Sunteți pe pagina 1din 3

Pledoaria avocatului Latu Maria în cauza

,,Anulării contractului de arvună”

Onorată instanță,
Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru dosar nr. 04-
47360-1012019, din 02.04.2019, în urma examinării cauzei civile la
cererea de cererea de chemare în judecată depusă de către avocatul
Chilian Dumitru, în interesele lui Andronic Radu, împotriva lui
Volcescu Filip cu privire la încasarea sumei de 1000 de dolari SUA, care
constituie mărimea dublă a arvunei transmise în vederea garantării
executării obligației de a încheia un contract de vânzare-cumpărare, și
compensarea cheltuielilor de judecată, s-a hotărît: a admite parțial
cererea de chemare în judecată înaintată de către avocatul Chilian
Dumitru în interesele lui Andronic Radu. S-a încasat din contul lui
Volcescu Filip în beneficiul lui Andronic Radu suma de 500 dolari SUA,
precum şi cheltuielile de judecată în suma de 356,92 lei pentru achitarea
taxei de stat la depunerea acţiunii. În rest, acțiunea s-a respins ca
neîntemeiată.
Aveți în fața dumneavoastră un caz de manifestare a libertății
contractuale, ce presupune că ,,Oricine își poate alege în mod liber
contractantul, dacă legea nu prevede altfel”.(Articolul 993 alin
(1)C.Civil).
Considerăm hotărârea menţionată ilegală şi pasibilă de a fi anulată
din următoarele considerente:
1. Privim critic Hotărîrea adoptată, astfel soluția fiind neîntemeiată și
nemotivată contrară prevederilor art. art. 239, 241 alin.(5) CPC al RM,
fără a se expune asupra cerințelor și probelor, lipsind motivele de fapt și
de drept pe care se întemeiază soluția, ne arătându-se motivele pentru
care s-a admis parțial cerința.
2. Aducem în atenția instanței că pe parcursul judecării pricinii în
instanța de fond nu au fost prezentate careva probe care ar atesta faptul
transmiteri banilor, sau existența unei întelegeri între reclamant și pîrit.
3. Potrivit prevederilor alin.2, înţelegerea cu privire la arvună trebuie
să fie întocmită în formă scrisă, indiferent de faptul dacă o asemenea
formă este obligatorie pentru contractul garantat prin arvună. În lipsa
unor prevederi exprese care să sancţioneze nerespectarea formei cu
nulitatea actului juridic, se va aplica regula generală prevăzută de art.211
alin.1. Astfel, înţelegerea cu privire la arvună încheiată cu nerespectarea
formei scrise nu este lovită de nulitate, dar în caz de litigiu, partea care o
invocă va fi decăzută din dreptul de a cere proba cu martori, în
dovedirea existenţei şi conţinutului acesteia.
4. Menționăm faptul că, reclamantul Andronic Radu nu a prezentat
nici o proba care ar atesta veridicitatea celor invocat, mai mult ca atît nu
este nici un înscris prezentat în instanța de fond care ar atesta
transmiterea mijloacelor bănești în sumă de 500,00 dolari, si că anume
clientul meu Volcescu Filip a primit acești bani.
5. Mai mult ca atît, în motivarea hotărârii instanțe de fond a
menționat că, citez: ” În acest sens, în ședința de judecată a fost
prezentată și, respectiv, analizată dovada conversației prin sms dintre
părțile litigante. Astfel, din această conversație rezultă, contrar celor
afirmate de către reprezentantul pârâtului, că reclamantul a transmis
pârâtului suma de 500 de dolari SUA în calitate de arvună.” ,
menționăm faptul că instanța de font eronat a ajuns la concluzia că
prezenta convorbire îl vizează pe clientul meu Volcescu Filip. Mai mult
ca atît nu este prezentat cert cui îi aparține profilul de Facebook, clientul
meu Volcescu Filip nu are nici un cont pe rețelele de socializare și nici
cum nu putea să comunice cu reclamantul pe Facebook.
6. Dovezile (probele) nu pot fi folosite decît dacă îndeplinesc anumite
condiţii privitoare la legalitatea, verosimilitatea, pertinenţa şi
concludenţa lor.
7. Apelantul consideră că instanța de fond în cadrul examinării cauzei
nu a elucidat și examinat multaspectual cauza.
8. Mai mult ca atît, aș remarca că instanța de fond s-a pronunțat
asupra cauzei date prematur, întrucît cererea de chemare depusă de
către avocatul Chilian Dumitru a fost înregistrată la data de 23 aprilie
2019 în Judecătoria Chișinău (sediul Centru), iar instanța s-a pronunțat
asupra ei pe data de 02 aprilie 2019.Ca finalitate hotărîrea urmează a fi
casată în totalitate.
9. Deasmenea aducem la cunoștința instanței că conform art. 388
alin(1) lit. f) din C.P.C. hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată,
independent de argumentele cererii de apel, dacă hotărîrea nu este
semnată de judecător sau de cineva din judecători ori hotărîrea este
semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi
în hotărîre, astfel observăm ca pe hotărîrea primei instanțe lipsește
semnătura judecătorului.
Onorată instanță,
În temeiul circumstanţelor expuse, casarea totală a hotărîrii
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru dosar nr. 04-47360-1012019,
din 02.04.2019, cu emiterea unei noi hotărîri, cu dispunerea
respingerii cererii de chemare în judecată integral depusă de către
avocatul Chilian Dumitru, în interesele lui Andronic Radu,
împotriva lui Volcescu Filip cu privire la încasarea sumei de 1000 de
dolari SUA, care constituie mărimea dublă a arvunei transmise în
vederea garantării executării obligației de a încheia un contract de
vânzare-cumpărare, și compensarea cheltuielilor de judecată în
limita pretențiilor formulate.

04.04.2019 Latu Maria