Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”


DATA: 11.01.2018
CLASA:a IV-a DMU
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Lumea magică a basmelor”
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Sunetul și litera p-P”
TIPUL LECȚIEI: comunicarea și însușire de noi cunoștințe
DESCRIEREA COLECTIVULUI: 8 elevi cu DMU
SCOPUL LECȚIEI:Formarea priceperilor și deprinderilor de a identifica și pronunța sunetul
„p” (izolat și în cuvinte), de a identifica, citi și scrie literele „p” și „P” în cadrul unor
cuvinte/propoziții

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Cognitive:
1.Să recunoască de pe slide-uri literele învățate până în prezent (14/14)
2.Să deosebească literele mici (4/4) de cele mari (8/8).
3.Să formuleze cuvinte ce conțin litera p-P (1/2)
4.Să recunoască litera p-P din cuvintele spuse de profesor (4/5)
5.Să deosebească litera p de litera P
6.Să recunoască obiecte din imaginile date pe fișa de lucru (3/3)
7.Să reprezinte grafic, pe fișa de lucru, denumirile obiectelor/animalelor (3/3)
8.Să ordoneze jetoanele de pe fișa de lucru pentru a forma propoziții (8/8)
9.Să realizeze corespondența dintre cuvânt și imagine(3/4)

Afective:
10.Să colaboreze cu colegul de echipă
11.Să fie atenți la explicațiile profesorului

Motorii:
12.Să bată din palme
13.Să încercuiască litera p-P
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația , explicația, observația, exercițiul, povestirea , munca
independentă,
Mijloace de învățământ: laptop, anexe cu fișe de lucru, planșa cu litera ,,p” ,
Forme de organizare: frontal, individual, în pereche, în grup

RESURSE TEMPORALE: 45 minute


SPAȚIALE: sala de clasă
MOMENTEL Obiective timp CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
E LECȚIEI
Metode și Mijloace de
procedee învățământ
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
1.Moment 2 Pregătirea materialelor necesare Elevii iau loc în bănci și Conversația Capacitatea de
organizatoric pentru buna desfășurare a lecției. așteaptă cuminți. organizare

2. Verificarea O.1 Se reamintesc literele învățate. Fiecare elev deschide anexa Conversația Anexa 1 Capacitatea de a
cunoștințelor O.2 numărul 1 de pe calculator și recunoaște
Joc - exercițiu: „ Citește şi asteaptă indicațiile Explicația literele învățate
5 potrivește ”. profesorului. Jocul 14/14
Profesorul cere elevilor Elevii denumesc literele care
sădeschidă anexa numărul 1 (anexa apar și alcătuiesc cuvinte cu Aprecieri
cuprinde literele A-M-U-N-I-E-R- litera respectivă. verbale: ”Bravo,
O-C-L-T-S-G-Ă) de pe calculator și v-ați descurcat
le explică activitatea. minunat!”
”După cum puteți observa această
fișă de lucru cuprinde literele
învățate până în prezent. Avem
litere mari și litere mici. Voi va
trebui să denumiți litera care va
aparea și să spuneți dacă este literă
mică sau literă mare. Pentru a
putea derula imaginile faceți click
pe săgeata din partea dreapta.
Pentru fiecare literă veți spune un
cuvânt care conține litera
respectivă”.

3.Captarea 5 „În continuare veți deschide anexa Elevii au deschis anexa 2 și Povestirea Povestea Capacitatea de
atenţiei numărul 2. Acolo avem o ascultă povestea, iar la final literei ,,p” receptare a unui
înregistrare a poveștii literei”P”. adresează întrebări doamnei Planșa cu mesaj oral
Apăsați de două ori pe difuzorul profesoare. litera ,,P”
galben, iar povestea va începe. Anexa 2
Ascultați cu atenție și dacă aveți
întrebări legate de poveste sau
cuvinte pe care nu le cunoașteți, mi
le veți adresa la finalul ascultării
poveștii.”
Elevii ascultă povestea literei”P”(
anexa 2), iar la final le arată o
planșă cu litera p-P.

4.Anunţarea 3 Astăzi, în cadrul temei, ’’Lumea Elevii au o poziție corectă în Explicația


temei magică a basmelor ,, vom continua bancă și ascultă explicația
să învățăm despre sunete și litere, profesorului.
în special despre sunetul și litera p
și P de tipar; vom căuta cât mai
multe cuvinte care să înceapă, să
conțină sau să se termine cu acest
sunet ; vom despărți cuvintele în
silabe ; vom identifica litera ,,p” în
cuvintele date și vom reprezenta
grafic cuvintele. ”

5.Dirijarea O.3 1.Profesorul anunță urmatoarea Elevii sunt atenți la cuvintele Conversația Fișa de lucru Capacitatea de a
învăţării O.4 activitate.Vom organiza un scrise pe slide-uri și bat din Exerciţiul (anexa 3) identifica litera p
O.12 exerciţiu- joc în care trebuie să palme atunci când văd un Explicația în cuvintele date.
batem din palme atunci când în cuvant ce conține litera p-P. (4/5)
cuvântul aparut pe calculator
5 apare sunetul nou „p”: Apoi fiecare elev va da
pară,scaun, papagal, dulap, cocoș, exemplu de două cuvinte, Capacitatea de a
păun, carte, casă, Pavel; apoi voi dintre care unul va conține găsi cuvinte ce
cere fiecărui elev să dea exemple litera p-P. conțin
de 2 cuvinte ,iar copiii ceilalți vor sunetul,,p”
bate din palme la auzul cuvintelor (minim 1 cuvânt)
ce conțin sunetul „p”.
O.5
O.13 2.Acum deschideți anexa numărul Elevii deschid fișierul cu Muncă Fișa de lucru Capacitatea de a
3.Prima sarcină spune că trebuie anexa 3 de pe calculator. independentă (anexa 4) identifica litera
săcolorăm litera ,,p” cu roșu și Identifică litera „p-P” și ,,p” (P 3/3, p 7/7)
,,P” cu albastru, apoi vom număra coloreazăcuculoarea potrivită.
5 de cate ori apare litera ,,p” și ,,P” La final numără de câte ori Exerciţiul Capacitatea de a
în propoziții.(Paula pune pictura pe apare litera „p-P” în cele 2 diferenția litera p
perete; Paul și Petru cumpără propoziții. de P și să o
patru pui de pisică.) coloreze
La urmatoarea sarcină trebuie Elevii privesc cele trei imagini cuculoarea
să identificăm cuvintele care și identifică cuvântul, apoi vor potrivită.
4 denumesc imaginile date și completa casuțele cu aceste
săscriem aceste cuvinte în căsuța cuvinte.
O.6 de sub imaginea respectivă Muncă
O.7 ( pisică, papagal, dulap). independentă Capacitatea de a
Exercițiul recunoaște
Cea de a treia sarcină constă în Elevii ascultă indicațiile Explicația obiectele din
unirea cuvântului cu imaginea profesorului, apoi vor citi imagini (3/3) și
5 potrivita.Trebuie săpriviți cele 2 cuvintele și vor trasa o linie de să le reprezinte
șiruri:pe primul șir avem denumiri la cuvânt la imaginea potrivită. grafic(3/3)
de obiecte/animale și pe al doilea
O.9 șir avem imaginile cu Muncă
obiectele/animalele respective. Pe independentă Capacitatea de a
rând veți citi fiecare cuvânt și apoi Explicația citi cele patru
vă veți uita la imaginile date și veți cuvinte (4/4) și
face corespondența între cuvântul de a realiza
respectiv și imaginea corectă..”. corespondența
dintre cuvânt și
imagine(4/4)

5. Obţinerea O.5 Exercițiu – joc: ,,Găsește Elevii vor forma perechi de Explicația Anexa 5 Capacitatea de a
performanţei O.8 propoziția” câte doi. Conversația ordona cuvintele
În continuare vă veți alege un coleg Elevii vor așeza în ordine Exerciţiul în propoziții
6 pentru a lucra la urmatoarea cuvintele date formând o (8/8)
sarcină. Veți deschide anexa 4. propoziție.
Acolo veți găsi jetoane cu diferite
cuvinte puse în dezordine. (,,un,
Paul, are, păun” , ,,colorate, au,
Păsările, pene”).
Voi va trebui să ordonați aceste
cuvinte pentru a forma propoziții cu
sens.
6. Încheierea Profesorul face aprecieri generale Elevii stau cuminți în bancă Explicația Aprecieri
activităţii 5 și individuale asupra participării și iau la cunoștință aprecierile Conversația verbale,
elevilor la lecţie, precum şi asupra făcute de profesor. Apoi își individuale și
comportamentelor lor pe parcursul spun părerea despre generale.
orei. Îi întreabă cum s-au simțit la desfășurarea activității și despre Aplauze
această oră și dacă le-au plăcut sarcinile de lucru.
activitățile.