Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr.

1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

AVIZ
Director, Responsabil comisie metodică,
Lazău Dumitru-Severus ____________________ Straton Radu ______________________

CLASA A VII-A

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul
într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

1
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

CONŢINUTURI

Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VII-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. Editura*. Colecţia*. Asteriscul*. Subsolul de pagină*.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structura operei literare. Structuri în textele epice ( procedee de legare a secvenţelor, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor) şi lirice
(concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta).
1.2.2. Figurile de stil. Repetiţia fonetică (aliteraţia). Metafora. Hiperbola.
1.2.3. Versificaţia. Tipuri de rimă. Ritmul. Piciorul metric (bisilabic). Tipuri de ritm (iambic şi trohaic).
1.2.4. Genuri şi specii. Genurile epic şi liric. Specii literare obligatorii: nuvela, imnul.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare - populare şi culte - aparţinând diverselor genuri şi specii.
1.3.2. Texte nonliterare: mersul trenurilor, *programul de spectacol.
Se vor selecta 6-8 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în
mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de
scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Autorii de manuale sau profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze
noţiunile cuprinse la punctele 1.2.2 – 1.2.5 şi 1.3.1. şi 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric-estetic, ormativ, adecvare la vârstă.
2. Practica raţională şi funcţională a limbii
2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Structurarea textului oral. Textul dialogat şi cel monologat. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor.
2.1.2. Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată (actualizare).
Rezumatul oral (actualizare).
∗ Dialogul formal şi dialogul informal.
*Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- susţinerea unei conversaţii (direct sau telefonic);
- prezentarea unor lucrări / materiale / activităţi realizate individual sau în echipă;
- formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie;
- stabilirea de comparaţii sau de analogii;
- formularea unei opinii.

2
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

* Conţinuturile marcate cu asterisc sunt facultative.


2.2. Scrierea
2.2.1. Procesul scrierii. Alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată. Organizarea şi
reorganizarea unui text propriu. Cererea.
2.2.2. Contexte şi forme de realizare
Fişa de lectură. *Prezentarea unui eveniment cultural (lansare de carte, vernisaj al unei
expoziţii, premiera unui spectacol de teatru, festivităţi de premiere etc.).
Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor.
Compuneri narative, descriptive şi informative; inserarea dialogului în compuneri.
Comentarea unor secvenţe din textele studiate; comentarea semnificaţiilor titlului; rezumatul scris (actualizare), caracterizare de personaj.
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine
exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din
punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în
şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Interesează viziunea
comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”, ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora, în calitatea
lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere,
de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de
ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în prezentarea roblemelor noi, profesorul
să actualizeze cunoştinţele asimilate anterior de către elevi având ca bază texte lustrând limba română contemporană, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de
comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice.
Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea
mai eficientă.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.
3. Elemente de construcţie a comunicării
3.1. Noţiuni de sintaxă
Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în frază.
3.2. Lexicul
Sensul cuvintelor în context.
Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.(actualizare)
Derivarea (actualizare). Serii derivative (aplicativ).
Compunerea (actualizare).
Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea (actualizare).
3
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Împrumuturile.
Pleonasmul.
Paronimele.
Categorii semantice (actualizare). Sinonime. Antonime. Omonime.
Cuvintele polisemantice. Polisemia şi omonimia: asemănări şi deosebiri.
*Unităţi frazeologice.
3.3. Noţiuni de fonetică (actualizare).
Folosirea corectă a accentului în limba română. Nume proprii greşit accentuate.
3.4. Morfosintaxa
3.4.1. Verbul (actualizare). Alte verbe copulative: a ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a părea.
Diatezele: activă, pasivă (complementul de agent), reflexivă (pronumele reflexiv).
Modurile. Timpurile. Persoana. Numărul (actualizare).
Valori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ).
Verbele personale şi verbele impersonale. Propoziţia fără subiect.
Locuţiunea verbală.
Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale la moduri personale (predicat verbal, predicat nominal), la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ,
complement direct, complement indirect, complemente circumstanţiale, atribut verbal).
3.4.2. Substantivul (actualizare).
Locuţiunea substantivală. Funcţiile sintactice ale substantivului şi ale locuţiunii substantivale (subiect, complement direct, complement indirect, complemente
circumstanţiale de de loc, de timp, de mod, atribut substantival genitival, prepoziţional, apoziţional)
3.4.3. Substituţi ai substantivului.
3.4.3.1. Pronumele (actualizare)
Pronumele personal, posesiv, demonstrativ. Forme şi cazuri.
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea
ce. Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Adjectivul pronominal de întărire (exerciţii de acord).
Funcţii sintactice ale pronumelor (subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement circumstanţial de loc, de timp şi de mod, atribut
pronominal genitival şi atribut pronominal prepoziţional).
3.4.3.2. Numeralul (actualizare). ∗ Alte tipuri de numerale. Funcţiile sintactice ale numeralului.
4
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

3.4.4. Determinanţii substantivului


Adjectivul (actualizare).
*Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut în limba română actuală.
Locuţiunea adjectivală. Funcţiile sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii adjectivale (atribut adjectival, nume predicativ).
3.4.5. Părţile de vorbire neflexibile.
3.4.5.1. Adverbul (actualizare).
Adverbele interogative, relative, *nehotărâte.
Locuţiunea adverbială.
Adverbele predicative şi locuţiunile adverbiale predicative.
Funcţiile sintactice ale adverbului şi ale locuţiunii adverbiale (complement circumstanţial de mod, de timp, de loc, atribut adverbial, predicat verbal, nume predicativ).
Adverbe fără funcţie sintactică.
3.4.5.2. Prepoziţia (actualizare).
Locuţiunea prepoziţională. Regimul cazual.
3.4.5.3. Conjuncţia (actualizare). Conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale coordonatoare şi subordonatoare.
3.4.5.4. Interjecţia (actualizare)

5
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2018-2019
CLASA a VII-a

Structura anului şcolar 2018-2019:


Cursuri: 33 (+1) săptămâni x 4 ore/săptămână = 132 (+ 4) ore/an:
Semestrul I: 18 săptămâni x 4 ore/săptămână  72 de ore
Semestrul al II-lea: 15 (+1) săptămâni x 4 ore/săptămână  60 ore ( + PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare,
având orar specific) din S 10 din semestrul al II-lea

Teze:
sem. I - până pe 14 decembrie 2018 (săpt. 14)
sem. II - până pe 24 mai 2019 (săpt. 13)
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. Ore Săptămâna Obs.
Prezentarea programei şi a manualului; recapitularea materiei din anii 6 I-II
I precedenţi; evaluare predictivă; actualizarea cunoştinţelor
Unitatea 1. „Cuvânt” de Tudor Arghezi 26 II-VIII
Unitatea 2. „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu 24 IX-XIV
Unitatea 3. „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă 16 XV-XVIII
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII-XIV
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 10 II-XIV
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72
II Unitatea 4. „Călin file din poveste” de Mihai Eminescu 22 I-VI
Unitatea 5. „Paşa Hassan” de George Coşbuc 12 VI-IX
Unitatea 6. „Două loturi” de I.L. Caragiale 12 IX-XIII X - Șvcoala altfel
Unitatea 7. „Imn lui Ştefan cel Mare” de Vasile Alecsandri 14 XIII-XVI
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII-XV

6
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 5 II-XVI


TOTAL ORE PE SEMESTRUL II 60
TOTAL ORE/AN 132

7
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL I
CLASA a VII-a

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


învăţare ore
Prezentarea 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; Prezentarea şi îndrumarea lecturii 6 I – II
programei şi a 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau Evaluarea competenţelor de lectură
manualului; monolog; şi de înţelegere a unui text
recapitularea 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral; literar/nonliterar
materiei din anii Actualizarea cunoştinţelor
precedenţi; Evaluare predictivă
evaluare
predictivă;
actualizarea
cunoştinţelor
Unitatea 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; Cartea - obiect cultural 26 II- VIII
„Cuvânt” de 1.3. integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii; Solicitarea opiniei
Tudor Arghezi 1.4. sesizarea abaterilor de la normele limbii literare într-un mesaj Noţiuni elementare de sintaxa
ascultat; propoziţiei şi a frazei.
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui Modalităţi de exprimare a
comportament comunicativ adecvat; preferinţelor şi a opiniilor.
2.2. valorificarea categoriilor semantice învăţate în contexte diferite; Argumentarea unui punct de vedere
2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze; Lexicul
2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau Fonetica
monolog; Fişa de lectură
2.5. cooperarea în interacţiunile de grup;
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale
şi lexicale învăţate, într-un text citit;
4.2. utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate;
8
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;


4.5. folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii
textului;
Unitatea 2 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui Structuri în textele epice 24 IX-XIV
„Iapa lui Vodă” comportament comunicativ adecvat; Verbul
de Mihail Monologul
2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;
Sadoveanu
2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze;
2.5. cooperarea în interacţiunile de grup;
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând
înţelegerea acestora;
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi
a procedeelor de expresivitate în textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale
şi lexicale învăţate, într-un text citit;
4.1. exprimarea în scris a opiniilor şi atitudinilor;
4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris,
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.
Unitatea 3 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; Substantivul 16 XV-XVIII
„Amintiri din 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral; Articolul
copilărie” de Ion 2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze; Dialogul
Creangă 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau
monolog; Substituţi ai substantivului
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând (pronumele şi numeralul)
înţelegerea sensului acestora;
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi
a procedeelor de expresivitate în textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale
şi lexicale învăţate, într-un text citit;
4.1. exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;

9
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris,


utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.5. folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii
textului;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII-XIV
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 10 II-XIV
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

10
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2018-2019
SEMESTRUL II
CLASA a VII-a

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


învăţare ore
Unitatea 4 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; 22
„Călin file Substituţi ai substantivului
1.3. integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii;
din poveste” (pronumele şi numeralul)
de Mihai 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
Eminescu comunicativ adecvat; Genul liric
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze; Figuri de stil. Elemente de
2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog; versificaţie. Concordanţa dintre
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea forma grafică a poeziei şi ideea
sensului acestora; transmisă de aceasta
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor Descrierea
de expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale Determinanţii substantivului
învăţate, într-un text citit; (adjectivul)
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie;
Unitatea 5 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; Specii ale genului epic – balada 12
„Paşa cultă
1.3. integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii;
Hassan” de Părţile de vorbire neflexibile
George 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament (adverbul, prepoziţia, conjuncţia
Coşbuc comunicativ adecvat; şi interjecţia)
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze; Organizarea şi reorganizarea
2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog; unui text propriu. Cererea
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea
sensului acestora;
11
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor


de expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale
învăţate, într-un text citit;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie;
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament Specii ale genului epic - nuvela 12 X-
Unitatea 6 comunicativ adecvat; Elemente nonverbale în ȘA
„Două comunicarea orală
2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;
loturi” de I.
2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze;
L. Caragiale Părţile principale de propoziţie.
2.5. cooperarea în interacţiunile de grup; Predicatul
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea Subiectul
acestora;
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor
de expresivitate în textul liric;
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale
învăţate, într-un text citit;
4.1. exprimarea în scris a opiniilor şi atitudinilor;
4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie.
Unitatea 7 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral; Imnul 14
„Imn lui 1.3. integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii; Părţile secundare de propoziţie
Ştefan cel 2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze; Atributul
Mare” de 2.5. cooperarea în interacţiunile de grup; Complementul
Vasile 3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea *Prezentarea unui eveniment
Alecsandri sensului acestora; cultural
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor
de expresivitate în textul liric;

12
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale


învăţate, într-un text citit
4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect
semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.5. folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII-XV
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 5 II-XVI
TOTAL ORE PE SEMESTRUL II 60

13
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

SEMESTRUL I

Proiectul unităţii de învăţare

Recapitulare
Săptămâna: I- II
Nr de ore alocate: 6
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
specifice (nr.ore) didactice
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.1 Stabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute şcolară,
2.4 în programă şi parcurgerea lor S1 manual
Verificarea competenţelor de lectură 3.1. Lectura expresivă a unor texte, demonstrarea 1 Fragmente Activitate individuală Aprecierea
şi de înţelegere a unui text 2.1. înţelegerii textelor prin participarea la discuţii de texte Activitate frontală răspunsurilor
literar/nonliterar pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe S1 literare/ Activitate în grup
specifice nonliterare

Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1 lucru Activitate individuală sistematică
S1 Auxiliare Aprecierea
S2 didactice răspunsurilor
Test predictiv 3.3 Rezolvarea exerciţiilor propuse 1 Test iniţial Activitate individuală Evaluare scrisă.
3.4 S2
4.2

14
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1


Nr de ore alocate: 26
Săptămâna: II- VIII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
specifice (nr.ore) didactice
Cartea, obiect cultural. 1.1 Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor în 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
„Cuvânt” de Tudor Arghezi, lectura 1.3 context Auxiliare individuală sistematică
textului, vocabularul. 1.5 Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie S2 didactice Aprecierea
răspunsurilor
Cartea, obiect cultural 1.1 Exerciţii de înţelegere a textului literar 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
„Cuvânt” de Tudor Arghezi, analiza 1.3 Auxiliare individuală sistematică
textului. 1.5 S2 didactice Aprecierea
răspunsurilor
Cartea, obiect cultural 1.1 Exerciţii de interpretare a textului literar 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
„Cuvânt” de Tudor Arghezi, 1.3 Fişe de individuală sistematică
interpretarea textului. 1.5 S3 lucru Aprecierea
răspunsurilor
Invitaţie la lectură: Povestea cărţii. 1.1 Exerciţii de lectură corectă şi de înţelegere a 1 Fişe de Activitate frontală şi Observarea
1.3 unor texte literare. S3 lucru individuală sistematică
Aprecierea
răspunsurilor
Solicitarea opiniei 1.1 Exerciţii de identificare a structurilor specifice 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Modalităţi de exprimare a 1.3 solicitării opiniei într-un text literar/nonliterar Fişe de pe grupe sistematică
preferinţelor şi a opiniilor. 1.5 Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri în care se S3 lucru Activitate în perechi Aprecierea
Argumentarea unui punct de vedere solicită/se oferă opinii răspunsurilor

15
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Noţiuni elementare de sintaxa 2.3 Exerciţii de identificare a prepoziţiilor şi 1 Manualul. Activitate frontală.
propoziţiei şi a frazei. conjucţiilor şi de explicare a rolului acestora. Fişe de Activitate Observarea
Exerciţii de identificare a tipurilor de propoziţii. S3 lucru. individuală. sistematică
Auxiliare Aprecierea
didactice. răspunsurilor

Noţiuni elementare de sintaxa 2.3 Exerciţii de segmentare a frazelor. 1 Manualul. Activitate frontală.
propoziţiei şi a frazei. Exerciţii de identificare a raporturilor sintactice Fişe de Activitate Observarea
Aplicaţii. de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi S4 lucru. individuală. sistematică
în frază. Auxiliare Aprecierea
didactice. răspunsurilor

Lexicul (actualizare) 2.2 Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
2.3 la structura vocabularului limbii române Fişe de individuală sistematică
2.5 S4 lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a procedeelor de 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Mijloacele interne de îmbogăţire a 2.3 îmbogăţire a vocabularului Fişe de individuală sistematică
vocabularului 2.5 Exerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice S4 lucru Aprecierea
referitoare la mijloacele interne de îmbogăţire a Auxiliare răspunsurilor
vocabularului didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a cuvintelor derivate din 1 Manual Activitate frontală Observarea
Derivarea (actualizare). Serii 2.3 texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
derivative (aplicativ) 2.5 Exerciţii de creare şi de integrare în context a S4 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
cuvintelor derivate Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de creare a unor serii derivative didactice

16
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a cuvintelor compuse 1 Manual Activitate frontală Observarea
Compunerea (actualizare) 2.3 din texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
2.5 Exerciţii de integrare în context a cuvintelor S5 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
compuse Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a cuvintelor obţinute 1 Manual Activitate frontală Observarea
Schimbarea valorii gramaticale sau 2.3 prin conversiune în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
conversiunea (actualizare) 2.5 Exerciţii de integrare în context a cuvintelor S5 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
obţinute prin conversiune Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a regionalismelor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Arhaisme. Regionalisme 2.3 arhaismelor în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
(actualizare) 2.5 Exerciţii de integrare în context a S5 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
regionalismelor şi a arhaismelor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: versuri dedicate 3.1 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Cărţi cu Activitate frontală Observarea
toameni. 3.2 pe baza unei grile. poezii. Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii. S5 Fişe de Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciţii de vocabular. lucru. răspunsurilor
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate frontală Observarea
Împrumuturile 2.3 împrumutate în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
2.5 Exerciţii de identificare a sensului unor S6 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
3.3 împrumuturi din texte date Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor didactice
împrumuturi
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Categorii semantice (actualizare). 2.3 sinonimelor şi antonimelor Fişe de Activitate individuală sistematică
Sinonime. Antonime 2.5 Exerciţii de integrare în context a seriilor S6 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
4.2 sinonimice Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a antonimelor didactice

17
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Lexicul 2.2 Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea


Categorii semantice. Omonimele. 2.3 omofonelor Fişe de Activitate individuală sistematică
Cuvintele polisemantice 2.5 Exerciţii de identificare în context a S6 lucru Activitate pe grupe Aprecierea
4.2 omonimelor Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor didactice
polisemantice
Lexicul 2.2 Exerciţii de diferenţiere a omonimelor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Polisemia şi omonimia: asemănări şi 2.5 cuvintelor polisemantice Fişe de Activitate individuală sistematică
deosebiri 4.2 Exerciţii de integrare în context a omonimelor şi S6 lucru Aprecierea
a cuvintelor polisemantice Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a sensului unităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
*Unităţi frazeologice 2.5 frazeologice Fişe de Activitate individuală sistematică
4.2 Exerciţii de utilizare a unităţilor frazeologice S7 lucru Aprecierea
4.5 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.2 Exerciţii de identificare a construcţiilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pleonasmul. Paronimele 2.5 pleonastice în diferite texte Fişe de Activitate individuală sistematică
4.2 Exerciţii de utilizare corectă, în contexte S7 lucru Aprecierea
4.5 diferite, a paronimelor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 2.5 Exerciţii de identificare a sensului unui cuvânt 1. Manual Activitate frontală Observarea
Sensul cuvintelor în context 3.3 în diferite contexte Fişe de Activitate individuală sistematică
4.2 Exerciţii de construire a unor contexte diferite S7 lucru Aprecierea
4.5 pentru a ilustra sensul propriu şi figurat al Auxiliare răspunsurilor
cuvintelor didactice
Invitaţie la lectură. 3.1 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Cărţi cu Activitate frontală Observarea
3.2 pe baza unei grile. poezii. Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii. S7 Fişe de Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciţii de vocabular. lucru. răspunsurilor

18
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Noţiuni de fonetică (actualizare) 4.2 Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
triftongilor şi hiatului. Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor în S8 lucru Aprecierea
silabe Auxiliare răspunsurilor
didactice
Folosirea corectă a accentului în 4.2 Exerciţii de ortoepie 1 Manual Activitate frontală Observarea
limba română. *Nume proprii Exerciţii de pronunţare corectă a neologismelor Fişe de Activitate individuală sistematică
greşit accentuate S8 lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Fişa de lectură 4.3 Realizarea unei fişe de lectură, pornind de la o 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
operă citită Fişe de Activitate individuală fişelor de
S8 lucru lectură
Evaluare Unitatea 1 2.2, 3.3, 4.2, Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.5 teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
S8 evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2


Nr de ore alocate: 24
Săptămâna: IX- XIV
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. didactice organizare
ore)

19
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Structuri în textele epice. 3.1 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manual Activitate Observarea
„Iapa lui Vodă” de Mihail 3.2 pe baza unei grile Grila de frontală sistematică
Sadoveanu. Discuţii asupra evaluării lecturii S9 evaluare a Activitate Aprecierea
Lectura textului, vocabularul. Exerciţii de vocabular lecturii individuală răspunsurilor

„Iapa lui Vodă” de Mihail 3.2 Exerciţii de actualizare a noţiunilor referitoare 1 Manual Activitate Observarea
Sadoveanu. la genul epic Fişe de lucru frontală sistematică
Genul epic (actualizare); structura Exerciţii de identificare a caracteristicilor S9 Activitate Aprecierea
textului epic genului epic în textul studiat individuală răspunsurilor
Exerciţii de delimitare a secvenţelor
corespunzătoare planurilor narative din textul
studiat
„Iapa lui Vodă” de Mihail 3.2 Exerciţii de identificare a indicilor de timp şi 1 Manual Activitate Observarea
Sadoveanu. 4.3 spaţiu al acţiunii Fişe de lucru frontală sistematică
Construcţia subiectului; acţiune, Exerciţii de rezumare a subiectului S9 Activitate Aprecierea
conflict, timp, spaţiu individuală răspunsurilor
„Iapa lui Vodă” de Mihail 3.2 Exerciţii de identificare a etapelor naraţiunii şi a 1 Manual Activitate Observarea
Sadoveanu. 4.3 sintagmelor care asigura trecerea de la o Fişe de lucru frontală sistematică
*Procedee de legare a secvenţelor secvenţă la alta S9 Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
„Iapa lui Vodă” de Mihail 1.5 Exerciţii de comentare a sensului global al 1 Manual Activitate Observarea
Sadoveanu. 4.1 textului Fişe de lucru frontală sistematică
Interpretarea textului. 4.3 Exerciţii de exprimare a opiniei în legătură cu S10 Activitate Aprecierea
semnificaţiile textului studiat individuală răspunsurilor
Lectură: Mihail Sadoveanu „Hanul 2.3 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Opera literară Activitate Observarea
Ancuţei”. pe baza unei grile. „Hanul Ancuţei frontală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii. S10 de Mihail Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular. Sadoveanu. individuală răspunsurilor
Fişe de lucru. Activitate pe
grupe

20
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Verbul 3.3 Exerciţii de utilizare corectă a flexiunii verbale 1 Manual Activitate Observarea
Actualizare. Alte verbe copulative (a 4.4 Exerciţii de identificare a rolului verbelor în Fişe de lucru frontală sistematică
ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a enunţ S10 Auxiliare Activitate Aprecierea
însemna, a părea) Exerciţii de identificare a verbelor predicative şi didactice individuală răspunsurilor
nepredicative în texte date
Exerciţii de identificare a verbelor copulative în
texte date
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu
diverse verbe copulative
Verbul Exerciţii de identificare a modului şi timpului 1 Manual Activitate Observarea
Categorii gramaticale ale verbului. 3.3 verbelor în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Modul, timpul, persoana, numărul 4.4 Exerciţii de identificare şi de analiză a verbelor S10 Auxiliare Activitate Aprecierea
(actualizare). Modul indicativ şi la modul indicativ şi la timpurile indicativului în didactice individuală răspunsurilor
timpurile lui texte date
Verbul Exerciţii de identificare a modurilor (conjunctiv, 1 Manual Activitate Observarea
Categorii gramaticale ale verbului. 3.3 condiţional-optativ, imperativ) şi a timpurilor Fişe de lucru frontală sistematică
Modul conjunctiv, modul 4.4 acestora în texte date S11 Auxiliare Activitate Aprecierea
condiţional-optativ, modul imperativ Exerciţii de identificare şi de analiză a verbelor didactice individuală răspunsurilor
şi timpurile lor. Funcţii sintactice ale la modul conjunctiv, condiţional-optativ,
verbelor la moduri personale imperativ şi la timpurile lor în texte date
Invitaţie la lectură. 2.3 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Opera literară Activitate Observarea
Mircea Sântimbreanu „Recreaţia 4.1 pe baza unei grile. „Recreaţia frontală sistematică
mare”. Discuţii asupra evaluării lecturii. S11 mare” de Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular. Mircea individuală răspunsurilor
Sântimbreanu. Activitate pe
Fişe de lucru. grupe

21
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Verbul Exerciţii de identificare a modurilor nepersonale 1 Manual Activitate Observarea


Categorii gramaticale ale verbului. 3.3 ale verbelor în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Modurile nepersonale. Funcţii 4.4 Exerciţii de analiză a verbelor la moduri S11 Auxiliare Activitate Aprecierea
sintactice ale verbelor la moduri nepersonale şi de stabilire a funcţiilor sintactice didactice individuală răspunsurilor
nepersonale (subiect, nume
predicativ, complement direct,
complement indirect, complemente
circumstanţiale, atribut verbal)
Verbul Exeriţii de stabilire a raportului dintre subiect şi 1 Manual Activitate Observarea
Diatezele. Diateza activă. Diateza 3.3 acţiune în funcţie de interesul emiţătorului Fişe de lucru frontală sistematică
pasivă (complementul de agent) 4.4 Exerciţii de stabilire a corespondenţei între Auxiliare Activitate Aprecierea
acţiune, subiectul gramatical şi obiectul care didactice individuală răspunsurilor
suportă acţiunea S11
Exerciţii de transformare a unor construcţii
active în construcţii pasive
Exerciţii de identificare a autorului acţiunii
verbului la diateza pasivă
Exerciţii de identificare a complementului de
agent
Invitaţie la lectură. 2.3 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 2 Opera literară. Activitate Observarea
„Florin scrie un roman” de Mircea 4.1 pe baza unei grile. Fişe de lucru. frontală sistematică
Cărtărescu. Discuţii asupra evaluării lecturii. S12 Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular. individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe
Pregătire pentru teză. 4.1 Exerciţii de recapitulare a materiei. 2 Manual. Activitate Observarea
3.3 Fişe de lucru. frontală sistematică
S12 Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe

22
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Lucrare scrisă pe semestrul I. 2.3 Rezolvarea subiectelor de teză. 1 Fişe de lucru. Activitate Corectarea
3.2 S13 individuală lucrărilor.

Verbul Exerciţii de identificare a persoanei care face 1 Manual Activitate Observarea


Verbele personale şi verbele 3.3 acţiunea în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
impersonale. Propoziţia fără 4.4 Exerciţii de identificare a verbelor personale şi a Auxiliare Activitate Aprecierea
subiect verbelor impersonale în texte date S13 didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a verbelor personale şi
impersonale
Exerciţii de identificare a perticularităţilor
proproiziţiei fără subiect
Verbul Exerciţii de identificare a sinonimelor unor 1 Manual Activitate Observarea
Locuţiunea verbală 3.3 grupuri de cuvinte Fişe de lucru frontală sistematică
4.4 Exerciţii de identificare a locuţiunilor verbale în S13 Auxiliare Activitate Aprecierea
texte date didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a verbelor şi locuţiunilor
verbale din texte date
Evaluare Unitatea 2 2.3, 3.3, 4.1, Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.4 teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
S13 evaluare
Verbul Exerciţii de identificare a valorilor expresive ale 1 Manual Activitate Observarea
Valori expresive ale verbului în 3.3 verbului în diferite contexte Fişe de lucru frontală sistematică
diferite contexte (aplicativ) 4.4 Exerciţii de construire a enunţurilor din care să S14 Auxiliare Activitate Aprecierea
rezulte valorile expresive ale verbelor didactice individuală răspunsurilor
Discutarea lucrărilor semestriale. Corectarea lucrărilor scrise de către elevi. 1 Fişe de lucru Activitate Aprecierea
S14 individuală răspunsurilor.
Monologul Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate Observarea
Monologul narativ 1.5 monologului S14 Fişe de lucru frontală sistematică
2.1 Exerciţii de construire a unui monolog narativ Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor

23
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Monologul Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate Observarea


Monologul informativ. Ştirea 1.5 monologului informativ şi a modului de Fişe de lucru frontală sistematică
2.1 organizare a ştirii (ca situaţie de comunicare S14 Auxiliare Activitate Aprecierea
monologată) didactice individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3


Nr. de ore alocate: 16
Săptămâna: XV – XVIII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
specifice (nr. didactice
ore)
Descrierea subiectivă 1.1 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
„Amintiri din copilărie” de Ion 3.1 pe baza unei grile S15 evaluare a Activitate individuală sistematică
Creangă – lectura textului, 3.2 Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Aprecierea
vocabularul. răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului: 1.1 Exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
„Amintiri din copilărie” de Ion 3.1 context Fişe de Activitate individuală sistematică
Creangă – analiza textului. 3.2 Exerciţii de utilizare a achiziţiilor lexicale noi S15 lucru Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului: 3.1 Exerciţii de identificare a procedeelor artistice şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
„Amintiri din copilărie” de Ion 3.2 de explicare a rolului lor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Creangă. 4.5 Exerciţii de identificare a trăsăturilor descrierii S15 lucru Aprecierea
Procedee ale expresivităţii. subiective din text răspunsurilor
Descrierea subiectivă (caracteristici).

24
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Descrierea subiectivă şi descrierea 3.1 Exerciţii de identificare a trăsăturilor celor două 1 Manualul Activitate frontală Observarea
obiectivă. 2.1 tipuri de descriere şi de comparare a lor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
4.1 Exerciţii de construire a unor texte de tip S15 lucru Activitate individuală Aprecierea
4.5 descriptiv Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură. 2.3 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Opera Activitate frontală Observarea
Calistrat Hogaş - „Pe drumuri de 4.1 pe baza unei grile. literară. Activitate individuală sistematică
munte”. Discuţii asupra evaluării lecturii. S16 Fişe de Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciţii de vocabular. lucru. răspunsurilor

Substantivul (actualizare) Exerciţii de identificare a substantivelor, a 1 Manual Activitate frontală Observarea


4.4 felului lor, a genului, numărului şi cazului Fişe de Activitate individuală sistematică
acestora S16 lucru Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Auxiliare răspunsurilor
substantive defective de singular/plural şi cu didactice
substantive colective
Substantivul Exerciţii de identificare a sinonimelor unor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Locuţiunea substantivală 4.4 expresii din texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
4.5 Exercitii de identificare a locuţiunilor S16 lucru Aprecierea
substantivale în texte date Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu didactice
locuţiuni substantivale
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Funcţiile sintactice ale substantivului 4.4 funcţiilor sintactice ale substantivului/locuţiunii Fişe de Activitate individuală sistematică
şi ale locuţiunii substantivale 4.5 substantivale S16 lucru Aprecierea
(subiect, complement direct, Exerciţii de construire de enunţuri pentru Auxiliare răspunsurilor
complement indirect, complemente ilustrarea funcţiilor sintactice ale substantivului didactice
circumstanţiale de loc, de timp, de /locuţiunii substantivale
mod)

25
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea


Funcţiile sintactice ale substantivului 4.4 funcţiilor sintactice ale substantivului/locuţiunii Fişe de Activitate individuală sistematică
şi ale locuţiunii substantivale (atribut 4.5 substantivale S17 lucru Aprecierea
substantival genitival, prepoziţional, Exerciţii de construire de enunţuri pentru Auxiliare răspunsurilor
apoziţional) ilustrarea funcţiilor sintactice ale substantivului didactice
/locuţiunii substantivale
Articolul (actualizare) 4.4 Exerciţii de identificare a articolelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.5 Exerciţii de construire de enunţuri cu diferite Fişe de Activitate individuală sistematică
tipuri de articol lucru Aprecierea
S17 Auxiliare răspunsurilor
didactice
Dialogul (actualizare) Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
1.5 dialogului Fişe de Activitate individuală sistematică
2.1 Exerciţii de construire a unui dialog S17 lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Dialogul Exerciţii de construire a unui dialog 1 Manual Activitate frontală Observarea
Strategii de menţinere şi de 1.5 Exerciţii de iniţiere, menţinere şi de întrerupere Fişe de Activitate în perechi sistematică
întrerupere a dialogului 2.1 a dialogului S17 lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Elemente nonverbale în comunicarea 1.5 Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
orală. 2.1 nonverbale care apar în comunicarea orală Fişe de Activitate în perechi sistematică
Exerciţii de construire a situaţiilor de S18 lucru Aprecierea
comunicare orală cu folosirea de elemente Auxiliare răspunsurilor
nonverbale didactice
Invitaţie la lectură. 2.3 Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Opera Activitate frontală Observarea
4.1 pe baza unei grile. literară. Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii. S18 Fişe de Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciţii de vocabular. lucru. răspunsurilor

26
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ȘUNCUIUȘ Disciplina: Limba şi literatura română
str. Avram Iancu nr. 425 Editura Humanitas
tel.0259-444046, fax 0259-444004 Nr. de ore/săptămână: 4
email: grupind_suncuius@yahoo.com Profesor: Tonț Anamaria Bianca

Evaluare Unitatea 3 2.3, 3.3, 4.1, Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 2 Fişă de Activitate individuală Aprecierea
4.4 teoretice însuşite evaluare fişelor de
S18 evaluare

27