Sunteți pe pagina 1din 2

Confidenţial

Numai pentru scopuri de cercetare statistică


Sunt considerate locuri de muncă vacante posturile destinate persoanelor din afara A4. Efectivul salariaţilor şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de
întreprinderii (dar pe care pot concura şi persoane din interiorul întreprinderii), ocupaţii şi pe unităţi locale, la sfârşitul lunii de mijloc a trimestrului
indiferent dacă sunt posturi pe durată determinată sau nedeterminată, în program de Conform precizărilor de la capitolul A2, pentru fiecare unitate locală a întreprinderii şi pentru
lucru normal sau parţial. aparatul propriu al întreprinderii (rândurile de la 1 la 30) se vor completa:
Nu se consideră vacante, posturile neocupate: - denumirea unităţii locale sau a centralizatorului pe judeţ;
- destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituţiei; - denumirea judeţului în care se află unitatea locală; codul judeţului va fi completat de către
- din unităţile administraţiei publice, blocate printr-un act normativ. Direcţia regională/judeţeană de statistică;
Posturile ocupate de persoanele care absentează o anumită perioadă de timp (concedii de - activitatea unităţii locale, la nivel de diviziune CAEN Rev.2 (2 cifre);
maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fără plată, alte absenţe), se - efectivul salariaţilor (exclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) la
consideră vacante, dacă angajatorul doreşte substituirea pe perioadă determinată (temporară) şi sfârşitul lunii, pe total unitate locală şi pe grupe majore de ocupaţii;
dacă întreprinde acţiuni de găsire a candidaţilor. - numărul locurilor de muncă vacante existente în unitatea locală la sfârşitul lunii (exclusiv
posturile blocate printr-un act normativ), pe total unitate locală şi pe grupe majore de ocupaţii.
Corelaţii în capitolul A1: În cazul în care întreprinderea are mai mult de 30 unităţi locale ce desfăşoară o altă activitate
9 9 decât activitatea principală a întreprinderii şi/sau care se află în alte judeţe decât întreprinderea,
Rd1Col 0   Rd1Coli Rd 2 Col 0   Rd 2Coli vă rugăm să ataşaţi o alonjă la capitolul A4.
i 1 i 1
Corelaţii în capitolul A4:
A2. Întreprinderea poate avea sau nu, mai multe unităţi locale. Se consideră a fi unitate 9
locală, unitatea care îşi desfăşoară activitatea într-o altă locaţie decât sediul central al Rd i Col 0 Cod 01   Rd i Col j Cod 01 i  1,....,30
întreprinderii. j 1
Pentru răspunsul “DA” la întrebarea A2 se va completa capitolul A4 astfel: 9
- pentru fiecare unitate locală dacă aceasta desfăşoară o altă activitate principală decât Rd i Col 0 Cod 02   Rd i Col j Cod 02 i  1,....,30
activitatea principală a întreprinderii şi care se află în acelaşi judeţ sau în alte judeţe decât j 1
întreprinderea;
- centralizat pe fiecare judeţ dacă unităţile locale se află în alte judeţe decât întreprinderea şi
Corelaţii între capitole:
desfăşoară aceeaşi activitate principală cu cea a întreprinderii.
30
Ex. 1. O întreprindere are 5 unităţi locale din care 4 se află în acelaşi judeţ cu întreprinderea şi CapA4  Rdi Col0Cod 01  CapA1Rd1Col0
o unitate în alt judeţ şi desfăşoară activităţi diferite de activitatea principală a întreprinderii. În
i 1
capitolul A4 se vor completa 5 rânduri, unul pentru fiecare unitate locală a întreprinderii.
30
Ex.2. O bancă are unităţi locale ce desfăşoară aceeaşi activitate în 100 de localităţi, răspândite în cele
42 de judeţe ale ţării. În capitolul A4 se vor completa 42 rânduri, câte un rând centralizator pentru
CapA4  Rd i Col0Cod 02  CapA1Rd 2Col0
fiecare judeţ. i 1
30
CapA4  Rd i GM k Cod 01  CapA1Rd1GM k cu k  1,....,9
A3. Cauze ale diferenţelor () faţă de luna precedentă se completează prin înscrierea
semnului X în căsuţa corespunzătoare cauzelor care au determinat diferenţele faţă de trimestrul i 1
precedent. Pot fi înscrise una sau mai multe cauze. 30
CapA4  Rd i GM k Cod 02  CapA1Rd 2GM k cu k  1,....,9
i 1
_______________________________________________________________________________-________
1)
Forma juridică de organizare a unităţii: R.A. – regie autonomă – cod 01; S.N.C. – cod 02; S.C.S. – cod 03; S.C.A. – cod 04; S.A. – societate pe acţiuni – cod 05; S.R.L. – societate cu răspundere limitată – cod 06; O.C1. – cooperativă meşteşugărească – cod 07; O.C2. – cooperativă de consum – cod
08; O.C3.- cooperativă de credit – cod 09; organizaţie cu scop lucrativ (alta decât cea cooperatistă) – cod 13; societăţi agricole (Legea 36/1991) – cod 14; alte forme juridice (unităţi economice, culturale, sociale, obşteşti fără formă juridică expresă) – cod 29.
2)
Forma de proprietate după tipul de capital: capital social integral de stat – cod 10; capital social de stat peste 50% - cod 20; capital social privat peste 50% - cod 25; capital social integral privat românesc sau românesc şi străin – cod 30; proprietate cooperatistă – cod 40; proprietate obştească – cod
50; proprietate integral străină – cod 60; proprietate publică de interes naţional şi local – cod 70.
3)
Se va completa la nivel de clasă (4 cifre) conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN Rev.2) aprobată prin Ordinul Preşedintelui INS nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293/03.05.2007.

Confidenţial
Numai pentru scopuri de cercetare statistică
Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale,
Denumirea unităţii..............................................……..………………................................................. ROMÂNIA republicată cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
- Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de
…………………………………..……………….…………………..….…........…└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Identificator statistic
Institutul Naţional la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de
orice fel pe teritoriul României.
…………………………………………...................…..............……….. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod FISCAL
de - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei , următoarele fapte: refuzul
sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate
Judeţul ……………..............................................………...………..................…….………... └─┴─┘*
cod SIRUTA
Statistică de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele şi evidenţele necesare verificării datelor
statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică
Localitatea .....................………….....…………………………………..........……. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘* oficială.
cod SIRUTA
Cercetare statistică realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului U.E. nr. 453/2008.
Strada .......................…….……..…….……………................. Nr .....………... Sectorul…....………. Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică (Direcţia
Telefon …………………………………………… E-mail …………………………………………… Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică până la data de 19 a ultimei luni a trimestrului
Forma juridică1) ........................…….…………………………..........………………..….. Cod └─┴─┘
Cercetare Statistică pentru care se completează chestionarul.
Numele persoanei care răspunde .............................................
2)
de informaţiile înscrise în formular (semnătura conducătorului unităţii) .
Forma de proprietate .......................………………….…………….........……………….Cod └─┴─┘ L.S.

Activitatea principală3)............................……………………...…................CAEN Rev.2 └─┴─┴─┴─┘


LV-trimestrial Dl (Dna) ..........................
Telefonul ......................... Nr. .......... data ............. 2009
*
Nu se completează de către unitate
1,2,3)
Se completează conform precizărilor metodologice

Ancheta locurilor de muncă vacante în trimestrul ………. 2009


- pentru luna de mijloc a trimestrului: februarie, mai, august, noiembrie -
A1. Efectivul salariaţilor şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii la sfârşitul lunii de mijloc a trimestrului
din care, pe grupe majore de ocupaţii (conform precizărilor metodologice)
Legislatori, Lucrători Agricultori şi Operatori la
Total înalţi Specialişti operativi instalaţii,
Tehnicieni Funcţionari lucrători calificaţi Meşteşugari
Nr. întreprindere funcţionari cu ocupaţii în maşini şi Muncitori
, maiştri şi adminis- în agricultură, şi lucrători
rd. (col.1 + … şi intelectuale servicii, asamblori de necalificaţi
asimilaţi trativi silvicultură şi calificaţi
+col.9) conducători şi ştiinţifice comerţ şi echipamente
pescuit
asimilaţi
GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7 GM 8 GM 9
A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Efectivul salariaţilor (excl. cei cu contract de
1. muncă / raport de serviciu suspendat) la sfârşitul
lunii
-
Numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul
2. lunii (excl. posturile blocate printr-un act normativ)
!Atenţie: Efectivul salariaţilor (excl. cei cu contract/raport suspendat), din Rd.1Col.1, trebuie să fie egal cu efectivul salariaţilor (excl. cei cu contract/raport suspendat) din ancheta lunară S1/IND-TS/ CON-TS/ SERV-
TS.
A2. Întreprinderea are unităţi locale? DA 1 (completaţi capitolul A4 conform precizărilor metodologice) NU 2
A3. Cauze ale diferenţelor () faţă de luna precedentă (Se va marca cu X în căsuţele corespunzătoare cazurilor semnalate):
Modificarea ocupaţiei ca urmare a calificării/ recalificării/ formării
Modificări organizatorice (comasări, scindări etc.) ..………..…............................................ 1 profesionale a salariaţilor .…………............................................................. 5
Extinderea activităţii şi/sau desfăşurarea unei activităţi sezoniere ..…..…..……................... 2 Restrângerea activităţii şi/sau încetarea unei activităţi sezoniere …….....…. 6
Suspendarea, pe perioadă determinată, a contractului de muncă/raportului de serviciu) ....... 3 Erori de raportare .................................………............................................. 7
Deblocarea locurilor de muncă vacante din sectorul public ……...............……………..….. 4 Alte cauze şi anume: …….…………………………......................................
...........................................……………………….......................................... 8
! Atenţie: La completarea capitolului A4 trebuie să ţineţi seama de următoarele corelaţii:
- suma efectivelor de salariaţi din unităţile locale = efectivul de salariaţi pe total unitate;
- suma numărului locurilor de muncă vacante din unităţile locale = numărul locurilor de muncă vacante pe total unitate;
- aceleaşi corelaţii se respectă şi pentru fiecare grupă majoră de ocupaţii (suma efectivelor de salariaţi din unităţile locale = efectivul de salariaţi pe total unitate şi suma numărului locurilor de muncă vacante din
unităţile locale = numărul locurilor de muncă vacante pe total unitate).
 În cazul în care aveţi mai mult de 30 unităţi locale ce desfăşoară activităţi diferite de activitatea principală a întreprinderii şi/sau care se află în alte judeţe decât întreprinderea, vă rugăm să ataşaţi capitolului A4 o
alonjă.
A4. Efectivul salariaţilor şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii şi pe unităţi locale, la sfârşitul lunii de mijloc a trimestrului
Nr Judeţul în care se Efectivul salariaţilor (excl. cei
Denumirea unităţii locale cod din care, pe grupe majore de ocupaţii (conform precizărilor metodologice)
crt află unitatea locală cu contract de muncă/ raport de

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 LV- trimestrial 2009/1
Confidenţial
Numai pentru scopuri de cercetare statistică
Activitatea Total
serviciu suspendat) şi numărul
unităţii unitate
de locuri vacante (excl.
denumire cod locale locală GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7 GM 8 GM 9
posturile blocate printr-un act
Cod CAEN (col.1+ …
normativ) la sfârşitul lunii
Rev.2 +col.9)
A B C D E F G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Efectivul salariaţilor 01
1
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
2
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
3
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
4
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
5
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
6
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
7
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
8
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
9
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
10
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
11
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
12
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
13
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
14
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
15
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
16
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
17
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
18
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
19
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
20
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
21
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
22
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
23
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
24
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
25
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
26
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
27
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
28
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
29
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02
Efectivul salariaţilor 01
30
└─┴─┘ └─┴─┘ Numărul locurilor vacante 02

PRECIZĂRI METODOLOGICE
Chestionarul anchetei se completează trimestrial cu date pentru luna de mijloc a fiecărui cuprinse persoanele care lucrează în străinătate şi nu s-au aflat pe statul de plată al
trimestru: februarie, mai, august şi noiembrie. angajatorului, fiind exclusiv plătiţi la locul de muncă unde-şi desfăşoară activitatea.
!!! Chestionarul, precizările metodologice şi chestionarul electronic pot fi descărcate de
pe site-ul INS: www.insse.ro ! Atenţie: Efectivul salariaţilor (excl. cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat),
“Ancheta locurilor de muncă vacante” are ca scop evaluarea numărului posturilor de din Rd.1Col.1, trebuie să fie egal cu efectivul salariaţilor (exclusiv cei cu contract de
muncă ocupate (efectivul salariaţilor) şi al locurilor de muncă vacante. Chestionarul se muncă/ raport de serviciu suspendat) din ancheta lunară S1 (Cap.1 Rd.13)/ IND-TS
completează de către agenţii economici şi sociali cu date conform evidenţelor de la sfârşitul (Cap.6NR Rd.1) / CON-TS (Cap.6NR Rd.1) / SERV-TS (Cap.4 NR Rd.1).
lunii de mijloc a fiecărui trimestru, pe total întreprindere şi pe unităţi locale.
 “Numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul lunii (exclusiv posturile blocate
A1. Efectivul salariaţilor şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de printr-un act normativ)” cuprinde numărul posturilor plătite, nou create, neocupate, sau
ocupaţii la sfârşitul lunii de mijloc a trimestrului care vor deveni vacante, pentru care:
i. angajatorul întreprinde acţiuni concrete spre a găsi un candidat potrivit pentru ocuparea
 “Efectivul salariaţilor (exclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) postului respectiv (exemple de acţiuni concrete întreprise de angajator: anunţarea
la sfârşitul lunii” cuprinde toate persoanele cu contract individual de muncă sau raport de existenţei locului vacant prin serviciile de ocupare a forţei de muncă, publicitate prin
serviciu cu întreprinderea sau unitatea locală, pe durată determinată sau nedeterminată ziare, media, Internet, contactare directă a posibililor candidaţi etc.);
(inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul) al căror contract de ii. angajatorul doreşte ocuparea imediată sau într-o perioadă specifică de timp. Perioada
muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat, fiind valabil în ultima zi a lunii pentru care se maximă necesară ocupării locului de muncă vacant poate fi nelimitată.
completează chestionarul. Sunt incluse persoanele care au lucrat şi au fost remunerate,
indiferent de tipul muncii executate şi numărul orelor lucrate (program complet sau parţial),
regăsindu-se pe statul de plată al angajatorului în ultima zi a lunii de mijloc a
trimestrului. Nu se cuprind persoanele al căror contract de muncă/raport de serviciu era
suspendat în ultima zi a lunii de mijloc a trimestrului, fiind într-una din situaţiile prevăzute
de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în art. 49-54, privind “Suspendarea contractului
individual de muncă” şi Lg. nr. 161/2003, art. 87 de la Titlul III secţiunea 2, referitor la
suspendarea raportului de serviciu (ex.: concediu de maternitate, concediu pentru
incapacitate temporară de muncă, exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive,
legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, ş.a.). De asemenea, nu sunt

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 LV- trimestrial 2009/2