Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa Nr.1 la OMEN 5397/ 05.11.

2013
___________________________________ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea
La 31 august*)____ candidatul (a) are, de la obținerea
(Unitatea de învăţământ) definitivării în învățământ, o vechime efectivă în
activitatea de predare de ___ ani, ___luni, ___zile.
Judeţul Vâlcea Inspectorul şcolar pentru dezvoltare resurse umane
Numele şi prenumele Apostol Doinița
Nr. ________/_____________ Semnătura ________________
Data _________________________
(se completează de inspector)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
La probele pentru obţinerea gradului didactic II în anul (sesiunea) ___________
În funcţia didactică **)______________________, specialitatea_________________
Numele şi prenumele__________________________________________________
***)
(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - cu majuscule)
telefon_________________________ e-mail_______________________________
Instituţia de învăţământ absolvită _____________________________________
cu durata de ____ ani.
Specializările obţinute prin studii _____________________________________

Anul obţinerii examenului de definitivat _____ în sesiunea _____ cu media


______ .

Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic
II: ______________________________________________________________

*) Se indicã anul finalizarii examenului


**) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
***) Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU
V. MARIA cãs.DUMITRIU)

Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea ______________


____________________________________ din _______________________

Mă oblig ca până pe data de 06.06.____ (anul finalizării examenului) să


completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie
specială şi adeverinţa din care să rezulte vechimea la catedră de la acordarea
definitivării în învăţământ şi până la 31 august _____ (anul finalizării examenului).
Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă.
Data___________ Semnătura candidatului______________

1/2
Anexa Nr.1 la OMEN 5397/ 05.11.2013
ADEVERINŢĂ

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din
cartea de muncă/ REVISAL, d-l(d-na)________________________________________________
a funcţionat în învăţământ, de la data obţinerii examenului de definitivare în învăţământ până în
prezent şi va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr. Unitatea de Funcţia Perioada: Total vechime în Obs.


crt. învăţământ didactică de la........până la activitatea didactică*)
31 august ..............
ani luni zile

TOTAL

În anul şcolar**)________________ este incadrat la unitatea noastră în funcţia


de ______________________ cu activitatea de bază (normă întreagă)
***) ****)
______________,
având ___ ore/săptămână.

Director, Data_____________
(semnătura şi ştampila în original)

*) Se trece vechimea efectivã la catedrã de la data acordãrii definitivãrii


**) Se indicã anul curent
***) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
****) În învãţãmânt sau cadru didactic asociat cu__ ore/saptãmanã

Observaţie:
Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă şi are
obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră pe care o va acumula
candidatul de la data înscrierii până la data finalizării exam
2/2