Sunteți pe pagina 1din 15

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI

JUDEŢUL: DÂMBOVIŢA
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 8 - 8
3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI 10 10
4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR - 3 3
COPILULUI
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 2 2
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 5 8
15 20 35
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului
sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI
JUDEŢUL: DÂMBOVIŢA
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: GRINDEI MIOARA-
IOANA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I – 15 SĂPTĂMÂNI

NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea propriilor 1.Introducere înstudiul educației S1
drepturi și responsabilități; sociale
1.3. Raportarea critică la opiniile, 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea S2
FORMULAREA DE explicațiile și argumentele formulate de alte întrebărilor – de ce nu luăm totul ca 4
ÎNTREBĂRI persoane în contextul unor dezbateri privind fiind cunoscut Obs.
3. Formularea întrebărilor; cui putem S3 curentă
1. asigurarea și promovarea drepturilor
5(4+1) ore adresa întrebări și modalități S4
copilului; alternative de a formula întrebări
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării 1 S5 Testare
Evaluare drepturilor celuilalt; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1.Fapte și opinii
ARGUMENTAREA argumente simple pentru promovarea propriilor 2. Susținerea părerii/opiniei proprii
2. UNUI PUNCT DE drepturi și responsabilități; 3. Formularea răspunsurilor; S6
VEDERE PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, modalități alternative de a formula 4 S7 Obs.
explicațiile și argumentele formulate de alte răspunsuri S8 curentă
9 (8+1) ore persoane în contextul unor dezbateri privind 4. Schimbul de opinii. Compararea S9
asigurarea și promovarea drepturilor opiniilor S10
copilului; 5. De ce avem nevoie de argumente S11
2.1. Formularea unor probleme care 6. Condiții pentru acceptarea unui 4
argument formulat de o altă persoană S12
vizează drepturile copilului, ca punct de
7. Stereotipii și prejudecăți S13 Obs.
plecare în rezolvarea lor; 8. Persuasiunea curentă
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de
promovare a drepturilor copiilor pentru
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile respectării
drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind
implicarea în promovarea și apărarea
1 S14 Testare
propriilor drepturi;
Evaluare scrisă
3. Recapitulare – Obs.
Evaluare semestrială 1 S15 curentă
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA – 20 SĂPTĂMÂNI
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la
argumente simple pentru promovarea drepturile copilului: S16
propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3 S17
1.3. Raportarea critică la opiniile, - Prioritatea intereselor copilului S18
explicațiile și argumentele formulate de - Non- discriminarea
alte persoane în contextul unor dezbateri - Participarea copiilor la problemele
care îi privesc
privind asigurarea și promovarea 2. Drepturi ale copilului;
DREPTURI ȘI drepturilor copilului; responsabilități asociate acestora: S19 Obs.
RESPONSABILITĂȚI 2.1. Formularea unor probleme care - Exemplificarea unor drepturi în S20 curentă
4. ALE COPILULUI vizează drepturile copilului, ca punct de contexte concrete (de exemplu, dreptul 4 S21
11(10+1) ore la identitate, dreptul la familie, dreptul S22
plecare în rezolvarea lor;
la educație, dreptul lajoc și activități
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a recreative, dreptul la protecție
unor măsuri de intervenție posibile pentru împotriva violenței, abuzului și
cazuri semnalate de încălcare a drepturilor exploatării, dreptul la securitate și
copilului sau de promovare a acestora; protecție socială, protecția mediului-
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect condiție a vieții)
de promovare a drepturilor copiilor pentru - Corelarea drepturilor cu 1 S23
investigarea / soluționarea unor probleme responsabilitățile asociate
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a 3. Modalități de exercitare a
responsabilităților în luarea unor decizii drepturilor și de asumare a
personale și de grup, în condițiile responsabilităților: 2 S24
- Copiii, promotori ai propriilor S25
respectării drepturilor celuilalt;
drepturi
3.2. Participarea la decizii de grup privind - Școala ca spațiu de
implicarea în promovarea și apărarea exprimare/exercitare/asumare de către Testare
Evaluare propriilor drepturi; copii a drepturilor și responsabilităților 1 S26 scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea
propriilor drepturi și responsabilități; drepturilor copiilor:
1.3. Raportarea critică la opiniile, Categorii de copii în situații de risc
explicațiile și argumentele formulate de și /sau cu cerințe educative speciale 1 S27
RESPECTAREA, alte persoane în contextul unor dezbateri ( copii din medii dezavantajate socio-
APĂRAREA ȘI economic, copii cu dizabilități, copii
privind asigurarea și promovarea
PROMOVAREA care aparțin unor minorități, copii din
5. drepturilor copilului;
DREPTURILOR mediul rural) Obs.
COPILULUI curentă
3 ore 2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de 2. Instituții guvernamentale și
plecare în rezolvarea lor; nonguvernamentale cu rol în
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a respectarea, apărarea și promovarea
unor măsuri de intervenție posibile pentru drepturilor copilului:
- Instituții guvernamentale: rolul 2 S28
cazuri semnalate de încălcare a drepturilor statului; securitate și protecție S29
copilului sau de promovare a acestora; - Organizații interguvernamentale și
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect nonguvernamentale, rolul societății
de promovare a drepturilor copiilor pentru civile
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Elaborarea și derularea unui Obs.
argumente simple pentru promovarea proiect educațional pentru curentă
PROIECTUL propriilor drepturi și responsabilități promovarea unui/unor drepturi ale 2 S30
6. EDUCAȚIONAL 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect copilului: S31
de promovare a drepturilor copiilor pentru - Alegerea temei
3(2+1)ore investigarea / soluționarea unor probleme - Elaborarea fișei de proiect
specifice; - Derularea proiectului propus Probă
Evaluare - Evaluarea proiectului propus 1 S32 practică
7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 2 S33
finală S34
1 oră
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S35 – la decizia școlii
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore
SPECIFICE.COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor a. frontală
1. Introducere in 1 cu conținut civic și social în diferite contexte a. individuală observarea
studiul educației sociale 1.1 - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor sistematică a
9-13 IX
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la conversația elevilor
preocupările lor actuale sau la probleme concrete manualul descrierea
2. Capacitatea de a ne 3.1. privind drepturile copilului ( de exemplu, pornind
1
mira, valoarea de la întrebările„Ce? Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de comparaţia - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu 16-20 IX - formularea de întrebări pornind de la o situație texte
luăm totul ca fiind de încălcare a drepturilor copilului activitate pe
cunoscut ilustrații grupe
- elaborarea unui proiect individual privind o
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza dicţionare metoda
unui plan de documentare, observarea, prin discuții ciorchinelui observarea
de grup, a deosebirilor între opiniile bazate pe fişe de lucru sistematică a
3. Formularea 2 convingeri personale și cele bazate pe argumente/ analiza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.1.
23-27 IX documente sinteza
adresa întrebări și - implicarea în dezbateri privind corelarea joc de rol
1.3. 30 IX-
modalități alternative drepturilor cu responsabilitățile asociate și temă în clasă/
4X
de a formula întrebări 2.1. evidențierea relației între acestea. proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea
1 - exerciții pentru identificarea termenilor civici și brainstormingul
2. Evaluare 7-11X sociali în texte diferite test

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI CLASA : a V a


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 10( 8+2) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală


1.Fapte și opinii 1 ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. 14-18 X puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
convingeri personale și cele bazate pe texte
2. Susținerea 2.1. 1 argumente/ documente activitate pe
părerii/opiniei 21-25 X - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
proprii clasei, care să reflecte drepturi și
2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de clasă. dicţionare metoda
- ilustrarea unor moduri de participare a ciorchinelui observarea
copiilor la soluționarea problemelor care îi fişe de lucru sistematică a
3. Formularea 1 privesc analiza elevilor
răspunsurilor; 28X-1XI - redactarea unui text care să includă sinteza
modalități 3.1. argumente simple pe tema importanței joc de rol
alternative de a respectării drepturilor copiilor.
formula răspunsuri - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, proiectul
3.2. idei etc. și susținerea acestora cu argumente lectura temă în clasă/
- observarea unor asemănări și deosebiri între dezbaterea pentru acasă
4. Schimbul de opinii. explicațiile și argumentele formulate de elevi
Compararea 1 cu privire la situațiile de promovare a brainstormingul
opiniilor 4-8 XI drepturilor copilului
- organizarea unor activități de grup în care
5. De ce avem nevoie 1 elevii exemplifică situații în care își pot
de argumente 1.2. 11-15 XI manifesta drepturile (de exemplu, dreptul la observarea
joc și dreptul la educație) sistematică a
1.3. - identificarea problemelor cu care se elevilor
confruntă unii copii din perspectiva a. frontală
6.Condiții pentru stereotipilor și prejudecăților și exprimarea manualul a. individuală
acceptarea unui 2.1. opiniilor cu privire la aceste situații - autoevaluare
argument formulat de 1 - corelarea drepturilor cu responsabilitățile culegeri de conversația
o altă persoană 18-22 XI asociate acestora texte descrierea
2.3. - examinarea consecințelor încălcării unor
drepturi (cauză și efect), de exemplu, a ilustrații comparaţia
dreptului de familie
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să dicţionare activitate pe grupe observarea
7.Stereotipii și 1 ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să sistematică a
prejudecăți 3.1. 25-29XI limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
tale”; promovarea rezultatelor activității la studiu de caz
nivelul școlii analiza
3.2. - facilitatea întâlnirii între elevii clasei și sinteza
reprezentanții consiliului elevilor pentru argumentarea
8.Persuasiunea 1 discutarea unor probleme incluse în agenda temă în clasă/
2-6XII consiliului elevilor, relevante pentru proiectul pentru acasă
problematică drepturilor copiilor lectura
dezbaterea
9. Evaluare 1 - utilizarea corectă a termenilor și a
9-13XII conceptelor cu conținut civic și social în brainstormingul
diferite contexte
10. Evaluare 1 - exerciții pentru identificarea termenilor
semestrială 16-20XII civili și sociali în texte diferite
test
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – PETREȘTI CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
DOMENIU DE CONȚINUT:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 11(10+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Convenția ONU cu 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală observarea


privire la drepturile 13-17 I care să ilustreze ideea „drepturile mele a. individuală sistematică a
copilului: 1.2 nu trebuie să limiteze /îngrădească culegeri de conversația elevilor
- Principiile generale ale exercitarea drepturilor tale”; promovarea texte descrierea
convenției 1.3. 1 rezultatelor activității la nivelul școlii comparaţia
- Prioritatea intereselor 20-24 I ilustrații activitate pe - autoevaluare
copilului 2.1 grupe
-Non- discriminarea 2.2. dicţionare metoda
- Participarea copiilor la 1 fişe de lucru ciorchinelui
problemele care îi privesc 27-31 I analiza
2.3. lectura
dezbaterea
2. Drepturi ale copilului; - elaborarea, în echipe, a unui pliant/afiș a. frontală observarea
responsabilități asociate 3.1. care reflectă activitățile de voluntariat la manualul a. individuală sistematică a
acestora: nivelul școlii sau al comunității locale elevilor
3.2. pentru promovarea drepturilor copilului; culegeri de conversația
- Exemplificarea unor identificarea problemelor și a soluțiilor texte descrierea
drepturi în contexte 4 promovate în cadrul acestor activități - autoevaluare
concrete (de exemplu, 3-7 II - compararea unor mesaje cuprinse în ilustrații comparaţia
dreptul la identitate, 10-14II texte (orale și scrise), programe de observarea
dreptul la familie, dreptul 17-21II televiziune, pagini web, filme, dicţionare activitate pe sistematică a
la educație, dreptul la joc 1.2. 24-28 II publicitate, muzică, în care sunt grupe elevilor
și activități recreative, promovate drepturile copilului/în care fişe de lucru
dreptul la protecție sunt încălcate unele drepturi metoda
împotriva violenței, 1.3. - exercitarea drepturilor și a ciorchinelui temă pentru acasă
abuzului și exploatării, responsabilităților în situații date, de studiu de caz
dreptul la securitate și exemplu, în organizarea unui grup de
protecție socială, protecția 2.1. inițiativă care să sprijine dreptul copiilor manualul
mediului- condiție a dintr-o școală la protecție împotriva analiza
vieții) 2.2. violenței culegeri de sinteza observarea
- analizarea, în cadrul activităților pe texte argumentarea sistematică a
grupe, a unor cazuri care privesc elevilor
- Corelarea drepturilor cu 2.3. drepturile copilului, soluționate de ilustrații
responsabilitățile asociate 1 școală, de primărie, autoritățile locale
2-6 III sau alte organizații; inițierea unor unor dicţionare proiectul
3.1. evenimente în cadrul cărora elevii pot lectura
prezenta propriile soluții fişe de lucru dezbaterea temă pentru
- implicarea în activități de grup în care acasă
3.2. elevii exemplifică situații în care își pot
manifesta drepturile ( de exemplu, autoevaluare
dreptul la joc și dreptul la educație)
3. Modalități de - realizarea, pe echipe, a unui portofoliu manualul a. frontală observarea
exercitare a drepturilor 2.1. referitor la respectarea/încălcarea a. individuală sistematică a
și de asumare a drepturilor copilului, prin utilizarea unor culegeri de conversația elevilor
responsabilităților: 2.2. surse diferite de informare, în scopul texte descrierea
- Copiii, promotori ai 1 stabilirii unor modalități de implicare în comparaţia
propriilor drepturi 9-13III promovarea drepturilor copilului ilustrații activitate pe
- Școala ca spațiu de 2.3. - participarea activă ( individuală/ pe grupe temă pentru
exprimare/exercitare/asum 1 perechi/pe echipe) la punerea în practică dicţionare metoda acasă
are de către copii a 16-20III a proiectelor propuse, potrivit sarcinilor ciorchinelui
drepturilor și 3.1. de lucru asumate/ atribuite fişe de lucru analiza
responsabilităților sinteza autoevaluare
3.2 - utilizarea corectă a termenilor și a argumentarea
conceptelor cu conținut civicși social în proiectul
1 diferite contexte lectura
4. Evaluare 23-27 IV - exerciții pentru identificarea dezbaterea test
termenilor civili și sociali în texte
diferite

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI CLASA : a V a


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE


(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS
EVALUARE .
1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii
drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor copilului a. individuală
situații de risc și /sau cu 1 (de exemplu, organizarea unui concurs de culegeri de
cerințe educative speciale 30 III- soluții creative la problemele privind texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii 3 IV asigurarea dreptului la educație a copiilor cu descrierea sistematică a
dezavantajate socio- CES și a unei soluții la nivelul clasei) ilustrații elevilor
economic, copii cu - analizarea unor fișe cu imagini care comparaţia
2.1.
dizabilități, copii care ilustrează respectarea/încălcarea unor dicţionare
aparțin unor minorități, drepturi ale copiluluiși formularea unor activitate pe
copii din mediul rural) puncte de vedere personale privitor la acestea fişe de lucru grupe
2.2
2. Instituții - dezbaterea unor cazuri de încălcare a
guvernamentale și drepturilor copiilor, din mediul lor de viață articole metoda
nonguvernamentale cu rol sau prezentate în mass-media și ciorchinelui
în respectarea, apărarea și identificarea unor posibile măsuri de Convenția analiza temă pentru
promovarea drepturilor 2.3. 2 intervenție ONU cu sinteza acasă
copilului: 22 – 30 - examinarea consecințelor încălcării unor privire la
- Instituții guvernamentale: IV drepturi( condiții, cauză, efect) drepturile
3.1.
rolul statului; securitate și 4-8 V - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, a copilului proiectul
protecție unor cazuri care privesc drepturile copilului lectura
Organizații soluționate de școală, de primărie, Legea observarea
interguvernamentale și autoritățile locale sau de alte organizații; 272/2004 sistematică a
nonguvernamentale, rolul inițierea unor evenimente în cadrul cărora privind elevilor
societății civile elevii pot prezenta propriile soluții drepturile dezbaterea
- dezbaterea în grup și identificarea unor copilului
măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI – STRUCTURA PETREȘTI CLASA : a V-a

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI


PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 5(2+3)ore
COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual


derularea unui proiect privind o problemă referitoare la a. frontală
educațional pentru drepturile copilului, pe baza unui plan a. individuală observarea
promovarea unui/unor de documentare; observarea, prin sistematică a
drepturi ale copilului: discuții de grup, a deosebirilor între manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 2 opiniile bazate pe convingeri
- Elaborarea fișei de 11-15 V personale și cele bazate pe culegeri de activitate pe temă pentru
proiect 18-22 V argumente/documente texte grupe acasă
- Derularea proiectului - implicarea elevilor, la nivel de clasă,
propus 2.3. școală sau la nivelul comunității ilustrații observarea
- Evaluarea proiectului locale, în elaborarea unei propuneri de sistematică a
propus proiect de intervenție pentru dicţionare proiectul elevilor
promovarea unui/unor drepturi ale lectura
copilului fişe de lucru proiect
1 - participarea activă (individuală/ pe
2. Evaluare sumativă 2.5 V perechi/ pe echipe) la punerea în dezbaterea eseuri, rebus-uri
practică a proiectelor propuse, potrivit
3. Recapitulare și 2 sarcinilor de lucru asumate/atribuite
evaluare finală. 2-5 VI - participarea activă la elaborarea unor
9-12VI instrumente de monitorizare/evaluare a
rezultatelor și impactului proiectului

Întocmit,
Prof. Grindei Mioara Ioana