,00 44 88,00
1.2 Manusi protectie buc 2,00 39 78,00
1.3 Masca contra gazelor cu cartus polivalent buc 2,00 305 610,00
1.4 Salopeta doc buc 2,00 91 182,00
1.5 Costum valurit buc 2,00 411 822,00
1.6 Tarnacop buc 2,00 85 170,00
1.7 Cazma buc 2,00 94 188,00
1.8 Lopeti buc 2,00 225 450,00
1.9 Trusa scule buc 1,00 449 449,00
TOTAL (ROTUNJIT) 3037

80 | P a g e
2.Dotari PSI
2.1 Cheie racord buc 1,00 22 22,00
2.2 Furtun refulare buc 2,00 449 898,00
2.3 Teava refulatre cu robinet buc 2,00 90 180,00
2.4 Costume pompier buc 2,00 1348 2696,00
TOTAL (ROTUNJIT) 3796

3. Dotari container administrativ


3.1 Birou buc 1,00 449 449,00
3.2 Scaun buc 2,00 337 674,00
3.3 Calorifer electric din aluminiu, termostatat buc 2,00 1235 2470,00
mecanic 2 kW

TOTAL (ROTUNJIT) 3593

TOTAL DOTARI (LEI FARA TVA ) 10426

EVALUAREA Nr. 3.11 A OBIECTULUI NR.3 - GRUP ELECTROGEN

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)
0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 0,07 407 28,51
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
1.2 adancime,cu evacuare manuala,la mc 1,21 11 13,69
fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

Strat de agregate naturale cilindrate, avand


1.3 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, mc 6,11 54 331,50
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica
(balastul de sub fundatia containerului)

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante


de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.4 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,07 226 16,58
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)
1.5 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 11,00 11 124,43
autobasculanta dist.=10 km (pamant in exces)

81 | P a g e
1.6 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 10,00 16 158,37
cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 673

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 4,00 6 22,62
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-
3m.
Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru
beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru
2.2 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 252,00 4 969,21
radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16
mm ;
Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii
2.3 continue si radiere (plăci), distantier din mase kg 252,00 1 285,06
plastice
Turnarea betonului simplu marca C 8/10 (Bc
2.4 10/B 150) în fundaţiile construcţiilor edilitare mc 0,61 249 151,81
(apeducte, canale, anexe etc.)
Turnarea betonului armat in elementele
construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje
2.5 glisante marca C20/C25 (Bc 25)- P8/10 în mc 2,45 317 776,00
fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime
pana in 30 cm;
2.6 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7,34 18 132,85
autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
2.7 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,25 16 3,99
cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 2342

3. Procurare echipamente
3.1 Container din panouri sandwich cu spuma buc 1,00 27149 27148,80
poliuretanica la interior pentru grupul electrogen
3.2 Grup electrogen 30 kVA inclusiv accesorii buc 1,00 34841 34840,96
(carcasa, disjuntor etc )
TOTAL PROCURARE ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 61990

4. Montaj echipamente
4.1 Montaj container administrativ buc 1,00 2715 2715,00
4.2 Grup electrogen 30 kVA inclusiv accesorii buc 1,00 3484 3484,00
(carcasa, disjuntor etc )
TOTAL MONTAJ ECHIPAMENTE (ROTUNJIT) 6199

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 71204

82 | P a g e
EVALUAREA Nr. 4.1 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU
DIAMETRUL De 63 mm - CONDUCTE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 13,30 449 5971,70
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 235,00 11 2585,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 802,00 67 53734,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 905,00 4 3620,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg

a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 9,05 314 2841,70
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 171,00 9 1539,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la

distante de : incarcare in autovehicul cu 100


1.7 incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 8,12 270 2192,40
mc
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10
m (incarcarea pamant in exces)

83 | P a g e
1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 1218,00 11 13398,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 1443,60 16 23097,60

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 171,00 16 2736,00


pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 111715

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, m 3193,00 7 22351,00
PE100, SDR17, PN10, De 63 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 31,93 56 1788,08
alimentare cu apa avand dn 50 mm m
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat
2.3 cond. de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, m 3193,00 0,45 1436,85
PN10 avand De 63 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100- m 3193,00 1 3193,00


150mm sectiune conductor 0,5mm) de culoare
albastra pentru retele de alimentare cu apa

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 28769

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 140484

84 | P a g e
EVALUAREA Nr. 4.2 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU DIAMETRUL
De 63 mm -CAMINE DE VANE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,11 449 49,39
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 2,00 11 22,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii
0-2 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 7,00 4 28,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,07 314 21,98
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 0,70 9 6,30
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,08 270 21,60
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 12,00 11 132,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

85 | P a g e
Transport rutier al apei cu autovehic.
1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 0,70 16 11,20
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 292

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 55,00 6 308,55
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de0-
3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B

2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 0,27 292 78,83
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 3,00 382 1145,43
continue, radiere şi pereţi cu grosime până la
30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7,85 18 141,06

autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km

Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru

beton armat în elemente de construcţii turnate în


2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 714,00 4 2727,48
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente

de construcţii, exclusiv cele din construcţiile


executate în cofraje glisante la construcţii
2.6 executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din kg 714,00 1 799,68
bare fasonate având diametrul până la 18 mm
inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la 10 mm
inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu
distantier din plastic

Confecţii metalice diverse înglobate total sau


2.7 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 20,00 7 134,80
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 2,00 314 628,86
piesa suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 10,00 6 60,60

tuburi beton la retele de conducte

86 | P a g e
2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti tona 0,03 898 26,95
cu greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 6052

3.Instalatii sanitare
Vana de sectorizare montata in camin (V20, V21)
3.1 cuprinde: vana cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, buc 2,00 988 1976,00
adaptor pentru flansa De63 -2buc, flansa OL-Zn
Dn50 -2buc

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 1976

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 8320

EVALUAREA Nr. 4.3 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU


DIAMETRUL De 90 mm - CONDUCTE

Nr. Pretul Pretul


total
Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 60,32 449 27083,68
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 1064,00 11 11704,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 2079,00 67 139293,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 5962,00 4 23848,00
teren mijlociu

87 | P a g e
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 59,62 314 18720,68
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 804,00 9 7236,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 21,29 270 5748,30
mc
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 3193,50 11 35128,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 3742,20 16 59875,20

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 804,00 16 12864,00


pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 341501

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 7797,00 19 148143,00
SDR17, PN10, De 90 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 77,97 168 13098,96
alimentare cu apa avand dn 80 mm m
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat
2.3 cond. de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, m 7797,00 1 7797,00
PN10 avand De 90 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 7797,00 1 7797,00


sectiune conductor 0,5mm) de culoare albastra
pentru retele de alimentare cu apa

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 176836

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 518337

88 | P a g e
EVALUAREA Nr. 4.6 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU DIAMETRUL
De 90 mm -CAMINE DE VANE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu 100 mc 0,79 449 354,71
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg
2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 14,00 11 154,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 44,00 4 176,00
mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,44 314 138,16
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 4,40 9 39,60
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

1.6 de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe 100 mc 0,67 270 180,90


pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2
la distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 100,50 11 1105,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru tona 4,40 16 70,40
udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 2219

89 | P a g e
2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri

2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, mp 452,00 6 2712,00


la ziduri drepte avand inaltimea de0-3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B

2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 2,86 292 835,12
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 28,00 382 10696,00
continue, radiere şi pereţi cu grosime până la
30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 74,06 18 1333,08


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru

beton armat în elemente de construcţii turnate în


2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 4088,00 4 16352,00
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de

construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate


în cofraje glisante la construcţii executate la o
2.6 înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate kg 4088,00 1 4088,00
având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi
stâlpi şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv
scări şi podeşte) cu distantier din plastic

Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial

2.7 in betondin profile laminate, tabla, tabla striata, otel kg 145,00 7 1015,00
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 11,00 314 3454,00
piesa suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 55,00 6 330,00
tuburi beton la retele de conducte
2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu tona 0,25 898 224,50
greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 41040

3.Instalatii sanitare

90 | P a g e
Camin de sectorizare si golire
(CSG4,CSG5,CSG8,CSG9,CSG10) cuprinde:
vana cu sertar cauciucat Dn 80 - 1buc, vana cu
3.1 sertar cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa buc 5,00 2066 10330,00
De90 - 2buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc,
flansa OL-Zn Dn 80 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 90x63 -1buc
Camin de sectorizare si golire (CSG11) cuprinde:
vana cu sertar cauciucat Dn 80 - 2buc, vana cu
3.2 sertar cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa buc 1,00 2282 2282,00
De90 - 4buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc,
flansa OL-Zn Dn 80 -4buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 90x63 -1buc, teu egal 90 -1buc
Camin de sectorizare (CS3) cuprinde: vana cu
sertar cauciucat Dn50 -1buc, vana cu sertar
3.3 cauciucat Dn80 -1buc, adaptor pentru flansa De63 buc 1,00 1339 1339,00
-2buc, flansa OL-Zn Dn50 -2buc, , adaptor pentru
flansa De90 -2buc, flansa OL-Zn Dn80 -2buc, teu
redus 90/63 -1buc
Camin de sectorizare (CS7) cuprinde: vana cu
3.4 sertar cauciucat Dn50 -3buc, adaptor pentru flansa buc 1,00 1415 1415,00
De63 -6buc, flansa OL-Zn Dn50 -6buc, teu egal 63
-2buc, reductie 90/63 - 1 buc.
Camin de aerisire/dezaerisire (CA2) cuprinde:
3.5 vana cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, robinet
aerisire/dezaerisire Dn50 -1buc, adaptor pentru buc 1,00 2098 2098,00
flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu
redus 90x63 - 1buc
Camin de sectorizare si aerisire/dezaerisire (CSA5)
cuprinde: vana cu sertar cauciucat Dn80 -1buc,
vana cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, robinet
3.6 aerisire/dezaerisire Dn50 -1buc, adaptor pentru buc 1,00 2336 2336,00
flansa De90 -2buc, adaptor pentru flansa De63 -
1buc, flansa OL-Zn Dn80 - 2buc, flansa OL-Zn
Dn50 -1buc, teu redus 90/63 - 1buc
Vana de sectorizare montata in camin (V17)
3.7 cuprinde: vana cu sertar cauciucat Dn80 -1buc, buc 2,00 1199 2398,00
adaptor pentru flansa De90 -2buc, flansa OL-Zn
Dn80 -2buc
TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 19800

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 63059

91 | P a g e
EVALUAREA Nr. 4.4 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU
DIAMETRUL De 110 mm - CONDUCTE SI HIDRANTI

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 50,75 449 22786,75
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 896,00 11 9856,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren mijlociu

1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 1826,00 67 122342,00


canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 4909,00 4 19636,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 49,09 314 15414,26
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 674,00 9 6066,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 18,81 270 5078,70
mc
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 2821,50 11 31036,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

92 | P a g e
1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 3286,80 16 52588,80

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 674,00 16 10784,00
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 295589

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 5540,00 27 149580,00
SDR17, PN10, De110 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 55,40 0 0,00
alimentare cu apa avand dn 100 mm m
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat
2.3 cond. de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, m 5540,00 2 11080,00
PN10 avand De 110 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 5770,00 1 5770,00


sectiune conductor 0,5mm) de culoare albastra
pentru retele de alimentare cu apa

Hidranti supraterani Dn 80 mm
2.5 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 230,00 19 4370,00
SDR17, PN10, De 90 mm
2.6 Teu redus De 110/De 90 mm din PEID, PE100, buc 46,00 124 5704,00
SDR 17, Pn 10
2.7 Adaptor pentru flansa De 90 mm din PEID, buc 138,00 32 4416,00
PE100, SDR 17, Pn 10
2.8 Flansa din Ol -ZN Dn 80 mm pentru conducta din buc 138,00 76 10488,00
PEID, De 90 mm
2.9 Vana cu sertar cauciucat , montaj ingropat, Dn 80 buc 46,00 638 29348,00
mm
2.10 Cot cu picior pentru hidrant Dn 80 mm buc 46,00 267 12282,00
2.11 Cutie din fonta, carosabila, pentru tije vane cu Dn buc 46,00 223 10258,00
80 mm
2.12 Hidrant suprateran Dn 80mm, Pn 10, inalatime buc 46,00 2336 107456,00
2,12 m cu 2 racorduri tip B
2.13 Tija fixa actionare vana cu sertar cauciucat cu DN buc 46,00 124 5704,00
80 mm

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 356456

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 652045

93 | P a g e
EVALUAREA Nr. 4.5 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU DIAMETRUL De
110 mm -CAMINE DE VANE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-

1.1 0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu 100 mc 1,44 449 646,56
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 25,00 11 275,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

1.3 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform mc 90,00 4 360,00

10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

1.4 umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100 mc 0,90 314 282,60


grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 9,00 9 81,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :

1.6 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe 100 mc 1,13 270 305,10


pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la
distanta < 10 m (incarcarea pamant in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 169,50 11 1864,50


autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)
Transport rutier al apei cu autovehic.
1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa pentru tona 9,00 16 144,00
udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 3959

94 | P a g e
2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri

2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la mp 768,00 6 4608,00


ziduri drepte avand inaltimea de0-3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B

2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 4,24 292 1238,08
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)

Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor,

2.3 exclusiv cele executate in cofraje glisante marca mc 48,00 382 18336,00
C16/C20 (Bc 20) în fundaţii continue, radiere şi
pereţi cu grosime până la 30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 125,38 18 2256,84


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru

beton armat în elemente de construcţii turnate în


2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 8683,00 4 34732,00
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de

construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în


cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime
2.6 până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având kg 8683,00 1 8683,00
diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi
până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi
podeşte) cu distantier din plastic

Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial

2.7 in betondin profile laminate, tabla, tabla striata, otel kg 265,00 7 1855,00
beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa buc 24,00 314 7536,00
suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 120,00 6 720,00
tuburi beton la retele de conducte
2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu tona 0,55 898 493,90
greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 80459

3.Instalatii sanitare

95 | P a g e
Camin de sectorizare si golire (CSG1) cuprinde: vana

cu sertar cauciucat Dn 80 - 1buc, vana cu sertar cauciucat


3.1 Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De90 - 2buc, adaptor buc 1,00 2156 2156,00
pentru flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn 80 -2buc,
flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu redus 110x90 -1buc, teu
redus 110x63 -1buc

Camin de sectorizare si golire (CSG2) cuprinde: vana

3.2 cu sertar cauciucat Dn 100 - 1buc, vana cu sertar cauciucat buc 1,00 2134 2134,00
Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De110 - 2buc, adaptor
pentru flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn 100 -2buc,
flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu redus 110x63 -1buc

Camin de sectorizare si golire (CSG3) cuprinde: vana

cu sertar cauciucat Dn 100 - 1buc, vana cu sertar cauciucat


3.3 Dn 80 - 1buc, vana cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, adaptor buc 1,00 2556 2556,00
pentru flansa De110 - 2buc, adaptor pentru flansa De90 -
2buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn
100 -2buc, flansa OL-Zn Dn 80 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 110x90 -1buc, teu redus 110x63 -1buc

Camin de sectorizare si golire (CSG7) cuprinde: vana

cu sertar cauciucat Dn 100 - 1buc, vana cu sertar cauciucat


3.4 Dn 80 - 1buc, vana cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, adaptor buc 1,00 2655 2655,00
pentru flansa De110 - 2buc, adaptor pentru flansa De90 -
2buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn
100 -2buc, flansa OL-Zn Dn 80 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 110x63 -1buc, teu egal 110 -1buc

Camin de sectorizare (CS2, CS6) cuprinde: vana cu

3.5 sertar cauciucat Dn100 -1buc, vana cu sertar cauciucat buc 1,00 1932 1932,00
Dn80 -1buc,adaptor pentru flansa De110 -2buc, flansa OL-
Zn Dn100 -2buc ,adaptor pentru flansa De90 -2buc, flansa
OL-Zn Dn80 -2buc, teu redus 110/90 - 1buc

3.6 Camin de sectorizare (CS1) cuprinde: vana cu sertar buc 1,00 1132 1132,00
cauciucat Dn100 -2buc, adaptor pentru flansa De110 -
4buc,flansa OL-Zn Dn100 -4buc

Camin de sectorizare (CS5) cuprinde: vana cu sertar

cauciucat Dn100 -1buc, vana cu sertar cauciucat


Dn80 -1buc,adaptor pentru flansa De110 -2buc,
3.7 flansa OL-Zn Dn100 -2buc ,adaptor pentru flansa buc 1,00 1527 1527,00
De90 -2buc, flansa OL-Zn Dn80 -2buc, teu egal 110 -
1buc, reductie De125/110 - 1buc, reductie De 110/90
- 1 buc.

3.8 Camin de sectorizare (CG1) cuprinde: vana cu sertar buc 1,00 1258 1258,00

cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De63 -


1buc,flansa OL-Zn Dn50 -1buc , teu redus 110x63 -1buc

96 | P a g e
Camin de aerisire/dezaerisire (CSA4) cuprinde: vana

cu sertar cauciucat Dn100 -1buc, vana cu sertar


cauciucat Dn50 -1buc, robinet aerisire/dezaerisire
3.9 Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De110 -2buc, buc 1,00 2304 2304,00
flansa OL-Zn Dn100 -2buc, adaptor pentru flansa
De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu redus
110x63 - 1buc

Camin de aerisire/dezaerisire (CA1) cuprinde: vana

cu sertar cauciucat Dn50 -1buc, robinet


3.10 aerisire/dezaerisire Dn50 -1buc, adaptor pentru buc 1,00 2138 2138,00
flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu
redus 110x63 - 1buc

Vana de sectorizare montata in camin (V1,V2, V3.

V4, V5, V6, V7, V8. V13, V14, V15, V16, V19)
3.11 cuprinde: vana cu sertar cauciucat Dn100 -1buc, buc 13,00 1388 18044,00
adaptor pentru flansa De110 -2buc, flansa OL-Zn
Dn100 -2buc

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 37836

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 122254

EVALUAREA Nr. 4.6 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU


DIAMETRUL De 125 mm - CONDUCTE SI HIDRANTI

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 35,55 449 15961,95
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
1.2 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 627,00 11 6897,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire
etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv
adancime <1.5 m teren mijlociu
1.3 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 1316,00 67 88172,00
canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.4 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 3382,00 4 13528,00
teren mijlociu

97 | P a g e
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.5 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 33,82 314 10619,48
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.6 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 470,00 9 4230,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100


1.7 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 13,65 270 3685,50
mc
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

1.8 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 2047,50 11 22522,50

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

1.9 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 2368,80 16 37900,80

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.10 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 470,00 16 7520,00
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 211037

2.Instalatii sanitare
2.1 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 3907,00 31 121117,00
SDR17, PN10, De125 mm
2.2 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 39,07 258 10080,06
alimentare cu apa avand dn 125 mm
Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat
2.3 cond. de apa,din tub din PEID, PE100, SDR17, m 3907,00 2 7814,00
PN10 avand De 125 mm

Procurare si montare banda avertizoare cu

2.4 conductor din inox incorporat (latime 100-150mm m 4037,00 1 4037,00


sectiune conductor 0,5mm) de culoare albastra
pentru retele de alimentare cu apa

Hidranti supraterani Dn 80 mm
2.5 Procurare si montare conducte din PEID, PE100, m 130,00 19 2470,00
SDR17, PN10, De 90 mm
2.6 Teu redus De 125/De 90 mm din PEID, PE100, buc 26,00 184 4784,00
SDR 17, Pn 10

98 | P a g e
2.7 Adaptor pentru flansa De 90 mm din PEID, buc 78,00 32 2496,00
PE100, SDR 17, Pn 10
2.8 Flansa din Ol -ZN Dn 80 mm pentru conducta din buc 78,00 76 5928,00
PEID, De 90 mm
2.9 Vana cu sertar cauciucat , montaj ingropat, Dn 80 buc 26,00 638 16588,00
mm
2.10 Cot cu picior pentru hidrant Dn 80 mm buc 26,00 267 6942,00
2.11 Cutie din fonta, carosabila, pentru tije vane cu Dn buc 26,00 223 5798,00
80 mm
2.12 Hidrant suprateran Dn 80mm, Pn 10, inaltime buc 26,00 2336 60736,00
2,12 m cu 2 racorduri tip B
2.13 Tija fixa actionare vana cu sertar cauciucat cu DN buc 26,00 124 3224,00
80 mm

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 252014

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 463051

EVALUAREA Nr. 4.7 A OBIECTULUI NR. 4 -RETEA DE DISTRIBUTIE - CU DIAMETRUL De


125 mm -CAMINE DE VANE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 0,82 449 368,18
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 15,00 11 165,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m
teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mc 44,00 4 176,00
mijlociu

99 | P a g e
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 0,44 314 138,16
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 4,40 9 39,60
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal


1.6 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 0,72 270 194,40
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea pamant
in exces)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 108,00 11 1188,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

Transport rutier al apei cu autovehic.


1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 4,40 16 70,40
pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 2340

2.Constructii
Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri
2.1 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 470,00 6 2820,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de0-
3m.

Turnarea betonului simplu marcaC 8/10 (Bc 10/B

2.2 150) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la mc 3,26 292 951,92
construcţii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.3 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 29,00 382 11078,00
continue, radiere şi pereţi cu grosime până la
30 cm inclusiv;

2.4 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 77,42 18 1393,56

autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km

100 | P a g e
Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru

beton armat în elemente de construcţii turnate în


2.5 cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante kg 4425,00 4 17700,00
fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere
centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm

Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de

construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate


în cofraje glisante la construcţii executate la o
2.6 înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate kg 4425,00 1 4425,00
având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi
stâlpi şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv
scări şi podeşte) cu distantier din plastic

Confecţii metalice diverse înglobate total sau


2.7 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 150,00 7 1050,00
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

2.8 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 11,00 314 3454,00
piesa suport carosabil tip iii b
2.9 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din buc 55,00 6 330,00

tuburi beton la retele de conducte

2.10 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti tona 0,28 898 251,44
cu greut.pina la 50 kg inclusiv

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 43454

3.Instalatii sanitare
Camin de sectorizare (CS4) cuprinde: vana cu

3.1 sertar cauciucat Dn100 -1buc, adaptor pentru buc 1,00 1469 1469,00
flansa De125 -2buc, flansa OL-Zn Dn100 -2buc

Camin de sectorizare (CSG6) cuprinde: vana cu

sertar cauciucat Dn100 -1buc, vana cu sertar


3.2 cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa buc 1,00 1923 1923,00
De125 -2buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc,
flansa OL-Zn Dn100 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 125/63 -1buc

101 | P a g e
Camin de sectorizare (CSA1) cuprinde: vana cu

sertar cauciucat Dn100 -1buc, vana cu sertar


cauciucat Dn80 -1buc, , vana cu sertar cauciucat
Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De125 -2buc,
3.3 adaptor pentru flansa De90 -2buc, adaptor pentru buc 1,00 2830 2830,00
flansa De63 -1buc, flansa OL-Zn Dn100 -2buc,
flansa OL-Zn Dn80 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 125/63 -1buc, teu egal 125 -1buc,
teu egal 110 -1buc, reductie 125/90-1buc,
reductie 110/90 - 1 buc.

Camin de sectorizare (CSA2, CSA3) cuprinde:

vana cu sertar cauciucat Dn100 -1buc, , vana cu


3.4 sertar cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa buc 1,00 2605 2605,00
De125 -2buc, adaptor pentru flansa De63 -1buc,
flansa OL-Zn Dn100 -2buc, flansa OL-Zn Dn50 -
1buc, teu redus 125/63 -1buc

Camin de golire (CG2) cuprinde: vana cu sertar


3.5 cauciucat Dn50 -1buc, adaptor pentru flansa De63 buc 1,00 1617 1617,00
-1buc, flansa OL-Zn Dn50 -1buc, teu redus 125/
63 - 1buc

Vana de sectorizare montata in camin (V9,V10,

3.11 V11. V12, V18) cuprinde: vana cu sertar cauciucat buc 5,00 1478 7390,00
Dn100 -1buc, adaptor pentru flansa De125 -2buc,
flansa OL-Zn Dn100 -2buc

TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 17834

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 63628

102 | P a g e
EVALUAREA Nr. 5.1 A OBIECTULUI NR. 5 - BRANSAMENTE CONSUMATORI

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 mc 23,40 449 10506,60
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.2 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 11,11 449 4988,39
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii


limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
1.3 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 413,00 11 4543,00
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu
Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m
adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau
circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.4 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 196,00 11 2156,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlociu
1.5 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 687,00 67 46029,00
canalizare cu: nisip
Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
1.6 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 2477,00 4 9908,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a


umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
1.7 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 24,77 314 7777,78
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.8 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 316,00 9 2844,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante


de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
1.9 pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 100 mc 6,88 270 1857,60
categoria 2 la distanta < 10 m (incarcarea
pamant in exces)

103 | P a g e
1.10 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 1032,00 11 11352,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

1.11 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 1236,60 16 19785,60

cu autobasculanta pe dist.= 25km. (nisip)

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.12 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 316,00 16 5056,00


pentru udarea volumului de umplutura)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 126804

2. Contructii
2.1 Camin apometru din PEID cu instalatie, contor si buc 605,00 556 336380,00
capac termoizolat

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 336380

3. Instalatii sanitare
3.1 Teava PEID, PE100, SDR27.6, PN6, De 25 mm ml 3025,00 2 6050,00

3.2 Robinet de priza din otel cu bila, Pn10, D 20 mm buc 605,00 102 61710,00

3.3 Cutie pentru protectie robinet buc 605,00 89 53845,00


3.4 Tija de manevra robinet montat ingropat buc 605,00 107 64735,00
3.6 Mufa redusa de PEID, Pn10, De 32/25mm buc 605,00 8 4840,00
3.12 Colier de bransament De 125/32 buc 100,00 187 18700,00
3.13 Colier de bransament De 110/32 buc 363,00 134 48642,00
3.14 Colier de bransament De 90/32 buc 20,00 134 2680,00
3.15 Colier de bransament De 63/32 buc 122,00 100 12200,00
3.16 Racord compresiune cu filet, Pn 10 De 25 mm buc 1210,00 6 7260,00

3.17 Dop din PEID, Pn10, De25mm buc 605,00 11 6655,00


3.18 Banda de avertizare conducta de apa ml 3025,00 1 3025,00
TOTAL INSTALATII SANITARE (ROTUNJIT) 290342

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 753526

104 | P a g e
EVALUAREA Nr. 6.1 A OBIECTULUI NR. 6 - SUBTRAVERSARI ALE RETELEI DE
DISTRIBUTIE REALIZATE PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT IN CONDUCTA DE
PROTECTIE DIN OTEL

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70

1.1 mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100 0,99 449 444,51
hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de


1.2 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 3,98 449 1787,02
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren mc
catg 2

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m


1.3 latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la mc 70,00 11 770,00
fundatii, canale,subsoluri,drenuri, trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.4 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 17,00 11 187,00
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.5 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 700,00 4 2800,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100


1.6 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 7,00 314 2198,00
mc
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

105 | P a g e
Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.7 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 70,00 9 630,00
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.8 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 70,00 16 1120,00


pentru udarea volumului de umplutura)

Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de


1.9 prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din m 0,00 204 0,00
OL avand De 168 x 5 mm

Asim - Sapare tunel si introd concom a tevii de


1.10 prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei, teava din m 202,00 266 53732,00
OL avand De 219 x 6,3 mm

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 63669

2.Constructii
Tub de protectie din teava otel montare in sant.

2.2 sau la forajele orizontale la travers. drumuri si cf m 202,00 184 37168,00


pentru prot conductei 219x8mm

Camin de colectare din elemente prefabircate

2.9 cuprinzand element de baza , element drept Dint buc 13,00 1011 13143,00
=800 mm, placa acoperire

2.10 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 13,00 314 4082,00
piesa suport carosabil tip iii b
2.11 Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine buc 65,00 6 390,00

din tuburi beton la retele de conducte

2.12 Teava de legatura din OL De 60,3x3,6 mm m 104,00 31 3224,00


pentru scurgere

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 58007

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 121676

106 | P a g e
EVALUAREA Nr. 7.2 A OBIECTULUI NR. 7 - SUPRATRAVERSARI ALE RETELEI DE
DISTRIBUTIE SAU A CONDUCTEI DE ADUCTIUNE IN CONDUCTA DE PROTECTIE
DIN OTEL IZOLATE SI PROTEJATE TERMIC CU PILONI, CABLURI SI MASIVE DE
ANCORARE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. Terasamente
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 1,40 449 628,60
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m

adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau


circulara,avand latimea sau diametrul cercului de
1.2 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare mc 24,73 11 272,03
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat


1.3 uniform 10-30 cm. gros cu sfarim. bulg. teren mc 156,00 4 624,00
teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm


1.4 grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 100 mc 1,56 314 489,84
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de


1.5 stropire,pentru completarea umiditatii necesare mc 15,60 9 140,40
compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Transport rutier al apei cu autovehic.

1.6 speciale(cisterna,etc) pe dist de 25 km (apa tona 15,60 16 249,60


pentru udarea volumului de umplutura)

1.7 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 234,00 11 2574,00

autobasculanta dist.=10 km. (pamant in exces)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 4978

107 | P a g e
2.Constructii
Asim - Procurare si montare conducta din OL

pentru supratraversari De 219 x 8 mm izolata


2.2 termic cu spuma poliuretanica rigida si tabla m 201,00 344 69144,00
zincata in sistem legat, pentru montaj aerian
Dext = 315 mm

Asim - Procurare si montare cot la 45 preizolat


2.9 pentru conducta OL De 219 x 8 mm , Dext = buc 4,00 681 2724,00
315 mm

Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri


2.15 refolosibile, cu astereală din scânduri de mp 47,00 6 282,00
răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-
3m.

Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru

beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru


2.16 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 108,00 4 432,00
radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8
mm

Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru

beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru


2.17 fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi kg 1760,00 4 7040,00
radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16
mm ;

Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii


2.18 continue si radiere (plăci), distantier din mase kg 1868,00 1 1868,00
plastice

Turnarea betonului armat in elementele

construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje


2.19 glisante marca C16/C20 (Bc 20) în fundaţii mc 44,70 382 17075,40
continue, radiere şi pereţi cu grosime peste 30
cm;

2.20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 107,00 18 1926,00


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km
2.21 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 5,52 16 88,38

cu autobasculanta pe dist.= 25 km .

Confecţii metalice diverse înglobate total sau


2.22 parţial in betondin profile laminate, tabla, tabla kg 3656,00 7 25592,00
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

2.23 Ventil aerisire 1" buc 1,00 67 67,00


TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 126239

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 131217

108 | P a g e
EVALUAREA Nr. 8.1 A OBIECTULUI NR. 8 -DESFACERE -REFACERE SISTEM RUTIER
(ASFALT)

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. TERASAMENTE
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 4,32 449 1939,68
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante

1.2 de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100 mc 4,32 270 1166,40


pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren
categoria 2 la distanta < 10 m

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu


1.3 autobasculanta dist.=10 km. (moloz rezultat din tona 777,60 11 8553,60
spargere si desfacere)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 11660

2. CONSTRUCTII
Decaparea imbracamintilor asfaltice de pana la 3
2.1 cm grosime formate din: covoare asfaltice mp 800,00 9 7200,00
permanente, betoane asfaltice sau mortare
asfaltice;

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

2.2 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva mc 240,00 54 12960,00


si anticapilara, cu asternere mecanica: balast

2.3 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 408,00 16 6528,00

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (balast)

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta

2.4 pentru drumuri, cu asternere mecanica mc 120,00 76 9120,00


executate cu impanare si innoroire;

2.5 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 180,00 16 2880,00

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (piatra sparta)

109 | P a g e
Curatirea mecanica in vederea aplicarii

imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a


2.6 straturilor suport alcatuite din : macadam sau mp 800,00 0,45 360,00
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a

2.7 imbracamintilor existente in vvederea aplicarii 100 mp 8,00 157 1256,00


unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

2.8 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,80 16 12,80

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (amorsa)

2.9 Strat de legatura (binder) de criblura BAD 25 tona 96,00 314 30144,00
executata la cald cu asternere mecanica
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor

2.10 cu autobasculanta pe dist.= 25 km (binder BAD tona 96,00 16 1536,00


25)

Curatirea mecanica in vederea aplicarii

imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a


2.11 straturilor suport alcatuite din : macadam sau mp 800,00 0,45 360,00
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a

2.12 imbracamintilor existente in vederea aplicarii 100 mp 8,00 157 1256,00


unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

2.13 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 0,50 16 7,94

cu autobasculanta pe dist.= 25 km (amorsa)

Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate


2.14 marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm mp 800,00 270 216000,00
cu asternere mecanica

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor

2.15 cu autobasculanta pe dist.= 25 km (beton asfaltic tona 76,80 16 1228,80


BA16)

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 290850

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 302510

110 | P a g e
EVALUAREA Nr. 9.1 A OBIECTULUI NR. 9 -DESFACERE-REFACERE RIGOLE BETONATE

Nr. Pretul Pretul total


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar
(lei fara
Crt. (lei fara
TVA)
TVA)

0 1 2 3 4 5
1. CONSTRUCTII
Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe

1.1 suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, mc 74,80 76 5684,80


conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc,
executate in imbracamintea carosabila

1.2 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 180,20 11 1982,20


autobasculanta dist.=10 km.
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia

1.3 de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si mc 37,40 54 2019,60


anticapilara, cu asternere manuala;

1.4 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 67,00 16 1072,00

autobasculanta pe dist.= 25 km .

Turnarea betonului simplu marca.C16/C20 (Bc 20)


1.5 în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, mc 74,80 292 21841,60
pante, şape etc, la construcţii cu înălţimea până la
35 m inclusiv

1.6 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 180,00 18 3240,00


autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 35840

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 35840

111 | P a g e
EVALUAREA Nr. 10.1 A OBIECTULUI NR. 10 -DESFACERE -REFACERE PLATFORME
BETONATE, TROTUARE SI PODETE ACCES IN CURTI IN VEDEREA POZARII
CONDUCTELOR

Nr. Pretul Pretul


Categorie de lucrari/Capitolul de lucrari U.M. Cantitate unitar total (lei
Crt. (lei fara fara
TVA) TVA)

0 1 2 3 4 5
1. TERASAMENTE
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
1.1 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant 100 mc 10,15 449 4558,25
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren
catg 2
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante
1.2 de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal 100 mc 10,15 270 2741,04
pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren
categoria 2 la distanta < 10 m
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.3 autobasculanta dist.=10 km. (moloz rezultat din tona 1827,36 11 20100,96
spargere si desfacere)

TOTAL TERASAMENTE (ROTUNJIT) 27400

2. CONSTRUCTII
Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe
2.1 suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, mc 338,40 9 3045,60
conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc,
executate in imbracamintea carosabila
Strat de agregate naturale cilindrate, avand
2.2 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva mc 676,80 54 36547,20
si anticapilara, cu asternere manuala;
2.3 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 1218,24 16 19491,84
cu autobasculanta pe dist.= 25km. (balast,nisip)

Imbracaminte din beton de ciment(BCR 3,5) la


drumuri si strazi de clasa a 5-a, drumuri
2.4 industriale, agricole, forestiere si amilitae mp 2256,00 51 115056,00
acestora, alei, platforme de stationare si locuri de
parcare, executata din doua straturi (de rezistenta
si de uzura) si avand grosimea totala de : 15 cm;
2.5 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 812,00 18 14616,00
autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km

TOTAL CONSTRUCTII (ROTUNJIT) 188757

TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 216157

112 | P a g e
2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Anul I

Nr total
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
Nr.crt Denumire activitate de luni/ mii lei fara mii lei fara
activitate TVA fara TVA fara fara fara fara fara fara fara fara fara
TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Obtinere teren 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajarea pentru protectia 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
mediului

2 Asigurarea utilitatilor necesare 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,433
obiectivului
3 Proiectare si inginerie 18,935 44,360 26,168 46,650 46,650 3,033 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743
3.1 Studii de teren 4 18,193 18,193 0,000 18,193 18,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Obtinere avize si acorduri 5 0,000 0,000 0,000 2,290 2,290 2,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si inginerie 6 0,000 25,425 25,425 25,425 25,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Oganizarea procedurilor de achizitie 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743
3.6 Asistenta tehnica 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1 Constructii si instalatii 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
4.4 Dotari 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Alte cheltuieli 0,000 0,000 0,000 61,624 61,624 10,996 0,000 0,000 0,000 9,703 17,474 28,470
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,703 17,474 17,474

113 | P a g e
5.1.1 - lucrari de constructii 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,474 17,474
5.1.2 - cheltuieli conexe organizarii de 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,703 0,000 0,000
santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 5 0,000 0,000 0,000 10,996 10,996 10,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,996
creditului
5.3 Diverse si neprevazute 8 0,000 0,000 0,000 50,628 50,628 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1 Pregatirea personalului de 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL INVESTITIE (mii lei fara TVA) 18,935 44,360 26,168 108,274 108,274 14,029 0,743 0,743 0,743 10,446 18,217 50,646
C+M (mii lei fara TVA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,474 38,907

114 | P a g e
Anul II

Nr total
Nr.crt Denumire activitate de luni/ mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
activitate fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Obtinere teren 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajarea pentru protectia 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
mediului

2 Asigurarea utilitatilor necesare 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului
3 Proiectare si inginerie 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486
3.1 Studii de teren 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Obtinere avize si acorduri 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si inginerie 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Oganizarea procedurilor de achizitie 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743
3.6 Asistenta tehnica 23 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429
4.1 Constructii si instalatii 23 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429
4.2 Montaj utilaj tehnologic 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
4.4 Dotari 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Alte cheltuieli 10,996 0,000 9,703 17,474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 9,703 17,474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1 - lucrari de constructii 5 0,000 0,000 0,000 17,474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

115 | P a g e
5.1.2 - cheltuieli conexe organizarii de 3 0,000 0,000 9,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 5 10,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
creditului
5.3 Diverse si neprevazute 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1 Pregatirea personalului de 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL INVESTITIE (mii lei fara TVA) 222,911 211,915 221,618 229,389 211,915 211,915 211,915 211,915 211,915 211,915 211,915 211,915
C+M (mii lei fara TVA) 209,429 209,429 209,429 226,903 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429

116 | P a g e
Anul III

Nr total
mii lei
Nr.crt Denumire activitate de luni/ mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
activitate fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara TVA fara
TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Obtinere teren 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajarea pentru protectia 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
mediului

2 Asigurarea utilitatilor necesare 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,433 21,433 21,433 21,433 21,433
obiectivului
3 Proiectare si inginerie 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 27,911 30,201 3,033
3.1 Studii de teren 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Obtinere avize si acorduri 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,290 2,290
3.3 Proiectare si inginerie 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,425 25,425 0,000
3.4 Oganizarea procedurilor de achizitie 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 36 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743
3.6 Asistenta tehnica 23 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 0,000
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 209,429 209,429 209,429 209,429 278,156 285,053 285,053 285,053 285,053 291,308 291,308 0,000
4.1 Constructii si instalatii 23 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,897 6,897 6,897 6,897 6,897 6,897 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 7 0,000 0,000 0,000 0,000 68,727 68,727 68,727 68,727 68,727 68,727 68,727 0,000
functionale cu montaj
4.4 Dotari 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,256 6,256 0,000
5 Alte cheltuieli 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,628 50,628 50,628 68,102 77,805 50,628
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,474 27,177 0,000
5.1.1 - lucrari de constructii 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,474 17,474 0,000

117 | P a g e
5.1.2 - cheltuieli conexe organizarii de 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,703 0,000
santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
creditului
5.3 Diverse si neprevazute 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,628 50,628 50,628 50,628 50,628 50,628
6 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1 Pregatirea personalului de 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL INVESTITIE (mii lei fara TVA) 211,915 211,915 211,915 211,915 280,642 287,538 338,166 359,599 359,599 408,753 420,747 75,093
C+M (mii lei fara TVA) 209,429 209,429 209,429 209,429 209,429 216,326 216,326 237,759 237,759 255,233 255,233 21,433

118 | P a g e
(4) ANALIZA COST-BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINITIVAREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV


SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA
Proiectul privind infiintarea retelei de distributie a apei potabile corespunde nevoilor si
dorintelor cetatenilor si se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru
protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator.
Dintre obiectivele investitiei mentionam cateva pe care le consideram mai importante:
 asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila in
conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
 efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa si tratare a apei
dar si pentru canalizare si epurarea apelor uzate vor contribui la imbunatatirea
protectiei mediului.
In afara obiectivelor specifice privind diminuarea impactului negativ asupra mediului,
investitia propusa raspunde si unor deziderate sociale, printre care mentionam:
 cresterea nivelului de trai;
 incurajarea investitiilor locale prin aparitia unor nevoi;
 crearea de noi oportunitati de locuri de munca in zona ceea ce determina
prosperitatea populatiei;
 dezvoltarea economico-sociala durabila pe termen mediu a zonei prin cresterea
fluxurilor de capital;
 imbunatatirea starii generale de sanatate a populatiei;
 cresterea veniturilor la bugetul localitatii prin taxarea si impozitarea activitatilor ce se
vor dezvolta dupa implementarea investitiei.
Finalizarea investitiei este prevazuta in trei ani de la inceperea acesteia iar orizontul de timp
luat in calculul analizei cost beneficiu este cel recomandat de legislatia nationala si europeana
pentru acest tip de retele, respectiv 30 de ani.

2. ANALIZA OPTIUNILOR
Analiza optiunilor are in vedere urmatoare trei variante:
a) Varianta zero – respectiv varianta in care nu se face nimic

Reteaua de distributie este inexistenta in cele 4 sate. Nu se cheltuieste nimic, dar se


mentine situatia actuala greu de acceptat din punctul de vedere al unor locuitori ai Uniunii
Europene. Beneficiile sociale sunt inexistente, iar calitatea mediului este puternic afectata, nu
numai in privinta emisiilor poluante dar chiar si din punct de vedere estetic.
Nefacand nimic nu se obtine, in schimb niciun efect benefic, nici in plan economic si nici in
cel al dezvoltarii durabile a localitatii.
Profitabilitatea variantei zero este chiar zero, deoarece, chiar daca nu presupune niciun fel
de cost, nici nu ofera perspectiva ca veniturile Consiliului Local sa creasca urmare a cresterii
taxelor si impozitelor. Populatia din zona ar fi afectata din punctul de vedere al conditiilor de trai
iar strazile, pe termene mediu si lung, vor inregistra o degradare treptata.
b) Varianta realizarii retelei de de distributie a apei potabile din conducte din PEID
(Varianta cu investitie)
Realizarea unei retele de distributie a apei potabile din conducte din polietilena de inalta
densitate se recomanda pentru retele de presiune ingropate. Acestea reprezinta o solutie foarte
buna datorita unor avantaje fata de materialele clasice, cum ar fi: eliminarea fenomenului de
119 | P a g e
coroziune, greutate redusa, flexibilitate, o durata de viata mai mare, suprafata interioara neteda,
tehnici de imbinare simple si rapide, instalare facila, costuri reduse de intretinere datoria situatiilor
rare in care se pot produce defectiuni. Procurarea lor este facila, iar transportul este ieftin motivre
pentru care retelele de acest tip sunt foarte usor adaptabile oricaror nevoi de amplasament.
Radacinile plantelor nu pot patrunde prin conducte sau imbinari, neavand loc nici infiltratii ale apei
subterane in reteaua de de distributie a apei potabile si nici exfiltratii ale acesteia in subteran.
Datorita peretilor interiori netezi, pierderea de viteza prin frecare este mica si nici nu se
produc depuneri, cu consecinte favorabile asupra capacitatii de transport.
Pozarea acestora nu necesita interventia unor utilaje grele, datorita greutatii reduse a
materialelor din care sunt executate in comparatie cu betonul sau metalul utilizate la alte tipuri de
conducte. Latimea santurilor poate fi mai mica rezultand mai putin material pentru excavare. De
asemenea, sunt necesare mai putine materiale pentru patul de pozare si pentru compactare.
In sfarsit, in cazul aparitiei unor defectiuni, conductele din PEID sunt cel mai usor de inlocuit
iar reparatiile se fac la costuri foarte reduse.
Urmand aceasta varianta se pot imbunatati - cu costuri minime -conditiile de trai si sanatate
ale locuitorilor, ceea ce determina prosperitatea populatiei deservite, dezvoltarea durabila a
comunei Bucsani si diminuarea impactului negativ asupra mediului.
In concluzie, analizand cele doua variante, se exclude „varianta 0” (cu cheltuieli 0
pentru beneficii 0) si se recomanda alegerea celei privind construirea retelei de alimentare
cu apa din conducte PEID, datorita avantajelor sociale, economice si de mediu
incontestabile.
3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANATA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA ,
RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST BENEFICIU
Analiza financiara utilizeaza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
ratele randamentului, in special rata financiara interna a investitiei (RIRF), valoarea neta
financiara actualizata a investitiei (VANF) si raportul beneficiu/cost.
Analiza financiara prezinta informatii asupra intrarilor si iesirilor, preturilor acestora si
structura veniturilor si cheltuielilor de-a lungul intregului orizont de timp.
Analiza financiara presupune calculul urmatorilor indicatori:
Valoarea actualizata neta (VAN) – exprima surplusul de capital rezultat la incheierea
duratei de viata a investitiei, inclusiv valoarea reziduala.
Se calculeaza dupa formula:
VAN CF 1 I
n (1 k) n 0

Unde: k – rata de actualizare (costul mediu ponderat al capitalului investit)


n – nr. de ani de implementare a investitie
CFn – fluxul de numerar net
I0 – valoarea investitiei
Rata interna de rentabilitate (RIR) este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie
pentru care VAN este egala cu 0.
Altfel spus, rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care valoarea
actualizata a costurilor (iesirile de trezorerie) este egala cu valoarea actualizata a veniturilor
(intrari de trezorerie), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero.

120 | P a g e
Rata interna de rentabilitate trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata medie a dobanzii pe
piata sau cu costul mediu ponderat al capitalului, pentru a justifica investitia facuta. In cazul in
care Rata interna de rentabilitate este mai mica de rata de actualizare a capitalului, investitia –
fiind neprofitabila - nu se justifica a fi efectuata decat din fonduri nerambursabile.
Se calculeaza dupa formula:
VAN 0 CFn VR I0
n n
(1RIR) (1RIR)

Unde: n – nr. de ani de implementare a investitie


VR – valoarea reziduala
CFn – fluxul de numerar net
I0 – valoarea investitiei

Raportul cost –beneficiu este un indicator complementar al valorii actualizate nete, el


compara valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu valoarea actuala a costurilor viitoare,
incluzand valoarea investitiei:
RCB=1+VAN/ I0

Unde: VAN – valoarea actualizata neta


I0 - valoarea investitiei

Orizontul de timp este calculat in functie de durata de viata utila a proiectului. Pentru
calcularea orizontului de timp a fost luata in considerare Hotararea 2139 din 30 noiembrie 2004,
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe in care se specifica:
grupa 1. = Constructii;

 subgrupa 1.8 = Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri


funciare
 clasa 1.8.1 Puturi sapate sau forate;
 clasa 1.8.6 Conducte pentru alimentare cu apa;
 clasa 1.8.8 Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a apelor.
Toate aceste catorii de mijloace fixe mentionate mai sus au o durata normala de functionare
cuprinsa intre 24 - 36 de ani, limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune,
durata normala de functionare a mijlocului fix.
De aceea, la infrastructura de deistributie a apei potabile, la care se utilizeaza conducte
peid, pentru care se face previziunea, orizontul de timp s-a stabilit la 30 de ani.
Rata de actualizare a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor este cea
recomandata in Anexa 4 a masurii 7.2, respectiv 8%.
Valoarea reziduala trebuie luata intotdeauna in considerare la calcularea ratei interne de
rentabilitare a investitiei si a ratei interne de rentabilitate a capitalului investit. Ea reprezinta un
flux de intrare, de aceea in tabelul de costuri este prevazuta cu minus. Valoarea reziduala a fost
calculata prin luarea in considerare a valorii de piata reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta
ar fi vandut la sfarsitul orizontului de timp luat in considerare. In cazul nostru valoarea reziduala
este considerata ca fiind 70% din capitalul investit.
Costurile de operare sunt justificate prin evaluarea facuta de proiectant pe baza devizului
general si a devizelor pe obiecte.
121 | P a g e
Costurile de operare ale investitiei au fost dezagregate baza componentelor elementare ale
acestora, respectiv:
 forta de munca;
 energie electrica;
 apa captata si consumabile;
 reparatii si piese de schimb.
La totalul rezultat s-a calculat o cota de costuri administrative de 2%.
In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.
Elementele de cost pentru perioada de exploatare au fost estimate pentru obiectivele de
investitie in functie de modul de operare.
Costurile investitionale luate in considerare sunt cele necesare pentru implementarea
proiectului, incluzand cheltuieli pentru studii, planificare, managementul activitatii, probe, alte
cheltuieli generale, precum si toate costurile aferente dezvoltarii si testarii lucrarilor prevazute.
Costul total al investitiei a fost impartit pe cei trei ani, in functie de graficul de executie al
proiectului.
Proiectul de investitie presupune in perioada de operare intretinerea curenta in vederea
asigurarii duratei de viata recomandata. Intretinerea anuala estimata va reduce pericolul
degradarii sistemului de distributie a apei potabile in timpul anului. Costurile cu forta de munca se
refera la costurile salariale corespunzatoare unei echipe de interventie, respectiv 3 salariati
angajati permanent.

Costurile administrative s-au calculat la un nivel de 2% din costurile cu intretinerea, ceea ce


inseamna o suma de 6,233 mii lei. Insumand toate costurile, obtinem suma de 317,871 mii lei,
necesara pentru functionarea si intretinerea retelei de alimentare cu apa potabila proiectate.
Toate costurile previzionate, au fost indexate incepand din anul urmator cu o rata inflatiei de 5%.
Este prevazut ca toate costurile sa fie acoperite din veniturile estimate a se realiza din
serviciul de distributie a apei potabile. S-a mai adaugat o cota de 3% de venituri din alte servicii.
In estimarea veniturilor s-a plecat de la tariful de 3.584 lei/mc, practicat de operatorul local. Ca si
costurile, si veniturile au fost indexate cu rata inflatiei incepand din al doilea an al analizei.
De asemenea, incepand cu al doilea an al analizei, s-a majorat numarul de utilizatori cu
cate 5 anual, plecand de la ideea ca, anual, populatia va creste si se vor racorda si alte
gospodarii sau agenti economici la retea. O crestere a populatiei cu 0,5% pe an corespunde unui
numar suplimentar de 4 locuitori la care s-a adaugat un agent economic.

122 | P a g e
Valoarea reziduala este considerata un flux de intrare.

EVALUARE COSTURI APA POTABILA IN RON/EURO LA


CURSUL DE 1 EURO = 4,4919 DIN DATA DE 05.05.2016
NR. DENUMIRE CHELTUIELI U.M. P.U. CANTITATE CHELTUIELI CHELTUIELI
CRT. [EURO ANUALA ANUALE ANUALE
fara [U.M./an] [RON [EURO CU
TVA/U.M.] CUTVA/an] TVA/an]
1 Energie electrica kWh 0.08570 108004 51555 11477
2 Reactivi Kg 0.62 847 2940 655
3 Apa captata 1000mc 260 52.93 35375 7875
4 Reparatii si piese de ans. 5020.38 1.00 14914 3320
schimb
5 Personal ans 18900 1.00 84897 18900
total 189681 42227
Costul apei este egal cu totalul cheltuielilor directe raportat la volumul anual de apa livrat, respectiv 3.584 lei/mc.

123 | P a g e
INVESTITII TOTALE ‐ mii LEI ANUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mijloace fixe 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retea de alimentare cu apa 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costurile investitiei

Valoare reziduala 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costurile totale ale investitiei 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.000 0.0 00 0.000 0.000 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ‐3951.060
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ‐3951.060

Valoare reziduala este inregistrata cu semn negativ deoarece constituie un flux de intrare.

124 | P a g e
COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE mii lei 1.050 Coef inflatie

ANUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
consumabile (Apa captata, 0.000 0.000 0.000 122.587 128.716 135.152 141.910 149.005 156.456

Materii prime, materiale


reactivi, etc) 0.000 0.000 0.000 85.519 89.795 94.285 98.999 103.949 109.146
Energie electrica

Forta de munca 0.000 0.000 0.000 75.364 79.132 83.089 87.243 91.605 96.186

Reparatii si piese de schimb


0.000 0.000 0.000 28.168 29.576 31.055 32.608 34.238 35.950
Costuri administrative
0.000 0.000 0.000 6.233 6.544 6.872 7.215 7.576 7.955
Costuri de exploatare totale
0.000 0.000 0.000 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374 405.693
Venituri din serviciul de
distributie a apei potabile 0.000 0.000 0.000 311.647 328.232 344.643 361.875 379.969 398.967
Venituri din exploatare 0.000 0.000 0.000 9.349 9.847 10.339 10.856 11.399 11.969

Venituri din alte servicii 0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368 410.936

Venit net din explotare

0.000 0.000 0.000 3.126 4.314 4.530 4.756 4.994 5.244

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
164.278 172.492 181.117 190.173 199.681 209.665 220.149 231.156 242.714 254.850
114.604
100.995
120.334 126.351 132.668 139.301 146.267 153.580 161.259 169.322 177.788
106.045 111.347 116.914 122.760 128.898 135.343 142.110 149.216 156.676
37.748

39.635 41.617 43.698 45.883 48.177 50.586 53.115 55.771 58.559


8.352

8.770 9.209 9.669 10.153 10.660 11.193 11.753 12.340 12.957


425.977
418.916
447.276 469.640 493.122 517.778 543.667 570.850 599.393 629.362 660.830

12.567
439.862 461.855 484.947 509.195 534.655 561.387 589.457 618.929 649.876
13.196 13.856 14.548 15.276 16.040 16.842 17.684 18.568 19.496
431.483

453.057 475.710 499.496 524.471 550.694 578.229 607.140 637.497 669.372


5.506

5.781 6.070 6.374 6.693 7.027 7.379 7.748 8.135 8.542

125 | P a g e
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
186.677 280.972 295.020 309.771 325.260 341.523 358.599 376.529 395.355 415.123 435.879

267.592 196.011 205.812 216.102 226.907 238.253 250.165 262.674 275.807 289.598 304.078

164.510

172.736 181.372 190.441 199.963 209.961 220.459 231.482 243.056 255.209 267.970
61.487

64.562 67.790 71.179 74.738 78.475 82.399 86.519 90.845 95.387 100.156
13.605
14.286 15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.162
693.872
682.370
728.566 764.994 803.244 843.406 885.576 929.855 976.348 1025.165 1076.423 1130.244
716.488 752.313 789.928 829.425 870.896 914.441 960.163 1008.171 1058.579 1111.508
20.471

21.495 22.569 23.698 24.883 26.127 27.433 28.805 30.245 31.757 33.345
702.841

737.983 774.882 813.626 854.307 897.023 941.874 988.968 1038.416 1090.337 1144.854
8.969

9.417 9.888 10.383 10.902 11.447 12.019 12.620 13.251 13.914 14.609

SURSE DE FINANTARE mii lei


ANUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nivel national 89.369 8.306 141.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nivel regional 119.571 608.342 1002.765 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total contributie publica

nationala 208.940 616.648 1143.945 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Grant UE 234.876 1325.873 2114.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total resurse financiare 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

126 | P a g e
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

127 | P a g e
SUSTENABILITATEA FINANCIARA mii lei ANUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vanzari 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total resurse financiare 0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368 410.936

Total intrari
Total costuri de exploatare 443.816 1942.520 3258.036 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368 410.936
Total costuri de investitii 0.000 0.000 0.000 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374 405.693
Dobanda 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursare credite 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total iesiri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total flux de numerar 443.816 1942.520 3258.036 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374 405.693
Flux de numerar total 0.000 0.000 0.000 3.126 4.314 4.530 4.756 4.994 5.244
cumulat 0.000 0.000 0.000 3.126 7.440 11.970 16.726 21.720 26.964

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
431.483 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 453.057 475.710 499.496 524.471 550.694 578.229 607.140 637.497 669.372

431.483
425.977 453.057 475.710 499.496 524.471 550.694 578.229 607.140 637.497 669.372
447.276 469.640 493.122 517.778 543.667 570.850 599.393 629.362 660.830
0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
425.977
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
447.276 469.640 493.122 517.778 543.667 570.850 599.393 629.362 660.830
5.506

5.781 6.070 6.374 6.693 7.027 7.379 7.748 8.135 8.542


32.470

38.252 44.322 50.696 57.389 64.416 71.795 79.542 87.677 96.219

128 | P a g e
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI mii lei
ANUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vanzari 0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368 410.936
Venituri totale 0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368 410.936
Costuri de exploatare totale 0.000 0.000 0.000 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374 405.693
Costurile totale ale investitiei 443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Flux de numerar net 443.816 1942.520 3258.036 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374 405.693

Cheltuieli totale ‐443.816 ‐1942.520 ‐3258.036 3.126 4.314 4.530 4.756 4.994 5.244

Rata interna a rentabilitatii


financiare a investitiei ‐0.0111
Valoarea actuala neta ‐4212.842
financiara a investitiei
20 21 22 0.254 23 24 25 26 27 28 29 30

Raport cost/beneficiu

702.841 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 737.983 774.882 813.626 854.307 897.023 941.874 988.968 1038.416 1090.337 1144.854

702.841
693.872
737.983 774.882 813.626 854.307 897.023 941.874 988.968 1038.416 1090.337 1144.854
728.566 764.994 803.244 843.406 885.576 929.855 976.348 1025.165 1076.423 1130.244
0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ‐3951.060
0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
693.872
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
728.566 764.994 803.244 843.406 885.576 929.855 976.348 1025.165 1076.423 ‐2820.816
8.969

9.417 9.888 10.383 10.902 11.447 12.019 12.620 13.251 13.914 3965.670
105.188

114.605 124.493 134.876 145.778 157.224 169.243 181.863 195.114 209.028 4174.698

129 | P a g e
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
431.483 453.057 475.710 499.496 524.471 550.694 578.229 607.140 637.497 669.372
431.483 453.057 475.710 499.496 524.471 550.694 578.229 607.140 637.497 669.372
425.977 447.276 469.640 493.122 517.778 543.667 570.850 599.393 629.362 660.830
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.506 447.276 469.640 493.122 517.778 543.667 570.850 599.393 629.362 660.830

425.977 5.781 6.070 6.374 6.693 7.027 7.379 7.748 8.135 8.542

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
702.841 737.983 774.882 813.626 854.307 897.023 941.874 988.968 1038.416 1090.337 1144.854
702.841 737.983 774.882 813.626 854.307 897.023 941.874 988.968 1038.416 1090.337 1144.854
693.872 728.566 764.994 803.244 843.406 885.576 929.855 976.348 1025.165 1076.423 1130.244
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ‐3951.060
8.969 728.566 764.994 803.244 843.406 885.576 929.855 976.348 1025.165 1076.423 ‐2820.816

693.872 9.417 9.888 10.383 10.902 11.447 12.019 12.620 13.251 13.914 3965.670

Asa cum se intampla deseori la un proiect de infrastructura, rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare - in cazul nostru -1,11% fata de 8% -
iar valoarea actualizata neta raportata la investitie este negativa – 4212,842 mii lei. Nivelul acestor indicatori semnifica faptul ca proiectul nu poate fi realizat de
mediul privat intrucat nu genereaza venituri suficiente pentru a fi considerat o investitie rentabila financiar. De asemenea, raportul beneficiu/cost este subunitar,
aratand, inca o data, faptul ca investitia nu este rentabila daca se urmareste obtinerea de profituri.
Fluxul de numerar si cel cumulat de numerar prezinta valori pozitive pe fiecare an, ceea ce dovedeste ca proiectul este durabil din punct de vedere
financiar si Consiliul Local are pregatita o strategie optima pentru intretinerea acestei investitii.

130 | P a g e
DETERMINAREA INTENSITATII SPRIJINULUI PUBLIC

Venituri totale 0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368

Vanzari
0.000 0.000 0.000 320.997 338.078 354.982 372.731 391.368
Costuri de exploatare totale
Costurile totale ale investitiei 0.000 0.000 0.000 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374
443.816 1942.520 3258.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli totale
Flux de numerar net 443.816 1942.520 3258.036 317.871 333.764 350.453 367.975 386.374

Rata interna a rentabilitatii ‐443.816 ‐1942.520 ‐3258.036 3.126 4.314 4.530 4.756 4.994
financiare a investitiei ‐4649.111 182.367
investitiei

Valoarea actuala neta financiara a

Valoarea actualizata neta calculata pentru primii cinci ani de la implementarea investitiei este negativa, asa cum rezulta din tabelul de mai sus, ceea ce
inseamna ca intensitatea sprijinului va fi de 100%.

131 | P a g e
4. ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANATA ECONOMICA : VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST BENEFICIU
Nu este cazul

5. ANALIZA DE SENZITIVITATE
In cadrul analizei se vor identifica variabilele critice pentru proiect, plecand de la obiectivul
analizei de senzitivitate care consta in determinarea gradului de incertitudine asupra
implementarii proiectului.
Indicatorii de performanta financiara ce vor fi testati sunt rata interna de rentabilitate a
investitiei si valoarea actualizata neta.
Se vor analiza variatiile cu +/- 5% si 10% ale costurilor de operare ale investiei,
veniturilor totale generate de investitie si costurilor investitiei, identificate ca variante critice.

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos :


1. Costuri de operare ‐0.100 ‐0.050 0.000 0.050 0.100
VANF 0.0019 ‐0.0044 ‐0.0111 ‐0.0182 ‐0.0256
RIRF ‐3765.0000 ‐3989.0000 ‐4212.8420 ‐4437.0000 ‐4661.0000

2. Venituri din exploatare ‐0.100 ‐0.050 0.000 0.050 0.100


VANF ‐0.0258 ‐0.0182 ‐0.0111 ‐0.0043 0.0021
RIRF ‐4667.0000 ‐4440.0000 ‐4212.8420 ‐3986.0000 ‐3759.0000

3. Costuri investitionale ‐0.100 ‐0.050 0.000 0.050 0.100


VANF ‐0.0072 ‐0.0092 ‐0.0111 ‐0.0129 ‐0.0146
RIRF ‐3747.0000 ‐3980.0000 ‐4212.8420 ‐4446.0000 ‐4679.0000

132 | P a g e
Plecand de la valorile prezentate mai sus, prezentam in continuare, pentru acuratetea
analizei, curbele de elasticitate corespunzatoare.

1. Rata interna a rentabilitatii financiare (RIRF)

2. Valoarea acutalizata neta financiara (VANF)

133 | P a g e
Din tabele cu calculul modificarilor variabilelor critice ale indicatorilor de eficienta economica
si din curbele de elasticitate prezentate, se observa ca, in cadrul intervalului analizat, nici unul
dintre indicatori nu ajunge sau depaseste valoarea de comutare, ceea ce inseamna ca proiectul
este solid.
Valoarea actualizata neta financiara ramane negativa chiar daca veniturile de exploatare si
costurile de operare si de investitie totale variaza intr-un interval de +/- 10%, iar Rata interna de
rentabilitate financiara se mentine sub rata de actualizare de 8%.
Mai departe vom stabili grafic valorile de comutare ale variabilelor critice identificate.

In reprezentarea grafica este prezentata evolutia Valorii actualizate nete financiare. Ne


intereseaza cat anume trebuie sa se modifice variabilele critice ca acest indicator sa ajunga la
valoarea 0 (atunci RIRF va fi egal cu rata de actualizare de 8%). Reprezentarea s-a facut pe un
interval de variatie de la -100% la + 100%, depasirea acestor limite fiind considerata
neverosimila. Se observa ca variatia costurilor investitionale – in minus cu 90,00% - poate
determina atingerea valorii de comutare a Valorii actualizate nete financiare in cadrul intervalului
analizat. Scaderea costurilor de operare cu 93,75% are acelasi efect ca si cresterea veniturilor cu
92,5%.

6. ANALIZA DE RISC
In cadrul analizei de risc se vor folosi, in special, rezultatele obtinute in cadrul analizei de
senzitivitate.
6. 1. Primul risc care urmeaza sa fie analizat, este cel de venit. Riscul de venit il vom defini
ca fiind cel de a nu se respecta tarifele stabilite prin proiect, si anume de 3,6 lei/mc. Acest tarif
este uzual in relatiile dintre operatorii retelelor de distributie a apei potabile si utilizatorii acestora.
Asa cum reiese din analiza financiara, o persoana se estimeaza ca va folosi circa 50,5 mc de
apa/an din noua retea de distributie a apei potabile. Asta inseamna ca lunar, fiecare locuitor al
comunei racordat la aceasta retea va trebui sa cheltuiasca circa 16 lei in acest scop. Nu este o
suma atat de mare incat cineva sa fie tentat sa renunte la o utilitate elementara ca sa faca o
economie.
Variatia veniturilor pe intervalul analizat (-100+100) nu influenteaza indicatorii de eficienta
atat de mult incat proiectul sa devina atractiv pentru vreun investitor privat. Oricat de mult ar spori
veniturile previzionate, pana la nivelul de plus 92,5%, adica aproape dublu, investitia tot
nerentabila ar fi.
6. 2. Riscul privind costurile investitiei. Si acest risc a fost bine scos in evidenta in cadrul
analizei de senzitivitate.

134 | P a g e
Dupa cum se poate observa din graficul prezentat, o scadere a costurilor investitionale cu
mai mult de 90,00% poate conduce la o crestere a indicatorilor de eficienta economica suficient
de mare ca investitia sa fie atractiva din punctul de vedere al profiturilor si sa poata atrage
investitorii privati. Aceasta diferenta este mai mare insa decat orice marja de profit ne -am
imagina pentru punerea in opera a proiectului si putem considera si acest risc lipsit de orice
insemnatate practica.
6.3. Riscurile legate de costurile de operare.
Analizand investitia in ansamblul ei, se observa ca o scadere a costurilor de operare cu mai
mult de 93,75% transforma investitia intr-una profitabila. In mod normal insa, o asemenea
scadere a costurilor de operare nu este de asteptat fiind, practic, imposibila si, deci, riscul legat
de cheltuielle de intretinere este de neluat in seama.
6.4. Riscul de finalizare. Am luat in calcul si acest risc ce poate fi tratat intr-o maniera
descriptiva, el nefiind cuantificat. Ne referim la eventualitatea ca finalizarea proiectului sa fie
intarziata, din diverse motive.
De buna seama ca eliminarea in totalitate a acestui risc nu este posibila, datorita
interventiei unor factori exogeni si colaborarii cu operatori economici care nu pot fi controlati in
totalitate de managementul proiectului, insa el poate fi minimizat.
Minimizarea acestuia se poate realiza in:
- Faza proiectarii, prin intocmirea unui grafic de executie in care activitatile prevazute sa fie
corect coordonate si angrenate, luandu-se in considerare rezerve de timp in punctele critice, cat
si prin cunoasterea reglementarilor si procedurilor ce trebuie parcurse de cel ce implementeaza
proiectul. In acest context, trebuie precizat ca studiul de fezabilitate realizat si graficul de executie
propus respecta restrictiile anterior mentionate, minimizand acest risc.
- Faza executiei. Avand in vedere complexitatea relativ redusa a proiectului, pe de o parte,
precum si timpul propus pentru realizarea investitiei, de 36 de luni, se poate aprecia incidenta
acestui risc ca minora, putand afecta proiectul intr-o proportie foarte mica. Faptul ca toate fazele
tehnologice se realizeaza numai de catre operatori de pe piata interna, este de natura sa
diminueze si mai mult riscul ca termenul de executie sa fie depasit. Totusi, este necesar ca toate
activitatile sa fie contractate in conditii de siguranta riguroase, care sa prevada raspunderi
concrete pentru orice intarziere. De asemenea, managementul proiectului trebuie sa monitorizeze
cu responsabilitate graficul de executie.

Analiza de senzitivitate si cea de risc evidentiaza integritatea si stabilitatea modelului de


analiza socio-economica. Acest lucru duce la acceptarea ipotezelor de lucru considerate si la
faptul ca, chiar in conditiile unor variatii nefavorabile majore ale factorilor de influenta, investitia
este justificata, atat din punctul de vedere al capitalului investit cat si din cel al finantarii
nerambursabile.

(5) SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI


Finantarea si implementarea investiei se va realiza din fonduri de la Guvernul Romaniei.

(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta de antreprenorul care va castiga licitatia


publica de adjudecare a executiei lucrarilor.

135 | P a g e
2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE
Sistemul de alimentare cu apa va fi operat de personalul angajat in cadrul primariei, pentru
operarea sistemului din satul Bucsani.

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. VALOAREA TOTALA

Investitia totala pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa este de 6.360,527 mii lei
(inclusiv TVA), din care 5.074,219 mii lei (inclusiv TVA) constructii + montaj.
1 EURO=4,4919 CURS DIN DATA 05.05.2016

2. ESALONAREA INVESTITIEI
Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL Valoarea inclusiv TVA (mii lei )
ANUL I
INV. 401,576
C+M 56,381
ANUL II
INV. 2581,153
C+M 2530,624
ANUL III
INV. 3377,797
C+M 2487,214

3. DURATA DE REALIZARE
Durata de realizare pentru sistemului de alimentare cu apa este conform graficului de
realizare a investitiei de cca. 36 de luni.

136 | P a g e
4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

TABEL CENTRALIZATOR CAPACITATI IN UNITATI FIZICE SI VALORICE - INVESTITIA DE BAZA


Nr. Componentele sistemului Cantitatea U.M. Cost unitar Cost total
Crt. -lei/U.M.- - lei-
OBIECT I- CAPTARE CU PUTURI FORATE
1 Captare subterana din 1 put forat de mare 135 m.l. foraj 1071,65926 289348,00
adancime, cu adancimea de 135 m

2 OBIECT II - ADUCTIUNE APA DE LA PUTURILE FORATE in lungime totala de 200 m din conducte de
PEID din care:
2.1 200 m conducte din PEID, PE100, SDR17, 200 m.l. conducta 69,0150 13803,00
PN10, De 90, 125 mm
3 OBIECT III - GOSPODARIE DE APA care cuprinde urmatoarele obiecte:

Rezervor de inmagazinare din tole metalice 183346,00


3.1 galvanizate cu membrana butilica, cu capacitatea 200 mc capacitate 916,730
de 200 mc
3.2 Statie de pompare si clorinare independenta cu 1 buc 112227,000 112227,00
hipoclorit, containerizata
3.3 Container administrativ 1 buc 35384,000 35384,00
Imprejmuiri zona de protectie sanitara (din sârmă,
fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă
3.4 de oţel rotund 0 16, mm şi împletitură din sârmă de 100 m.l. imprejmuire 153,450 15345,00
oţel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16
mm, cu înălţimea la coamă de 2,05 m inclusiv porti
acces)
3.5 Conducte tehnologice in incinta gospodariei de apa 1 ans 8871,000 8871,00
3.6 Camine de vane si de vizitare in incinta gopodariei 1 ans 19723,000 19723,00
de apa
3.7 Instalatii electrice(forta, automatizare, iluminat) in 1 ans 90835,000 90835,00
incinta gospodariei de apa
3.8 Fosa septica 1 buc 5981,000 5981,00
3.9 Amenajare incinta 600 mp 18,800 11280,00
3.9 Dotari 1 ans 10426,000 10426,00
3.10 Grup electrogen 1 ans 71204,000 71204,00
4 OBIECT IV - RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA in lungime totala de 520003 m din conducte de
PEID din care:
4.1 3193 m conducte din PEID, PE100, SDR17, 3193 m.l. conducta 46,6032 148804,00
PN10, De 63 mm
4.2 7797 m conducte din PEID, PE100, SDR17, 7797 m.l. conducta 74,5666 581396,00
PN10, De 90 mm
4.3 5540 m conducte din PEID, PE100, SDR17, 5540 m.l. conducta 139,7652 774299,00
PN10, De 110 mm
4.4 3907 m conducte din PEID, PE100, SDR17, 3907 m.l. conducta 134,8039 526679,00
PN10, De 125 mm

137 | P a g e
6. OBIECT VI - BRANSAMENTE CONSUMATORI

6.1 605,00 bransamente individuale inclusiv camine 605,00 buc 1245,4975 753526,00
de apometru
7. OBIECT VII - SUBTRAVERSARI ALE RETELEI DE DISTRIBUTIE REALIZATE PRIN FORAJ ORIZONTAL
DIRIJAT SAU IN CONDUCTA DE PROTECTIE DIN OTEL
7.1 Subtaversari ale conductei de distributie realizate 202,00 m.l. 602,3564 121676,00
prin foraj orizantal in conducta de protectie din OL subtraversare
8. OBIECT VIII - SUPRATRAVERSARI ALE RETELEI DE DISTRIBUTIE IN CONDUCTA DE PROTECTIE DIN
OTEL, ZOLATE SI PROTEJATE TERMIC
8.2 Supratraversari ale conductei de distributie cu 201,00 m.l. 652,820896 131217,00
piloni, cabluri si masive de ancorare supratraversare
9. OBIECT IX- DESFACERE -REFACERE SISTEM RUTIER (ASFALT) IN VEDEREA POZARII CONDUCTELOR

9.1 Suprafata desfacere refacere sistem rutier (asfalt) 800,00 m.p. 378,1375 302510,00

10. OBIECT X- DESFACERE-REFACERE RIGOLE BETONATE

10.1 Desfacere refacere rigole betonate in vederea 340,00 m.l. 105,4118 35840,00
pozarii conductelor
11. OBIECT XI- DESFACERE -REFACERE PLATFORME BETONATE SI PODETE

11.1 Desfacere refacere platforme betonate si podete in 2256,00 m.p. 95,8143 216157,00
vederea pozarii conductelor

5. INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA


INVESTITIA
Indicatori calitativi
Din punct de vedere calitativ proiectul este o masura pozitiva datorita urmatoarelor considerente:
 Cresterea gradului de confot a populatiei
 Eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
 Crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a
populatiei;
 Atragerea unor potentiali investitori;
 Posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi
sau declansarea unor noi activitati;
 Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea
fortei de munca disponibilizata.

138 | P a g e
(8) AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

1. AVIZUL BENEFICIARULUI DE INVESTITIE PRIVIND NECESITATEA SI


OPORTUNITATEA INVESTITIEI

2. CERTIFICATUL DE URBANISM

3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR

4. ACORDUL DE MEDIU

5. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE

139 | P a g e
6. LEGISLATIE
Pentru elaborarea proiectului cat si pentru executia acestuia s-au respectat si
se vor respecta urmatoarele:
1. STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie l.
2. NP133/2013 – Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor
3. NTPA001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
4. NTPA002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
5. SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
6. STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte
7. STAS 8591/1 -91 Amplasarea in localitati a retelelor subterane amplasate in sapatura
8. STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de vizitare
19./SIAS 7656-90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii
9. STAS 503/1 -87 Tevi din otel fara sudura laminate la cald
10. 114-78 Normativ pentru protectia anticoroziva a constructiilor metalice ingropate
11. 112-79 Normativ pentru efectuarea incercarilor de presiune la conductele tehnologice

12. C 15-77 Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune


13. STAS 1846-1/2006 - Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare;
14. STAS 2448-82 - Camine de vizitare;
15. STAS 3051-91 - Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
16. SR EN 752-/2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Generalitati si definitii.
17. SR EN 124/1996 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri
de scurgere in zone carosabile pietonale. Principii de constructie, incercari tip, marcare,
inspectia calitatii.
18. SR1343-1 /2006 – Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si
rurale.
19. STAS1478/ 1990 – Alimentare cu apa la constructiile civile si industriale.
20. STAS 4163-1/1995 – Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare.
21. STAS 4163-2/1996 – Retele de distributie. Prescriptii de calcul.
22. STAS 4163-3/1996 – Retele de distributie. Prescriptii de executie si de exploatare.
23. STAS 4165/1988 – Rezervoare din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale.
24. STAS 6002 /1988 – Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice.
25. SR1846-1/2006 – Determinare debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de
proiectare.
26. STAS 12594/1987 – Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare.
27. STAS 10859 /1991 – Statii de epurare a apelor uzate provenite de la centre populate. Studii
pentru proiectare.
28. NP 032/1999 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor
uzate – Partea I: Treapta mecanica.
29. NP 088/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor
uzate – Partea II: Treapta biologica.
30. NP089/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurarea -
ParteaIII: Statii de epurarea de capacitate mica (5<Q<50l/s) si foarte mica .
31. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii
140 | P a g e
32. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ce intra in vigoare la data de 1.10.2006
(abroga Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasta data) si completata de
H.G. 955 din 08.09.2010;
33. Hotararea de Guvern nr.300 din 02.03.2006 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252
din 21/03/2006) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.
34. Hotararea nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca.
35. Legea nr. 240 din 07.06.2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte.
36. Hotarare de Guvern nr. 1587/18.12.2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea
schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al
regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale
Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.
37. Hotararea nr.1048 di 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
38. Hotararea nr. 1218 din 06.09.2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici.
39. Hotarare nr.1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
40. Hotararea nr. 1093 din 16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
41. Hotararea nr. 1092 din 16.08.2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca.
42. Hotararea nr. 1058 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii
si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor
explozive.
43. Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.
44. Hotararea nr. 1050 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si
sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj.
45. Hotararea nr. 1028 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
46. Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
47. Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22.12.2005 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.
48. Hotarare nr. 752 din 14.05.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive.
49. Hotarare nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
50. Hotararea nr. 809 din 14.07.2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
51. CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24.01.2003, text in vigoare incepand cu data de 22
decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 decembrie 2005.
52. Legea nr. 245 din 09.06.2004 privind securitatea generala a produselor.
141 | P a g e
53. Legea nr. 240 din 07.06.2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte.
54. Legea nr. 436 din 18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca.
55. Legea nr. 202 din 19.04.2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
56. Legea nr. 177 din 18.10.2000 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr.
90/1996.
57. Legea nr. 155 din 26.07.2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind
ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii.
58. Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in
munca.
59. Legea nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi
pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
60. Legea nr. 598 din 22.12.2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale.
61. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
62. Legea nr. 100 din 26.05.1998 privind asistenta de sanatate publica.
63. Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
64. Legea nr. 451 din 18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase.
65. Legea nr. 426 din 18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor.
66. Legea nr. 99 din 26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului
de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului
decuprat.
67. Legea nr. 126 privind regimul materiilor explozive.
68. Legea nr. 608 din 31.10.2001 privind evaluarea conformitatii produselor.
69. Legea nr. 245 din 29.04.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind
acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii.
70. Hotarare nr. 162 din 20.02.2002 privind depozitarea deseurilor.
71. Hotarare nr. 128 din 14.02.2002 privind incinerarea deseurilor.
72. Hotarare nr. 1300 din 20.11.2002 privind notificarea substantelor chimice.
73. Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 803/2001 privind aprobarea unor indicatori de
expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al
organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala (MO nr. 811/18.12.2001).
74. Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 840/2001 pentru abrogarea Ordinului ministrului
sanatatii nr. 328/2000 privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a
proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii
publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 (MO nr. 814/18.12.2001)
75. Hotararea nr.355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
76. LEGE nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.
77. ORDIN nr. 1.474 din 12.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.
78. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1739 din 06.12.2006 privind aprobarea categoriilor de
constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la
142 | P a g e
incendiu, publicata in Monitorul Oficial nr. 995 din 13.12.2006.
79. Ordin nr. 163 din 28.02.2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29.03.2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
80. ORDIN Nr. 130 din 25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu.
81. Ordinul nr. 712 al Ministrului Administratiei si Internelor din 23.06.2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
82. Ordinul nr.786 din 02.09.2005 al Ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea si
completarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
83. Norme tehnice privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile
utilizate in constructii C58/1996.
84. Normativ NP 086-05 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor.
85. Ordin nr. 210 din 21.04.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
si controlul riscurior de incendiu.
86. ORDIN M.I.R.A. Nr. 483 din 19.04.2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de
pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru
situatii de urgenta.
87. ORDIN Nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.
88. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare.
89. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale.
90. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice.
91. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii.
92. Normativul C.300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora.

143 | P a g e

S-ar putea să vă placă și