Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învățare: Lumea de pe scenă

Disciplina: Limba și literatura română


Profesor:
Clasa: a VII-a
Nr. Ore/săptămână: 4
Programa de limba și literatura română - secția română maternă

Proiectul unității de învățare: Lumea de pe scenă (V)


Nr. de ore alocat: 16
Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare Observații
specifice
Comunicare orală- 1.2 - Asocierea cât mai multor -Brainstorming Fișă de observare 1h
Lectura cuvinte cu teatrul, pornind de - Videoproiector și sistematică
 Tipare textuale de la o imagine dată; laptop;
structurare a - Exprimarea opiniei cu privire -imagine cu o sală de
ideilor (întrebările la experiența avută cu teatrul; teatru Apecieri pe
jurnalistului – -Activitate frontală; parcursul
Cine? Ce? Unde? demersului didactic
Când? De ce?)
 Secvențe de tip
dialogat
 Modificarea
conturului - Realizarea unor
intonațional 3.2
predicții/supoziții în scris, -Fișă de lucru;
pornind de la cuvinte date, în -Activitate în perechi;
legătură cu subiectul textului -Explozia stelară;
care va fi citit;
1.3
- Joc didactic- Interviul –
folosind întrebările de bază - Activitate în perechi
(cine?ce?unde?când?de ce?),
2.3 elevii își adresează întrebări
legate de textul scris anterior; Temă:
- Lectura pe roluri a unui text - Interviul; Lectura integrală
dialogat (scena 1); a textului suport

Completarea
- Completarea unui tabel cu unui tabel (Ce
1.1 rubricile următoare (Locul și mi-a plăcut/Ce
timpul acțiunii/Modul de nu mi-a
expunere/Personajele/un aspect plăcut/Nu am
care provoacă râsul) pe măsură înțeles din
ce ascultă textul dialogat al text/Mi-ar plăcea
colegilor; să interpretez
rolul...)
Text-suport – Vrem să
dăruim câte o
fereastră, de Matei
Vișniec
- lucru în echipe 1
(actorii)
- echipa 2 –
observatorii
Fișă de lucru
Conversația

Comunicare 2.2 - Compararea 1h


orală/Lectura predicțiilor/supozițiilor
 Strategii de redactate în ora precedentă cu Fișă de observare
ascultare activă textul suport; Text-suport – Vrem să sistematică
 Atitudini - Lectura pe roluri (scena 2) dăruim câte o
2.3
comunicative: - Completarea unor fișe cu fereastră, de Matei Interevaluare
modificarea 1.1 informații (Ce s-a Vișniec
conturului întâmplat/De ce s-a - lucru în perechi/pe
intonațional și a întâmplat?); grupe
mărcilor prozodice - Lectura pe roluri - (scena 3) - Joc de rol; Grilă de evaluare a
pentru a transmite - Completarea unor fișe cu - Conversația; competenței de
emoții; informații (Ce s-a - Manualul; lectură/competențel
3.1
 Monitorizarea întâmplat/De ce s-a Temă: Identificați
e atitudinale
propriei lecturi întâmplat?); volumele evocate în
- Lectura pe roluri - (scena 4) piesa Vrem să dăruim
- Găsirea unui titlu câte o fereastră și
3.2 reprezentativ pentru fiecare căutați informații
scenă; despre titlul care vă Apecieri pe
place cel mai mult parcursul
demersului didactic

Comunicare - Lectura a trei texte la prima - Fișă de lucru; 1h


2.3.
orală/Lectura vedere (epic, liric, dramatic); -Lucru în echipă
 Textul dramatic – - Compararea celor trei texte
din punctul de vedere al - Diagrama Venn- Fișă de observare
Structura, rolul 2.2.
structurii (moduri de activitate frontală; sistematică
indicațiilor
scenice, autorul; expunere/așezarea textului în
pagină/personaje/limbaj- - Lucrul în perechi; Apecieri verbale pe
asemănări și deosebiri); parcursul
demersului didactic
1.1.
- Identificarea unor informații
în urma vizionării -Videoproiector,
documentului audio-video laptop, doc. audio-
(scopului teatrului în Grecia video Temă:
antică, elemente specifice
Redactarea unui
spectacolului;) răspuns argumentat (De
ce să mergem la
teatru?)
- Precizarea unor informații
2.1.
legate de structura textului
dramatic studiat (câte
acte/scene/indicațiile scenice)

- Redactarea unui răspuns


argumentat

Comunicare 2.3. - Relectura începutului piesei de Text-suport – Vrem să Fișă de observare 1h


orală/Lectura teatru studiate; dăruim câte o sistematică
 Textul dramatic – 2.1. - Căutarea unor indicații ale fereastră, de Matei
Structura, rolul autorului în textul studiat Vișniec
indicațiilor (Acțiunile Apecieri pe parcursul
scenice, autorul; personajelor/Gesturile -Lucru în perechi demersului didactic
 -Fixare- personajelor/destinatarul -
replicilor/deplasarea pe scenă Temă: Analiza
a personajelor/detalii privind structurii unui text
amenajarea scenei); dramatic la alegere!
2.1. - Gruparea indicațiilor scenice Temă:
găsite în externe și interne;

- Identificarea actorilor/rolurilor - Video fragment Fișă de observare 1h


- Arta spectacolului. 2.4.
jucate dintr-un document piesă de teatru; sistematică
Actori, decor, video cu o piesă de teatru; - Videoproiector;
costume, lumini, - Precizarea meseriilor din
2.1.
muzică spatele unei piese de teatru/din
- Principii de cadrul teatrului; - Lucru în perechi Apecieri pe
interacțiune: 1.3.
- Analizarea elementelor parcursul
- Negocierea relației necesare pentru a pune în demersului didactic
cu interlocutorul scenă o piesă de teatru;
1.2. - Exersarea replicilor în uma
asumării unui rol;
- Interpretarea unui rol în fața Text-suport – Vrem să
clasei; dăruim câte o
fereastră, de Matei
Vișniec

Comunicare orală 1.3. - Exprimarea opiniei legată de 1h


rolul preferat într-un dialog Brainstorming Fișă de observare
(ascultător-vorbitor- Imagini sistematică
Tracul comunicativ. 1.4.
comentator-observator);
- Identificarea momentelor în -Lucru în echipe
care emoțiile i-au împiedicat -Interevaluare
pe elevi să comunice ce Conversația Apecieri pe
doresc; parcursul
1.3. demersului didactic
- Precizarea regulilor care sunt
esențiale într-o conversație;
2.3. - Participarea la un dialog într-o
situație dată;

Strategii de gestionare 1.4. - Identificarea semnelor emoției 1h


a tracului comunicativ vorbitorului în imagini date; Ciorchinele
1.4.
- Precizarea altor semne pe care Fișă de observare
Inteligența emoțională le-au observat la apropiați Videoproeictor, laptop sistematică
atunci când au emoții; și imagini, document
2.2. audio-video
- Vizionarea unui document
audio-video pe tema Tracului
comunicativ;
- Compararea informațiilor Temă: - Co-evaluare
3.2.
primite cu experiența proprie; Realizarea unui film (text de 5 rânduri
cu titlul Emoțiile.)
- Redactarea unui text de 5 scurt cu o scenă la
-
3.3. rânduri cu titlul Emoțiile. alegere din piesa
Apecieri pe parcursul
- Prezentarea textului în fața Vrem să dăruim câte demersului didactic
o fereastră, de Matei
Vișniec în care elevii
vor interpreta rolurile
stabilite în clasă
1.3. clasei
Inter-evaluare (cf.
unei grile)

Comunicare orală 1.4. - Evaluarea documentelor video - Videoproiector, Fișă de observare 1h


realizate de elevi pe baza unei documente audio- sistematică
Tracul comunicativ. grile de evaluare video Autoevaluare,
1.3. - Recunoașterea emoțiilor - Lucru pe echipe (4- Interevaluare
Strategii de resimțite de elevii-actori; 5 elevi)
gestionare a tracului 2.3.
- Împărtășirea emoțiilor - Grilă de evaluare
comunicativ experimentate în momentul
3.1. vizionării materialelor Temă:
Inteligența emoțională personale; Apecieri pe
Redactarea unui
Jurnal de parcursul
activitate după demersului didactic
realizarea filmului

Comunicare orală. 2.1. - Identificarea personajelor Textul suport Vrem să 1h


Lectură principale și secundare din dăruim câte o fereastră, de Fișă de observare
Matei Vișniec sistematică
3.2. textul suport;
-lucru individual
Personajul dramatic - Realizarea unor fișe de
identitate pentru toate Apecieri pe parcursul
personajele din textul-suport; demersului didactic
(Ex: Doinița –Ce reiese din ce Temă: Co-evaluare
vorbește/Ce spune Radu Temă:
2.2. Caracterizarea unui
personaj la alegere
din textul - Vrem să
dăruim câte o
fereastră, de Andrei
despre ea/Ce reiese din felul în
care se comportă/ Ce atitudine
2.1.
manifestă)
- Compararea fișelor de
identitate cu cele ale colegilor;
3.1. - Alegerea valorii de adevăr a
unui enunț;

Redactare
Caracterizarea
personajului
Lectură 2.3. - Extrageți trăsăturile Ciorchinele Fișă de observare 1h
Rolul dialogului. personajelor ce se desprind din sistematică
Dialogul în textul replicile date; -lucru în echipe
scris și în spectacol Conversația Evaluare orală
2.1. - Exerciții de identificare a conform grilei
Redactare instanțelor comunicării dintr- Temă:
Organizarea unui text un dialog; Apecieri pe
în funcție de situația Realizați un parcursul
de comunicare - Precizarea planurilor dialog între demersului didactic
două cărți (12-
comunicării dintr-un dialog;
3.1. 15 replici)
- Identificarea replicilor
adresate publicului din prima
scenă;

Comunicare orală. 2.3. - Lectura ultimelor șase replici din Fișă de observare 1h
Lectura textul-suport; Ciorchinele sistematică
- Exerciții de interpretare a
semnificației titlului prin raportare Apecieri pe parcursul
Discuții privind 2.2. la text; Conversație demersului didactic
semnificațiile textului - Identificarea unor simboluri ale -document audio-video
ferestrei în urma vizionării unui -videoproiector, laptop
document video;
2.1. - Exerciții de interpretare a
Redactare
semnificațiilor unor pasaje din text
Comentarea unor în care apar referiri la fereastră; Temă:
pasaje din textele
3.1. Redactează un text în care să-ți
citite exprimi părerea și emoțiile pornind
de la citatul: „Cărțile, odată ce sunt
deschise, devin ferestre spre
realitatea imediată și spre lumea
îndepărtată. Citind, cunoști trecutul
și anticipezi viitorul.”
(100-150 de cuvinte)

Lectură. Comunicare 2.3. - Lectura dialogului dintr-un Text-suport- Interviu cu Fișă de observare 1h
orală text nonliterar; Matei Vișniec sistematică
1.1.
Dialogul în textul - Identificarea unor informații
nonliterar. Interviul pe baza dialogului citit; Apecieri pe
2.4. - Redactarea unui interviu - lucru în echipe parcursul
adresat unei persoane publice; - telefonul mobil demersului didactic
- Căutarea informațiilor pe
3.3. internet despre persoana
publică aleasă pentru a
răspunde la întrebări;
- joc de rol
1.3. - Interpretarea dialogului
Reporter-Vedetă Autoevaluare
Elemente de construcție 2.3. - Lectura Jurnalului elevilor - lucru în perechi Fișă de observare 1h
a comunicării care au realizat filmul; sistematică
4.5.
- Identificarea numeralelor - Manuale digitale
Numeralul. Posibilități dintr-un text dat;
combinatorii ale nu - Disocierea dintre numeralul
meralului 4.4.
cardinal și numeralul ordinal Apecieri pe
valorificând textul dat; parcursul
- Clasificarea numeralelor demersului didactic
cardinale în simple și - Exerciții interactive
4.5. compuse;
- Precizarea valorii morfologice
a fiecărui numeral identificat;
-
Elemente de construcție 4.5. - Identificarea numeralelor - Lucru individual Evaluare orală conform 1h
a comunicării dintr-un dialog; grilei
- Completarea unor propoziții
Aplicații. Funcțiile Fișă de observare
4.1. cu informațiile cerute; sistematică
sintactice ale - Identificarea funcției sintactice
numeralului a numeralelor;
- Alegerea răspunsului corect la Temă: Apecieri pe parcursul
4.3.
cerințele date; demersului didactic
Redactează un jurnal
- Alegerea formei corecte; meteo în care să
Temă:
- Exprimarea orală a valorii de utilizezi numerale
3.1.
adevăr a unui enunț; cardinale și ordinale.
(5 rânduri)

Elemente de 4.1. - Identificarea adverbelor dintr- - Imagine afiș/SMS Fișă de observare 1h


construcție a un afiș sau SMS; - Videoproiector, sistematică
comunicării 4.2. - Clasificarea adverbelor după laptop
înțeles; - Manual digital
Adverbul. Posibilități - Precizarea adverbelor formate
combinatorii ale prin compunere și derivare; Lucru cu dicționarul Apecieri pe
adverbului 4.3.
- Exerciții de identificare a parcursul
funcției sintactice a demersului didactic
adverbelor Temă:
- Găsirea unui sinonim pentru Completarea unui
text cu adverbele
potrivite
locuțiunile adverbiale date;

Elemente de 4.5. - Selectarea enunțurilor care Ciorchinele Fișă de observare 1h


construcție a conțin cel puțin un adverb; sistematică
comunicării - Precizarea felului unui adverb Conversația
4.3.
după înțeles și după alcătuire;
Temă:
Aplicații- Adverbul - Identificarea adverbelor care
4.4. au grad de comparație; Realizați o recenzie a Evaluare orală
- Corectarea unui Anunț care unui film în care să conform grilei
conține adverbe scrise greșit; folosiți adverbe care
3.3.
să indice locul, timpul
și modul acțiunii
exprimate de verbe.
Apecieri pe
parcursul
demersului didactic

Evaluare scrisă 4.1. - Exerciții de identificare a


trăsăturilor textului dramatic;
- Exerciții de completare cu Fișă de lucru
forma corectă; Test de evaluare
- Exerciții de identificare a scrisă
4.3. valorilor morfologice: adverb
și numeral
3.1. - Exerciții de corectare a unor
enunțuri;
- Exerciții de construcție a unui
dialog în care să fie folosite
adverbul și numeralul
Competențe specifice:
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi dialogate
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public cunoscut,
adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu
interlocutorii
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de
interesele şi de nevoile fiecăruia

2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
2.4.Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate
intenţiei de comunicare
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în faţa colegilor
3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor
comunicative complexe
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba
română standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

S-ar putea să vă placă și