Sunteți pe pagina 1din 130

DAN SERACU

ARTA DIVINAŢIEI

ARHETIP
TAROT • RHUNE • GEOMANŢ1E # YU1NG

Colecţia Cercetare în Cunoaştere


rO$€£i6i2d te
l'&Z01 £C £6te

«S I «U t * f l

^-B t f c 3B > H 1*^ j'-IJ tt'llll >-UI * 5

* B H I *B *B * fl r-r,l * B -B

3 ■*b *a * 2 fr
« a

Yi Jing
c_
(2
* B * * B '* B * 1
w OL’j Ll UCHYI MP) ocxv

* î - I * * B * B * B ft t l H O « a
unii ... lljl»
* * B H I « 8 * 8 * 1 *■' mii ** llllll
P OOOM «Ol

Nr. 6
— van iii li
* « ţ
* M I * a - * B * K * 1 '- S n ^ ICllI r llj’l

TAROT • RHUNE • GEOMANJ1E • YUING


Cuprins

Cuv3nt introductiv.............................................................. 7

C ap ito lu l I
TAROTUL................................... *................... 11

Capitul ui II
GEOMANTIA......................................... . . . . . 57

Capitolul IU
R H U N E L E ..................................................................... 77

C apitolul IV
YIJING ............................... 117

Anexe 261
CUVÂNT INTRODUCTIV
Divinaţia încearcă să im pulsioneze contactul conştient dintre împrejurările vieţii ş i ar­
hetipurile care c o a ste lea z i uitr-un anumit m om ent în viaţa individului. Supunăndu-se legii
smOTnici lăţii, actul divinaţiei încearcă sâ deceleze forţele arhetipale care-1 «m işcă* p e om .
A ici, idcca de bază este că fiecare om reprezintă, chiar prin naşterea sa, personificarea unui
arhetip anume - altfel spus, reactualizarea unei tipologii comportam entale caic se reiterează
la nesfârşit sub diverse comandamente ale istorici. N u doar tipologia com poitam etală, ci
chiar şi particularităţi ale acesteia reprezintă situaţii dc viaţa în care s-au m ai aflat m iliarde
de oam eni înai ntca celui care le încearcă, «c perienţa loracum ulându-se atât genetic, psiho-
g eretic, cât şi pe «banda inforeneigetîcă» cosm ică. D c aceea, spre deosebire de «ghicit»,
divinaţia reprezintă racordarea la această bancă de date, realizând uneori chiar mai m ult
decât contactul cu arhetipurile.
Sigur c i Arhetipul Suprem, Unicul Dumnezeu, le face si fie inutile pe toate cctclaîte -
pentru cel care L-a contactat în mod direct Au avut dreptate Pavel şi Bamaba sâ-i numească
"lucrun deşarte’1 pe Jupi ier şi pe Mercur, cu care grecii i-au confundat (Faptele Apostolilor,
cap. 14, v.I5). Dar, depăşind această neînţelegere, regăsim în aceste personaje legendare
suportul necesar pentru proiecţia unor conţinu tun psihice omeneşti, arhetipale, viabile atâta
vreme cât omul va trăi în lume, Pavel şî Bamaba, însă, erau îndrumaţi chiar de lisusHristos,
Arhetipul Centrului; pentru ei, care erau «morţi» pentru lume, dar «vii»în căutarea comu­
niunii cu Dumnezeu, tu mea aceasta nu era demnă dc ci, iair Jupitcr şi Mercur - "lucruri
deşarte’”.
Preventiv, pentru a sc apăra de reinterpretârî, dogm a creştină ăfrnnâ că, după secolul I
apostolic, nimeni nu L-a mai contact atpc lisus Hristo.s In m od direct. D eşi pare o exagerare
c e descurajează încercările dc a reface Cărarea Pierdută, cred că nu este, totuşi, prea departe
de adevăr, oferind o im agine sugestiva a lum ii noastre decăzute spiritual
Nu trebuie, însă, să n e descurajăm şr mai m ult, abandonând orice încercare d e a contacta
Spiritele Superioare1 sau îngerul Păzitor, chiardacâ doar indirect, curn ar fi prin intermediul
D iv in a ţie i
»
• *
De-acum încolo vor începe să curgă întrebările. Oare are vreun rost să ştie omul ce este
bine pentru el să facă în viitor, apelând la Arta Divinaţiei? Oare are dreptul să-şi. îndrepte
viaţa după modelele lăsate de Dumnezeu, adică după arhetipiui? Oare Dumnezeu ne-arputea
1 Atenţie, totuşi! Spiritele Superioare nu sunt Arhetipuri, Arhetipurile nu sunt Spirite Superioare,
dar, uneori, ni se prezinţi în forme asemănătoare sau chiar identice. De regulă. Spiritele
Superioare se folosesc de arhetipuri pentm a %cexprima, adică doar ne amli cu degetul modelul
de rezolvare a problemei noastre.
aaflintr-o aata atotcuaoaşterea ţi atoiputemicia? Neîndoielnic că da! intr-un mod oarecum
asemănător dăruirii apostolilor. Dar săuil unele momente, ce pot apărea îiv viaţa fiecăruia,
când înţelegerea unui mărunt adevăr ne face să pricepem căi de greşit acţio nim, cât de vi­
novaţi suntem faţă de noi înşine, şi să suferim cumplit pentru aceasta. Mai mult decât atât,
aiotcunoaştcrea şi atotputernicia Dumnezeu ni Ie-a şi dat deja: există în profunzimile fiinţei
noastre spirituale un al doilea Eu, care posedă înţelegerea tuturor lucrurilor. Dacă acest al
doilea Eu s-ar trezi brusc, am puica înţelege Adevărurile cuprinse în Biblic, de pildă, fără
cheile îndfnlrii, pe care mulţi le caută, şi în ciuda omisiunilor sau greşelilor iminente de
traducere. Atunci aceste Adevăruri nu câ ne-ar face să suferim pentnj că am vedea unde um
greşit, cî ne-ar “arde" pur şi simplu - ţi acesta parc a fi ren sul ApowdipscL Adică ar arde
toate «Yrăjilc» care ne leagă de lume; toate complexele, problemele, bucuriile şi suferinţele
noastre s-ar topi brusc în neant peniru că am realiza lipsa Iot de sens.
Am rămâne atunci un loc gol (un “vas" gol), care ar trebui imedial umplut cu Lumină
Divină, căci altfel s-ar umple la loc cu al te probleme, cu alte bucurii, ori oi alic suferinţe.
Această ■umplere» cu Lumină doar Dumnezeu o poate face. De aceea, singura rugăciune
admirabilă, din punctul nostru de vedere, este de a «re acerată Lumină, Ktinâdumdu-nc să
devenim Fii adoptivi aiTkfilut Ceresc.
Dar nu o presupusă intoleranţă sau zgarccn ic a lui Dumnezeu ne împiedică să realizăm
acest lucru. Două lucruri, cel puţin, ne stau în calc; primul este voinţa noastră împărţită
(călărim «doi cai»; încordăm «două arcuri»), iar ccl dc-uţ doilea - egoismul nostru care ne
separă de ceilalţi: nu pulem pleca brusc din această lume, căci trebuie sa ne eliberăm cu toţii.
De câte ori dobândim o midi făriuriâ din ace stă Lumină (Marea Avuţie), suntem fjunaţi din
accas& acumulare egoistă pentru a o împărtăşi celor!aţi, Dar nu Dumnezeu nc frânează
această acumulare, căci Ordinea Divină este perfectă* ci Legile Divine, Nici diavolul nu este
de Capul său, ci un slujitor perfect, “decăzut" insă, la. «munca de jos» (adică de pc pământ).
Când o ‘întâmplare" ne împiedică sa mergem mai departe pe Calea realizării Sinelui, aceasta
iui este dovada că "diavolul lucreaii la distingerea lumii”, ci fie un semn că am greşit ceva
şi, daci continuăm, «gaia (Ceea?) ne mănâncă», fie Un seinn câ din acel moment trebuie să
răspândim în jur acerată realizare Astfel, creăm un nod negentropîc şi o platformă solidă
pentru pasul următor.
De aceea, discuţia asupra folosiri i în Rugăciunea Domnească {Tatăl nostru) a traducerii
corecte şi nu ne lăsa (duşi) în ispită'* în locul formei corupi e “*..şi nu ne duce pe noi în
ispită" - este superfluă. Legea Divină fiind irtCOmptibilâ şi diavolul fiind un slujitor perfect,
autorul moral ai încercării ("ispita"), tot Dumnezeu este...
La fel nc încearcă şi. profesorul, la şcoala, după ce ne-a predat lecţia: ne pune o întrebare
“capcană" pentru a verifica dacă am fost suficient de atenţi şi dacă am înţeles în profunzime;
o întrebare directă cere un răspuns direct, reproducerea mecanica a iestului cu ajmorul
memoricL Ori cl nu vrea sa tocim, d sâ ne 51 impl icâm, folosind intu iţia; nu doar să asi mii âm,
d sâ şi aplicăm fo exterior ceea ce am asimilai. De aceea, ne pune o întrebare- capcană. La
fel şi Dumnezeu vrea si ne implicam nu do ar cu Mintea, ci şi cu Sufletul; ru vrea să rămânem
la nivel de Cunoaştere, pz care am dobândit-o în Rai, cti ajutorul “diavolului” (Raţiunea de
Minte), ci vrea să ne ridicăm la nivel de Participare:. Lftcţi a hristică.
Mişcarea sufletului, pentru a fi completa şi perfectă, trebuie să armonizeze cele două
sensuri: o dată asimilarea Luminii, deci o mişcare spre interior* a doua oară răspândirea ei.
ded o mişcare Spre exterior. între momentele de asimilare, spre înăuntru, şi cefe d e implicare,
spre în afară, există un moment de suspans, de întrerupere, de Kcpaos: Mişcare şiKepaos
împreună... Cunoaştere şi Participant

Deci nu fugiţi de problemele voastre, oricât de spinoase ar fi. Societatea modem a, cufun­
dată în somnul comodităţii, nu numai că nu se implică în propriile*! probleme, ca să nu
sufere, dar nici măcar nu ţi lc cunoaşte. De mullc ori cunoaştem şi spunem; uMai bine nu
ştiam...” Dar adevărata eliberare nu se află în neştiinţă, ci în implicare în sacru, atunci când
acţionăm în conformitate cu ceea cc ştim despre noi şi despre lume şi despre Tot Contactul
cu arhetipurile reprezintă o posibilitate de cunoaştere şi implicare; depunere corectă a unei
probleme şi de rezolvare a ei. Rezolvarea corectă a unei probleme nu o pulverizează, ci o
adânceşte, apropiindu-ne de Adevărata Problemă. Relevarea arhetipurilor plin actul
divinaţiei reprezintă un ghid pe această cale.
Ctert este că, datorită “împietririi inimii” noastre, acţionăm de regulă în confoMnitnie cu
complexele noastre psihice, chiar dacă împrejurările ne sunt favorabile. Completele sUnt
programe negative de a acţiona, învăţate prin educaţie, prin deprindere, prin obişnuinţă.
Complexele personale nu suni de învins, cu răul nu se luptă căci se întăreşte; ele trebuie
depăşite. Trebuie să coborâm la comoara noastră, în locul unde s-au depozitai şi s-au selectat
toate experienţele oamenilor care au trăit înaintea noastră, toate soluţiile corecte Ia proble­
mele omului * adică la arhetipuri, la programele noastre pozitive.
Trebuie să Tun conştienţi cA ne naştem cu arhetipurile, deci cu programe pozitive, dar
prin educaţie ne creăm complexe, adică programe negative. Dacă am fi precum copiii, ce
uşor am afla soluţia oricărei problemei De altfel, putem lua contact cu arhetipurile, inclusiv
cu Arhetipul Centrului, doar dacă am abandonat complexele personale.
Dc regulă prima dală ne izbim de o problemă în virtutea programului negativ, deci con­
form complexului personal, apoi urmează suferinţa, care marchează întoarcerea atenţiei spre
interior, spre profunzimile noastre ariictipaler însoţită de ruperea dc mirajele realităţii exte­
rioare, ceea ce nc aj utâ să ne menţinem la nivel arhetipal pentru a urmări derularea întregului
program pozitiv până la conturarea soluţiei rorcete. Arhetipurile subsidiare au apărut ca
urmare a încălcării Legilor Divine de către om, marcând devierile acestuia de la compor­
tamentul corect, pe care 1- ar avea dacă ar ft în comuniune cu Dumnezeu. Ele sunt tipare de
îndreptare, impersonale şi relative. Decăderea omului accentuându-se, el a pierdut şi con­
tactul cu acestea. Drept urmare, a apărut suferinţa, care îl desprinde dc realitate şi-l adânceşte
In sine, îl interiorizează, facili tându-i accesul la planul arhetipal. Căzând mai departe, omul
face eroarea dc a confunda .suferinţa cu lipsurile materiale, lipsa Iubirii cu insatisfacţiile
erotice, Cunoaşterea cu ştiinţa. Nici măcar suferinţa nu-1 mai ajtllâ.
Arta Divinaţiei prezintă asemănări şi deosebiri în raport cu această cale. In momentul în
care, prin actul divinaţiei, suntem puşi în faţa propriului nostru arhetip apare problema re­
cunoaşterii sule- Este-, dacă vreţi, reluarea, la mici proporţii, a nerecunoaştcrii Arhetipului
Central, care a fost umuuâ de Crucificare - ea însăşi un arhetip. Cu alte cuvinte, comoara se
ridica din adâncurile inconştientului la suprafaţa Conştiinţei, nu o recunoaştem şi astfel o
pieţdem definitv.
în mod similar, dacă în momentul producerii divinaţiei nu considerăm acest act din punct
de vedere arhetipal, alunei mesajul fl. vom privi doar prin prisma complexelor noastre per-
son ale, nenejinând decât Implicarea materiala şi nimic din programul pozitiv de bazi In loc
Bâ tse înălţăm spiritual, ne afundăm şi mai mult în mocirlă; se cheamă că «am ghicita (am
"dar tn câiţi, cafea, bobi, beţe, rhunc...). Adică itm ascultat o părere despre ce ni s-ar putea
întâmpla în viitor Doar o «părere», căci, dacă nu luăm conutct cu substratul arhetipal, ieşim
din sfeia de oaniftfitarc u legii sincroniciiâţii. cccu ce face să scadă vertiginos posibilitatea
de reaLzJic. Gtle aflaic prin actul divinaţiei rămân valahile doar dacă urnim «sfatul» pre­
figurat de programul pozitiv, doar dacă ne ridi cirn înţelegerea ia acest nivel de profunzime.
Prin ghicit nu obţinem nimic de valoare, prcdicţia este adeseori falsă, dintr-un motiv
foarte simplu: nu am realizat contactul cu programele noastre pozitive arhetipale, ci
r&fnânem tot la complexele personale, tot la programele negative autocreate. Contactul cu
planul arhetipal poate fi blocat fie de operator, fie de consultant, blocaj care ne face să ne
gândim U diferenţele dintre «omul nobil» şi «omul vulgar».
însuşi termenul de «ghidi» este Toane corect când sugerează posibilitatea de a da mai
multe răspunsuri aceleiaşi. întrebări, fără a oferi garanţia corţuii tudinii. Când Spui cuiva o
ghicitoare, el îşi va folosi mintea pentru a desface metafore gli ici toni in cât mai multe sen­
suri, pe care le redă pe rând, fir i a Ic epuiza, căci tocmai acesta este rostul ghicitorii: de a
ascunde sensul câţ mai bine. Deci ghicitul presupune o modalitate de gândire cure operează
prin analiză şi sinteză.
însă termenul de «divinaţie» exclude gândirea. Ea este inspiraţie, deci golire a min|ii în
aşteptarea informaţiei, ceea ce presupune un efori meditativ. Există şi aici un grad de pro­
babilitate, de îndoială, dar se referă la capacitatea consultantului de a înţelege ţi aplica me­
sajul arhetipal. Cad direcţia dc interpretare este spirituali.
De aceea, pentru omul vulgar, divinaţia nu «re sens, nivehil discuţiei fiind prea general.
Nici nu poate fi vorba de a urma sfaturile: "este o pierdere de vreme" - va spurc; şi are
dreptate, cel puţin in cazul său. Situaţia nu re modifică prea mult nici In cazul In care acceptă,
totuşi, din curiozitate, ideea "divinaţiei", căci nu va xâmine decât cu ghicitul.
Deci, mare atenţie atât din partea operatorului cât şi din partea consultantului* cad amân­
doi au nevoie de o «pregătire» specială.
Sistemele divinatoiii nu coniin. la origine, decât mesaje spirituale, care decad ca expresie
printr-o utilizare abuzivă. în fcopuri materiale. Orice eveniment, chiar şi din plan material,
areo seumificaţle spirituală, ca urmare a unei interpretări corecte, in felul acesta, cliiarsiste­
mul de interpretare constituie un act divinatoriu. La polul opus, orice eveniment, cliiiir din
plan pur spiritual, nu poale căpaui decât o explicaţie materiali sul. De aceea, pc cel care con­
sideră că Hexagmma 14. Dît You (Marea Avuţie), din Curtea Vi, se referă lu "un dar de
bani”, 0 rog să nu deschidă această ciute.

Iulian Dragomir
Istoria Taratului sc pierde în negurile timpului. Despre aceasta, Eliphas Le vi, l i
lucrarea sa “Rituel de IaHaute Magie1*»spunea în 1910:

‘‘Există printre cărţile sacre ale creştinilor, două: Profeţia lui Ezecluel şi Apo*
catipsa, două clavicule Cabbalislice, rezervate, fără îndoială, comentariilor un or regi
magi, închise cu şapte peceţi, dar perfect claie pentru cel iniţiat în ştiinţele oculte.
M ai există încă o carie, cea mai ocultă şi mai necunoscută, pentru că ea conţine
cheia tutun) rectori alte, publică fără a fi Insă cunoscută publicului, mulţi pierzânda -51
timpul căutând-o acolo unde nu este. Această carte, poate mai veche decât Carie*
lui Enoh, nu a fost tradusă niciodată, fiind scrisă încă în întregime cu caractere prim i­
tive şi pc pagini detaşate, ca şi tăbliţele anticilor..^ Intr-adevăr, aceasta este o o p e ii
monumentală, singulară, simplă şi puternică, la fel ca şi arhitectura piramidelor ţ i
durabilă, prin urmare, asemenea lor; carte care rezumă toate ştiinţele şi ale cărei
com binaţii infinite pot rezolva orice probleme, carte care vorbeşte de la sine,
făcându-te să gândeşti, inspirând şi armonizând toate concepţiile posibile; operă de
artă, poate, a spiritului uman şi, în mod sigur, unul dintre cele mai frumoase lucruri
pe care ni Ic-a lăsat antichitatea.
Toate religiile au păstrat amintirea unei căiţi primitive, scrisă în imagini de căn e
înţelepţii prim elor secole ale 1 urnii şi ale cărei simboluri, simplii!cate şi vulgarizate
m ai târziu, au furnizat Scripturii literele sale, filozofiei oculte semnele misterioase
şi pcntaclele. Această carie a fost atribuită, de către evrei, Iui Enoh (CUNOK), al
7-lea învăţător al lum ii după Adam; lui H ennes Trismegistos - de către egipteni; lui
Cadm os, misteriosul întemeietor al oraşului sfanţ - de către greci. Această carte era,
deci, rezumatul simbolic al tradiţiei primitive numită Kabbala, după cuvântul evrei­
esc echivalent cu «tradiţie».
Taro tul, această carie misterioasă, inspiratoare a tuturor cărţilor sacre ale vechilor
popoare, este, datorită precizie i an alogice a Figurilor şi Numcrelor sale, instrumen tul
de divinaţie cel mai perfect, care poate li întrebuinţat eu totală încredere. Intr-adevăr,
oracolele acestei căiţi sunt întotdeauna riguros adevărate, cărţile (Areanele) re le v i
întotdeauna lucruri ascunse şi dă consultanţilor cele mai înţelepte poveţe."

Până la noi a ajuns pachetul de Arcane cunoscut sub numele de “ Tarocchino di


Bologjiia", al lui Fran^ois Fibbia, prinţul de Pisa, care le-a luat cu d în 1419, în
timpul exil ului său în Bolognia. Pachetul conţine G2 Arcane» lipsind, faţad e pachetul
actual) Arcanele minore cu val orile 2 ,3 , 4 31 5.
Unul dintre p^h^lele cele mai vechi, dar în structura cunoscută actual (78 dfc Arcane),
este cel al iui Vîscontî Sforza (1432-1466)* Gîncl căiţi luxoase, de foimarjfoarte maie.
în secol ul XVIII apare setul de Arcane cunoscut sub numele “Tarat de MarseiUe",
cM i folosite şi la ora actuală, cu modificări minore.
In ultimul timp, înafară de Taratul de Bolognîa şi cel de Marsilia, există în ţările
vestice o Ibaite maie varietate de pachete, cu imagini diferite. Astfel, este Taratul
egiptean (imagini de lip egiptean). Taratul ţigănesc, Taratul rusesc. Taratul indian
(imagini ce trimit la arta pieilor roşii), dar şi pachete cu numele artistului care le-a
pictai (Taratul Crowley, după numele pictorului Aliester Crowtey) etc.
în decursul anilor, mulţi savanţi ocultişti au studiai Taratul, scriind nenumărate
studii, alât directe despre Taraf, cât şi inteidisciplinare, căutând (şi găsind) corelaţii
între Tarat şi Kabbala, Numerologie, Astrologie, Yi Jftig etc. Dintre aceştia, pol O
amintiţi Antume Court de Gcbdin, care în 1781 a scris “Le Monde Priirutif, analysd
e t com pari avec lc Monde Modeme'*, profesorul de matematică Alliclte, care sub
pseudonimul Eieilla semnează în 1873 lucrarea ‘'Maniere de se rămder avec le Jcu
dc Cartcs nomfics Tarul” , Alphonse Louis Constant, care semnează, sub numele
EUphas Lcvi. "Dogme et Rituel de la Haute Magie", ori Gcrard Encausse, caie sub
numele de Papus semnează "The Tarat of the Bohenuans" la începutul secolului
nostru. în fine, dar nu în ultimul rând, mai poate fi aminti LpicLorul Oswald Wirth,
elev şi discipol al lui Stanislas de Guaila, care scoale în 1978 lT b e Pictorial Tarat
o f the Medieval Age". Paclietul de Tarat care însoţeşte lucrarea noastră îl are ca
autor pe domnul Dan Sacmari.
Cărţile de Tarot, numite în general A itanc, au dc obicei formai dreptunghiular,
cu lungimea de 110 mm şi lăţimea între 55 şi 65 mm, dar exislu şi arcane circulare
(de exemplu "Motherpiece Round Tarat1'). Un pachet se compune clin 78 Arcane,
din care 22, numerotate de la 0 la XXI, sunt "Arcanele majore", pictale, iar celelalte
formează "Arcanele minore", fiind grupate în 4 serii de câte 14 căiţi.
Arcanele majore au fiecare câte o imagine de sine stătătoare, precum şi câte un
nume (de obicei în limba franceză):

0 LE MAT Vagabondul
I LEBATELEUR Magicianul, scamatorul
11 LA PAPESSE Papesa
III LTMPERATRICE împărăteasa
IV L ’EMPEREUR împăratul
V LE PAPE Papa
VI L ’AMOUREUX îndrăgostiţii
vn LE CHARIOT Carul triumfal
v rn LA JUSTICE Justiţia
IX L rERMITE Eremitul, sihastrul
X LA ROUE DE LA FORTUNE Roata norocului
XI LAFORCE Forţa
xn LEPENDU Spânzuratul
XIII LA MORT Cosaşul, moartea
XIV tem pera n ce Temperarea
XV LEDIABLE Diavolul
XVI LA MA1SON DE D2EU Tumul trăsnit, Casa lui Dumnezeu
XVII L'ETOILE Steaua
xvm LALUNE Luna
XIX LESOLEIL Soarele
XX LEJUGEMENT Judecata
XXI LE MONDE' Lumea

Aromele minore sunt împărţite pe patru culori: Spade (echivalente cu pieile din
«cărţile franceze»), Bastoane (trefle), Cupe şi Monede sau Discurile (candele). în
cadrul fiecărei serii există 10 Arcane numerotate de la 1 (A i) Ia 10, câte un valet,
un cavaler, o regină şi un rege. Celor patru culori li se atribuie câte un element: Aer,
Foc, Apă şi respectiv PâimnL Acestor clemente le corespund, la rândul lor, câte trei
constelaţii zodiacale:
Balanţa, Vărsătorul şi Gemenii (semne de Aer), Berbecul, Leul şi Săgetătorul
(semne de Foc), Racul, Scorpionul şl Peştii (semne de Apă), Capricornul, Taurul şi
Fecioara (semne de Pământ).
Acestor zodii le corespund valorile 2-3-4 penLru prima, 5-6-7 pentru a doua, re­
spectiv 8-9-10 pentru a treia din fiecare serie de Arome minore.
în mod similar, fiecare dintre Aromele majore are câte o corespondentă as-
Irologjcă; este atribuită câte o cale pe Capacul Sefirotic al Kabbalei, o literă a al fa-
betului ebraic, respectiv câte un semn magic Kabbalistic, precum şi asocieri
mitologice (vezi anexele II - fV):

Corespondenţele Arcanelor majore


Simbol «Calea» Asocieri mitologice
zodiacal de pe Simbol Litera (E= Egipt; H= hindusă;
Nr. sau copacul magic / ebraică G= grec/roman;
planetar Sefirotk al Kabhalistic N= nordic-european)
KabbaJd
Hoor-paar-kraat (E); Zeus
CU

0 11 7\ Arrhenothclus; Dionissos;
Bachu s(G )‘
Simbol «Culca» Asocieri mitologice
zodiacal dc pe Simbol Litera (E= Egipt; ÎI* hindusă; /
Nr. sau copacul mugîc t ebraică G= grec/roman;
planetar Sefîrotic al Kubbalistic N= nord le-european)
Kab balei

1 5 12
ten
g g N
T hoih (E ); H an u m an (H );
Herm es, M ercur (G );
U k i(N )
Isis (E), A rtem isa,
11
c 13
ş s D iana (G)
- )<

&
H a t h o r ( & • ' A f r o d i ta ;
m
? 14 3 Yemis; H cra; timona;
D em etcr (G)

rv
T 2S
❖ T
ln d ra (H ); Z eu s; J u p ite r;
A ies; M an e (G ); O din;
Woliin (N)

V 8 16 n
Osiris; A sa r (E); Shiva (H );
Palas A tena (G ); O din (N )

VI
JL 17 Bros; C upidon (G)

VII
ss 18
£ îi A pollo (G )

VIU a 22 n
M aai (E); K a im a fH );
N em cssis (G )

IX 20
#> V Yod; M cd in (N )

A m on-R a (E );
X
4 21 > Brahma (H); Z eus (G)

<Q
S ek h m et (E ); D u fg a (H );
XI 19
❖ D Hencule; Sam son (G )
Sim b o l «C ulca» A socieri m itologice
zodiacal depc S im b o l L ite ra (E = E g ip t; H = h in d u să ;
N r. sa u copacul m agic/ ebraică G = grec/rom an;
p la ne ta r Se fîro tic al KabbalLsttc N = nordic-curupcan)
Kabbalei
O s ir is ( E ) i A s a r; A U is ;
xn ¥ 23 ■? A d o n is ( G ) ; O d in ( N ) ;
$
Ş a m a n ul

XUI 24 D S a tu rn
T T l»

N e p h t is ( E ) ; K a l i ( H ) ;
X IV 25 D i ana (G )
1
?

S c lh ( E ) ; P a n ; P r ia p u s ;
XV 26 Bac chus (G )
î l

H o ru s ( E ) ; S h iv a ( H ) ; A re s;
XVI d < 27 $ y M a rtc (G )

xvn >W \ 15 D
/W V

A n u b Ls; K h e p h -R a (E ) ;
x v rii 29 3 H eca iele (G )
o

X IX 30 R a ( E ) ; A p o lli> (G )
O p

A g n i; Yama CH); H o ru s ( E ) ;
XX 5 31 g a n H a de s; P lu to n (G )

XXI 32 \y C eres; Perecfona <G)


£ *

Procuiaiea unui pachet de cârţi se poate face din oricare librărie sau magazin
ezoteric ori de ocultism d in ţările apusene* de la talcioc, ori poate Ii confecţionat
prin desenare ş t colorare, folosind im aginile reproduse în lucrarea dc fa^L D upă
procurase sau confecţionare, trebuie să li se facăoînvelitoare dintr-un material natu­
ral (lem n, placaj, carton etc.) deoarece nu suporta masele plastice. Se v o r ţine în
b iblioteci, pe raft într-un loc de onoare, permanent sub ochi şi la îndemână. N u se
recom andă ca la pachetul de A rcane să aibă acces copiii l • .............
U tilizarea pachetului de Arcane poale fi diferită, existând trei nivele:
1. C ărţile pot fi folosite ca un simplu jo c de societate, fiind introduse de arabi în
Europa la mijlocul secolului al X IlH ea, da r de care nu ne ocupăm în cadre] acestei
lucrări.
2. E le form ează unul din cele m ai puternice sisteme divinalorii, de origine
necunoscută* d a r folosite practic în tot bazinul mediteranean, de unde s-au extins
apoi în toată lum ea. Fără dubiu, ele şi-au împrumutai principalele elem ente din surse
mitologice sau alegorice antice.
3 . în fine, pentru unii, puterea lor divinatorie provine din natura lo r sacră. în
această concepţie, Arcanele formează un rezumai al tuturor tradiţiilor ezoterice oc­
cidentale, conţinând alchimia, kabbulu, astrologia etc, Succesiunea lor, ordinea în
caic suni puse, ascund un proces de iniţiere, motiv peniiu caie pot fi considerate ca
o carte. Fiecare A icanâeste un fel de hieroglifă care, interpretată corect, poale releva
«secretele ştiinţei eterne» (este vorba, în acest caz* doar de Arcanele majore).

Taratul iniţiatic

N eofitul este figurai de arcanâ 0, Vagabondul, un om singuratic, care m erge fiirik


oprire, condus de destinul său. Nu arc decât un baston pentru a se apăra şi ghida.
Ţoală averea sa, adică toată cunoaşterea sa* este cuprinsă înlr-o bocceluţă. A re liai-
n d e ponosite, îl atacă câinii, d ârei îşi continuă diurnul infinit, poate că nu ştie nim ic
altceva să facă decât să existe.
într-o zi, neofitul întâlneşte Scamatorul (A icana I), un m agician abil, care fi
orbeşte cu bogăţia şi cunoaşterea ce le etalează. El are răspuns la toate întrebările
puse, posedă tot ceea ce Vagabondul nici nu a visat II întreabă insidios: “ Vrei să
devii ea m ine? Vrei să cunoşti cine eşti şl de unde vii, vrei un [el în viaţă? îţi doreşti
noroc, putere, glorie? Vrei cunoaştere? Intra în templul Taratului şi toate acestea ţi
se vor revela!**
încă orbit, neofitul intră într-o sală obscură, austeră, unde întâlneşte o femeie pe
cât de frumoasă, pe atât de incitarea (Aruaaia II, Papesa). Stă pe un tron. îi spune:
“Priveşte această carte, ea conţine adevărul tuturor oamenilor, morala* legea. U ită-te
la perdeaua din spatele m eu, e a acoperă adevărurile care sunt deasupra tuturor
oamenilor. Vrei să vezi perdeaua desdiizandu-se? înseamnă că m-aî cucerit. Dar,
atenţie! D upă perdea tc aşteaptă o serie de încercări !*1 Neofitul se uneşte cu Papesa*
intră dincolo de perdea.
Este ca o călătorie în Timp şi Spaţiu, ca un voiaj la originile Timpului. Fiinţele
din faţa Iul se metamorfozează, douâ personaje avansează spic el, împărăteasa şi
împăratul (Arcanele HI şi IV), care « vorbesc despre Timp şi Spaţiu. EI recunoaşte
în ele pe Mama şt Tatăl său, se identifică cu ele, înţelege secretul Genezei, puterea
masculină şi cea feminină. Se unifică cu ele şi Ie egalează.
Este condus în continuare In faţa Papei (Arama V). I se spune: “ Acum eşti deja
adulL Nu mai poţi trăi pe pământ fără n id un ţe t Ai de ales. Ce cale alegi? Cea a
magicianului? Este abil, dar norocul ce ţi -1 propune, puterea şi gloria sa, nu sunt
decât iluzii - i-au servit pentru a te reţine. Ori doreşti calea cunoaşterii? Cunoşti deja
secretele oamenilor, dar nu în totalitate. Doreşti să-ţi continui calea? Sau vrei să le
retragi, să propagi, la rândul tău, iluzia intre oameni?"
Dacă neofitul perseverează pe Calea sa, trece 1a o a doua încercare (prima a fost
Papesa) şi inaugurează un ai doilea ciclu de studii şi căutări. Devine Îndrăgostiţii
(Arcana VI); în fa|a sa se deschid douâ căi simbolizate prin cele două personaje
feminine pe cât de frumoase, pe arăt de diferite. Ambele îl ating. El rămâne în faţa
lo r indecis, cu toate că deasupra capului său atârnă sabia lui Damocles materializată
prinlr-vn îngeraş cu arc şi săgeţi.
Brusc, uiţelege cine este îngeraşul, ce reprezintă arcul, săgeţile, cine suni cele
două personaje feminine, o d e două drumuri asemănătoare din faţa sa. El le unifică
şi Ie supune propriei sale voinţe. Devine Regele rriumfâior pe carul său (Arcana VII)
tras de doi cai ce reprezintă cele două feţe ale personalităţii sale: Binele şi Râul. El
uneşte contrariile, rezolvă problemele dualităţii. Acum poate să-şi continue ascen­
siunea spic Sferele superioare;
A id înlfilneşîe Justiţia (Arama V 111), o femeie rece, care cântăreşte şi tranşează. Pen­
tru el, reprezintă echilibrul: cele douâ Usc ale balanţei din mână, care nu se înclină în
n id o direcţie; în lume nimic nu se pierde, nimic nu se creează, nu mai există n id dreptate
Şi n id nedreptate, ci doar o Online secretă, independentă de voinţa noastră; acţiunea
aduce după sine «acţiunea, toată mişcarea se termina în tro zi prin anul are.
Iar neofitul înţelege că cl nu este altceva decât o jucărie a Destinului, In mod
sigur va dispărea şi se va retrage în deşert, la fel ca mulţi alţii înaintea Iui. Se izolează
şi observă. Noaptea, dispune de o lanternă pentru a-i lumina paşii, devine Sihastrul
(A icana VIII), înţelege vanitatea tuturor dorinţelor de schimbare; lucrurile îşi ur­
mează cursul lor fărfia fi posibil să intervii. înţelege să-şi măsoare necontenit paşii,
Să evite imprudenţa, să evite inutilitatea. Plonjează în profunzimile propriei sale
fiinţe. în acest deşert îi apare o viziune (A rama X). Este o roată gigantică, fără a fi
m işcată de nimeni ea totuşi se învârteşte, pe unii îl urcă, pe alţii îi doboară în
prăpastie, insensibilă la bucurii sau ţipete disperate. Văzând asta, neofitul gândeşte:
“N uexistă nid o posibilitate de a-ţi evita destinul, nu există n id o posibilitate, decât
ceea ce eşti condamnat să fii?"
înţelege să se domine, să aibă control total asupra sa, înţelege să domine Leul din
el şi să se serveâscă de forţa sa (Arcana XI). înţelege să se sacrifice parţial pentru a
putea .schimba, un anume aspect al vieţii sale. Se purifică, aiâniâiidn-sede un picior
(Aicana X II), cu capul m jos, se crucifică invers, devine propriul său M aestru, începe
să caute calea Transformărilor.
Apelează la M oarte (Arcana XIII), care semnifică schimbarea. Cu o c o âsăîşi taie
un picior, adică se eliberează de piopri ile sale origini. îşi anulează viaţa sa trecută.
Este gala de a se renaşte.
Lumile se pot inversa,în fine (Temperanţa, Arcana XIV). Acum poale com unica
cu Sferele Superioare, poale deja să treacă, la dorinţă* de la o lum e la alta.
Acum, deja, el ţine între mâini puterea d u a Jl Duce, în paralel cu viaţa terestră,
una celestă; a depăşit limitele Timpului şi Spaţiului.
A jungând la A rcana XV (Diavolul), deţine modul de utilizare a Foiţelor care nu
sunt destinate oamenilor: Obţine controlul asupra forţelor naturii şî imunitate totală
faţă de efectele lor. Devine capabil nu numai să se schimbe pe sine, ci să acţioneze
şi asupra altora (Casa lui Dumnezeu, Arcana XVI). Este gata sâ schim be conduita
contemporanilor săi. Demolează templele şi instituţiile anacronice, devenite în că'
pabile de a-şi îndeplini funcţiile. Distinge vestigiile sufocante ale culturilor m oarte,
ridicând pe m inele lor altele noi.
Este gata de a-şi îndeplini misiunea. Contemplă vasele ce conţin cele două Puteri,
de caic acum nu mai arc nevoie directă. Le oferă fără regret lumii. Varsă ap a din
vase înlr-un râu care. e drept, încă nu are apă prea multă în albie, dar cu apa ce o
primeşte de la to|J cei evoluaţi, debilul său va creşte încetul cu încetul, spre folosul
tuturor (Steaua, Arcan a X V II).
El se oferă lum ii, sc identifică cu lumea. Devine Luna (Arcana XViU) sau Soaiele
(A icanaX IX ), adică devine matricea existenţei sau aeneigîei fecundante, a m ascu­
linului sau a femininului, a puterii copil ăriei sau a morţii, a Yang-ului sau a Yin-ului.
încă nu a întâlnit Divinitatea (Principiul Primordial) decât sub atributele sale.
D acă Judecata finală va fi favorabilă (Arcana XX), abia atunci ajunge în prezenţa
Lui şi poate contempla unirea celor patru Elemente, imaginea perfecţiunii însăşi, a
Existenţei, a Unităţii (Arcana XXI).
Ce i*a mai rămas de făcut? Redevine Vagabondul, eternul voiajor (A icana 0)...

Tarotul divinator

M ajoritatea celor care se servesc de Tarot, se limitează în general la o lectură


exotericâi îşi limitează oracolele la planul material (probleme de amor, financiare,
de sănătate, prezic voiaje, câştiguri sau pierderi materiale, întâlniri sau despărţiri
etex). Nu abordează practic nimic din planul evoluţiei psihologice şi spirituale a con­
sultantului A nunţarea unor evenimente fericite sau nefericite nu este decât o con­
secinţă de ultima mană, în nici un caz filozofia TarotuluL N ici m ăcar nu încearcă să
se apropie de adevărata A rtă Divin atone, în cel mai bun caz o vulgarizează.
L a fel de falsa este citirea mecanică a semnificaţiei Arcanei (Arcanel or) extrase,
dinlf-o caile sau alta de Tarei (sem nificata cărţii drepte, a celei râs turn ale ctc.).
Tocmai de aceea, şi în lucrarea de faţă semnificaţia Arcanelor este redusă la minim.
Ţoale «lecturile» Tarul ului (dacă sunt serioase) implică în mod invariabil un feno­
m en de darvedere ţi nu o simplă cunoaştere (chiar perfectă) a semnificaţiei A r­
canelor.
Etalarea Arcanelor suscită intr-o anumită m ăsuri această clarvedeie. Arcanele
sunt ca o reprezentare grafică, vizuală, imagini referitoare la consultant şi la tot ce
se raportează Ja viaţa sa. La cel mai abstract nivel ni for, aceste reprezentări conţin
în mod esenţial daruri mentale, spirituale, care ne pennit să intrăm în legălură cu
Spiritele Superioare, cu Ghizii Spirituali de la care să aflăm cele ce ne interesează
şi ce avem voie să aflăm* Dacă întrebarea este pusă de mântuială, este neserioasă,
minoră, în loc de Spirite Superioare, deschidem trecerea pentru cele inferioare, iar
răspunsul va II de calitatea corespunzătoare. In cazul întrebării serioase, concert-
trându-ne asupra Arcan ei (Arcanelor) extrase, d e încep să vorbească de la sine, sâ
comunice. Nu avem decât sâ ne străduim sâ înţelegem cele comunicate, să le legăm
între ele intr-un răspuns coerent, eventual sâ Ic completăm cu cele citite despre sem ­
nificaţia A rcanei extrase.
Tocmai de aceea, pe de o pane nu se recomandă a se face mai multe lecturi în
aceeaşi zL în general, nu se fac mai mult dc 2-3 asemenea lecturi zilnice. De ase­
menea, nu se poale spune că există o metodă mai bună sau mai rea de a etala Arcanele
de TaroL Personal, prefer sudarea unei singure Arcane (majore), cu mâna stângă,
aşa cum ai deschide pagina unei căiţi, după care aştept să vină răspunsul. Arcanele
pot fi amestecate sau nu. în cazul pachetului cu Arcane dreptunghiulare, amestecarea
se face pe blatul mesei. Ia cele circulare se poale face şi în mană. Se poale asigura
o Atmosferă «dc lucru» cu o muzică relaxantă ca fundal, arzând beţişoaic parfumate
etc. O condiţie esenţială este asigurarea liniştii atât interioarei, cât şi a ambientului.
După enunţarea întrebării, este bine de a sc goli mintea, pregâiind-o astfel în scopul
recepţionării răspunsului primit. Nu se taie pachetul! Se poale lucra numai cu A r­
canele majore (22 cărţi) sau cu pachetul întreg (78 cărţi). Ele pot fi etalate în ccic,
în cruce, în cele mai diferite modalităţi.
în general, canomancierii consideră că nu există Arcane bune sau rele, Toate au
un mesaj de transmis, o înţelepciune care ne parvine atât pe cale vizuală, cât şi pe
cale iniuitivă. De obicei* dacă o Arcană apare la etalare în poziţie inversă* se con­
sideră că cele semn uiarc de ea sunt înfrânate, chiarblocatc. în cazul cărţi lor circul are,
etalarea Arcanei în poziţie orizontală indică o incertitudine referitoare la întrebarea
Consultantului, o înclinare spre dreapta indică un ajutor în problema pusă, iar Q în ­
clinare .spre stânga, o Frânare.
D acă etalarea Taratului se face pentru o altă persoană, în general nu este nevoie
ca aceasta sălşi exprime complet întrebarea. Personal, îi cer doar să se concentreze
asupra problemei avute, fără a o mai pronunţa verbal, pe perioada cSl etalez şi in­
terpretez.
Odată etalate Arcanele, nu e nici o grabă; ele trebuie privite cu atenţie, trebuie să
se încerce înţelegerea sensului ce ni -1 transmit, să se facă legăturile între consultant,
lumea ce-i înconjoară, raporturile sale în Timp şi Spaţiu etc. în cele ce mmează, se
vor prezenta câteva tehnici de etalare a Arcanelor Taratului. Menţionăm din nou câ
nu există o tehnică de etalare mai bună sau mai puţin bună. Cea mai bună tehnică
de etalare este cea proprie fiecăruia.
1. Etalarea a trei Arcane.
Se extrag din pachet trei Arcane (majore) şi se expun cu spatele în sus pe coloană.
Cartea de sus dă informaţii referitoare In starea sănătăţii capului consultantului, cea
din mijloc la Lorace, cea inferioară la abdomen.
2. Etalarea a cinci Arcane.
După amestecarea Arcanelor majore, se invită consul­
tantul să spună primul număr care îi vine în minte între 1 şi
22. Se întoarce cartea corespunzătoare numărului indicai
(num ărarea se face de sus în jos, iar dacă se termină
pachetul, se continuă tot de sus). Se continuă la fel, încă de
patru ori. Prima Arcană extrasă reprezintă afirmaţia, dar şi
prezentul, a doua negaţia, precum şi viitorul, a treia
discuţia, judecătorul, ordinea cosmică ce intervine în
problema dată, a palm reprezintă soluţia problemei, dar şi
ordinea terestră implicată, iar a rincea este Arcana-sinteză, ca dă calea de urmai
pentru rezolvarea problemei
3. Metode de etalare a şapte Arcane (majore).
□ Q a) Cele şapte Arcane extrase corespund la; 1. trecut» 2.

□ Q prezent, 3. viiloT, 4. răspuns, 5* avere* 6. speranţe, impresii,


presimţiri, 7. rezultat

Q□ b) Dacă cele şapte Arcane se


etalează vertical, ele ne pot da in­

0 formaţii privind cele şapte <;akre ale
consultantului.
c) într-o a treia varianta prezen­ □ □
tată în imaginea alâruraifi, Arcanele 2, 3 şi 4 reprezintă I I
subiecluL Arcanele 5 şi 6 reprezintă viitorul, iar Arcana 7 | j J
reprezintă sinteza etalării
□ □
□ 4. Etalarea a IO Arcane (majore).
. □ □ Arcan a 1 reprezintă concluziile privind situaţia şi person-
I jr* - » , r | I aii tale a consultantului. Arc ana 2 reprezintă obstacole,
| | Jl^ x M i | i | problente şi greutăţi din viilor. Arcana 3 reprezintă destinul,
(— j soarta din trecutul apropiat, posibilităţi de moment. Arcana

□ 4 reprezintă trecutul îndepărtat, subconştientul, probleme


puternice de moment- Arcana 5 reprezintă evenimente, în
special din trecutul îndepărtai, dar şi din cel apropiat, întipările în personalitatea
consultantului. Arcana 6 dă informaţii privind viitorul, condiţii şi influenţe în viaţa
viitoare. Arcana 7 dă atitudinea internă şi poziţia de moment Arcana 8 subliniază
influenţa celor din jurul consultantului, dă in foim aţii privind caracterizarea relaţiilor
inleiumane ale acestuia. Arcana 9 prezintă dorinţele secrete ale consultantului, dar
şi probleme ce pot apărea în viitor, Arcana 30 dă rezultatul final şi concluziile.
5. Etalarea a 43 Arcane din pachetul întreg.
Se amestecă cele 78 Arcane ale pachetului
întreg, după care se etalează pe 6 rânduri, câte
7 Arcane, în modul prezentat în figura alăturată, —..—..—1(—..—. = . □
în cazul în care, în timpul etalării pentru un con- L . IL II L . I
sultant bărbat, apare Arcana 0 (Vagabondul), r=j j=J r=j î= j !=^ f=Mr= ţ 1
sau 1 (Magicianul), oii Arcana 4 (împăratul), | j J |_ J Ll IL J UU Ll IL J — i
iar pentru o femeie Arcana 0 (Vagabondul), sau i—ii— ii—ic—u— m— ii—i
2 (Papesa), ori 3 (împărăteasa), Arcana respec- J> II i | | i | | r l | i | | > II » L- ,
tivăsc pune lateral (poziţia simbolizată cu «p»>. I II II I[ II II 11 I
Aid se etalează doar prima din cărţile enume- |_U LlI LU L u LlJ Ll ILl Iiw
taie mai sus, celelalte (dacă apar), se depun la I II 11 II If i F I [H
locul liber care urmează. LzJL l I Lj J LiJ L^J LlJ LlJrt—■
Primul rând dă informaţii legale de trecutul I 11 11 11 11 11 11 I
consultantului, rândul 2 este legal de prezent, al LiJ LlJ Ll I L ii L±J LîJ Ll U*«
treilea ifind descrie influenţele străine. Rândul 4 prezintă viitorul apropiat, tendinţe
legale dc problema pusă, rândul ăl cincilea dă informaţii legate de posibilităţile de
viitor, iar ultimul rând reprezintă sinteza rozul latului etalării.
6. Etalarea întregului pachet de 78 Arcane
Cele 78 de Arcane se etalează după cele 12 Case Horoscopice. După amestecare.
Arcanele se depun în ordinea Caselor, câte una, de patru ori, până la etalarea a 48
de Arcane. în fiecare grămadă de patru Arcane, cea do jos reprezintă aspectul fizic
al etalării, legat de casa în cure se află, a doua aspectul pasional, a treia cel psihic,
iar a patra aspectul mental- Se mai etalează încă. 12 Arcane, cârc permit s se pună
în relaţie C a ile între ele şi să se interpreteze aspectele reciproce»
Astfel, primele 48 Arcane extrase reprezintă nivelul static, iar celelalte 12, supli­
mentare, vor sugera evenimentele viitoare, în corelaţia reciprocă &Caselor- Cele 18
Arcane rămase se dispun, la alegere, în Casele interesante pentru consultant,
obtinându-se astfel indicaţii suplimentare.
în oeea ce priveşte semnificaţia Caselor, acestea se pot găsi în Anexe, dar şi în
orice lucrare referitoare la Horoscop (de exemplu Astrologia în Noua Eră, Horo­
scopul egiptean etc.).
în urma etalării Arcanelor,
se trece la interpretarea celor
comunicate de ele In legătură
cu întrebarea dală şi persoana
consultantului. în acest sens,
în funcţie de Arcana ieşită, se
pot consulta informaţiile dale
în continuare pentru cele 22
Arcane majore, şi pentru cele
I " “ Iminore. în cazul Arcanelor

n
,r*- Js L-----Iminore, când apar mai multe,
L * acestea pol da semnificaţii
suplimentare: 4 regi în poziţie
dreaptă semnifică onoruri, iar
în poziţie răsturnată - grabă;
3 regi - sfaturi, proiecte; 4
regine - discuţie amplă; in­
terviu, societate proastă; 3
regine - femei înşelătoare,
lăcomie; 4 cavaleri - afaceri
im p o rta n te , a lia n ţă ; 3
cavaleri - dezbateri, ceartă; 4 valep - boală foarte gravă (mortală), privaţiuni; 3 valeţi
- dispute, lene; 4 decari - contradicţii, evenimente; 3 decari - situaţie nouă, con-
trarietăţi; 4 nouari - amic de încredere, camătă; 3 nouari - îndemânare* imprudenţă;
4 optari - acţiune 1a timpul nepotrivit, eroare; 3 optari - căsătorie, spectacol; 4 şeptari
- intrigă, acceptare; 3 şeptari - boală, satisfacţie; 4 şesari - abundenţă, uşurinţă în
acţiuni; 3 şesari - succes, satisfacţie; 4 de anei - regularitate, ordine; 3 de cinci -
determinare, rezolvare; 4 de patru - călătorie, plimbare; 3 de patru - meditaţie,
nelinişte; 4 de trei - progres, dezastru; 3 de trei - utilităţi, pace, linişte; 4 de doi -
contestare, ceartă, împăcare; 3 de doi - siguranţă, percepţie; 4 aşi - bogăţie, de­
zonoare; 3 aşi - moralitate, libertinaj.
ARCANELE MAJORE

ARCANAI: Magicianul
g Simbol kabbalistic
yc Semn zodiacal
^ Aleph, litera asociată din alfabetul ebraic
M agicianul, scamatorul, iluzionistul, prestidigitatorul,
reprezintă intrarea în Tbmplul simbolic reprezentat din Taiot. El jonglează în faţa
altora, iar prin abilitatea sa, face să apară sau să dispară diverse forme: un baston,
un cuţit, un disc, o cupă (cele palru «culori» ale arcanelor minore). Faţa sa este
plăcută, manierele sale agreabile. Este fixai solid pe picioarele sale. Hainele sale
sunt c o b rele strident pentru a capiu atenţia generală. In vechime, magicianul era în
faţa cortului circurilor, pentru a alrege vagabonzii să intre. Pentru a-i convinge, pen­
tru a-i atrage, le dădea exem ple ale talentului său, asigurându-i că asta nu-i nimic
Ţaţă de ce-i aşteaptă în interiorul cortului; făcea oficiul de panou publicitar.
C alitatea p rin cip ală a scam atorului este abilitatea sa. A rcana au conţine
adevărurile cele mai înalte, ci pe cele mai spectaculoase şi sugerează mişcarea ci-
clic-infinitâ. Magicianul nu are oprire, este con damnai la mişcare e tem ă şî dezinteres
faţă de propria sa persoană.
Cu ţoale că la începui il uzia este benefică (câteodată chiar necesară), ea sfârşeşte
prin a se întoarce împotriva propriului său autor. Astfel, Arcana simbolizează: peri­
col de şaiiatanism, pericol de a deveni prizonierul propriilor iluzii.
Fiind un semn luminos, un far, Magicianul dă, prin corpul .său, prin gesturile sale,
o cheie pentiu a deschide prima poartă a Templului. Tocmai de aceea se şi asociază
prima Lamă aTarotului cu prim a literă a alfabetului ebraic, Aleph - idenliUiteaLumii
de sus cu Lum ea dc jos.
D ar Magicianul mai Tace şi nişte precizări: mâna sa dreaptă ţine o sferă sau un
disc, ia r în stânga o baghetă în care unii văd un flaut - simbolul armoniei. S fera este,
evident* feminină, ia r bagheta este un semn viril. Poziţiile lor atrag atenţia neofitului
spre m enţinerea unui echilibru înainte de a se angaja pe Calea Cunoaşterii.
Sfera şi bagheta sunt de asemenea arme, calităţi, chei necesare pentru a pătrunde
în templu. Bagheta, fie cea a unui şef de orchestră, ori a magicianului, sau semnul
unei funcţii glorioase cum este sceptrul, semnifică: control, curaj, putere, volun­
ta ria t Sfera, dimpotrivă, este sinonima receptivităţii; ea vorbeşte de devoţiune,
umilinţă, despre respectul neofitului pentru adevărurile care îi sunt transmise.
A plicată consultantului. In poziţie dreaptă indică inteligenţă creatoare, abilitate,
voinţă, încredere In sine, ambiţie nobilă, perseverenţă. în poziţie răsturnată, indică faptul
că el sc găseşte în Ţaţa unei situaţii pe care nu o poale controla, care U depăşeşte, că devine
o persoană autonomă, adultă, capabilă să se protejeze p in iluzia unei personalităţi for­
male, abilă de a se ju ca psihologic- în «Cheia religioasă şi kabbalisticâ a Taro tulul»*
Arcana I simbolizează o cauză activă, inteligentă, iar după EJîphas Levi, interpretarea
conform Căiţii lui Hcnmes dată Aicanei I* este; fiinţa, spiritul, omul sau Dumnezeu;
spiritul înţelegător, unitalea-mamă a numerelor* materia primordială.

ARC ANA II- Papesa

B ■ŞL Simbol kabbaMc


^ Semn zodiacal

5 Beth. litera asociaLadin alfabetul ebraic.


A rc a n a II n e p re z in tă o fem eie de o fru m u seţe fer­
m ecătoare, acoperită cu o m antie grea,şezând pe un tron, ţinând pe genunchi o carte,
iar pe cap poartă o tiară pontificală.
Cartea (deschisa) indică adevărul plasat Ja vederea tuturor, o carte ce poate fi
consultată de oricine, cu toate eu în spatele voinţei s t ascund M isterele in iţierii
Papesa, la fel ca şi Papa, alături de gardienii Legii şi autorităţile religioase su­
preme, sunt doi M aeştri in iţiato ri însă, faţă dc Papă, care se adresează 1 a do i fideli,
Papesa este im obilă şi m ută pe tronul său, ţi nandu - şi cartea, se mi deschisă, indicând
un m esaj al cărui sens trebuie forţai pentru a-I obţine. N u este cartea unui elev stu­
dios, ci dimpotrivă* a unuia m ânat de o dorinţă im perioasă. Ea nu se adresează spiri­
tului, ci in im ii seniimenielon
D in punctul de vedere al pericolelor, e a reprezintă închisoarea sentim entelor, o
em oţie, o posesiune vampirică.
N um ele său, Papesa, care degajă un a e r de erezie, a inspirai num eroase com en­
tarii. U nii au văzut în ea o aluzie Ia perversiuni sexuale; alţi ilum inaţi fac raportări
între An: ană şi personajul m alefic reprezentat de U lilh .o ri O pera N eagră Alchimică.
Personajul, prin asocierea cu litera ebraică Beth, prezidează foiţa c re aţi» , este
gardianul G enezei, im plică o reîntoarcere la matricea originară a tuturor fiinţelor.
Este ataşată corpului ca instrum ent de iniţiere, m isterele sale trim iţând spre cele
eleusine, ori spre tantrism. Ea ne Lrimitespre Eva ţinând în m ână fructul C unoaşterii
E a este Sfinxul care ne poate ghida în voiajul nostru. Este prim a probă a n eofitului
în poziţie dreaptă, trimite la lu c n n i misterioase în viaţă, cunoştinţe, dualitate între
spirit şi m aterie, antagonisme. în poziţie răsturnată, face trim itere Ia cunoaşterea
lucrurilor secrete, la lupte de natură feminină, antagonisme, călătorii probabile, dis­
creţie. A tenţionează asupra studiului problemei înainte de a em ite judecăţi de valoare
şi de a vorbi.
După «Cheia religioasă şi Jcabbalislică a Tarotului», interpretata dala Axcanei II
este: ‘‘Numărul serveşte drept dovadă a unităţii vii1*. Conform Cărţii lui Hermes
(dtaiădeEliplm sLcvi), ArcanaH reprezintă: “Casa lui Dumnezeu şi a omului, Sanc­
tuarul, Legea, Gnoza, KabbaJa, biserica ocultă, binomul, femeia, mama.”

n g n ARCANA III. împărăteasa


^ Simbol kabbalistic
^ Semn zodiacal
) Chimd, litera asociată din edfabetul ebraic.
împărăteasa, cu simbolul său triunghiular, reprezintă o altă faţă a puterii feminine.
Pe când Papesa era o figură nocturnă şi secretă, era misterul creaţiei, împărăteasa
este luminoasă şi deschisă. Ea este gestaţia creatoare; nu se ascunde. P«£te Mama, în
aceeaşi manieră în care Papesaera amanta.
Din punct de vedere psihologic, Papcsa este ca şi adâncurile inconştientului;
împărăteasa este ca suprafaţa clară a conştientului. Ea este lot ce se poate obţine prin
inteligenţă. Ea este bunăvoinţa şi iertarea. Este creativitatea.
D acă Papesa este reprezentată în general parţial întoarsă, împărăteasa este
reprezentată în general din faţeu
împărăteasa este aşezată, cu picioarele desfăcute, pe un tron cu spătarul formal
din două coloane. Cu mâna stângă ţine un sceptru, iar cu dreapta - un blazon pe care
este figurat un vultur. Unii interpretează imaginea vulturului închis în blazon ca
imaginea copilului în pântecele mamei. Acest vultur (Pasărea Phocnix pentru unii)
simbolizează Dumnezeul, pentru care împărăteasa este Mama. Pentru alchimişti,
blazonul ţinut de împărăteasă este vasul din care pnovîne Opera Magna, iar Arcana
reprezintă Calea Umedă, feminină, lentă.
Cu sceptrul său, împărăteasa domină Timpul. întâlnirea cu Papcsa implică o anu­
mită violenţă, pe când întâlnirea cu împărăteasa presupune un contact durabil, o
alimentare lentă, stabilă.
Calităţile Arcan ei tiimil la prudenţă, exaltarea vieţii, inteligenţa raţionamentului,
în poziţie inversă, ea ne vorbeşte de frig, vanitate, posesiune afectuoasă, precum şi
de posibile călătorii rapide.
Arcana trimite, de asemenea, spre inspiraţie divină şi înţelepciune divină. In sim­
bolistica sa cea mai largă, împărăteasa reprezinLă, fără dubii, conceptul malem, lo­
calitatea de baştină, ţara, Terra. Uneori, această arcanâ este consideraţi, ca simbol.
Ierusalimul-Mamă, adică Ţara de origine, oraşul întărit din care ne tragem şi spre
care aspirăm să ne reîntoarcem, unde dori rasă regăsim protecţia şi căldura, contactul
După «Cheia religioasă a kabbalei», Arcana a IH-a ne transmite ca! ♦‘Nimic nu îl
poale lim ita pe acela care conţine Toiul", iar conform Cărţii luiH erm es, reprezintă
verbul, ternarul, plenitudinea, fecunditatea, natura, geneza în cele trei lumi.
Arcana corespunde literei ebraice G him el în Zohar se spune că atunci când
Ghimel s-a prezentat m faţa lui Dumnezeu cu companionul său Daleth (împăiatul),
Le-a răspuns: “Voi trebuie să rămâneţi alături unul de altul; în lume v o r exista în ­
totdeauna săraci de care trebuie sâ aveţi grijă. Or, Daleth reprezintă Sărăcia, iar
Ghimel (-siguranţa) n desemnează pe binefăcătorul care îl asistă pe prim u l”

ARCANA IV. împăratul


^ Simbol Kabbalisdc
r Simbol zodiacal
-j D-aleih, litera asociată din alfabetul ebraic.
La fel ca împărăteasa, împăratul se găseşte şi el aşezai pe
un bon, poartă coroană, în mâna sa ţine un sceptru, iar pe efigia de pe tronul său
este inscripţionată o pasăre. Faţă de împărăteasă, care este reprezentată privind spre
noi, Împăratul se află reprezentat din profil. Sceptrul îl ţine in mâna dreaptă şi nu în
cea stângă. Are picioarele apropiate şi n u îndepărtate, are mâna stângă pusă în cen­
tură, fără a ţine vreun blazon. Poziţia aripilor vulturului este şi ea diferită.
în fine, forma tronului împăratului este unică în toate pachetele de Tarot; în
spatele tuturor figurilor aşezate se recunoaşte în mod invariabil un spătar format din
două coloane. Singure spetează scundă şi rotunjită este cea a îm păratului
D upă unii comentatori, baza tronului împăratului este un cub; o- piatră cubică
( ăială în mod perfect şi măsurată de un Maestru (împăratul); piciorul drept îndoit Ja
90°, trimite la compasul şi echerul francmasoneriei. în Evul Mediu, ediem t era de­
semnat prin numele său latin, Norma, adică măsură, regula. De aici rezultă una din
sem nificaţiile Îm păratului, adică puterea şî lim itele omului. El îşi delim itează
domeniul, îşi stabileşte baza, fundamentul; are baza pătrată a piramidei, pe care se
ridică triunghiul feminin al împărătesei.
Cubul este o formă stabilă, simbolul imuabilităţij. Pentru alchimişti corespunde
stării de cristalizam, de fbritaie. Pe când împărăteasa era dezvoltarea embrionului
în Timp, împăratul, dimpotrivă, îl fixează pe acesta în Materie, ut Spaţiu.
El reprezintă trecerea de la confuz la organizai. Înainte de sosirea sa, universul
era format din particule libere, flotante, independente unele de altele. împăratul le-a
unit, Ic-a legal, le-a consolidat, le-a asigurat o faimă, un loc, un rol, le-a repartizai
puteri, a oiganizat Spaţiul ;
Pasărea cu aripile deschise de deasupra împărătesei paie a fi gata să-şi ia zborul;
cea de la împărat are aripile deschise în semn de majestale; seamănă cu aripile
napoleoniene, cu Phoenixul care renaşte. Este bine ancorat în sol cu ghearele Sale.
U nii văd în îm părat pe Pluton care guvernează în infern, o zeitate închisă în in ­
teriorul m a te rie i Pentru alţii este E n eig iaîn raporturile sale cu M ateria; un Foc vital,
capabil de unire, de legare, dar şi de calcinare, ori distrugere. Pentru alchimişti,
Îm păratul reprezintă Calea Seacă (Uscată), rapidă, ardentă, aşa cum îm părăteasa era
Calea U m edă, lentă, moale. A cvila închisă în interiorul cubului este focul, energia
conţinută în inim a m ateriei; este motorul tuturor acţiunilor. îm părăteasa era ca un
vas, calitatea sa era receptivitatea. îm păratul este forţa vie, im pulsul dinamic*
îm păratul, reprezentat din profil, nu priveşte spre noi, nu ne vede. E l are ochi
d oar pentru C alea sa, ca şi un cal cu ochii acoperiţi, incapabil de a-şi întoarce privirea
de la drum ul său. îm părăteasa îşi ţine sceptrul cu nonşalanţă, împăratul îl ţine ferm ,
c a spada ofiţerului în tim pul paradei. G uvernarea sa nu cunoaşte moliciunea. Totuşi,
dom inaţia sa n u este despotică, dar rigoarea sa rece ignoră, desigur, bunătatea.
îm păratul reprezintă foiţa masculină, agresiunea m asculină. E l este un luptător
care se bate mai m ult din spiritul de a cuceri noi b o g ă ţii Parc c ă întreaga sa forţă
este supusă unei Forţe extenuare care îl ghidează, fiind o jucărie în m âinile ei. El
nu se d ă înapoi de la luptă. N atura sa este de a prelua, de a consum a tot ce atinge.
D upă C artea luiH erm es, îm păratul reprezintă Poarta, sau guvernarea Orientului,
iniţierea, puterea, Tbtragrama, Cuaternarul, piatra cubică (sau baza sa), ia r după in­
te rp re ta re a « C h eii re lig io a se şi K ab b alistice a TarotuLui», sin g u rătatea, o m ­
n ip rezen ţa înain tea oicărui principiu. în p oziţie dreaptă, e l sugerează realizare
generală în viaţă, stabilitate, protecţie, sim ţ practic, iar în poziţie răsturnată îm ­
p lin irea dorinţelor, necesitatea căutării unui sprijin u til, necesitatea ascultării şi
tăcerii.

ARCANA V. Papa

a ^

îl
Simbol kabhatistic
Semn zodiacal

H*y. litera asociată din alfabetul ebraic.


P apa este un bătrân - părul său alb, barba sunt sim bolurile venerabilitâţii şi
înţelepciunii sale. A şezat pe un tron, cu mâna dreaptă d a binecuvântarea sa către
două persoane îngenuncheate în Ţaţa lui. C u m âna stângă ţine o cruce pontificală (în
unele versiuni ale Taro tul ui, un sceptru).
A rcana V este prim a Lam ă din Tarul care, în afara personajului central, mai pre­
zintă două personaje anexe, proporţional inferioare, figurate într-o atitudine sim e­
tr ic ă ş i o p u s ă . A c e s te p e rs o n a je se re g ă s e s c şi în im a g in ile fe m in in e a le
îndrăgostiţilor (A rcana VI), în caii de la C ar (VII), alături d e D iavol (XV) etc.
Ele reprezintă natura dualâ a om ului, omul spiritual şi cel material, alături de
toate celelalte dualităţi ce le conţinem. V iaţa dublă, aspiraţiile contrare, person­
alităţile dedublate». Dr. JeLyll şi M n Hyde, pe care îi purtăm hi noi.
O poziţia lo r osie m arcată de m işcarea m âinilor Ion cel d in stân g a (de obicei
descoperit) atinge pământul cu m âna sa dreaptă, cel din dreapta; atinge cerni cu m âna
stânga. A cesta din unuă, se parc că este în graţiile Hicrofantului, c ate îi surâde, îl
binecuvântează, parcă i se adresează direct lui.
Cu excepţia şepcii personajului din stânga, ele seam ănă mult, ia r talia lo r m ică
(nu este vorba de o eroare a desenatorului) trim ite la poziţia lor umilă, indicând
faptul că aceste contrarii nu reprezintă nimic, ele se anulează reciproc în faţa forţei
interioare, a grandorii maiestuoase a Papei. Papa este natuniesenţială a om ului, omul
ancestral, înţelepciunea şi bunătatea spontane* Reprezintă om ul în acord deplin cu
el însuşi, cu adevărul interior.
M esajul Arcanei este: Cel care urm ează Calea, nu greşeşte, esenţial este d e a u im a
N atura sa profundă. Este esenţial de a înţelege şi cunoaşte ceea ce ne este predestinai
Trebuie descoperit Eul primordial. Unele căi pot părea preferabile altora, d â re le nu
trebuie urm ate orbeşte; în fiecare se găsesc căi, posibilităţi, situaţii, învăţăm inte de
u rm a i D upă «C heia religioasă şi kabbalistică a Taratului», A peana Y înseamnă; “El
fiind singurul învăţăior, este singurul care trebuie adorat”, ia r după Cartea lui H er-
m es, trim ite Ja indicaţie, dem onstraţie, învăţăm ânt, lege, sim bolism , filozofie, re-
ligie. în poziţie dreaptă indică inspiraţii, ridicare intelectuală şi morală, intuiţie. în
poziţie răsturnată sugerează necesitatea căutării unei persoane com petente în p re ­
ocupările consultantului, care să H ghideze, evitând inspiraţiile proaste, cele de m o ­
ment, maniile.
Domeniul H ierofantului este Cuvântul. Pentru unii. Papa aste Verbul, Logosul,
pentru alţii este Su fiul. Dar, în m od invariabil, A rcana simbolizează ceea ce animă.
La alchim işti, A rcana V corespunde întreţinerii Focului care aide în Athanor, este
Aerul necesar Com bustiei, Sufletul care anim ă Focul.
Papa, unit cu îm păratul, evocă ideea de perfecţiune (voluntariat, curaj, inspiraţie).
Pentru k abbalişti el este asociat literei Hay, care se găseşte c a i niţială a cuvântului
hikiha (a judeca) şl hoshiha (a livra, a trimite).
ARC ANA VI. fndrăgo$ti]ii
^ Simbol kabbaluuic
H Som zodiacal
1 Wav, litera asociata din alfabetul ebraic.
Arcana VI ne prezintă un Lanăi în faţa a două personaje feminine cât mai diferite
posibil (unaeste blondă, cealaltă brunetă, una din profil, ceaiul tă din faţă, cu poziţiile
mâinilor diametral opuse ele,).
Deas upra Iul planează un î r, un Amor, cu arc şi săgeţi.
Arcana se riiai numeşte şi rrucişareade drumuri», «Căsătoria» sau «Proba».
Ea inaugurează un nou ciclu ui pachet
Este de rcmaicuicăîndiăgostiiulcsîc desculţi se vede doar mâna dreaptă, iarprivirea
Ini este îndreptată spre stânga Este desculţ pentru a indica vulnerabilitatea sa. Are ges­
turile contradictorii deoarece este perduL în mod vizibil el ezită între cele două soluţii
Trebuie să atagă o cale din două, si ia o decizie de care nu esie sigur:
La nivelul său simplu, Arcana ne spune că sc va angaja, probabil, pe o cale Incertă
şi este paralizat de nehotărâre. în plus, armele îngerului reprezintă pericolele imo­
bilizării, dar şi sabia lui Damoctes.
Amur, prin tradiţie, îgi lansează săgeţile la întâmplare, în general cl are ochii
legaţi. Ca şi licoarea vrăjită a lui Tristem, este asemenea destinului în ale cărui mâini
noi suntem doar simplejucării. Aicana pune, de asemenea, şi problemele determinis­
mului şi Liberului arbitru,
în fine, prin tradiţie ermetică, cele două personaje feminine care 71 reţin pe
îndrăgostit (una este săracă, veselă şi tânără, cealaltă este bătrână şi norocoasă) sunt
cele două feţe afe aceluiaşi adevăr, care trebuie unite, legate, o dualitate care trebuie
depăşită. Amor este destinul, voinţa divină îndrăgostitul ezită: una îl atrage, cealaltă
îl respinge, dar Amor îl presează. El recunoaşte că se află în centrul acestei trinităţi
C ele două personaje feminine reprezintă şi două Căi care se încrucişează,
încrucişarea de drumuri este ca un nod care reuneşte, leagă o deschidere din spaţiu,
direcţii multiple. Este, de asemenea, şi un punct de separate, un punct de ruptură
după care se va lansa Intr-o viaţă nouă.
Partea destinului şi cea a alegerii proprii sunt amestecate în mod intim. Aicana
ne vorbeşte de Unitate; ne sfătuieşte să ne retragem, să reflectăm* să nu ne lăsăm
conduşi de aparenţe. Ne pune în gardă faţă de impulsurile nccontiolate.
După Cartea lui Heimcs, Arcana simbolizează încătuşare, un ocol, o cotitură, o
încurcătură (confuzie, dezordine), lingam-ul, unirea, îmbrăţişarea, lupta antagonis­
melor, combinaţie şi echilibru. Conform «Cheii religioase şi kabballsiice a Taratu­
lui», Aicana VT spune c k “El relevă inimilor pure dogma sa adevărată.”
Li poziţie dreaptă, A rcana înseam nă ezitare, spirit analitic în exces, î ar în poziţie
răsturnată - indecizie, necesitatea luării unei hotărâri definitive, optim e, evitarea
exagerării obstacolelor, necesitatea încrederii în sine, în p ropria persoană.

ARCANA VIL Carul triumfal


^ Simbol kabbalistic
Semn zodiacal
*j ZLayin, litera asociata din alfabetul ebraic.
A rcana VII este o L am ă a şansei, u n a dintre cele mai bogate în simboluri din
TaroL U n rege tânăr (androgin pentru unii), încoronai, cu zale şi sceptru, conduce
un car trium fal tras de doi cai de culori contrare. Pentru unii, im aginea trimite la
H ristos Biruitorul.
Tânărul m onarh (pentru unii* «Prinţul Luminii») este de origine solară - diurnul
său se aseam ănă cu cei al Soarelui pe C en tri acelaşi timp, zalele sale su n t împodobite
pe umeri cu im aginea Lunii.
Cei doi cai, din cam unul - deschis Ia culoare, celălalt - negru, trim it la cele două
femei care îl reţineau pe amorez. Dar, dacă acestea im plicau o anumită confuzie, în
Arcana aceasta cei doi cai îşi concertează eforturile pentru a pune în m işcare CaniL
Prinţul a unit contrariile, dom ină opoziţiile, le subjugă voinţei sale, ia r ceea ce îl
ţinea prizonier în A rcana precedentă, aici fl duce înainte, devine foiţa sa motrice- O
înţelepciune Zen spune să **unblânzeşti tigrul înainte de a-1 încăleca.’*A ceastă idee
se găseşte dezvoltată în forţa Arcaneî XL
A ceastă dom inam nu s e face fără pericole: Prinţul poartă zale; litera ebraică
Zayin, asociată Aicanel, evocă grafic un pumnal şi duce ia ideea d e război şi luptă.
Dar, deoarece este, în acelaşi tim p, şi iniţiala unui verset legat de Sabbat, im plică şi
tim p de repaus, de victorie după bătălie.
Carul este cea de a şaptea A icană din pachet. C o n stelata U rsei M ari, num ită şi
«Carul lui David», este formată din şapte stele. A rcana evocă ideea unui ghid, a unui
şef, a unei direcţii.
Imaginea este, de asemenea, în raport cu Tronul-C ar al lui Ezechiel (M erkabah),
din m ijlocul vârtejului de flăcări.
C arul ne vorbeşte de reuşită, evoluţie, entuziasm şi purificare. C el care se iden­
tifică cu m ateria sa lucrează pentru progres, Jar eforturile sale vor fi recompensate.
M ai este de rem arcat că armăsarul închis la culoare are capul întors spre cel
deschis la culoare. U nii comentatori rem arcă faptul că, dacă cei doi cai au înclinaţii
opuse, nu pot face nim ic, decât, eventual, în unele m om ente, dar alat de mari sunt
puterile M aestrului lor, încât şi cei mai revoltaţi îşi uită pornirile ş i se antrenează în
m işcarea generală.
«Cheia religioasă şi kabbalisticâ a Taratului» indică la A rama a V il-a că este
nevoie de o singură cheie la operele de credinţă. Cartea lui H ennes asociază Aroma
VII cu arma, spada, sabia arzătoare a Heruvimului, cu septenarul sacru, cu triumful,
regalitatea, sacerdoţiul.
în poziţie dreaptă, Arama indică triumf prin muncă şi ardoare, succese şi victorii,
reuşită în viaţă; în poziţie răsturnată - triumf - în funcţie de Casele Astrale peste care
se suprapune Arcan a, dar trimite şi la obstacole şi pericolul doborârii de către
inamici.

I ARCANA VAI. Justiţia


!■ £ * Simbol kabbatisac
' Q Semn zodiacal
j-| Cheih, iiicra asocLată din alfabetul ebraic.
Arcana anterioară ne vorbea despre puterea cuceritoare care avansează cu succes
spre realizarea destinului său. Ea evoca foiţa vitală, fund asociată de unii autori cu
puterea plantelor de a erupe din pământ
Justiţia ne vorbeşte de prezenţa controlului caic d uce Iu echilibrul necesar bunului
mers al lucrurilor.
Justiţia se aseamănă cu împărăteasa. Ambele stau pe un tiun, dar în locul bla­
zonului şi al sceptrul ui, prima poartă în mâinile sale o spadă şi o balanţă.
Arcana pare a fi lin mesaj gnostic, conform căruia lumea este dominată de un
echilibru din care nu ai cum să scapi; binele şi răul există în cantităţi egale; ţoale
acţiunile rele zămislesc acţiuni pozitive, dar şi invers.
Balanţa evocă nu atât ideea de justiţie, cât pe cea de echilibra. A rotna ne spune
să nu ne amăgim, justiţia şi injustiţia fac parte din Ordinea Lumii. (Heraclit spunea
ceva similar într-o afirmaţie a sa: “ Chiar şi numele justiţiei va fi ignorai dacă nu
există şi injustiţie”.) A reaua ne spune că ordinea generală primează în faţa proble­
melor individuale.
Unit comentatori văd în spadă pedepsirea celor cane încearcă să Uransceandâ le­
gile. D ar alţii asociază spada cu Karma şi reîncarnările dureroase.
Pentru cei din Boemi a, spada este cea cu care Alexandru cel Mare â tăiai nodul
gordian* o armă eficientă, directă şi rapidă. Este spiritul incisiv care va merge până
în profunzimile lucrurilor, care nu îmbrăţişează prejudecăţi; este necesitatea unei
anumite revoluţii prin care să fie menţinui echilibrul.
în poziţie dreaptă are sensul de echilibru* dar şi posibilitatea de a fi contestai în
timpul vieţii precum şi confruntări, uneori, cu justiţia umană. în poziţie răsturnată,
ori într-o etalare negativă, indică pericol de mediocritate, formalism excesiv, stag­
nare. De asemenea, trimite la răsplată (pozitiv sau punitiv) în funcţie de actele con-
sul Lantu] ui, trim ite la forţă şi şiretenie pentru obţinerea drepturilor, fără a conta p rea’
m ult p e simţul dreptăţii celor din jur. Cexe un Erai mai echilibrat.
«C heia religioasă şi kabbalistică a Taratului» spune: “Iată de ce noi nu avem decât
o singură Lege şi un singur alta r^ C artea lui H e im e s asociază A ican a V U I cu
balanţa, atracţia şi repulsia, spaima, făgădui ala şi primejdia.

ARCANAIX* Sihastru)
^ Simbol kabbilisdc
Semn zodiacal
tq Tisth, litera asociat* din alfabetul ebraic.

U n bătrân venerabil avansează sprijinit înir-un băţ. f in e ridicată o lanternă pentru


a-şilu m in ap aşîi.
Cartea este ataşată Timpului. Intr-un pachet vechi de A rcane (Thiotul lui Charles
al VT-lea), Pustnicul ţine în locul lanternei o clepsidră. Legat de asta, Sihastrul poate
fi asociat cu Saturn (Cronos, Zeul Timpului). în fine, unele interpretări leagă E m u ful
cu simbolul trecutului, caic lum inează generaţiile viitoare.
Lanterna trim ite la noapte, la obscuritatea hi care se m işcă S ih a stru l Flacăra sa
m inim ă este ultima lum ină în tenebre. S-a presupus că el ţine lanterna ridicată nu
pentru a se conduce (bastonul îi este suficient pentru asta), ci m ai degrabă pentru a
atrage pe alţii să i se alăture. E a este c a un far cu ajutorul căruia oricine se poate
orienta.
întunericul reprezintă, o protecţie, d ar şi ameninţarea p rim ejd iei Sihastrul se as*
cunde în noaptea sa. Bogăţia ce o deţine nu trebuie expusă tuturor. C el care doreşte
să aibă acces la ea, trebuie să i se alăture. întâlnirea se face într-un m od v o a la t E a
implică un anum it se c re t
Alchimiştii îl identifică pe- Sihastru cu medicul evreu care, în peregrinările sale
prin Com postelle, La întâlnit pe Nîcolas Flamei. E ste m aestrul discret care lucrează
în linişte, fără el fiind im posibil de avansat în O pera M agna. Sfaturile sale se transmit
pe cale o rală de la M aestru Ja discipol. Este Sfântul Cristof, păstorul care ajuta să se
treacă râul. Este m edicul înţelepţilor.
A plicat consultantului, sfătuieşte spre o retragere prudentă, circum specţie, utili­
tatea neîncrederii. N oaptea ev o că adversitatea. Sihastrul nu are n im ic să-şi re­
proşeze, dar circum stanţele actuale îi sunt defavorabile. Trebuie să se ascundă, să
aştepte, s i aibă răbdare. Să n u facă nim ic în afară de strictul necesar, redus la minim
şi acesta, d a r fără să abandoneze convingerile care îl animă. P u r şi sim plu este prea
devrem e să se expună în plinâzL M ai târziu, îşi va putea părăsi ascunzătoarea. Acum
însă, ar reprezenta chiar o sinucidere inutilă încercarea de a lupta îm potriva Soiţii,
chiar dacă are dreptatea de partea sa. In poziţie răsturnată trim ite de asem enea la
tăcere în p riv in ţa p ro ie c te lo r p erso n ale, la lim itarea co n fe siu n ilo r către alţii,
sfătuieşte la prudenţi, ascultarea sfaturilor bune, atenţie Ia ţoale actele săvârşite,
chiar şi la cele m ai puţin importante.
Imaginea arcanei este de asemenea şi a sfinţilor, a asceţilor caie se retrag în deşert
pentru a se purifica, pentru a fi singuri cu şinele lor, pentru a putea păininde în pro­
funzimile propriilor lor existenţe.
Litera Tfcth care este asociată A icanei corespunde cuvântului evreu taoh (a ţese),
Lama evocând astfel o m uncă laborioasă şi liniştită.
Cartea lui H erm es asociază Arcana DC cu binele, oroarea de rău, moralitatea,
înţelepciunea, iar «Chera religioasă şi kabbalislică a Taratul ui»- spune; i4şi niciodată
veşnicul nu-i va schim ba Fundamentul."

ARCANA X, Roata norocului


Simbol fcabbalistic
Semn zodiacal
> Yood, litera asodalA din alfabetul ebraic.
A rcana X înfăţişează o roată pasă pe un suport şi acţionată de o manivelă. AJiruri
se află un sfinx înarm at, încoronat şl cu zale, aparent imobil. D e roată sunt legate
două animale travestite în oameni - unul urca, celălalt se prăbuşeşte.
R oata este im aginea tradiţională a Destinului orb. Ba se roteşte fără oprire, noro­
c u l creşte, catastrofele urmează. Este o loterie, ia r viaţa un jo c a] hazardului. La
rândul său, sfinxul nu lasă loc dubiilon Animalele fixate pe R oată trimit cu gândul
la b mascaradă, la o m etaforă shakespeariană.
Roata este sim bolul tradiţional al vieţii, al şansei, al timpului, Sam sara orientală,
sau R oata kabbalistică. Pentru unii, întregul Tarot are acest sens. Apare şi un detaliu
frap an t nici o m ână nu mişcă roata, nu acţionează manivela care face să se rotească
destin uL Astfel, m işcarea odată anclanşalâ, devine eternă şi, în acelaşi timp, in con­
trolabilă; iar noi, oam enii, sun tem In faţa Destinul ui la fel ca acele animale travestite.
A lte interpretări ale A icanei sunt mai puţin alarmante. R oata norocului este o
C arte a şansei Ea ne spune despre Căile Cerului că sunt impenetrabile, că n-oi nu
simtcm nimic în faţa Celui care ne-a creaL Atunci, de ce să ne m ai plângem?
Litera Yood, care este asociată Aicanei, este iniţiala num elui secret al lui D um ­
nezeu. Pentru Kabbala; este punctul de plecare al Voinţei divine, al Voinţei miste­
rioase, descifrarea neaparţinând omului. Este ascunsă în Tctiagrama nepronunfabîlă.
' C artea lui H erm es asociază A rcana X cu: principiu, m anifestare, proslăvire,
onoare virilă, Calus, fecunditate virilă. în interpretarea religioasă şi kabbalisticâ a
Taratului, se spune că: ‘In ceruri şi în zilele noastre, El reglează fiecare fază.”
Iri poziţie dreaptă, A rcana sugerează fluctuaţii ale Sortii, schimbări deosebite hi
'Destin, iar în poziţie răsturnată - posibilitatea c a cele de sus să se petreacă în viitorul
apropiat, o deplasare probabilă pentru rezolvarea unei situaţii
ARC ANA XI. Forţa

a
j Jj Simbol IcAbbalislic
Semn zodiacal

3 Caph, Litera asociata din alfabeml ebraic.


O tânără femeie, cu o pălărie asemănătoare ca formă cu cea a Magicianului,
deschide cu mâinile gura unui animal (un leu), culcat pe coapsa eL Supunerea Im­
pulsurilor primare a fost deja evocata la Arcan a VII, unde Carul ne vorbeşte de un
lupLâiorcare domina cu forţa şa cei doi cai, pentru apune Carul triumfal în mişcare»
în cazul Arcanci XI, dimpotrivă, este prezentată o tânără care, fniă nici un efort,
supune un leu. în cazul primei Arcane (a Vil-a), este de la sine înţeles ca tânărul
prinţ să supună prin forţa sa puterile antagoniste 51 să le pună la lucru în interesul
său. în cazul Arcanei XI, este surprinzător să vedem cum un animal feroce se lasă
învins prin blândeţe.
Puterea feminină (idee regăsită în întregul pachet de Arcane din Târot) este mult
mai irezistibilă decât vigoarea brutală. După unii autori, Arcan a este mai puţin Forţa,
mai mult Inteligenţa. Ea sugerează că inamicii nu trebuie distruşi* ci, dimpotrivă,
neutralizaţi şi apoi ataşaţi suitei pro prii, transformaţi în aii aţL Arcana afirmă că toate
energiile sunt preţioase şi nimeni nu are dreptul să Ie risipească. Ea atrage atenţia
asupra înţelegerii folosirii energiei. Este, în fine, puterea non-violenţei, puterea per­
suasivă a blândeţii.
Forţa se referă mai puţin Iu personajul feminin, cât la leul culcat la picioarele e l
Arcana nu sugerează nici un fel de acţiune violentă, ci, dimpotrivă, o folosire raţio­
nală a forţei»
Cu Foiţa începe o a doua serie de Arcane din pachet Ciclul este legat de victoria
fără răniri a gândirii înţelepte (singura victorie durabilă).
literatura daoistâ şi Zen este plină de astfel de exemple, iar majoritatea, artelor
marţiale orientale sunt o aplicare a acestui principiu.
Alchimiştii reprezentau deseori puterea spiritului printr-o tânără fecioară plim*
bându-se printr-o grădină. Ea este singura capabilă să captureze un licorn (cel mm
feroce animal), cure vine spontan să se frece de poala eL
Se mai poate afirma că leul solar are calităţile complementare cu cele ale tinerei
din grădină. "Unitatea. Lunii şi a Soaiel ui aduc multiplicarea.”
Pentru Zohar, literele Mem, Lamed şi Caph, pe care le găsim în cuvântul melekh
(rege) sunt cei trei stâlpi susţinători al Regatului divin. în acelaşi timp, Caph este
iniţiala lui cabad (glorie) şi cala (a extermina).
- După «Interpretarea religioasă şi kabbalîstică a Throlului>, Arcana XI simbo­
lizează: "Bogat în mila, dar puternic pentru a pedepsi”, iar după Cartea lui Heimes,
ea este asocială mâinii, prin gestul de a apuca.
Arcan a. trimite la putere, energie, o iubire mare, dar şi la optimism, curaj, în ­
credere In sine, eforturi până la capăt, succes datorai curajului, în poziţie răsturnată,
Arcana are aceleaşi sensuri, dar şi impulsuri fericite, sugerează o lovitură în foiţă ce
poale salva situaţia, asigură bunul mers şi puterea de a rezolva situaţia consul-ian-
tulul

ARCANA XII. Spânzuratul


$ Simbol kabb&Esăc
w Semnzodiacal
b Lamod, litera uociaiâ din alfabetul ebraic.
Arcan a XII, cu foarte numeroase comentarii, prezintă un tânăr, cu braţele în­
crucişate la spate, atârnat de un picior Desenul este ambiguu, putând fi privit şi în
poziţie inversă, cu capul în sus. Prin tradiţie, Arcana se asociază cu sacrificiul vo­
luntar al lui Hrislos (sau al martirilor). Ea reprezintă suferinţa consimţită pentru un
viitor mai bun, exprimă posibilitatea de a renunţa la ceva scump dacă vrem să vedem
ziua în care ni se realizează dorinţele* Un proverb afirmă că nu se poate obţine nimic
din nimic. Arcana XI presupune că orice câştig presupune o pierdere iniţială De
asemenea, trimite la Cuvintele Evangheliei: “Trebuie sâ descresc, pentru ca El să
crească."
Pidom l drept îndoit din genunchi trimite la împărat (Arcana IV), Spânzuratul
este împăratul care renunţă la oeva, pentru a obţine puteri superioare.
Unii autori au remarcat analogii între poziţia Spânzuratului şi asanele dureroase
ale yqghinilor. Subiectul Lamei trimite şi la asceză, la controlul suflului, la uitarea
desine.
Pe plan divinelor, Arcana evocă sacrificiu] ce trebuie făcut, ori uzi risc asumai.
Ea indică încercări, decepţii, decese, iar în poziţie răsturnată - pericolul de a cădea
în eroare, un sacrificiu iminent, ingratitudinea semenilor* suferinţe morale, necesi­
tatea de a ierta totul. Cartea iui Hermes asociază Arcana XII cu un exemplu, cu ceva
de învăţat* o lecţie publică, iar «Interpretarea religioasă şi kabbalislica a Taratului»
spune: "El promite poporului sâu un rege în viitor."
Arcana corespunde stării alchimice de «putrefactio». Alchimiştii în Tablele de
Stnaragd spun că trebuie să te cobori până în profunzimile materiei pentru a te putea
ridica. EI îşi compară Opera cu o sămânţă ce cade pe sol: descompunerea sa da
naştere germenului
Arcana face trimitere şi la Osiris, care a fost atârnai trei zile şi trei nopţi de un
pom, pună la descompunerea corpului său.
Arcana corespunde, în final, şarpelui mercurial crucificat, descris de Flamei (de
notat că M ercur este şi simbolul unificării).
ARCANA Xni. Arcana fără nume
^ Simbol kabbalistîc
m . Semn z-otfincaJ
)3 Mcm, litera asociată tfin alfabetul ebraic, ! , . i
A rcana X III în general nu are num e (aşa cum Vagabondul bu arc n u m ir ^ E a este
legală puternic d e A rcana precedentă* reprezentând p e n tn i'a lc ln m iş tîc ^ d e a doua-
stare, cea de N igredo, sau Pulrefjactio,
U n e o ri, aic an a e ste n um ită «M oartea», alteori «C osaşul», e a p rezen tân d furi
sclielet c u o coasă însângerată, lucrând pe un sol acoperit cu oase, drahîi, m em bre
separate etc, JDouâ detalii sunt sem nificative: e l îşi seceră un picior, ia r umil dintre
capetele tăiate» de p e sol» este încoronat.
A icana X III nu anunţă în m od particular un deces, ci m ai degrabă o schimbare»
o bulversare, o viaţă nouă. Ea anunţă un sfârşit de ciclu şi începerea brutală â unuia
nou. Schim barea poate fi bruscă, ch iar radicală, dar U niversul este fiicut din trans­
formări necesare, iar această necesitate, dacă este înţeleasă, poate fi benefici.
A rcana X III n e vorbeşte d e o încercare prin care trebuie sâ trecem. A ceastă ex­
perienţă, c aic poale fi dureroasă, este unicul acces, o p o ailă de trecere ducând spre
realizare. Prin e a trebuie să treacă oricine într-o zi sau alta. U nul dintre c ep e td c
detaşate de corp este încoronai - m oartea nu face nici excepţii, nici fa y o n u i ; *t
A rcana este plasată su b sem nul Scorpionului care, în unclczodiacuri, este înlocuit
cu un vullun Cele patru figuri apocaliptice, corespunzătoare celor paliuEvangîielişţi
(v. A rcana X X I) sunt: îngerul (Vărsătorul), B ourul (Taurul), Leul (Leul) şi Vul turui
(Scorpionul). Vullurul are pliscul m ort, dar, prin aripile sale, este trezire, zbon .
A rcana XHI nu prezintă un pericol dacă sensul său este înţeles.
Pentru kabbalişti, M era este iniţiala cuvântului m avcth (m oarte), d a r prin unirea
acestuia cu aleph, se obţine ameih (dreptate). A leph fiind literă divină, se deduce că
orice adevăr fără Dum nezeu este m o rt r, , V ;
U nul din detaliile cele mai rem arcabile ale Arcanci, d a r căruia p rea pu ţin i coracn-
Lalnri u dau atenţie, este piciorul pc care cosaşul şi-l taie. A cest gest se poale lega
d eim po itanţa faptului d e a face «Tabula Rasa» în ceea ce priveşte valorile învechite,
înainte de a păşi m ai departe. Sc afirm ă, de altfel, că fiecare experienţă dobândita
este «co m ică m oarte», c ă fiecare p as înainte aduce după rine pierderea unei părţi din
sine.
Pe d e altă parte, piciorul d e pe sol apare d e parcă a r fi înrădăcinau Sim bolul parc
a fi cel al Eliberării, aşa cum iniţialului i sc cerc a fi m o it pentru lum e, iar M oartea
îl detaşează pe om d e originile sale, îl eliberează d e trecutul său; d e fam ilia sa, de
legăturile şi atiişanientclc sale, devenind astfel autonom şi independent. * ‘
Alchimiştii reprezinte deseori un corp volatil (degajat de materie) sub faima unui
ins cu pîdoaiele tăiate. Un text anonim spune despre copil (Mercur) care “şi-adistrus
picioarele înainte de a-şi înălţa capul/*
în «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Taratului», Ia Arcarm XIII citim:
“Moartea singură. sfârşeşte, viaţa este nemuritoare'*, iar Cartea lui Hcrmes asociază
acestei A rcan e Cern! lui Jupiter ş i Marte, dominaţia, Torţa, renaşterea, creaţia şi
distrugerea,
l i poziţie dreaptă, A ra n a simbolizează transformări importante materiale sau
morale în cursul vieţii, natura lor fiind precizată de Cosa Horoscopului în care cade
Ancana. în poziţie răsturnată, Arcan a trimite ta cei apropiaţi (cu sensurile de mai
sus), dar şi la dulii posibile, răsturnări de poziţie, speranţe infirmate, înnoiri spiritu­
ale, sfârşitul lucrurilor sau al unei Întreprinderi.

ARCAN A XTV. Răbdarea


ţg? Simbol Jeahhalistk
^ Semn zodiacal
> Noon, li tem asociată din alfabetul ebraic.
Ancana XIV ne prezintă o tânără femeie ocupată cu turnarea apei dintr-un v u lt
altul Numele Arcane* ne trimite dej a Ia sensul său divin atoriti: moderaţie, prudentă,
echilibru, tempeianţă - acestea sunt şi sfaturile ei.
.Imaginea celor două vase ne transmite sensul de sinteză, reconciliere, întâlnire,
călătorie fericită, schimbare benefica.
Unt! văd în gestul femeii îndeplinirea unui ritual. Ei deduc: respectarea regulilor,
conformism, respectarea legilor, spirit parifîcalot
Pentru alchimişti, Răbdarea marchează începutul Operei Albe {Albedo) \
Cele două vase sunt de culori opuse, unul este lunar, celălalt solar. După J. Evola,
d e sunt “cele două corpuri a două individualităţi de sexe diferite”, a căiur unire va
da viaţă operei". El citează din Phiklethcs (Intmiuis, c. I): “Aurul nostre corporal
este mort Înainte de a se uni cu mireasa sa."
Areana ne vorbeşte, deci, de unirea, de alianţa fericită şi fecundă; «operaţia cu
două vase* se numeşte şi Calea lui Venus.
. Cei din Boemia asimilează Răbdarea cu Isis. Se spune că» după ce soţul său,
Oriris, A fost dai morţii şi membrele saledispereate (v. cele două Arcane precedente).

1 Albedo (y. mai sur), cu simbolurile sale - lumina, primăvara, înflorirea - corespunde:
irfinricrii, renaşterii Pcotni a o reprezenta, alchimiştii Voitesc dheodaii de Magneziu,
argumentând că sensul cuvântului vine dm limba greacă: a amesteca, a tran*vaziL Toţi
«filmă c i Apa Vitală este principiul motor al operaţiei, In legătură cu această apă. calificaţi
<lcAaymand Lulle drrpi Apa tnjelepciuoii, d afirmă c i reînvie morţii, deoarece "face s i
plece natura din namra lor*1(Onlan, Trate du Mercure occidental).
le-a reunit, le-a trim is cu barca lui R a până la izvorul fluviului, panârri regatul M orţii,
unde, prin câteva operaţii magice, l-a redat v ieţii
D intre toate membrele risipite, ultimul regăsit a fost falusul zeu lu i Boemierdi,
ca şi alchim iştii, plasează A reana sub semnul unirii sexuale, al amorului carnal su­
blimat, al cununiei
Pentru a descrie unirea celor două lum i, M eyrink, în lucrarea sa “ Faţa Verde",
vorbeşte de inversarea luminilor, ceea ce corespunde lransvazării din Areana XIV.
C artea lui H erm es asociază A rcan a cu C erul Soarelui; temperaturi, sezoane,
mişcare, schim bările vieţii perm anent noi şi m ereu aceeaşi, iar în «Interpretarea re­
ligioasă şi kabbalistică a Târâtului», se spune; “îngerul bun este acela care calm ează
şi temperează”.
Arcan a, în poziţie dreaptă, sugerează iniţiative, întârzieri, frâne necesare într-o
pasiune exagerată, iar în poziţie răsturnată - blocaje momentane, cerând calm şi
iniţiativă, m odelarea instinctelor, nevoia de o d ih n i

ARCANA XV. Diavolul


^ Simbol kabtalisdc
ţ k Semn zodiacal
ţ j Samech, litera asociată din alfabetul ebraic.
A rcan a XV reprezintă un diavol hermafrodit, cu torsul dezgolit, cu gheare la
mâini şi la picioare, având o pereche de aripi dc liliac, coam e de cerb, ţinând în mână
o sabie fără mânec. înlănţuiţi de piedestalul său, sunt doi diavoli mai m ici, dezbrăcaţi,
cu m âinile la spate (după unii, de sexe di Terite).
Se afirm ă că prin grafia literei Samech, corespunzătoare Arcanei, este evocat un
şarpe nruşcandu-şi coada (Ouroboios), semn al unei mişcări circulare, infinite.
Unii afirmă chiar că sonoritatea sâsâită a literei im ită sunetul şarpelui. Şarpele,
la rândul său, a fost asim ilai cu Geneza, cu diavolul - deci cp forţele instinctive care
ţin sufletul omului în materic.
Ideea unui diavol -«malefic» este de certă inspiraţie biblică, creştină. Arcana XV
ne vorbeşte de m etode cert supraomeneşti, darnu neapărat cu caracter malefic. Ideea
generală a Arcaneî este că scopul justifică mijloacele. Ea ne vorbeşte m ai m ult de
instinct decât de raţiune, de vise, de fenomene inexplicabile, de tratative secrete, de
pasiune, şiretlic, escrocherie. Este o Arcană nici bună, nici rea, dar le poale conţine
pe oricare; poate conduce la cele mai înalte reuşite, d ar şi la eşecurile cele mai
penibile. Ea nu se aplică de obicei indivizilor drepţi, dar în m od cert, celor interesaţi.
Ca şi Hermes, pandantul său, diavolul, este hermafrodit, este al t gen de interme­
d iar între z ei şi oameni, care, mijlocind unele concesii, acceptă să facă orice fel de
servicii.
Este instinctul, calificat de unii ca bestial, dar In caia alţii văd semnul geniuluL
Este un farsor, dar umorul său nu este apreciat întotdeauna la justa 1 ui valoare. Este
sinonim CU «a descoperi prin hazard», cu invenţia, creativitatea. Este Baphomel al
Templierilor; sau Pann din mitologie.
Magia tuturor timpurilor era comparată cu o sabie cu două tăişuri: folosită ne-
corespunzător, riscă să producă efectele contrare celor aşteptate. N u poate â folosită
decât de cel ce deţine cunoştinţele cerute.
Sabia ţinută de diavol nu are mâner; ţinută de tăiş, ea este la fel de periculoasă şi
pentru cel care o mânuieşte,
A icana mai avertizează asupra altui pericol: utilizarea unor mijloace incorecte
ne leagă dfi secretul ce-1 deţinem, cu lanţuri grele. Interpretarea religioasă şi kabbal-
istică a Taro tul iii atenţionează, la această Arcan ă: “ Cel râu este duhul de orgoliu şi
mânie”, iar Cartea Iui Hertnes ataşează acestei Arcane Cerul lui Mercur, ştiinţa
ocultă, magia, comerţul, elocvenţa, misterul şi forţa morală.
în poziţie dreaptă, ea mai poate sugera fatalitate, tentaţie, foiţă importantă, iar în
poziţie răsturnată: evenimente împotriva cărora nu poţi face nimic, tentaţii (de obicei
sexuale), instincte greu de oprit, voinţă misterioasă, lovitură morală, uneori boală.

ARCANA XVI* Trirnul dărâmat,

a
Casa lui Dumnezeu

$ Simbol kabbaliitic
& Semn zodiacal
y Ayin, litera «sociali din alfabetul ebraic.
U n vârtej de foc venit din cer dărâmă un turn. Doi oameni cad spre pământ în
mijlocul unei ploi de moloz.
Arcan a este ataşată cuvintelor M ântuitorului:1'Dărâm aţi acest templu şi-n trei
zile îl voi reclădi”. Personajele care cad sunt vânzătorii alungaţi din templu, iar cele
două mici pietre de la baza turnului - materialele iniţiale ce vor servi la construcţia
noii clădiri.
Arcana nc vorbeşte de un moment în care va urma inversarea convenţiilor sta­
bilite, când se va face «Tabu! a Rasa» în domeniul ideilor învechite, când vor fi dale
deoparte instituţiile perimate, anacronice. Cultura, educaţia, rn&dtul social pot fi ca­
nalele prin care să va ajunge la eliberare.
Familia şi casa nu vor m ai fi închisori. Aici se poL cita cuvintele lui Fneud: "Nu
este un erou decât cel care se revoltă împotriva autorităţii paterne şi învinge”.
Situată necorespunzător într-o etalare, Arcana poate semnifica; catastrofa impre­
vizibilă, ambiţii pedepsite (Tumul devine ‘T um ul” Babei),pedeapsă, riscuri neluaîe
în considerare... In general, semnifică pericol de ruină, catastrofă, încercare mare în
destin, pierdere totală a speranţelor în poziţie răsturnată sugerează o lovitură brusca
a sorţii, posibilitatea unei m orţi subite sau violente, pericol mare deasupra capului,
du obligatoriu, dar dacă apare, consultantul să nu-şi piardă capul, d să ţină piept
furtunii ("după ploaie, vreme bună1*).
Litera Ayin este atât iniţiala cuvântului «anava» (modestie), cât şi «avon» (crimă).
Pentru alchimişti, unul dintre cele mai delicate momente este deschiderea Oului
Filozofic din vasul alchimic (Retorta), identificată cu un palat sau un tuiru .
Vasul alchimic trebuie ţinut tot timpul închis ermetic, deoarece, dacă scapă o cât
de mică parte din gaz, procesul trebuie refăcut Tumul, învelişul rigid este necesar
în tot timpul evoluţiei. Dar, spun alchimiştii în textele lor, “când fiica a devenit sufi­
cient de puternică”, va trebui să spargă vasul, ca un pui cochilia oului şi să «deschidă
ziua cea marc». Dacă deschide vasul prea devreme, «frica» este încă în stadiu em ­
brionar şt nu poate bece prin cochilia sa. Dacă vasul se deschide prea. târziu, e a s-a
obişnuit cu căldura protectoare din interior şi este vulnerabilă în faţa vieţii.
«Fiica» trebuie să-şi sfarme legăturile, d a r numai la momentul oportun.
Hermes asociază Arcana XVI cu Cerul Lunii - alterări, subversiuni, schimbări,
slăbiciuni, iar «Interpretarea religioasă şi kab balistică a Taro tul ui» afirmă aici căi
“Dumnezeu comandă fulgerul şi guvernează focul".

ARCANA XVII. Steaua


^ Simbol kabbalistic
/ w Sam zotSacri
/Wk
fj Phay, litera asociată din alfabetul ebraic.
O femeie goală, sub un cer utstelat, varsă în tr-un mu apa din vasele sale. O pasăre
stă pe o plantă.
Arcana este legală evident de Arcana XJV (Răbdarea), fiind continuarea ei, dar
dacă Yasele ultimei sunt diferite, la A rcana XVII se aseamănă Tânăra şi-a pierdut
veşmintele şi s-a trezit dezbrăcata; apa nu este transvazaiâ, ci vine să îngroaşe cursul
râuluL
S-ar putea ridica problema privind utilitatea «oferirii apei sale fluviului», o can­
titate neglijabilă, care se pierde în flux. Dar acestea sunt acele m iri aporturi care,
prin numărul şi frecvenţa lor, formează «cursul» lucrurilor. Luate câte una, ele sunt
0 cantitate neglijabilă, dar fără ele lum ea ar fi seacă.
Nuditatea, poziţia îngenuncheată simbolizează umilinţa- Steaua este dezintere­
sată. îşi varsă apa în m od gratuit. E a nu caută nici gloria şi nici recunoaşterea, ea
străluceşte solitar, iar fericirea ce o radiază împrejur este singura sa recompensă.
Vasele sunt asemănătoare, fără diferenţe; Steaua rezolvă toate problemele, de du­
alitate, ale Eu-iui şi ale existenţei, ea pune deoparte toate aparenţele iluziilor, aduce
blândeţea momentului, se “disipează” în toată lumea.
Imaginea cate cea a realizării perfecte a unirii cu cosmosul.
Arcana X Y n, aplicată consultantului» indică o şansă nesperată, o natură fericită
şi bună (“s-a născut sub o stea norocoasă11), optimism, măreţie ascunsă, idealism.
Intr-o etalare nefericită, semnifică pericol de singurătate, superficiali tâlc şi inutili­
tate. în poziţie răsturnată, are aceleaşi sensuri. Conform «Interpretării religioase şi
kabbalisticc a Taratului», Arcana are sensul: “Scara şi trandafirul său se supun lui
Dumnezeu”, iar după Cartea lui Hcrmes, sugerează Cerul sufletului, efuziunile sen­
timentale ale gândirii, influenţa morală a ideii asupra formelor, nemurire.
Din toate timpurile, apa a fost simbolul psihismului. Vărsând apă din vasele sale,
Steaua u dă mişcare. Din staţionară, ea devine vie. Oferită intr-o zi mare, ea ne
vorbeşte despre adevăr, puritate şi onestitate.
Litera ebraică Phay este, pentru kabbalişti, iniţiala cuvântului «pedouth» (elibe­
rare, dezrobire). Ea evocă deschiderea, accesul, o gură ca o fereastră.

ARCANA XVIII. Luna


5 3 Simbol kabbalLric

■ Semn zodiacal
’X Tzade, litera asociată din alfabetul ebraic.
Arcan a XVIII este singura Lamă din pachet fără nici un personaj. Multitudinea
de elemente de te conţine li conferă un simbolism bogat şi complex- Asociat cu
simbolul Racului, pe ca apare un bazin In care înoată un ciusiaceu (Crab ul zodiacal);
la orizont se profilează două turnuri, iar un cuplu de câini latră la Lună.
Luna din Arcana XVIII face să cadă pe pământ o rouă abundentă Aproape toate
mitologiile leagă astrul nopţii de Fertilitate. Rouă este simbolul puterii sale, agentul
său secret, iniţiatorul tuturor creaţiilor, al întregii reproduceri.
Ciclul lunar reglează migrajiile, mareele, ciclul menstrual. M area (apa sărată
şi m işcătoare, cunoscută ca M atrice Primordială) are mareea asemănătoare cu o
respiraţie, ea fiind principalul domeniu de activitate a Lunii. Cruslaceul (o lan­
gustă, după linii) ritual înlr-un pătrat simetric faţă de cercul său, are reputaţia
de a fi cel m âi prolific animal, urmaşii nenumăraţi ai săi fiind şi un simbol al
fecundităţii.
Luna inspira toate instinctele legale de procreare- Este instinctul de reproducere
care stă la baza întregii vieţi, dar inspiră şi pe artişti, poeţi, inventatori, divinatorL
Este sensibilitatea, intuiţia, «noaptea luminoasă», adică visul.
Este, de asemenea, şi cartea nebunilor şi a iluminaţilor despre crab se spune că
nu poate merge drept şi că sc închide în carapacea sa. Nici nu atinge într-adevâr
nimic (tradiţia populară îi refuză sensul de «atingere»), ci se foloseşte de cleştii săi.
în fine. Luna (mai ales când este plină) are reputaţia de a stimula nebuniile în cazul
celor care se expun mai mult timp influenţei malefice a razelor sale.
Cei doi câini care latră în noapte ne trim it la o activitate intensă şiînuîilâ,' de a fi
asmuţit să urmăreşti o himeră îndepărtată sau neliniştitoare cu multe întrebări fără
răspuns, sau la care nimeni nu a răspuns încă. Arcan a este a cercetătorilor disperaţi,
cărora destinul le pronii te reuşită sublimă, sau alienare şi singurătate.
Cele două turnuri au o funcţie asemănătoare carapacei racului. E le ne sugerează
o fortăreaţă interioară, o enclavă fortificată, adăpostind G rădina DeUdulor, sau
Paradisul pierriuL Unul este o închisoare, celălalt ascunde wi palat. Cartea trimite,
în mod indiferent, la una sau la alia dinele. Spre fericire sau spre pierttere. “îm părăţia
Cerului este în v o r’, spune Hristos.
Unii comentatori văd în Arcan ă imaginea unei oglinzi strâmbe. Câinele latră doar
la dublura sa, tumul d ă reflexia unui al doilea turn, luna se reflectă m ap a bazinulni.
Univeisul, prin sim etria şi repetiţia din el, formează un labirint infinîL.
Pentru alţii, Luna, la fel ca şi Cancerul, seamănă cu o maşinărie, o m oară care,
cat timp are materie prim ă, lucrează, este creativă, dar dacă nu mai are cc mficina şi
merge în gol, mecanismul se dereglează, nu m ai poate fi controlat, se autodistruge
în timp. '
A u fost făcute unele analogii cu Scorpionul şi pentru că imaginea crus tace ului
trimite la acest animal-simbol, cu excepţia acului
în legătură cu litera Tzadc, asociată Aicanei, în Zohar se găseşte un comentariu
pe cât de interesant, pe atât de enigmatic, motiv pentru care ne permitem să-l cităm
în întregime. Zeitatea supremă se adresează literei, spunându-i: **... Tu trebuie sâ te
ascunzi pentru a nu fi prins din eroare. Asta, deoarece forma ta prim itivă este noori,
principiu oblic, feminin, la care se adaugă yood, principiu masculin. Iar asta for­
mează misterul creaţiei primului om , creat cu faţă dublă, două feţe întoarse în direcţii
diferite, spate în spate, privind în sus şi, respectiv, în jos...” (Zohar, I. 3) r ._
Cartea lui Hermes asociază Aicanei Elementele, lum ea vizibilă* lum ină reflec­
tată, formele materiale, simbolismul, iar în «Interpretarea religioasă şi kabbalistică
a Taratului», găsim legai de această Arcan ă: “El aşează pe turnurile sale Luna ca
paznic.” . . . . . . . .
în poziţie dreaptă, A rcana sugerează capcane, piedici, decepţii, trădări, ostilităţi,
plictiseli (de natură misterioasă), inamici necunoscuţi, pericole. In poziţie răsturnată,
A rcana are aceleaşi sensuri, dar legat de viitor, în funcţie dc Casa peste care se su­
prapune. In plus, trimite la calomnii, bârfe, securitate falsă, îndeam nă Ia prudenţă şi
prevedere.
ARCANA XIX. Soarele
Simbol kabbaliitie
0 Sen» zodiacal
P Koof, Kqph, litera asodaiâ din calai t o i i ebraic.
Cuplurile Papă-Papesi, îriipăral-îjiLpăiăteasâ sunt încheiate de perechea de Ar*
cane Soare-Lună, un cuplu celest* Arcana XIX ne prezintă doi copii» gemeni» fără
îndoială, aproape goî, sub un soare imens. Orizontul este ascuns de un perete din
piatră*
In Grecia antică, cultul lui Dionisos avea pan dan tul în cel al lui Apollo. Dacă
Arcana precedentă ne trimite la, misterele eleusine Cca şi Papesa), Arcana XIX este
evident apotomană.
Copiii (pot fî Castor ţi Polux) par a se line de umeri, sau se joacă împreună;
oricum, mişcările lor converg. Sub un Soare propice, ei participă la aceeaşi acţiune.
Sunt animaţi de un ţel unic. Ii leagă amiciţia, dar şi interese comune-
Arcana jie vorbeşte de armonia, solară, de uniunea oamenilor, de cultură şi civi­
lizaţie. Aurul filozofai, dăruit de Soare copiilor săi, nu reprezintă bunurile mat fii ale,
ci, înainte de orice, avuţia spirituală, (Marea Avuţie) pacea, echilibrul şi iubirea
(mana cerească din Arcana, razele solare trim it la ploaia care o fecundează pe
Danae)*
Apollo em pentru greci zeul luminii, al divinaţiei şi artelor. Emblemele sale erau
atât fălosul, cât şi lira. Muzica, sa nu doar însoţea bacanalele <v. Arcana precedentă),
ci este sinonimă cu acordul şi armonia. Arta sa era nu atât inspirată, cât mai ales
dictată de reguli, raţiune» spirit de perfecţiune.
2 îdul care închide orizontul gemenilor reprezintă, în mod egal, voinţa normelor,
delimitarea, raţionalizarea. N e trimite la Fitagora şi la figurile sale perfecte.
Arcana sugerează fericire, mai ales materială, pace (mai ales în cămin), securitate,
în poziţie răsturnată, pentru viitor sugerează, pace şi fericire, unire fericită, startul
lucrurilor stagnante, clarificarea lor. Cartea lui Hermes asociază Arcana XIX cu
amestecurile, capul, vârful, principiul Cerului.
Pentai unii. comentatori, Arcana situată prost, are şi sensul de secetă, moarte,
sărăcie. Focul solar, în măsure în care dă viaţă, poate fi şi letal “Soarele său este
izvorul în care se reîntorc toate" - spune «Interpretarea religioasă şi kabbalistică a
Tlanitului*.
Pentru Kabbaîa, litera K oof este iniţiala cuvântului qesher (legătură, nod, fasci­
col), dar sc găseşte şt în centrul anagramei sale, sheqer (minciună).
Pentru alchimişti, Soarele este începutul Operei Roşii (Rubedo), a treia fază a
Marii Opere (Opera Magna) filozofale. Ea reprezintă obţinerea Pulberii de Proiecţie.
ARCANA XX. Judecata
] Simbol kabbalistxc

a i i
a Semn zodiacal, (Uranus), Element - Foc
Raish, litera asociaiA din alfabetul etnic.
Pe cer apare un tngen TYompela sa anunţă Judecata de Apoi. O femeie şi un bâliârt
se roagă îngenuncheaţi- în spate, un ora iese dintr-un m o rm ân t :J
Penultim a Amână a Tbrotului, Judecata, semnifică apropierea sfârşitului proble­
m elor noastre, apropierea victoriei, a succesului. De asemenea, evocă im inenţa
judecăţii, a unei reglementări finale, a socotelii finale. Arcana ne vorbeşte de punctul
final, de aducerea afacerilor la zi, de plata datoriilor. Prevede o maladie care se a-
piopie, un litigiu, o ceartă, o vrajbă, lucruri neaşteptate şi surprize. în poziţie răs­
turnată, însă, prevede modificări neaşteptate pe viitor, surprize (bune sau rele),
deznodământ neprevăzut. Conform Căiţii Iui Herm cs, Arcan a se asociază cu vege­
tativul, virtutea generatoare. Pământul, voinţa veşnică, iar «Interpretarea religioasă
şi kabbelistieă a Taro tul ui» spune că: “Sufletul Său face să încolţească praful din
morminte.1*
Omul care iese din morm ânt ar putea fi. Lazăr înviat, sau îi indică pe toţi cei Drepţi
chemaţi Ia viaţă, la sfârşitul Templului.
A rcana trimite la cuvintele Apocalipsei lui Ioan; “Şi marea a dat pe morţii cei din
c a şi m oartea şi iadul au d ai pc morţii lo r şi judecaţi au fost, fiecare după faptele
sale.” (Apoc., 20 ,1 3 ).
Arcana evocă de asemenea un ajutor exterior, prezenţa unei persoane “caic ne
vrea binele*1, dar şi puterea magiei.
B asil V alentin (P ra c tic a una cum d u o d ecim clavibus) re m a rc ă fa p tu l c ă
renaşterea este ţelul adepţilor. Alchimia îşi reprezintă adeseori ultima etapă a Operei
ca reuniunea Talălui cu M am a şi cu Fiul tor reînviat (sau Trinitatea Tatăl, Fiul şi
S â n tu l Duh). Ei înţeleg această reuniune ca o realizare pe trei nivele: unirea corpu­
lui, a sufletului şi a spiritului. în acest caz, îngerul poate fi Suflul cure realizează,
însufleţeşte proiectul.
Pentru iniţiaţi, Arcana reprezintă din nou pe neofit, trecând ultim a încercare, în ­
tâlnind com pania M aeştrilor (Unele tehnici de iniţiere prevăd, ca ultim ă încercare,
petrecerea unei perioade într-un mormânt).
ARCANA XXI. Lumea
+ Simbol tabbaJisiic
% Semn zodiacal
yj Thsv, litera « o d ă ii din alfabetul ebraic.
Arcana XXI, faţă. de ţoale ceieleJatfl din pachetul de Tarat, este diferită prin faptul
că nu prezintă nici un personaj sau scenici este formată prin juxtapunerea di feritelor
elemente legale între ele.
O femeie dezbrăcată (sau un hermafrodit) dansează pe un nor, ori In mijlocul unei
coroane de flori. Un înger, un leu aureolat, un vultur şi un animal hibrid, dur în care
se poale recunoaşte un taur (sau un cal?) sunttrecuie In cele patru colţuri ale AncaneL
Arcana este rareori de rău augur, ea evocând regăsirea Paradisului, a timpurilor
originare (personajul central), o realizare, o totali taie. Coroana este recompensarea
cuceritorilor, dar şi un simbol al omagiului. Tocmai de aceea, Arcana XXI SC mai
numeşte şi «Adevărul» ori «Apoteoza», ■
Cele patru figuri periferice ne amintesc de “cele patru limfe... pline de ochi, de
jur împrejur şi pe dinăuntru,...” din preajma Tronului lui Dumnezeu: “Şi fiinţa oca
dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea violului, a treia fiinţă avea faţă
de om, iar a patra funia era asemănătoare vulturul ui care zboară." (Apoc., 4 , 8, resp.7).
Aceste patru fiinţe sunt asemănate celor patru Evanghelicii: Leul este Sfântul
Marca, viţelul - Sfântul Luca, îngerul - Sântul Matei, iar vulturul - Sântul loan de
Patmos, formând ui acelaşi timp şi cuaternarul central al zodiacului (Leul, Taurul,
Vărsătorul şl Scorpionul), ele suni şi cele patru Elemente (Foc, Pământ, Aer şi Apa),
cei patru fraţi ai lui Horus* cele psîiu colturi (sferturi) ale Universului, ori chiar cele
patru Universuri care se rotesc în jurul Centrului (după Scariat DemeUescu).
Înscrise pe un cere,ele reprezintă unitatea şi mişcareaUni versul ui, imagmeaTim-
pului, sau a Creaţiei. Metamorfoza Scorpionului în Vultur implica o reînviere,
începutul. unui nou ciclu.
Pentru kabbalîştL îiteraThav, ultima din alfabetul ebraic, domneşte asupra frumuseţii
şi evocă ideea temeliei sau a întemeierii. în Zohar stă scris: “că d este destinul să fie
mureai pe fiunteaoamenilor fideli, care au respectat Legea de ta Aîeph, pânălaThav.”
Cuvântul Emeth (adevăr) are ca iniţială Aleph, iar ca ultimă literă, Thav, Se spune că,
cu ajutorul acestui cuvânt. Rabinul Low din Fraga a dat Yiaţă Golanului său.
în Cartea Iui Hermcs, AicanaXXI este asociată cu microcosmosul, cu rezumatul
totului în tot, iar în «Interpretarea religioasă şi JcabbaUstică a Taratului» legal de
această Arcană titim: "Coroana saa acoperii masa de aur din Templu. Şi pe heruvimi
El face să plutească slava Sa."
Aican a, în poziţie dreaptă trimite la reuşită generală şi la recompensarea efortului, iar
ni poziţie răsturnată sugereazăo şansăîri toaîc, obstacole îhvmse,reoompensă. în general,
etalarea acestei Arcane este un augur foarte bun, care ajută Intr-o etalare rea.

ARCANA FARA NUMĂR. Hoinarul, Nebunul


© Simbol Icabbalistic
0 Semn zodiacal (Pluion), Dement - Aer *t
M Sheea, litera asocialA din alfabetul cirac.
Problem a plasării acestei Arcane în jocul de Tarat suscită numeroase comentarii,
fără a se ajunge la o soluţie d e fin itiv i Ea apare deseori ca numărul 0 (zero), motiv
pentru care este plasată uneori Înaintea M agicianului
Alţii, pretind, din conUa, că locul său este ultimul, fiind un soi de concluzie a
Taratului. Unii estimează cA ar trebui să fie A rcana a XXI-a, iar Lum ea să devină
AicanaXXUp deoarece Sheen este a 21-a literă a alfabetului ebraic, iarThav, ultima,
în fine, unii concluzionează, după calcule savante, că Arcanele m ajore nu.conţin
decât de uei ori şapte Lame, excluzând Nebunul dintre ele.
C redem că, lotuşi, Nebunul este simbolul omului şi al destinului său pe Terra, el
înglobând şi rezumând ţoale Lamele Taratului, suprapunându-se astfel peste totali­
tatea loz îi convine orice loc, este alai începutul cat şi Sfârşitul, iar motivul pentru
c o t aici apare la sfârşitul Arcanelor majore, nu este decât imposibilitatea de a-1 plasa
în toate locurile amintite.
A rcan a Înfăţişează un om mergând cu ochii spre Cer, ca şi orbii din parabola lui
Bteugel. Un câine se agaţă de pulpana sa, sfâşiind-o. El, însă, nu îi remarcă prezenţa,
continuându-şi meniul solitar. Denum irea “M at” (care apare pe majoritatea A r­
canelor) inspiră, comentarii erudite. S-a avansat o origine arabă (sau ebraică); mat
semnifică «moarte», adică ce se găseşte după eşecuri, din poziţia unui rege pierzător;
în latină, m alus indică aurul mat, ceea ce nu am claritate. Mai simplu, termenul
italian «mato», semnifică nebunul...
U ncie pachete propun în mod egal nume diferite: Le M al, Le Fou (nebunul),
Bohemien Vagabond (vagabondul din Boemia), J u if errant (evreul rătăcitor) etc.
N ebunia vagabondului este mai m ult metaforică, decât patologică. Este simbolul
ironic, dacă nu amar, al destinului uman, al dcziluziilornoastie, al rătăcirilor noastre.
N ebunia sa nu este tea: îi permite să suporte loviturile soartei (reprezentate de câine)
şi să nu se lase pradă disperării, care este "cea mai marc nebunie”. El este nepăsător,
filozof şi optimisL
Hoinarul este voiajorul etern, evreul rătăcitor; ne povesteşte o călătorie (precum
cea a lui Sindbad, ori a lu i Ulisse), un pelerinaj universal, infinit, plecări şi reîntoar­
ceri la termene aleatorii, poate insula visată, un port de repaus, pacea interioară,
Itaca, Ierusalimul.
Hoişarui este înarmai ca un baston, sceptru rudimentar, în acelaşi timp element
de susţinere şi apărare, simbol al voinţei sale, tenacităţii sale, curajului său. Poartă
o mică boccea; greutatea experienţelor sale, trecutul său, cunoaşterea sa, totalitatea
cunoştinţelor umane - mult prea puţine pentru a rezolva problemele existenţei, ale
Eu-lui sau ale vieţii.
Caracteristica esenţială a Hoinarului este înaintarea sa neîntreruptă, mersul său
etern (căutările). O frază din Busset ne redă o paite din sentimentele sale, din dubiile
sale, din angoasele sale*
“Dacă privesc în faţă, ce spaţiu infinit de străbătut! Dacă privesc în uimă, ce
spaţiu infinit unde nu mă voi întoarce; iar eu ocup un spaţiu aşa de mic în imensitatea
Timpului! Sunt un nimic».” (Sermon sur la mort)
Lecţia vagabondului (ca şi a Taiolului) este umilinţa şi umorul, poale răbdarea,
siguranţa iubirii şi curajuL
Progresul Său infinit nu se opreşte decât odată cu Lumea.»
«Interpretarea religioasă şi kabbalistică a Taro tul ui» leagă această Arcană de lo­
cul sau momentul “în care muritorii neîn frânaţi coboară prin mulţimi”. Cartea tui
Hermes leagă Ancana de senzitivi tale, came, viaţă tranzitorie. în poziţie dreaptă.
Arcan a sugerează haos în destin, tri umftil instinctelor, inconsecvenţă şi consecinţele
acestora, iar în poziţie răsturnată - orbire, dereglări, aberaţii, tulburări mentale. Ar-
cana sugerează nevoia imperioasă a unei schimbări totale în temperament
ARCANELE MINORE
C ele 56 de A rcan e m inore su n t gru p ate în patru serii (« c u lo ri» ). S p ad ele
(corespunzătoare picilor din cărţile franceze), se subordonează.Elem entului Aer, fi­
ind legate de spirit, asociindu-se cu tăria, vigoarea, curajul, activitatea şi lupta; Bas­
toanele (cam lele), s e su b o rd o n ează E lem en tu lu i F o c, fiind le g a te d e v o in ţă,
asociindu-se cu munca, progresul, dezvoltarea şi evoluţia; Cupele se subordonează
Elem entului A pă, sunt legate de voinţă, asociindu-se cu (p resen tim en tu l, plăcerea,
bucuria, norocul» ia r m onedele (dinarii, treflele) se subordonează Elem entului
Pământ, suni legale de cele materiale, asociindu-se cu prosperitatea, posesiunea,
banii, bunăstarea, şi proprietatea.
Fiecare dintre cele palm serii de A rcane minore se com pune din z£ce Lam e nu­
merotate de la 1 (As) la 10, urmate de un valet, un cavaler, o regină şi un rege.

Spadele
- A s - este rădăcina puterii Aerului. Sugerează inteligenţă, şire­
tenie» justiţie im inentă, ia r în poziţie răsturnată, în afara celo r de
mai sus, - debutul unei vrăjm ăşii, o acţiune abil condusă, cu şanse
de succes, în ciuda obstacolelor,
- 2 - Pace, Luna în B alanţă Sugerează greutăţi şi tristeţi pro­
vocate de altcineva, ia r în stare răsturnată, în plus, rival sau con­
curent, asigurare, acte, (veste de) doliu.
- 3 - Tristeţe, Saturn în B alanţă Sugerează multe încercări ce trebuie trecute,
tracasări şi in amiciţii repetate, încercări, erori, şicane pe parcursul existenţei sau
perioadei cercetate, iar în poziţie răsturnată, în plus, repulsie, naşterea unor nelinişti,
viaţă întunecată, lupte apropiatei.
- 4 - Pacea (arm elor), Jupiterîn B alan ţă Sugerează pericole, retnuşcări, suferinţe
morale, acte regretabile, iar în poziţie răsturnată - noi plictiseli, greşeli şi pericole,
singurătate, (după doliu), pericol im in en t
- 5 - Josnicie, Venua în Vărsător. Este o A rcană destul de periculoasă, aduce
greutăţi, necazuri, obsesii, idei fixe, iar în poziţie răsturnata, în plus, gânduri de
răzbunare, Furie de nestăpânit, tulburări cerebrale, nelinişte continuă, persecuţie,
sinucidere, m oarte, influenţă proastă (malefică), ură, vrăjitorie.
- 6 - Ştiinţă, înţelepciune. M ercur în Vărsător. A rcana sugerează obstacole ge­
nerale, neputinţă fizică, morală, intelectuală sau socială. Sănătate proastă, adver­
sităţi, lipsă de decizie, de fermi tale, caic pot duce la suferinţe. Răsturnată, în plus,
afaceri cu organele de drept (poliţia), reclamaţii, calomnii.
- 7 - Inutilitate, Luna în Vărsător. Sugerează triumfuri asupra obstacolelor, mai
rar nenorociri neprevăzute, iar în poziţie răsturnată - în general, victorii asupra
duşmanilor dc moment.
* 8 - Amestecare, Jupiter în Gemeni. Sugerează greutăţi şi nelinişti în viaţă, iar
în poziţie răsturnată, o pasă proastă (boală, condamnare, captivitate etc.); trebuie
făcut totul pentru a ieşi din această pasă.
- 9 - Brutalitate, Marte în Gemeni. Este o Arcană (foarte) dificilă. Sugerează un
destin tragic, lupte grele, uneori forţe misterioase implicate- în poziţie răsturnată, în
p lu s o maladie gravă, fatalitate, un duşman puternic, întârzieri în împliniri, trimite
Ia preot şi/sau medic; sfătuieşte k prudenţă maximă.
* 10 - Naufragiu, mină, Soare In Gemeni. Sugerează o sumă de suferinţe fizice
şi morale Intr-o viaţă dificilă- în poziţie răsturnată, Arcana tri mite la călătorii grele,
plictiseli apropiate, schimbare în rău a destinului, urcuşuri şl coborâturi, vicisitudini
- Valet - partea de Pământ a Aerului, este un semn de Aer în G em eni în ambele
poziţii, Arcana sugerează inamici ascunşi, înşelătorii, comploturi* angajaţi şi colabo­
ratori îndoielnici.
- Cavaler - paitea de A er a Aerul ui, este tot un semn de Aer. Sugerează luptă, ură,
uneori fi o protecţie neaşteptată în momente dificile, iar în poriţie răsturnată, în plus,
însănătoşire după o boală.
- Regina - paitea de Apă a Aerului, semn de Aer. A icana sugerează un om inteli­
gent, întâlnire în viaţă cu un om nefast care poate face greutăţi, duşmanul, iar în
poziţie răsturnată - adversarul.
- Regele - este semnul dc Foc al A erului Aieana, în ambele poziţii, trimite la
aceleaşi sensuri, dar In plan masculin ca şi Aicana anterioară.
Bastoanele
- A s - este rădăcina puterii Focului, Voinţa. A rcan a. trim ite la
pricepere în afaceri, reuşită în intreprinderi, ia r în poziţie răstur­
nată, în plus, scrisori sau acte de afaceri-
- 2 - Dom inaţie, M arte în. Berbec. A rcana sugerează susţinere
în întreprinderi, colaborare sau alianţă interesată; iar In poziţie răsturnată, toi cele
de sus, dar atenţionează asupra necesităţii vigilenţei în ce-i priveşte pe rivali.
- 3 - Virtute, Luna în Berbec, Arcana sugerează bogăţie materială, spirit d e in ­
venţie, ia r în poziţie răsturnată - începutul unei reuşite, o invenţie fericită.
- 4 - D esăvârşire, Venus în Berbec. Sugerează o întreprindere serioasă şi stabilă,
realizare, protecţie, sprijin, ia r în poziţie răsturnată - noi afaceri interesante, beneficii
(im obiliare), avans, succes aşteptat
- 5 - Aspiraţie, Saturn în Leu. Arcana trimite la un concurs favorabil de împre­
jurări, învingerea dificultăţilor, inspiraţie fericită, iar în
poziţie răsturnată • victorie
datorată inspiraţiei fericite, linişte viitoare, sugerează evitarea mâniei şi orgoliului.
- 6 - Victorie, Jupiter în Leu. A rcana sugerează plictiseli, obstacole, întârzieri,
d e c e p ţii, p rim ejd ii. In p o z iţie ră stu rn a tă , e a trim ite la aceleaşi sen su ri, d a r
atenţionează asupra fermităţii şi perseverenţei. Afacerile pot fi în pericol datorită
im plicărilor sau din cauza subalterni Ion
- 7 - Vitejie, Marte în Leu. Arcana indică dispunerea de elemente pentru succes,
ridicare socială, iar în poziţie răsturnată - reuşită materială, beneficii, combinaţii
încununate de succes.
- 8 - Rapiditate, M ercur în Săgetător. Indică stagnări, neplăceri, reuşite incom­
plete, iar In poziţie răsturnată - afaceri ce pot duce la lupte, discuţii, procese, rapturi.
- 9 - Foiţă, Luna în Săgetător. A rcana indică o şansă de reuşită în evenimente
care scapă dc sub controlul voinţei, iar în poziţie răsturnată, reuşite neaşteptate, prin
discreţie.
- 1 0 - Asuprire, Saîum în Săgetător A rcana trimite la succes, reputaţie, recom ­
pensă, ia r în poziţie răsturnată - călătorii sau întreprinderi cu şansă d e reuşită, curs
pozitiv al afacerilor, o posibilă schim bare a reşedinţei
- V alet - partea de Păm ânt a Focului, este un semn de Foc. A rcana sugerează
munci neprofitabilc, energie, entuziasm. Combinaţii proaste, utilizare m ediocră a
facultăţilor intelectuale. In poziţie răsturnată, trim ite la subalterni plicticoşi, d ar
poate fi şi o recunoaştere materială. A tenţie la egoism ul celor din jur!
- C avaler - partea de A er a Focului. Poate fi vorba de o persoană puternică, iute*
cu simţul umorului, dar şi sadică. A rcana sugerează eforturi pentru fixarea situaţiei
şi a locului. în poziţie răsturnată, e a trim ite la o persoană utilă sub raport material,
dar şi la deplasări legate de o afacere utilă.
- Regină * partea de Apă a Focului, Arcan a sugerează că destinul consultantului
depinde parţial de o femeie importantă, chiar tiranică.
- Rege - partea de Foc a Focului, sugerează supremaţie şi ridicare pe merit, tur în
poziţie răsturnată trimite la căutarea unui protector puternic, a cuiva important pen­
tru ajutor

Cupele
* As - este rădăcina puterii Apei, Iubire şi Cunoaştere supe­
rioară, Arcan a indică inteligentă sentimentală care naşte iubiri
tainice şi afecţiuni, sugerează pasiuni elevate, ridicare socială. în
poziţie răsturnatăindicâreuşită materială, beneficii,combinaţii cu
succes.
- 2 - Iubire, Venus în R ac Areana sugerează dualitate sentimentală, iubiri simul­
tane, necazuri în dragoste. în poziţie răsturnată, suplimentar, nelinişti, iubiri îm­
părtăşite, uneori devotamenL
- 3 - Abundenţă, M ercur în Rac. Aicana trimite la fecunditate, darşi la instabi litate
sentimentală, la idile, în poziţie răsturnată, în plus, afecţiuni inocente, eliberare de
iui sentiment, graviditate apropiată, o evoluţie mar degrabă favorabilă, realizarea
speranţelor.
- 4 - Exuberanţă, lux, Luna în Rac. Aicana trimite la prietenii şi afecţiuni durabile,
Iar în poziţie răsturnată - la noutăţi sentimentale, posibilitate dc adulter, înşelătorie
care poate provoca scandal, divorţ.
- 5 - Decepţie, Marte în Scorpion. Dominaţie sentimentală, posibilitate de în­
drăgostire. în poziţie răsturnată, sugerează suferinţă în dragoste ori asuprirea senti­
m entală a altora, o posibilă văduvie urmată de moştenire, soiţi aruncaţi, magie, viaţă
de familie grea, tristeţe.
- 6 - Bucurie, Soare în Scorpion, Arcana poate sugera obstacole sentimentale, o
alegere proastă, o afecţiune distrusă, abandon, ezitări sufleteşti. în poziţie răsturnată
semnifică în plus singurătate morală şi melancolie, datorită unei despărţiri.
-7 - Distrugere, Venus în Scorpion. Arcan a poate trimite la triumfuri sentimentale
în timpul vieţii, darşi la întâlnirea unei persoane iubitoare şi bune. în poziţie răstur­
nată semnifică în plus şansă sentimentală în urma unor dificultăţi, victorie asupra
unor pasiuni negative.
- 8 - Lene, Saturn în Peşti. Deziluzii, greutăţi, neînţelegeri sentimentale, iar în
poziţie răsturnată - căsnicie distrusă, ruptură, amoruri interzise.
- 9 - Fericire, Jupiterîn PtştL în principiu, poate fi o unire bună, dar şi o iubire
ciudată, chiar dacă doar mentală. La Tel şi în poziţie răsturnată.
- 10 - Saţietate, Marte în Peşti. Arcana sugerează un destin sentimentul fericit,
iar în poziţie lâstum ati, transformare sau călătorie de ordin sentimental.
- Valet - partea de PămanL a Apei; o persoană iubitoare, romiaitLcfl, dar posibil şi
egoistă. A rcana sugerează iubiri mărunte* suferinţe sufleteşti* lipsă de voinţă, iar în
poziţie răsturnată semnifica în plus trădare din partea prietenilor falşi, iubiri nc-
feririte.
- Cavaler - partea dc Aer a Apei, probabil un Scorpion amator de artă, sau cu sim ţ
artistic, dar şi scrupulos. A rcana trim ite la seducţii (posibil adulter), rival Stă#
amoroase, iar In poziţie răsturnată mai sugerează evoluţie sentimentală, renaşterea
undi iubiri uitele, afaceri înfloritoare. însănătoşire.
- Regina - partea de Apă a Apei, persoană din PeştL Arcana sugerează întâlnirea
în viaţă a unui um puternic, bogat, u til
-R e g e - partea de Foc a Apei, o persoană probabil din Rac, sensibilă, iubitoare,
pasivă. A rcana are aceleaşi sensuri c a la Regină* d a r p e plan masculin.

Monede (dinari» cercuri)


- As - este rădăcina pulerii Pământului, energia din Pământ.
A rcane sugerează inteligenţa financiară, succese financiare,
bogăţie, dacă consultantul ştie să profite de moment, iar în poziţie
(ttt. răsturnată, posibile moşteniri, donaţii.
- 2 - Schimbare, transformare, Jupiter în Capricorn. Amână
trimite la o şansă de unire sau asociere, dualitate, ori bogăţie împărţită. In poziţie
răsturnată are aceleaşi sensuri, dar referitoare la viitor, ori datorie, plăţi etc.
- 3 - Muncă, M aitc în Capricorn. Succes financiar, operaţiuni fiscale reuşite, iar
în poziţie răsturnată* în plus, câştiguri (prin joc).
- 4 - Putere, vigoare, Soaie în Capricorn. Arcana sugerează stabilizarea bogăţiei
câştigate, iar în poziţie răsturnată, realizare în viitor, cadou.
- 5 ~ Q iio, Venus In Taur. După cum sugerază Arcana, consultantul este stăpânit
de banii pe care îi posedă; posibilitate de câştig sau pioniere, întoarcerea norocului*
în poziţie răsturnată, trimite la o viaţă dereglată, spoliere, moştenire deturnată de
alţii, am or costisitor sau venal.
- 6 - Succes, Luna în Taur. Arcana trimite la obstacole financiare, zgârcenie,
sărăcie, [a o posibilă venalitate. In poziţie răsturnată sugerează lipsa momentană a
bani lor, consultantul nu ştie să rişte pentru a câştig a, bani pierduţi prin sfaturi proaste.
* 7 - Greşeli, erori. Saturn în Taur. Triumfuri financiare datorită eforturilor perse­
verente, beneficii mari, chiar binefaceri, iar în poziţie răsturnată semnifică în plus
liberalitâţL
- 8 - Inteligenţă, Soare în Fecioară. Arcana poate trimite la neplăceri materiale,
decepţii, contestaţii, uzură, furturi, iar în poziţie răsturnată, în plus, uneori moşteniri
(în urma doliului), fără mari dificultăţi.
- 9 - Câştig, Yenus tu Fecioară. Aicana sugerează o bogăţie obţinută pe o cate
mai degrabă misterioasă decât prin muncă, ia r in poziţie răstum aiă - bani neaşteptaţi
(de dai sau de primit).
- 10 - Avere, bogăţie, M ercur în Fecioară. Viaţă reuşită material, acumulări de
bunuri; în poziţie răsturnată semnifică în plus călătorii financiare reuşite.
- Valet - partea de Păm ânt a Pământul ui; combinaţii nefaste în timpul vieţii, chel­
tuieli prea m ari, proastă întrebuinţare a banilor, dar şi câştiguri dificile. în poziţie
răsturnată, A rcana sugerează câştiguri dificile, pierderi prin joc, subalterni peri­
culoşi, copii de supravegheat, ştire financiară proastă.
- Cavaler - partea de A er a Pământului. Poale fi o persoană Berbec, capabilă,
energică, dar poate fi. şi insensibilă. A icana sugerează o bogăţie prin lupte, uneori
un profit din dragoste. în'poziţie răsturnată, sugerează ajutor financiar în momente
dificile, sfătuieşte raţionalizarea resurselor,
- Regina - partea de A pă a Pământului. Probabil un Capricorn, intuitiv, practic,
liniştit, iubitor, servil, Aicana sugerează întâlnirea unui om bogat, caic să ajute mai
mult sau mai puţin dezinteresat, o căsătorie mai mult materială decât sentimentală,
ascensiune, bogăţie. în poziţie răsturnată, are aceleaşi sensuri, dar sc referă la un
viitor apropiat; anturaj plictisitori
- Rege - partea de Foc a Pământului, o persoană (probabil) Fecioara, condusă mai
mult de instincte. Are aceleaşi sensuri ca şi Regina, dar în plan masculin.
D upă cum se vede, Arcanele minore nu au atâtea sensuri, nu sunt a&L de bogate
în trimiteri ca şi cele majore. Ele se folosesc de obicei pentru a completa trimiterile
date de Arcanele majore.
Meditaţia cu ajutorul Lamelor de Tarot (majore)

Metoda prezentată în cel* c t urmează este foarte veche, combinând Arcanele


majore cu Sfera de cristal (în lipsa unei Sfere din cuarţ, eventual, se poate folosi şi
na din sticli optică, dar cu rezultate inferioare). Ea pomule comunicări superioare
celor obţinute de la Arcana majoră consultată direcL Metoda se efectua combinai
cd Micul ritual magic al Pentagramei (v. anexele).
Metoda, categoric, nu se recomandă minorilor! Renunţaţi a o folosi în stare de
oboseală, când sunteţi supăraţi, tracasaţi etc. Pregătiţi-vă psihic din timp pentru con­
tactul care va avea loc cu Spiritele Superioare. Echilibraţi-vă sufleteşte, concepeţi
cât mai clar întrebarea (sau întrebările) pe care doriţi să le puneţi, asiguraţi un am­
bient corespunzător în camera de lucru (să nu fiţi deranjaţi, lumină ambientală di­
minuată, o muzică relaxantă - de exemplu preclasici, chitară clasică * în surdină,
feţişoare parfumate de.).
1. Realizaţi micul ritual magic al Pentagramei.
Z Aşezaţi-vă pe scaun cu spatele drept, cu faţa spre răsărit, faceţi câteva respiraţii
profunde, lente, lăsaţi-vă sufletul să fie cuprins de linişte.
3. închideţi ochii şi rămâneţi astfel în faţa Aicanei alese.
4. Deschideţi ochii, aşezaţi Arcana în faţa Sferei, pe caie o încadraţi între cele
două palme, fără a 9 atinge. Cartea şi Sfera vor forma o Poartă.
5. Priviţi Arcana un timp, lăsaţi să vă cuprindă imaginea ei, după care treceţi încet
privirile în Sferâ,cufiiixiaţi-vă mea (aşa cum Alice intra prin oglindă în Tara Minunilor).
6. Aşteptaţi în linişte să vi se comunice, fără grabă, tot ce aveţi voie să aflaţi
7. încet, în linişte, reveniţi din Sferă, mulţumiţi-Le pentru cele aflate, învăţate,
8. Reluaţi micul ritual magic al Pentagramei.
9- Notaţi-vă toate cele învăţate în Sferă. Dacă constataţi că unele din învăţături
s-au şters (au fost şterse), nu vă străduiţi a le readuce în memorie, este inutil, ele
sunt învăţături personale (adresate numai persoanei dumneavoastră), s-au fixat în
memoria ascunsă, nu sunt accesibile altora (nu aveţi voie să le spuneţi altora* să Ie
treceţi pe hârtie).

Nu uitaţi, nu este o joacă! Consultând de mântuială, cu întrebări puse neserios,


copilăreşte, nu faceţi altceva decât să deschideţi Poarta spiritelor inferioare, care pot
fi chiar periculoase! Abordaţi cu lot respectul acest ritual, conştientizaţi că vă
adresaţi unor Spirite Superioare, cu care nu avem voie să ne jucăm. Metoda cere
multă răbdare până obţineţi rezultate, dar răbdarea va fi încununată de succes.
Cap itolu l II

GEOMANŢIA
Geomanţia (vulgar «bobii») a constituit din cele mai vechi vremuri tehnica de
divinaţie care folosea pământul: se arunca pe jos. Intr-un spaţiu delimitat, un pumn
de ţărână, pietricele* boabe, iar divinatoml interpreta după desenele obţinute, după
numărul de particule râmase In interiorul spaţiului etc. Adesea, delimitarea se făcea
în formă circulară, divizată In 12 case astrologi ce_
Prin maniera sa dc a formula oracolul, geomanţia se apropie înlnicâtva de Yî Jmg,
admiţând o dualitate de tip par-impar (asemănătoare Ym-Yang), care ducea la stabilirea
und imagini (geometrice) abstracte şi arhetipale care se interpreta. Pentru interpretare,
geomanţia a împrumutat o serie dc elemente din astrologie, în special cele 12 Case.
Gcomanţii antici susţineau că mâna celui cure trasează semnele sau aruncă
pie-lricelele este condusă şi mişcată de Spiritele Pământului (locului respectiv)*
motiv pentru care anticii făceau anumite descântece şi pronunţau incantaţii
sacre, rugăciuni, ceremonii, cercetări magice pentru a Ic atrage în ceremonial.
O altă putere care stăpâneşte şi dirijează In geomunţie este Sufletul persoanei
clarvăzătoare care acţionează în divinaţia respectivă când este incitată de ardoare,
dorind ceva important, căci orice ştiinţă se supune în mod firesc Sufletului
Ca orice artă divinatorie, şi geomanţia a împrumutat multiple elemente din
celelalte arte similare. Ea este menţionată în Pereia antică, dar se aseamănă şicucca
practicată în bazinul mediteranean, unde a fost adusă, probabil de către arabi, la ud
mai înalt grad de perfecţiune. Ea apare şi în Africa, dar şi în India. Este practicată
în Madagascar sub numele de Sikidy, iar In Africa dc vest, unde apare Intr-o formă
simpli Geală, dar alterată de un panteism complex, poartă numele de Fa. Negrii au
transportai-o apoi peste Atlantic, fiind folosită curent în Brazilia (dar şi în Cuba).
Mijloacele folosite în divinaţia geomaniicâ diferă în funcţie de locul respectiv.
Cum s-a amintit la început, geomanţia (termenul provine din limba greacă: gc =
pământ, manteia = divinaţie) se defineşte. In general, ca divinaţia «prin pământ».
Numele său arab, «zarb el raml», înseamnă «lovirea nisipului». Probabil că, la ori­
gine (aşa cum se procedează încă în numeroase ţări musulmane) desenele se trasau
pe p&mânL în India, divinaiorul procedează prin aruncarea pe jos, In mai multe re­
prize, a unor boace dc orz, în Dahomcy se folosesc nuri aruncate pe o planşetă de
lemn acoperită cu praf, iar în Brazilia se folosesc mici jumătăţi de cochilii albe,
aruncate pe o masă care are un spaţiu delimitat cu un mic lanţ metalic.
în Europa, gcomanţri moderni folosesc un banal creion şi o foaie dc hârtie pe
care trasează, fără să numere, într-o manieră automată, linii paralele. Indiscutabil,
această ultimă metodă este mult mai practică decât cele vechi, dar în mod cert. acest
pragmatism adus după sine o pierdere a beneficiului operaţiei în sine.
Stabilirea unei teme geomantice
Indiferent d a c i se procedează prin aruncarea de pietricele, sentinţe, cochilii
mânuite, ori se trasează linii sau se marchează puncte în nisip, prima operaţie im­
portantă este concentrarea divin atomi ui asupra întrebării puse de cel care consultă
oracolul (poale fi sau nu aceeaşi persoană). întrebarea trebuie să fie serioasă, să nu fie
pusă în joacă!
în cazul trasării, se fac cu creionul 16 rânduri de linii paralele, fără a număra elemen­
tele fiecărei linii m parte, «cum îţi vine». In cazul aruncăm, se delimitează un spaţiu a
cănii mări me depinde de mărimea pietricelelor sau boabelor folosite, în care acestea suni
lăsate să cadă din mână în general, se iau din pietricele sau boabe cal sc poate apuca
Intr-un pumn, fără a le număra iniţial Se numără doar pietricelele rămase în interiorul
spaţiului delimitat
Dacă numărul liniilor dintr-un rând sau al pietricelelor aruncate în spaţiul delimitai
este par, aruncarea respectivă se marchează cu două buline ( • # )sa u două linioare ori­
zontale (-*), ori cu numărul *2 », iar în cazul în care se obţine un număr impar, o bulină
( • ) , o lini oară (-) sau numărul «1 *. Primele palm aruncări formează Mama / , ur*
mfiioarde patru - Mama 1 , ceWal te palm Mama - 3, iar ultimele - Mama 4 , De exemplu:

1 set de linii lllll ni <8 linii) oumirpar Yin 2 - • •


2 m i m 111III 1IN 11 119linii) numărimpar Yang* 1
3 m m m iii (12 linii) mimirpar Yio 2
4 mm ( 6 linii) numirpar Yin 2 - mm
5 m m m u i m i i (17 linii) numărimpar Yang 1
6 iim im num (16 linii) numirpar Yin 2
7 iii 111 iii ii (11 linii) numărimpar Yang i
8 m m m i i m u i i i 1(20 linii) numirpar ru 2 - - mm
9 ni i ir ii ( 8 linii) numirpar Yin 2 -- # •
10 m m m m m m (18 linii) numirpar Yin 2 •* mm
11 m m m ( 9 linii) numirimpar Yang 1
12 m m m m i m (16 linii) numirpar rm 2
13 m m m im (13 linii) numărimpar Yang 1
14 m m m ( 9 linii) numârimpar Yang l
15 11 f III111 îl 111! I (16 l i n i i ) numirpar Yin 2 -- | #
16 UI IM I IUI (11 linii) cumArimpar Y«g 1 - +
Se numără în pane fiecare rând (sau aruncare) ţi pe baza rezult aiul ui par sau
impur (Yin sau Yang), se notează cu cifrele» liniile sau bulinele corespunzătoare.
Din aceste 16 aruncări se obţin cele patru Mame:
m • • • • • Rândul 1 = Fiica 1
m # • mm • Rândul 2 = Fiica 2
mm • m • • Rândul 3 = Fiica 3


Rândul 4 - Fiica 4
Mama 1 Mama 2 Mânu 3

z
1
D in cele patru Mame se extrag pulru Figuri succedările, F iicele: Prima Fiică este
formală din rândurile 1 ale celor patru Mame, Fiica 2 din rândurile 2, Fiica 3 din
rândurile 3, Fiica 4 din rândurile 4:
• • • • • • • Riadul 1
• • • • • • Rwdul 2
* • »* # mm Rindul3
• « M l Rândul 4
Fiica 1 Fiica 2 Fiica 3 Fiica 4

Următoarele figuri, numite Figuri cadenţe sau Cădeţi, se obţin astfel: se scriu
cele pâini Mame ţi cele patru fiice, care luate apoi orizontal câte două, vor da cei
patru Cădeţi:

Mama Mama Mama Fiica ... Fiica Fiica K ic F iio n te


j 2 Mame
3 4 F,’“ 1 2 R,“ 3 4
• • + m m m mm* • - • m*m + m = *
• + • • = • • « f • = • • 4 • # = • • + • • = •
• • + • - • • * mm - # • 4. • • - •
** + • • - • • • + • = mm
Cadet I Cadet 2 Cadet3 Cadet4

m m m m
m i i i t
mm m m m
Din cele palru Figuri cadenţe se extrag două Figuri Ajutătoare. Martorii:
Cadet Martor CTadei Martor
l 2 1 _ J ______ 4_______ 2_
• 4 • - • • • + • • - m
• 4 • . • •

• 4 • s # • • • +mm = • •
• • 4 * = • t f t S • •

în fine, din cei doi Martori se extrage JtuiecAeomh


Martor
Judecător
___j_______
• • + '

Interpretarea Figurilor geomantice obţinute se Tace alăl din punctul dc vedere al


semnificaţiei lor. cât 51 din punctul de vedere al corespondenţei cu celeşaple Planete,
cu Zodiile $i cu Arcanele majore ale TarotuluL Fiecare Figuri poarta un nume cu
o semnificaţie particulară. Ele se aşează intr-o anumită Casă, în funcţie de rangul
lo r Mamele se amplasează în Casele fundamentale (1» X t VII şi resţiectiv IV). Fiicele
se introduc în Casele Succcdunie (II, XI, VU1, V), Cadcţii intră in Casele Cadenţe
(UI. XII, IX şi respectiv VI). Martorii nu sc amplasează în nici o Casă, ei dedesubtul
HAlţii Geomantice. Judecătorul, numit şi Index, se amplasează astfel: sc adună toate
liniile trasate (sau artincârile în interiorul spaţiului demareat) şi se divide suma
obţinută cu 12. Restul indică numărul Casei Judecătorului. în cazul în care restul
este zero. Casa Judecătorului este Casa XII.
în exemplul dat, 8 + 1 9 + 1 2 + 6 + 1 7 + 1 6 + 1 1 + 2 0 + 8 + 18 + 9 + 1 6 + 1 3 +
9 + 1 6 + 1 1 = 209. Prin divizare cu 12 sc obţine 17 51 rămâne rest 5. Deci, în exemplul
dai. Judecătorul va fi umplaisal în Casa V.
Casele în care sc situează diferitele Figuri dau informaţii privind viaţa consu­
ltantului corespunzătoare acestor Case (v. anexele). Această interpretare sc com­
pletează prin corelarea Figurilor cu cele vecine (numite «figuriînsoţitoare»), precum
şi cu diferitele Aspecte cunoscute din Astrologie (v. anexele). In fine, aceeaşi Figură
poale fi întâlnită în mai multe Casc, este vorba de o Figură pasam ă, ele infiuenţân-
du-sc între ele. Se vor lua în considerare şi poziţiile lor într-o anumită Casă, faţa de
corespondentele lor zodiacale, precum şi puterea, respectiv slăbiciunea lo rîn tr-o
anumită zodie. Se mai notea 2ă în Casele respective şi corespondentele planetare,
respectiv A re an a majoră, şi se va ţine cont de aceastea.
în ânal, ţoale aceste informaţii obţinute clin Haita Geumantică s t coroborează cu
semnificaţia Fi gurilor şi cu cea a Arcanelor corespunzătoare.
în HartaGeomanlicâ, semnul zodiacal cane corespunde Mamei I marchează Ori­
entul, adică prima Casă (I), iestul Caselor primind Semnul zodiacal în ordinea
imuabilă a acestora: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanţă, Scorpion,
Săgetător, Capricorn* vărsător. Peşti (v. anexele).
In fi^urade ta sfârşitul acestui subcapitol redăm Haita geomantică completă pen­
tru exemplul dai mai sus.
Figurile G eom antice

Interpretările Figurilor Gcomanticc au uncie diferenţe, de la autor la autor» In


funcţie de originea lor în cele ce urmează se prezintă o sinteză a celor dale începând
cu secolul al XV-leu piuă azi

A G a /ra (l 1 I 1 ). Este calea vieţii, dar ţi plecarea, rătăcirea şi... ghidarea.


a Este o schimbare favorabilă» d ar însoţită de indecizie. Este evadarea spre
* noi orizonturi, dar ţi ». fuga. Este intui nireu ţi aventura» surprize plăcute,
" * dar şi ambuscade. Re prezintă libertate şi eforturi constante. Este pericolul
^ şi speranţa. Esle viaţa noastră.

0 Coada dragonului (1 1 1 2). Semnalează pericolul» conflictul. Este


a necesară extravcrlirea, dur fura precipitare ţi fără dispersie. Viaţa activă
* se va clădi curând pe o iluzie. Va trebui să se ţină cont de consecinţe.
Ambuscadele suni numeroase, lealitatea este zilnic diferită de ce s-a visai
® ™ înainte.

ţ Băiatul(1 1 2 1 ). Esie sensul penetrării, al fermităţii, al solidităţii provi-


a zorii. Augurul poate fi bun sau rău, după cum forţa respectivă este proG-
—& labilă sau oarbă. Energiile trebuie canalizate clacă consultantul vrea să
trăiască, să creeze, sâ reuşească In armonic. Altfel, vor apărea dezordine
® şi lupte,

0 perora minoră (1 1 2 2). Norocul a venit, dar în loc de a se da complet


a consultantului, se mai joacă cu el, iar dacă nu 4 apucă zdravăn, s-ar putea
* ^ să-şi radA de el. Este un augur defavorabil în caz de riscuri sau afaceri
m m dificile, este un avertisment, un apel la moderare; instabilitate.

^ Fiica (1 2 1 1). Este un semn de fineţe ţi receptivitate, de fertilitate, de


£ f conţinut Este o figură fericită, uşoară ca o briză de primăvară. Trebuie să
^ facă pace cu sine şi cu ceilalţi; trebuie folosite cu plăcere şi moderaţie
posibilităţile vieţii. Dur, atenţie la frivolitate, la zădărnicie ...

63
9 Pitrderea (1 2 1 2). Anunţi un eşec, slăbiciune, imposibilitate» reve-
• • nirii îndărăt. Dar pierderea, abandonul, daci sunt bine cântările şi asu-
^ mate, pol deschide noi orizonturi, pot aduce noi opţiuni şi un nou destin.
0 0 Consultantul să refuze soluţiile facile, să depăşească descurajarea, să
izgonească neglijenţa şi cheltuielile inutile.

închisoarea (1 2 2 1 ). A id, situaţia consultantului se închide de Ja sine.


0 Predomină instinctul de conservare şi ataşamentul; egoismul îşi ia şi el
• » partea sa. Dar Universul este un sistem deschis şi în mişcare, nu unul
£ 0 închis şi imobil. Această situaţie falsă nu poate duce decât la eşec. într-o
^ celulă, dacă încetează osmoza cu mediul exterior, celula moare. Pericol
sigur. Singurătate şi plictiseală.

# Bucuria (1 2 2 2). O prevestire întotdeauna favorabilă; semnifică


mm sănătate, reuşită, avantaje şi o anumită exaltare - bucuria vieţii. Etanul
0 0 vital este în plină expansiune, iar natura în armonie cu existenţa.
^ 0 Bunăvoinţă, liberalism, o anumită lejeritate, d a r...

Capul dragonului (2 1 1 1). O prevestire de asemenea favorabilă,


deoarece simbolizează revenirea Ia sine, interiorizarea, dezvoltarea ca­
pacităţilor profunde, revenirea la rădăcini, o viziune care tinde să traducă
lumea în termeni filozofici, urmând un «limbaj al Înţelepciunii». Imagine
creatoare.

Conjuncţia (2 1 1 2 ). Iată unitatea regăsită prin comuniune cu ceilalţi.


O prevestire fericită, dacă consultantul cultivă prietenia şi iubirea, simpa­
tia în participarea comuni cu cei ce Formează anturajul său. Semn de re­
unire şi convergenţă a energiilor. Asociere. Subtilitate în cunoaştere -
activitate.

m m Achiziţia (212 l).Dupficumu indică şi numele, această Figură prevesteşte


m un succes, un câştig, o poseâune. Oricum, această achiziţie poate fi benefică
mm sau malefică, depinzând de mijlorcele folosite şi de situaţia în care se face
0 opţiunea Atenţie la speculaţii hazardate. Schimbări favorabile.

mm Boţul (2 1 2 2). Semn de sânge, de pasiune, de excitare, de putere şi


de violenţă. Stimularea voinţei poate avea consecinţe dezastruoase sau
m
mm chiar funeste, deoarece cucerirea şi dorinţa impetuoasă de succes, rareori
mm sunt urmate de efecte fericite, chiar dacă ţinta este atinsă. Trebuie
menţinut sângele rece...
# # Şansa m ajori (22 11). In tra etalare geomaniică, aceasta este cea ma
• • fericită Figură ce poale li obţinută; ca semnifică fericire, reuşită, realizare
0 în toate domeniile interesante penlm consultant. Posibilităţi de câştig ma-
0 tcrîaj ţi spiritual. Stabilitate, deschideri.

• • Albul (2 2 I 2). Sinonimul purităţii, ăl frigului, calinului, dar şi al imo­


# • bilităţii. Este pacea, dar şi moartea unei componente a devenirii noastre:
se realizează o modificare, o lumină nc limpezeşte conştiinţa, o elevarc
interioară este pc cale de a sc produce. EctiUibru» calm.
• m

• • Tristeţea (2 2 2 1). Augur trist (cu excepţia Temeilor gravide - spune


Mohhamad ibn Omar), Figura reflectă o Mare melancolică. Energia vitală
# »
se găseşte la cel mai coborât nivel, este perioada de umbră şi de dificultăţi.
Dar... omul avertizat înaintea altora, poale para. Reacţionează în maniera
curectă. Un spirit prea analitic se poate rupe de lume.

Poporul (2 2 2 2). Mulţimea este puternici, dar oarbă. însoţirea cti


0# mulţi poate fi agreabilă sau nu. Democraţia este şi un semn dc ordine, dar
• • unul de dezordine, de libertate şi dc e x c e t Poporul este guvernat dc
# # legea celui puternic. El este cel care presează şi persecută, dar lot el este
0 0 cel care realizează revoluţiile. Mulţimea se schimbă odată cu mersul vre­
mii. Instabilitate.
înţelepciunea Geomantică
O d a ia stabilită ierna, divinaiorul stabileşte ceea ce se numeşte «calea punctului*
şi ^partea norocului».
Partea norocului permite să se precizeze care Casă este cea mai puternică pentru
a arăta consultantului soluţionarea problemelor sale. Pentru aceasta, se adună ţoale
punctele celor 12 Case- în exemplul nostru, suma punctelor celor palm Mame, patru
Fiice şi patru Cadeii este 71. Această valoare se divide cu 12,, dând (în cazul exem­
plului nostm) catul 5 şi restul 11 . Restul indică numărul Casei căutate. în cazul ies­
tului zero, Casa va fi cea cu numărul XIL
Calea punctului permite să se stabilească raporturi privilegiate între anumite
Case, Pentru a se trasa Calea punctului, se porneşte de la-prima linie a Judecătorului
(linia cea mai de sus). Se caută Intre Martori care are prima linie identică cu prima
linie a Judecătorului. Pot fi ambii, unul sau nid unul. Calea punctului se trasează de
la Judecător la Martorul (sau Martorii) cu prima linie identică. Se continuă apoi la
Cădeţi, iar în final la Fiice şi Mame (piue pe acelaşi rând).
în exemplul dat. Calea punctului se trasează de la Judecător la Martorul 2, dc aici
la Cadetul 2 şi Cadetul 3 (în cazul Ciuleiului 1, deoarece nu este nici măcar în di­
agonală cu Martorul 2, Calea punctului se întrerupe) şi se continuă, în fine, la Mama

Calea poate continua până la Fiice şi/sau Mame, sau sc poate întrerupe lu un
moment d a t
Interpretarea Hărţii Geomantice
Du p i trasarea Hârtii Geomantice, toate informaţiile conţinute în ea trebuie inter­
pretate dupâ valoarea lor intrinsecă, adică dacă Figurile în totalitatea lor indică un
augur bun sau rău. în acest sens, fiecărei Figuri îi este asociată o valoare (un coefi­
cient):

Judecătorul are coeficientul de multiplicare 5.


Mamele (Casele Fundamentale) au coeficientul de multiplicare 4.
Figurile din Casele Sucoedante (Fiicele) au coeficientul de multiplicare 3.
Figurile din Casele Cadenţe (Cadeţii), dacă au valoare pozitivă primesc un coe­
ficient de multiplicare 2, iar dacă sunt malefice (negative), 4.
Fiecare Figură are ea însăşi o anumită valoare, pozitivă (benefică) sau negativă
(malefică).
în Harta Geomantică introducem valoarea fiecărei Figuri, multiplicată cu coefi­
cientul său, în funcţie de Casa pe care o ocupă.
Se însumează separat numerele pozitive din Case şi cele negative, iar apoi, aceste
două sume. Valoarea finală, pozitivă sau negativă, dă augurul bun sau rău al Temei.
Rezultanta Hărţii Geomantice este Judecai o ml, adică Figura ce rezumă sintetic
ansamblul Temei. Pentiu interpretarea sa este nevoie de:
- valoarea sa particulară;
- semnificaţia sa în raport cu Casa pe care o ocupă (vezi şi tabelul corespon­
denţelor zodiacale şi planetare);
• semnificaţia sa zodiacală, planetară şi în Tarei;
- semnificaţia sa proprie, dar şi influenţa celeilalte Figuri din aceeaşi Casă.
Celelalte Figuri vor li exprimate în raport cu:
- valoarea lor particulari;
- semni ficâţi a lor în raport cu Casa ocupată;
- semni ficaţta lor intrinseca, zodiacală, planetară şi în Tuiul

67
Tabelul coresprm tlenfelor Figurilor G romantice
Conespccntetija Puterea Cnrefipfln
Figura dctlţâ cu Valoarea
plnnecua zodiacali maximi minima Arcanele
Turclului
9
9 Calea m.
9 25 11 +3
9 c a Q>
9
9 Coada y n>
9
m* XVI -12
•• Dragonului $ » n
9
9 Biţiaiul r 93
99 C? T n XI +.JS
9 u>
9 /«J
« Şansa XIX +7
•» O n
•# minoră nr
9
99 Fiica 8 m*
9
? IV +2
9 31 m
m
99 Pierdcica 4 n>
9 K XII 8
99 4 95 ÎL
9
** închisoarea ÎL 95
••
• t & n nr
XIV -8
• Bucuria a r
»•
••
•• ? a n ÎD
VIT +8
9
99
9
Capul H x'i xvu +B
9 Dragonului $ T& x
••
• Conjuncţia E
• x r III +10
•• $ n> X
• Achiziţia
••
• 4 & V *5

• Roşul m. «
•• fTU vin +12
•• o
••
•1 Şansa «Q
■ O n i +6
• majora T
•• m.
•• A lb u l
• n> VI ■4
«• $
*•
•• T risteţea AV\
XIII
•• /W\
n" +6
• £ r
•**• Poporul 3»
99
99 c 95 0 m.
XVIII -5
1J1 fîglini de m ai jo s, redăm H a ita G eoraanlică (în reprezentarea mai veche *
tradiţională) perttfli exem plul dai în lucraica prezentă:

î f i Martor 2
mm
Casele I - XII VI Casa
+142 Arcana
-107 &
+ 35 Valoarea
©
Judecător . 40
•5
Astrologia Geom antieă

Metoda prezentată în cele cc urm eazâestc una din aplicaţiile mai puţin cunoscute
ale Geomanţiei, ce aparţine mai m ult Astrologiei divinaiorii decât Artei divinaţiei
propriu-zise. Astrologia divinalurie împrumută dc lu soni sa ştiinţifică tot ce arc ea
mai bun: Carcasa CCmlui (cu influenţa primordială a Soarelui), dala. naşterii. în plus,
ia în considerare numele şi prenumele persoanei în cauză (la o femeie căsătorită se
fa în considerare şi numele de dinaintea căsătoriei), precum şi ziua săptămânii în
care a avut loc naşterea.
Elementele Horoscopului sunt In număr de şase:
1 - Ziua săptămânii în care a avui loc naşterea;
2 - Ziua cifrică în care a avui loc naşterea;
3 -Luna naşterii;
4 ~ Amil naşterii;
5 - Prenumele;
6 - Numele (unde este cazul, şi cel de dinainte dc căsătorie).

/. Corespondenţa zilelor săptămânii


Ziua Plane la Corespondenta
săptămânii cifrică
Duminică Stoic © I
Luni Luna c 18
Marţi Mane <3> 10
Miercuri Mercur 5 20
Joi Jupi ier 4 5
Vineri Venin 9 15
Sâxnbiii S&lum i 13
II.C o resp o n d en ţa lu n ilo r

Zodia Perioada Planeta Corespondenta


dfrlcfl

am 2KOI - 19.02 13
l
H 20,02 - 20 03 4 12

r 21.0.3 - 19.54 (31 11

« 20.54 *20.05 ? 4

ir 21.05*21,06 $ 3

9B 22.06 - 21.07 C 2

<Q 22.07 - 21.08 0 1

m 22.08* 21.09 $ 6
a 22.09- 22.10 ? 7

rru 23.10*22,11 <3> 8

23.11-21.12 4 9

22.12 - 20.01 14

III. Corespondenţa literelor


Litera Cifra P la n e ta Zodia E le m e n t Litera Cifra Planeta Zodia Element
A 21 G 42 Foc N 14 l 5. Fârnim
B 2 t ea ApA O 15 9 n Aer
C 3 9 ir Aer P 16 ? a Pimini
D 4 ? tJ PAmânL O 3 9 n Aer
E 5 4 i?» Foc R 17 9 ir Aer
F 7 ? a Aer s 18 < © Api
G 8 <? m. Apa T 19 O Foc
H 9 4 Foc U 20 5 n> Flm uit
I 10 d> nu Apa V 1 0 Foc
1 11 3 T Foc W 1 0 Foc
K 3 9 ir Api X 6 9 n> Pâmâni
L 12 i H ApA Y 0 C o ApA
M _ 13 l s Aer Z 18 C o AnA
Stabilirea H ărţii în astrologia G eom antică

Pentru a uşura înţelegerea modului de întocmire a unei Hărţi ostrologice divina*


lorii, explicaţiile le vom da direct pe un exemplu fictiv:
Numele şi prenumele: Popcscu Adrian
Dala naşterii: 25.04.1994, Duminică
Elementele numerice care constituie aceste date, rezultate din tabelele de core­
spondenţă de mai SUS* vor fi examinate în privinţa parităţii* pentru a forma cele patru
Mame* de la care apoi* prin procedeele cunoscute deja din prima parte a acestui
capitol* vom întocmi Harta astrologiei divinotorie pentru cazul ales.
Date primare:
- Ziua săptămânii: Duminică =: 1
- Ziua de naştere = 25
- Luna naşterii = 4
- Altui naşterii = 1994
- Prenumele: A drian- 2 1 + 4 + 1 7 + 10+ 21 + 14 = 87
* Numele: Popascu = 16 + 15 + 16 + 5 + 18 + 3 + 20 = 93
Cu aceste elemente primare de calcul se vor putea forma cele patru Mame.
Dala naşterii va da Mânui / , care corespunde mijlocului Cerului (Casa X).
Atenţie: în Harta astrologicâ Geomanticâ* ordinea Mamelor nu este aceeaşi cu cea
dtn Harta Ceomantică! Mama 2 sc va plasa în Casa VLL Mama 3 în Casa IV, iar
Mama 4, care le rezumă pe primele trei, va fi plasată în Casa I.

Ca te u lu i M a m e i f :
Duminică = 1, impar
Ziua = 25* impar
Luna = 4, par # # Şansa
Anul - 1994* par • • minoră

Calculul Mamei 2 sc face pornind de la prenume:


Prenumele = 87* impar •
Catul 87 : 21 = 4, par • •
Restul = 3* impar • Fiica
Câtul + rest = 7* impar •

72
Calculul M am ei 3 se face repetând aceleaşi calcule, pentru nume:
Numele = 93, impar ®
Catul 9 3 : 21 = 4 , par 00
Restul - 9* im par 0 Fiica
Catul + iest = 13, im par 0
C alculul M am ei 4 sc face adunând elementele furnizate de ziua săptămânii, dala
calendari stica, luna, anul de naştere, iar suma se divide cu 21. In exemplul dai, D u­
minică (I ) ziua (25) + A prilie (4) + anul (1994) = 2024.
Date primare = 2024, par 00
Câtul 2024 : 21 = 9 6 . par 00
Restul = 8. par 0 0
Cât + rest 104, 104 : 21 = 4, par 0 0 Poporul
rest 20 ,20 + 4 =» 24, par

Note: Pentru o femeie căsătorită. Mama 2 se obţine plecând de la suma


orilor numelui de după căsătorie + prenumele, iar Muma3 - de lanumcle
dinainte de căsătorie + prenumele.
Dacă Iii împărţire^ cu 21 iestul este egal cu zero, se consideră că rămâne iest
21, iar dineul se scade 1. Astfel, 105: 21 = 5 , atund catul =4, restul = 21.
Dacă ultimul element al unei Mame (cât + rest) depăşeşte 21, se scade 21'
din această valoare (cu excepţia Mumei 4, unde calculul <e face ca mai sus).
Litera Y (valoare zero) singură sc consideră impară, iar înlx-un nume;
inlră în sumă cu valoarea sa (zero).
Cei patru Succcdanţi şi cci patru Cădeţi sc calculează după modul cunoscut:
Mama 1 Mama 2 Mama 3 Mama 4
+ » + # + >Fiica 1
# > Fiica 2
• # 0 • mm > Fiica 3
• # • • mm > Fiica 4

R ica 1 Fiica 2 Fiica 3 FUca 4


• • mm mm
• mm m m
m mm m m
Din cele patru Mame şi cclc palm Fiice, se calculează Cadeţii:
Marna 1 Mania 2 Mama3 Mama 4 Inca 1 Fiica 2 Fiica J Fiica4 Cadet
• + 0 • + 0 0 • 4 • 0 0 + mm 1
• 4 mm 0 0 + 00 • 4 00 m + m 2
0 0 4 0 • + 00 • 4 00 m + m 3
0 0 4 # • 4 0 0 0 0 + mm mm + mm 4

Cadet 1 Cadet 2 Cadet 3 Cadet 4


mm • 0 0 0 0
m mm 0 0 0
m m • 00
m m 00 00

Pentm a obţine cei doi Martori, sc p l e a c ă dc la Cădeţi:


Cadet 1 Cadet 2 M artor 1 Cadet 3 Cadet 4 Martor 2
mm 4 • = • 0 0 + 0 0 - 0 0
m + mm - • 0 4 0 0 0
m + m - 00 0 0 0 0
m 4 m = m m 0 0 0 0 • 0

In fine, din cei doi Martori se calculează Judecătorul:


Martor 1 Martor 2 Judecător
0 + 00 - 0
0 4 0 00
#0 4 0 0
• 0 4 00 - 0 0

Pentru a stabili locul Judecătorului în Haita astrologiei divinatoric, se adună toate


seriile de valori primare care se divid cu 12. restul indicând Casa Judecătorului. în
exemplul dat:
- dala naşterii: 1 4* 25 + 4 + 1994 = 2024 (din Mania 1)
- prenumele: 87 + 4 + 3 4* 7 = 101 (din Mama 2)
- numele: 93 + 4 + 9 + 13 = 119 (din Mama 3)
- din Muma 4: 2024 + 96 + 8 + 24 = 2152
Aceste patru elemente se adună, iar suma se divide la 12.
2024 + 101 4- 119 + 2152 = 4396
4396 :1 2 = 366 rest 4. deci Judecătorul se va plasa în Casa IV.

Se trece la trasarea Hărţii astrologia di vinatorii. după metodele cunoscute, aiuându-


ac Mama l în Casa X, Mama 2 în Casa Vil, Mama 3 în Casa IV, Mama 4 în Casa 1,
Fiicele în Casele U ,X Iţ VIII şi respectiv V. iar Cadeţii în Casele JTI, XII, IX şi VI.
In figura al âl urata este redata Harta astrologiei divmaiorie pentni cazul (fictiv)
^zental:

Casele I - XII VI Casa


+168 {yj) Arcan a
- 76
+ 92 Valoarea
Judecător - 40
+ 52
Aspectele Figurilor între ele

Figurile între ele formează Aspecie, in funcţie dc poziţiile reciproce pe care te


ocupă în diferitele Casc* Aspectele majore sunt în număr de cinci: canjunc(ia ( )„
jcxtilul ( * )t quadratura ( ■ ), trigonu! { ▲ ) ţi opoziţia ( ).
Dacâ două Figuri sunt despărţite de 3 Case, se spune că ele se află în trigon, dc
2 Case - în qadiaturi, de o Casa - în scxlil, iar de 5 Case - în opoziţie. Două Figuri
aflale în aceeaşi CasA sunt în conjuncţie. Quadnauraşi opoziţia se consideră Aspecte
malefice, ducă se produc între Figuri malefice sau între o Figura malefică şi una
benefică; două Figuri benefice (pozitive) nu se studiază ducă sunt în quadraniră sau
în opoziţie. Cel mai bun dintre Aspecte este trigonul. Conjuncţia poate fi benefică
sau malefică, detaliile acestei întâlniri dându-le Figurile însele.

Există câteva regulii


1. - Două Figuri suni în Aspect dacă sunt diferite. Astfel, Calea nu formează
Aspect cu o Cale situată într-o altă Casă; la două figuri asemănătoare nu se ia în
considerare Aspectul decât în cazul conjuncţiei.
2. - Două Figuri au acelaşi simbolism planetar atunci când una are o valoare
benefică (pozitivă), iar cealaltă malefică (negativă). De exemplu. Şansa majoră şi
cea minoră. Două Figuri Solare nu formează Aspect, fiind ambele benefice. Dacă
Aspectul este o quadralurâ sau o opoziţie. Casa care închide figura benefică îşi
pierde calităţile sale fericite, iar clacă Aspectul este un trigon, Casa care închide
Figura malefică va avea o influenţă mai puţin rea (ducă are).
3. * Două Figuri diferite, dar având ambele o valoare benefică, nu formează nicio­
dată Aspecte între ele şi nu se analizează.
4. - Două Figuri diferite, ambele cu valoare malefică, sunt întotdeauna de rău
augur dacă prezintă Aspect, excepţie făcând trigonul, care nu se analizează.
5. - Două Figuri cu simbolism diferit (una benefică, cealaltă maJcficâ) nu for­
mează decât aspecte rele. Trigonul va ameliora în acest caz semnificaţia Casei. Ast­
fel, dacă Fiica (+ 2) este In trigon cu închisoarea (-8), Casa ce va închide Închisoarea
nu va avea pondere.
6. - Aspectele trebuie studiate în special în legătură cu semnificaţia fiecărei Casc
(vezi în Anexe) şi Figuri.
7. - în cazul Aspectelor legale de Soarele nailvitiţii, ele devin bune când Aspectul
este benefic şi rele în caz contrau
C ap it ol ul III

RHUNELE
Sistemul Rhunic a fost folosit de triburile germanice din Europa dc Nord în
scopuri iiiât seculare* cât şi religioase. Rhunele fiind folosite şi ca alfabet Încă din
secolul al V ll-leaÎ.H .
înainte de această dată, Rhunele erau în prind piu un sistem magic reprezentând
foiţe şi obiecte din Naiură_ Se credea că prin invocarea Rhunei corespunzătoare se
putea intra în contact cu forţu sau obiectul reprezentat de simbol.
Existau diferite alfabete Rhunice în Europa de Nord» cci mai răspândit fiind
vechiul FUTHARK. Acest alfabet a fost denumit astfel după primele şase litere:
F, U, TH, A .R şi K, sistemul fiind foarte răspândit între anii 200 U I şi secolul
VIU; dc cl ne vom ocupa în secţiunea prezen ţi Acest alfabet conţine 24 de semne
şi este grupai în trei seturi dc câte opt Rhune numite octave: «Octava lui Fie va» t
«Octava iui Hagali» şi «Octava lui Tir»,
La ora actuală există foarte puţine informaţii privind divinaţia ţi magia Rhuncloi
la nordicii şi ajiglu-saxonii actuali, popoare care au folosit intens R hunele în
vechime. Există totuşi cale va tratate bune în acest domeniu, unele din ele fiind tre­
cute în bibliografia selectivă de ia sfârşitul cărţii.
Este o neşansă că trăim în secolul XX, m loc dc, sâ ziecru, secolul al VI- lea.
Dacă am fi Irălt în acea perioadă puteam contacta verbal şamanul localităţi i în această
problemă. El era sacerdotul suprem ori magicianul oamenilor din zonă. In airibuţiile
sale cădeau asigurarea creşterii unor plante alimentare, succesul vânătorii* fertili-
tat&a femeilor ctc. El era cel care deţinea secretul Rhunelor. Trebuie menţionai că
Rhunele erau misterii ale acestor popoare, în loalc sensurile cuvântului Erau fo rje,
aliaţi secreţi, pe care cunoscătorul (iniţialul) le putea folosi în
foarte mulle scopuri. Utilizarea lor magică era cunoscută de
foarte puţini, iar cunoaşterea aceasta n u a fost niciodată scrisă*
ea transmiţându-se doar pe cale orală, în timpul iniţierilor.
Existau R hune pentru influenţarea vremii, pentru creşterea
recoltelor, pentru vindecarea diferitelor boli. Existau Rhune
de proiecţie, ele fiind marcate pe amie, comuri pentru băut,
provele navelor, chiar pe case. Stilul de construcţii cunoscut
sub numele de «Tudor», sau «Fachwerfc», cu elementele de
structură (din lemn) se mi îngropate în tencuială, a evoluat
tocmai de la folosirea Rhunelor pentro protecţia caselor. Formele obţinute prin îm­
binarea elementelor vizibile dc structură permiteau identificarea a o serie dc R hune*
cum este cazul reprodus în figura alăturată, unde se pot recunoaşte Rhunele Eolh,
Wunjo, Isa, Tîr.G ifu, Ansuz şi Ilagall.

78
In acest sens, ar fi interesant, dacă aveţi posibilitatea de a traversa o zonâ cu
asemenea construcţii (Germania, Austria, Elveţia), sa studiaţi Rhunele care apar pe
pereţii lor şi sâ le interpretaţi.
Din nefericire, spuneam, trăind în secolul al XX-lea, nu avem «şamani locali»,
deci nu avem acces direct la Arta Rhunelur, trebuind să apelăm la cărţi, pentru
iniţiere.
Rhunele, ca orice ideogramă, sunt simboluri fixe legale de o anumită stare sau
un anumit concept. Ceea ce reflectă aceste simboluri poale să se schimbe în mod
radical, în funcţie de perspectiva celui care le interpretează. Prin folosirea continuă
a Rhunelor, prin meditaţie asupra fiecărui simbol, ele pot deveni adevărate imagini,
rclalându-ne povestiri întregi. Poate că în aceasta constă diferenţa principală Intre
Rhune şi Arcanele majore ale Taratului, acestea din urma având o imagine picto-
grafică mult mai bogată
Este cert că unii vor simţi o atracţie mai mare spre Rhune, alţii spre Tarat sau
Geumanţie ori Yi Jing, dar studiul atent al lor poate permite oricui cunoaşterea (şi
folosi ren) până la o limită a sisLemului. Rhunele sunt simple, chiar foarte simple
simboluri pământene, a i rădăcini în lumea naturală; tocmai de a c c e s e le pot fi
înţelese şi interpretate de oricine doreşte să le aibă aliat, să aibă ca alini Forţele care
compun lumea noastră n a tu rali linele din aceste forţe ne suni deja prieteni bătrilni,
familiari.
Marijune O sbom e şi Stclla Longland afinnă în excelenta lor carte “ Rhune
G an ies” (v. bibliografia) că; "Alte sisteme divinalorii, cuin sunt Taratul, Yî Jing-ul
Clc., cu loale cu sunt CKcdenLe cu atare, tind să extragă spiritul europeanului nordic
din viaţa sa fizică, deoarece pmvin dintr-un mediu cultural care nu este indigen.
Astfel, dacă trăim alâluri de stejari şi nu de palmieri, avem o înţelegere fizică a
stejarului aşa cum apare că tin simbol în Rhune, intr-un moil în care nu putem
înţelege palmierul, şi simbolistica sa* aşa cum apare în Papeia din pachetul de Ar­
cane al Taratului Rider. Dacă nu am cunoscut niciodată palmierul în mediul său
natural, nu putem pătrunde în aceeaşi măsură simbolismul său, cum îl pătrundem
pe cel al stejarului.”
Fiecare dintre noi arc experienţa sa proprie, personală, diferită dc a celoriaţi,
despre obiectele redate în Rhune, cum suni stejarul, gheaţa. Soarele ele. Este un
lucru personal al fiecăruia să descopere interpretarea proprie a plăcilor Rhunice şi,
doar prxiccdand astfel, putem utiliza complet potenţialul sistemului Rhurtic. Aceste
semnificaţii pot fi conştientizate prin vise, evenimente semnificative, sau orice
altceva care sA poală stimula subconştientul, curii ar fi meditaţia. O dată învăţate
ateste interpretări, ele pol li utilizate în Divinaţie (şi magic), stimulând imaginaţia
individuală proprie şi ajutând în recepţionarcu relaţiei personale cu lumea încon­
jurătoare, permiţând astfel să se facă schimbări în viitor.
Oricum, ca şi în alte metode de divinaţie de altfel, nu trebuie niciodată să sa
permită ca ele să ne dicteze viaţa şi acţiunile.
R h unele au menirea de ane ghida plin problemele ce apar evaluând evenimentele
probabile şi prezentând variantele optime de a le traversa. Cu orice altă metoda de
divinaţie, Rh unele reprezintă o metodă indirecta de a contacta Ghizii Spirituali, de
a le cere sfatul privind viitorul, acţiunea optimă, ceea ce reprezintă o utilitate pentru
toţi cei care încă nu pot realiza direct acest valoros contact.
Ca şi H aita astrologiei, amplasarea Rhunelor este o prezentare a ceea ce este
probabil s& se întâmple, dând direcţii în lumea viitoare la care s-a referit întrebarea
consultantului. N u există nici un motiv pentru care ar trebui să vă pregătiţi pentru
un dezastru de fiecare dată când Rh unele indică o problemă ce poale apărea în viitor
Dacă sunteţi fatalist, în mod sigur vă veţi pregăti din timp funeraliile în cazul în care
Rhunele vă indică probabilitatea unui accident rutier în viitoarea călătorie mai lungă,
dar puteri să luaţi şi celălalt aspect al problemei, să examinaţi toate variabilele (in­
clusiv să verfîcaţi încă o dală starea tehnică a maşinii) şi să găsiţi soluţia pentru
evitarea pericolului respectiv. Tocmai în aceasta constă manifestarea liberului arbi­
tru. Ducă şi în urma analizei călătoria promite să fie sumbră puteţi să o amânaţi
pentru o dată convenabilă- Rolul Rhunelor. ca şi al oricărui alt sistem de divinaţie,
este tocmai de a ne sfătui, de a n e deschide ochii spre rezolvarea optimă a întrebării
puse. O atenţionare: Rhunele, la Tel ca şi celelalte metode de divinaţie* nu trebuie
folosite niciodată ca obiecte de joacă sau amuzament. Ca fiinţă umană, procedaţi
cel mai bine dacă le trataţi cu tot respectul, căci Rhunele vă vor răspunde cu aceeaşi
monedă, altfel ...
Folosirea Rhunelor în divinaţie (cu alât mai mult în magie) este un act plin de
responsabili taie, dar şi o mare putere. Ele trebuie studiate cu seriozitate maximă, dar
lăsaţi-vâ vocea interioară să vă sfătuiască şi să vă conducă. Căutaţi să vă găsiţi Calea
proprie.
Studiul Rhunelor, odată început, este un drum fără sfârşit, nu există o limită a
ţtudiului, dar nici al aplicaţiilor ce pot fi găsite în înţelegerea personală a fiecărei
Rhunc în legătură cu lumea naturală ce ne înconjoară.
Pregătirea setului d e Rhune
Rhunele pe caic sunteţi pregătit să le confecţionaţi vor 11 nişte aliaţi valoroşi în
viaţa p ersonali Este bine clacă ele sunt privite ca prieteni. Trai aţi-le întotdeauna cu
respect, îar pc măsură ce le faceţi, trataţi-le pe fiecare cu respect şi iubire.
Nu daţi Rhunele personale oricui! Ele sunt pentru folosul personal Pe măsură
ce le gravaţi, Jc impregnaţi cu energia proprie, cu frnţa vitală prvprie, iar ele vor fi
făcute pentru a vd servi scopurilor. Unii nici nu efectuează citiri de Rhune pentru
alţii, dar consider că această mică pierdere ele timp căi durează citirea, timpul minim
cât alţii le ţin în mună nu le alterează calităţile ce le-au fost impregnate prin gravare.
Este bine să nu exageraţi în numărul de consultări zilnice. Atenţionarea aceasta
nu vă mai este nouă. aţi întâlnit-o şi Iu celelalte metode de divinaţie prezentate până
acu m.
Rhunele pot fl confecţionate din orice material natural. Ele pot ti făcute din piatră,
argilă ori lemn, fiind confecţionate chiar de persoana ce Ic va folosi.
în istoria lor* R hunele au fost confecţionate de preferinţă din lemn* motiv pentru
care nu ne-au parvenit seturi din primele secole. Trimiteri există, însă, nenumărate,
la «bucăţi de lemn». Cele mai vechi Rhune ce an ajuns panul a noi sunt confecţionate
din os. Totuşi, nu recomand utilizarea osului în confecţionarea Rhune lor proprii, cu
toate că pot fi foarte aspectuoase, dar ele conţin încă prea multe din vibraţiile de
suferinţă ale animalului sacrificat, care ar putea «bruia» vibraţiile simbolurilor in­
dividuale pictaie pe ele. Oricât de bine ar fi şlefuite, oricât de aspectuoase ar fi ca
realizare, aceste Rhune ar conţine în continuare vibraţiile de moarte, motiv pentru
care, personal, nu le folosesc.
Istoricul Tacitus ne spune despre triburile germanice că foloseau bucăţele de lemn
fructifer, iar o altă sursă trimite la frasin. O rice esenţă s-ur folosi, trebuie să se ţină
cont de proprietăţile magice ale copacului respectiv (v. Anexele), corelate cu intenţia
celui care confecţionează Rhunele. Formele brute din lemn pot fi achiziţionate şi de
la ateliere de confecţionare a nasturilor. în figura alăturată se prezintă câteva forme
Şi mărimi sugerate de Rhune (mărime naturală). Când alegeţi forma şi mărimea
Rhune lor personale, trebuie să ţineţi cont că ele va trebui să poală fi ţinute în mâinile
căuş (un set conţine 25 piese). Dimensiunile optime sunt: lungime - 4 cm, lăţimea
sub 3 cm, iar grosimea sub I cm.

81
Rhunele rotunde probabil că sunt cel
mai simplu de confecţionai. Dacă doriţi o
1asemenea formă, lemnul poale fi colectai
Id iitd din natură. Găsiţi un pom, de la care
/recolta^ o ramură cu un diametru de cea
2 o u N u ui laţi, dacă tăiaţi ramura dintr-un
pom viu, faceţi ceva asemănător cu tăierea
unui deget dc la o persoană viei Cereţi-i
cu tot respectul permisiunea pentru operaţia ce o intenţionaţi, înainte de a Începe
tăiatul! Explicaţi pomului la ce va folosi ramul tăiat şi mulţumi ti-i după ce aţi ter­
minat detaşarea. Unii îngroapă la baza trunchiului o monedă de argint (sau argintie),
ca plată şi în semn de mulţumire pentru ram.
Tăiaţi ramura în 25 de felii de cea 1 cm diametru. Coaja poale fi lăsată ori în­
depărtată, în funcţie de opţiunea proprie şi preferinţa estetică.
După decuparea celor 25 de bucăţi (de forma dorită), se trece la marcarea sim­
bolurilor. Acestea pot â gravate, vopsite, ori marcate cu un creion de tip «Carioca».
Personal prefer grevarea şi pictarea simbolurilor, deoarece metoda cere mai mult
efort, iar cu cât se depune un efort mai mare în confecţionarea Rhunelor, cu atât mai
mult ele se vor impregna cu vibraţiile personale, cu atât vă vor fi mai apropiate.
După gravare, efectuată cu un cutter cu lama scurtă, un briceag ori cu dâltiţe pentru
sculptură în lemn (în formă de «V»), colorarea se poate face cu o pensulă cu peri
scurţi şi vopsea acrilică, ori cu un creion «Carioca» pentru m ase plastice şi sticlă
(nu se spală cu apă). Culorile acrilice sunt ideale deoarece pot fi spălate uşor de pe
suprafaţa laterală înainte de uscare, după aceea devenind insolubile, deci rezistente
în timp. în ceea ce priveşte culoarea folosită pentru marcarea Rhunelor, în Anexe
găsiţi legăturile dintre diferite culori şi efectele lor asupra Rhunelor.
Referitor la vopsirea suprafeţei Rhunelor există păreri diferite. Personal Ic prefer
în culoarea lor naturală. în orice caz, culoarea folosită nu trebuie s i aibă o nuanţă
mai închisă decât suprafaţa pe care sc va aplica şi va fi depusă înainte de marcarea
simbolului
Nu recomand lăcuirea finală a suprafeţei Rhunelor, stratul de lac astupând porii
lemnului şi, în plus, împiedicând senzaţia tactilă directă între degete şi lemn. El va
izola Io ale vibraţiile lemnul ui, motiv pentru care, dacă doriţi Rhune lăcuite, mai bine
abandonaţi şi confecţionaţi-vă Rhunele din mase plastice!
Tot în Anexe găsiţi posibilitatea de a alege poziţia faţă de punctele cardinale în
timpul fabricării Rhunelor, faza optimă a Lunii şi ziua din săptămână optimă unui
anumit scop.
Este bine ca, pe dos, Rhunele să nu aibă, pe cât se poate, nici un semn distinctiv.
Tocmai de aceea ele nu se decorează pe verso, exceptând Rhunele rotunde, unde,
cu o linie se poate marea direcţia Nord/Sud a fiecăreia.

82
Du p i ce aveţi la îndemână tot ce este necesar pentu confecţionarea Rhunelor,
înainte de a începe gravarea lor, rămâneţi un moment liniştiL Lini şti ţî-vâ gândurile,
con centraţi-vă la ceea ce doriţi să faceţi. Sunteţi gala să vâ întoarceţi în timp, sâ
continuaţi o tradiţie foarte veche. Sunteţi pe punctul de a vă confecţiona un set de
piese care să vă ajute sA intraţi In legătură cu Spiritele Superioare, să aveţi un control
mai mare asupra lumii naturale. Vă veţi confecţiona un set de prieteni Meditaţi
asupra scopului lucrului, rugaţi-vă. ridicaţi la nivel mental o activitate, de altfel, pur
fizică- Indiferent dacă sunteţi credincios sau ateu, dacă credeţi într-un Dumnezeu
sau sunteţi poliţe iţii, puteţi folosi Rhunele. Oricum, indiferent de crezul personal,
este important să conştientizaţi că Rhunele şi sistemul rfiunic, la fel ca populaţiile
nordice, acceptă existenţa mai m ultor zei ţi forţe ca pe ceva natural. Aceşti zei şi
influenţele lor au inundat vieţile populaţiilor care foloseau Rhunele şi nu pot fi ig­
noraţi de cel ce studiază Rhunclc, indiferent de crezul sAll Eficienţa sistemului poate
fi crescută doar prin înţelegerea nordicilor, a zeilor lor ţi a locului special al Rhunelor
în social. Prin această înţelegere, puteţi sâ vâ cuplaţi, să simţiţi atmosfera în care se
practica Divinaţia Rhunelor, iar dintr-o înţelegere adevărată, puteţi trage numai şi
numai beneficii.
Prin tradiţie, Odin şt Friya au fost gardienii şi patronii Rhunelor, mulţi practicanţi
dumici încă li se roagă pentru ajutor şi cunoaştere. Dacă sunteţi creştin, îl puteţi
înlocui pc Odin cu Jehova, acesta fiind stalului său în panteonul nordic, iar pe Frcya
o puteţi asimila cu principiul luminii (nu Lumina!) şi al creşterii, materializai aşa de
frumos în reînvierea primăverii- Oricum, creştinarea păgânilor nu s-a făcut ca la
semnul unei baghete magice. Dacă la nordici (căci despre ei este vorba) creştinarea
claselor conducătoare s-a făcut mai repede, având la bază calcule politice, beneficii
materiale, la clasele de jo s, ţăranii, treaba a mers mult mai greu. Aici, credinţele
vechi erau mult mai puternic înrădăcinate în tradiţii, majoritatea lor refuzând mult
timp să se supună noii credinţe. Chiar şi la ora actuală în Islanda mai există o comu­
nitate păgână, folosirea Rhunelor fiind încă vie aici.
Deci, staţi puţin în linişte, conoentraţi-vă asupra a ceea ce doriţi să faceţi. In­
vocaţiei, dacă doriţi, pe Odin şi Freya, să vă ghideze mâinile şi să vă ajute să treceţi
dificultăţile în crearea noilor voastre Rhune. Nu vă faceţi probleme dacă încă nu
sunteţi versat In gravarea, lemnului ori în vopsirea lui. Veţi rămâne surprinşi de ce
aţi putut realiza cu credinţă şi răbdare; această simplă meditaţie vă va ajuta să vâ
pregătiţi mâinile pentru lucru.
După ce aţi decupat lemnele la mărimea dorită şi le-aţi rotunjit, daca v-aţi decis
să le gravaţi, trasaţi mai întâi cu un creion simbolurile necesare, după care, cu un
briceag foarte ascuţit, ori cu o daltă în V pentru lemn, încet, decupaţi desenul.
Colorarea o veţi face după ce v-aţi decis ce culoare anume să folosiţi din cele
tradiţionale prezentate în Anexa de la sfârşitul lucrării.
In magia Rhunelor, culoarea n>ş/>este tradiţională- Ea reprezintă principiul m as­
culin, foiţa vieţii clin sânge. Albastrul este culoarea sacră a lui Odin, iar prin asta

83
este foarte propice pentru Khune. Pentru vindecuri» de asemenea, se foloseşte tot
albastrul. Verdele esto culoarea prosperităţii, a fertilităţii şi a creşterii. Este, de ase­
menea, culoarea zeiţei, motiv pentru care este ideală pentru persoane feminine.
Folosiţi intuiţia personali în alegerea unei anumite culori.^Pentru setul personal
de Rhune am ales (gî folosesc în continuare) culoarea roşie. în mod similar, puteţi
confecţiona şi talasmane rhunice din piatră, argilă, lemn. metal gravând şi/sau pic-
timd o Rhtmâ sau o combinaţie de Rhune care să simbolizeze ce duri ţi să imprimaţi
în ele (proiecţie, sănătate etc.}. în figura alăturaiă sunt redate câteva asemenea ta-
lismane. Puteţi lucra foarte bine în alabastru, o piatra albă moale ce poate fî gravată
chiar şi cu cuţitul, dar puteţi folosi şl mici discuri metalice,
în special în cazul Rh unei or folosi le ca
uUsmanc, dar şt in cazul setului peniiu
W A l divinaţie, cei vechi recurgeau ld Ritualul
----- L ? J magic, redat In Anexă, pentru activarea
lo t
Setul dc Rhunc poate fi ţinut Intr-o
/ yTS il y j k k X ^ /y ~ /y y \ punguliţâ confecţionată dintr-un material
\ n<TX rrA y \ A A y nani ral (blana, piele, bumbac eic.)t colorai
sau nu într-o anumită culoare şi ornai sau
nu cu semne rhunice, clopoţei, mărgele, scoici, rondele metalice etc.* sau orice are
o semnificaţie puternică pentru dumneavoastră.
Pentru divinaţie mai trebuie sâ vă pregătiţi şi un material textil, natural, de di­
mensiunile eca 45x45 cm, de preferinţă alb, ori o culoare neutră, uniformă. Despre
acest material găsim tot la Tacitus o trimitere. în Capitolul 10 din Germania, el
afirmă cA, după decuparea pieselor rhunice din lemnul unui pom fructifer, ele erau
lăsate să cadă la întâmplare pe o pânză d b â
Scopul principal al acestei pânze este de a ţine curate Rh unele în timpul folosirii
lor şi de a focaliza privirea pe setul de piese împrăştiat pe material.
Pentru încărcarea R hunelor de divinaţie, adică pentru a le imprima propriile vi­
braţii se recomandă sâ le ţineţi cât mai aproape o perioadă de timp. D e pot fi purtate
în punguliţa lor atârnate de centură, oii în geantă, pot fi purtate atârnate de gât, în
m om entele de relaxare, cum ar fi pe perioada urmăririi program ului TV (de
preferinţă in zona plexului solar). De asemenea, pot fi plasate noaptea sub pernă. In
acest ultim caz, veţi beneficia şi <ie efectul apropierii lor în timpul somnului, având
adesea vise pline de semnificaţii, de mtillc oii pe teme rh unice.
Natural, după încărcarea lor, ele nu mai trebuie purtate perm anent

84
Divinaţia cu Rhune
In cele ce unne*o4 voi prezenta informaţii legate de fiecare Rhunâ, precum ţi de
modul cum sc comportă în divinaţie-
Este de o im portanţi covârşitoare pentru o interpretare corecţi a aruncării s i vâ
familiarizaţi cât mai bine cu fiecare Khunâ şi să învăţaţi interacţiunile lo r cti vecinii
Această ol liniă informaţie nu poale fi obţinută din prima zi. dar poate li dobândită
prin meditaţie şi prin acumularea de experienţă în divinaţie. Ca şi In alte tehnici
divinatorii, nici cea legală de Rhune nu este o ştiinţă care sâ intre instantaneu în
cieiCTp dar* prin perseverenţă, duce la reuşită şi satisfacţii. Redau în continuare doar
principalele interacţiuni din multitudinea celor care pot exista. Este bine să aveţi la
îndemână un carneţel pentru notiţe, pentru a putea înregistra orice, de exemplu o
inspiraţie de moment privind o anumită semnificaţie. Dacă nu notaţi imediat, riscaţi
să uitaţi repede- Mai mult. înregistrarea predicţiilor vă poate ajuta în dezvoltarea
capacităţii premonitorii, confruntând evenimentele petrecute cu ce s-a prezis cu săp­
tămâni sau poale Luni mai devreme.
Treptat* în urmuexperienţei dobândite prin practică, dar şi prin studiu, veţi câştiga
o lot mai profundă înţelegere a modului cum lucrează Rhunele în divinaţie.
Inteipretareaunei divinaţii făcute pentru aoaltăpersoană,caşi la celelalte tehnici
ale divinaţiei, este un aci de mare responsabilitate şi nu poale fi luată în nici un caz
în joacă. Este mult mai importantă acurateţea interpretării pentru alţii decât pentru
propria persoană. D acă greşiţi o interpretare privind propria persoană. In cel mai râu
caz rămâneţi cu un gust amar datorită erorii făcute. Alţii, când apelează la divinaţie
de obicei sunt deja foarte bulversaţi privind pmblema proprie şi sunt gata sâ accepte
orice «profeţie* li s-ar comunnica. O informaţie proastă poale fi dezastruoasă pentru
ei.
Un alt pericol la care ne expunem interpretând pentru alţii c?oe dorinţa de a juca
rolul «tăticului bun», adică de a le ascunde în mod deliberat unele aspecte nefaste*
ori de a le spune ceea ce credeţi că le-ar plăcea să afle. In acest ultim caz, nici nu
mai putem vorbi de divinaţie!
Citiţi cu atenţie secţiunea descriptivă u Rhunelor, cereţi ajutorul Foiţelor Supe­
rioare şi nu uitaţi sâ practicaţi cât mai mult pe propria persoană, înainte de a ceda
insistenţelor de a cili Rhunele pentru alţii.
Rhunele suni foiţe deosebit de puternice, folosirea corecta a lur duce la iluminare»
Ja acumulare de cunoaştere, permite netezirea Căii» evitarea greşelilor. Folosiţi-lc
cu înţelepciune.

85
Principiile divinaţiei Rhunelor, metode de etalare
Şi de aceasta dată trebuie să vă reamintesc faptul că, folosind Rhunele consultaţi
un oracol, faceţi divinaţie, nu ghiciţii Oracolul nu este o metodă absolută de pre­
zicere, el dă informaţii şi vă lasă decizia privind calea de urmaL Răspunsurile dau»
de Rhune suni, indirect, răspunsurile dale de Ghizii Spirituali»
Consultând Rhunele, vă plasaţi în mud ferm în prezent. Prin faptul că văd an o
localizare în Spaţiu şi Timp, s ralurile unui oracol vă conduc prin diferitele variabile
şi vă permit trasarea propriilor concluzii asupra întrebării puse.
Când puneţi 0 întrebare, farm ulaţi-o în tr- un mod dU mai cl ar, fără a admite dubii,
cu alte cuvinte fiţi cât mai specifici întrebarea trebuie să fie singulară, adică să nu
conţină în interiorul ei două întrebări. Pentru începui, formulaţi întrebările cât mai
simplu, complexitatea lor crescând pe măsura acumulării dc experienţă. în cazul în
care etalaţi Rhunele pentru o altă persoană, nu este nevoie să o întrebaţi asupra
problemei pe cart o urc. Prin asta, eliminaţi eventualele interpretări personale în
domeniul respectiv, dar şi evitaţi mai uşor să cădeţi în greşelile amintite mai înainte.
Există O serie de modalităţi de a etala FLhunelc, la fel cum am văzut şi la Arcanele
Tarotului. Pe unele dintre ele lc vom prezenta în cele ce urmează. Totuşi, cele afir­
mate la Tarat rămân valabile şi aici: metoda personală este cea mai bună, fiecare
divinuiar urmând să-şi pună la punct metoda proprie de etalare. Personal, cel mai
des folosesc etalarea unei singure Rhune. Multe din metedelc de etalare a Rhunelor,
existente în literatură, se aseamănă cu cele ale Taratului, uncie din ele sunt chiar
preluări, Rhunele formează un sistem simplu, pământesc, iar etalarea lor trebuie să
fie, prin urmare, cal mai simplă.
In timpurile străvechi, Rhunele erau etalate Intr-o mod aii talc foarte simplă, prin-
tr-un proces direcL Avem înregistrarea acestui mod, tot în Capitelul 10 din Germania
lui Taci tus:
“Ei recoltau ramura unui pom fructifer, 3 tăiau în felii, marcând-o pe fiecare din
d e cu câte un semn distinctiv. Apoi lăsau să cadă setul pe un material textil alb, la
întâmplare. Un preot oficiant sau căpetenia casei (în primul caz problema era de
importanţi colectivă, In ccl de-al doilea de importanţă personală) se ruga zeilor şi,
privind spre cer, ridica feliile câte una şi le interpreta în conformi tale cu semnul
marcul pe ele."
Această redare n ţ spune două lucruri:
In primul rând ne spune că Rhunele erau ridicate ta £nrâmptanrr aşa cum se pro­
cedează şi astăzi. Această alegere iu întâmplare, mai ales dacă este acompaniată de
a rugăciune, ne asigură că m ina divinatomlui este condusă de o Forţă exterioară.
Cel care lucrează îh mintea divinalorului» Nursele» Odin şi Freya, acţionează diiGCl
prin R hune pentru a ghida oamenii. Tocmai de aceea şi astăzi încă a rămas în tradiţie
să se invoce aceste spirite pentru ajutor, înainte de a începe o etalare de Rimne.
încercând să intrăm în legătură cu aceste Energii, ne apropiem de înţelegerea tnodu-
86
lui cum acţionează asupra vieţii cci cc folosesc Rhunele, iar prin această înţelegere,
primim şi mai multe informaţii despre Rhunc.
A doua informaţie ce o obţinem din citai este că etalarea R hunelor nu este un
privilegiu al unei anumite «clase», ci le poale folosi oricine, iar acest drept revine
prin virtute capului casei respective. Aceasta nc indică faptul ca Rhuncle erau foarte
familiare omului de rund, care le folosea frecvent în diferite scopuri.
Ceva mai înainte am vorbit de ritual 51 importanţa lui, el fiind cea mai buni cale
pentru a pregăti subconştientul să se lege dc supruconştient, sâ primească In­
formaţiile dale dc Rhune. Prin atest ritual, orice gând trivial este exorcizau lăsând
mintea golită dc ele, gata să recepţioneze transmisia. Liniştea minţii este dc o im­
portanţă covârşitoare şi în cazul Rhunclor, cn dc altfel tu orice divinaţie.
In cele cc urmează voi reda un exemplu dc rilual, bazat pe metoda reprodusă de
Taciţii*. Alegerea folosirii acestui ritual, al alluiaori abandonarea lui.este Iu discreţia
divin atorului. Dar, în timpul oricărei operaţii de magic, este imperativ necesar sen­
timentul dc confort faţă de ceea ce dorim să facem. Întotdeauna ascultaţi vocea in­
terioară.!
Exemplu de ritual rhunic
La început, întindeţi pânza pe care urmează sâ faceţi divinaţia. Cele patru coifuri
ale ei trebuie orientale spre cele patru puncte cardinale (dacă se poate). Staţi lângă
ca cu faţa spre Noid, ţineţi Rhunele in mâini şi conccntnqi-vâ asupra problemei pc
care doriţi sâ o puneţi. Lăsaţi sâ cadă Rhuncle din pumn. Şi azi se mai foloseşte
invocaţia: “Urtlhr, Verthandi, Skuld!*' (cele trei Norse) în timpul ce ele ating pămân­
tul. întoarce ţi-lc pc ţoale cu simbolurile în jos pe pânză.
Cu mâna dreaptă amestecaţi-Ic bine, mişcându-le în sensul acelor de ceasornic.
Apoi ţineţi palmele în jos, la 5-10 cm deasupra Rhunclor şi liniştiţi-vă mintea pentru
a o pregăti de recepţie. Mulţi di vi naturi ai Rhunelor folosesc această pauză pentru
o nouă invocare, a lui Odin şi Freya. Un astfel de exemplu este:
O , devine O d in , M a e s tr u l R hunelor,
Şi ittbiu J F r e y a , z e iţa a n im a le lo r ş i bu nu rilo r.
Vă roţi, ghidaţi-r?ii m â in ile şi gândurile
Ca să p rim a r o citire a ţin ti rară.
Am o mare nevoie de ea acum.
D e in fo rm a re ş i lin iş te .
Ghida\i-mâ prin mâinile mele
Şi prin forţa Vântului, Focului, Pământului şt Apei.
Aşa sâ fie !

Cu palmele deasupra Rhunelor, închideţi-vă ochii şi concentraţi-vâ spre palme.


Cei care şi-au dezvoltat capacităţile receptive ale palmelor, care au active chakrelc
87
secundare din ele, pot folosi direct mâna receptoare (la dreplaci, stânga). Puteţi simţi
acum interacţiunea energetici Intre palme şi Rhune? Sigur că da, veţi simţi ca o
furnicătură ori o senzaţie de răcoare, ori ca un flux slab de aer. Aceasta Yâ indică
faptul că v-aţi acordat pentru citire şi Yi asigură dc interacţiunea adevărată între
dumneavoastră şi Rhune,
Cu ochii în continuare în ch işi, treceţi încet m âna receptoare pe deasupra
Rhune]or. Sesizaţi fiecare din piese care este «mai energica» faţă de celelalte şi
ridica(i-o. Plasaţi aceste Rhune (încă tot cu faţa în jos) în poziţia corespunzătoare
modelului de etalare ales.
După ce-uţi ridicat toate Rhunele necesare, a sosit timpul sâ le întoarceţi cu faţa
în sus. Indiferent dacă aveţi Rhune dreptunghiulare sau circulare. Ic întoarceţi aşa
cum aţi întoarce paginiic unei cărţi. Prin osta aveţi siguranţa menţinerii poziţiei
drepte sau răsturnate a piesei respective, faţade momentul când era cu faţa tn jo s pe
pânză. Rhunele, deci, pol fi în poziţie dreaptă sau răsturnata; în funcţie de această
poziţie va diferi şi sensul piesei, cu excepţia câtorva, simetrice.
în ceea ce priveşte numărul de Rhune care se întorc cu faţa în sus, părerile suni
diferite. Pentru începători, oricum, este mai bine să întoarcă odată o piesă sau cel
mult două, exceptând situaţia în care nu se indică altfel. Aceasta le va permite să se
concentreze mai bine asupra sensului fiecărei Rhune, aşa cum apare în spaţiul sâu
din etalarea efectuată.
O dată toate Rhunele întoarse, este bine să mai aruncaţi o privire pe ele, căutaţi
cu atenţie chiar şi cele mai ascunse relaţii între diferite Rhune- Cele mai importante
dintre aceste reiaţii ascunse vor G prezentate în secţiunea descriptivă a Rh linelor;
recunoaşterea lor este deseori cel mai important factor în obţinerea concluziei finale
legale de etalarea respectivă. Tocmai de aceea este dc o importanţă covârşitoare
cunoaşterea cât mai bună a semnificaţiilor fiecărei piese, precum şi a relaţiilor sale
cu vecinii săi din timpul divinaţiei. Încercaţi să simţiţi, să vâ armonizaţi cu foiţa
Rhunicâ, Odată reuşită această acordare, sentimentul obţinut la etalare nu va mal da
gnsş-
1. - Metoda cu o singură Rhună. Este cea mai simplă şi cca mai rapidă metodă
de etalare. E a este optimă când aveţi Rhunele cu dumneavoastră, dar nu aveţi timp
sau spaţiu suficiente pentru a le etala. Pentru a o aplica, liniştiţi-Yă mintea, concen­
traţi-vă asupra întrebării cc o aveţi dc pus şi extrageţi o R huni, pe care apoi o inter­
pretaţi.
Metoda este ideală când aveţi nevoie de o anumită ghidare sau o informaţie despre
o anumită problema. Răspunsul prunii vâ va lamuri în majoritatea cazurilor.
O altă posibilitate dc folosire a acestei metode este “ R huna de dimineaţă*’, etalarea
unei Rhune la prima oră din zi, ca răspuns la întrebări de tipul: "C um va li ziua de
azi?” , ori MCe trebuie sâ şti u pentru a acţiona corect azi?”. Uneori este biite sâ repetaţi
procedeul seara înainte dc culcare. Metoda vâ poale scuti dc multe surprize ne­
plăcute, putând să anticipaţi situaţii care altfel vâ pol lua pc nepregătite.
88
O altă cale de interpretare a acestei Rhune este cea prin c a e să obţineţi o privire
în interiorul naturii problemei avuie. în cazul în care constataţi un blocaj în viaţa
personali, ori nu puteţi conştientiza problema ce o aveţi, Rhuna aceasta vfi va da
rădăcina situaţiei. Astfel, dacă ea este GIFU, de exemplu, este vorba de dragoste;
cu JER A, poate fi ceva legat de jurisdicţie; dacă este RAID HO sau EHWAZ, poale
fi o călătorie. Cunoaşterea subteranei problemei vă poale scurta mult timpul destinat
aflării răspunsului.
In fine, o altă posibilitate de a folosi o singură Rhună este de a afla starea unei
persoane, ori chiar a unui animal care s-a pierdut de acasă. Concentraţi-vâ asupra
prietenului de la care nu aveţi demult veşti şi ridicaţi o Rhună. Ea vă va da un raport
instantaneu privind starea prietenului, condiţia sa. Metoda este utilă mai ales atunci
când prietenul este într-o călătorie şi ou aveţi posibilitatea de a-1 contacta.

2. - Etalarea a trei Rhune. Este metoda


-cel mai des folosită în divinaţia cu Rhune.
E ta la re a nu cere tim p lu n g , d a r in ­
formaţiile primite permit pătrunderea în
interiorul celor întâmplate la momentul
respectiv şi vă prezintă m odul de re­
zolvare. D upă relax are şi ritu alu l de
începere, alegeţi trai Rhune de pe pânză şi
le etalaţi de la stânga la dreapta, în ondine*
extragerii
Dacă întrebarea pusă admite un răspuns de tip DA/NU, întoarceţi toate trei
Rhune le în acelaşi timp. Dacă toate trei sunt pozitive, răspunsul este un DA cate­
goric, iar dacă sunt răsturnate, un NU - nu acum.
In majoritatea cazurilor, veţi avea un amestec de Rhune pozitive şi negative, cu
o predominantă sau alta datorită numărului de piese extrase.
Cea de a doua interpretare se referă la întrebări mat complexe.
Prima Rhună se referi direct la pmblcntâ. Dacă ea este OTHEL răsturnat, sau
FEHU răsturnat, poale fi o problemă financiară, o pierdere de bani. GIFU sau TIR
răsturnate pot indica probleme relaţionale; URUZ răsturnat, o boală. De obicei
această Rhună, dacă întrebarea se referă Iu propria persoană, nu vă dă noutăţi, este
Un semnal de confirmare a faptului că etalarea este pc calea cea bună. Dacă etalarea
sc face pentru altcineva, Rhuna vfrva spune care este problema consultantului.
Rhuna centrală sugereazăcrtrn// ce trebuie I ubi în legăiurăcu dificultăţile proprii.
Astfel, dacă prim a Rhună a fost TIR în poziţie răsturnată, indicând problem e
relaţionale, iar cea de a doua este RA1DHO, tot răsturnată, sunteţi sfătuit să fiţi foaile
răbdător cu partenerul dumneavoastră, deoarece, se pare că acum este o perioadă
foarte strcssanlă pentru amândoi Dacă aţi extras KENAZ, vă sugerează să menţineţi
o atitudine pozitivă un timp mai îndelung al pentru a rezolva problema proprie. Priviţi
89
cu atenţie această piesă centrala, verificaţi interpretarea data, ce-ar putea să mai sem­
nifice, 51 încercaţi să o corelaţi cu prima Rhună.
Ultima Rhunâ vă sfătuieşte despre ceea ce este probabil sâ se producă dacă
urmaţi sfatul celei de-a doua Rhune.
Sâ presupunem că aţi etalai OTHELÎn poziţie răsturnată, FEHU drept şi ING pe
ultima poziţie, care indici un rezultat fericit. Calea de a interpreta aceste trei Rhune
este: OTHEL răsturnat ne spune că vă găsiţi intr-o situaţie financiari proastă şi
sunteţi îngrijorat de aceasta. FEHU semnifică un câştig printr-o munca grea. Dacă
urmaţi sfatul lui FEHU şi vă apucaţi din greu dc lu a u , puteţi acumula ceva bani,
care sâ vă ducă la ING, un sfârşit fericit.
Dar, dacă nu ţineţi cont dc FEHU, mă tem că puteţi aştepta mult şi bine până la
sfârşitul fericit indicat de ÎNG. Prin propria inactivitate, evadaţi din augurii pozitivi
piedicţionaţi de Rhune şi, pe nedrept, Ic veţi acuza dc preziceri false.
Acest exemplu este o altă afirmaţie privind faptul că etalarea Rhunclor este un
oracol care vă permite sâ găsi ţi calea (sau căile) de a v ă ajut a şi mai puţin un indicator
al schimbărilor imuabile din viitoL

3. - E ta la re a a c in c i Rhune. După ritu­


alul de descliidcre. ridicaţi cinci Rhune dc
pe masă şi puneţi-le în poziţia indicată în
figura alăturată, cu faţa în jos.
Primele trei Rhune rcprezintă trecutul,
prezentul şi viitorul-, de obicei sc reco­
mandă întoarcerea cu faţa în sus a Rhunei
din poziţia 2 , cea care desene starea din
prezent. Eu mai reprezintă şi starea men­
tala proprie din acel moment. O Rlmnăne-
galivă în această poziţie, cel mai adesea,
indică faptul că aveţi (ori consultantul are)
u stare mentală agitată,
Rhuna din poziţia 1 indică trecutul şi vă va indicii ce anume din trecut a cauzat
situaţia aciuam.
în continuare, se interpretează Rhunadi npoziţia 4 ,cate indic&ajutorul ce- 1puteţi
aştepta privind problema pusă. Acest ajutor va veni sub formă tangibilă din partea
altora, din rezerva internă proprie, ori, poale, dc la foiţe Cosmice, în cazul în care
s-a etalat WYRD sau PERDHRO. Dacă în această poziţie apare o Rhună negativă,
ea indică un statui refractar în acceptarea sfatului dat de Rhune, dar poale indica o
întârziere sau uşoare probleme care pot apărea în rezolvarea problemei avute.
Pozifia 5 indică aspectele pmblemei care trebuie acceptate ca atare, neputând fi
schimbate. Astfel, WYRD în această poziţie, indică faptul că problema ce o aveţi
vă este predestinaţi; în acest caz, studiaţi Rhunde din poziţiile 3 şi 4. D aci ambele
90
suni pozitive, atunci WYRD vă asigură un succes sau o fericire viitoare. DacâRhuna
din poziţia 3 este negativa, WYRD vă prezintă o probabilă cădere*
Rhuna din poziţia 3 este rezultând etalării, ea indică mersul final al problemei,
combinând toate informaţiile anterioare.
Această metodă de etalare indică dc obicei evenimente recente, în genera] pe
parcursul a trei luni.

4. - Metoda de etalare a şapte Rhune.


Vă d i ceva m ai m ulte d etalii privind
1
2 3 | 4 5 6
1 1
Problem a cc sc cere rezolvată prin

Q această etalare este mai vastă decât una


care să ceară un răspuns de «DA» sau
«N U », asLfel p u te ţi pune în treb area:
«Cum îmi va evolua serviciul sau afacerea
cureniă», sau alte întrebări care sâ vă per­
mită rezolvarea unor probleme mult mai complexe. După ritualul de începere,
ridicaţi şapte Rhune şi puncţi-Ic cu faţa In jos pe pânza de divinaţie, în oidinea
prezentată în figura alăturată.
în această metodă dc etalare va trebui să interpretaţi câte douâ Rhune în acelaşi
timp. Faptul nu este aşa de stmplu cum pare, dar este rel ati v facil dacă stăpâniţi bine
sensurile Rhunelor. Chiar şi cele mai diferite Rliune pot da informaţii reciproce.
Primele două Rhune indică problema. Dacă, de exemplu, aţi etalat GIFU şi
WUNJO (răsturnat), ele vă indică o problema relaţională care vă cauzează mari ne­
plăceri (WUNJO răsturnat).
Rhunele din poziţiile 3 şi 4 indică /actorii din trecut cart v-au condus la situaţia
prezentă. Ele p>ot fl pozitive sau negative, dar dc fiecare dală vă conduc la cauza
situaţiei prezente. Prin ele puteţi obţine informaţii utile în rezolvarea ci.
Poziţiile 5 şi 6 suni cele mai importante din această etalare,ele reprezentând sfatul
pe care Rhunele vi-1 dau* Acestea necesită o grijă deosebim în interpretarea sensului
lor, în funcţie de relaţia reciprocă a acestora. Ele pot indica necesitatea unei aşteptări,
ori a unei acţionări imediate. Dc asemenea, pot indica o trecere totală spre noi
tărâmuri, complet separate de problema pusă. Cu alte cuvinte, «nu te mai ocupa de
această problemă, ci fă altceva.*».
Poziţia finală, a 7-a, reprezintă rezultanta* Reţineţi că o Rhunâ pozitivă (sau ne­
gativă) în această poziţie va fl înlr-adevăr pozitivă (sau negativă) doar dacă prece­
dentele indică o asemenea rezolvare.
Metoda este mai dificilă, cere o stăpânire perfectă a sensurilor Rhunelor, dar da
satisfacţii deosebite dacă o stăpâniţi bine.

91
Rhunelc
\
1. - WYRD •
Esle Rhuna fără nici o inscripţionare, fiind o udiţie joodemâ
Ib sistemul Fulhaik, cu toate că, în fond, conceptul reprezentai de
ea era în mod sigur cunoscut de popoarele care foloseau Rhunelc;
_____ / Ea poartă numele Norsei WYRD (pronunţat «weinl»), ier-
menul colectiv al celor Liei nurse (Unihr, Verbumdi şi Skuld -
trecu L, prezent ţi respectiv viilor), d e reprezentând Cunoaşterea Totală, fund pa­
tronii Artei divin atoiii.
După R. Blum, ea &&referă la Odin, fiind o Rhuna a credinţei absolute şi poate
fi luată ca dovadă a unui contact foarte apropiat cu propriul destin. WYRD este
puterea cosmică a Soiţii.
Rhuna este strâns legată de sensul exprimai de cuvântul sanscrit knrma, ceea ce
trebuie să acceptăm, ca răspuns al faptelor bune sau iele anterioare. Când intr-o
etalare apare această Rhunâ puteţi fi siguri că urmează să apari ceva neaşteptat- Dacă
acest ceva va fi pozitiv sau negativ, aceasta depinde de faptele proprii din trecut
WYRD nu are număr $î nici simbol ptclogrufic, motiv pentru care interpretarea
sa se face legat de vecinii sfii.
Neavând număr şi nici simbol pictografic, WYRD este o non-Rhună, ea operează
într-o dimensiune complet separată faţă de celelalte Rhune, deseori putând indica
faptul că problema pusă nu este in atenţia Divinităţii
O metodă utilă de a studia WYRD, mai ales în stările meditative este de a o privi
ca un vid Văzăndu-i suprafaţa albă, vidă, vizualizaţi-o ca o gaură (opusă «găurii
negre»), o poartă spre cealaltă dimensiune, în care există aiul Totul cât ţi Nimic.
Prin această Rhună se vor manifesta în mod invariabil vocile Spiritelor Superioare,
a Divinităţii, de foarte multe ori chior prin «Urechea interioară*.
WYRD arată ceea ce este predestinai să fie şi nu poate fi evitau Fiind aiâi de
ambiguă, ea poale indica uşor atât o întâmplare rea cât şi una bună.
Când într-o etalare apare această Rhună într-o poziţie importantă, ea indică raptul
câ trebuie să se facă un pas important în viaţă care o va schimba radical S-ar putea
să ne sperie puţin, aşa cum de obicei ne sperie lot ceea ce nu înţelegem. Incredeţi-vă
complet în Divinitate.
WYRD nu simbol îzeazâ întotdeauna ceva negativ, dar, în general, sugerează ce va
ascuns în momentul respectiv. Uneori acestea pot fi secrete, ori ceva care trebuie să

92
iămană ascuns pentru binele propriu ul consultantului. Intr-o divinaţie efectuată pe£-
! tru o altă persoană apariţia acestei Rhune poale semnifica faptul că divin atomi caută
informaţii pe care nu este bine să le cunoască.
Este bine întotdeauna să se studieze ţi Rh unele din jurul 1ui W YRD, căutând ceea
' ce se poate ataşa sensulului sau, mai d e s la Rhunefe din imediata sa vecinătate,
precum cea de după WYRD, care este poziţia rezultantă.
Astfel, dacă WYRD este urmată de GEFUt ori altă Rhunâ legată de iubire, poale
indica o nouă relaţie minimală ce urmează să apară, probabil datorită unor fapte bune
din trecut
Dacă WYRD apare în poziţia rezultantei, deseori indică fie faptul că o rezolvare
simplă nu este posibilă în acel moment, fie că se află în totalitate în mâinile soiţii.
După cum se vede, WYRD este o Rhună foarte complexă, cu cefe mai diferite
semnificaţii. Fiecare dintre noi avem concepţii diferite privind modul în care
acţionează forţele Sorţii în viaţa proprie. Această înţelegere personală trebuie apro­
fundată înainte de a studia semnificaţiile lui WYRD într-0 interpretare ce se doreşte
a fi făcută cu acuraleţe.

j Z - FEH U-

r
Pentru n o n iid , această Rhună semnifică «vite». In timpurile
arhaice, vitele erau o măsură a bunăstării persoanei respective.
Ele îi dădeau un statut în cadrul tribului şi întreţineau viaţa sa şi
J a familiei sale. Prin muncă grea şi gospodărească, turmele sale
prosperau, iar el devenea bogaL
Pe măsura trecerii timpului, şi obiceiurile culturale s-au schimbat, vitele fiind
înlocuite cu aur şi alte bunuri materiale, ca indicatori primari ai bunăstării. D ar
Rhună FEHU a rămas iui simbol al stabilităţii veniturilor câştigate, un simbol a ceva
pentru care s-ft muncit şi care reprezî ntu o sursă aşteptată de venituri.
împreună cu OTHEL, FEHU esle o Rhună a câştigului m aterial în poziţie nor­
mală, de obicei, reprezintă o prosperitate care urmează să apară într-o formă sau alta.
Esle o Rhunâ a realizării - reprezintă ceva pentre care lupţi până îl obţii în totali­
tate. Semnifică o opoziţie care urmează să apară (altcineva care se va pune de-a
curmezişul planurilor proprii), sau ceva impersonal (o situaţie proastă, îngrădire în
timp etc.). Dacă FEHU este în picioare, mai ales localizată ca rezultat, sugerează
faptul că persoana respectivă va câştiga ce doreşte prin răbdare şi muncă grea, faţă
de foiţele opuse.
Trebuie privite şi celelalte Rhune cu care este împerecheată FEHU, pentru alte
legături ale sensurilor sale. Alăturată de Rhune ale iubirii, poate semnifica un câştig
romantic, intr-un fel sau altul. Ea sugerează că o declaraţie tandră a sentimentelor
va G bine primită, cu seriozitate, dacă consultantul va avea curajul de a le exprima.

93
De asemenea» ca poale indica o posibilitate nouă. de carieră norocoasă în urma
asocierii, aducând câştig şi recunoaşterea meritelor» sau o investiţie financiară noro­
coasă.
D ac! FEHU este alăturai! unorRhune negative sau de întârziere, poale semnifica
faptul că momentul nu este cel mai potrivit pentru un nou început (dorit de consul­
tant)» atât intr-o idilă, cât şi în afaceri, parteneriat sau înţelegeri.
în acest caz, este bine ca să fie atenţionat consultantul să păstreze tot ce a câştigat
deja* decât să sară cu capul înainte Intr-un teritoriu necunoscut. în cazul în care în­
trebarea se referă La eliminarea sau nu a unui proiect In favoarea altuia, sfatul lui
FEHTJeste de a menţine sarcina veche* Până când Rhuna rămâne în poziţie verticală,
consultantul nu trebuie să cedeze, indiferent cât de dificil pare s ! fie, indiferent cât
de slabe ar fi şansele de de succes. Acum pot exista perioade nefericite, dar întot­
deauna după ploaie vine şi vreme senină. Prin FEHU, consultantul este pus în temă
că «răsărind .soarelui?* se apropie.
/npoirp>î/iverrafd,FE H U indicâo piendere.o dezamăgire,un necazdc un anume
fel dacă acţiunea se continuă în acelaşi mod în care s-a procedai pană în prezent
Dacă Rhunele care o înconjoară sunt în mod esenţial pozitive, ea poate sugera o
mlândeie dezamăgitoare, un obstacol în calea persoanei respective.
într-o etalare eminamente negativă» poale indica o pierdere materială irecupe­
rabilă. De asemenea, poate sfătui abandonarea planurilor anterioare, deoarece nu îşi
vor dovedi eficacitate* în timp* Poate indica posibilitatea unor frustrări considerabile
în mo meniul respectiv al vieţii Este momentul când vor apărea o seric dc probleme
legate de statutul financiar sau emoţional al consul lanţul ui*
Când FEHU inventai se referă la o implicare afectivă, poate indica eventuale
certuri, dubii* suspiciuni ce pot apărea, dar până când FEHU nu apare Intr-o etalare
foarte negativă» toate acestea vor fi temporare*
Ori dc calc ori această Rhuna apare inversată, îndeamnă la vigilenţă deosebită.
Situaţii dubioase, ambigui pot apărea peste tot, trebuie atenţie deosebită pantni a nu
fi im plicat în acel moment în legături care să aducă ulterior mari necazuri.

3 . -U R U Z -
Estc «Rhuna Auroeilor» sau «bourul sălbatici, fiind înrudită
în multe puncte cu FEHU. Oricum, dacă FEHU re prezintă vita
domesticită, pnevizi tril ă, URUZ este foiţa vital ă sălbali că, energi a
bourului sălbatic care paşte pe acelaşi teritoriu cu prima, fiind
într-o mare măsură o componentă a vieţii triburilor nordice.
Acest bizon simbolizează puterea şi virilitatea acestor popoare, motiv pentru care
URUZ este considerai un indicator puternic legal dc sănătate, puteri naturale şi re­
zistenţă. Ori de câte ori apare această Rhună într-o etalare, ea indică o recuperare
rapidă dintr-o boală oii din mizerie*
94
Uneori* URUZ poate indica masculul, în orice relaţie, semnificând ţi emoţii
puternice. Ea poate reprezenta şi voinţa puri. a consultantului. în funcţie de Rhunele
înconjurătoare, va fi, foarte probabil, o reuşită. Este o Rhună puternici, con­
ducătoare, masculina.
URUZ irimilc şi la schimbări, de obicei neaşteptate, care îl intrigă pe consultant,
obligându-l să folosească forţa onestităţii, a puterii pe cart doar această Rhună o
poale da.
Aceste schimbări de obicei suni naturale şi nu trebuie ocolite* Trebuie să se tină
minte că, la fel ca şi şarpele care năpârleşte, şi consultantul, deseori, are nevoie să
îndepărteze ce este vechi, pentru a face loc noului. Trebuie examinate acele lucruri
de care consultantul este ataşai în acel moment. Indicaţii în acest sens dau şi Rhunele
din junii lui U R U Z
în probleme de afaceri sau financiare această Rhună indică u eventuală creştere,
dar numai prin materializarea înţeleaptă a resurselor proprii şi cu mult e fo rt URUZ
apare de multe ori în etalări pentru a anunţa apariţia unei noi posibilităţi în carieră,
de obicei cu un plus dc responsabilităţi. în acest caz, consultantul este asigurai de
către URUZ să fie pregătii pentru a-şi folosi forţele proprii pentru a o aborda. Este
o Rhună a forţelor arhetipale primare-
Alături de Rhune pozitive, indică noroc, succes sigur.
In poziţie inversată, atenţionează consultantul de iminenţa unei căderi, dacă
cumva aceasta nu s-a produs deja, datorită omiterii folosirii avantajelor momentului.
Uneori, această Rhună poate indica o voinţă slabă. Aceasta se poale motiva prin-
tr-o lipsă a motivaţiei, ori a dorinţei de a face (şi) altceva. De asemenea, poale indica
pc altcineva «mai puternic», o persoană care vă dictează şi vă sfătuieşte cum Să Vă
trăiţi viaţa- Acesi lucru sc indică în mod special atunci când în proximi lulea imediată
\ apar GIFU sau WUNJO.
Rind o Rhună eminamente a sănătăţii, în poziţie răsturnată URUZ poale indica
o scădere a vitalităţii, chiar boli minore care, înlr-un viitor mai mult sau mai puţin
îndepărtai, vor apare la suprafaţă. Pentru un bărbat, URUZ poate indica,de aseme-
| nea, diferite probleme, fie ele psihologice, fiziologice sau sexuale.
Ca şi în poziţie dreaptă, URUZ în poziţie răsturnată poale indica probleme în
viaţa consul tontului. Dacă apare cu Rhune legate de schimbare, cum ar fi EIHWAZ,
ori RAIDHO, poale indica faptul că lipsa de motivaţie a consultantului îi va peimite
depăşirea momentului, dar probabil că schimbarea va fî mai puţin favorabilă decât
în cazul optim. In cazul în care etalarea este mai mult negativă, URUZ sugerează
consultantului să «Inse să treacă* posibilitatea care apare, deoarece îi poate aduce
probleme.
Atât în pozipe răsturnată, cât şi în poziţie normală, URUZ poate prevesti o schim­
bare majoră, dar în primul caz este probabil că această schimbare nu va fi cea mai
plăcută consultantului. Schimbările care survin pot lua o turnură diferită de cea mai
bună, în special dacă URUZ apare In tro etalare pozitivă.
95
4. - THURISAZ -
Este nu numai un spin iritant, dar şi puterea Ciocanului lui
Thor - arma puternică MjoUrur, protectoarea atât a oamenilor cât
Şi a bunurilor.
Aceasta Rhtina are multe asocieri cu noţiunea de proiecţie, dar
şi noroc, mai ales când se a_soeiazâ cu EÎHWAZ sau EOLH.
Uneori, poale prezice un noroc bun, neaşteptat, de obicei sub forma unei surse (de­
seori neaşteptata) de câştig. Consultantul va fi «în locul potrivit, la momentul
potrivit» pentru a culege beneficiile.
In unele cazuri, THURISAZ poate apărea intr-o etalare pentru a indica faptul că
norocul aşteptai este foarte aproape. Trebuie, în acest caz, atenţie, pentru anu colapsa
în propria stare de siguranţă, deoarece, în acest caz, poate urma o trezire amară.
Situaţia prezentă trebuie evaluată la rccc, estimată poziţia proprie şi, în funcţie de
acestea, luată decizia pasului uimălor. Intr-un asemenea caz, ea poate indica un sfat
mai puţin înţeleapt, sau încăpăţânat, dintr-un anume punct de vedere. Ţelul consul­
tantului, în problema respectivă, nu v a fi atins prea uşor, deoarece în cl persistă încă
o concepţie de tipul «eu am dreptate, iar m nu ai». Rhuncie din jurul lui THURISAZ
vor spune dacă aceste probleme se referă la afaceri, viaţa financiară, relaţii emoţio­
nale etc. D acă THURJSAZ apare alaiuri dâ HAGALL, NIED, sau ISA, este bine a
se amâna orice efort şi strădanie pe timpul la care se referă etalarea, iar în cazul în
care consultantului i se cere să ia o decide, să se consulte cu alte persoane mai
înţelepte şi mai imparţiale decât el însuşi Aceasta este valabil mai ales dacă Rhuna
apare alături de.ANSUZ, JERA sau MANNAZ.
Pe scurt, dacă aspectele negative ale Iui THURISA Z sunt evidente, faptul
sugerează că consultantul este faţă în f&tâ cu indivizi mai puternici din punct de
vedere moral, politic sau financiar. într-o asemenea situaţie, consultantul poate re­
zolva situaţia sau nu, în funcţie de indicaţiile Rhunelorînconjurătoare.
Oricum, într-o etalare eminamente pozitivă, THURISAZ poate indica intrarea în
sfera consultantului a unor Torţe puternice pentru protecţie, noroc şi bunăstare*
In poiilie răsturnată* THURISAZ indică aproximativ cam aceleaşi lucruri ca şi
în poziţie dreaptă Diferenţa principală constă în aceea cÂ, de data asta, consultantul
nu va da atenţie suficientă sfatului sau informaţiei oferite* H este implicai în acţiunea
în r-AnyAt dar o mare parte din el nu vrea să accepte sfatul care vine din afara minţii
sau experienţei proprii*
Dacă această Rhună apare în poziţie inversă, continuarea oarbă a drumului de
până acum va fi mult mai plină de eşecuri decât la apariţia Rhunei în poziţie dreaptă.
R huna indică o perioadă de timp în care consultantul duce lipsă de noroc şi i se
cere mult mai multă precauţie, o acţionare cirvumspectă privind situaţia prezentă.
Orice acţiune hazardată are ţoale şansele să cauzeze regrete, fiind legală de o slăbi­
ciune internă, proprie* Consultantul trebuie să decidă cl însuşi privind continuarea
96
sau nu în maniera dc până alunei a acţiunii, legând aceasta dc motivele personale,
(inând cont că o continuare va crea noi probleme» unele deosebit de severe raţă de
cete din prezent.
Uneori. THURISAZ în poziţie inversată indică o ameninţare din partea unui in­
divid mai slab ori înlr-o poziţie inferioară consultantului. Dacă în etalare apare
Rhuna KHNAZ în poziţie răsturnată, ca va simboliza că persoana respectivă este pc
cale de a ieşi deasupra.

5. - A NSUZ -
Rlmna an; semnificaţi a de «gura», cu atare ea indică de obi cei
cuvântul vorbit, primirea unui sfat, acumularea dc înţelepciune.
Ea poate indica, dc asemenea, şi un examen de un fel sau altul,
fie scris, (de exemplu un lest şcolar), fie «ral (cum este un interviu
pentru angajare). Când ANSUZ apare în poziţie dreaptă* ea
sugerează că orice dubii pot fi puse deoparte, ea indicând abilitatea de a «naviga»
cu înţelepciune şi uşurinţă, indiferent de condiţiile cxistenle.
Dacă Rhuna uptue în poziţie dreaptă, ca slâtuicşte la prevedere în orice întâlnire
sau la apariţia oricărei posibili Laţi, mai ales când e vorba de persoane mai în vârstă
sau mai înţelepte decât consultantul. Ea trimite la necesitatea deliberării precaute,
deseori legate de sfatul altora. AcesL sfat poale veni dc la un părinte, ori un personaj
parental. înţelept atât în vorbă cât şi în spirit. Atenţie, deoarece ANSUZ indică, un
sfat desclus, nepărtinitor, care poale fi onest şi, deseori, salvator.
Acest sfat, dat liber şi lipsit complet de viclenii, ponte fi tocmai ceea ce aude în
acest moment consultantul pentru a-şi rezolva dilema. Trebuie consul tale $i Rhunele
din preajmă, pentru a vedea dc cc (sau de cine) sc leagă sfatul, de a-i găsi originea.
Dacă Rhuna este BEORC, sfatul poale veni de la o rudă apropiată cum ar fi mama
sau un copil - cineva din familia consultantului; OTHEL se referă la o rudă mai în
vârstă, iar JERA trimite la un jurist nri un personaj oliciaL
Ocazional, această Rlmnă poale sugera o ucenicie înlr-o meserie nouă, se poate
referi la un nou aspect al vieţii sau situaţiei, ncintâlnit încă de consultant până în
acel moment. în acest caz csle posibil să ap ari o persoană răbdătoare, atentă,
cunoscătoare de la care consultantul are multe dc învăţul.
[n poziţie rflSMrnatili ANSUZ indică minciuni, înşelătorii şi, în general, pre-
lăcâloric. Dmsultanlul este sfătuit în asemenea cazuri s i nu creadă imediat tot cc
aude, ci să încerce sâ obţină şi un ol doilea sfat independent de primul, ori dc câte
ori arc dubii. Atenţie şi precauţie! Altcineva doreşte lot cc sc poate mai bun pemru
cl, dar nu şi pentru consultant! R huna răsturnată indică egoism, sfaturi perfide, de­
seori dc lu pdsoanc implicate în problemă.
Vor facerea să interfereze părinţii sau superiorii în planurile consul tantu lui. El se poale
Simţi bulversai datorită dificultăţilor care îl inhibă în a aouepta cc i se ofeiâ. Pol apare
97
căderi In comunicai©, diminuarea clarităţii în privinţa dilemei consultantului, din
trecut sau prezent Apariţia răsturnata u acestei Rhunc poale indica o cădere sau un
refuz total. In ceea ce l priveşte pe consultant* în Jelui sau de a învăţa din lecţiile
vieţii. Ea poate sugera, de asemenea, şi probleme privind studiul, sau o folosire in­
corectă a cunoştinţelor. Trebuie studiată şi WIRD, legai de acestea. Drcâ ca apare
alături de alte Rhunc negative, poale trimite la un student «etern», o persoană care
acumulează cunoştinţe de dragul de a le acumula, fără a le folosi vreodată Intr-un
scop constructiv.

6. - RAIDHO -
Popoarele nordice identifică această Rhunâ cu u «căruţă» şi, aşa
cum este dc aşteptat, este un indicator principul al călătoriilor şi al
mişcării. RAIDHO este simbolul călătoriei, dc obicei al celei de
pîăceic. Luată în acest sens. deseori sugerează o călătorie plăcută, dc
obicei fără întâmplări nefericite, în mare parte a cazurilor, cu
însoţitori amabili. Uneori, această călătorie poale fi alegorică, o călătorie a sufletului,
în acest sens, dacă apare, consultantul ia aminte că a sosit momentul să o înceapă.
Dacă el îşi urmează sfatul «ghidului intern», Rhuna povuţuieşte să nu abandoneze.
RAIDHO poate indica, de asemenea, că acum este momentul optim de a începe
orice discuţii sau negocieri. Consultantul traversează o perioadă caic îl conduce spre
gânduri logice şi strategie optimă. în orice chestiune legală de diferenţe de opinii,
Rhuna sugerează că, în ciuda tuturor problemelor deranjante din prezent, sc poate
ajunge la un echilibru confortabil.
Din punct de vedere financiar, Rhuna poate indica oportunitatea acţiunii de a vinde.
De asemenea, ea poale sugera că urmează a primi o informaţie sau un mesaj, probabil
telefonic. □ poale aduce noutăţi neaşteptate, ori poale sosi Intr-un moment neaşteptat.
Deseori, RAIDHO indică o ambiguitate a rezolvării problemei, sentimente care pot
duce la un cura pozitiv sau negativ în probi emapc care o arc. în acest caz, trebuie studiate
şi vecinătăţile RhuneL Dacă RAIDHO apare împreună cu Rhunc negative, reprezintă
un sfat foarte serios, în sensul de a nu pune nici un sentiment sau credinţă In cuvintele
celorlalţi Ea atenţionează şi asupra studierii foarte circumspecte a celui mai mic înscris
în orice tranzacţie din acea perioadă, în caic consultantul este implicai
Alături dc PERDHRO răsturnat, indică promisiuni încălcate, iar cu EOLH râs-
tumal, chiar păcăleli.
fn poziţie rOsiurnntâ: toate domeniile prezentate în legaturi cu RAIDHO vor lua
O turnură proastă. Ea poale indica o călătorie ce trebuie făcută, chiar dacă va avea
loc la un moment dat, ori ilintr-un motiv neaşteptat. Deseori indicâ o vizită la un
prieten sau o rudă bolnavă, dar poale indica şi alte persoane sosind în vizită la con­
sultant înLr-un moment nepotrivit.

98
Această Rhună în poziţie răsturnată, poale indica probleme trecătoare* cum ar fi
întârzieri, accidente, pene. Trebuie studiate şi Rhunele înconjurătoare. S-ar putea să
fie oportună o amânare a călătoriei, dacă este posibil.
i- RAIDHO în poziţie răsturnată, poale indică o răsturnare a planurilor proprii. în
j această perioadă, sc pare că deznodământul situaţiei nu va fi cel dorit (în primul rând
; în cazul tranzacţiilor comerciale ori al negocierilor). Mai ales în asemenea situaţie,
« consultantul este sfaiuit să fie foarte atent, în special în relaţiile personale. Acum
sunt mai probabile rupturi decât concilieri, consultantul trebuind să fie foarte răb­
dător şi să-şi m enţină la nivel înaJt tonusul (mai ales simţul umorului) în legăturile
i sale cu prieteni sau persoane de caic este legai afectiv.

<
^| 7 ,-K E N A Z -
Simbolizeuză elementul Foc. dar. faţă de FEHU (tot cu atribute
arzătoare), este prietenoasă, caldă, o flacără controlată a unei
torţe, sau flacăra inimii.
J Rhuna reprezintă putere, energie şi forţă. C a şi URUZ, sem­
nifică o sănătate viguroasă şi o mare putere de recuperare.
Intr-o etalare, ea apare deseori pentru a indica importanţa unei atitudini bune*
pozitive. KENAZ este una dintre Rhunele cele mai preţioase, cele mai utile, când
consultantul este pus în faţa oricărui tip de problemă. în poziţie normală este un
semn de protecţie, indicând un răgaz, un «respire» în faţa necazurilor O perioadă
în care numărul şi tăria încercărilor sc va diminua* devenind uşor de depăşit
Rhuna poale prevesti o perioadă de deschidere, dar şi intrarea m viaţa consultantului
ai unor lucruri materiale sau spirituale bune. Acum este o perioadă bună pentru a începe
ceva nou, poate chiar o nouă relaţie sentimentală. în legătură cu aceste ultime probleme,
cele sentimentale, KENAZ va semnifica întotdeauna bărbatul din relaţia respectivă, in­
diferent de sexul consul lanţului. De obicei, ea reprezintă bărbatul care oferă femeii, in­
diferent dacă este un dar material (bijuterii, flori ele.), sau verbal (cum tir fi o declaraţie
de dragoste). în cazul unui consultant masculin, Rhunele din jur vor indica dacă darul
respectiv va fi acceptat sau n u Dacă este o femeie, aceleaşi Rhune vor arăta legătura
dintre darul respectiv şi ceea ce se ascunde în spatele eL
KENAZ este o Rhună a creativităţii, ca atare este importantă pentru artişti şi pen­
tru meşteşugari. Ea poale semnifica şi o naştere, ducă apare alături de 1NG, BEORC
sau HAOAL. împreună cu ANSUZ, RAIDHO, WUNJO sau EOLH, naşterea nu se
icfcră la lumea materială, ci poale fi o idee, ceva creativ, inspirai din iubire.
în poziţie râJtumarâ, în loc de a semnifica ceva care se deschide, un început,
KENAZ trimite la un sfârşit, o încheiere. In această poziţie, nu va fi vorba de un dar,
ci mai degrabă de o pierdere sau o ofertă care va fi refuzată.

99
D ata se asociază cu RJmne dt; întârziere cum suni ISA, NTF.D sau OTHEL Iii
poziţie răsturnară, această pierdere sau amânare va tî cauza blocării consulianlului
în progresul său, generând o puternica (mumă interioară şi anxietate.
CoasuluniuJ sc poate sLniţi ca şi când ar li luat o decizie nefastă în cazul respectiv,
ori ca şi când viziunea sa ar Ii fost umbrită într-un mcxl sau altul, ducând la confuzie in
problema sa. în cazul în taie Rhuna apare râstumaiâ înlr-o etalare legali de o aventură
sentimentală, ea poale indica o situaţie în care oclc doua persoane implicare au dat tot ce
puteau, iar acum îşi urmează separat calea. Aceasta este valabil mai ales când în etalare
apar şi NIED, drept sau răsturnat. Intr-o astfel «le etalare, va ircbui să predomine înţelep­
ciunea (mai ales în alegerea momentului scpiirurii). Nu este momentul de a se agăţa dc
nicio religie. Indiferent dacă aceasiâ relaţie esie de afaceri sau una personală, trebuie
acceptate schimbările ce vin ca (pruhabil) rele, dar necesare, iar consultantul trebuie
sâ-şi pregătească sulletul pentru următoarea creştere care vine în mod sigur.

a. -GIFU -
Semnifică «dar», Rhuna aceasta tîînd într-adevăr un dai*care
bucură inima când apare într-o etalare Dintre Rhuncle de până
acum, ca este prima care nu arc [*>ziţie răsturnată, fiind simetrică,
motiv pentru care ea acţionează aproape înlotdeauna Intr-un mod
pozitiv. Dacă G11TJ apare în poziţia rezultantei, este un semn
foarte bun. semnificând o finalizare fericită la orice acţiune din timpul la care se
relerâ etalarea respectiva.
In general, CîlFU indică un anume parteneriat, ori în afaceri, ori în iubire şi nu
rareori se întâmplă ca această Rhunâ să prezică o dezvoltare import an tâ într-o relaţie
sentimentală. Aceasta poaLe fi o căsătorie iminentă, probabil care să cimenteze o
prietenie lungă. Trebuie să se facă o examinare atentă a Rhunclor limitrofe din jurul
lui G1FU pentru a-i înţelege în mod real sensul legal de situaţia consultantului în
acel moment. Statul este de a urma propria intuiţie Această Rhunâ poate indica, de
asemenea, si un dar, ori o generozitate dc un anume fel, care apare ÎII viaţa Consul­
tantului. Poate fi un dar emoţional oferit din dragoste, dar şi unul material, o acţiune
în timp (cum ar fi o suma de bani, ori ceva inalerial dorii demult).
Uneori CiTHJ poale apărea într-o etalare pentni a semnala că pioblema ridicată
are rădăcini de natură emoţională.
Câteodată, această Rhunâ va apare în momentul când urmează o schimbare, o
ieşire din problemele consultantului şi, de obicei, prevesteşte o perioada de pace în
viaţa lui.

100
s'| 9. - WUNJO -
m Este o altiî Rhunâ pozitivă, cu semnificaţia de bucurie, sens cc
1 ^ H menţine în toate apariţiile sale In poziţie dreaptă, prevestind,
m înafarâ de asta, fericirea cc intră în viaţa consul Lanţului, Este un
• augur excelent înlr-o etalare, mai ales dacă apare în poziţia rezul-
------------- lanlei. indicând O rezoivaie pozitivă a oricărei probleme din pe­
rioada la care se referă etalarea. Schimbarea care trebuie să aibă loc a sosit, Roata
Norocului s-a învârtit în favoarea consultantului, el este în apropierea momentului
«apropierii dc sine». Fiţi fericit!
în combinaţie cu alte Rhune, indică succes, indiferent dc domeniul pe care ele îl
acoperă. Astfel, în prezenţa Rhunei RAI Dl IO sau EHWAZ, sc referă la călătorii,
indicând un voiaj norocos şi fericit; în prezenţa Rhunclor care semnifică un mesaj,
cum esle ANSUZ, poate semnifica primirea unor veşti bune; când apare WUNJO
în etalări legale dc iubire, indică afecţiuni profunde şi fericire emoţională pcmra-
iniă.
Deseori W UNJO va semnifica subiectul afecţiunii consultantului. în acest caz,
de obicei indică 0 anume activitate depusă de această persoană, care va aven un
sfiiţit fericit.
Poate reprezenta, de asemenea, bucuria în muncă, mai ales dacă este o muncă
artistică sau creativă. Rhuna aceasta apare des, ca şi KENAZ, în etalări legate de
persoane cum sunt artiştii sau meseriaşii, indicând faptul că acest element creativ
este foarte important în fericirea şi bunăstarea personale.
jfu poziţie răsturnară^ sensurile lui WUNJO vor fi exact inverse faţă de cele de
sus. Lucrurile merg încet spre fructi licăre, consultantul poate întâlni dificultăţi sau
stări de criză In momentul consultării, cu posibilă mizerie şi nefericire.
Rhunclc din jurul lui W UNJO vor indica domeniul în legătură cu care s-a pus
întrebarea. Alături dc R A1DHO sau EHWAZ, poale sugera o călătorie nesigură sau
nefericită, cu întârzieri, pene, eventual accidente. Dacă problema se referă la muncă,
poale indica insatisfacţie, ori legate direct dc aceasta, ori privind rczultalele ci.
în probleme sentimentale, RJiuna indică dezamăgiri, o amânare sau întârziere de
un anumit tip în relaţia respectivă la momentul consultării, intensitatea ei putând fi
apreciată cu ajutorul Rhunelor înconjurâloarc.
în toate întrebările referitoare la afaceri, căiătorii sau dragoste. W UNJO în poziţie
răsturnată arată necesitatea de a G precaut, eventual amânând luarea unei decizii
importante.
Această Rhună poale indica, de asemenea, şi probleme datornic unei terţe per­
soane, sub forma unor frecuşuri sau Întârzieri. în această perioadă se recomandă
atenţie specială privind eventuale jocuri duble ulc asociaţilor sau oponenţilor.

101
*Z 10.-HAGALL-
I A re semnificaţia «grindină»* iar alaiuri de ISA şi NTED, este
I una dintre Rhunele principale în limitare ţi întârziere. Ea repre-
I ^ 1 zinlâ toate Tortele care scapă controlului consultantului.
I 1 Este un simbol al dezbinării,al fărâmiţării elementare. Această
's------------- * fărâmiţare poate lî ori biinâ, ori rea, dar, întrucât foiţele care co­
ordonează în acel moment viaţa consul Untului sunt eminamente impersonale* de
obicei ia o turnuri negativă.
Deseori HAGALL apare când consultantul se gândeşte să-şi asume un risc cîe un
anume fel. în acest caz, Rhunele din jur vor indica dacă va trebui să plătească sau
nu pentru riscul asumat, împerecheată cu FEHU sau JERA, poale s ugera un eventual
succes, dar numai după o m unci grea şi un efort susţinuL Alături de PERDHRO,
în orice caz, indică un câştig neaşteptat, cum ar fi la loterie sau ceva asemănător.
Dacă oricare dintre aceste Rhunc sunt răsturnate, indicaţiile sunt categoric negative
şi se Va evita orice risc sau aventură.
Uneori* HAGALL va apărea ca sâ indice* legat de consultant, că viitorul său este,
în acea perioadă, în mâinile altcuiva. Deoarece HAGALL este o Rhunâ alât de im­
personală, de obicei acest «altcineva» este o oficialitate nevăzută, ori cineva fără
aici un interes personal în cazul respectiv. Deseori, consultantul va afla despre
aceasta de lu o terţă persoană, ari d in tro scrisoare oficială.
H AGALL este o indicaţie fermă că momentul ales nu este propice nici unui
început In viaţa* amânările şi limitările sunt, uneori, necesare - consultantul poate
învăţa din d e , fiind un moment de răgaz şi meditaţie. încercând să lupte împotriva
Sorţii sau împrejurărilor specifice momentului la care se referă etalarea, aceasta nu-i
va aduce decât necaz şi supărare. Acum este momentul în care consultantul să facă
un mic pas înapoi şi să în cerce să sc lase «dus de (lux&.Rhuna poale, uneori, prezice
un eveniment n aiurai care întrerupe cursul firesc al v ic fe c u m arfio b o a lA o n aşte re ,
ori chiar o moarte. C hiar dacă evenimentul este major, întreruperea va G totuşi
trecătoare. într-o etalare clar pozitivă, HAGALL poate semnifica mai degrabă o în­
târziere decât o întrerupere, mal ales când apare alături de Rhune legale dc întârziere
cum sunt ISA , NIED sau GTHEL în poziţie inversă. Această perioadă de amânare
poate fi catalizatorul care să permită o schimbare totală a direcţiei vieţii, dar trebuie
atrasă atenţia consultantului încă odată: multe depind de Rhunele înconjurătoare,
mai ales de cele imediat următoare Iui HAGAUL în etalarea respectivă.

10 2
I 'l 11. - NIED -
Este una dintre cele trei Rhune importante ale amânării» sfatul
pk ci fiind «răbdare». Consultantul poate fi încurcat în amânări, con-
strângeri» sănătate precară, opresiune» dar această Rhună indică
I faptul că, oricât de obositoare ar fi aceste gânduri» ele vor lucra
x--------------- la momentul oportun şi nici o grabă sau îngrijorare nu le va face
să lucreze mai repede.
NIED indică întotdeauna momentul depăşirii unei situaţii dificile din care con­
sultantul are ceva de învăţat. Acest moment este cunoscut ca «trecerea abisului*» de
mulţi ocultişti, deseori fiind o perioadă de încercare emoţională extremă. Oricum,
întâlnirea acestui moment emoţional provocator, caie încearcă să cucerească senti­
mentele consultantului, poate fi catalizatorul care să - 1 proiecteze spre depăşirea ob­
stacolelor ce vor apărea în calea s a în viitor
M ulte concepţii filozofice susţin efectul pozitiv al constrângerilor asupra
evoluţiei spirituale a omului» domece O obligă să se autodepişească angajându-se
«trup şi suflet» în înlăturarea lor. Rhuna aceasta poate, dc asemenea, semnifica
nevoia de a gândi de două ori înainte de a pomi un nou proiect, deoarece NIED
indică faptul că acum consultantul nu are nici abilitatea şi nici energia necesare pen­
tru a-l finaliza cu succes. NIED aproape întotdeauna implică o cădere şi te sfătuieşte
sâ nu-ţi iroseşti energia, ci să iei un răgaz, aşteptând momentul prielnic unei acţiuni
eficiente.
în asociere cu Rhune legate dc sănătate, NIED indică adeseori o sănătate precară,
poale chiar o suferinţă cronică uri chinuitoare. Asociată cu Rhune puternice de
sănătate, în poziţie dreaptă (cum ar fi KENAZ), indică o ameliorare a bolii, chiar
vindecare, mai ales când Rhunefe înconjurătoare sunt pozitive. Legat de probleme
sentimentale, Rhwna trimite la faptul că, în cazul respectiv, consultantul este condus
de o dorinţă emoţională care nu n va satisface la momentul consultării Rhunelor.
NIED sugerează că dorinţele consultantului sunt opuse nevoilor sale; deci, când
ele apar, va trebui să-şi pună întrebarea dacă sunt serioase sau dacă nu cumva este
vorba doar dc o problemă minoră ori egoistă.
în p o z iţie ră stu rn a u J, ori de câte ori apare într-o etalare, va trebui să se judece de
două ori înainte de a acţiona în direcţia planificată. NTED în poziţie răsturnată, de­
seori indică o direcţie improprie meniului acţiunii. Dacă ea va confirma astfel, NIED
atrage atenţia asupra unei căderi şi disperări inevitabile.
îndeamnă consultantul să judece bine, deoarece în acest moment orice acţiune
pripită va duce la dezastru. Dacă deja este prea târziu şi consultantul a pomii pe
calea greşită, mesajul Rhune» este să fie onest, să-şi recunoască greşeala, încercând
să salveze ce se mai poate.

103
A>lâmri de WYRD sau JiiRA» Rhuna indici faptul câ a susii momentul în care
cunsultanîul e.sle chemai sâ plătească pcnlnj fărădelegile trecutului. VJ YRD indică
un lip kănnic de retribuire* iar JFRA - că Izîgca este pe cale de u-şi spune cuvântul.
Dacâ persoana consultantului nu este cinstita cu sine, clar nici cu ceilalţi în mo­
mentul respectiv şi nu prezintă dorinţa de a accepta cu inima deschisă datorii le sale»
el va constata că o forţă exterioară, care îi scapă tle sub control» va interveni pentru
a face socotelile finale. D ată N 1ED răsturnat csic itlâluri dc HAOALL, această
«forţă exterioară» poale fi Dumnezeu, iar dacă se asociază cu WYRD, alunei esle
vorba de Soarta. Cunsultanîul poale avea încurc ăl uri cu justiţia ori birocraţia oficiul A
ducă alături de NliiD se allă JERA.

1 2 . - ISA -
Semnifică oprirea activităţi lor, un «îngheţ». Toate planurile
trebuie lăsate deoparte pentru moment, aşteptându-sc un timp
propice.
Când se asociază cu alte Rhunc legale dc amânare, indică o
posibilitate practic inexistentă pentru o dezvoltare pozitivă.
Amânările, întârzierile, frustrările reprezintă sigur probleme» dar, cu excepţia cazu­
lui în care ISA esle înconjurată de Rhunc negative, ele vnr f i 1 recii oare.
ISA adeseori indică o tendinţă dc răcire a relaţiilor - indiferent dacă este vorba
de araccri sau redaţii emoţionale, acest aspect fiind indicai dc Rliunelc însoţitoare.
Vor exista sentimente negative, resentimente, poate chiar separare sau asprire a
legături loc
în relaţii emoţionale, problema este, cel mai adesea, o incorectitudine în privinţa
loialităţii partenerului, însă lipsa tic loialitate poate fi uneori chiar a consul lan lului.
Ducă nu este legată de Rhunc dc dragoste răsturnate, dc obicei problema sc rezolvă
in scurt tim p .
Dacă ISA apare intr-o etalare puternic negativă, poate indica faptul că relaţia a
urmai prea mult tendinţa de răcire pentru a mai putea fi salvată. In acest caz, poate
esle cel mai bine să treacă la un piuiect ntai profitabil, sau la reiaţi» cu mai mult
conţinut.

104
1 3 . -.IERA-
Are sensul de «recoltare», ilar şi de «culegere», a recom­
penselor pcnim eforturile depuse. Aceste recompense pot 11 kar-
mice, dar pot fi şi dc aceeaşi natură cu fapta. Ele pot reprezenta
ţi compensarea unor bani cheltuiţi în trecut, ori timpul respectiv.
JERA este, dc asemenea, şi Rhuna justiţiei, a legalităţii de
orice fel» iar uneori apaiu în etalări ca o indicaţie asupra unor
legături de natură legală, nu neapărat cu un final pozitiv.
Deoarece recoltarea nu poate aven loc decât după o cheltuială dc energie şi în ­
grijire, JERA trimite la evenimente care vor fructifica la momentul oportun lor.
Uneori întârzierea chestiunii poale fi de natură legala (cum ur fi amânări le legale de
finanţarea unei case ori a unui divorţ), mai ales dacă N IED ocupă o poziţie principală
în eltduie.
în poziţia rezultanta, JERA de obicei indică o finali rare fericită pentru ieşirea din
dilema avută, deseori cu ajutor legal.
într-o etalare eminamente negativă, cazul de mai sus nu va mai fi valabil. Nu
chiar totul va li pierdut, chiar daca JERA se află în poziţia rezultantei în etalarea
negativă; mulie din căderile şi problemele atribuite Rhunelor precedente pot fi di­
minuate prinlr-un el'ori direcţional mai cu grijă din partea consultantului.
Alături de WYRD, NIED sau 11AGALL, JERA deseori indică tendinţa de a urma
ocale pentru care consultantul nueste pregătii. Mai ales In cazul asocierii cu WYRD,
care indică o încercare a consultantului de a ispiti Soarta.
Dc asemenea, poale fi o menţionare de a nu-i vorbi de rău pe ceilalţi înainte de a
cunoaşte toţi factorii relevanţi.

14. - EIHWAZ -
Pentru antici, arborele de tisa u Fost un aliat putcmic în viaţa
cotidiană. Tisa era cel mai important arbore al nordicilor, mult
moi important decât stejarul, fiind nu numai ccl mai bun pom
pen îm confecţionarea bărcilor lungi, dar ere si copacul Y ggdrasil,
Marele Pom care formează cele nouă lumi ale oamenilor şi
spiritelor în mitologia nordica. Această R hunăarco asociere puternică CU protecţia.
F.rHWAZ indică pentru consultant că şi-a aţintit ochii spre nn scop corespunzător şi
este foarte capabil să-l atingă. Poale să aparâ un mic obstacol în calea sa, dar nu va
reprezenta o piedică în înaintarea sa. Poate să vină o perioadă în care consultanta!
are posibilitatea dc a influenţa rezultatele şi chiar o întârziere poale duce în final la
beneficii materiale.

105
Nu conteazâcâtde rele pot părea lucrurile: dacă EIHWAZse gâ.seşte într-n poziţie
importantă tn etalarea respectivi, ea indică o scliimbare a lucrurilor spre bine.
Poate simboliza pur şi simplu o amânare uşoară, o trauma minoră cuie ori nu se
va materializa complet niciodată, ori, în celălalt caz, se va întoarce în favoarea con­
sultantului. Trebuie studiate Rhunclc următoare lui E1HWAZ pentru a obţine o
legătură cu cele ce vor urma.
Această Rhunâ îl informează pe consultant că doar prin prevedere, perseverenţă
şi acţiune corectă pot fi evitate di fi cu) Lăţi Ic. în viaţă întotdeauna trebuie să priveşti
înainte. Au apărut si luaţii care par dubioase? Dacă da, consultantul trebuie să încerce
să anticipeze problemele care pot apărea Luare din timp, multe tragedi i pot fi trans­
formate în trium f chemând în ajuuir puterea Rhunci EÎHWAZ.
Uneori EDfWAZ poale prezice rezolvarea unei probleme rămasa ascunsă de un
anumit timp. Această indicaţie este cu uiâl mai reală cu cât în etalarea respectivă
apar şi Rhunele ANSUZ sau JERA.

1 5 .-PERD H R O -
Esle o Rhunâ a misterelor, alat în sens magic, cât şi literar.
Experţii nu au căzut de acord asupra sensului pictogramei. Unii
o denumesc «jucătorul de şah», alţii «paharul pentru zaruri»,
«dispozitiv pentru manipularea maseiot», i ar alţii uu sugerai chiar
că u rli o «acordare» sau «muzică».
în divinaţie* oricum, are sensul clar. Ea se leagă de lucrurile ascunse, secrete şi
abilităţi oculte.
PERDHRO indică, de obicei, că ceva ce era până alunei ascuns urmează să iasă
la lumină. Acest «ceva» este dc obicei pozitiv, cum ar fi o posibilitate nouă, ori
regăsirea unui obiect pierdut- Rhuna se poale referi şi Iu deschiderea unui secret,
care dc mult timp încerca să fie descifrat de consultant.
E a poate fi şi Rhuna care trimite la câştiguri neaşteptate, la surprize, deseori
reprezentând un câştig nimeritul, mai ales daca se însoţeşte cu THURISAZ, GTFU,
HAGALL sau WIRD. Uneori aceşti bani la cane sc referă PERDHRO se referă Ia
un dar,însă, deoarece Rhuna are aiul de multe legături cu secretul, trebuie examinate
îndeaproape Rhunele alăturate, pentru a afla trimiterile la motivele donatorului
în probleme emoţionale, dacă Rhuna apare alături dc URUZ, GIFU, KENAZ,
W UNJO, TIR, BEORC sau LAGAZ, indică o compatibilitate deosebită pe linie :
sexuală. Dacă apar Rhimele URUZ, KENAZsau TIR în poziţie răsturnată, indicaţia
este că relaţia respectivă este în prezent bazată în special pc atracţie sexuală şi că ea j
se va destrăma dacă nu se vor depune eforturi pentru a o trece pc alte nivele.
Alături de Rhunş negative, PERDHRO ponte prezice o boală de un anume fel* '
care nu va răspunde bine tratamentelor alopale. în acest caz, trebuie căutată o metodă

106
*neortodoxâ» de Iralament, cum ar fi acupunctura, fi Ioterapia ori vindecarea pe caJe
bioeneigetîcă.
PERDHRO poate indica de asemenea o aplecare deosebită spre latura ocultă,
care nu peste mult timp se va manifesta pentru a -1 ajuta s i treacă o perioadă d ificili
fn poziţie râstum ata, PERDHRO semnifică o turnură a evenimentelor într-o di­
recţie nedorit â. Nu trebuie să se aştepte prea mult în aceasta perioadă. Consultantul
poale depăşi obstacolele din calea sa. Rhuna trimite la surprize neplăcute, secrete
urate. Ea sugerează iminenţa dezvăluirii unor asemenea secrete. Se cere o precauţie
extremă în această perioadă.
Deseori, PERDHRO anunţă dinainte deziluzii legate de o altă persoană. Deseori
aceste deziluzii sunt de natură financiară. Nu se recomandă acum investirea banilor*
mai ales în asociere cu prieteni. îi Ya fi foarte greu să i recupereze ulterior.
în sens emoţional, această Rhună în poziţie răsturnată indică probleme sexuale
de o anumită factură, iar dacă se asociază cu TIR, URUZ sau KENAZ răsturnate,
ori cu ISA, ca trimite lu pierderea probabilă a partenerului prin diminuarea intere­
sului acestuia faţă de consultant. Oricum, sensul acesta sc poate afla din tonul general
al etalării.
în unele ocazii, Rhuna poate indica o perioadă de experim entări, lipsite de
înţelepciune, u forţelor oculte, ducând la obţinerea a mult mai mult decât are voie
consultantul prin pregătirea sa. înlotdeauna este bine ca el să aibă dinainte o anumită
familiarizare cu operaţiile oculte şi, mai important, sâ conştientizeze motivele pentru
care le face, precum şi simbolismul pe caic îl conţin.

16.-E O L H -
Semnaleazâ o influenţă nouă, norocoasă în viaţa consultantu­
lui, deseori prin emoţii inconştiente sau instincte.
Accasl â inii uenţâ poale fi o oportunitate pentru o carieră nouă,
ori o noua o de dc studii. EQLH este Rhuna prieteniei, deseori
sugerând o nouă relaţie cu cinev a dinafară, generos şi bucuros dc
apropiere.
EOLH este o Rhună protectoare foarte puternică, iar apariţia ei într-o etalare in­
dică prezenţa protecţiei Ţaţă de orice nenoroc pe perioada de limp acoperită de
etalare.
Deseori, dacă răul ameninţă, consultantul va primi o premoniţie puternică asupra
dezastrului iminent, care îl va face capabil să evite problema, indiferent de natura
sa. Trebuie privite şi celelalte Rhune din etalarea respectivă, folosindu-sc din plin
intuiţia personală.
Este o Rhună foarte benefică.
In poziţie rtisrurnatâ* EOLH este un semn de vulnerabilitate, de sacrificiu, fără
câştig personal. De obicei, în asemenea poziţie, ca indică o înşelare, o inducere în
107
eroare de către alţii; ţoale forţele aşteptate de consul lan l sunt pentru beneficiul celor­
lalţi. Deseori, consultantul va fi ţapul ispăşitor pentru faptele altora.
Rhuna poale trimite la o ofertă ce va trebui refuzată, ori O persoană de evilaL
Trebuie studiaţi cu atenţie toţi asociaţii din această perioadă. Dacă persoana con­
sultantă este implicată in relaţii cu indiviză dubioşi, care se folosesc dc el. va trebui
să încerce să schimbe situaţia spre avantajul propriu, caz in care poate trage un even­
tual benefici ll
Ocazional, consultantul poate constata că păcăleala nu vine dc la alţii, ci de la
propria persoană. S-ar putea, de pildă, să aştepte să se întâmple ceva, fără niri-o
bază reală, sau să i piue ceva fără niciun efort, caz in care lăcomia şi naivitatea sa 3
vor “laxa” în special în probleme de afaceri sau de natură financiară.
tn probleme de dragoste, EOLH sfătuieşte o amânare în relaţiile noi. până se vor
cunoaşte mai multe amănunte legate de caracterul şi motivaţiile partenerului.

1 7 . - SIGEL -
Alâturi dc TIR, este una dintre marile Rhunc ale victoriei, iar
apariţia sa intr-o etalare de Rhunc asigură Tn mod virtual victoria
Ea este o Rhună de putere foarte mare, indicând accesul consul­
tantului la ca pc perioada la care se referă etalarea. Orice opoziţie
întâlnită poale fi depăşită uşor, lăsând timp de relaxare.
Uneori, SIGEL sugerează începutul grijilor şi al tensiunii. Înconjurată de Rhune
legate de afaceri, cum ar fî OTHEL sau WUNJO, ori de Rhune legale de material,
cum sunt OTHEL sau FEHU, poate sugera că sunteţi epuizat, necesitând o mică
pauză sau relaxare. Asociată cu Rhunc negative, poate indica o grijă prea mare pen­
tru problemele consultantului, dar fără a face (aproape) nimic pentru a te înlătura.
Deseori, această Rhună se referă la o anumită persoană cgocen tristă, care vrea
să-l acapareze în totalitate pe consullant în perioada respectivă. In acest caz. alături
există Rhune ca W tRD, HAGALL, ISA, NTED şi THURS1AZ, în special NIED.
SIGEL este o Rhună legală de o sănătate de fier şi de vitalitate, iar atunci când j
apare într-o etalare, indică faptul că persoana respectivă se preocupă de sănătatea
sa. tn prezenţa Rhunelor pozitive, acestea vor trimite la o Torţă vitală pozitivă, j
puternică (KENAZ şi TIR), ori o marc putere de recuperare (OIFU, DABG şi 1NG).
SIGEL nu are poziţie răsturnată, aproape întotdeauna este pozitivă în semnificaţii

108
/ --------------^ 18. - TIR -
E<le, de asemenea, □ mare Rhună a victoriei, reprezentând suc­

t V_________ /
ces în orice competiţie. în ea este încorporai spiritul competitiv
mai mull decât în oricare altă Rhunâ, iar acest spirit va fî infiltrat
în viaţa consultantului pe perioada etalării Rhuna aceasta poate
indica şi faptul că consultantul este pe caJe de a aborda o «cauza»,
on chiar a şi fâcut-o. De obicei, se referă la foiţele «fair play»-ului faţă de oele ale

I opresiei nedrepte. Consultantul este gala pentru a lupta în direcţia a ceea ce crede,
indiferent de şanse şi, în funcţie de celelalte Rhunc, natural, va învinge.

Ea este o Rhunâ de motivare extremă, indicând o putere a voinţei şi o unitate a


I gândirii, care va permite consultantului să depăşească toate greutăţile. Trebuie con-
> suit ale şi Rhunelc înconjurătoare, în orice caz. Dacă TTR este cuplată cu alte Rhunc
legale de succes, cum ar fi FEHU, URUZ şi SIGEL, ea indică faptul câ consultantul
va accepta lupta şi îşi v« depăşi opozanţii, dar în cazul asocierii cu Rhune negative
sau de amânare, ea indică un moment în care opoziţia poate avea supremaţia.
TIR indică deseori o creştere pe linie materială sau în putere, uneori - ambele. Ea
indică o ridicare pe plan social a consultantului, pe baza forţelor proprii, a abilităţilor
sale şi a caracterul ui său.
TIR este un augur excepţiunal în ţoale problemele legale de dragoste şi relaţii
Ea poale indica o nouă aventură plină de fericire şi pasiune. în general, TIR este
masculin, YANG, în cazul unui consultant masculin; în cazul unei persoane femi­
nine, Rhuna se referă la bărbatul cel mai important din viaţa ei către care îşi îndreaptă
ccl mai mult interesele. De obicei, acesta este o persoană care a intrai recent, sau va
intra în scurt timp în Yiaţa ei» flacără nouă, mai degrabă o iubire, mal rar soţul.
Dacă TIR este în poziţie dreaptă, acesta va avea intenţii bune, în poziţie răsturnată
nu va fi cinstit în tolalitaie cu consultantul, care va trebui să-i descifreze intenţiile.
Dacă alături de TIR apare PERDHRO răsturnat, relaţia este bazată doar pe atracţie
sexuală, iar în poziţie dreaptă, alături de WUNJO, semnifică o relaţie afectuoasă şi
de durută.
In cazul unui consultant masculin, TIR indică de obicei puterea voinţei. La o
consultantă, poale indica şi un om care vine să o ajute în problemele sale. D e obioei
acesta va fî cineva pe care ea îl respectă.
Intr-o etalare feminină, alături de LAGAZ, TIR indică faptul că ea va fi partea
activă şi că va acţiona în direcţia sa personală. Intr-o etalare masculină, dacă TIR
apare legat de MANNAZ, semnifică deseori ajutor din partea superiorilor, ori a
prietenilor puternici. TIR poate indica şi o refacere rapidă dintr-o boală.
in poziţie rdsiurnatâ, TIR Uimite la un entuziasm van, cădere înlr-o întreprindere
competitivă, o Lipsă de fidelitate atât în dragoste, cât şi în prietenie.
Rhuna semnifică deseori o scurgere necontrolală de eneigie pe un anumit nivel
Poale indica o penurie de idei şi gânduri creatoare, trimiţând deseori spre nerăbdare
109
din partea consultantului. Alaiuri de Rhunc de amânare, poale indica, intr-o etalare
pozitivă, «întunericul dinaintea zorilor», iar dacă consultantul poate rămâne răb­
dător, lucrurile se vor îmbunătăţi. Pentru un bărbat, Rhuna poale indica faptul căci
este gala să cedeze in faţa dificultăţilor, fără a depune vreun efort pentru atingerea
scopurilor sale. Ea indică o aşteptare ca lucrurile bune să-i vină prin graţia div ină,
altfel va ceda. în cazul unei etalări împreună cu LAGAZ, pentru o femeie sensul
este cam acelaşi.
In probleme sentimentale, TIR în poziţie răsturnată sugerează că relaţiile actuale,
oricare ar fi ele, nu vor ajunge la permanentizare. Uneori, poale indica o pasiune în
scădere din partea bărbatului. Indică neînţelegeri şi dificultăţi în comunicare, iar
dacă ele vor duce la reconcilieri, aceasta se poale deduce din Rhunele înconjurătoare.
Se cere atenţie în acest moment, pentru a fi ferit de suferinţe, mai ales «când te iei
după chemarea inimii».

1 9 .- BEORC -
Este o Rhună a fertilităţii, o Rhunâ a naşterii într-o etalare,
BEORC reprezintă deseori mama sau copiii consultantului, in­
dicând de obicei un eveniment care vu aduce bucurie în familie,
cum ar fi o naştere sau o cusătorie. BEORC reprezintă «adevărata
casă» a consultantului, casa de care îi este legată inima, deci nu
cea în care stă acum. BEORC reprezintă iminenţa unei naşteri, indiferent că este
vorba de naşterea unui copil sau a unei idei.
în această perioadă este bine să se intre cu atenţie şi prevedere în problemele
avute. Rhuna este întotdeauna indicaioorea unui rezultai tangibil, fiind de foarte
mare ajutor când se urmăreşte urnirea unui proiect nou. Ea sugerează că orice schemă
concepută pentru cazul respectiv, va fi implementată în direcţia corectă şi benefică.
în poziţia rezultantei, BEORC indică o finalizare fericită privind problema pusă;
înalte poziţii, ea semnifică deseori un început nou, un nou proiect, o idilă nouă etc.,
care va aduce multă fericire. Dacă BEORC este înconjurată de Rhunc pozitive, in­
dică o ieşire favorabilă, iar în cazul unor Rhunc negative, sugerează că succesul
consultantului va fi de scurtă durată.
Pentru oamenii care doresc copii, dar încă nu au avut această fericire, BEORC
semnifică un eventual succes, mai ales alături de TNG.
în poziţie răsturnata, de obicei va indica probleme familiale ori legale de casă.
Ea indică multe frecuşuri cu cci moi apropiaţi.
BEORC răsturnat nu este purtătoarea unei probleme sigure, ci mai degrabă o
atenţionare, până când nu este înconjurată de Rhune într-adevăr negative. Din partea
sa, nu trimite în mod categoric spre o ruptură, o sciziune defintivă şi nici spre di- j
ferende ireconciliabile. Această Rhună, în poziţie răsturnată poate prevesti o situaţie
familială nefericită, ori veşti îngrijorătoare legale de vreun membre al familiei. In i
110 1
mod frecvent, prezenţa sa semnifica anxietate legată de cineva apropiat. Pentru clari­
ficare, trebuie examinate Rhunele din jur, aslfcl: dacă este GIFU ,sc referă la pereche,
ANSUZ - Ja copil, iar OTI1EL - la rude mai în vârsta.
D aci problema pusă x referii doar la afaceri, de obicei Rhuna indicii o cădere a
oricărei întreprinderi riscante, dar ncfiind o Rhuna categoric negativă, ea poate in­
dica o posibilă fructificare în viitor a pJanuriiorce duc la acţiuni prudente şi optimi­
zate în timp.

M
I
I I
I
2 0 .-EHW AZ-
Este Rluma mişc Arii fizice, a ridicărilor în planul fizic, a unui
rtuu loc dc trai. Semnificaţia sa principală este schimbarea, dar
I | una spre mai bine, dc obicei una anticipată deja. Această schim­
bare va implica, probabil To călătorie de un anume fel, poate chiar
o schimbare a localităţii dc domiciliu. EHWAZ anunţă o dezvoltare gradată şi un
progres regulai şi sigur.
Poate semnifi ca o căi âiorie în afara graniţelor, mai alesdacâ i se alătură R AIDHO,
ANSUZ sau BEORC. In poziţie răsturnată însă, sugerează o rudă bolnavă; RAIDHO
- o călătorie de plăcere, iar BEORC - o întâlnire în familie.
Intr-o poziţie principală, EHWAZ sugerează că, indiferent care este problema
pusă, consultantul a abonlai-o în maniera corectă şi este aproape de succes. Uneori,
în prezenţa unei Rhune de ajutor din afara, cum ar fi ANSUZ, JERA sau MANNAZ,
poate indica o persoană cane va du o mânu de ajutor prin judecata sa corectă în
problema avută.
In pozi{ie rtlstttrtiarâ, EHWAZ este o Rhună care nu are neapărat un sens negativ.
Alături de Rhune poziii ve, ea poale avea chiar aceleaşi sensuri ca şi în poziţie dre­
aptă.
Uneori, ea va indica o călătorie îndepărtată, mai ales dacă este alături de LAGAZ,
iar alături dc RAIDHO - călătoria va fi temporară, de plăcere. în unele cazuri, în
special dacă se cuplează cu Rhune cum este URUZ, poale indica o schimbare subită
sau neaşteptată. Până când nu este asociată cu Rhune negative, nu este probabil ca
schimbarea să fie rea. Oricum, dacă EHWAZ apare în poziţie răsturnată, alături de
Rhune negative, sfatul ci este neimplicarea în schimbări, în faza actuală acestea
aducând doar nenoroc şi pierderi. Consultantul trebuie să se asigure că ceea ce
doreşte sâ facâ este la momentul oportun.

111
21. - MANNAZ -
Este Rhuna omeniei, a interdependenţei, iar consultantul .se
poale aştepta la un ajutor de o anumită formă ori o cooperare în
problema avută. Acest ajutor poale consta dintr-tm sfat bun şi
poale fi extrem de onest, aşa cum apare şi Ia ANSUZ.
Uneori, aceasta Rhună apare în legătură cu persoana implicată
în etalare, in acest caz, ea poate indica consultantului câ este prea implicat în
problemă pentru a o rezolva efectiv. în legătură cu Rhune negative, MANNAZ
sugerează că persoana res pectivă este depăşită de evenimente şi că este pe cale să
cedeze com plet Acum este momentul de a căuta acel sfat bun menţionat mai sus şi
de a încerca să adopte o atitudine pozitivă, progresivă.
Când este asociată cu Rhune pozitive, MANNAZ poate indica un moment optim
pentru implementarea unor planuri noi, iar dacă este înconjurată dc Rhune de
amânare (NIED, ISA, OTHELsau ANSUZ, ultima în poziţie răsturnată), sugerează
câ nu este oportun să-şi facă noi proiecte.
Rhuna poale semnala necesitatea dc a fi foarte atent în a-şi menţine modestia. Să
nu sc încreadă total în reuşita planurilor sale. Trebuie examinată situaţia de moment,
trebuie consultate Rhunele, se cere prudenţă.
MANNAZ poate indica o abilitate magică, mai ales alături dc PERDHRO sau
LAGAZ. MANNAZ cu LAGAZ poate indica de asemenea o problemă în relaţiile
sale cu o femeie.
fn poziţie răsturnată, sugerează consultantului că nu sc poate aştepta la nici un
ajutor uman în problema avută, In perioada la care se referă etalarea.
Şansele par atât de bune, încât el se va aventura în tot felul dc obstrucţionări
privind planurile sale de viitor Câteodată, adversarul său este o persoană, dar, dc
cele mai multe ori, este un grop care se amestecă In problemă. în acest caz, Rh unele
din jurul lui MANNAZ vor indica modul în care să se ocupe de eL Alături dc ISA
ori NIED, sc recomandă aşteptare înainte de a acţiona, iar JERA indică mijloace
legale. TIR sfătuieşte «stingerea focului cu foc».
Mesajul lui MANNAZ poate fi şi acela câ, la timpul etalării, consultantul este
cel mai râu duşman al .său. Dacă etalarea sc referă la o persoană, în acest caz este un
indicator principal dc egoism ori egocentrism ca rădăcină a problemei avute. Lu­
crurile trebuie privi te dinafară, cu ochii altuia, pentru a se putea obţine o schimbare.
MANNAZ poale indica dc asemenea o cale străină de viaţa consultantului, pro­
babil din străinătate ori o persoană străină (dc familie). Deseori această persoană va
avea şi un interes sexual faţă de consultant înLr-o etalare nu chiar pozitivă, acesta
poale fi chiar sensul lui MANNAZ.

112
22. - LAGAZ -

r liste R huna cunoaşterii intuitive şi sugerează consultantului să


se lase condus de intuiţiile sale în legătură cit problema ridicată.

Uneori, în special alături de PERDHRO, poale indica abilităţi


psihice certe, sau poate indica o ghidare a consultantului şi pio-
lecţia primită din partea puterilor superioare. în general, însă, el
au va li conştient niciodată de această ghidare.
Pentru cei care prin natura lor nu sunt psihici, poale irimiîc spre un eveniment cu
semnificaţii, ori un vis premonitor, în legătură cu o situaţie potenţial periculoasă,
sau o ofertă proastă. Succesul în acest moment este legat de ascultarea «vocii inte­
rioare».
LAGAZ este principala Rhună feminină, de natură yin, şi de obicei înLr-o etalare
| îl va simboliza pe consultant, dacă acesta este o femeie, în acest caz, LAGAZ indică,
indiferent dc problema pusă. că va fi capabilă su o rezolve. într-n etalare legată dc
cn bărbat. Rhuna indică prezenţa unui suport puternic feminin în spate, din partea
celei mai importante femei din viaţa sa.
Rhuna vorbeşte dc o memorie bună şi dc succes în învăţătură, dc obicei prin
folosirea facultăţilor imaginative. Deseori, ea sugerează că fluxul este acum fa­
vorabil, putând indica şi câ a sosit momentul relaxării, reevaluării, curăţirii.
LAGAZ în poziţie rezultantă sugerează consultantului că se va alege cu un răs­
puns plin dc înţelegere din partea celor cărora lc yu cere ajutor.
in poziţie răsturnafâ, până când nu esie secondată dc Rhune pozitive, LAGAZ
esle un augur foarte negativ. Ea prezintă o înşelare iminentă, ori care deja a avut loc,
din partea intuiţiilor consultantului, într-o problemă pentru care el nu are aptitudini
reale. Rhuna indică tentaţia de a face exact cc nu trebuie, ori de a o apuca pe calea
mai facilă, care îi poale aduce necazuri.
Până când nu este asociată cu Rhune dc amânare, LAGAZ în această poziţie sc
opune stării «aşteaptă şi priveşte», ci sfătuieşte pentru acţiune imediată penLm a ieşi
din poziţia nefericită.
în poziţie răsturnată. LAGAZ poate indica o femeie care poate aduce probleme
în viaţa consultantului. Poate fi vorba de ci trădare din partea persoanei feminine,
prietenă sau nu,
înconjurai cuneloialitate din partea
Rhune fericite, poatepartenerului existent feminină
indica o persoană sau o nouăputernică,
aventură,cc-i
dur
care
este deva marc
aduceajutor
nefericire.
în prezent, dur care mai târziu îl va face pe consultant să sc simtă
trădai.
Rhuna indică deseori o cădere care va face apel la înţelepciunea instinctelor, mai
ales dacă apare alături dc PERDHRO.

113
23. - 1NG -
Este aproape întotdeauna o Rhunâ pozitivă, doar în cele mai
negative etalări putând prevesti o cădere. Ca indică faptul că foiţa
este la îndemâna consultantului, pentru a-şi termina proiectele,
indicând o finalizare cu succes.
Indică de asemenea sentimentul dc uşurare ce vine după înde­
plinirea corectă a problemei, dar poale indica ţi o minte liberă de anxietate.
TNG este o Rhună foarte importantă ţi ea poale semnala un e vcniiucnl cmc va fi
piatră de hotar în viaţa consultantului, cum ar fi naşterea copilului (mai ales în aso­
ciere cu B E O R Q , o nouă slujbă (cu FEHU), ori o afacere sentimentală nouă <cu
G1FU sau WUNJO). Rliuna indică sfârşitul unei faze mai veclu din viaţă pentru a
da naştere lineia noi, tul bunii oare. Ea marchează momentul energiilor pozitive* al
eliberării* iar când «paie în tr-o etalare, consultantul este asigurai dc o turnură bună,
norocoasă a probleme lor sale.

24. - DAEG -
Este simbolul creşterii ţi măririi, Rhuna prezentând o perioadă
majoră de creştere şi prosperii iile. Nu fire aspecte negaţi ve $î cliiar
într-o etalare negativă ca confirmă consultantului citare puterea
de a schimba situaţia în favoarea sa, numai sâ o folosească.
Alăturată Rluinelor de amânare* le diminuează negal ivi taica,
ţintind spre o eventuală victorie asupra obstacolelor.
Creşterea simbolizată dc această Rhunâ este lentă, dar mai sigura decât un succes
obţinut peste noapte. De aceea, consultantul nici nu va sesiza schimbările, până când
într-ti zi îţi va da seama că lucrurile sunt mult nuri benefice, maj strălucitoare.
DAEG ane multe legături cu atitudinea proprie. Ea sugerează, la fel ca şi KJENAZ,
Că o Taţii zâmbitoare va ajulu mult. în cazul unei asocieri cu WUNJO, MANNAZ,
OTHEL răsturnate, sau cu 11AGALL, Rhuna sugerează cu lupta cu obstacolele nu
face decât sâ le întărească.
Uneori, ca marchează o schimbare majoră în viaţa consultantului. 1 se poale în­
tâmpla ceva deosebit de important în legătură cu problema pusă, un nou start pc un
alt nivel. Alteori, indică atitudinea cca mai bună Intr-o situaţie asupra căreia nu are
control. Vor veni gânduri rnai bune, probabil implicând ceva dinafară, lucru indicai
mai ales alunei când MANNAZ este în vecinătate.
Rhuna poale indica o posibilă deschidere a unei noi căi în viaţă, chiar şi o ilumi­
nare religioasă.

114
2 5 . - OTHEL -
Esic Rhuna posesiunii, reprezentând dc obicei lucruri ce pot
fi achiziţionate cu bani, cum ar fi pământ sau clădiri. Când se
referă la hani, aceştia vor li sub forma unei moşteniri, donaţii, ori
fonduri primite. înconjurată cu Rhunc ca FEHU. BEORC, NIED
sau WUNJO, prezintă o persoană materialistă, dar mai avară.
L’neori, în special când sc asociază cu SIGEL, semnifică pc cineva caie munceşte
din greu, cineva care este de aşleptat să muncească mult timp pentni a-$i realiza
dorinţele, o persoană In totalitate dedicată ideilor sale.
Deseori, ea indică o persoană chinuită dc idealuri sau de viziunea sa, poate cineva
inspirai de trecut. In acest context trebuie studiate (dacă apar) RJiune cu ANSUZ şi
MANTNAZ,
în poziţie normală, ea sugerează ajutoare materiale de la persoane superioare, ori
poate prieteni mai în vârstă. Poate semnifica si trăsături moştenite.
In poziţie rrisnirnufd, semnifică amânări, frustrări. într-o poziţie principală,
OTHEL poate indica dificultăţi în încercarea de a progresa prea repede. Continuând
în grabă, pot apărea delerionlri definitive în relaţiile cu ceilalţi, ori In problema în
cauză.
în cazul în caic este cuplată cu alte Rhunc, OTHEL răsturnat semnifică un succes
încă posibil, cil luate că este mult prea departe de ceea ce doreşte consultantul în
momentul respectiv. în acest caz, se recomandă răbdare. De asemenea, poate indica
O dependenţa a succesului de precauţie şi detalierea atenta a problemei.
în poziţie răsturnată, arată în ce măsură consultantul este în stare să stea pc pi*
cioatele sale. Poaie indica şi faptul că el este în situaţia unui «mic copil Sămtun»
faţade viaţa sa, în acest caz el aflându-sem faţa unor probleme ce nu le poale rezolva
în fapt, OTHEL, în poziţie răsturnată, arată că nu se va primi ajutor financiar, nid
din partea familiei, nici dc La organizaţii.
Deşeuri această Rhunâ va sugera câ nici metodele legale nu îl vor ajuta pe con­
sultam în încercarea sa dc a «prinde sistemul» saude a-i modifica atitudinea în avan­
tajul său, uri pentru fructificarea propunerilor sale.

115
ANEXA I
Fludd: imagineaecfiilibrul ui divin al rapoaridur numerice înaintea materiei ne-
formate (liilul), după Agripa. cilul de Oppenlieitncr.. IfilV: “De supranaturali, natu­
rali. prac naturali ct con iranul li ral i microcosmi liisloria" (Despre istoria
microcosmosului supranatural. natural, .m ie riu l ura] <i ani in aiurai K

p
i
261
ANEXA II

Kabbala: valoarea numerica a literelor ebraice


(după Seligmann, 1958),

L ite re F ig u ra N u m ele L ite re le P u te re a


fin a le c o re sp o n d e n te n u m e ric ă
Mama N 1 Alcpb i — l
3 1 2 Baith B 2
n J 2 Vaith V
Duble 1
3 3 Girantei G 3
1 4 Dalcth D 4
n 5 Hay H 5
1 6 Wav W 6
Simple J 1 1 Zayin z 7
n 8 Cheih Ch 8
1 o 9 Teth T 9
> 10 Yood Y 10
Caph C 20
Duble
\ 1 11 Chaph Ch
Simple b 12 Lamed L 30
Mama D 13 Mem M 40
3 14 Noon N 50
Simple j D 15 Samcch S 60
ii 16 Ayin . . . 70
Fay P 80
Duble
0 }*7 Phay Ph
* 18 Tz&Sb Tz yo
Simple J P 19 Koof K 100
Duble 1 20 Raish R 200
Shecn Sh 300
Mama l \ 21
VI 1 Seen S
Duble J
; 122 Tav
Thav
T
Th
400

262
ANEXA IV
Copacul Scfinotic al Kabbalci şi corespondenţele sale cu
Arcanele M ajore

264
ANEXA V
M icu l ritu al m a g ic al P en tag ram ei

întuuree-te către EST!


1. Atinge fnintca, spune ATON (ţie)!
2. Atinge pieptul* spune MALKUTH (regal)l
3. Atinge umărul drept* spune VE-GEBURAH (şi puterea)!
4. Atinge umărul stâng, spune VE-GEDULAH (şi mure (iu)!
5. împreunează mâinile în faţa pieptului, spune LE-OLAHM. AMIN (In eterni­
tate, tuuinjl
0 . Desenează pentagrama de protecţie a Pământului (vezi imaginea de pe pagina
unnăloare). spune Y11VH (pronunţai YE-HO-VAU sau YOD-HEH-VAU-HEH )!1
7 r jnlourre-le către SUD, repetă cele de mai sus; de dala aceasta însă spune
ADONAT!
8 . înluarce-te către VEST, repetă cele de mai sus; de dala aceasta însă spune
EHEIEH»
9* înlunree-te către NORD, repetă cele de mai sus; de data aceasta însă spune
AGIAJ
10. înfoarce-le către OST! întinde braţele sub forma unei cruci, des fa picioarele
astfel Incul corpul tău să formeze ţi pentagramă! Spune:
11. înaintea mea Rafacl
12 * Î11 spatele meu G abrid
13. în partea mea dreaplâ M ihad
14* în partea mea stângă Auriei.
15. Căci în junii meu arde pentagrama
Lfî. Şi în coloană se găseşte steaua cu şase colţuri*
17-21. Repetă 1-5, semnul crucii cabalistic!

Observaţii pentru realizarea ritului


A. Vizualizează la început că tu creşti la ii dini t către stelei
B. întinde mâna dreaptă în sus! Inchipuie-şte-p că primeşti lumină!
C I *asă să cadă lumina pe fruntea la!1
1 Vc» Aîdstcr Crowley- ■‘MagicL", supliment VII, LtSUR O VEL MANUS ET SAGJTTAE,
sub figura VI. paragraful IV. Acnţn esle dwcrisi ordinea în care liniile penlaflraroei trebuie
sa k itmnlic^c cu o ba^licla.
D. L a M A L K lJT H , imaginează-ţi că ai dirijat această lum ină prin corpul tiu , de
la corpul tău, de Ia cap până Ia degetele picioarcLor!
E. Rcadu lum ina pe umărul drepL şi dirijeaz-o spre cel stâng, în aşa fel încât si
se formeze un Ankh interior (cruce cu toartă) din lumină, bucla lui form ând capul.
F. «Spune» înseam nă «vibrează» (cuvântul cu litere de tipar şi arhanghelul, dacă
doreşti). A vibra înseamnă, foarte sim plu, a da cuvântului respectiv. cu vocea, un
m axim de rezonanţă sonoră. F ă - 1 să sune profund şi rezonant, sau dâ-i înălţimea
tonului unei păsări colibri.
G. C ele patru cu vin te ebraice* care se intonează la pentagramă, sunt num e ebraice
din Biblie.
H. Lasă-ţi braţul să balanseze într-un m od natural, cu întregul corp, astfel încât
să se formeze pentagrame mari. Imagm ează-ţi că ele sunt cufundate într-o flacără
reală sau într-o lum ină de laser strălucitoare. Vizualizează, în tim p ce vibrezi în re­
zonanţă cu numele lui Dumnezeu, că pentagram a se află în flăcări.
I. La început, vizualizează Fiecare arhanghel c a p e o coloană sau ca pe o piramidă
din lum ină albă strălucitoare.
J. L a punctul L5 vizualizează arzând toate pentagramele din jurul tău şi din tine.
K. La punctul 16 vizualizează hexagram a - steaua cu şase colţuri - pe coloana u
vertebrală. Punctul su p erio rşî inferiorul stelei sunt creştetul capului şi tălpile tale.
L Ducă se obţine un sentiment de puritate inconfundabilă, atunci m etoda a avut
succes.

R ealizarea zilnic, tim p de şase luni, a acestui ritual m ic al pentagram ei schimbă


radical viaţa persoanei respective, deoarece deschide prufunzi mi le imense şi ascunse
ale .spiritului. Execuţia acestui ritual durează mai puţin de cinci minute. A utonă
poate confirm a prin propria sa experienţă.
ANEXA VI
Ordinea imuabilă a caselor astrologice şi aspectele majore

* conjuncţie

* trigon ^

*cuadisîuifi 1 1

* sextil
ANEXA V n

Principalele semnificaţii ale caselor astrologice

Casa L Senin analogic: Berbec; guvemalor analogic: Marte.


Prezintă caracterul. comportamentul, aspectul fizic; imaginea despre sine însuţi.
Temperamental şienetgia vitala potenţială
Casa LL Senul analogic: 'la u r guvernator analogic: Venus.
Prezintă starea materială, câştigurile sau pierderile ca urmare a eforturilor per­
sonale, bunurile imobiliare. Talentele, inspiraţia artistica, resursele mlcrioarc.
Casa m . Semn analogic: Gemeni; guvernator analogic: Mercur.
Prezintă atitudinea faţade anturaj: fraţi, veri, vecini; prieteni din copilărie. Micile
călit orii (în ţara); studii primare, inclusiv liceul. Euncţia de relaţie: scrisul, lecturile,
oratoria, comciţul. Inteligenţa, mi mea. Capacitatea dc abstractizare.
Casa IV. Semn analogie: Cancer, guvernator analogic: Luna.
Prezintă mania, locul dc origine: căminul părintesc, o raşu l,ţarc Sentimentul ma­
tern, confortul, protecţia. D â indicaţii asupra sfârşitului vieţii. Fidelitatea
Casa V. Semn analogic: Ijeti; guvernator analogic: Soarele.
Prezintă distracţiile: iubirile cxtraconjugale, cadourile, jocurile, inclusiv cele de
noroc, norocul. Educaţia pmprie şi talentul pedagogic. Cupaciliitca dc creaţie, atât
fizică - copiii (în special primul; al doilea în casa VII, iar următorii în celelalte case,
din două în două) - căi şi artistică, tehnică ctc.
Casa VI. Semn analogic: Fecioară; guvernator analogic: Mercur.
Prezintă starea dc sănătate Fizică, igiena, dicta. Munca în serviciul altora, secre­
tariatul, servitorii, animalele domestice; duşmanii cunoscuţi. Capacitatea dc ordon­
are a lucrurilor vieţii.
Casa VIL Semn analogic: Balanţă; guvem alor amilugic: Venus.
Prezintă relaţia “ eu şi celălalt” (din faţa mea): câsâlnria, parteiicriAflll dc afaceri;
cariera artistică (teatrul, mai ales). Capacitatea Jc a păstra o măsură în ţoale.
Casa VIII. Senul analogic: Scorpion; guvemalor analogic: Pluton.
Prezintă relaţia cu «lumea de dincolo»: moartea, extazul; vbul, ini ţie rea, durve<F
erea, comunicarea cu alte lumi. Şi corolarele Ion moştenirile, relaţiile sexuale,
gelozia,ocupaţii secrete; subconştientul şi inconştientul colectiv,itîdruniătorol spin*
luai, puterile spirituale. Capacitatea de a Iransccndc realitatea fizică
Casa IX. Semn analogic: Săgetător; guvernator analogic: Jupiler.
268
Călătorii îndepărtate: turistice (în străinătate) şi spirituale: studii superioare,
filosolte, religie. Mediul social, funcţii oficiale, funcţionari de stal, preoţi, uniformi
Capacitatea dc integrare «icialâ.
Ciîsu X. Semil analogie: Capricorn; guvernator analogic; Saturn.
R eprezinţi viaţa în uium familiei; serviciul, cariera* ierarhia socială, ţelul.
Perseverent îl
Casa XL Semn analogic: Vărcâlor; guvernator analogic: Sulum.
Reprezintă prietenii ţi relaţiile. Mijloace dc comunicare modeme şi mtemaţion-
ale. Altruism, umor, intuiţie. Tolerantă.
Casa XIL Semn analogic: Peşti; guvernator analogic: Jupiter.
Reprezintă infernul rudiacului: închisuri, ion uri, spitale, exil, singurătate,
si n ucitiere, ho Ii cronice, boli psihi ce, v ici i *droguri, inconş ticni dizarmonic, duşmani
ascunşi, informaţii „secrete. Capacitatea de a*ndura

269
ANEXA V ffl

Corcspondeţa Rhunelor cu Literele alfabetului

a le! 0 (§
» B F B
« 0 « g)
° 8 * E
E 0 • 0
F (p j T (J)

<* g U E
« (N) v E » B
l lD *“ @ w IB
j CD «• @ X g )@ (KS)

k @
i. (E * 0 » ffl
m (B ™ E
N 5) «> SI
270
ANEXA DC
Culorile In divinaţia şi magia rhunclor
VERDE : vindecate, prosperitate, fericire, fcrtiliiiUe
MAKON ■protecţia obiectelor fizice, magie pentru animale
G A LBEN : comunicaţii, legalitate, atmetie
PORTOCALIU: a tra g e , Fericire,
ROŞU : dragoste (sexualitate), protecţie, curaj, stare de sănătate (vitalitate)
ALBASTRU : vindecare, pace
PURPURIU : putere, prosperitate, vindecare
ALB : proiecţie, puritate, adevăr
N E G R U : absorbţia şi distragerea negaţi viifiţii

271
ANEXA X
Cele patru puncte cardinale în divinaţie şi magic
NOKD : Pământ; putere. câştig material, muncă, prosperitate, stabilitate ţi fer­
tilitate. Culori asociate: verde şi marun.
EST : Aer; ininlea, munca intuitivă şi psihică, toate felurile de comunicate şi
legalitate. Culoaie asociată; galben.
SUD : Foc; purificare, luptă, sexualitate, magie, vindecare. Culoare asociată:
roşu.
V E S T : Apă; emoţii, probleme în iubire; muncă intuitivă, vise, fericire. Culoare
asociată: albastru.
ANEXA XI
Zilele sUplAnifirui în divinaţie ţi magic

ZI D iv in ita te A el ivi Iu le 1 *
Diunîmcfl Bal dur Vindecare* fumilfis 1
L in i Freyn Divinaţie, diugoslc
Mtuţt Tir Proiecţie, viclene
Mierutm Odin Vindecare, cunoaştere
Joi Thnr Prosper Inie, bunuslurc
Vineri Frigga Dragoste, fertilitate ,
Sumbfliu Nomele Soroltl, destin, noroc

273
ANEXA XH
LUNA în divinaţie şi magic

Luna nouă. Se foloseşte în ţoale operaţiile care implică un început, inclusiv pentru
începerea lucrărilor magice.
Primul pătrar. Se foloseşte pentru ţoale operaţiunile de creştere* cum sunt cele
legate de dragoste* prosperitate, noroc şi vindecare (care trebuie să fie de tip MEN-
DING, cum sunt cele chirurgicale sau ortopedice: fracturi etc.)
Luna plină. Se foloseşte în fazele de încheiere şi desăvârşire a lucrărilor, inclusiv
a celor magice.
Ultimul pătrar. Se foloseşte pentru toate operaţiile ce implică protecţie* în­
depărtări, dezintegrări (de relaţii), precum şi toate operaţiile de vindecare prin ex­
tirpare (viruşi, tumori ele.)

Note.
L - Ca şi în cazul altor informaţii suplimentare din anexe, acestea sunt doar ori­
entative. Când operaţia magică este urgentă, nu sc aşteaptă fazele optime corespun­
zătoare; dar se poate respecta ziua optimă (v. Anexa XI).
2. - Influenţa Lunii pline şi a Lunii noi se extinde trei zile înainte şi trei zile după
momentul astronomic.

274
ANEXA X m

Proprietăţile pom ilor legate de opera magica

ARŢAR : dragoste
C E D R U : prosperitate
FR A SIN : protecţie
IEN UPĂ R: protecţie
MAR : dragoste* fertilitate
MESTEACĂN : protecţie* fertilitate, noi începuturi
NUC : vindecare, protecţie
PIN : vindecare, prosperitate, fertilitate
PLOP (tremurător); protecţie
SALCIE (r&rhită): vindecateTprotecţie, dragoste
SCORUS : proiecţie
SOC : vindecare, protecţie, prosperitate
ST E JA R : vindecare, prosperitate
T IS A : protecţie
U L M : protecţie
ANEXA XIV

Ritualul magic dc activare a Rhunclor

Pentru început trebuie sa se găsească un loc liniştii, cu o masă sau o suprafaţă


plană, unde operatorul să poală sta fără a fi deranjat. Pe suprafaţa dc lucra se pun
toate cele necesare ritualului, variind în funcţie de preferinţele personale, dar se re­
comandă totuşi să se ţină scama dc lista ie urmează:
- tulrsmancle, sau Rhunele în alb, aduse la forma finală, excepiânt gravura sim ­
bolurilor rh unice;
- instruiilentul dc gravare (briceag, cuîicf. folosit doar pentru aceste operaţii;
- pigmentul pentru colorarea Rlumelur,
- un materia] textil natural (negru sau altă culoare potrivită; v. Anexa IX), suficient
de mure pentru a puica înveli talismanul;
- o şuviţă de piele naturală, suficient dc lungă pentru a înfăşură talisrnanul dc
nouă ori;
- o lumânare;
- beţisoare parfumate;
- sare;
- apă.
Faţa dc masă pmpriti-zisă (pentru a strânge resturile de material rezultate din
gravare) trebuie să aibă şi ca o culoare potrivită-
Scopul acestui ritual este de a ajuta mentalul să ajungă într-o stare «inductivă,
spic actul magic cc se va efectua.
Când toate obiectele considerate necesare suni adunute la îndemână pe masă, se
aprinde lumânarea, iar mintea sc linişteşte IreplaL Operatorul se va concentra la
schimbările pe care le vn aduce cu sine talismanul cc va iî creat, ori la răspunsurile
ce vor fi date de Rhunc în actul divinaţiei. Sc vor mentaliza schimbările produse
asupra vieţii, cu alte cuvinte - mersul pe Calea Corectă, în echilibre cu mediul în­
conjurător, în iubire şi fericire*
Dacă se confecţionează un talisman pentru altcineva, uj>eralontl sc va concentra
asupra acestei perxoanc. Şi esie birie ca şi persoana respectivă să sc gândească la
această operaţie, fie fiind informată asupra momentului ritualului, lie fiind de faţă;
pentru un astfel de eveniment, niciun efort nu este prea mure!
276
Dacă sc confecţionează Khuna ca laJisman pentru o anumită persoana, alunei
primit dală sc va grava numele acestei persoane sau uti simbol care să-l ic prezinte
(eventual chiar prin caractere Hi unice).
Se trece la gravarea Rhunelor. Acţiunea dc gravare a unei ciume nvt se întrerupe,
.se continuu până lu capăt şi apoi se trece Ia următoarea: flecare Rhună sc încarcă
separat, printr-o concentrare specifică. Operaţia este identică atât pentru Rhunele
divinalorîi, cat şi pentru cele folosite ca tulisniane.
încărcarea implică o concentrare intensă şi o vizualizare. Pe tot i impui gravării
se pronunţă - sau chiar se incanlează! - numele R hunei. Operatorul trebuie să vizual­
izeze şi să sim tă energia ce emerge din braţul său, prin mână şi prin cuţit, iniplan-
tăndu-sc în piesa gravată.
După gravare, se aplică culoarea. Unii operatori. mai ales la cele 25 de piese
folosite în divinaţie, Iac gravarea şi colorarea înainte tie încărcare, pc care o efec­
tuează dintr-o dată asupra tuturor pieselor.
Pe timpul colorării, operatorul se va concentra asupra capacităţii culori i dc a lega
numele Rliunei dc scopul pentru care a fost creată. Lixislă şi o incantaţie specifici
acestei operaţii:

Gdin şi Freya. priviţi această gravură cu bunăvoinţă;


I Acaţi culoarea şi simbolurile să o întărească
Şi lăsaţi acest lalisman (această Rliună dc divinaţie) să aducă reuşită pentru...
(numele persoanei)!

în continuare, după colorarea Rhunei (şî, implicit, eneigizarea ci), piesele se în­
velesc cu grijă în materialul textil şi se înfăşoară de nouă ori cu şuviţa de piele.
“Nouă" este numărul mistic cel mai puternic pentru cei care uliii zează Rhunele,
simbolzând puterea Numelor - forţele destinului. Motivul acestei înveliri c*ie cel de
a oferi pieselor un spaţi u magic în care să sc retragă în incubaţie pentru a-şi dezvolta
energia în loialitate. Operatorul se va concentra iisupra pieselor astfel învelite şi va
vizualiza creşterea puterii lor. Se lasă pacheţelul în mijlocul mesei şi sc va înconjura
de nouă ori, timp în care se spune cu voce Tare scopul pentru care nu fost confecţion­
ate. Aceasta este o etapă foarte import aniă în n lega intenţia operatorului dc obiectul
confecţionai.
După încheierea acestei etape, sc <lesface încet învcliionreu. liste momentul
«naşterii», al ieşirii la iveală a energiilor invocate.
în conlinuare, licoare piesă sc apropie, pc rând, de buze, în mâinile ţinute căuş,
ş» sc suflă lung şi puternic asupra lor, vizualizând cum forţa vitala o operatorului
intră în obiect şi îl însufleţeşte în scopul dc a-si efectua lucrarea sa magică.
Folosind degetul arătător al mâinii drepte, se atinge piesa de trei ori. Se poale
folosi şi o baghetă de lipul celor menţionate în "Autocontrol pentru avansaţi şi nu
numai...*' în accsi timp, unii operatorii fac să sune dc trei ori un clopoţel. Acest gest

277
sic rolul de a «atrage atenţia)» spiritului piesei Rhunice pentru u-şl începe lucrarea
sa magică.
Apoi se trece piesa de trei ori prin flacăra unei lumânări, purificând-o şi infuzând*
o cu puterea Focului; se stropeşte de trei ori cu apă, purificând-o şi infuzând-o cu
puterea Apei; se trece de trei ori prin fumul beţişoaietor. purificând-o şi infuzând-o
cu puterea Aerului; se presară cu puţină sare, purificând-o şi infuzând-o cu puterea
Pământului. Dc fiecare dală se invocă puterea elementului respectiv: 'T e purific şi
te încarc cu puterea... (elementului), în scopul pentru care ai fost gândit şi creat.”
în final, Stând în pi doare în faţa pieselor astfel purificate, cu braţele ridicate lateral
la înălţimea umerilor, se invocă Odin şi Freya pentru a le activa. Aceştia vor lăsa să
intre în fiecare piesă energia necesară scopului pentru care au fost create.
Piesele astfel enctgizaie se introduc în săculeţul lor şi se folosesc In actul de
divinaţie numai de către persoana pentru caic au fost create.

278
ERATĂ

Pagina 60, r&ndunlc 5*1() (cap Labei I) se va cili:

Pagina 60, r. l | ik jos (labe Iul 3>:


coloana 3; In loc tic Mame se va citi: O dei 1
colojiu 6: în loc de Fiica se va cili: Odei 2
coloana 9: In loc de Fiice se va citi: O dei 3
coloana 12: In loc de Fiice s: va citi: Cadet 4

Pagina 60, r. 1-4 de jos, cot, 3 (tabelul 4| se va cili:


Cadet 3

Pagina 61, f. 2-7, col, 4-fi <Labei ui I) se va cili:


Cadet Manor
3 4 2

• • + *

■* + • *

Pagina 61, r. 9-14 (tabelul 2) se va cili:


I 2
•* 4 »

t
Pagina 62. figura de la sflrţil Uc subcapitol (Harta gcoinanncd):

1. la: fn toc dc: se va citi (figura):

Casa (VI): X :

IA reaua] Y (Artanal XVII


IvaloartaJ *20 Ivaloarea! >12
(Jupiter| 4* |Vciun] $
ISâgcUtorJj?* iCrtlt^lll]

Casa (IX):

1Areaiul IX |A reaua | XIX


[va!oarea| >10 hdluaital +14
IMancl 0* |Scufe) O
IBcrhccl "f-1 ILcu] </l

Casa central*: ; ;

(AiCdiial XIV |Areaua) XII


(Saturn] \ IJupiter] 4»
[Capricorn | ţg (Peşti]

2. textului dc sub Haru gcoanunucJ t sc va pune mulul: Legendă:

Munor 2; * ; v

Casele 1-XII: +142 + 162


-107 - K7
♦ 3? + 75
- 40 - 4Q
- .5 + 35

OhM:r*.itie:
L d l 'J p iij 6<*. unde se rc|Kia ri|i. Harta Gcinuaulicâ. >< sor face
acelea)) niudilicArj.
Pagina 66, figura înmuiata Calea pune iul ui:

1. la: în loc de: se va cili (figura):

linia 2, caseta 3:

linia 3, caseta 2:

linia 4. caseta 1:

Pagina 129:
r. l£ jos; dreapta stingă

2
Pagina SG, Ane sa XVf, obolul Coiwpondenjc se va completa după
cum umvdsd:

creativ rcccpliv Utztim blând pericol adcrciil imobil vesel

S-ar putea să vă placă și