Sunteți pe pagina 1din 10

~~

:."

,;) - (/'J<
~
tJ')

o
~
t.:)
-l

0 0)
c

)<
~
C

3:

0 C

0 c, 0
~ ~ ~

t:J)
(/'J

(-4rnUJ

==

E
(/'J.
~

CJ

c
~~

.....

ESOTERISMUIJ, . GNOSTIC .AL


.
.

SAPTAMANII
SFINTE

fiGEfiC
ASOCIATIA GNOSTICA. DE STUDn ANTROPOLOGICE ~I CULTURALE

CRISTOSUL COSMIC SI SAP'rAMANA SFANTA.


conferinta dictata de Maestrul Samael Aun Weor In Mexic, D.F., In anul 1977.

''Nu existti indoialti ssuprs faptuluJ cti , in Aurora orlcdred crestll. PURUSHA sJ nostru {care este Btitriinul ZUeJor, Fiint Fiintei} se dedubleazti, preschlmbtindu-se, din scest motiv,in Tattil . amti. De M esemeuee uu existti indoialti ssuprs faptuluJ cti perecliee origlnarti, Osiris ~i Isis, prin intermeellul unuJ act supremsexual, in Forja Aprinsti 'aluJ Vulcan, dau' nastere celui de-al treUea,aellcti, FobatuluJ, FoculuJ, Jar eceste la riindul stiu face fecundti Materia Haoticti peutru a se ivi viata~'Dar stti scris cti Fobat-ul. Flacua ce emanti din Osiris ~i Isis, se dedubleazti la riindul stiu in eel $APTE RADICAL/, in eel $APTE FRATI IGNICI care se sOti intiuntrul nostru Insusi, eicl ~i scum. Unul este Fizicul, altuJ este VitaluJ; ul treiiee Princlplile Ignice ale AstraluluJ, al petrulea cele ale MentaluJuJ, al cincllea cele ale CauzaluluJ, al sssele BuddbJ-ul ~i al septelee Atman-ul, InefabUuJ."
.
I
'l

inainte de toate. este necesar sa lntelegem profund ceea ce este realmente Cristosul Cosmic. Este urgent sa sttm, in numele adevarulut, ca Cristosul nu este ceva pur st stmplu istoric. Lumea este obisnutta sa se gandeasca la Cristos ca la un personaj istoric care a exlstat acum 0 mie noua sute saptezecl st .sapte de ~ Asemenea concept se dovedeste grestt, intrucat Cristosul nu apartme tlmpulul, .Cristosul este A-TEM-PO-RAL;Cristosul se desfasoara clipa de cllpa, moment de moment; Cristosul, in sine lnsusl, este FOCUL SACRU. FOCUL COSMIC UNIVERSAL. Daca nol aprindem un chlbrtt, iese la tveala focul. Oamenil de ~tiinta vor spune ca "iocul este rezultetul combustiei", dar aceasta este fals: focul care lese la tveala din chibrit este conttnut in chibrlt, doar ca prtn frecare il ellberam din inchisoarea lul ~i atunci apare. Am putea spune ca: "Focul in sine insust. nu este rezultetul

combustiei. ct mal degrabii. combustia este rezultatul

Iocului".

SAMAEL AUN WEOR


"Cei ;;;apte Radicsli ai Focului
$1 Sigi}jul Ermctic",
I

Se cuvlne sa lntelegeti scumpii mei fratt, ca pe noi ceea ce ne Intereseaza eel mal mult este FOCUL FOCULUI. FLACARA FLACARII SEMNATURA ASTRALA A FOCULUt Mana care mlsca chibrititul pentru a aparea flacara, are Foe, vtata; altfel, nu s-ar putea rnlsca. Dupa ce chibritul se stlnge, flacara continua sa exlste in a Patra Vertlcala. Oamenii de ~tiinta nu stlu ce anume este Focul; il utllizeaza, dar nu-l cunosc. Nu stlu nici ce este Electricitatea: 0 Iolosesc, dar nu 0 cunosc. De asemenea. dragli mei Irati. se cuvine ca voi sa lntelegett ceea ce este Focul. inainte ca Aurora Creatlel sa vibreze Intens, Focul sl-a Iacut aparttia. Amtntttl-va dragtl mei Iratl. ca extsta dol de UNU. Prlrnul UNU este AEWHIM; al doilea UNU este EWHIM: Prtmul UNU este NEMANIFESTATUL. INCOGNOSCIBILUL. Divinltatea care nu se poate

pieta. niei simboliza. nici daltul. AI doilea UNU

lzvoraste din prunul


I

UNU st este DEMlURGUL ARHITECT AL UNlVERSULUI: Focul. Vreau sa lntelegetl ca UI1ul este focul ce arde in bucatarte sau pe Altar. sl altul este Focul Sptrttulul ca AELOHIM sau ca EWHIM. Elohlrn este asadar, DEMIURGUL. ARMATA VOCII. MARELE CUVANT. Fiecare din Constructorii Unlversulut sunt FLACARI VII.,

~~-----------------------.----------------~ '~------------------------------------------------~/ 3

-.

"

FOC VIU (sta scris ca "Dumnezeu este un Foe Mistuttor'[. Focul este Crtstosul, Cristosul Cosmic. Elohirn, in sine insust. a izvorat din Aelohlm: Elohlm. in sine lnsusl, se dedubleaza pentru a inltia marufestarea cosmtca in interiorul lul DOl. in SOTIA lul, in MAMA DIVINA.. iar cand UNU-L "se dedubleaza in DOl. se Iveste TREI-UL care este FOCUL. Creaturile Fcculul fac fecund Haosul pentru a se ivi via (a. lntotdeauna cand UNU-L se dedubleaza in 001. al TRElLEA apare: FOCUL. Focul face fecunde Apele Existentet st atunci HAOSUL se preschlmba in ANDROGlNUL OlVIN. Astfel deci, se . cuvine sa intelegem ca Armata Vocll, Armata , Cuvantulut, este FOC. ~i ca aceI FOC iNSUFLETlT. acel FOC VIU ~I FILOSOFAL care face Iecunda Materia Haotica, este Cristosul Cosrnicl, Logosul, Marele Cuvant. Oar pentru ca Logosul sa apara, ;c pentru ca sa vlna la rnanlfestare, UNU-L trebuie sa se dedubleze in 001. adtca, Tatal se dedubleaza in Mama. ~I din uniunea ceIor Doi 0rm;i se naste aI Trellea: FOCUL. Acel Foe este Logosul. Crlstosul, care face postblla existenta Unrversulul in Aurora orlcarel Creatn,.. AstfeI. dragil mei Irati. se cuvine sa intelegem mal btne. ceea ce ,este Cristosul. Sa nu ne multurntrn cu a ne aminti chesuunea pur ~i strnplu Istorlca. lntrucat CHRESTOS-UL este 0 realltate clip a de clipa: moment de moment. secunda de secunda. EI este CREAJDRUL; Foeul are puterea de a crea atomii ~l de a-I -dezintegra; puterea pentru a manul Fortele Cosmice UniversaIe etc. Foeul are puterea pentru a uni tott atomli sl a crea Uruversurt, cat I ,'~I puterea pentru a dezintegra Universuri (lumea este un bulgare de 'I Foe care se aprinde ~i se stlnge conform Iegtlor). Asadar Cristosul este Focul. De aceea pe cruce yeti vedea ceJe patru litere: "INRI". ce inseamna: "IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM" (Foeul reinnoteste neincetat Natura). Acum cred ca dvs. int-elegeti de ce pe nol ne Intereseaza , SEMNATURA ASTRALA A FOCULUI. FLACARA FLACARiI. OCULTUL. ., aspectul ezoteric aI Foculul. Jar Focul in realitate este crtstlc, are putere pentru a transforma tot ceea ce este. tot ceea ce a fost ~i tot ,,:ceea ce va fi. INRI este ceea ce ne mtereseaza, tara INRI nu este , posfbll ca nol sa ne Ccrlstlflcam. Va spuneam ascara ca Cristosul Intlm, Crlstosul Cosmic. trebuie s~ Iaca Trei Past de sus in JOs. de-a IunguJ celor ~APTE REGIUNI Unlversulur. De aseruenea va spuneam aseara. ca Crlstosul trebuie sa Iaca Trei Past de jos in sus (iata mtsterul celor TREI PA~I ~i al celor ~APTE PA~I at Masone ei. Pacat ca fratit masoru au uitat aceasta, in orice C"l:" Chre ..os- I. Logosul, 'raluceste la Zerutul Mi~zului Noptii Spirituale. Cat ~i la ASFINTIT sua RASARiT. st fiecare din
(

ate

acesle trei pozltil este respectata in cele ~APTE REGIUNI. Misticul care se ghideaza dupa STEAUA DE LA MIEZUL NOPTll. dupa SOARELE SPIRITUAL. stle ceea ce lnseamna acei Trei Past prin cele Sapte Regtunl. Sa ne gandtrn de asemenea la SOARE. sa ne gandtm Ia TRAsNET st la FOC... lata cei TREI LUMINAJDRI (cele trei aspecte ale Logosului, in cele Sapte Regturul, Cand UNU-L se dedubleaza in 001. se Iveste aI TREiLEA. Ian acesta este FOC ce creeaza st creeaza din nou. Acest aI Treilea poate crea cu Puterea Cuvantulul, a CUVANrULUI SOLAR a CUVANTULUI MAGIC. prin CUVANrUL SOARELUI CENTRAL. Asa creeaza Logosul! Prin intermediul Foculul nol neputem cristlfica. Inutll s-ar fl nascut Crlstos in Betleem, daca nuse naste deopotrtva in inima noaslnl. Inutil ar fl fost crucificat i~i ar fi murit ~i relnvlat pe Paruantul Sfant, daca nu se naste deopotrtva in not, ~1 nu moare ~i nu invie ... Avem nevoie sa-I lncarnam pe Chrcstos-ul Cosmic.pe SPIRITUL FOCULUI. sa-I facern carne in nol. Cat limp nu am facut-o. vom fi mortl pentru lucrurile legate de Spirit. cacl EI este Vlata, este Logosul, este Marele Cuvant: HERU-PA-KROAT... El este VISHNU... Cuvantul "Vishnu" va spuneam aseara Vine dintr-o radaclna care este HVISH", care insearnna: "a patrunde": EI patrunde in tot ceea ce este, a fost st va fl. Avem nevoie sa patrunda in n01 pentru ca sa ne transforme in mod radical. Doar prin intermediul Foculut vom izbuti noi sa ANIHII..At\1EGOUL. Cine pretlnde sa anihileze Egoul doar cu Intelectul, merge pe drumul gresellt. Evident avem nevole sa ne Auto-Cunoastem. daca vrern sa ne Crlstlflcam, Iar daca vrem sa ne Auto-Cunoastem pentru a dobandi Crtstiflcarea. avem nevole sa ne Auto-Observam, sa ne vedem pe noi inslne. sa ne observant pe noi instne. Doar pe acest drum va fi poslbil sa ajungern intr-o zi la dezintegrarea EgouIui. Egoul este suma totala a tuturor defectelor noastre: marue, lacomie. desfrau, Invtdie. orgollu, lene. gunnandism etc. etc. etc. Chiar daca am avea 0 mle de limbi pentru a vorbi st cerul gurtl din otel, nu am reust sa enurnerarn toate defectele noastre in intregtme ... Spuneam ca trebule sa ne auto-observam. pentru a ne auto-cunoaste, lntrucat daca ne observarn pe nol inslne. von deseoperi defeetele noastre psihologlce I?i vom putea lucra asupra lor. Cand cmeva admite ca are 0 psthologle, incepe sa se observe ~i acesta il transforrna de fapt intr-o creatura dlferrta. Eu vreau sa intelegetl in aceasta seara. dragu mei fratl gnosuct, necesltatea de a Invata sa va observati pe voi tnsrva, de a va vedea pe vol lnslva. Oar trebuie sa stll sa observi. Hindea una este OBSERVAREA MECl\NlCA st alta este OBSERVAREA CON~TIENTA.

Cineva care ar cunoaste penlru prima oara Invataturile noastre, ar spune: "Dsr ce cii$tJg cu faptul de a m;! observe? Acessts este

pltctisttort

Am viizut ca am

mente.

am

vaeut

ca am gelozle. !jl ce?"

"

. Deslgur ca asa este observarea mecarucaj Noi av~m nevole sx . OBSERVAM OBSERVATUL. Repet avem nevote SA OBSERVAM OBSERVATULl lar aceasta deja este 0 observare constienta a noastra Inslne. .' Observarea mecaruca de sine insust. nu ne va conduce niciodata la nlrnlc: este absurda, Inconstienta, stertla. Avem nevoie de autoobservarea constlenta de sine lnsust. Doar asa, cu adevarat, ne vom putea auto-cunoaste penlru a lucra asupra defectelor noastre. ; Ca stmtim rnanie la un moment dat? Sa observant observatull (scena de marue), Nu conteaza ca 0 facem mal tarztu, dar sa 0 :facem. Si, cand observam observatul. ceea ce am vazut in not, vom stl in mod real daca a fost marne sau nu a fost, lntrucat s-ar fi .. putut provoca vreo cadere nervoasa pe care 0 luam drept rnante ... "Ca deodata am fost coplesltt de gelozie? Pat sa observam observatul! 'Ce a fost ceea ce am observat? Poate ca sotla era cu alt tip I lar daca este fernete, poate ca J-a vazut pe sotul el cu aim femete ~i a slmttt gelozie! in orice caz, cu multa serunatate ~I in profunda medttatie. sa observant observatul, pentru a stt daca intr-adevar a existat sau nu a existat gelozta. ; Cand observam observatul, 0 vorn face prin intermedtul MEDITATIEI. ~l aI AUTO-REFLECTIEI EVIDENTE A FIINTEI. Astfel, acea observare devine constienta. Cand cineva devine constlent de cutare sau cutare defect de tip pslhologtc. poate sa lucreze asupra IUI cu Focul, Aceia va trebui sa se concentreze asupra lut Stella-Marts (Tonantzin. Rhea. Ctbeles, Marah etc.]: Ea este 0 parte a propriei noastre Fllnte, dar derivata. Ea este Sarpele Igruc al Putertlor . 'noastre Magtce, COBRA SAcRA (FOCUL ARZA.TOR);ea. cu Puterile sale lnflacarate. va putea dezintegra defectul psthologtc, agrcgatul psthic pe care not l-am Auto-Observat in mod consttent, ~i este evident. ca la randul el Esenta sau FOCUL iMBUTELIAT in agregatul pslhlc pe care-I dezlntegrarn. va straluct, va fi eliberat. iar e masura ce vom dezlntegra agregatele, procentajele de Esenta, . care este FOC CRiSTIC. se vor multlpllca: ~i lntr-o zl, Foeul va ,;'straluei inauntrul nostru insust, aiel ~1 aeum. . I :Avem nevole ca Focul sa arda in noj: doar INRI (nume sacru pus i . pe: crucea Martlrtulul de pe Calvarl, poate ani hila agregatele psihice. ! !Acela care pretlnd sa deztntegreze toate acele agregate tara a tine ; : cont de Foe, merg pe drumul grestt, st nu doar ca merg rau, ct-l : . ratacesc 1?i pe ceilalti.

Se spune ca Chrestos-ul s-a nascut in catunul Betleem acum 0 mie noua sute saptezecl ~i sapte de ani. ceea ce este falsl lntrucat catunul Betleem nu exista in acea epoca. Betleem, am spus-o deja. are 0 nldacina caldecana: "BEL". iar "Bel" este Focul, TURNUL DE FOC din Caldcca. in corpul nostru, Turnul este capul 1?i gatul, intrucat restul corpului este Templul, iar Turnul, capul l1i gatul. Cine a izbutit sa Inalte Foeul in el lnsust, cine il poate ridica pana la cap. pana la creler, pana la capat, de fapt se va putea preschimba in CORIjUL lui CHRESTOS. care este Foe. Spiritul Focului. I !?i Spiritul Foculut, acel Spirit Initial. este cel care ne va putea cristillca integral. Focul. FOHAT~UL. arzand inauntrul nostru, .ne va transforma in mod radical. Odata ce Focul va arde in nol, vom 6. schlrnbati in intregtme. vom fi transformatl in creaturt cornplet diferite. vom fi transformatl in fllnte dlstincte, iar atunci ne vo bucura de Ilurninarea Deplina st de Puterile Cosmice. Astfel ca odata intelese aceastea, scurnpu mei fratt, .trebule sa lucram cu Focul, "Celui cc sue. cuvtintulIt dii putere; tumeni nu l-e

pronuntet:
incemat". ..

rumeni nu-l

va pronunta.

ct.

ntunut

aceJa care jJ

are

'

Iii

'

Cristosul. Spiritul Foculul, nu este un personaj pur 1?i slmplu istoric; este ARMATA CUVANTULUI. este 0 forta care se afla dincolo de Personalitate. de Ego I?i de Individualitate. Este' 0 forta, ca electricitatea. ca magnetlsmul. 0 putere, un Mare Agent Cosmic Universal; este Forta Electrica ce poate da nastere la noi marufestan. Acel Foe Cosmic. intra in ornul care este pregatlt cum se cuvtne, in omul care are Tumul (acela din Betieem) arzand. Cand Cristosul se incarneaza intr-un om. acesta. se transforma in mod radical. EI este COPILUL-ZEU care trebuie sa se nasca in Ilece creatura. Asa cum EI s-a nascut in Unlvers acum milioane de ani. pentru a organlza in lntreglrne acest Sistem Solar. tot asa trebuie sa se nasca in fiecare dintre noi. El se naste in STAULUL DIN BETLEEM. adtca, prtntre ANlMALELE DORlNTEI. printre agregatele pslhologlce pe care trebuie sa le anlhlleze, intrucat doar Focul poate anlhila asemenea agregate: astfel, Foeul apare acolo unde se afla ace Ie agregate pentru a le dtstruge, pentru a Ie transforma in praf cosmic I?i a elibera Sufletul, Esenta. Cumar putea El sa elibereze Sulletul, daca nu ar iIltr? sau patrunde profund in organlsmul uman?... . I in Orient. Cristos este VISHNU.' st repet: radaclna "Vlsh" inscamna: "A Pi\TRUNDr~". Focul, Crislosul. Logosul, poatc pah'UJl(!e ln lIlOU proluud in organlsiuul U1l1a1lpcutru ' a arde dcseurllc pc

care Ie avem inauntru. Dar avem nevoie sa lubim Focul, sa adoram ':FocuJ. sa inclunam un cult Flacarii. f 'A sosit ceasul de a lntelege ca doar "Fohat-ul ne poate .transforma in mod radical. Cristos inauntrul nostru actloneaza anlhiland radaclrule raulul. INRI anlhlland agregatele pslhlce este 'Com, dabtl, Ie reduce la cenusa, u Dar avern nevote sa Iucrarn cu

(; F(hil~De aceea, in muncUe n~astre de Concentrare.

yom Invoca

pe Sarpele Igntc al Puterilor Noastre Magtce, pentru ca doar cu Foeul putern anihila toate Elementele Psihice Indezlrablle pe care le purtarn in interiorul nostru. Fri~ul Lunar niCiodata. nu va putea anihUa agregatele pslhlce: ravem nevoie de Puterile Inflacarate ale Logosulul, avem nevoie de f~IN~ pentru a ne trans forma. f: Da, scumpu me! Irati. care in aceasta seara suntett reuniti aiel cu 'mine: tntelegett ca ne aflarn in Saptarnana Sfanta, Iar Saptamana iSfanta are sapte zile, iin vremurtle de demult totul se calauzea dupa Calendarul Solar: Luna. Mercur. Venus. Scare, Marte. Jupiter ~! Saturn. ZUele erau: tUni. Miercuri. Vineri. Duminlca, Marti. Joi ~l Sambata: ... (?)... Din 'nefericire. acel calendar a fost alterat de oarnenl fanaticl medtevali, tr Saptamana Sfanta este profund sernnificatlva. ...(?)... Amtntitr-va de eel ::;;APTE~I eel TREI PA::;;Iai Masoneriei. Crlstosul trebuie sa arda, mal inalnte de toate in corpul nostru urnan, mal tarzlu 'Flacara trebuie sa se depoztteze in adancul Sufletului st in cele din urma in adancul Splritulul. Acesti TREI PA!;)! de-a Iungul \ celor ::;;APTESFERE. sunt profund sernnificativi. in mod evident acesti TREI PA!;)I. de baza. fund amental l, se afla contmutt in cele ::;;APTE ,SFERE ale Lumii ~I ale Universului. ' Indlscutabil, Saptamana Sfanta are radactru ezoterice foarte adanci, pentru ca Inltlatul trebuie sa lucreze asupra Fortelor Lunare '?~i asupra Fortelor IUI Mercur, ~i cu Fortele lui Venus ~I ale I Soarelul, ~i ale Iul Marte. ale lui Jupiter ~i ale lul Saturn. Drama Cosmica se desfasoara in Sapte Reglunl st in acord cu cele Sapte Planete ale Sisternulul Solar. .'\ Flacara trebuie sa apara in Corpul Fiztc, trebuie sa avanseze in Corpul Vital. trebule sa-sl urmeze drumul pe Cararea Astrala, .trebute sa-st continue calatorta prm Lumea Mlntn. trebuie sa ajunga iIa[Sfera lUI Venus (in Lumea Cauzala], trebuie sa continue sau sa-si 'urmeze calatorta sa prtn Lumea Buddhlca sau Intultlonala. Iar in cele din urma, in a Saptea Zi, va fi ajuns la Lumea lul Alman. la Lumea Splrltulul. atuncl Maestrul va primi Botezul Foculut, care-I ta transforrna rad ical. in mod e rjr ent, toata Drama Cosmica (asa cum este scrisa in cele patru Ev:>ng clli], va trebui sa fie iW inauntrul nostru msust,

alci ~i acurn. Aceasta nu este ceva pur st stmplu Istorlc, este ceva pentru a fi trait atcl ~I acum ... Cel TREI TRADATORI care-l crucificape Crlstos. care il due la moarte, se ana inauntrul nostru insust. Masonii il cunosc, Gnostlcli de asemenea li .cunoastem: IUDA. PILAT ~I CAlAFA. Iuda este DEMONUL DORINTEI care ne chinuie. Pilat. este DEMONUL MINTII. care pentru once are dezvlnovatlrl. Iar Caiafa. este DEMONUL RELEI-VOINTE. care prostitueaza Altarul. Acestla sunt cei Trei Tradatori care il dau pe Cristos pentru TREIZECI DE ARGINTI. Dar cele tretzect de monede repreztnta toate viciile ~i pastuntle omenirii... it schlmba pe Cristos pentru ruste sticle in carcluma. il schlmba pe Cristos pentru un bordel sau pentru "patul lui Procust", il schtrnba pe Crlstos pentru ban. pentru bogatu, pentru vtata senzuala, ll vand pentru trelzecl de arginti. Fratllor: amtntiti-va ca multlml de persoane, multtmt de oamenl, cer crucificarea Domnulul. toate acele multtrnt ce strtga "Cruciiixie) Cructtixiet Crucittcxtst". nu sunt cele de acum 0 mle noua sute saptezect ~I sapte de ani. Nul Acea .lume care cere rastigrurea Dornnulut, se afla lnauntrul nostru tnsust (Repet: alcl ~1 acuml), sunt agregatele psihice inumane pe care le purtarn in interiorul nostru: sunt toate ace le Elemente Pslhlce Indezlrablle pe care le purtam inauntru (DEMONII RO::;;IIAl LVI SETH). vie personificare a tuturor defectelor noastre de tip psthologtc. Sunt ele cele care strtga: "Crucillxiat Crucif1xJa! Cruciiicxie!" Iar Domnul este lncredlntat mortil. Cine il blcluieste? Nu sunt cumva toate "multimtle" pe care le purtam in interiorul nostru? Cine il sculpa? Nu sunt toate acele agregate psihlce ce persontflca defectele noastre? Cine pune pe EI coroana de spirit? Nu sunt cumva toate ace le starpttun ale infernului pe care not le-arn creat? Everumentul lstoriei Cristlce nu este de lerl. este de aCLUTI. ste e prezent; nu .pur ~I simplu un trecut cum cred ignorantn tnvatati. Dar aceia care vor fi lnteles. vor lucra pentru Cristlficare. Domnul este urcat pe Calvar sl pe culmile malestuase ale Calvarului va spune: "Cel ce ill mine crede ntciodeta nu se va ana

in tenebre, csc! va avea Lumina suat Piiinea Vie; eel ce miinancil meu. va avea viete ve$nica $i Ell miinancil din cernes Mea $i bea
si Ell in el". ..

Vie{li. Eu sunt Piiinea de Viafil. Eu din cernes mea st bea din sang"ele if voJ Invie in ziue de apoi. Cel ce din sangeJe Meu. treiesta in Mine

Domnul nu poarta pica nirniinui..., 'TaW meu, in mstntic tale am Splrttul!" Odata pronuntat acest mare cuvant, nu se vor mal auzi decat triiznete st tunete in mijlocul marilor "cataclisme interloare". Odata indeplfruta aceasta munca a Spiritului Focului,

incredtntez

9'

Cristosul [sau "Chrestos"-ul. Chrislus. Vishnu. eel ce patru nde ) va fi de !? ~.. MATE!. om StiintatiiJ1\ a ca ntrnenl 1 ne invata Pura all ur, de asemenea I exista in depozilat in Monnanlul sau Mislic. ~l eu va spun in numele Adevarulul !?l al Justitlei. ca a trela zt. dupa aceasla. dupa al lreilea act. dupa aceasta va fi inaltat. tnviat in Initial penlrU a-l lransfonna pe acesta nur-o crcalunl pertecta. Cine va fi izbutit acest.a. se va preschimba de fapt intr-un Zeu leribil
i

a de divino dincolo de blne !?i de rau. Astfel. Cristosul. Domnul nostru. Spiritul Focului. coboar . El vrea sa tntre in fiecare din noi pentru a ne transfonna. pentrU a ne salva. pentrU a anihila acele agregate psihice pe care le ducem in interiorul nostru. pentrU a face din not ceva diferit. pentrU a ne ctul preschimba sa Zei. in invatam sa-I vedem pe Cristos. nu din pun Trebuie de vedere pur !?i simplu istoric. ci ca Focul. ca 0 realltate prezenta. ca
I

~:::: cunose doar toata a~ean;~:o:c~: l'entru oamenll de astazi sunt la moda ~i m _. p. _ ?UnOi de teortt untversltare complet diferital Doar Matei ame mtra 111 Istorie. Sttlnta Pura t LUCA. cu Evangheli ne poate instrui in ea es e urmeaza sa fie vtata in av~a Solara, este Profet ne indica. ceea ce Fiecare dlntr .arsta de Aur. . _ e cei Dotsprezece se ail -pentru ca Funta noastra are a mau ntru I nostru insu i Dolsprezece Apostoll. alct ,I ac:::;'UAsprezece Piir(l Fundamentale, . tra Astfel, eel care ar vor fi vrand sa .d d . ns~e ental al cuvantulul, trebuie" _ - evtna Magi in sensul sme insust, cu fiecare din eel "a invete sa se relatloneze cu aceasta este posibll. nurnai an:n~OU;lsprezece Partl ale Fllntei, Iar ca~e _Ie caram in intertorul nostrucu AIN~ agregatele psihologtce pe existand m not, relatltle corecte cu _ .. tata th np cat Egoul va fi .. Ftintel noastre. se vor dovedi , toate st cu fiecare din Parti! Oar daca noi tnctnera E unposlbile. e relaul ~orecte eu sine insust goul,cu atunct d e~lgur voru putea stabili m ' . JJ st fi extsta m Interiorul nostru. ecare dm eel Doisprezece care
> >

,W::~
!;

\\

ece "INRI". se spune doisprezece Apostoli; acei dolsprez Avea. Apostoli se ana inauntrUl nostrU inSu~i. aici ~i acum; sunt cele Douasprezece Parti Fundamentale ale propriei noastre Flinte. cele DOUASPREZECE PUTERI. in interiorul fiecaruia dintre lnterioara profunda. exista un Misterele Sexului. lOAN. Exista un ce vol, in propria pETRU care se verbul voastra Fiinta relat!oneaza cu (Mar eIe Cuvant.

reprezinta

HERU-PA-KROAT). Exista de asem un TOMA. care ne invaVi sa manuim Mintea. enea Exista un PAVEL care ne arata Drumul inteIepciunli. al FUosoftel ~i inauntrUl nostrU insu~i se afla de asemenea un IUDA; nu acel al Gnozei. [uda care-I da pe Cristos pe treizeci de argintl. nul Un luda diferit. un luda care inte1ege profund ceea ce este chestiunea Egoului; un luda a carut Evanghelie Secreta ne duce Ia dizOIvarea Eului insu~i. a Sinelul inSU!?!. Exista un FILIP. capabU sa ne

Asa ca scoatetl-va din c ' tstortcl: cautatt-t rnauntru ap l~eea eelor Doisprezece Apostoll Inauritrul nostru insust aiel vostru ms U!? acoI 0 sunt! Totul se afla _ I i i A sostt ceasul . . ~ acum ... unui Cresttnism m 1 sosit ceasul de a lest din h a ezotertc, mal pur. mal real A trecem la realitatea faptelor, c estlunea pur !?i slrnplu tstortca !?i' sa

CRUCEA lnsasl a Calvarulul btne ca. PHALUSUL vertical _ 1_ es te profund semrullcatlva. Noi sttm o cruce. Cu aite cuvtnte vo mauntrul ECTIS-ULUl formal, formeaza corect conectate forme _ m accentua spunand: "Ca LiNGAM-YONI . aza 0 cruce" C ~. ~v~nSihn r= cararea ce irebUle' u acea cruce nol avem nevol; a!iiIUl, s ne conduca pana Ia Goigota In aceasta seara va Invtt pe to ' ~a ' . 1 SA nu uttati c. de flecare datl c. ~ntraV pe Dnunul Crtsuflcarti, ume. este unit de aceste trel an Domnul Compasiunii vine in de BATRANI oamcnii plini de 1 ecategorll de 0 ameru:,- In prlmul rand . ncbun. vedeti ce adu xpertente, care spun' "Acel .
>

tnvete

sa

calatorim

in

afara

u corpului fizic.ANDREI. care ne indica. cu 0 precizle foarte mare ceea Exista un prin spati . ei ce sunt cei Trei Factori ai Revolutlei Con!?tiint : A NE NA~TE. ei ale superioare ale Filnt ; A adlca. cum se fabrlca Corpurile Existenti MURl. cum se dezintegreaza Egoul ~i factoril particulari care se relationeaza cu nolo in mod specific. cu flecare dintre not; A NE SACRlFICA PENTRU OMENlRE. crucea Sfantului Andrei indicand arnestecul sulfulu! ~i al Mercurului atat de indispensabU pentrU crearea Corpurilor Existentiale superioare ale fHntei. prin intermediul implinirii Di\TORlEI Pi\RLOCK. este pro[ullU semnificaliva.

cu noi cc, nu auzifJ ceca ,om este . 1 nOI ell ceea cc gandiJl1 evem cxucri ce Spline, nu este de acord diiuncaza" .. -I n al dotlea rand 111 cxpcrientii. . 0ttttt J; ace/a prejudicia7.Al

s~nt oamerul lntelecIH," ;1 . owe resptus de cAlmIRARl. ca,; ii Slave I a venit in lurne, iJltelecttPlalcli .Defi Ilecare data cand Domnul moarte . d eoarece nl.l se incadreaza _ au ost t .: , IDlpOnva Iui, it urasc de pcntru ststcmclc lor. pentru sol" 1ll teorttle lor. tnsernna un pertcol <II ismcle lor etc . 1 .- III <II lrcika ri:'lII<i.
>

10

11

este unit de PREOTI intrUcat ei totJ. v ad in el un periCOI pentrU sectele ca. in numel lor. Afta respective ale Adevarului va spun ca Crlstosul este teribU de e e revoluttonar. rebel. Este Focul ce vine sa arda toate putreziciunU pc care le caram in<unW; este Focul ce vine sa reduce la cenu,O tre preJudeciiVle no,!,,"" pre-conceptele noastre. In""esele noas create. abomina\ille noastre. fti pana fti ex-perientele noastre de tip personal. Credeti voi oare. ca Cristos ar putea fi acceptat de atatea l mUioan de mnte umane care populeaza turnea? Greftitt De fiecare va e data cand El vine multimUe se ridica impotri Lul. Aceasta este 1u1 cruda sapt1ll a faptclorl vorbesc... spun in nurnele Adevaru De realital sfcinta fti al nana Justiti ca doar FoHAT. arziUld inauntrUl nostrU. ne va putea salva.eiNici 0 teorie. nicl un sistem nu ne va putea duce la ellberare; aceia ce pretind sa anihileze Egoul pe ba7...a de pure teorii. cu 0nare intelcctul glacial. sunt fllnte pur ftl slIuplu ellreactJ. . conservatoare. retardatare. rnerg pe drumul maril greft . Acest BABlLON pe care il purtfun inauntrU. acest ORA~ PSIHOLOGIC pe care~l cararo in inleriorul nostrU. unde triiiesc demo Maniel. al Uicomiei. ai I)esfraului. ai Invidiei. ai Orgollu1ui. S nil ai Lenil. ai Gurmandismului etc. etc. etc.. trebuie sa fie distru cu Aveni roc. Cele douasprezece . Douasprezece P por]t sunt Douas ore ce Splendoare Do~~tl de Libertate, Doua.;pr:z: ;erle Pre tloas e. sunt i Cetatea : tr a~prezece Putert Cosmo ce ortl de Lumina 11 de . ill eaga este dl Ice. pletele ei]. AURU In Aur Pur [strazlle . For]a CiclopiJor. L SPIRITULUI pe care no'1 tr e ule bulevardele ei st ebiftl sa-I fabrtcam
A

Nu are nevoie c ill extern. sau Luna . etatea. de lumtnator ext va arde lnauntrul externa: Hindea Domnul este ltune~. sau Soare Zidul Marl' C nostru insust.. .. este Focul ill orul el, sl EI _ I etatl are' 144 .. mtre ele: 1 + 4 + 4 vom . obtine de (A doar .. 9 cotl. Daca lnsumam acele cifre pnn Interrnedt I . NOUA SFERA. SEXU face sa arda F 1 JU transmutarii Energiet Crea t' L). fllndca - . OCU Ul nol, oare. vorn putea
A A

Marunea cetatn este de 12 000 . .II anunteste de cele D . de prajlnl tar necesare p tru OUASPREZECE MUNCl' aeeasta ne en a obtin ALE LUI H ne aminteste de . e completa Auto-Realizare . EHCULE. Dolsprezece APosroli~e. Dolsprezece AEONI, ne Fitntel. ~I Iar in tnteste de cel

'::".tm.

nevote sa ridicaro acum inauntrul nostru insufti sc IERUSALIMUL CERESC. ArnintitJ.-va ca temellile lerusalimului Cere e sun' douOSp,ezece. ,I In fleeare din ele stii scris numel unui Aposwl (num celor Doisp,ezece Aposwll se allO in cele ele
douasprezcce teroetii). Ace! lerus trebuie sa-t edificarn inauntrUl nostru insufti. Dar alim va fi posibU nurnat in ziua in care cu Foeul vom fi distruS r "BabUonul eel Mare" (mama tuturor forniciirilor l?i aboroinatill de a11rn pe p"",ouQ. Oro,ul psll.ologic pe care II cl\rllm in in'erimul nOSW. e aiirnul Canl! vorn reuftl aceasta. vom edifica lerus : Marel "lerus ece oeresc". aiel l?i acum. inauntrUl nostru insufti. Repet: baza acestui lerusalim Ceresc sunt eel Doisprez Aposroll. Nu ma refer la cei care au trOl' acurn 0 role noua sute ,.pt=cI ,I sapte de ani (care sun' pur ,I sltnplu slIDbol\cll. nul.; vorbeS de cele OOUASPREZECE PUTERI care eX\stii "",unWI nostru cinsuftl (cele Douasprezc<::e PiirtJ. ale Filntel. Auto-confttiente l?l Independente). ele' sunt fundamentul lerusalimului pe care noi trebuie sa-l edUlcam inauntrul nostrU insul?i. Cetatea lerus are douasprezece por\i ftl in fiecare din cele alimu1ui douasprez portio exista cate un inger; trebuie sa fie! Fiindca il reprez\n ecepe ficcare din eei Doisprezecc 1n0unWI nostru inSu,\. tA

centrul cetatn . ZECE SEPHIROTI ai Kabalei ebr:ce~fla ARBORELE VIETH. CEI ca st Coroana Sephlrotlca: Che d . Kether. Chokmah st Binal Hod. Jesod st Mal h se Geburah I 1. Arb c uth, cele Sapte . Reg' ni . Tl P .iereth. Netzach orele Vletl! Ie alegorlzeaza JU ale Uruversulut, . REGIUNI COSMICE B pe toate cele DouAsPRE TREISPRE . ucuros eel ce fi ZECE MARl i _ ZECE. unde trebule sa se aftva sa ajunga la AEONUL nauntrul I erusalim ulu I' C e mereu PISTIS SOPHIA' DOUAzEC ~I PATRU DE BATRA.NI asim de asemenea pe . eel eresc il gd I epun cununile lor l' care prosternati I Focul ce arde in U .a plcloarele Mleluluf: MIELUL JE a pamant Univers. Cel Douazm~ers. de la Aurora Creatjel dl RI':IT este Douazecl ,I P ec ,I Patru de BOIT-' on zorll acestul Mlelul atru de Partt importante al am . sunt de asemenea lnsusl, este FlINTA FIINTEI e propnei noastre Flint . Bucuros eel ce se NOASTRE. re. iar tntrucat acela va putea alimenta cu fi . cu fiecare dinv:!lie~uritOrl Bucuros eel c~~~ele Arborelul vieui, hraneasc _ ructe, acela ce va va putea alimenta Tr I a din acel curent de vtata putea intr-adevar sa s e sprezece pana I \"". care vine d e boll ,I va deveru c~rpul uman, fllndca nlclod ta e I. Aeonul Dar nemurttort a nu va cunoaste
A

pentru ca ctneva sa se :"'7ntinevole. mal lntat de fl db. alter ~~~va ca agregatele psthice (vie perso nlnat F' . eaza Corpul Vlt a.1 Iar acesta I pe t ru icare I IZIC.astfel se ivcse bolile In nol. r urbat,
A

sr: hr!;~
13

Arborele Vie va agregatele psihice a er 0 ril or noastre) . . auneaza Corpului

"I.

12

Cine esle e el care produce ulcerele: nu este oare Mama? Cine produce cancerul. nu este oare Desfraul? Cine produce paralizia. nu este oare vtata malerialista 1?igrosolana. egoista ~i Iatala? ii Bollle sunt prod use de agregatele psthlce. de catre Demonli R011 al lul Seth. vie personificare a erorilor noastre. Cand tou Demonli 1 R011li al lui Seth vOF fi fost anlhllatl cu Foeul. cand insa11 personalitatea noastra va fi fost arsa, atunci ne vorn hranl din Arborele Vietli. viata, descmzand din Absolul de-a lungul celor Treisprezece Aeonl, va patrunde in corpul nostru st ne va face nemuntort, sanatatea va fi redobandita. ntciodata nu se vor mill avea boll. Nu sunt bum de nirnlc oamenli de 11tlintA cu toate stnntele lor pentru a vlndeca. tar daca ei vtndeca, pacienlul se imbolnave1?te din or nou. Este elar ca Egoul pune veninul morbiditatilor 11iputreziciuntl sale. inauntrul organelor 1?i le dlstruge (iata ongtnea bolilor). Oamenli vor un panaceu pentru a se vindeca. dar atata limp cat au Egoul vtu, vor trill bolnavi. .. A sosit ceasul de a intelege ca avem nevoie sa ardem "Babilonul" inaunlrul nostru tnsust st sa edlflcam "Ierusalimul". Iar acest "Ierusalim Ceresc" vazut de deparle. este ca 0 piatra de Jasp transparenta precum crlstalul. .. Da, este PIATRA FIWSOFALAl Bucuros eel ce obtine Pialra Filosofala. Hlndca se va transfomla in mod radical 11i va avea puleri asupra Focului. asupra Aerului. asupra Apelor 111 asupra pamanlului. Cre1?linism Pur. CRE~TINISM VIU care sa ne poata Biserlca Gnostica. Ezoteric. este eel de care avem nevoie! Dar un Cre11tirtism mort; un Cre1?limsm Gnostic. transforma in mod radicall Mi1?carea gnostica. Studiile noastre Gnostice Antropologice. vor arata
nu un

Ftinte]. EI eSle aceea este eXlraordinar. de extrem N

mult inl eresa t d e anihilarea

budlsta;

de

u neg exist 11aptezect ~i ~ap~n~ ace!lll Apostol de acum 0 mie noua INTIM at nostru. el ., am st care-I reprezin "" .111 -adevar e tr sute U1 IU grandio111. este c'el n:tee~~~~te. el exista. el este unul J:~tre ~~ cutreierat cu Jisus din N aest:u. eel mal exaltat adept Interior in azaret. Dar inauntrul nostru exr care a at Iui i-Iirm afar~ d~ acel Iuda Istorlc st in afara ~e exista un Iuda pe I I u-Abli In Fiinta noastra exista I eel trel tradatort distru uc a Iscarioteanul ~i care Intr-ad c neva care-I persontflca gerea Egoului. evar este Interesat de
r

NOI 11Urnbine ca Toma" OIlJa meuntrut nostru? 1I1dolaIse race vinov t d . care-t a st de toate cele, dar aprofunda a I e puun scepticism. de purtarn in in . ann. acel WMA IN D1SCERNi\MAN tenorul nostru TIM pe TUL. Este necesar a r se relauoneaza cu ta dsa dlscernem. este urgent ~:/OIOSlrn bisturtu! auto-crlticli pe:::;a em ce este ceea a eschide "VAWRILE" -" mUFi~calui Toma lnterl~;' ~ulu~~::aa~ ~stfel lrebule sa intel:~e: ecare din nol Ie ntirn ... ~rop;ia sa :lin\1i. 111t~~:~ce~:c~:,~ cele Douasprezece Putert in De. lintel. 111Ptstls Sophia sunt n 1autonome 111auto-constiente estlnulut ~I at Sferelor. El se m um te Guvernatorii Aeon-Ilor, at ~chere. triunghiuri ~i oetog tsca, el fac Marea Opera printr intelegem. oane, lar aceasta trebule sa 11t1msa o

. . . Care este In delcuuctree Apostolutut T

--

jniIuntruJ nostru 11ll1I1Catclumtsm> . e

Clre
<

este Partea Funte) care ne orienteaza in

omenirii Calea Ellberiirii. lnsa asa cum suntern. cu Egoul viu, puternlc. robust. mergem pe drurnul greseln. Avern nevoie sa invatAm sa iublm Focul 1?i sa lucrarn in realitate cu Misterele Foculuil *
VenerabUe Meestru SamaeJ: vorbind de

* Incontestabil extsta . numit in Alchtmte . ANTIMcoUIeva d se illgrije~te de aceasta, ~I este care NlUL Douasprezece Puteri. . ar acesta nu este una d Intre cele
. . .In mod speci11c ci . me dintra i D . inssrctnet s/1 dirijeze muc ~I ce Olsprezece Apostoli D. a cuclVmJstl1?

rartue

AutoJ1ome ~J

este cei

Autocon~t1eJ1te ale FiinteJ. dvs. J-afl menfloJ1at pe unii dintre Apostoli. dar am dori sa va tntrebsm acum care dJntre ei ne tnveta drumuJ anlhiliirii budlste. sau anihUarea EgouJui.

* luda Iscarioleanul. Dar sa nu ne gandim nurnat la Iuda ace1a de acurn 0 rnle noua sute ~aptezecl 11\sapte de ani: sa ne gandim la IUD1\.INTERIOR la acel Aposlol interior care este una dintre cele DouAsPREZECE PUTERI pe care Ie purtam in inleriorul nostru. care este una dtntre cele Douasprezece Part! fundamcnlale ale

a. exista un specialist . An 111Alchlrn upune tlmonrul. Acela este re, caruta (sunt sl ur) Patron a1 Marll Opere. Lul i se supune An JACOB bin g . 1 se . tocmal. . ecuvantatul este responsabilul transcendental a I Alch1rnlUmoniul, in se nsu I ca- el I e. al Martl 0 Din punctuJ de vcdere aJ FJinteJ ' pere. s
cxplice tntetesa! ezolerlc aJ celor tret lndividuale n Iui Crlslos? I epadiirJ ale luJ p; e-et: putea . nL~ PlJRI"IC xRI tru. ApostoJuj EA1StfiT~":J J' ,f\ " pc care 1rc l)tile Sa I . st prlu Foe. Cine 1111 I ace ccle T'rei P"IIrilk;lric raccm. I prtn F rru _ rer "
( oballdc!;>tc

tz:

14

15

CRISTIFlCAREA. Petru. eu eapul in jos, sau erueificat cu capul in JOs. ne arata ca lrebuie sa coboram in a Noua Sfera pentru a lucra cu Focul st Apa, obarsle a lurnllor. fiarelor. oamcnilor 1?izeilor. Orlce autentica Intticre Alba tncepe de acolo. Aceasta ne indica Petru cu crucillcarea sa. Acum bine, cele Trei Purillcfui sunt cele Trel Lepadari ale lul Petru. PRIMA PURIFICARE: Prlrnul Munte, eel al tnttiern. A DOUA PURIFICARE: al Doilea Munte, eel al invierii. A TRElA PURIFICi\RE: cand slraluce1?te Steaua cu Opt Varfuri 1?iCartea lui Iov pe culrnea celui de-al Doilea Munte. Nu s-ar putea ajunge la invierea Cristosului lnUm in not. tara sa Il trecut mal intill prin cele Trei Purificari pe baza de Fier ~i Foe. De trel ori canta Coco1?ul. care este Mercurul Fllosofiel Secrete. fundca aceasta reprezinta Coco1?ul(ll. GAlO sau IAO. Cristosul InUm spune: "~1 inainte ca sa cente coco~uJa treie oeiti, te vet Ii Jepadat de Mine de trei ori. ':.. De ce? Deoarece de trel ort trebuie sa coboare Irlipatul in Lumile Infemale pentru a lucra cu Foeul 1?1 Apa. Sunt Trel Purtllcarl pe baza de Fier ~i Foe; de aceea sunt cele TREI CUiE ale Cructl. de aceea este INRI pe Cruce: IGNIS NATURA HENOVATUHINTEGHAM (Focul reinole1?le neincetat Natura). Astfel ca. PETRU INTIM PAKrICULAR al flediruia dlntre nolo reallzeaza acea rnunca de a-l tagadui pe Critos de trei orl. Nu tnsearnna ca i1 tagadule1?te lepadandu-se de El. ci ca. pur 1?isimplu. trebuie sa coboare sa lucreze in Forja Cidopllor. in a Noua Sfera. inainte de a dobandt iNVlEREA. 'frebuie sa triliasca intre dernoni in trei perioade. malnte de a iNVlA DlNRE MORfI. inainte de a putea lnvta. Illnca lnvierea se face flind in vtata, aiel 1?iacuml ChJar dacii este pu(in diferit. a~ vrea sa tntreb armetoercte: demonuJgeJozieipasionale este un produs al Eului desirauJui? Pal da ... Gelozia nu ar exista daca nu ar fi desfrau. Cum trebuie sa inteJegemmunca Iui loan Intim? loan este Verbul. cuvantuJ. El. in mod evident. va vorbi inauntrul nostru cu Verbul Vie Vi, EI este CuvANTUL. VEHBUL. Asdel trebutc sa 0 intelegem. GARDJANULPRAGULUl este de asemenea a Parte a FllnteJ? in mod evident, GARDIANULPRAGULUI are trei tatete care sunt trei aspecte ale Fiintei.
se pronuntii gaio.

(I) In spanlolii

COCO!l

se serle gallo

!ii

16