Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

________ / ____________

Numele şi prenumele profesorului: Aviz director:...............................


Disciplina LIMBA FRANCEZĂ
Clasa a V-a
Număr de ore pe săptămână: 2
Programa aprobată prin: OM Nr. 3393 din 28.02.2017 Aviz şef de comisie:.......................................
Manual Editura Litera; L2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2019-2020

SEMESTRUL I - 15 săptămâni = 30 ore


Nr.c Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săp Obs.
rt. ore t.

 „Tot ce știu despre Franța”


MISE EN ROUTE 2 S1
1.
ore

2. Le club de ma 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema


classe adecvate, la salut/ la o întrebare/  Copilul despre sine, nume, însușiri
instrucțiune simplă rostită clar și rar  Elemente de cultură și civilizație – nume
2.1. Reproducerea unor formule/ unor și prenume tipice
mesaje simple și scurte, respectând 8 S2 evaluare
pronunția și intonația specifice Gramatica funcțională ore orală
2.2. Participarea la dialoguri simple în  A saluta utilizarea formulelor tipice (de
contexte de necesitate imediată exemplu: Salut, ... / Bonjour, ... Ça va ?; S3
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei Au revoir / À bientôt)
persoane/ unui personaj, prin

1
identificare  A (se) prezenta (pe cineva)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru  A descrie simplu pe cineva S4
a explora noi modele articulatorii/ de Proiect
intonație și accent Elemente de construcție a comunicării final:
3.1. Recunoașterea semnificației unor  Fonetică – l’épellation (pronunțarea pe Mon vrai
fraze uzuale tipice pentru viața litere) ami
cotidiană  Substantiv – intuirea distincției (desen,
3.2. Identificarea semnificației globale masculin/ feminin, singular/ plural calități fizice
a unui text simplu pe teme familiare  Articolul nehotărât și morale)
 Adjectivul calificativ (culorile, însușirile
personale) – distincția masculin/ feminin
 Numeralul cardinal 0–10
 Verbul – indicativul prezent al verbelor
avoir, être și s’appeler(singular - de
exemplu: Je m’appelle... J’ai 10 ans / Je
suis élève / Je suis roumain... etc.)

3. Le club des artistes 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema
adecvate, la salut/ la o întrebare/  Copilul despre sine, vârsta
instrucțiune simplă rostită clar și rar  Școala – obiectele școlarului 8 evaluare
1.3. Identificarea unor aspecte culturale  Lunile anului, exprimarea datei ore orală
simple
2.1. Reproducerea unor formule/ unor Gramatica funcțională S5
mesaje simple și scurte, respectând  A se prezenta
pronunția și intonația specifice  A identifica un obiect
2.2. Participarea la dialoguri simple în  A descrie simplu ceva/ pe cineva
contexte de necesitate imediată Proiect
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei Elemente de construcție a comunicării final:
persoane/ unui personaj, prin
 Fonetică – elidarea
identificare Fișa mea de
 Articolul hotărât
3.1. Recunoașterea semnificației unor identitate
fraze uzuale tipice pentru viața  Adjectivul – distincția singular/ plural
cotidiană  Numeralul cardinal (11–30)
3.2. Identificarea semnificației globale  Verbul – indicativul prezent al verbelor
a unui text simplu pe teme familiare de grupa I (aimer, adorer, détester)
3.3. Descifrarea unor mesaje simple  Conjuncții: et, ou

2
familiare primite de la prieteni, colegi,  Verbul – forma negativă
profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
4. Le club des 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema evaluare
lecteurs adecvate, la salut/ la o întrebare/  Școala – clasa 8 orală și
instrucțiune simplă rostită clar și rar  Zilele săptămânii ore scrisă
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple Gramatica funcțională
 A identifica un obiect 1h evaluare
 A descrie simplu ceva scrisă
2.1. Reproducerea unor formule/ unor  Exprimarea posesiei/ apartenenței
mesaje simple și scurte, respectând
pronunția și intonația specifice Elemente de construcție a comunicării
2.2. Participarea la dialoguri simple în
 Substantivul – exprimarea apartenenței –
contexte de necesitate imediată
de + nume propriu
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
 Adjectivul posesiv (mon, ton, son/ma,
persoane/ unui personaj, prin
ta, sa/mes, tes, ses)
identificare Proiect
2.4. Manifestarea disponibilității pentru  Verbul – les présentatifs c’est/ ce sont/ final:
a explora noi modele articulatorii/ de  A localiza - il y a+subst.
intonație și accent  Verbul – forma negativă Să
3.2. Identificarea semnificației globale  Folosirea interogației – Qu’est-ce que prezentăm
a unui text simplu pe teme familiare c’est? liceul nostru!
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
5. Bilan semestriel 3.4. Manifestarea curiozității pentru Tema evaluare
decodarea unor mesaje scrise simple  Copilul despre sine 4 S14 orală
4.3.Participarea la proiecte de grup în  Școala ore
care se elaborează, cu sprijin, mesaje S15
scurte Gramatica funcțională

3
 A identifica un obiect
 A descrie simplu ceva/ pe cineva
 Exprimarea posesiei

Elemente de construcție a comunicării


 Articolul hotărât/ nehotărât
 Adjectivul calificativ – acordul în
gen și număr
 Numeralul cardinal (0 – 30)
 Verbul – indicativul prezent al
verbelor être și avoir și al verbelor de
grupa I
Verbul – forma negativă

SEMESTRUL II
20 de săptămâni = 38 de ore
Săptămâna „Școala Altfel”: 4-8 mai (S15)

Nr.c Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săp Obs.


rt. ore t.

1. Le club des 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema evaluare
athlètes adecvate, la salut/ la o întrebare/  Copilul despre sine – însușiri fizice orală
instrucțiune simplă rostită clar și rar  Familia
1.3. Identificarea unor aspecte culturale 10 S1
simple Gramatica funcțională ore
2.1. Reproducerea unor formule/ unor  A (se) prezenta (pe cineva)
mesaje simple și scurte, respectând  A descrie simplu pe cineva S2
pronunția și intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în Elemente de construcție a comunicării
contexte de necesitate imediată  Adjectivul calificativ – acord în gen și S3 Proiect
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei în număr final:
persoane/ unui personaj, prin  Pronumele personal subiect
identificare S4 Sportivul
 Verbul – indicativul prezent al verbelor
3.1. Recunoașterea semnificației unor meu
4
fraze uzuale tipice pentru viața aller și faire preferat
cotidiană  Verbul – verbele de grupa I S5
3.2. Identificarea semnificației globale  Verbul – forma negativă
a unui text simplu pe teme familiare  Folosirea adverbelor de afirmație și de
3.3. Descifrarea unor mesaje simple negație – Oui/Non
familiare primite de la prieteni, colegi,  Folosirea interogației – Qui est-ce?
profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte

2. 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema evaluare


adecvate, la salut/ la o întrebare/  Locuința – încăperile casei, camera orală și
instrucțiune simplă rostită clar și rar personală, mobila S6 scrisă
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale  Elemente de cultură și civilizație – orașe și
(stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, țări importante 10
Le club des în fața, în spatele) ore
citadins 1.3. Identificarea unor aspecte culturale Gramatica funcțională S7
simple  A localiza elementar 1h
2.1. Reproducerea unor formule/ unor  A descrie simplu ceva S8 evaluare
mesaje simple și scurte, respectând  A mulțumi scrisă
pronunția și intonația specifice Elemente de construcție a comunicării
2.2. Participarea la dialoguri simple în  Verbul – verbele de grupa I și neregulate la S9
contexte de necesitate imediată indicativ prezent (reluare) Proiect
2.4. Manifestarea disponibilității pentru final:
 Verbul – distincția est/ il y a
a explora noi modele articulatorii/ de Casa
 Verbul – condiționalul prezent ca expresie
intonație și accent verde
a politeții, la persoana I singular
3.1. Recunoașterea semnificației unor S10
fraze uzuale tipice pentru viața  Folosirea prepozițiilor de loc: à, sur, sous,
cotidiană devant, derrère
3.2. Identificarea semnificației globale
a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
5
decodarea unor mesaje simple scrise
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
3. Le club des 1.1. Oferirea unei reacții non verbale Tema
photographes adecvate, la salut/ la o întrebare/  Copilul despre sine – naționalitatea 10
instrucțiune simplă rostită clar și rar  Anotimpurile, vremea, natura, țările ore evaluare
1.3. Identificarea unor aspecte culturale S11 orală
simple Gramatica funcțională
2.1. Reproducerea unor formule/ unor  A identifica un obiect
mesaje simple și scurte, respectând  A descrie simplu ceva S12
pronunția și intonația specifice  A felicita
2.2. Participarea la dialoguri simple în S13
contexte de necesitate imediată Elemente de construcție a comunicării
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei  Verbul – folosirea expresiilor c’est/ ce S14
persoane/ unui personaj, prin sont
identificare
 Adverbul de timp
2.4. Manifestarea disponibilității pentru S16
 Adverbul interogativ – où, comment
a explora noi modele articulatorii/ de
intonație și accent  Folosirea prepozițiilor
3.1. Recunoașterea semnificației unor  Folosirea interogației – Est-ce que…?/ S15
fraze uzuale tipice pentru viața intonație ascendentă -4-8 mai
cotidiană –Școala
3.2. Identificarea semnificației globale Altfel
a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi, Proiect
profesor, în situații uzuale final:
3.4. Manifestarea curiozității pentru Harta
decodarea unor mesaje simple scrise obiectivelor
turistice din
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua orașul meu
cuiva sau pentru o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg/ prieten
4.3.Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
6
4. Les fêtes en France 3.1. Recunoașterea semnificației unor Tema 8 S17 evalare
fraze uzuale tipice pentru viața ● Copilul despre sine ore orală
cotidiană S18
Bilan Final
3.2. Identificarea semnificației Gramatica funcțională
● A descrie simplu ceva/ pe cineva S19
● A localiza elementar
S20
Elemente de construcție a comunicării
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în
număr
● Verbul – indicativul prezent al verbelor
studiate
Folosirea prepozițiilor

7
Numele şi prenumele profesorului: Aviz director:...............................
Disciplina LIMBA FRANCEZĂ; L2
Clasa a V-a
Număr de ore pe săptămână: 2
Programa aprobată prin: OM Nr. 3393 din 28.02.2017 Aviz şef de comisie:.......................................

PLANIFICARE ANUALĂ
An școlar 2019-2020

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

15 20
V 2 35 68 23 7 29 9
30 38

Observaţie:
Săptămâna 4-8 mai 2020 din semestrul al II-lea este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Național „Școala
Altfel”.

S-ar putea să vă placă și