Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE VÂNZAREA-CUMPĂRARE

Nr.20191511
15 noiembrie 2019 mun. Chișinău
I.PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1.,,RETY-SERVICE ” SRL, cu sediul social în București str. Mărțișor nr.34, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului J40 nr.60 din 2010, cod fiscal nr. 6066110160153 din 15 iulie 2010,
cont bancar nr. 256130550, deschis la București, existând și funcționând conform legislației statului
România, reprezentată prin Directorul Latu Maria, cetățean al României, posesor al pașaportului
2008035671554, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare ,,vânzător”pe de o parte
și
1.2.,,BUBURUZA” SRL, cu sediul social în Republica Moldova str. Grigore Vieru nr.7,
înregistrat la Registrului Comerțului B12 nr.112 din 2018, cod fiscal nr. 1132110152199 din
20aprilie2018, cont bancar nr. 2018311350, deschis la Chișinău, existând și funcționând conform
legislației statului Republica Moldova, reprezentată prin Directorul Iliescu Alina, cetățean al
Republicii Moldova, posesor al pașaportului 8200035693354, care acționează în baza Statutului,
denumit în continuare,,cumpărător”,
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, cu respectarea următoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract, Vânzătorul se obligă să livreze și să transmită în proprietatea
Cumpărătorului rechizitele școlare, nominalizat în anexa respectivă, pentru fiecare comandă în parte,
la acest contract.
2.2.Prin prezentul contract, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului prețul pentru
rechizitele școlare comandate și livrate în ordinea stabilită în prezentul Contract.
2.3.Vînzătorul declară și garantează Cumpărătorului, că dispune de toate licențele și
autorizațiile de stat, necesare pentru îndeplinirea deplină a obiectului prezentului contract.
Vânzătorul garantează, că toate licențele și autorizațiile sale sânt valabile la data semnării
prezentului contract și se obligă să mențină valabilitatea lor( prin intermediul prelungirii sau
reînnoirii lor) pe tot termenul de acțiune al prezentului contract.
2.4.Locul de determinare a cantității întregii mărfi este la sediul Cumpărătorului, iar modul în
care se va efectua această determinare va fi prin enumerare făcut integral.
Documentul de atestare a cantității va fi factura fiscală, care în mod obligatoriu va conține
cantitatea, exprimată în unități de măsura specifice mărfii.
2.5.Locul de determinare a calității mărfii este sediul Cumpărătorului, care se va efectua prin
metoda certificării de către o comisie de specialitate din cadrul Centrul Național de Acreditare
MOLDAC formată din 3 membri.
2.6.Comisia va emite un certificat prin care se confirmă calitatea produsului.
2.7. Cheltuielile ocazionate de controlul calității mărfii vor fi suportate de către Vânzător.
2.8.Rechizitele școlare care fac obiectul acestui contract vor fi efectuate din materie ECO.
Rechizitele școlare nu vor emite produse alimentare după formă, culoare, miros, prezentare, volum.
III.PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE
3.1.Prețul total al mărfii, este indicat în anexa respectivă a contractului.
3.2.Prețul pentru cheltuielile de transport, sunt suportate de către Cumpărător, iar acestea sunt
stipulate în anexa contractului.
3.3.Prețul mărfii va fi achitat de către Cumpărător al Vânzător în următorul mod:
- plata prețului se va efectua prin virament, în EURO;
- în mărime de 50% din suma totală a mărfii până la data de 01iunie al fiecărui an;
- următoarele 50% din suma totală a mărfii în decurs de 3 zile de la data recepționării mărfii.
IV.TERMENELE DE LIVRARE
4.1.Vânzătorul se obligă să livreze marfa, la adresa indicată de către Cumpărător, în perioada
de 01august-07august al fiecărui an, în conformitate cu indicațiile acestuia.
4.2.Termenul de livrare a mărfii va putea fi decalat în cazul în care intervine evenimente
neprevăzute.
V.AMBALAJUL ȘI MARCAREA
5.1.Vînzătorul va asigura ambalarea produsului necesar prevenirii oricăror daune. Ambalarea
mărfii va fi în particular pentru fiecare produs, dar și per ansamblu pentru a proteja de mânuiri dure,
temperaturi extreme, stocări la aer liber, precipitați pe parcursul livrării etc.
5.2.Ambalajul va fi adaptat specificului mijlocului de transport.
5.3.Ambalajele vor fi însoțite de foi de ambalaj, introduse în conținutul fiecărui produs, din
care să rezulte denumirea și felul produselor.
5.4.Marcajul va fi scris în limba română și va cuprinde:
-denumirea mărfii;
-data fabricării;
-greutatea bruto-neto;
-locul fabricării;
-condițiile de păstrare cu specificarea neexpunerii la foc;
-specificare vârstei copilului pentru care sunt destinate;
5.5.Ambalajul Produsului va deveni proprietate a Cumpărătorului din momentul transmiterii
mărfii în proprietatea Cumpărătorului și semnării de către ambele părți a Actului de transmitere-
recepționare.
VI.CONDIȚIILE LIVRĂRII
6.1.Livrarea va fi efectuată conform regulilor INCOTERMS , Regula DAP.
6.2.Cumpărătorul va asigura descărcarea mărfii și va suporta cheltuielile necesare acesteia.
VII.GARANȚII
7.1.Vânzătorul se obligă să anexeze mărfii livrate certificatul de calitate și cel de garanție.
Abaterile de la prevederile acestor documente îl obligă pe vânzător să facă înlocuirile sau
remedierile ce se impun.
7.2.Pentru fiecare produs în parte, vânzătorul stabilește un termen de garanție, care va fi de
minimum 1 an și va începe să curgă de la data recepționării mărfii.
7.3.În perioada de garanție vânzătorul se obligă să furnizeze produse pentru înlocuire, aceste
operațiuni făcându-se gratuit.
7.4.Vânzătorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse și pentru viciile aparente ale mărfii.
VIII.CONTROLUL ȘI RECEPȚIA MĂRFII
8.1.Vânzătorul este obligat să predea marfa la locul stabilit în prezentul contract. Transmiterea
mărfii în proprietatea Cumpărătorului va fi efectuată prin transmiterea de facto a mărfii și semnarea
de către ambele părți a Actului de predare-primire și prezentarea facturii fiscale prin care se
confirmă achitarea integrală a prețului.
8.2.Dacă în procesul de predare-primire a mărfii se va stabili, că aceasta nu corespunde
condițiilor contractuale(cantitate, calitate, asortiment), Cumpărătorul va fi în drept de a refuza
primirea mărfii și de a nu semna Actul de predare-primire. În acest caz Cumpărătorul va întocmi un
Act de livrare necorespunzătoare a mărfii, iar Vânzătorul se obligă să înlăture toate deficiențele
livrării într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, de la data întocmirii
actului. Înlăturarea deficiențelor nu eliberează Vânzătorul de obligația privind achitarea penalităților.
8.3.Cumpărătorul este obligat să comunice Vânzătorului, în timp rezonabil, orice defecțiune
sau neregulă descoperită în timp controlului. În caz contrar, neinformarea Vânzătorului îl lipsește pe
Cumpărător de drepturile ce-i revin.
8.4.În cazul în care procesul de predare-primire a mărfii nu este posibilă din motivul
neexecutării de către una din părți a obligațiilor, cealaltă parte este ținută să ia măsuri pentru
conservarea mărfii, depozitând marfa în condiții normale de păstrare, fiind răspunzător de custodia
ei, pe cheltuielile părții care nu și-a onorat obligațiile, cu condiția că aceste cheltuieli să fie
rezonabile.
IX.MODALITATEA DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI
9.1.Transportul se va efectua prin transport rutier.
X.RECLAMAȚII
10.1.Cumpărătorul are dreptul să reclame abaterile cantitative sau calitative și defecțiuni ale
mărfii, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate din neglijența Vânzătorului.
10.2.Reclamațiile vor fi făcute în termen de 3 luni de la preluarea mărfii de către Cumpărător
de la Vânzător, în scris și vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
-obiectul reclamației;
-termenul în care au fost formulate;
-dovezile abaterii reclamate;
-metoda de verificare ce trebuie folosită;
-cauzele care au determinat defectele reclamante;
-necesitatea păstrării mărfii în depozit, pe un termen de 3 luni de la data depistării abaterii;
-modul de stingere a reclamațiilor(înlocuire, reparare).
10.3. Defecțiunile constatate în urma transportului defectuos vor fi în adresa Vânzătorului.
XI.INVALIDITATEA PĂRȚILOR
11.1.Rezilierea totală sau parțială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra clauzelor
deja scadente între părți.
11.2.Prevederile aliniatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din
vina sa, a determinat încetarea contractului.
XII.CESIUNEA CONTRACTULUI
12.1.Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul
contract unei terțe persoane fără acordul expres dat în formă scrisă de către cedent.
12.2.Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de 30
zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord. În caz contrar,se prezumă că cesionarul nu a
consimțit cesiunea contractului.
XIII.CLAUZA PENALĂ
13.1.În cazul în care una din părți nu își onorează obligațiile contractuale sau și le onorează în
mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părți penalități daune-interese în valoare de
…..lei
XIV. FORȚA MAJORĂ
14.1.Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /și de
neexecutarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revin în baza
prezentului contract,dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a
fost cauzată de forța majoră.
14.2.Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 7
zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
14.3.Dacă în termen de 14 zile producerea evenimentului respectiv nu încetează,părțile au
dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.
XV.CLAUZA OFERTEI CONCURENTE
15.1.Dacă în cursul executării contractului, cumpărătorul notifică vânzătorului primirea unei
oferte concurente, emanând de la un furnizor cunoscut și serios,independent de grupul
cumpărătorului ,făcută la un preț inferior prețului contractului, în special cele referitoare la
calitate,cantitate și termene de livrare rămânând aceleași, vânzătorul trebuie ca în termen de 10 zile
de la primirea notificării scrise din partea cumpărătorului și documentelor confirmatoare,să accepte
condițiile din oferta concurentă.
15.2. În lipsa acordului vânzătorului cu cumpărătorul,aceasta din urmă este eliberat de
obligația de a cumpăra de la vânzător, iar contractul va înceta să producă efecte în termen de 5 zile
de la primirea răspunsului.
XVI. CLAUZA CLIENTULUI CEL MAI FAVORIZAT
16.1.Dacă vânzătorul va consimți față de un terț condiții mai favorabile în ansamblu decât cele
stipulate în prezentul contract pentru cantitate și calitate comparabilă,le va acorda de asemenea
cumpărătorului din acest contract cu începere din ziua în care devin aplicabile în raporturile cu terța
persoană.
XVII.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
17.1.Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea,executarea sau încetarea acestuia ,să fie rezolvate pe cale amiabilă de
către reprezentanții lor.
17.2. În cazul în care litigiile nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse
spre soluționarea Arbitrajului Comercial Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova,conform regulamentului său.
XVIII.NOTIFICĂRI
18.1.În accepțiunea părțile contractante,orice notificare adresată de către una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în prezentul contract.
18.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală,ea va fi expediată prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de
oficiul care recepționat scrisoarea pe această confirmare.
18.3.Dacă notificarea se trimite prin telefax,ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
18.4.Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți,dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la p.16.2 și 16.3 .
XIX. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
19.1.Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor,informațiilor și documentelor pe
care le vor deține ca urmare a executării prezentului contract.
19.2.Sunt confidențiale următoarele informații:
- procesul de fabricație ale rechizitelor ecologice;
- produsele nelivrate pieței anterior;
19.3.De asemenea, sunt confidențiale și următoarele documente care s-au pus sau se vor pune
la dispoziția părții contractante : brevetul de invenție privind rechizitul eco, strategia de vânzare și
promovarea ale rechizitelor ecologice, documente privind produsele livrate și nelivrate.
19.4.Durata angajamentului păstrării confidențialității datelor este de 10 ani,cu excepția
cazului în care una dintre părți notifică în scris celeilalte părți încetarea lui înainte de termen.
19.5.Partea care încalcă prevederile prezentei clauze se obligă la plata unor despăgubiri,în
sumă de 1000 de EURO.
19.6. Exonerarea de răspundere pentru nerespectarea prezentei clauze are loc în următoarele
situații:
-dacă informațiile au fost primite dintr-o sursă neconfidențială;
-dezvăluirea informației s-a făcut înainte de acordul scris privind păstrarea confidențialității;
-informația era de circulație publică la data dezvăluirii ei.
XX. CLAUZE FINALE
20.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional, încheiat între părțile
contractante.
20.2.În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suportă un
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației
respective, nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
20.3.Prezentul contract este guvernat de prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra
contractelor de vânzare internațională de mărfuri de la Viena din 11 aprilie 1980.
20.4.Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
20.5.Prezentul contract este încheiat în limba romană, într-un număr de 2 exemplare originale,
ambele având aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
20.6.Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
20.7.Prezentul contract este încheiat pe un termen de 4 ani cu posibilitatea prelungirii lui.
20.8. Anexa nr.1 ,,Rechizite școlare” constituie parte integrantă al prezentului contract.

Director Director
Latu Maria Iliescu Alina
ANEXA nr.1 ,,Rechizite școlare''
La Contractul nr. 20191511
Din 15 noiembrie 2019

Tipul de rechizit Număr minim de Prețul unitar Valoarea totală


(cantitatea/unitate) unități

1. Pachet de creioane 50 1,50€ 75,00€


colorate,ECO BD312, (un euro și cincizeci (șaptezeci și cinci
12 buc/unit. de cenți) de euro)

2.Acuarelă 50 2,35 € 117,50 €


CURCUBEU, (doi euro și treizeci și (o sută
ECO IR420, cinci cenți ) șaptesprezece de
10culori/unit euro și cincizeci de
cenți)

3.Pensula UNICORN, 50 1,00€ 50,00€


ECO PR220, (un euro) (cincizeci de euro)
15 pensule/unit

4. Plastilină 0,80 € 40,00 €


MUGURAȘ ,ECO 50 (optzeci de cenți) (patruzeci de euro)
197R,diferite culori,10
buc/unit

5.Caiet de desen,ECO 75 1,60 € 120,00€


EG998, 23x23 cm,24 (un euro și șasezeci de (o sută douăzeci de
pagini/unit cenți) euro)

6.Carte de
colorat,ECO 75 2,75 € 206,25€
TP547,A4 24 file/unit (doi euro și șaptezeci (două sute șase de
și cinci cenți) euro și douăzeci și
cinci cenți)

7. Total 350 10 € 608,75 €


unități/minim (zece euro) (șase sute opt de
euro și șaptezeci și
cinci cenți)

Director Director
Latu Maria______________________ Iliescu Alina_____________________