Sunteți pe pagina 1din 14

CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN

ORGANIZAREA TERITORIULUI

„A amenaja teritoriul, înseamnă să atingi sufletul său” François Mauriac

“De când omul trăieşte, munceşte, construieşte şi îşi petrece timpul liber pe

suprafaţa Pământului, el produce inevitabil schimbări ale ecosistemului uscat -

apă, încât geomorfologul trebuie să ia în consideraţie acele activităţi societale cu

efect în modificarea proceselor naturale. De aceea este necesar ca geomorfologii

să se implice în actele de guvernare care autorizează decizii de natură a schimba

caracteristicile topografiei, materialelor şi proceselor implicate în asemenea

modificări” - Coates,1984
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

TERMENI UTILIZATI
- organizare - teren
- amenajare - teritoriu
- sistematizare

Organizare = a structura, a ordona, a orandui, a alcatui, a sistematiza


Teren = suprafata
Amenajare delimitata
= a aranja, de categoria
a organiza de folosinta
in vederea sau de
unei anumite utilizari
caracteristicile
Sistematizare =geografice
a ordona, dominante
a organiza, a clasa, a aranja
Teritoriu = totalitatea suprafetelor, indiferent de destinatia economica,

aflate in limitele unei unitati administrative sau geografice


CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

STIINTE ASOCIATE
- cadastru
- topografia (geomorfologia)
- pedologia

DEFINITII
Organizarea teritoriului „este un sistem, cu structură şi
funcţiuni proprii, în care dominant este postulatul interdependenţei
părţilor şi prioritatea întregului” – I.I. de la Brad

Organizarea teritoriului asigură lichidarea disparităţilor


între diferitele zone, o dezvoltare armonioasă şi ridicarea nivelului
de viaţă, sub aspect economic, social, fizic.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

Organizarea teritoriului = complex de masuri economico-


organizatorice, tehnice si juridice, orientat spre utilizarea
rationala a resurselor.

- crearea conditiilor favorabile utilizarii rationale a fondului


funciar
- amplasarea corespunzatoare a fortelor de productie în
teritoriu,
- echiparea tehnica a teritoriului,
- asigurarea conservarii resurselor naturale,
- delimitarea suprafetelor necesare diferitelor folosinte.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

Schemă decizională asupra planificării


teritoriale (Panizza, 1990)
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

elementul fundamental de exprimare ---> harta


geomorfologică

Influenţa scării asupra distribuţiei areale a


proceselor geomorfologice actuale. 1,
platouri structuralo-sculpturale, 2, abrupt
litologic; 3, cornişă de desprindere : a,
activă ; b, stabilizată ; 4, alunecări de teren
: a, active ; b, stabilizate; 5, eroziune în
suprafaţă: a, slabă; b, moderată; c,
puternică; 6, albie minoră adâncită; 7,
ogaşe şi ravene: a, sub 2 m adâncime; b,
peste 2 m adâncime ; 8, con de dejecţie; 9,
glacis coluvio-deluvial; 10, albie majoră; 11,
albie canalizată; 12, curbe de nivel; 13,
cote; 14; limita bazinului.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

Organizarea teritoriului se clasifică în funcţie de următoarele criterii:


I. în funcţie de treapta de abordare:
-planuri de amenajarea teritoriului şi de urbanism;
-organizarea teritoriului interunităţi;
-organizarea teritoriului în cadrul unităţilor.
II. în funcţie de ramura economică sau fond funciar:
-organizarea teritoriului agricol;
-amenajarea pădurilor;
-gospodărirea apelor;
-amenajarea căilor de comunicaţii.
III. în funcţie de categoria de documentaţii tehnico-economice:
-plan de amenajare a teritoriului (zonal, judeţean, orăşenesc, comunal);
-plan urbanistic general;
-plan urbanistic zonal;
-plan urbanistic de detaliu;
-studii de prefezabilitate;
-studii de fezabilitate;
-proiecte tehnice.
indiferent de treapta de abordare, organizarea teritoriului îndeplineşte două condiţii: este concretă
(satisfacerea cerinţelor de gestiune şi dezvoltare curentă) şi de perspectivă (necesitatea
modificărilor ulterioare în procesul de dezvoltare durabilă).
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

PUG
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

PUG
-analiza riguroasa si critica asupra orasului ==> Plan
de Zonificare
CURSUL II –aIMPORTANTA Teritoriului (utilizarea
CERCETARILOR actuala a
GEOMORFOLOGICE IN
terenurilor). ==> ORGANIZAREA concept de dezvoltare urbanistica a
TERITORIULUI
intregului oras
- trei tipuri principale de criterii (morfologice, functionale
si de riguroasa
-analiza trafic),si subdivizate
critica asupra orasuluila randul
==> lor in teme de analiza.
- relatia interconditionata intre oras si cadrul sau
Plan de Zonificare a Teritoriului (utilizarea actuala
a terenurilor). ==> concept de dezvoltare
natural: natura
urbanistica a depasesteoraspozitia sa secundara, de
intregului
- trei tipuri principale de criterii (morfologice,
„accesoriu
functionale ambiental”
si de trafic), subdivizate la al structurii
randul lor in construite si participa,
cu rol egal, la o sinteza a celor doua, in ceea ce se
teme de analiza.
- relatia interconditionata intre oras si cadrul
numeste
sau natural: „peisaj urban”.
natura depaseste Elemente
pozitia sa naturale (interioare
secundara, de „accesoriu ambiental” al structurii
sau siperiferice)
construite participa, cu rol egal,devin
la o sintezainstrumente
a predilecte de
interventie asupra orasului, fiind considerate componente
celor doua, in ceea ce se numeste „peisaj urban”.
Elemente naturale (interioare sau periferice) devin
esentialepredilecte
instrumente ale de structurii
interventie urbane,
asupra cel putin la fel de
orasului, fiind considerate componente esentiale
semnificative
ale structurii urbane, ca cel siputin
constructiile.
la fel de Intrepatrunderea celor
doua, la diferite scari si in diferite forme, este
semnificative ca si constructiile. Intrepatrunderea
celor doua, la diferite scari si in diferite forme,
valorificata
este ca principala
valorificata ca principala vocatie
vocatie structurala a structurala a Sibiului si
Sibiului si devine principala tema care ii ghideaza
devine principala tema care ii ghideaza evolutia.
evolutia.
- transformarea culoarului Cibinului, astazi mai degraba
- transformarea culoarului Cibinului, astazi mai
degraba un element de cezura in oras, intr-o
un element
„coloana vertebrala”, de cezura
o legatura verde in in oras, intr-o „coloana
ansamblul structurii urbane.
vertebrala”, o legatura verde in ansamblul structurii
urbane.
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

PUZ
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

PUZ
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

PUD
CURSUL II – IMPORTANTA CERCETARILOR GEOMORFOLOGICE IN
ORGANIZAREA TERITORIULUI

„…în realizarea oricărui program de amenajare şi utilizare a teritoriului, primul


constituient al mediului natural asupra căruia se intervine este relieful (…). Dar
relieful nu este o structură inertă ce poate fi caracterizată doar prin particularităţile
geomorfometrice (înclinare, fragmentare, altitudine etc), aşa cum se ia în
considerare în evaluarea condiţiilor geomorfologice pentru multe din documentaţiile
de amenajare, ci presupune şi un ansamblu de procese morfodinamice prin care se
asigură circuitul materiei sub formă de sedimente la suprafaţa scoarţei
terestre…”(Ichim, 1981).