Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Tehnologia NGN (Next Generation Network)

1.1 Structura reţelei de transport NGN

Reţelele NGN (Next Generation Network – Reţelele Generaţiei Viitoare) reprezintă


nişte reţele multiservices, nucleul cărora este reţeaua IP, care menţine integrarea parţială
sau totală a serviciilor de transmisie a vocii, datelor şi a multimedia. Prin intermediul
acestor reţele se realizează principiul convergenţei serviciilor de comunicaţii. Un
exemplu de reţea NGN este prezentat în figura 1.1:

Figura 1.1 Reţea NGN


Iniţial, pentru transmiterea diferitor tipuri de informaţii, se construiau reţele de
comunicaţii separate: reţea telefonica, reţea telegrafică, reţea de transmisie a datelor şi
altele. În a doua jumătate a secolului XX a apărut ideia de a integra toate reţelele în una
singură. În aşa fel a fost creată concepţia reţelelor ISDN. LA sfîrşitul secolului XX din
motive diferite (Costul înalt al echipamentului ISDN, dezvoltarea rapidă a reţelelor IP,
apariţia noilor servicii şi aplicaţii) ideia unui reţele ISDN globale nu a mai fost actuală.
Astfel concepţia Reţelelor Generaţiei Viitoare a înlocuit concepţia reţelelor ISDN. Spre
deosebire de ISDN, NGN se bazează pe reţeaua de trasmisie a datelor în baza
protocolului IP.
Conform celei mai simple definiţii, reţeaua NGN – este o infrastructură deschisă
bazată pe pachete, care e capabilă să menţină întreaga gamă existentă de servicii şi
aplicaţii foarte efectiv, permiţind adaptarea la cerinţele noi în ceea ce priveşte
funcţionalitatea şi lăţimea de bandă.
Diferenţa de bază între NGN şi reţelele tradiţionale constă în faptul că toată
informaţia ce circulă în reţea e divizată în 2 componente. Aici intră informaţia de
semnalizare, ce permite comutarea abonaţilor şi oferirea serviciilor, şi nemijlocit datele
utilizatorului, în care se conţin date utile, destinate abonaţilor (voce, video, date). Căile
prin care circulă informaţia de semnalizare şi informaţia utilă pot să nu coincidă.
Reţelele NGN se bazează pe tehnologiile internet care în care se includ protocolul
IP şi tehnologia MPLS. La momentul actual sunt elaborate cîteva căi de construire a
reţelelor de IP telefonie , propuse de organizaţiile ITU-T şi IETF: H.323, SIP şi MGCP.
Printre producătorii de echipament NGN se află companiile - ZTE, Alcatel-Lucent,
Avaya, CISCO Systems, AudioCodes, BroadSoft, Huawei, RIT, Italtel, MRV, Nortel,
Siemens, Sitronics, ZyXEL, Veraz, VocalTec şi altele.
Reţelele globale ale marilor coloşi telecom şi ale altor întreprinderi sunt adevărate
"reţele de reţele" adunate sub acelaşi nume prin fuziuni şi achiziţii. Rezultatul este
adesea ineficient, costuri înalte şi incapacitatea de a livra noile aplicaţii de date de bandă
largă. Pentru creşterea avantajului competitiv, managerii din marile corporaţii doresc să
aibă oportunitatea de a migra spre tehnologii emergente ca telefonie IP sau
videoconferinţe IP. În special pentru unii operatori cu milioane de abonaţi, ideea de a
introduce aplicaţii mari consumatoare de lărgime de bandă în reţele moştenite, învechite
şi congestionate nu este convenabilă.
Saltul la NGN este calea spre un mediu mai robust, flexibil care suportă nevoile
crescute pentru performanţe înalte ale reţelei. NGN este o reţea bazată pe comutaţie de
pachete capabilă să furnizeze servicii incluzînd servicii de telecomunicaţii şi capabilă să
utilizeze broadband, tehnologii de transport QoS şi în care funcţiile serviciilor sunt

2
independente de tehnologiile de transport cu care relaţionează. Ea oferă acces
nerestrictiv pentru utilizatori la diferiţi ISP. NGN suportă mobilitate generală
caracteristică care v-a permite furnizare consistentă şi omniprezenţa de servicii către
utilizatori.
Aspectele fundamentale ale NGN sunt următoarele:
 separarea funcţiilor de control între mai multe capacităţi de transport,
call/session, application /service;
 decuplarea furnizării de servicii de reţea, şi furnizarea de interfeţe deschise ce
suportă o gamă largă de servicii;
 aplicaţii şi mecanisme bazate pe blocuri de servicii capabile de transmisii de
bandă largă cap-la-cap cu asigurarea calităţii serviciului şi a transparenţei acces
nerestricţionat al utilizatorilor la furnizori diferiţi de servicii pentru acelaşi serviciu;
 se asigură caracteristici unice, convergenţa serviciilor între reţele fixe/mobile,
independenţa funcţiilor referitoare la servicii de tehnologiile de transport folosite,
satisfacere a tuturor cerinţelor agenţiilor de reglementare (securitate, confidentialitate).
În sens larg NGN întruchipează toate tehnologiile de generaţie nouă. NGN este o
soluţie de reţea completă cu arhitectura de sistem distribuită, deschisă. Ea furnizează
toate tipurile de servicii în continuă dezvoltare ce se întind de la nivelul central la
nivelul de acces, de la reţeaua fixă la reţeaua mobilă. Sub umbrelele NGN se întâlnesc
reţele magistrale, reţele metropolitane (MAN), reţele de acces şi reţeaua utilizatorului.
Echipamentele trebuie să fie interoperabile, ele putînd proveni de la producători
multipli. Pe scurt, NGN cuprinde un set total de soluţii de reţele convergente în evoluţie
şi nu o modernizare parţială sau adăugarea unei tehnologii noi.
Pentru realizarea tranziţiei spre NGN, soluţiile propuse implementează funcţiile de
comutaţie tradiţionale pe noi componente bazate pe tehnologia NGN: comutatoare soft
şi echipamente ce realizează interoperarea reţelelor PSTN şi NGN. Odată cu
maturizarea tehnologiei NGN serviciile bazate pe pachete vor înregistra o creştere
spectaculoasă.

3
Implementarea platformei NGN le v-a permite clienţilor să folosească servicii
online, să obţină rapoarte de calitate privind serviciile, să verifice şi să plătească online
facturile sau să modifice lărgimea de bandă pe care doresc să o utilizeze.
Aceste reţele sunt esenţiale pentru a permite furnizorilor de servicii din întreaga
lume să crească eficienţa infrastructurii şi să ofere reţele cu valoare adăugată şi
controlul serviciilor, de care operatorii de telecomunicaţii au nevoie pentru asigurarea
succesului pe termen lung.
Arhitectura unei reţele NGN este următoarea:

Figura 1.2 Arhitectura generală a unei reţele NGN

Arhitectura NGN este centrată pe trei domenii principale de convergenţă care sunt
deja puternic integrate în reţelele furnizorilor de servicii de astăzi:
• Convergenţa reţelei – reţele separate trebuie să fie reunite într-o infrastructură
comună, eficientă şi rentabilă.

4
• Convergenţa serviciilor sau triple „play on the move” – este necesar un nivel
superior de inteligenţă în controlul serviciilor la nivel de aplicaţie şi de abonat pentru a
facilita furnizarea eficientă de servicii de voce, video, date şi mobilitate pentru
convergenţa comunicaţiilor prin cablu şi wireless.
• Convergenţa aplicaţiilor – o mare diversitate de noi capacităţi şi dispozitive
pentru utilizatorul final pot oferi operatorilor de telecomunicaţii o multitudine de noi
oportunităţi de servicii.

1.2 Tehnologia Softswitch

Tehnologia Softswitch a fost introdusă în circulaţie de către compania Lucent


Technologies în 1999 ca denumire pentru programele soft de gestiune a apelurilor în
reţelele IP şi ATM.
Softswitch reprezintă comutaţia vocii şi multimedia, de nouă generaţie bazată pe
tehnologiile IP. A fost conceput să înlocuiască comutatoarele de clasa 4 şi 5 bazate pe
comutaţia de circuite. Softswitch îşi datorează numele faptului că reprezintă o soluţie
soft implementată pe servere, pe cînd tradiţionalele clase 4 şi 5 au fost proiectate în
general pentru transportul de voce.
Avantajele softswitch faţă de comutaţia tradiţională de circuite:
 Servicii şi respectiv venituri noi pentru provideri;
 Flexibilitate;
 Mesagerii unificată;
 Integrarea simplă în reţele;
 Costuri mici de implementare.
Softswitch funcţionează pe serverele operatorului de telecomunicaţii, gestionînd pe
lîngă fluxul de date şi alte servere la distanţă. Comutatoarele „Soft” moderne sunt
compatibile cu protocoalele ATM, IP etc. şi sunt capabile de a deservi atît clienţii pe
canale IP atît şi pe canalele digitale şi analogice obişnuite. Softswitch se consideră ca
fiind o parte componentă a reţelei de generaţia următoare, deşi majoritatea operatorilor
din statele occidentale investesc doar cca 1% din bugetele sale. Comutatoarele „Soft”

5
realizează funcţii ca billing centralizat control, rutarea inteligentă a apelurilor. Folosirea
lor de către operatorii de telefonie fixă şi mobilă înseamnă oferirea de servicii de tranzit
a traficului vocal prin reţelele IP/MPLS, conectarea de clienţi corporativi, gestionarea
cu echipamentele clienţilor.
Serverul de apeluri (softswitch) foloseşte un mod de combinare transversal,
interfeţe deschise şi protocoale de uz general pentru a realiza o structură deschisă,
distribuită, înglobînd componente de la mai mulţi producători.
S-a demonstrat o reducere a costului introducerii de noi servicii cu 80% faţă de
PSTN şi a ciclului de dezvoltare cu 90%. Adoptarea transportului de pachete şi a
softswitch- ului conduce la simplificarea structurii stratificate a reţelei, reducerea
costului şi complexităţii operării, configurării şi upgradării. Creşte gradul de utilizare a
resurselor şi scade complexitatea trunchiurilor de interconectare.
Soluţia Softswitch este o funcţie inteligentă de control a reţelei de telefonie,
furnizînd servicii pentru utilizatori finali, funcţii de semnalizare şi servicii importante
pentru operatori, precum serviciul de charging.
Protocoalele tipice folosite pentru interoperare la nivel de reţea sunt:
 SIP,
 SIP-T (Session Initiation Protocol - Telephony)
 H.323 pentru telefonia IP.
Pentru a face posibilă realizarea de convorbiri între o reţea IP şi o reţea tradiţională
bazată pe comutaţie de circuite, se foloseşte ISUP (ISDN User Part). Acesta asigură un
mediu de reţea multi-vendor pentru ca reţeaua tradiţională a migrat către o reţea IP.
Soluţia Softswitch pentru telefonie fixă este o cale de migrare de la TDM la
pachete, furnizînd servicii de telefonie pe o structură bazată pe IP. Această soluţie pre-
verificată, completă, furnizează comunicaţii de voce de înaltă calitate prin IP şi include
un set integral de servicii PSTN/ISDN. Un alt avantaj este compatibilitatea dintre
serviciile pentru abonaţi, sistemele de semnalizare şi facturare şi reţelele existente.
Tehnologia Softswitch a fost pusă cu succes în funcţiune de cîţiva operatori.
Oricum, ca o tehnologie în dezvoltare, softswitch are încă cîteva probleme în

6
maturizarea tehnologiilor şi penetrarea pe diverse pieţe, care cer o bună cooperare
producător-beneficiar.