Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 14
Pentru: 14
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 77 din 13.09.2019
pentru modificarea şi completarea art.1-3 din H.C.L. Periam nr.73/06.09.2019 privind
instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării deșeurilor
municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de
nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare
ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 13.09.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr.6790/12.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate nr.6791/12.09.2019 întocmit de doamna Ferchi
Simona-Elena, inspector I principal-impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în
vederea colectării și transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației
de urgență generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare
ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.45/13.05.2019 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere a Contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în
Zona 2, județul Timiş - Contractul nr.1791/28.09.2017 - din cadrul proiectului „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;
- prevederile Procesului Verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) Periam,
întrunit în ședința din data de 02.09.2019;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările
ulterioare;

1
- prevederile art.6 alin.1 lit.k, lit.l, lit.p și lit.o, ale art.7-8 alin.1 și ale art.26 alin.5 din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată (r1);
- prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.6 și art.90 lit.b, lit.f și lit.h din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată (r2);
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam ;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam ;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1 lit.d, art.129 alin.7 lit.h și lit.n, art.129 alin.14,
art.134 alin.1 lit.a și alin.4, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei


Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării
deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de
nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-
CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. în sensul că acesta va avea următorul cuprins:
„Art.1. (1) În vederea desfășurării activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, ca
urmare a situației de urgență instituită pe raza UAT Periam generată de nerespectarea clauzelor
contractuale și întreruperea activității operatorului zonal ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L.
-S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., se aprobă instituirea unei taxe speciale pentru persoanele fizice,
în mod diferențiat, după cum urmează:
1. în cuantum de 20 lei/gospodărie/lună în cazul gospodăriilor formate din cel puțin
2 persoane;
2. în cuantum de 10 lei/gospodărie/lună în cazul gospodăriilor formate dintr-o
singură persoană;
3. în cuantum de 10 lei/gospodărie/lună în cazul gospodăriilor formate numai din
pensionari;
4. în cuantum de 10 lei/gospodărie/lună în cazul proprietarilor care dețin 2 sau mai
multe case pe raza Comunei Periam, începând cu cea de-a doua proprietate și cu
condiția ca acestea să nu fie locuite permanent de către proprietari sau alte
persoane (ex. chiriași, etc.);
5. în cuantum de 5 lei/casă de vacanță/lună în cazul deținătorilor caselor de vacanță
din zona Periam-Port.
(2) Persoanele fizice care locuiesc pe raza U.A.T. Periam sunt obligate la plata taxei
speciale stabilită prin prezenta hotărâre a consiliului local, conform alin.(1).
(3) În cazul în care imobilele aflate în proprietatea persoanelor fizice sunt date în chirie,
concesiune sau sub orice altă formă altor persoane fizice, plata taxei speciale intră în obligaţia
proprietarului imobilelor.”

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei


Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării
deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de

2
nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-
CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. în sensul că acesta va avea următorul cuprins:
„Art.2. În vederea desfășurării activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, ca
urmare a situației de urgență instituită pe raza UAT Periam generată de nerespectarea clauzelor
contractuale și întreruperea activității operatorului zonal ASOCIEREA S.C. BRAI-CATA S.R.L.
- S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., se aprobă instituirea taxei speciale pentru persoane juridice
(operatori economici, instituții publice etc.), în mod diferențiat, după cum urmează:
1. în cuantum de 50 lei/sediu sau/și punct de lucru/lună, pentru cei care dețin o
singură pubelă de până la 240 l;
2. în cuantum de 125 lei/m3 de deșeuri colectate/sediu sau/și punct de lucru pentru
cei care depășesc volumul de 240 l.”

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei


Periam nr.73/06.09.2019 privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și transportării
deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență generată de
nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA S.C. BRAI-
CATA S.R.L. - S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. în sensul că acesta va avea următorul cuprins:
„Art.3. (1) Taxele speciale menționate la art. 1-2 din prezenta hotărâre se stabilesc pe perioadă
determinată până la desemnarea, conform prevederilor legale în vigoare, de către A.D.I.D. Timiș
a noului operator zonal, precum și până la stabilirea tarifelor care vor fi practicate de către
respectivul operator.
(2) Taxele speciale menționate la art. 1-2 din prezenta hotărâre se vor încasa lunar,
începând cu luna septembrie 2019, până în ziua de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, iar în
cazul întârzierii de la plata acestora se vor percepe majorări de întârziere de 1% pe lună și
penalități în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile art.
176 alin. (2) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.”

Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare
acesteia.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Dumitraş


Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum și Compartimentul Agricol și
Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam;
- S.C. POLARIS HOLDING S.R.L.;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:


CĂPUŞAN IONEL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
L.S.
_______________
? BRONŢ DACIANA

___________________________

3
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 77/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 13/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 16/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 16/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 16/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 16/09/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”