Sunteți pe pagina 1din 3

CURS CRED- februarie 2020

Un exemplu interesant
Clasa a VII-a

Tema generală: Orizonturile lumii și ale cunoașterii

PROIECT: Pe urmele lui Caragiale

Lecția 1 (o oră ) Competențe dezvoltate: Comunicare în limba maternă,


Comunicare în limbi străine, A învăța să înveți, Sensibilizare și exprimare culturală;
Competențe sociale și civice

Subiectul: Activitate integrată - Structuri textuale: secvențe de tip dialogat; Strategii de


comprehensiune-reflecții asupra limbajului; Caracterizare de personaj; Inteligența
emoțională-recunoașterea emoțiilor.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

-Vizionarea unei secvențe din schița Five o’clock , I. L. Caragiale, document audio-video;

- Identificarea personajelor și a relațiilor dintre ele; Comunicare în limba maternă

- Analiza limbajului nonverbal și paraverbal al personajelor;(mimică , gestică , intonație)


Comunicare în limba maternă, A învăța să înveți

- Identificarea tră să turilor de caracter și a emoțiilor personajelor, în urma analizei


comportamentului și a limbajului; Comunicare în limba maternă, A învăța să înveți

- Recunoașterea termenilor utilizați de personaje din limba franceză ; Comunicare în limbi


străine

- Observarea vestimentației personajelor și identificarea perioadei istorice


corespunză toare acestui stil vestimentar și corespunză toare folosirii în exces a limbii
franceze; Sensibilizare și exprimare culturală, Comunicare în limbi străine

- Lucru în echipă - Compararea acestei perioade, în care a tră it I.L. Caragiale cu epoca în care
tră im din punctul de vedere al folosirii în exces al unei anumite limbi stră ine - identificarea
unor temeni folosiți în viața de zi cu zi din limba engleză ; Sensibilizare și exprimare
culturală, Comunicare în limbi străine, Competențe sociale și civice;

Temă : Lectura integrală a schiței : Five o’clock 

Identificarea tuturor termenilor folosiți din alte limbi străine în schița dată, realizarea
unui mic dicționar de termeni străini și traducerea lor în limba română. Observarea efectului
produs de folosirea acestor termeni. Sensibilizare și exprimare culturală, Comunicare în
limbi străine, A învăța să înveți
1
Lecția 2 (o oră ) Competențe dezvoltate: Comunicare în limba maternă,
Comunicare în limbi străine, A învăța să înveți, Sensibilizare și exprimare culturală;
Competențe sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat;

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Elevii se împart în 4 grupe. 3 grupe - actorii, 1 echipă de observatori.

Sarcina de lucru:

Fiecare grupă de actori va primi aceeași parte din Five o’clock pentru a o interpreta
și au la dispoziție 10 minute să -și stabilească rolurile, să -și pregă tească textul, fiind atenți la
intonație, gestică , mimică , dicție; Spirit de inițiativă și antreprenoriat;(singuri decid
distribuția rolurilor) Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine (elevii
vor fi atenți să pronunțe corect termenii în franceză); Sensibilizare și exprimare culturală
(pentru a-și intra în rol, băieții vor purta sacou și pălărie, iar fetele pălărie, o eșarfă și un
evantai)

Grupa 4, a observatorilor va analiza fiecare interpretare după urmă toarele criterii


(grilă de evaluare): comic creat, gestică -mimică -intonație-dicție. Ei vor alege cea mai bună
interpretare în rolul naratorului, Mă ndică i, Tincuței. A învăța să înveți, Competențe
sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat

Temă: Realizarea unui video cu o secvență interpretată din Five o’clock. Se va nota
modalitatea de interpretare a rolurilor, realizarea costumelor, a decorului, dicția.
Competența digitală, Comunicare în limba maternă, Spirit de inițiativă și
antreprenoriat; Competențe sociale și civice;

Lecția 3 (o oră )
Prezentarea clipurilor, împă rtă șirea modalită ții de pregă tire, dificultă ților
întâ mpinate, sentimentelor tră ite, aspecte pozitive și negative. Competența digitală,
Comunicare în limba maternă

Temă : I. L. Caragiale – Viața și opera– activitate de cercetare – se va ocupa de


această parte o echipă de detectivi/reporteri - Competența digitală

A 2-a echipă va pregă ti o hartă a Româ niei, desenată pe polistiren care va cuprinde
și o parte din Europa de Vest - Competențe matematice și competențe de bază în științe
și tehnologii

Lecția 4 (o oră )
Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

Harta: Pe urmele lui Caragiale

2
Elevii asistați de profesor vor reconstitui traseul vieții lui I. L. Caragiale, de la locul
nașterii, pâ nă la încetarea din viață . Pe hartă vor fi marcate orașele în care Caragiale și-a
petrecut o parte din viață , notâ nd suplimentar meseriile pe care le-a îndeplinit, câ t și
operele pe care le-a scris, alte evenimente marcante. Punctele pe hartă vor fi însoțite de
imagini/desene reprezentative. Elevii trebuie să calculeze locul în care se află orașele pe
hartă . Activită ți practice: decuparea unor imagini, folosirea unor ace de care se va prinde o
ață care va arâ ta în final ca o pâ nză de pă ianjen, traseul vieții dramaturgului.

Fixare – Lectura după imagine – Prezentarea produsului final în fața clasei de că tre
elevi – Prezentarea vieții lui I. L. Caragiale urmă rind harta realizată . Prezentare în echipă .
Comunicare în limba maternă

S-ar putea să vă placă și