Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 13 SEPTEMBRIE 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a


Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei
Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, doamna secretar Bronţ
Daciana, precum și următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA,
AVRAM IOAN-MIRCEA, BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL,
HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN,
STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAŞ CRISTIAN-
MARIAN, USVAT VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA .
Sunt prezenţi 14 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr.119 din data de 12
septembrie 2019, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 6797/12.09.2019,
când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și


Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare,
dotare și extindere cinematograf, comuna Periam, sat Periam, str.Magnoliei, nr.27, județul Timiș”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport Public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam


nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor
municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea clauzelor
contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS
S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
Impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate
nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

Doamna secretar Bronţ Daciana anunţă consiliul local că domnul consilier local DUMITRAȘ
VIOREL nu poate participa la şedinţa extraordinară anunțând în prealabil că este plecat din localitate,
fiind învoit şi supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare cu
convocare de îndată a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de 06.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, preşedintele comisiei II, dă citire materialelor de
la punctul 1: referatul de aprobare elaborat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate, Proiectul de hotărâre nr.1/12.09.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare,
1
modernizare, dotare și extindere cinematograf, comuna Periam, sat Periam, str.Magnoliei, nr.27, județul
Timiș” şi avizul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/12.09.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/12.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 2: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de
specialitate, Proiectul de hotărâre nr.2/12.09.2019 pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam
nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor municipale de
pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către
operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/12.09.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/12.09.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

În încheierea ședinței, domnul primar Dumitraș Cornel intervine și informează consiliul local că,
urmare a acțiunii de audit financiar efectuată de către Camera de Conturi a județului Timiș având ca temă:
„Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale
a Comunei, pe anul 2018” la entitatea UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA
PERIAM, în perioada 18.06.2019-26.07.2019, au fost transmise Primăriei Comunei Periam la data de
11.09.2019 câteva documente care trebuie aduse la cunoștința consiliului local în termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii acestora. Documentele în cauză sunt:
a). Decizia nr. 18/2 din 02.09.2019 a Directorului Adjunct al Camerei de Conturi a județului
Timiș de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 18 din
06.03.2014, prelungită cu Decizia nr. 391/06.11.2014 și cu Decizia nr. 18/1 din 06.05.2016 emise pentru
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Periam, decizie înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr.6743/11.09.2019; consiliul local ia act de conținutul acesteia, fără obiecțiuni.
b). Decizia nr. 36/2019 a Directorului Adjunct al Camerei de Conturi a județului Timiș,
înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.6746/11.09.2019 însoțită de Raportul de audit financiar
înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 5535 din 26.07.2019; consiliul local ia act de conținutul
acestora, fără obiecțiuni.

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de
şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările
şedinţei extraordinare cu convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar Comună,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA