Sunteți pe pagina 1din 9

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR.

1 (40), 2017

Drept civil și drept procesual civil


CZU: 347.4.01

VALENŢA JURIDICĂ A CLASIFICĂRII CONTRACTELOR CIVILE

The legal value of the civil


contracts’ classification

Summary
In this study we tried do render a practical con-
tent for the theoretical subject of contract clas-
sification. We managed to analyze the particular
juridical effects of a certain type of contracts,
Dorin CIMIL, depending on the specific clauses that they have
doctor în drept, embraced by the will of the parties or even the
conferenţiar universitar legislator. Thus, our scientific approach was ori-
ented to the understating of complex contractual
Sumar constructions that unify under unique form ele-
ments considered to be antagonistic.
În acest studiu am încercat să abordăm aspectul prac-
Key-words: civil contracts, classification, the Civil
tic al teoriei de clasificare a contractelor. Am reușit să
Code, negotiated contracts, forced contracts, civil
analizăm efectele juridice specifice unui anumit tip
law qualification.
de contracte în funcție de clauzele specifice stipulate
de părți sau chiar de legiuitor. Astfel, abordarea noas-
tră științifică a fost orientată spre înțelegerea unor
construcții contractuale complexe care unifică într-o
singură formă elemente considerate a fi antagonice. tuale: gratuite – oneroase, unilaterale – sinalagmatice,
negociate – standarde, comutative – aleatorii, numite
Cuvinte-cheie: contracte civile, clasificare, Codul Civil,
– nenumite, consensuale – reale, preliminare – de bază,
contracte negociate, contracte forţate, calificare juridi-
generale – speciale, complexe – mixte etc.
co-civilă Însăşi procesul de formare a unui contract civil, con-
venţional, poate fi descompus în mai multe etape, ne-
Clasificarea legală elementară a contractelor civile cesare pentru maturizarea consimţământului de a con-
este expusă în art. 666 Cod Civil al Republicii Moldova, iar tracta. Negocierile contractuale deseori trec succesiv în
importanţa juridico-practică a acesteia rezidă în faptul că faza ante-contractelor, entităţi juridice pe larg utilizate
stabilirea caracteristicilor esenţiale ale unui contract face în practica contractuală în formula „contract preliminar”,
posibilă încadrarea lui juridică. Astfel, procedeul de clasi- „contract prealabil”, „contract cadru”*, „acord de princi-
ficare reprezintă o treaptă a calificării contractelor, care piu”, „scrisoare de intenţie”. Clasificarea contractelor civile
semnifică identificarea regimului juridic al acestora. Afla- după modul executării contractelor de drept comun este
rea regimului aplicabil unor categorii de contracte este efectuată de către Marius Floare în cadrul cercetării pro-
strict condiţionată de mai multe criterii de grupare şi, în blemelor prezumțiilor de bună și rea-credință în negocie-
funcţie de abordarea teoretică a problemei, distingem rea și executarea contractelor de drept comun [8].
clasificări tradiţionale, recente, legale, precum şi doctri- Deşi Codul civil al Republicii Moldova nu plasează
nale. această formulă juridică în cadrul clasificării legale a con-
Inițial, în jurisprudența romană contractele au fost tractelor, expusă în art.666, totuşi noţiunea şi regimul ju-
clasificate doar în funcție de modul de formare a lor, și ridic al antecontractelor este într-o manieră nesistemică
numai synalagma a permis dezvoltarea clasificării con- stabilită de legislaţia civilă.
tractelor civile, fapt ce a generat consecințe teoretice și În cele ce urmează ne propunem să analizăm cate-
practice de utilizare a contractelor solemne, contractelor goriile în parte, încercând a face o incursiune practică în
reale, contractelor consensuale și derivatele acestora, efectele juridice ale fiecărei varietăţi de contracte civile:
cum ar fi contractele reale de bună-credință, contractele _________________
nenumite și pactele [3]. * Regimul juridic al contractului cadru este supus unei
Cu titlu de enumerare neexhaustivă, Codul Civil al R. analize detaliate în temeiul legislației românești în lucrarea lui
Diaconescu Șerban. Contractul cadru de distribuție comercială.
Moldova prevede posibilele variaţii ale clivajelor contrac-
București: Universul Juridic, 2010.

52 Institutul Naţional al Justiţiei


NR. 1 (40), 2017 Revista Institutului Naţional al Justiţiei

I. Contractele oneroase şi gratuite itatea unui contract este o excepţie, derivată expres din
Conform art. 197, alin. (1) şi (2) al Codului Civil al RM, acordul părţilor, or, onerozitatea acestuia este regula ge-
actul juridic cu titlu oneros este actul prin care se pro- neral aplicabilă raporturilor civile de drept relativ. Totuşi,
cură unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea în agreăm ideea lipsei unei prezumţii de acest gen, deoare-
schimb a unui alt folos patrimonial. În schimb, gratuitatea ce, în lumina reglementărilor procesuale ale art. 118 Cod
presupune aducerea unei valori patrimoniale, fără recla- de Procedură Civilă al RM, fiecare parte litigantă trebuie
marea unei contraprestaţii reciproce. să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept te-
Spre deosebire de cel oneros, gratuitatea unui con- mei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale. Astfel, cel ce invocă
tract are o valenţă binară: contractele dezinteresate şi existenţa unui contract cu titlu gratuit sau, dimpotrivă,
liberatorii (de liberalităţi). Prin contractele dezinteresate, oneros va fi ţinut la administrarea unor probe direct per-
dispunătorul face un serviciu gratuit gratificatului, dar tinente alegaţiilor sale. Per a contrario definirea pentru un
nu-şi micşorează patrimoniul propriu. Drept exemple subiect a unei prezumţii de onerozitate a unui contract
pot servi: comodatul, mandatul neremunerat (art. 1030, ar genera situaţia în care statutul drepturilor procesuale
1033 Cod Civil), fidejusiunea gratuită (art. 1146 Cod Civil). ar fi ab initio superior celor aparţinând persoanei pentru
Liberalitățile sunt contractele prin care se operează un care prezumţia este defavorabilă (art. 123, alin. (4) Cod de
transfer de valori patrimoniale de la dispunător la gratifi- Procedură Civilă al RM).
cat, transfer care diminuează patrimoniul dispunătorului. La fel, din perspectiva naturii actului civil, putem con-
La categoria de liberalităţi sunt atribuite, în special, con- stata că doar unicul element al gratuităţii contractului
tractele de donaţie [1]. poate determina în unele condiţii pentru acesta un statut
Importanţa existenţei unui „antagonism juridic” între juridic total diferit de cel aparent în cazul unor raporturi
contractele oneroase şi dihotomia celor gratuite poate oneroase. De exemplu, art. 980, alin. (2) Cod Civil preve-
fi analizată prin prisma a ceea ce s-ar numi specificul fis- de că transportarea gratuită a persoanei sau a bunului,
calităţii naţionale. Astfel, în conformitate cu prevederile cu excepţia cazului când este efectuată în activitatea de
art. 42, alin. (3) al Codului Fiscal al RM, persoana care face întreprinzător de persoana care oferă public servicii de
o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră transport, nu este guvernată de regulile stipulate pentru
drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei contractul de transport şi transportatorul poartă doar o
mijloacelor băneşti donate, or, venitul acesteia este im- obligaţie de prudenţă şi diligenţă. Excepţia instituită de
pozabil în ordinea descrisă de art. 15 Cod Fiscal al RM.* legiuitor derivă din obiectul specific al contractului de
Prin normele citate se ajunge într-un cerc vicios când transport, care presupune obligaţia cărăuşului de a trans-
donatorul, de rând cu donatarul, va fi obligat să achite porta bunurile sau persoana; obligaţie corelativ condiţi-
impozite deductibile din valoarea mijloacelor pecuniare onată de îndatorirea clientului de a achita remuneraţia
donate. Astfel, deşi cel dintâi pierde o parte din activele cuvenită. Astfel, cu titlu general, accentuăm că lipsa obli-
sale patrimoniale, conform legii fiscale, acesta obţine un gaţiei de remunerare a transportatorului echivalează cu
venit… Substratul logic al unei asemenea reglementări acordarea de servicii pe temeiuri de filantropie, sponso-
contradictorii rămâne a fi o dogmă legislativă, deoarece rizare sau oricare altă instituţie ce-i incumbă gratuitatea
există o vădită disonanţă dintre efectele de drept privat şi relaţiilor între subiecţi. Altfel spus, nu poate fi constatată
de drept public ale donaţiei de mijloace financiare. prezenţa unor raporturi de transport în sens juridic, ci
Dacă e să revenim în albia naturii civile a gratuităţii doar sub aspect economic.
şi onerozităţii unui contract, atunci trebuie să specificăm, Gratuitatea uneori condiţionează însăşi obligativita-
cu titlu de analiză comparativă, că în situaţia în care din tea unui contract, aceasta fiind dictată din raţiuni de dez-
conţinutul contractului nu se poate stabili cu certitudine voltare a conţinutului anumitor drepturi fundamentale,
preţul sau remuneraţia creditorului, atunci contractul se precum dreptul la informare. De exemplu, conform Deci-
prezumă a fi unul oneros [18]. O atare normă este pre- ziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire
zentă în art. 423, pct. 3 din Codul Civil al Federaţiei Ruse la condiţiile de retransmisie a serviciilor de programe, nr.
şi nu-şi găseşte o reflectare expresă în legislaţia naţională. 41 din 30 martie 2010, distribuitorii de servicii de progra-
Însă, din interpretarea sistemică a prevederilor Codului me sunt obligaţi să contracteze cu radiodifuzorii aflaţi
Civil, e uşor deductibilă concluzia conform căreia gratu- sub jurisdicţia Republicii Moldova în cazul în care aceştia
oferă gratuit propriile programe audiovizuale [17].
_______________ În literatura de specialitate [19], de altfel, se discută
* Suma totală a impozitului pe venit se determină:
problema existenţei simultane într-un contract a elemen-
a) pentru persoanele fizice în mărime de:
telor oneroase şi gratuite. Părerea majorităţii autorilor în
– 7 % din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma
de 25200 lei; acest sens este orientată spre exemplul când debitorul,
– 18 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de în baza unui singur contract, donează bunul şi prestează,
25200 lei; în acelaşi timp, donatarului servicii, primind remuneraţia
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 0% din venitul nu pentru bun, ci pentru serviciul prestat. Segmentul do-
impozabil. naţiei, astfel, este unul gratuit, iar cel al prestaţiei conco-
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinză- mitente – oneros. Această situaţie poate fi examinată la
torii individuali – în mărime de 0% din venitul impozabil. nivel ipotetic, deoarece, într-un raport gratuit conjugat

Institutul Naţional al Justiţiei 53


Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

cu cel oneros, este imperativ important de a păstra ce- decât una de natură consensuală, deoarece raportul con-
leritatea raportului dat, pentru a nu admite ca plata ce a tractual în substanţa sa pură se poate naşte numai din
avut loc pentru prestaţia subsecventă să concretizeze în acordul prealabil dintre contractanţi vis-a-vis de dreptu-
însăşi transmiterea bunului donat. rile şi obligaţiile lor mutuale.
Conchidem prin a spune că importanţa distincţiei Alt aspect al problemei ţine de transformarea unui
dintre actele gratuite şi oneroase în general, nu numai a contract consensual în unul real în virtutea anumitor ac-
contractelor în particular, se vădeşte sub mai multe as- ţiuni concludente ale unuia dintre subiecţii contractului.
pecte: Dilema ţine de situaţia în care vânzătorul, înainte de a
– actele cu titlu gratuit sunt făcute, în general, în con- accepta oferta, efectuează anumite acte orientate spre
siderare persoanei care este beneficiară, pe când transmiterea mărfii către cumpărător, iar acesta o recep-
actele cu titlu oneros au rareori în vedere, cu carac- ţionează, achitând preţul, atunci se impune întrebarea:
ter determinant, persoana contractantă; vom fi în prezenţa unui contract real? Soluţia juridică
– sub aspectul condiţiilor de formă cerute pentru va- aparentă se pare că poate fi identificată în conţinutul art.
labilitatea actelor, acestea sunt mai severe în privin- 687, alin. (2) Cod Civil, care prevede că, în virtutea ofer-
ţa actelor cu titlu gratuit; tei, acceptantul poate să-şi manifeste consimţământul
– în situaţia actelor cu titlu oneros, obligaţiile şi răs- prin săvârşirea unor acţiuni fără notificare ofertantului,
punderile părţilor sunt mai sever reglementate de- iar acceptarea produce efecte din momentul săvârşirii
acţiunilor. Însă, trebuie să specificăm că invocarea unei
cât în cazul actelor cu titlu gratuit;
asemenea norme nu este determinantă pentru a califica
– regimul juridic al viciilor de consimţământ diferă în
un contract ca fiind real. Astfel, suntem de părerea că,
funcţie de caracterul oneros sau gratuit al actelor
în cazul normei citate, definitoriu este însuși conţinutul
[10].
ofertei. Dacă acesta evocă o acceptare şi, deci, o încheiere
de contract doar sub condiţia unei acţiuni de transmitere
II. Contractele consensuale şi reale
în natură a unui bun, ea presupune existenţa unui con-
Acestea reprezintă o clasificare tradiţională în dreptul tract real. Per a contrario, acceptarea sub forma unei acţi-
civil, însă e de reţinut că problema identificării contrac- uni reale nu condiţionează în mod univoc şi un asemenea
telor reale este deja depăşită în dreptul civil, contractele caracter pentru contract.
fiind recunoscute ca încheiate, odată ce părţile ajung la Importanţa juridică a clasificării contractelor în reale şi
un consens asupra clauzelor esenţiale, în forma cerută de consensuale se manifestă în ceea ce priveşte aprecierea
lege. Astfel, în cazul contractelor consensuale, conţinutul valabilităţii lor, din punct de vedere al formei de încheiere
lor generic ţine de modul de încheiere a lor, determinant [2]. Aşadar, dacă în cazul unui contract real acordul părţi-
fiind momentul liberei exprimări a voinţei subiecţilor lor este anterior remiterii bunului, atunci el are doar valoa-
contractanţi. Or, în doctrină persistă regula conform căre- rea unei promisiuni de a încheia un contract. Într-o astfel
ia orice excepţie de la principiul consensualismului are o de interpretare, contractul real, perfectat prin remiterea
aplicabilitate redusă, presupunând o interpretare strictă materială a bunului, este un contract unilateral [11].
a clauzelor contractuale. III. Contractele negociate, de adeziune şi forţate
Contractele reale sunt recunoscute acele contracte Negociate sunt recunoscute contractele încheiate în
care, pe lângă voinţa părţilor, reclamă şi transmiterea de baza liberei exprimări a voinţei părţilor în partea clauze-
facto a bunului de la un subiect la altul, exemplele cele lor esenţiale ale contractului, precum şi vizavi de acordu-
mai relevante fiind contractul de transport de mărfuri [7] rile unde persistă faza precontractuală a negocierilor şi
sau donaţia. încheierii contractului prin acceptarea integrală a ofertei.
În această ordine de idei, apare problema schimbării Negocierea contractului presupune şi posibilitatea
prin acordul părţilor a formulei contractului consensual redactării conţinutului acestuia. Există, însă, situaţii când
în real, precum şi incidenţa acestei schimbări asupra ra- părţile duc negocieri, semnând acorduri de colaborare
portului dintre părţi. Din punct de vedere al principiului prin care poate fi stabilită obligativitatea părţilor de a
libertăţii contractuale (art. 667 Cod Civil), părţile pot con- negocia un contract. O asemenea categorie de acorduri
strui orice formă a contractului: reală sau consensuală. conţin şi alte obligaţii accesorii precum clauza de exclu-
Astfel, dacă e să facem o retrospectivă istorică în analele sivitate a negocierilor, de confidenţialitate, precum şi de
dreptului, vom afla că dreptul privat roman admitea posi- asumare a cheltuielilor legate de negocieri. Nerespec-
bilitatea existenţei unor contracte reale nenumite. tarea acordului de negociere atrage răspunderea civilă
Totodată, trebuie să specificăm că, în cazul în care contractuală a părţii aflate în culpă. Astfel, conform art.
părţile încheie un contract de împrumut, plasându-i un 515, alin. (2) Cod Civil al RM, o parte negociatoare poa-
caracter real, divergenţele apărute între contractanţi vor te cere celeilalte părţi compensarea cheltuielilor făcute
fi soluţionate de instanţa de judecată, în sensul neînche- în baza îndreptăţitei încrederi în încheierea contractului,
ierii lui, dacă se probează circumstanţa netransmiterii bu- dacă în urma vinovăţiei acesteia contractul nu a fost în-
nurilor. Însă o atare soluţie poate fi considerată ca fiind cheiat. Complementar, putem invoca şi conţinutul art.
una eronată, pe motiv că transmiterea banilor sau bunu- 701, alin. (2) Cod Civil al RM, care presupune că la etapa
negocierilor cel ce încalcă obligaţia de confidențialitate
rilor fungibile, reprezintă doar o executare reală a înţele-
trebuie să repare prejudiciul cauzat.
gerii, pe când însăşi înţelegerea dintre părţi nu poate fi

54 Institutul Naţional al Justiţiei


NR. 1 (40), 2017 Revista Institutului Naţional al Justiţiei

Înţelegerea conţinutului contractelor negociate tre- În această ordine de idei, demersul nostru e cu pre-
buie în mod obligatoriu analizată în contrast cu cele de ponderenţă interesant de analiza variaţiei reglementări-
adeziune, care se concretizează în aderarea unei părţi mai lor în domeniul contractelor oneroase, cărora le incumbă
slabe la un contract prestabilit. Partea mai puternică poa- participarea consumatorului.
te face abstracţie de normele dispozitive sau supletive ale Art. 1 din Legea privind protecţia consumatorului nr.
Codului Civil şi să-i impună celuilalt subiect unele condiţii 105 din 13.03.2003 reglementează noţiunea de consu-
separate, care, deseori, pot fi caracterizate ca fiind abuzive. mator prin următorul conţinut: orice persoană fizică ce
Astfel, trăsăturile specifice ale contractelor de adezi- intenţionează să comande sau să procure ori care co-
une sunt: mandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru
a) Inegalitatea economică a părţilor – înseamnă că necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau
ab initio subiectul ofertant va avea o poziţie domi- profesională. Astfel, persoana juridică nu va putea do-
nantă faţă de aderent, pe motiv de superioritate şi bândi niciodată calitatea de consumator şi nici nu se va
influenţă financiară. putea subroga în drepturile acestuia. Totodată, calitatea
b) Oferta de a contracta e una generală, deoarece se de consumator a unei persoane fizice poate apărea doar
adresează tuturor doritorilor, enunţând în detaliu ca efect al încheierii contractului cu un comerciant ce vin-
toate clauzele la care se va consimţi prin aderare, de un bun sau prestează un serviciu. Deci, consumatorul
precum şi temeiurile răspunderii contractuale ale este a priori persoana economic defavorizată, iar comer-
părţilor. ciantul, având o poziţie superioară, deţine deprinderile şi
Contractele de adeziune au o largă aplicabilitate în abilităţile profesionale pentru a stabili, în esenţă – unila-
sfera relaţiilor dintre comercianți şi consumatori. La acest teral, condiţiile contractării.
capitol se impune precizarea conform căreia Codul Civil, Însă, simpla calitate de persoană fizică nu-i acordă
prin prisma reglementărilor dedicate clauzelor contrac- în mod automat şi exhaustiv drepturi de consumator, ci
tuale standard, şi anume în baza art. 714, stabileşte că aceasta poate fi supusă şi regulilor aplicabile întreprinză-
prevederile negociate ale unui contract au superioritate torilor, chiar şi în lipsa unui act administrativ special, atri-
faţă de cele de standard, iar judecătorul poate interveni buitor de un atare statut. În această ordine de idei, art. 26,
expres în aprecierea caracterului disproporţionat (con- alin. (2) Cod Civil prevede că persoana care practică acti-
trar bunei-credinţe) al acestor clauze. Astfel, clauzele care vitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate
contravin principiilor de echitate, nediscriminare, bunei- invoca lipsa calităţii de întreprinzător [16].
credinţe etc. nu au efect juridic. Din perspectiva efectelor juridice, persoana fizică ce
Revenind în albia contractelor de adeziune, trebuie a folosit bunul sau serviciul procurat cu titlu de activita-
să specificăm că textele acestora sunt opera a doar unei te comercială nu va putea invoca, în caz de încălcare a
părţi contractante, autorul fiind cel ce dictează conţinu- prevederilor contractuale, incidenţa penalităţilor legale
tul şi refuză negocierea. Această circumstanţă, de altfel, exorbitante, prescrise expres de lege.*
generează regula conform căreia orice interpretare a Astfel, interesul practic al clasificării contractelor în
contractului se realizează în defavoarea celui ce l-a oferit comerciale şi cu participarea consumatorului constă în
aderentului spre semnare. faptul că persoana fizică consumatoare contractează în
Contractele de adeziune nu trebuie confundate cu vederea obţinerii unor bunuri, servicii sau lucrări în sco-
cele forţate, care presupun obligaţia unei părţi de a con- pul folosirii lor exclusiv pentru satisfacerea cerinţelor per-
tractata, dacă ea obţine o poziţie dominantă pe piaţă. Însă, sonale, familiale sau casnice, fără intenţia ulterioară de a
în afară de această situaţie, legea prevede că însăşi înche- le utiliza în scopul dobândirii de profit.
ierea contractului reprezintă o obligaţie a unui subiect ce
În sensul Directivei – „consumator” înseamnă orice
deţine o calitate profesională specială sau o anumită ca-
persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate
tegorie de bunuri. Astfel, pot fi citate exemplele asigură-
de prezenta directivă, acționează în scopuri care se află în
rilor de răspundere civilă auto, a răspunderii profesionale
afara activității sale profesionale.
a executorilor judecătoreşti, a notarilor sau a auditorilor.
Legea specială națională conține noțiunea implicită
Reglementarea prin lege a conţinutului unor contrac-
a consumatorului, cu derogări de la normele uniformi-
te are ca scop îngrădirea persoanelor de anumite conse-
zate ale Directivei (Directiva Consiliului Comunităților
cinţe negative şi ele urmează a fi privite drept contracte
Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele
obligatorii, a căror neîncheiere e susceptibilă a condiţio-
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, pu-
na aplicarea unor sancţiuni de drept public.
blicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE)
IV. Contractele comerciale şi cu participarea consu- nr. L 95 din 21 aprilie 1993), în sensul specificării inutile
matorului. Contractele publice a acțiunilor persoanei ce pretinde a îmbrăca haina juri-
Codul Civil al Republicii Moldova reglementează cu dică de consumator, și, pe lângă activitatea profesională,
titlu unic atât relaţiile dintre consumatori, cât şi cele din- mai include pe cea de întreprinzător: „consumator” – ori-
tre comercianţi. Astfel, sistemul de drept naţional nu re- ce persoană fizică ce intenționează să comande sau să
cunoaşte dualismul reglementărilor în ramurile dreptului procure ori care comandă, procură sau folosește produse,
comercial şi ale celui civil, or, aceasta nu este decât una servicii pentru necesități nelegate de activitatea de între-
doctrinară şi ideologică. prinzător sau profesională. Neajunsul principal al statu-

Institutul Naţional al Justiţiei 55


Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

tului de consumator, acordat de legea națională, repre- – Relaţiile între părţile contractului de drept public se
zintă neluarea în calcul a concepției consumatorului final, bazează total sau parțial pe verticala puterii admi-
concepție care a anticipat atât legislația europeana uni- nistrative (publice), pe când raporturile care rezultă
formă în domeniu, cât și cea națională. Prof. Șerstobitov dintr-un contract de drept privat se construiesc pe
a punctat în lucrarea sa acest concept, în accepțiunea platformă egală, voinţă autonomă şi autonomie pa-
că propusa „categoria juridică de consumator prezintă o trimonială.
valoare numai în raport cu categoria de „comerciant”, iar Contractele nenormative de drept public încheiate
aceasta înseamnă că poate fi vorba anume de consuma- cu subiecți privați se deosebesc de contractele de drept
tor personal (final), care are ca scop scoaterea mărfurilor privat prin caracterul drepturilor și obligațiilor ce rezultă
din sfera economiei și aducerea lor în sfera consumului din acestea. Obiectul contractelor de drept public for-
personal” [20]. mează drepturile și obligațiile subiectului privat, care nu
Contractele între comercianţi se caracterizează prin rezultă din liberul consimțământ exprimat al părților, dar
stabilirea unor condiţii reciproce avantajoase negociate, din textul legii.
răspundere sporită şi obiectivă, precum şi mecanismul de Contractele de drept privat între subiecții de drept
protejare a drepturilor civile speciale. Însă, atât legea cât public şi cei de drept privat, dimpotrivă – nu sunt bazate
şi viaţa cotidiană demonstrează că între comercianţi la fel pe careva obligații legale ale subiectului de drept privat,
există o anumită ierarhie de poziţii economice care oferă iar raporturile dintre  subiecții de drept public şi cei de
unora o poziţie dominantă în raport cu ceilalţi, chiar şi în drept privat se stabilesc pe baze juridico-civile: egalitate,
contextul în care raporturile contractuale au fost negoci- autonomie de voinţă, autonomie şi răspundere patrimo-
ate. În contextul raporturilor de creditare, art. 1240 Cod niala. Astfel, subiectul de drept privat participă benevol
Civil prevede că părţile contractului de credit pot nego- în cadrul raporturilor de vânzare a mărfurilor, prestare a
cia asupra constituirii unor garanţii reale sau personale. serviciilor, executare de lucrări în folosul subiectului pu-
Totuşi, dacă creditorul apreciază că garanţiile rambursării blic și această participare nu este condiționată de careva
creditului sunt insuficiente, atunci el are dreptul să ceară obligație publică, iar decizia de a participa sau nu la astfel
constituirea de garanţii suplimentare. Or, dacă debitorul de relații îi aparține.
refuză efectuarea acestor acţiuni, atunci creditorul are
În cazul încheierii contractului cu un subiect de
dreptul unilateral de a reduce suma creditului oferit.
drept public, diferența de încheiere a unui contract între
În final, putem conchide că operaţiunile juridice ge-
subiecți de drept privat constă în faptul că condițiile ofer-
nerate de contractele comerciale şi de consumaţie, având
tei de a contracta nu sunt stabilite de acest subiect, adică
acelaşi scop economic, nu diferă în esenţă. Astfel, vânza-
prerogativa modelării ofertei din partea subiectului de
rea-cumpărarea realizată între comercianţi sau pentru un
drept public lipsește, oferta, în linii mari, este determina-
consumator este şi rămâne un contract de vânzare-cum-
tă de prevederile legale. Statutul juridic special al subiec-
părare. Acestui contract i se aplică normele generale de
tului de drept public este caracterizat de acest regim ju-
drept comun şi, după caz, cu titlu suplimentar, normele
ridic, iar contraagentul său, subiectul de drept privat, are
imperative ce protejează interesele consumatorilor.
libertatea de a contracta în aceste condiții sau de a refuza
Analiza contractului de sorginte civilă urmează a fi fă-
cută şi prin prisma comparării lui cu contractele de drept condițiile propuse. În astfel de condiţii, caracterul relaţi-
public denumite contracte nenormative – contracte ce ilor dintre subiecţii de drept public şi cei de drept privat
reglementează relațiile apărute în urma realizării norme- în cadrul raporturilor de vânzare a mărfurilor, prestare a
lor de drept cu privire la organizarea şi exercitarea pute- serviciilor, executare de lucrări în folosul subiectului pu-
rii publice (între subiecții publici), cu privire la realizarea blic ramâne de natură juridico-civilă. Ideea în cauză este
anumitor drepturi şi obligații juridico-publice ale subiec- susținută şi dezvoltată de civiliști în detrimentul teoriei
tului de drept privat în raport cu subiecții de drept pu- „contractului administrativ”.
blic. Deosebirea de bază dintre contractele nenormative, Calificarea juridico-civilă a contractelor publice se
adică cele de drept public de cele de drept privat, constă poate efectua de către instanţele de judecată, în eventu-
în conturarea obiectului contractului şi caracterul rapor- alitatea unui litigiu, pe baza efectelor juridice produse în
turilor dintre subiecţii contractanţi: privinţa persoanei comerciantului sau a subiectului care
– Primele sunt menite sa perfecteze problemele de desfăşoară activitatea de întreprinzător, subiect al con-
organizare şi exercitare a puterii publice, realizării tractului public:
drepturilor şi obligațiilor publice, iar cea de-a doua – legea nu permite refuzul neîntemeiat al comerci-
categorie – reglementării drepturilor şi obligațiilor antului sau subiectului ce desfăşoară activitatea
civile. de întreprinzător să încheie contract cu partea care
şi-a format şi şi-a exteriorizat voinţa de a contracta
*Art. 27 alin. (1) din Legea privind protecţia consumatoru- în acest sens;
lui, nr. 105 din 2003, prevede că pentru încălcarea termenelor – comerciantul sau subiectul ce desfăşoară activitatea
de remediere a deficienţelor bunului vânzătorul achită consu- de întreprinzător nu poate alege sau acorda prefe-
matorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în rinţe unei anumite persoane din şirul altor potenţi-
ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produ- ali contractanţi, cu excepţia cazurilor special stabi-
sului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului. lite de legislaţie;

56 Institutul Naţional al Justiţiei


NR. 1 (40), 2017 Revista Institutului Naţional al Justiţiei

– condiţiile contractelor publice (inclusiv şi cele re- V. Contractele numite şi nenumite. Contracte mixte
feritoare la preţul mărfurilor, serviciilor, lucrărilor) și complexe
urmează să fie aceleaşi pentru toţi potenţialii con- Numite reprezintă acele contracte care sunt expres
tractanţi, cu excepţia cazurilor când pentru unele reglementate de prevederile Codului Civil şi alte acte
categorii de consumatori sunt prevăzute înlesniri normative, fiind calificate prin denumiri speciale ce de-
sau facilităţi, alte categorii de condiţii nu pot fi sta- termină cu titlu supletiv un spectru exhaustiv de opera-
bilite, ţinând cont de priorităţile unor categorii de ţii juridice valabile în limita normelor dedicate acestora.
consumatori; Astfel, o atare categorie de contracte apare ca urmare a
– în cazul refuzului neîntemeiat al comerciantului sau încadrării lor normative de către legiuitor, care, de altfel,
subiectului ce desfăşoară activitate de întreprinză- îşi rezervă şi dreptul de a le atribui o denumire specifică.
tor să încheie contract, cealaltă parte poate cere re- Norma dedicată contractelor nenumite este insera-
pararea prejudiciilor legate de acest refuz; tă în art. 667, alin. (3) Cod Civil, fiind generic calificate
– în cadrul contractelor publice pot fi determinate im- drept nereglementate de lege. Astfel, acestea reprezintă
perativ, prin lege sau act subordonat legii, condiţii o categorie sui generis, însă conţinutul are o construcţie
contractuale obligatorii, iar condiţiile unui contract uniformă cu un obiect bine definit, însă neconcretizat
aparte care nu va corespunde acestora, vor fi consi- într-un act normativ. De pe această poziţie, contractele
derate nule. nenumite trebuie diferenţiate de contractele complexe
Contractele de abonament sau contractele cu exe- sau mixte.
cutare la cerere sunt recunoscute contractele în virtutea În această ordine de idei, acelaşi alin. (3) al art. 667
cărora abonatul achită plăţi unice sau periodice pentru Cod Civil prevede că actele civile care conţin elemente
dreptul de a cere de la cealaltă parte executarea presta- ale diferitor contracte prevăzute de lege sunt calificate ca
ţiilor în volum prestabilit sau în alte condiţii, stabilite de fiind complexe. Astfel, pentru această categorie de con-
abonat. tracte legea reglementează prezenţa unui obiect neomo-
Esenţa juridică a acestei construcţii constă în faptul gen sintetizat din construcţia simbiotică dintre mai multe
că obligaţia abonatului de a achita plăţi unice sau peri- contracte numite.
odice persistă, independent de faptul dacă executarea În doctrina juridică persistă părerea că toate contrac-
prestaţiei pretinse este cerută de către abonat imediat tele complexe ar urma să includă un element necunoscut
sau nu. Legiuitorul urmează să modeleze această obli- (nedefinit) de lege. Însă, această circumstanţă e un temei
gaţie contractuală, punând accentul calificativ pe efec- de a invoca diferenţa dintre contractele complexe şi cele
tuarea iniţială a plăţii unice sau periodice din partea mixte.
beneficiarului de servicii sau lucrări cu titlu de plată în Contractele mixte, spre deosebire de cele comple-
avans pentru eventualele prestaţii. Reproiectarea juridi- xe, trebuie să cuprindă, cel puţin, un obiect contractual
că a varietăţii de prestări de servicii sau executare lucrări nenumit coroborat cu alte elemente de aceeaşi sorginte
în formatul abonamentului cu mai multe trepte de sigu- nedefinit sau, dimpotrivă, direct reglementate de legis-
ranţă garantează viabilitatea economică a prestatorului, laţia civilă. Contractul complex însă poate îngloba doar
scăzând riscul neachitării sau achitării tardive pentru elemente expres prevăzute de legiuitor sub forma unor
prestaţii. Cert este faptul că capitalul economic al unor entităţi relative bine conturate.
prestatori de servicii profesionişti formează, în linii mari, În aceeaşi ordine de idei, reiterăm ideea enunţată în
însăşi prestaţiile (munca) sau potenţialul lor intelectual. debutul acestui capitol, conform căreia caracterul numit
De aceea, chiar şi o mică perturbare a activităţii econo- al unui contract depinde în mod exclusiv de voinţa legiui-
mice a acestora, manifestată prin întârzieri de plată sau torului, astfel încât prezenţa complexităţii juridice în rela-
plăţi incomplete pentru prestaţii, poate duce la falimen- ţiile de societate civilă, de factoring sau franchising nu ne
tul acestora. Prin formularea legală a construcţiei con- permite să statuăm asupra caracterului mixt al acestuia
tractului de abonament legiuitorul poate securiza piaţa şi, deci, nu pot fi grevate de regimuri juridice separate
serviciilor şi lucrărilor, din motivul că unii comercianţi de pentru fiecare categorie de raporturi ce le includ.
talie mică sau medie n-ar putea supravieţui apelând la Doctrina juridică, reieşind din practica civilă, s-a văzut
formula clasică a antreprizei, şi anume – norma prevă- nevoită să formuleze noi concepte de clasificare a con-
zută de art. 966 CC: „După recepţionarea lucrării, clientul tractelor, reieşind nu atât din complexitatea contracte-
este obligat să plătească retribuţia convenită de parţi, lor, ci a relaţiilor sociale transpuse în conţinutul lor. Ast-
dacă legislaţia sau contractual nu prevăd plata în rate fel, a fost generată ipoteza grupurilor de contracte [21].
sau în alt mod”. O situaţie juridică precară e atestată şi Această expresie presupune existenţa a două sau mai
în domeniul reglementării plăţii pentru servicii cu titlu multe contracte legate între ele, fiind încheiate în vede-
oneros, mai cu seamă norma art. 971 CC, conform căreia rea realizării unui scop final. Totuşi, acestea îşi conservă
„plata pentru servicii se efectuează după prestarea servi- propria individualitate şi, spre deosebire de contractele
ciilor” sau „…sumele vor fi acordate după încheierea fie- complexe sau mixte, nu formează entităţi juridice noi.
cărei perioade în parte”, dacă plata se calculează pentru Co-raportate unele la altele, ele descriu o structură linia-
efectuarea anumitor perioade. ră, deoarece obiectul material al acestora vizează acelaşi
bun. Astfel, structura liniară e prezentă în caz de vânzare

Institutul Naţional al Justiţiei 57


Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

succesivă a mărfii în raportul economic: producător – an- din 1997 nu indică vreo sancţiune. Însă, prin prisma re-
grosist – comerciant cu amănuntul – consumator. glementărilor Codului Civil, în esenţă, putem constata
Structura liniară, în aceeaşi ordine de idei, e una omo- aplicabilitatea nulităţii relative în materie de tranzacţii de
genă, astfel încât analiza ei e cel mai lesne perceptibilă în proporţii. Astfel, art. 226 Cod Civil dispune că, în cazul în
prezenţa aceleiaşi categorii de contracte (ex.: vânzarea- care atribuţiile persoanei privind încheierea actului juri-
cumpărarea), ce înglobează acelaşi bun, de altfel, fiind ire- dic sunt limitate prin contract, iar împuternicirile organu-
levant dacă anterior acesta s-a materializat ca un element lui persoanei juridice – prin actul de constituire, în com-
al unei universalităţi sau cu titlu unei entităţi separate. paraţie cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele
Totuşi, cele enunţate mai sus trebuie coroborate şi cu deduse din circumstanţele în care se încheie actul juridic,
situaţia în care acelaşi bun face obiectul mai multor con- acesta, încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate
tracte de sorginte diferit (exemplu: cumpărarea materia- fi declarat nul numai în cazul în care se demonstrează că
lelor de construcţie, contratul de antrepriză a construcţi- cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre limitări.
ei, vânzarea construcţiei către client). Structura liniară în Interesele care se ataşează noţiunii de grup de con-
acest caz se explică prin faptul că debitorul din ultimul tracte sunt multiple. Ele determină intensitatea legăturii
contract devine creditor în cel de al doilea, fără ca între care există între contractele care formează grupul respec-
creditorul din primul contract şi debitorul din ultimul să tiv. În funcţie de această intensitate se va rezolva şi pro-
se nască un raport juridic [12]. blema incidenţei nulităţii ori a rezoluţiunii unuia dintre
Structura liniară nu e unică în specia sa, astfel încât contracte asupra celorlalte care alcătuiesc grupul [14].
doctrina identifică şi grupul contractelor cu o structură Pentru distingerea practică a contractelor indepen-
radiantă [13]. Respectiva presupune că un anumit nu- dente și interdependente, doctrina a elaborat un șir de
măr de contracte sunt legate sub aspect accesoriu unul situații aplicabile acestei metodologii:
faţă de altul, înglobând acelaşi obiect contractual, dar nu – în absenţa indicației exprese a subordonării con-
şi aceleaşi părţi creditoare sau debitoare. Astfel, în acest tractelor unul faţă de celălalt;
context, contractele succesive nu au o existenţă juridică – existenţa unei clauze distincte pentru fiecare dintre
separată de contractul principal, încât nulitatea sau în- contractele invocate;
cetarea actului iniţial produce aceleaşi efecte şi pentru – în cazul substituirii unui contract cu altul, în lipsa de
actele accesorii. Structura radiantă e cu preponderenţă stipulație contrară, contractul reînnoit se consideră
prezentă în cazul sublocaţiunii şi subantreprizei, fiind, de a fi independent de contractul precedent;
altfel, generic consemnată în art. 300, alin. (1) Cod Civil. – încheierea de către aceeași persoană a două con-
O altă grupă de contracte o reprezintă ansamblurile tracte, dar în calități juridice diferite: unul în calitate
contractuale. În acest caz contractele sunt legate între ele de mandatar, iar celălalt în calitate de comisionar;
prin intermediul scopului unic, indiferent de natura actu- – existenţa unor durate diferite pentru fiecare dintre
lui sau obiectului lor. În cazul dat putem furniza exemplul cele trei contracte încheiate succesiv între aceleași
unui contract de împrumut şi acordul prin care în favoa- părți şi având același obiect;
rea împrumutătorului se constituie o garanţie personală – existenţa unor dispoziții proprii în fiecare contract
sau reală contra insolvenţei împrumutatului (gaj, ipotecă, impune calificarea lor separată.
fidejusiune etc.). Astfel, ambele acte civile servesc cauzei Fiecare contract este independent de celălalt, până
rambursării efective a împrumutului. nu se face dovada legăturii lor intime, astfel încât existen-
În unele cazuri legea expres reglementează anumite ţa unuia este subordonată realizării celuilalt.
consecinţe juridice atunci când este identificat un an- Dacă persoanele contractante nu s-au exprimat cu
samblu de contracte reunite printr-o unică cauză. Astfel, claritate asupra calificării lor, atunci instanța de judecată
art. 82, alin. (1) lit. a) din Legea privind societăţile pe acţi- poate opta în favoarea interdependenței lor, în formula
uni nr. 1134 din 1997 prevede că o tranzacţie de proporţii accesorialităţii unuia faţă de altul sau coeziunii prin uni-
este o tranzacţie sau câteva tranzacţii legate reciproc, efec- tatea cauzei sau prin cauza lor comună. Instanța de jude-
tuate direct sau indirect, în ceea ce priveşte achiziţiona- cată, pentru a ajunge la asemenea concluzie, trebuie sa
rea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate analizeze circumstanțele încheierii contractelor, precum
cu titlu de gaj, darea în arendă, locaţiune sau leasing ori şi convingerea părților că acestea sunt indisociabile.
darea în folosinţă, darea în împrumut (credit), fidejusiune Interdependența contractelor are drept consecință că
a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de soarta unuia dintre acestea este legată de soarta celuilalt.
piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor societă- Un exemplu de legătură interdependentă este oferit de
ţii, conform ultimului bilanţ. Importanţa practică a aces- construcția contractului de creditare şi vânzare-cumpă-
tei reglementări rezidă în faptul că posibilitatea încheierii rare, prevăzut de art. 591 al Codului civil care reglemen-
unor tranzacţii de proporţii sub forma unui act unic sau tează:
într-o serie succesivă de acte diferite e posibilă doar în  „Contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de cre-
prezenţa unanimităţii consiliului societăţii şi, după caz, a ditare constituie un act unit (interdependent), când creditul
adunării generale a acesteia. În partea efectelor juridice este destinat finanţării preţului de cumpărare şi ambele
a nerespectării procedurii de autorizare a tranzacţiilor contracte trebuie considerate ca o unitate economică. Exis-
de proporţii, Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 tă unitate economică mai ales atunci când cel care acordă

58 Institutul Naţional al Justiţiei


NR. 1 (40), 2017 Revista Institutului Naţional al Justiţiei

creditul se foloseşte, la pregătirea sau la încheierea contrac- tracte, care formează împreună cu altele un tot
tului de creditare, de colaborare a vânzătorului. Într-un con- omogen și indisociabil.
tract de creditare a consumatorului, debitorul poate refuza VI. Contractele integrate sau mixte [5] reprezintă o
rambursarea creditului în măsura în care excepţiile decur- contopire organică a elementelor diferitor contracte ce
gând din contractul oneros legat de contractul de creditare obțin o reglementare uniformă și nu admit aplicarea,
l-ar îndreptăți la refuzul prestației faţă de vânzător”. chiar și în ordine subsidiară, față de acestea a normelor
Legiuitorul  nostru implementează în circuitul juridic ce guvernează elementele constitutive ale contractului
noțiuni necuprinse de teoria actului juridic civil, precum mixt. Teoria actelor juridice mixte este privită oarecum
şi în teoria contractului civil, un act unit (interdependent), diferit de unii autori [6] ai doctrinei civilistice românești,
credit destinat finanţării preţului de cumpărare, contracte care pun semnul egalității între contractele nenumite
ca o unitate economică, de aceea este necesară evalua- (atipice) și cele mixte. Regimul juridic al contractului mixt
rea științifică a acestor termeni şi repercusiunile juridice este văzut ca contract ,,care împrumută elemente consti-
ce pot să se producă în caz de ruptură a acestei inter- tutive sau efecte esențiale de la mai multe acte tipice, fără
dependenţe contractuale. Comentatorii codului civil a putea fi încadrate în vreunul dintre tipurile abstracte de
evidențiază numai una dintre aceste particularităţi care acte prevăzute de lege”. Cu siguranță, autorul citat se re-
reiese din unitatea economică legal prescrisă, şi anume feră la regimul contractelor complexe, acest lucru rezultă
„invocarea faţă de creditor a acelor excepții pe care, în ca- din definiția propusă și exemplul adus întru argumenta-
zul în care aceste contracte nu ar constitui un act unit, el rea poziției sale, dar conținutul unui contract mixt și com-
plex diferă, ținând cont că cel mixt are caracter tipic, iar
nu le-ar putea invoca”.
cel complex – atipic.
Unitatea economică nu reprezintă o construcție ju-
Natura și esența contractului de depozit bancar coro-
ridică şi de aceea legătura dintre cele două contracte
borată cu reglementările din art.1222-1227 din Cod Civil
urmează să fie prescrisă de lege în sensul dacă neîn-
al Republicii Moldova denotă regimul mixt al acestuia.
cheierea, nulitatea sau rezoluțiunea unuia antrenează
Pentru indetificarea regimului juridic aplicabil raportu-
dispariția celuilalt. În calitate de exemplu al reglementării
rilor dintre bancă și deponent, legiuitorul a stabilit un
exprese în acest domeniu putem menţiona Legile relati- alt mecanism de reglementare, marcând întâetatatea
ve ale Republicii Franceze din 10 ianuarie 1978 şi din 13 aplicabilității prevederilor speciale, iar în subsidiar apli-
iulie 1979 despre informare şi protecţia consumatorului cabilitatea normelor referitoare la împrumut și la contul
în materie de credit, numite altfel „Legile Scrivener I si II”, curent bancar.
care fac din contractul de credit mobiliar un prealabil al Un mecanism juridic special este aplicat în cadrul re-
contractului principal, numai după ce a acceptat oferta glementării contractului de cont bancar, contract recu-
împrumutătorului, cumpărătorul poate sa se angajeze noscut de natură mixtă, deoarece cuprinde în conținutul
definitiv într-un contract principal…” său elemente ale depozitului, împrumutului și mandatu-
Dreptul de invocare faţă de creditor a acelor excepții pe lui. Legiuitorul, însă, menționează expres în art.1230, alin.
care debitorul nu le-ar putea invoca în cazul în care aceste (4) din Codul civil al Republicii Moldova aplicarea față
contracte nu ar constitui un act unit, nu poate constitui o de raporturile dintre bancă și client a dispozițiilor referi-
bază legală de condiţionare a nulităţii vânzării din aceste toare la mandat, cu condiția că ele nu contravin naturii
contracte unite de nulitatea primului, adică a împrumutu- contractului de cont bancar și prevderilor capitolului ce
lui. Argumentul ar fi acela că, în lipsa unor prevederi con- reglementează contul curent bancar.
trare, nu există interdependență juridică între împrumut Legea nu menționează despre aplicabilitatea față de
şi cumpărare pe care el este destinat s-o finanţeze. contractele de cont bancar a statutelor depozitului și îm-
În acelaşi context, putem evidenția şi efectele con- prumutului, considerînd că acestea sunt totalmente în-
structive ale interdependenţei contractelor, care n-au globate de normele exprese.
fost abordate de jurisprudența naţională, şi anume: Deși în ambele cazuri elucidate mai sus normele
– validarea unui contract pentru că este legat de un împrumutului stau la baza identificării naturii juridice a
altul; acestor construcții contractuale, ele se aplică în mod di-
– determinarea obligațiilor uneia dintre părţile con- ferit, în funcție de interacțiunea elemetelor în producerea
tractante în funcție de obligațiile stipulate în con- efectului juridic.
tractual principal; O tehnică legislativă anumită, dar specifică pentru
– deschiderea unei acțiuni directe în beneficiul contractele mixte, se observă în cadrul reglementării
uneia dintre părţile unui contract contra părţii din- contractului de leasing, în speță – financiar, care conține
tr-un alt contract; în esența sa elemente ale locațiunii, împrumutului, man-
– aplicarea obligațiilor dintr-un contract subordonat datului și promisiunii unilaterale de vânzare [15]. De
la regulile contractului dominant; exemplu, Codul civil al R. Moldova în art.923, alin.(6) indi-
– posibilitatea pentru partea legată de doi contrac- că că, în mod subsidiar aplicării dispozițiilor speciale ale
tanți diferiți  de a opune altuia, pentru respingerea Codului civil în materia respectivă, față de întreg contrac-
cererii de despăgubire, neexecutarea unui alt con- tul de leasing financiar pot fi aplicate normele locațiunii,
tract; dar nicidecum separat față de segmentul de relații care
se identifică prin prestațiile respective ale părților ca și o
– suspendarea rezilierii sau a reînnoirii anumitor con-

Institutul Naţional al Justiţiei 59


Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

locațiune. Maniera respectivă de reglementare nu ne per- aleatoriu şi cu executare instantanee sau succesivă, precum
mite să concluzionăm că leasingul financiar reprezintă o şi de consummator” - este evident că nu putem soluționa
varietate a locațiunii. Autorii manualului de drept civil de problema identificării criteriilor formatoare ale tipului de
la facultatea de drept a USM [9] la fel privesc contractul contract. Teoria dreptului contractelor n-a elaborat încă
de leasing, contractul de agenție și cel de factoring în ca- o concepție despre criteriile calificative ale contractelor
litate de contracte complexe și numite, având, în același civile, în ce categorii juridice se conțin, clauze esențiale,
timp, un cadru legal, stabilit de prevederile Codului civil clauze neesențiale, elemente, obiect, cauză, prestații sau
și ale legilor speciale în domeniu. Divergența observată altceva. Este cert faptul că în definiția legală a fiecărei
în cadrul aprecierii regimului juridic al contractelor in- construcții contractuale ele urmează să se regăsească
dicate constă în faptul că contractele complexe nu sunt direct sau indirect, deoarece formula legală a categoriei
contracte numite, ele doar sunt formate din elementele de contract anumit, exprimată prin definiție, trebuie să
contractelor numite, îmbinarea cărora nu poate crea un constituie o noțiune de gen. Această tehnică juridică nu
regim de contract numit, doar contract sui generis. Re- este respectată de către legiuitor din motivul că nu sunt
gimul juridic al contractelor complexe poate fi aplicabil suficient de bine nuanțate la nivel legislativ categoriile de
față de unele figuri juridice contractuale cu elemente dis- prestații.
tincte doar până la momentul consacrării lor legale. După
acest moment, regulile aplicabile sunt clar determinate Referinţe bibliografice:
de către legiuitor. Determinarea regimului juridic aplica- 1. Sergiu Baieş, Victor Volcinschi, Aurel Băieşu, Valentina
bil actelor juridice numite poate fi prestabulit în formula: Cebotari, Ion Creţu, Drept Civil. Drepturile reale. Teoria
„nu este necesar ca părțile să prevadă întotdeauna între- generală a obligaţiilor, Volumul II, Ediţia 2-a, ed. ÎSFEP „Ti-
gul conținut al lor, ci, în măsura în care nu au derogat de pografia Centrală”, Chişinău, 2005, p. 285.
la dispozițiile legale ce reglementează actul juridic în- 2. Gheorghe Beleiu, Drept Civil Român. Introducere în drep-
tul civil. Subiectele dreptului civil, ed. Şansa, Bucureşti,
cheiat (sau nu puteau să deroge), acestea se vor aplica în
1993, p. 123.
mod automat și complet” [4]. 3. Bob, Mircea-Dan. Obligația contractuală în dreptul roman
Acceptând în principiu poziția prof. Liviu Pop vis-à-vis cu trimiteri comparative la Codul civil.– București: Univer-
de esența juridică a contractului de leasing și aderența sul Juridic, 2015, p.107.
Domniei sale la opinia expusă de savanții francezi pre- 4. Gabriel Boroi, Drept civil, Persoanele, All Beck, 2001,
cum că nu pot fi aplicate regulile fiecărui contract care in- București, p.149.
5. Dorin Cimil, Calificarea raporturilor contractuale, Ed. Gra-
tră în combinație, deoarece sunt incompatibile cu spiritul fema Libris, 2013, Chișinău, p.108.
operației juridice în globalitatea sa [22], considerăm că 6. Ion Dogaru, Drept civil: Teoria generală a actelor cu titlu
este necesară stabilirea în doctrina și jurisprudența româ- gratuit/coord: All Beck, 2005, București, p.178.
nească a delimitării regimului juridic al contractelor com- 7. Gh. Filip, C. Roditis, L. Filip, Dreptul transporturilor, ed.
plexe și mixte. Or, primele constau din îmbinarea unor Şansa, Bucureşti, 1998, p. 66-67.
elemente ale diferitor contracte numite sau nenumite, 8. Floare, Marius. Buna și reaua-credință în negocierea și exe-
cutarea contractelor de drept comun în noul Cod civil și
pentru care se aplică regulile speciale ale părților compo- în dreptul comparat. – Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
nente sau regulile speciale privitoare la contractul cu care se 9. Gheorghe Mîțu, Drept civil: Teoria generală a obligațiilor:
aseamănă cel mai mult. Iar pentru contractele mixte, con- coord: Sergiu Baieș; USM, 2015, Chișinău, p.116.
stituite din elemente ale diferitor contracte numite sau 10. Emil Poenaru, Drept Civil. Teoria Generală. Persoanele, ed.
nenumite, nu se aplică regulile speciale ale părților com- ALL Beck, Bucureşti, 2002, p. 109-110.
ponente ale contractului. Caracterul legăturilor juridice 11. Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile, Vol. II, ed. Uni-
versul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 122.
dintre elementele constitutive ale contractelor complexe 12. Liviu Pop, op. cit., p. 134.
și mixte este similar, adică are interdependență juridică și 13. Liviu Pop, op. cit., p. 134.
nu faptică, iar obligația unică contractuală pe care o ge- 14. Liviu Pop, op. cit., p. 134-135.
nerează aceste contracte în sensul apariției și stingerii lor, 15. L. Pop, Tratat de drept civil, Obligațiile, vol. II, Contractul,
este dictată de compatibilitatea și congruența juridică a Universul Juridic, 2009, București, p.133.
legăturilor dintre elemente. 16. Judecătoria Ialoveni, Dosar nr. 3-309/2009, I.I. către SRL
„A.T.G.” privind schimbarea mărfii procurate şi repararea
Clasificarea contractelor poate fi atribuită la una din prejudiciului moral.
cele mai complicate și spornice probleme ale dreptu- 17. http://cca.md/sites/default/files/decizii_cca_2010.rar
lui civil. Din motivul că calificarea contractelor civile se (vizitat 13.01.2017)
efectuiază în baza clasificării construcțiilor contractuale, 18. М. А. Рожкова, Сделки: проблемы теории и практики,
prevăzute de lege, atunci în lipsa unei clare reprezentări изд. Статут, Москва, 2008, p. 322.
despre delimitarea unor contracte, nu întotdeauna pu- 19. М. А. Рожкова, op. cit., p. 322-323.
20. Шерстобитов А.Е., Гражданско-правовые вопросы
tem stabili criteriile formatoare ale tipului de contract. охраны прав потребителей. М, 1992, p.26.
Astfel pot fi explicate și greutățile în determinarea naturii 21. Fr. Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les obligati-
juridice a contractului și a normei juridice ce urmează a ons, Dalloz, Paris, 2005, p. 91 citat de Liviu Pop, op. cit.,
fi aplicată. Referindu-ne la clasificarea contractelor civile, p. 133.
expusă în art.666, alin.3 Cod civil – ,,contractul poate fi de 22. Fr. Terre, Ph.Simler, Yv.Lequette, Droit civil, Les obliga-
adeziune sau negociat, sinalagmatic sau unilateral (gene- tions, Daloz, 2005, Paris, p.90.
rează obligaţii doar pentru una dintre părţi), comutativ sau

60 Institutul Naţional al Justiţiei

S-ar putea să vă placă și