Sunteți pe pagina 1din 14

GEOGRAFIE APLICATA SI DEZVOLTARE REGIONALA

master, anul I

GEOMORFOLOGIA
ENVIRONMENTALA IN
ORGANIZAREA
TERITORIULUI

Lector dr. Mihaela VERGA


GEOMORFOLOGIA ENVIRONMENTALA IN ORGANIZAREA TERITORIULUI
Capitolul Conţinuturi

1. Noţiuni generale Ce este geomorfologia environmentala. Dezvoltarea


geomorfologiei environmentale în lume şi în România.
2.Importanta cercetarii geomorfologice în organizarea teritoriului Cercetarea geomorfologică efectuată pentru stabilirea
spaţiilor optime de desfăşurare a diferitelor activităţi
economice şi sociale.
3. Studiile geomorfologice necesare in sistematizarea teritorială a Analiza geografică a unei aşezări omeneşti. Raportul dintre
localităţilor. localitate şi cadrul geografic general în care aceasta s-a
format.
4.Cercetarea geomorfologică în domeniul stabilizării versanţilor. Cercetarea versanţilor afectaţi de alunecări, prăbuşiri, curgeri
noroioase. Măsuri de prevenire şi stabilizare a proceselor.

5.Geomorfologia environmentala şi utilizarea agricolă a terenurilor. Studiile geomorfologice pentru lucrările de îmbunătăţire a
fondului funciar (irigaţii, desecări, îndiguiri).

6.Cercetarea geomorfologică aplicată în alimentarea cu apă a Rolul hărţilor geomorfologice în prospectarea hidrogeologică
localităţilor. a teritoriului. Studiile geomorfologice necesare pentru
stabilirea amplasamentelor staţiilor de pompare şi a traseului
conductelor de aducţiune a apei .

7. Relieful, factor major in amenajarea turistica a spatiului Functiile turistice ale formelor de relief. Suportul morfologic
geografic. al infrastructurii.

8. Reconstructia mediului bazata pe cercetarile Reconstructia mediului bazata pe cercetarile geomorfologice.


geomorfologice.

Lector dr. Mihaela VERGA


CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

1. Definitie. Termeni asociati

2. Dezvoltarea geomorfologiei environmentale

3. Obiective
- analiza - identificare
- descriere
- explicarea

- predictia

- postdictia
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

1. Definitie. Termeni asociati


 orice ştiinţă trebuie să aducă omenirii foloase economice, sociale şi culturale – Bunge,
1984
 geomorfologia aplicată a apărut când omul şi-a dat seama de faptul că relieful este un
element esenţial al mediului în care trăieşte, dar că el nu este imuabil ci, dimpotrivă,
supus unei lente evoluţii, iar de la un timp la altul, unele paroxisme se exprimă prin
manifestări catastrofice: inundaţii, erupţii vulcanice, mari deplasări de teren ş.a. –
Tricart, 1962
 geomorfologia environmentală reprezintă utilizarea practică a geomorfologiei pentru
soluţionarea problemelor acolo unde omul doreşte să transforme, să schimbe sau să
folosească unităţi geomorfologice de la suprafaţa pământului – Coates, 1971
 o aplicare a cunoştinţelor de geomorfologie la soluţionarea problemelor privind
folosirea terenurilor, exploatarea resurselor, planificarea şi amenajarea mediului –
Jones, 1980
 geomorfologia environmentală examinează relaţiile între om şi mediu (geomorfologic)
– Paniza, 1992
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

1. Definitie. Termeni asociati

Sarcinile geomorfologiei environmentale:

 Studierea proceselor geomorfologice şi a formelor de relief care afectează omul,


inclusiv hazarde cum ar fi inundaţiile, alunecările de teren, ravenarea, eroziunea
laterală etc.
 Analiza problemelor în zonele unde omul planifică să intervină într-un ecosistem.
 Utilizarea de către om a agenţilor sau produselor geomorfologice ca resurse, cum ar
fi apa, nisipul, pietrişul sau roca.
 Utilizarea geomorfologiei în planificarea şi managementul mediului.
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

1. Definitie. Termeni asociati


 geomorfologia environmentală examinează relaţiile între om şi mediu (geomorfologic) –
Paniza, 1992
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

2. Dezvoltarea geomorfologiei environmentale


o ştiinţă începe din momentul când este percepută şi acceptată public ca atare

-interesul timpuriu pentru cunoaşterea reliefului (rolul lui în arhitectura şi dinamica


mediului)
-preocupările foarte timpurii pentru folosirea adecvata a condiţiilor şi fenomenelor
legate de relief
===> empirismul antichitatii
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

2. Dezvoltarea geomorfologiei environmentale


o ştiinţă începe din momentul când este percepută şi acceptată ca atare public

-observaţiile asupra râului şi câmpiei Padului - Leonardo da Vinci


-ştiinţele naturii incep să aplice, la mijl. sec. XIX, codificările, clasificările şi observaţiile
sistematice ==> aplicare a cunoştinţelor despre relief
-afirmarea preocupărilor de geomorfologie environmentala - amenajiştii (inginerii de
drumuri şi poduri, silvicultorii, hidrotehnicienii)
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

2. Dezvoltarea geomorfologiei environmentale

cleionaj simplu

fascinaje

garnisaje Prag, baraj, gardulet


CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

2. Dezvoltarea geomorfologiei environmentale

-in prezent proiectele de amenajare şi organizare a teritoriului prevăd structuri speciale


care revin în exclusivitate geomorfologiei environmentale
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

3. Obiectivele geomorfologiei environmentale


Geomorfologia environmentala identifică şi descrie formele de relief, explică originea
lor şi predictează comportarea sau desfăşurarea ulterioară.

1. Analiza
a) Identificare = simplă evaluare calitativă asupra elementelor
generale ale formei/fenomenului geomorfologic

Schiţă de definire a unei ravene (sus). Ravenă în


apropiere de Hârlău (Rădoane et al., 2003).
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

3. Obiectivele geomorfologiei environmentale


1. Analiza
b) Descriere = apreciere cantitativa, privind variabilele geomorfometrice sau ale
parametrilor ce definesc un proces (de eroziune, transport de aluviuni, deplasări
de teren, eroziuni de maluri, de acumulare etc).

Descrierea unei forme de relief cu ajutorul


variabilelor morfometrice (Rădoane, Rădoane,
2003)
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

3. Obiectivele geomorfologiei environmentale


1. Analiza
c) Explicare = evaluarea raporturilor cauză – efect în apariţia şi dinamica formelor
şi a proceselor de relief.

2. Predictia
Este determinarea tendinţei de desfăşurare în timp şi în spaţiu a
fenomenului geomorfologic, în general, şi se face pe baza unor şiruri de
măsurători pe durate şi desfăşurări spaţiale reprezentative, pentru ca datele
să se poată constitui în serii dinamice pertinente
Dinamica patului albiei râului Suceava în secţiunea Brodina.
Evidenţierea relaţiei între forma profilul de echilibru şi
3. Postdictia vârsta râului (Rădoane et al., 2003).

Reprezintă evaluarea caracteristicilor reliefului anterioare situaţiei actuale,


respectiv, istoria reliefului în ultima parte a timpului geologic, aspect care
este în relaţie cu identificarea tendinţei în timp lung a fenomenului
geomorfologic studiat.
CURSUL I – NOTIUNI GENERALE

Nature, to be commanded, must be obeyed - Sir Francis Bacon

3. Obiectivele geomorfologiei environmentale

„Geomorfologia aplicată trebuie să adopte, după caz, o


atitudine curativă, avansând soluţii proprii de restabilire a
echilibrului natural compromis, sau o atitudine preventivă,
realizând prognoze asupra efectelor negative ale intervenţiilor
umane” (Tricart, 1962)