Sunteți pe pagina 1din 40

11/2006

SISTEME DE PLAFOANE
M ai m u l t s p at‚ i u p en t r u i n ovat‚ i i

PROT ECŢIE LA FO C
PROGRAM PARTEA 2

MADE IN GERMANY
RESPONSABILITATE PENTRU OM ŞI BUNURI

ARHITECT NORBERT FIGGE, BIROU DE ARHITECTURĂ

Protecţia la foc însemnă că trebuie să se prevină formarea şi răspândirea


focului şi a fumului. Prin punerea în aplicare, consecventă, a dispoziţiilor şi ordonanţelor
privind protecţia la foc, din fazele de proiectare şi de execuţie, se pot
Protejarea sănătăţii şi a vieţii înseamnă cel mai mult pentru oamenii care proteja vieţile oamenilor şi, în acelaşi timp, se pot diminua pagubele
se află într-o clădire. De aceea, este necesar să fie îndeplinite diferite materiale sau altele.
clasificări, în ceea ce priveşte durata de rezistenţă la foc şi comportarea
la foc. Cu o experienţă bogată, de mai multe decenii, AMF produce, în acest
Este important să se asigure suficientă siguranţă echipelor de stingere a sens, sisteme de protecţie la foc – speciale şi verificate. AMF oferă
focului şi de salvare, pentru ca acestea să poată evacua persoanele aflate suport şi servicii prin tehnicienii şi specialiştii săi, atât în cazul lucrărilor de
în clădire şi să asigura eventualele bunuri de valoare. construcţii cu cerinţe de protecţie la foc cât şi în faza de proiectare şi cea
Calitatea materialelor de construcţii folosite este, deseori, decisivă, dacă de execuţie.
un eventual incendiu se poate extinde sau dacă focarul rămâne îngrădit,
astfel încât să se intervină rapid şi eficient.

În cazul clădirilor publice, proprietăţile căilor de evacuare sunt regle-


mentate de ordonanţa teritorială privind protecţia la foc. Astfel, acestea
trebuie să rămână intacte şi etanşe la fum, pentru o anumită perioadă
de timp. Ele nu trebuie să conţină nici un fel de materiale sau amenajări
combustibile şi se împart în secţiuni proprii de delimitare la foc.

CUPRINS

Prefaţă 2 Certificate de Sisteme de plafoane auto- F30 dual / + Metal 24


Protecţie la foc 3 verificare - AMF 9 nome de protecţie la foc 16 F90 dual / + Metal 28
Clasificarea materialelor Protecţie la foc a Certificate de F30 mono / + Metal 30
de construcţii 4 elementelor structurale 10 verificare - AMF 18 Referinţe 32
Clasificarea elementelor F30 sub grinzi cu Consolă de perete 19 Adrese 34
de construcţie 5 zăbrele din lemn 12 Ventatec 30 20 Solicitări – catalog 36
Tipuri de planşee 6 F90 sub planşeu din lemn / F30 uno / + Metal 22 Indexul de produse 39
Verificări la foc 8 tablă trapezoidală 14

Pentru a fi mai simplu pt. Dvs. şi pentru o vedere de ansamblu, am structurat într-un mod nou programul nostru de produ-
se. Acest program - partea 2 cuprinde programul nostru de plafoane pentru protecţie la foc.
În programul cu părţile 1 şi 3 – 6 obţineţi informaţii complete despre gama noastră de produse.
Cataloagele respective le primiţi prin formularul de cerere, transmis prin fax, anexat la sfârşitul acestui catalog, sau,
mai simplu şi comod, ca download de pe www.amf.ro

2
PROTECŢIA LA FOC A ELEMENTELOR STRUCTURALE PROTECŢIE AUTONOMĂ LA FOC
În cazul protecţiei la foc a elementelor structurale, este clasificat la Plafoanele autonome de protecţie la foc se verifică, independent
foc plafonul suspendat, împreună cu planşeul existent cât şi întrea- de tipul de planşeu care se află deasupra acestuia privind durata
ga construcţie. Plafoanele AMF - THERMATEX ating, funcţie de tipul rezistenţei la foc.
de planşeu, clasificări ale elementelor de construcţie de F30 până la Ele asigură o rezistenţă la foc de până la 90 minute, atât la
F120. Pentru cerinţe speciale, am dezvoltat plafoanele speciale de direcţia de acţiune a focului de sus cât şi de jos.
protecţie la foc:

Sistem F30 sub grinzi cu zăbrele din lemn Ventatec 30


Sistem F90 sub planşeu de lemn şi sub F30 uno / + Metal
planşeu din tablă trapezoidală F30 dual / + Metal
F90 dual / + Metal
F30 mono / + Metal

3
CLASIFICAREA LA FOC

CLASIFICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE

În norma EN 13501-1 sunt clasificate şi evaluate materialele de Clasa de combustibilitate A2-s1,d0 corespunde denumirii oficiale în
construcţie, funcţie de comportamentul acestora la foc. construcţii de „incombustibil”.

Sunt impuse cerinţe materialelor de construcţie, ca suprafeţe ale Plăcile AMF – THERMATEX sunt clasificate ca”incombustibile”, conform
elementelor de construcţie, ca de exemplu: învelitorile de plafoane, EN 13501-1, cu A2-s1,d0.
prin urmare comportamentul acestora la contactul direct cu flăcările Clasa de combustibilitate este marcată atât pe spatele fiecărei plăci,
sau radiaţia termică. cât şi pe etichetele ce se lipesc pe ambalaj.

Clasificarea materialelor de construcţie, ca fiind combustibile sau incom- „Certificatele oficiale de verificare” se pot transmite, la cerere.
bustibile, nu descrie pur şi simplu comportamentul materialului. Compor-
tamentul la acţiunea focului depinde de suprafaţă, formă, liant, tehnica de
prelucrare, etc.. Certificările sunt valabile, astfel, numai pentru materialele
de construcţii sau combinaţii ale acestora, care sunt verificate. Alte confi-
guraţii pot, de aceea, să redea o cu totul altă imagine nefavorabilă despre
materialele combustibile, în ceea ce priveşte comportamentul la foc.

4
CLASIFICAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE

Conform EN 1365-2 (solicitarea la foc „de jos”) cât şi EN 1364-2 Clasa de rezistenţă la foc Durata de rezistenţă la foc în minute
(solicitarea la foc „de sus”) o importanţă relevantă, în vederea obţinerii
fiecărei clase de rezistenţă la foc, nu o reprezintă numai plafoanele F30 > 30
suspendate, ci şi întreaga construcţie, ce cuprinde planşeul, situat F60 > 60
deasupra, elementele integrate, cum ar fi lămpile, difuzoarele,
anemostatele, etc., care trebuie suspendate separat de planşeu. F90 > 90
F120 > 120
Plafonul suspendat şi planşeul trebuie să evite, pe cât posibil de mult,
propagarea focului şi a temperaturilor ridicate. Această perioadă de timp
este denumită ca durata de rezistenţă la foc, ca de expl. > 30 minute.

Această durată de rezistenţă la foc este, conform


EN 1363-1, prin respectarea criteriilor de verificare,
definită în clasele de rezistenţă la foc.

5
TIPURI CONSTRUCTIVE DE PLANŞEE CONFORM DIN 4102 partea 2

TIPUL DE PLANŞEU I
BETON POROS CORP CU GOLURI

Grinzi din oţel

Plafon suspendat Plafon suspendat

TIPUL DE PLANŞEU II
BETON ARMAT PE GRINZI DIN OŢEL

Grinzi din oţel

Plafon suspendat

TIPUL DE PLANŞEU III


BETON ARMAT PLANŞEU DIN BETON ARMAT CU NERVURI (GRINZI)
DIN BETON ARMAT

Plafon suspendat
Plafon suspendat

6
PLAFOANE SPECIALE
SUB GRINZI DIN LEMN SUB GRINZI DIN LEMN

Grinzi din lemn Grinzi din lemn


Izolaţie termică
Plafon suspendat Plafon suspendat

SUB PLANŞEU DIN TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDAL SUB GRINZI CU ZĂBRELE

Izolaţie termică

Tablă trapezoidală

Grindă din oţel

Plafon suspendat
Plafon suspendat

SUB PLANŞEU DIN TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDAL

Izolaţie termică

Tablă trapezoidală

Grinzi din lemn

Plafon suspendat

SUB PLANŞEU DIN TABLĂ ACOPERITĂ CU BETON,


PE GRINZI DIN OŢEL

Tablă trapezoidală

Grindă din oţel

Plafon suspendat

113609_Brandschutz_RO.indd Abs1:7 20.11.2006 13:41:01 Uhr


VERIFICĂRI LA FOC

1200
Maxim 1100 K
1100

1000
Diferenţe de temperatură în camera de ardere (K)

900

Minim 900 K
800

700

600

500
În cuptorul de testare la foc se montează şi se verifică
400
plafoane suspendate, uşoare, împreună cu întregul sistem
de planşeu, care se află deasupra plafonului suspendat.
300

Pentru întocmirea rezultatului verificării, se întreprind


200
încercările la foc. Verificările se efectuează după aşa numi-
100
ta „curbă a temperaturii unitare” (vezi figura) atât în institu-
tele oficiale de verificări naţionale cât şi în cele internaţionale.
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Durata de verificare (min)

CURBA TEMPERATURII UNITARE

PREMIZE PENTRU CLASIFICARE

Pe întreaga durată a verificării, plafonul suspendat trebuie să rămână intact.

Încovoierea plafonului suspendat trebuie să rămână în limita sarcinii maxime admisă.

Temperatura suprafeţei părţii opuse zonei de contact cu focul trebuie să fie în medie de max. 140 K, iar în zona de măsurare de max. 180 K.

8
PROTECŢIA LA FOC FUNCŢIE DE PLANŞEUL EXISTENT
Certificat de
Tipul plafonului conf. DIN 4102 Plăci – AMF
verificare
CERTIFICATE DE I II III

Tel: +40 (0) 21 - 312 86 55


VERIFICARE

Institutul de verif. la foc

Alte certif. de verificare


Certificat de verificare

Dep. Tehnic AMF


Raster - plafon

la cerere de la
Grosime
Beton poros Beton armat Beton armat
d=125mm d=50mm d=50mm

Soluţie de sistem Clasa de rezistenţă la foc mm mm

SISTEM A – STRUCTURĂ METALICĂ ACOPERITĂ

ABP
A2 -
F120-AB F120-AB 15 P - 3096 / 0968
s1,d0 600 x 600 74329
625 x 625
A2 - şi plăci ABP
F90-AB F90-AB F90-AB debitate
s1,d0 P - 3777 / 7779
15
A2 - MPA BS
F90-A F90-A F90-A 801277
s1,d0
SISTEM C – STRUCTURĂ METALICĂ APARENTĂ
ABP
A2 - P - 3775 / 7759
F120-AB F120-AB 15
s1,d0 1200 x 600 MPA BS
1250 x 625 732741
A2 - şi plăci ABP
F90-AB F90-AB F90-AB debitate
s1,d0 P - 3778 / 7789
15
A2 - MPA BS
F90-A F90-A F90-A 801279
s1,d0
SISTEM C – STRUCTURĂ METALICĂ APARENTĂ

A2 -
F90-AB F90-AB ABP
s1,d0
1250 x 625 P - 3769 / 7699
15 625 x 625 MPA BS
3159 / 1519a
A2 -
F90-A F90-A MN
s1,d0

PLANŞEE SPECIALE
Raster - plafon
Clasa de com-
bustibilitate

Grosime
în mm

în mm

Institutul de
Planşeu pe grinzi din lemn Acoperiş de lemn verif. la foc

SISTEM C – STRUCTURĂ METALICĂ APARENTĂ


A2 -
F60 -B ABP
s1,d0 625 x 625 P - 3097 / 0978
40 şi plăci 3387 / 2882
A2 - debitate
F90 -B
s1,d0

SISTEM C – STRUCTURĂ METALICĂ APARENTĂ

F30 -B sub grinzi cu 600 x 600


A2 - 625 x 625
zăbrele din lemn 15 3478 / 7612
s1,d0 şi plăci
debitate

9
PROTECŢIA LA FOC A ELEMENTELOR STRUCTURALE

În cazul protecţiei la foc a elementelor structurale, în vederea atingerii clasei de rezistenţă la foc, relevant nu este
numai plafonul suspendat, ci întreaga construcţie, inclusiv planşeul ce trebuie protejat la foc. Plafoanele AMF ating,
funcţie de tipul de planşeu, clasificări ale elementelor de construcţie de la F30 până la F120. Pentru cerinţe speciale,
am dezvoltat sisteme speciale.

PLAFOANE DE PROTECŢIE LA FOC – AMF

Sistem F30 sub grinzi cu zăbrele din lemn


Sistem F90 sub Lemn / Trapez

10
11
SISTEM F30 sub grinzi cu zăbrele din lemn
5

2 4
1

1 Placă AMF – THERMATEX 15 mm


2 Profil principal 24 x 38 mm
3 Profil secundar 24 x 38 mm
4 Profil perimetral 24 x 24 mm
5 Element de suspendare rapidă
6 Cotă - raster 625 mm
7 Cotă - raster 625 mm
8 Distanţa dintre elem. de suspendare max. 1250 mm
9 Distanţa max. dintre profilele principale max. 1250 mm

Execuţie canturi

SK 24 VT 24

Sistem cu structura vizibilă

Odată cu dezvoltarea continuă şi reverificarea sistemului, deja consa- Lână minerală bazaltică /
crat, F30 sub grinzi cu zăbrele din lemn, cu plăci având canturile drepte Vată minerală din fibre de sticlă 120 mm
sau semiîngropate, am obţinut atât pentru noi cât şi pentru Dvs. nu numai Dimensiune şipci 40 / 60 mm
un avantaj tehnic decisiv pe piaţa de desfacere, ci şi o serie de efecte
Distanţa dintre şipci 1250 mm
benefice de raţionalizare.
Dumneavoastră profitaţi din toate punctele de vedere! Prindere / fixare Cuie cu caneluri
(sau Spax)
AMF a verificat şi introdus sistemul C cu structura vizibilă pentru F30 sub
grinzi cu zăbrele din lemn. Ca de expl. în en-gross-uri şi supermarket-uri, Înălţimea de suspendare de la marginea
inf. a şipcilor până la marginea superioară 110 mm
construcţii de hale sau fabrici, ş.a.m.d.,....
a plăcilor din fibră minerală
Distanţa dintre profilele principale 1250 mm
FORMATE EXISTENTE
Distanţa dintre elementele de suspendare 1250 mm
625 x 625 mm, alte formate le cerere Plăci plafon – AMF 15 mm
DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR Format 625 x 625 mm
Cant VT / SK
Feinstratos
Feinstratos micorperforat
Star
Mercure

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

12

113609_Brandschutz_RO.indd Abs1:12 20.11.2006 10:46:42 Uhr


Corpuri de iluminat pentru plafoanele cu protecţie
la foc conform certificatelor de verificare
JS - 14 JS - 16
Raster: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm / 1200 x 600 mm
Colţar exterior pentru profil Colţar interior pentru
300 x 1200 mm / 312,5 x 1250 mm
perimetral RWL 24 / 24 profil perimetral 24 / 24
Grosimea plăcii: 19 mm
Înălţimea interioară: 100 mm
Alte formate şi înălţimi, la cerere

JS - 24 JS - 28
Capac de
Colţar exterior pentru Colţar interior pentru
acoperire 19 mm
profil perimetral SRW profil perimetral SRW Ştraifuri laterale
Se pot livra elemente suplimentare de racordare la perete!

Profil perimetral Profil perimetral în trepte


C-RWL 24 / 24 C-SRW 20 / 20 / 20 / 20 Corp de iluminat

Elemente laterale Decupare pentru fixarea


ce se fixează cu deasupra construcţiei
masă de ipsos pe metalice din profile T vizibile
plăcile plafonului

Profil perimetral în trepte În cazul execuţiei cantului - VT


C-SRW 25 / 15 / 8 / 15

Piesă din plastic


pentru cant VT
(semiîngropat) FUE - 15 / 24

Racordări la perete/Elemente de suspendare Casetă de protecţie la foc

C - DoS resp.
C - DoH C -SNA C - ANo

C - SHD C - ANu

C - DoS resp. C - SoS


C - DoH

BS10

13
SISTEM F90 sub Lemn/Trapez
PLANŞEU DIN LEMN
PE GRINZI DIN LEMN

11

10

8 2
4
1
3

7
6

1 Placă AMF – THERMATEX 40 mm 8 Distanţa dintre elem. de


2 Profil principal 24 x 38 mm suspendare max. 900 mm
3 Profil secundar 24 x 38 mm 9 Distanţa max. dintre profilele
4 Profil perimetral 24 x 24 mm principale max. 625 mm
5 Element de suspendare rapidă 10 Grindă din lemn
6 Cotă - raster 625 mm 11 Placă – cofrag 24 mm,
7 Cotă - raster 625 mm alt. placă aglomerat 19 mm

Sub planşeu din lemn şi grinzi din lemn

Plafonul funcţional – AMF - F90 sub planşeu din lemn sau tablă cutată trapezoidal este indicat, în aceeaşi măsură, atât pentru montajul în
construcţiile vechi cât şi în halele industriale moderne, în special la renovarea clădirilor vechi cu planşeu din lemn, unde, în mod frecvent,
se pune problema unei cerinţe ridicate de protecţie la foc.

Cu ajutorul plafonului F90 sub Lemn obţineţi clasa de rezistenţă la foc F90, şi în cazul construcţiilor vechi, astfel încât nu mai este necesară o placare
a grinzilor din lemn. Dar şi pentru un montaj sub un acoperiş din tablă cutată trapezoidal, cum este cazul utilizării acestora în construcţiile industriale
moderne, se potriveşte perfect acest plafon.

FORMATE EXISTENTE

600 x 600 / 625 x 625 mm, alte formate le cerere

DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR

Feinstratos micorperforat
Star

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

14
PLANŞEU DIN LEMN TENCUIT PE GRINZI DIN LEMN TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDAL PE,
Placarea grinzilor din lemn DE. EXPL., GRINZI DIN OŢEL
cu un strat suport
pentru tencuială
12
12

11

11 10

10

9
8 2
4
8 2
1
4
3
1
3
7
6
7
6

1 Placă AMF – THERMATEX 40 mm 8 Distanţa dintre elem. de 1 Placă AMF – THERMATEX 40 mm 8 Distanţa dintre elem. de
2 Profil principal 24 x 38 mm suspendare max. 900 mm 2 Profil principal 24 x 38 mm suspendare max. 850 mm
3 Profil secundar 24 x 38 mm 9 Distanţa max. dintre profilele 3 Profil secundar 24 x 38 mm 9 Distanţa max. dintre profilele
4 Profil perimetral 24 x 24 mm principale max. 625 mm 4 Profil perimetral 24 x 24 mm principale max. 625 mm
5 Element de suspendare rapidă 10 Suport - tencuială 5 Element de suspendare rapidă 10 Grindă din oţel
6 Cotă - raster 625 mm 11 Grindă din lemn 6 Cotă - raster 625 mm 11 Tablă cutată trapezoidal
7 Cotă - raster 625 mm 12 Placă – cofrag 24 mm, 7 Cotă - raster 625 mm 12 Strat izolator din vată minerală
alt. placă aglomerat 19 mm

Casetă de protecţie la foc sub planşeu din tablă cutată trapezoidal

Capac de acoperire 40 mm

Ştraifuri laterale

Corp de iluminat
Elemente laterale ce se
fixează cu masă de ipsos
pe plăcile plafonului

Corp de iluminat protejat la foc, verificat pentru F90 sub planşeu din
lemn şi F90 sub planşee din tablă cutată trapezoidal.

Raster: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm


Grosimea plăcii: 40 mm
Înălţimea interioară: 80 mm
Alte formate şi înălţimi, la cerere.
Montajul se va realiza conform certificatului de verificare!

15
PROTECŢIE AUTONOMĂ LA FOC

Sistemele de plafoane cu protecţie autonomă la foc sunt, de expl., racordările (ca de expl. racordările la pereţii despărţitori uşori, canale şi
„plafoane suspendate uşoare”, care îndeplinesc atât cerinţele privind compartimentări verticale, etc) trebuie, de asemeni, să fie verificate la foc
solicitarea la foc a spaţiului dintre plafonul suspendat şi planşeu, cât şi a şi clasificate ca atare.
spaţiului de sub plafonul suspendat.
În cazul unui incendiu (foc) dinspre spaţiul de deasupra plafonului
Elementele integrate în plafon, cum ar fi corpurile de iluminat, trapele de – plenum (această situaţie fiind cea mai frecventă solicitare la foc) sunt
verificare (pentru revizie), difuzoare, pictograme, etc, cât şi toate protejate căile de evacuare, ce se află sub plafonul suspendat, pentru
30-90 minute. Aceste plafoane autonome de protecţie la foc sunt
clasificate şi încadrate ca „etanşe la fum”.

PLAFOANE DE PROTECŢIE LA FOC

Ventatec 30
F30 uno / + Metal
F30 dual / + Metal
F90 dual / + Metal
F30 mono / + Metal

16
17
“Plafon suspendat autonom“ conf. IN 4102 Plăci – AMF Certificat de verificare
CERTIFICATE DE

Tel: +40 (0) 21 - 312 86 55


Clasa de combustibilitate
VERIFICARE Solicitare la foc de jos Solicitare la foc de sus

Institutul de verif. la foc

Alte certif. de verificare


În cazul solicitărilor la foc de jos, Se supune la foc (flăcările acestuia)
este valabilă clasa de rezistenţă spaţiul de deasupra plafonului

Dep. Tehnic AMF


Raster – plafon

la cerere de la
la foc dată de „plafonul autonom” suspendat. Planşeul existent
pentru toate tipurile de planşee şi deasupra sau acoperişul, ce se
găseşte deasupra, trebuie să fie

Grosime
construcţii de acoperişuri, aflate
încadrat cel puţin în aceeaşi clasă
deasupra acestora.
de rezistenţă la foc.

Soluţia de sistem Clasa de rezistenţă la foc mm mm

SISTEM – AMF – F30 MONO


Construcţie cu structura vizibilă F30 -B ABP
A2 -
P - 3099 / 0998
s1,d0 1977 / 3405
F30 -A 1250 x 625
40 şi
F30 -B 625 x 625
A2 - ABP
P - 3100 / 1008
s1,d0
F30 -A 1987 / 3406

SISTEM – AMF – F30 UNO


Construcţie liber rezemată F30 -B
A2 - 3281 / 8179
s1,d0 resp.
F30 -A 600 x 1400 3448 / 7312
40 şi
F30 -B 300 x 1800
A2 - 3020 / 5469
resp.
F30 -A s1,d0
3924 / 6901

SISTEM – AMF – F30 UNO


Construcţie liber rezemată F30 -B
A2 - 3281 / 8179
resp.
s1,d0
F30 -A 3448 / 7312
600 x 1400
40 şi
F30 -B 300 x 1800 3020 / 5469
A2 -
resp.
s1,d0 3924 / 6901
F30 -A

SISTEM – AMF – F30 DUAL + METAL


Construcţie F30 -B ABP
demontabilă + rabatabilă A2 -
P - 3540 / 5408
s1,d0 3823 / 5340
F30 -A
108 300 x 2500
F30 -B ABP
A2 -
P - 3541 / 5418
s1,d0
F30 -A 3633 / 5071

SISTEM – AMF – F30 DUAL


Consolă de perete F30 -B ABP
A2 -
P - 3545 / 7982
s1,d0 87 7391 / 5996
F30 -A
resp. 300 x 2500
F30 -B 108 ABP
A2 -
P - 3780 / 7809
s1,d0
F30 -A 7392 / 6006

SISTEM - AMF - F30 DUAL + METAL


Construcţie
F90 -B A2 - ABP
demontabilă + rabatabilă cu scafă
P - 3768 / 7689
s1,d0
MPA BS
F90 -A 3720 / 3705
125 300 x 2500
F90 -B ABP
A2 - P - 3766 / 7669
s1,d0 MPA BS
F90 -A 7284 / 5295

18
CONSOLĂ DE PERETE

CONSOLĂ ORIZONTALĂ DE PERETE CONSOLĂ ÎNCLINATĂ DE PERETE

3
Perete masiv

3 2 1

2 1

1 Element de protecţie la foc 1 Element de protecţie la foc


2 Consolă orizontală de perete 2 Consolă înclinată de perete
3 Perete masiv 3 Compartimentare a spaţiului
de deasupra plafonului

Avantaje dintr-o singură privire

montaj fără probleme, deoarece nu sunt necesare elemente de


suspendare de planşeu
consolă de perete reglabilă, pentru scafe realizate prin placare cu
un strat sau două de gips-carton
reducerea costurilor, datorită unei lungimi mai mici ale casetelor
– plafonului
placare cu plăci – din gips carton antifoc – GKF
posibilitate de reglare pe orizontală de 16 - 26 cm, la 90°
posibilitate de reglare oblică de 11 - 18 cm, la 45°
posibilitate de fixare de un perete masiv cu câte două dibluri şi
şuruburi, de expl. KDM 6 / 80, la fiecare 625 mm
posibilitate de fixare de un perete despărţitor uşor cu câte două
şuruburi pe suporturi din metal 5,5 / 70mm;
distanţa dintre suporturi max. 625 mm

19
SISTEM VENTATEC 30

1
2

1 Element Ventatec
2 Profil perimetral reglabil
3 Acoperire cu plăci din gips - carton GK

Element 300 x 1800 mm ca plafon pentru coridor


.....................
1 Plafon închis
Plafonul funcţional – AMF Ventatec F30 este primul plafon cu
protecţie la foc, din fibră minerală, verificat conf. normei – EURO
EN 1364-2 „cu efect de fereastră”. Elementele de plafon, care sunt
rabatabile pe lungime, oferă o eficienţă maximă în ceea ce priveşte
lucrările de revizie. Plafonul Ventatec 30 de la AMF oferă protecţie atât
de sus cât şi de jos şi, în consecinţă, o siguranţă maximă. Plafonul
este verificat împreună cu gurile integrate de ventilaţie pentru acces şi
2 Elemente de plafon
evacuare a aerului. Atât pentru montaj cât şi pentru demontaj nu sunt
rabatabile pe lungime -
necesare nici un fel de scule necesare!
efect de fereastră

FORMATE EXISTENTE

300 x 1800 mm, alte formate le cerere

DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR 3 Elementele rabatabile sunt


culisabile, astfel se obţine un
Feinstratos spaţiu mai mare de vizitare
Feinstratos micorperforat pentru lucrările de revizie
Star

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

20
RACORDARE LA PERETE FĂRĂ SCAFĂ

2
4 1 Element Ventatec
2 2 Fâşie (bandă) din
material expandabil
5 1 3 Profil perimetral reglabil
4 Placă din gips - carton - GK
3
5 5
3 ≈ 55 Element Ventatec Perete masiv sau perete
1
despărţitor uşor

1 Element Ventatec 4
2 Acoperire cu plăci din gips - carton - GK
3 Profil Bandraster 100 mm / 50 mm
VARIAŢII PE ÎNĂLŢIME ALE PLAFOANELOR – SALT DE NIVEL
4 Profil de rigidizare montat din fabrică 1 5
Element Ventatec Vată minerală sau perete
5 Element de suspendare Nonius la fiecare 700 mm 2 Profil perimetral despărţitor uşor
3 Placă din gips - carton - GK 6 Profil - CW
4 Profil - UW 7 Planşeu
8 Perete masiv

2
7 4
6 5
1 8
1

2 2 3
3 1
4

2
1 Element Ventatec
2 Profil Bandraster 100 mm / 50 mm
3 Acoperire cu plăci din gips - carton - GK

Element 300 x 1800 mm pentru încăperi Racordări la perete


(în plan continuu)

RACORDARE LA PERETE PRIN SCAFE b, cu console de perete


a, cu elemente de suspendare
1 Element Ventatec 1 Element Ventatec
2 Profil perimetral 2 Profil perimetral
3 Profile transversale - CD, distanţa a= 400 mm 3 Placă din gips - carton - GK 15 mm
4 Perete masiv sau 4 Placă din gips - carton - GK 12,5 mm
perete despărţitor uşor 5 Dibluri admise, conform
5 Profil - UD cerinţelor statice
6 Placă din gips - carton - GK 6 Consolă de perete
7 Element de suspendare Nonius la fiecare 680 mm 7 Perete masiv sau
8 Profile longitudinale – CD perete despărţitor uşor
9 Elemente de îmbinare în cruce, la nivel

5
7

4
8
160

6 3
4 3 9 1 1
7

5 6 2 2
Scafă Element Ventatec
≈ 187 - 287 Element Ventatec

21
SISTEM F30 UNO / +METAL

6
Pro
fil
inte ele de
3 g r
ele rate igidiz
me d
nte in fab are su
le d r n
e p ică în t
lafo
5 n

1 Elemente uno 600 x 1400 x 40 mm resp. 50 mm


în cazul unei ACOPERIRI CU UN STRAT DE METAL
2 Placă THERMACOR 40 mm
3 Profil Bandraster de 50 sau 100 mm
4 Profile de rigidizare
5 Distanţa dintre axele profilelor BR= 1482
6 Elemente de suspendare Nonius la fiecare 700 mm

Elemente uno 600 x 1400 mm

Avantajul major al sistemului F30 uno, constă în faptul că asigură 1 Elemente uno 600 x 1400 x 50 mm 1 Elemente uno 600 x 1400 x 40 mm
protecţia la foc de sus şi de jos. Dacă focul se declanşează de sus, deci 2 ACOPERIRI CU UN STRAT DE METAL 2 Profil Bandraster de 100 mm
dinspre spaţiul dintre plafonul suspendat şi planşeu, rămân spaţiile 3 Profil Bandraster de 100 mm 3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1482
vitale de evacuare şi salvare a oamenilor intacte, deci fără propaga- 4 Distanţa dintre axele profilelor BR=1482 4 Placă THERMACOR 40 mm
rea fumului şi a căldurii. Dacă focul se propagă de jos, instalaţiile din 5 Placă THERMACOR 50 mm
plenum rămân protejate.
1 5 1 4
50

40

FORMATE EXISTENTE
4 2 3
2 3
600 x 1400 mm
300 x 1400 mm
1 Elemente uno 600 x 1400 x 50 mm 1 Elemente uno 600 x 1400 x 40 mm
300 x 1800 mm, alte formate le cerere
2 ACOPERIRI CU UN STRAT DE METAL 2 Profil Bandraster de 50 mm
DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR 3 Profil Bandraster de 50 mm se umple / etanşează cu ipsos
se umple / etanşează cu ipsos 3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1432
4 Distanţa dintre axele profilelor BR=1432
Feinstratos
Feinstratos micorperforat
1 1
Star
Feingelocht
50

40

Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa netedă 2 3 4 2 3


Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa perforată

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

22
VARIAŢII PE ÎNĂLŢIME ALE PLAFOANELOR - SALT DE NIVEL

7 4

6 5
8
1

2
3
2 2 1
4
Au 1
sst
3 eifu
n
im gspro 2
Pro Ele fi
3 fi l e me le sin 6
din l nt
fab e de r inte d we
rică igid g ri rkse 1 5
în e izar ert itig Element uno Vată minerală
5 lem e su
ent nt i 2 Profil perimetral 6 Profil - CW
ele nte
5 de gra
pla te 3 Placă din gips - carton - GK 7 Planşeu
fon
4 Profil - UW 8 Perete masiv sau
4
perete despărţitor uşor

4
REALIZAREA SCAFEI

8
4 3 9
1

5 6 2
1 Elemente uno 300 x 1800 x 40 mm Scafă Element uno
2 Placă THERMACOR 40 mm
3 Profil Bandraster de 50 sau 100 mm
4 1 Element uno 5 Profil - UD
Profile de rigidizare
5 2 Profil perimetral 6 Placă din gips - carton - GK
Distanţa dintre axele profilelor BR= 1882
6 3 Profile transversale - CD, 7 Elemente de suspendare Nonius
Elemente de suspendare Nonius la fiecare 700 mm
distanţa a=400mm la fiecare 680 mm
4 Perete masiv sau 8 Profile longitudinale - CD
perete despărţitor uşor 9 Elemente de îmbinare în cruce la nivel

Elemente uno 300 x 1800 mm Racordări la perete

1 1
CONSOLĂ DE PERETE
Elemente uno 300 x 1800 x 50 mm Elemente uno 300 x 1800 x 40 mm
2 Profil Bandraster de 100 mm 2 Profil Bandraster de 100 mm 5
3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1882 3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1882 Detalii vezi pagina 19
4 Placă THERMACOR 4 Placă THERMACOR 3
160

5 6 4
ACOPERIRI CU UN STRAT DE METAL 1
7

4 1 4
1
2
40
50

5 2 3 2 3 ≈ 187 - 287 Element uno

1 Element uno 5 Dibluri admise conform


1 Elemente uno 300 x 1800 x 50 mm 1 Elemente uno 300 x 1800 x 40 mm 2 Profil perimetral cerinţelor statice
2 2 3 6 Consolă de perete
Profil Bandraster de 50 mm Profil Bandraster de 50 mm Placă din gips-carton-GKF 15mm
se umple / etanşează cu ipsos se umple / etanşează cu ipsos 4 7 Perete masiv sau
Placă din gips-carton-GKF 12,5mm
3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1832 3 Distanţa dintre axele profilelor BR=1832 perete despărţitor uşor
4 ACOPERIRI CU UN STRAT DE METAL

1 1
40
50

2 3 2 3
4 Corpurile de iluminat sunt protejate de casete de max. Ø 70 mm
protecţie la foc pentru fibră minerală şi metal

23
SISTEM F 30 DUAL / +METAL

4
12 55 1010
11
88 9
3
7
2
6

1 Element dual realizat din plăci AMF - THERMATEX,


montate sus şi jos, de 19 mm
2 Profil din tablă de oţel
3 Piesă de completare la capete, pe lăţimea plăcilor
4 Plăci din gips-carton - scafă
5 Element suport - corp de iluminat ST-RWL-AK
6 Corpul de iluminat Profil perimetral reglabil, cu
7 Ştraif - distanţier (din fibră minerală) marginea întoarsă (supraînălţat)
8 Casetă de protecţie la foc pt. corpul de iluminat
9 Profil perimetral în trepte

23
10 Placă din gips

42
11 Etanşare la perete cu material expandabil

9
12 Etanşare la perete cu vată din 2
-37 7
fibră minerală 24

EU-ZERTIFIZIERT Construcţie

Plafonul de protecţie la foc – AMF - SISTEM F30 dual – îndeplineşte toate cerinţele impuse, privind clasificarea elementelor de construcţie, conform
DIN 4102 şi EN 1364-2, atât pentru spaţiul dintre planşeu şi plafonul suspendat, la acţiunea focului de sus, cât şi, în cazul declanşării focului de jos, din
spaţiul de sub plafonul suspendat. Astfel, se ia în considerare pericolul izbucnirii unui foc, deseori neglijat, ce se datorează existenţei în spaţiul dintre pla-
fonul suspendat şi planşeu a materialelor uşor inflamabile, cum ar fi cabluri electrice, ţevi şi cabluri de date. Datorită sistemului, realizat din fabrică pentru
un montaj finit, se realizează economii importante, atât în ceea ce priveşte timpul de montaj cât şi costurile ridicate de montaj. Elementele – raster se
montează rapid şi fără probleme, prin intermediul profilelor perimetrale în trepte, de pereţii masivi sau de pereţii de construcţie uşoară – chiar şi în cazul
unor deschideri foarte mari între pereţi. Integrarea unor sisteme de iluminat, verificate şi rezistente la foc, reprezintă o condiţie de bază şi este rezolvată în
cadrul detaliilor de echipare ale sistemului.

FORMATE EXISTENTE

300 x 1200 - 2500 mm, alte formate le cerere

DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR

Feinstratos
Feinstratos micorperforat
Star
Feingelocht
Mercure
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa netedă
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa perforată

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

24
ELEMENT DUAL – RABATIBIL ELEMENT DUAL -DEMONTABIL
Perete masiv sau perete despărţitor uşor

1Placă gips - carton 1 Placă gips - carton

Perete despărţitor uşor F30


2Material expandabil 2 Material expandabil
1
1 Alternativă: Racordare la perete cu vată minerală Alternativă: Racordare la perete cu vată minerală

19 47 19
87
2 Lungimea coridorului
2
Lăţimea coridorului

Profil perimetral în trepte, reglabil, piesă – colţar intermediară, Racordare la perete, către marginea coridorului, prin intermediul
ce se fixează de perete, cu grosimea materialului de 2,0 mm. unor elemente – raster cu o lăţime mai mică, în cazul unor proporţii
Fixarea de peretele masiv uşor se realizează cu dibluri şi şuruburi, nefavorabile ale plafonului – fără contur cu scafă laterală.
la o distanţă de max. 210 mm.

ELEMENT DUAL - DEMONTABIL SCAFĂ LATERALĂ

Perete masiv sau perete despărţitor uşor


1Placă gips - carton
1 2Material expandabil
Placă gips - carton
2 Material expandabil 3 Scafă laterală
Perete despărţitor uşor F30

1 Alternativă: Racordare la perete cu vată minerală


Alternativă: Racordare la perete cu vată minerală
1
19 47 19
87

3 2
2
Lăţimea coridorului Lungimea
coridorului

Profil perimetral în trepte 42/20/23/24 mm, cu grosimea materialului de 1,5 mm. Racordare la perete, către marginea coridorului, prin intermediul unor elemente
Racordarea la pereţi masivi se realizează cu dibluri şi şuruburi, la o distanţă de – raster, fără scurtarea/micşorarea lăţimii acestora, însă prin realizarea unei
max. 210 mm. În cazul pereţilor despărţitori uşori, racordarea se face în zona scafe laterale, în vederea egalizării diferenţelor de construcţie care apar, inde-
montanţilor, a≤625 mm, cu câte două bucăţi de şuruburi de montaj rapid, de pendent de dimensiunea modulelor – raster AMF.
exemplu: 4,2x35 mm.

Racordări la perete

ELEMENT DUAL – RABATIBIL


perete despărţitor uşor
Perete masiv sau

3 2
Lăţimea
coridorului

Scafă laterală realizată pe lungimea coridorului,


cu elemente de suspendare – Nonius

1 Placă gips – carton


2 Material expandabil
3 Scafă laterală

Alternativă: Racordare la perete cu vată minerală

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

25
SISTEM F 30 DUAL / +METAL
RABATABIL CONSOLĂ ORIZONTALĂ DE PERETE

1 Element - dual rabatabil


2 Consolă orizontală de perete

Perete masiv sau perete despărţitor uşor


3 Perete masiv sau perete
despărţitor uşor

3 2 1

Detalii, vezi pagina 19

Profil perimetral în trepte reglabil

Etanşare la perete cu material expandabil


Alternativ, se poate realiza cu vată minerală

Profil perimetral în trepte Consolă de perete

DEMONTABIL CONSOLĂ ÎNCLINATĂ DE PERETE


1 Element – dual detaşabil
2 Consolă înclinată de perete
3 Compartimentare a spaţiului
de deasupra plafonului
3

2 1

Detalii, vezi pagina 19


Profil perimetral în trepte

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

26
≤ 1800 mm

Element de suspendare

Element de suspendare

Perete despărţitor uşor ≥ F30 (perete cu montanţi din profile metalice) sau perete masiv

Profile Bandraster paralele

În cazul spaţiilor şi coridoarelor cu lăţimi de peste 2500 mm, este posi- 1 Element – dual
bilă utilizarea unei construcţii cu profile – Bandraster, racordată atât la 2 Profil de etanşare
5
pereţii masivi cât şi la pereţii de construcţie uşoară. din tablă de oţel
Se pot utiliza profile – Bandraster de 50/75/100/125 mm lăţime. 3 Element de etanşare,
Profilele – Bandraster se vor monta, în acest caz, asigurându-le la foc, pe latura mică a casetei
pe partea superioară a acestora, prin aplicarea de ştraifuri – AMF şi 4 Bandraster
vată minerală. 5 Vată minerală
La fel, şi în cazul acestui tip de construcţie, este posibilă accesarea, 3
2 4
fără probleme, a spaţiului dintre planşeu şi plafonul suspendat, prin 1
demontarea facilă a elementelor raster – AMF.
Prin utilizarea unor profile – Bandraster – speciale, este posibilă şi
Perete despărţitor uşor F30

realizarea unei construcţii cu casete rabatabile.


2
3
1

4 5

1 Material expandabil 4 Ştraifuri – Thermacor


2 Placă – GKF 5 Bandraster
3 Vată minerală

27
SISTEM F90 DUAL / +METAL

11

10 12
11

9 4

8
3
7
6 2
1

1 Element dual realizat din plăci AMF - THERMATEX,


montate sus şi jos, de 39 mm
2 Fâşie din gips - carton
3 Profil de etanşare din tablă de oţel
4 Element de etanşare, pe latura mică a casetei
5 Element în care se montează corpul de iluminat
6 Ştraifuri din vată minerală
7 Casetă de protecţie la foc pentru corp de iluminat
8 Corp de iluminat ST-RWL-AK
Profil perimetral reglabil,
9 Ştraif – distanţier (fibră minerală) cu cantul supraînălţat
10 Scafă laterală - Fireboard
11 Ştraifuri - Fireboard

23
12 Etanşare la perete cu material expandabil

42

9
2
-37 7
24

EU-ZERTIFIZIERT Construcţie

Pentru o siguranţă maximă, cu clasificarea elementelor de construcţie F90, este cel mai potrivit sistemul autonom F90-dual. Desigur că sistemul F90-
dual asigură, totodată, protecţie la acţiunea focului „de jos” (din încăpere) cât şi „de sus” (dinspre spaţiul dintre planşeu şi plafon).
Elementele – raster prefabricate se pot monta rapid şi uşor de pereţii masivi şi de pereţii de construcţie uşoară. Integrarea, verificată şi sigură împotriva
focului, a sistemelor de iluminat este o chestiune ce ţine de detaliile de echipare obligatorii. Instalaţiile, montate în spaţiul dintre planşeu şi plafonul
suspendat, se pot accesa, fără probleme, datorită elementelor de plafon ce sunt, fiecare în parte, detaşabile sau demontabile.

FORMATE EXISTENTE

300 x 1200 - 2500 mm, alte formate le cerere

DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR

Feinstratos
Feinstratos micorperforat
Star
Feingelocht
Mercure
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa netedă
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa perforată

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

28
ELEMENT DUAL - DEMONTABIL + METAL ELEMENT DUAL - DEMONTABIL + METAL
Perete masiv sau perete despărţitor uşor

1 Ştraifuri - Fireboard 1 Ştraifuri - Fireboard


2 Material expandabil 2 Material expandabil
2

Perete despărţitor uşor F90


2

47 39
125
39
1 Lăţimea coridorului

1 Lungimea coridorului

Profil perimetral în trepte 42/20/23/35 mm, cu grosimea materialului de 2 mm. Racordare la perete, către marginea coridorului, prin intermediul unor
Racordarea la pereţi masivi se realizează cu dibluri şi şuruburi, la o distanţă de max. elemente – raster cu o lăţime mai mică, în cazul unor proporţii
210 mm. În cazul pereţilor despărţitori uşori, racordarea se face în zona montanţilor, nefavorabile ale plafonului – fără contur cu scafă laterală.
a≤625 mm, cu câte două bucăţi de şuruburi de montaj rapid, de exemplu: 3,5x55 mm.

ELEMENT DUAL – RABATIBIL ELEMENT DUAL - DEMONTABIL + METAL


1 Ştraifuri - Fireboard 1 Material expandabil
Perete masiv sau perete despărţitor uşor

2 Material expandabil Perete masiv sau perete despărţitor uşor 2 Fireboard


1 3
3 Tijă cu filet
2
2
1
47 39
125
39

1
Lăţimea coridorului
Lungimea coridorului

Profil perimetral în trepte, reglabil, piesă – colţar intermediară, ce se fixează Racordare la perete, către marginea coridorului, prin intermediul unor elemente – raster,
de perete, cu grosimea materialului de 2,0 mm. Fixarea de peretele masiv fără scurtarea/micşorarea lăţimii acestora, însă prin realizarea unei scafe laterale, în
uşor se realizează cu dibluri şi şuruburi, la o distanţă de max. 210 mm. vederea egalizării diferenţelor de construcţie care apar, independent de dimensiunea
modulelor – raster AMF.

Racordări la perete

ELEMENT DUAL - RABATIBIL


Perete masiv sau perete despărţitor uşor

Lăţimea coridorului

Scafă realizată pe lungimea coridorului, cu tijă filetată

1 Material expandabil
2 Fireboard
3 Tijă cu filet

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

29
SISTEM F30 MONO / +METAL

4
1 2

7
6
10

1 Placă - mono
2 Ştraifuri pentru acoperirea structurii
metalice (montate din fabrică)
3 Profil secundar
4 Profil perimetral 24 x 24 mm
5 Element de suspendare rapidă
6 Cotă - raster 625 mm
7 Cotă - raster 625 mm
8 Distanţa dintre elementele de suspendare,
alternând la fiecare 750 resp. 500 mm
9 Distanţa dintre profilele principale max. 625 mm
10 Profil principal

Construcţie

Plafonul autonom de protecţie la foc – AMF - Sistem F30 mono – oferă, ca o unitate de sistem independentă, un optim, în ceea ce priveşte
siguranţa la foc şi eficienţa economică.
Astfel, plafonul autonom de protecţie la foc – Sistem F30 mono asigură, în cazul unui incendiu, ce se propagă dinspre spaţiul de deasupra
plafonului suspendat, posibilitatea evacuării şi salvării personalului existent în clădire, iar, invers, în cazul unui incendiu de jos în sus, oferă
protecţia la foc a utilităţilor şi a diverselor conducte de alimentare, ce se găsesc în spaţiul dintre planşeu şi plafonul suspendat.

FORMATE EXISTENTE

600 x 600 / 625 x 625 mm, alte formate le cerere

DESENE EXISTENTE ALE SUPRAFEŢEI PLĂCILOR

Feinstratos
Feinstratos micorperforat
Star
Feinfresko
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa netedă
Metal, alb, similar RAL 9010, suprafaţa perforată

SK: cant drept; VT: cant adâncit; GN: cant frezat cu nut; AW: cant pentru structură ascunsă cu plăci demontabile.
Vă rugăm respectaţi certificatele de verificare cât şi indicaţiile de montaj din program partea 1. Accesorii suplimentare livrabile conform listei de preţuri!

30
Set - casetă de protecţie la foc pentru corpuri de iluminat
625 Raster: 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
mm mm
750 Grosime placă: 40 mm
Înălţimea interioară: 80 mm
mm
500 Alte formate şi înălţimi, la cerere

Placă de acoperire
(capac) 40 mm
placă
demontabilă Fâşii laterale

Fâşii laterale ce se Corp de iluminat


Plăci – AMF mono fixează cu masă de
fără fâşii de protecţie ipsos de plăcile plafonului

Plăci – AMF mono


cu fâşii lipite pe
marginea plăcii

În cazul solicitării la foc, numai de sus, distanţa dintre profilele prin-


cipale = 1250 mm. Altfel, conform certificatului de verificare. În cazul
solicitării la foc, numai de jos sau de jos şi de sus, distanţa dintre pro-
filele principale = 625 mm. Altfel, conform certificatului de verificare.

Construcţie Casetă de protecţie la foc

CONSOLĂ DE PERETE Detaliu de montaj pentru un corp de iluminat, integrat,


pentru un plafon cu structura metalică vizibilă
(sistem de montaj – sistem C; execuţie canturi SK)
5

Detalii, vezi pagina 19


3
160

6 4
1
7
max. 5mm

≈ 187 - 287 Element mono

Cotă raster

1 Placă – mono 5 Dibluri admise,


2 Profil perimetral conform cerinţelor statice
3 6 Consolă de perete
Placă GKF 15 mm
7 Perete masiv sau perete
4 Placă GKF 12,5 mm În cazul unor elemente integrate în plafon, cum ar fi corpurile de
despărţitor uşor iluminat, sistemele de verificare, instalaţiile cu sprinklere, etc.,
supraînălţarea laterală nu are voie să depăşească 5 mm.

31
PROIECTE – AMF

GERMANIA

OFICIUL DE FINANŢE

Proiect Oficiul de finanţe Wiesbaden


Investitor Staatsbauamt Wiesbaden
Produs – AMF Dual rabatabil / Metal alb, perforat
2
Cantitatea în m 2.000 m2

32
INDICAŢII GENERALE

TEXTE DESCRIERE LUCRARE ŞI INDICATII LEGALE


DOCUMENTAŢII TEHNICE Datorită diferenţelor de culoare sau de calitate ce rezultă la tipărirea acestui
Texte de descriere a lucrărilor pentru sistemele catalog, sunt posibile abateri faţă de produsul original.
de plafoane – AMF le puteţi solicita la: De aceea, alegerea directă a produselor trebuie făcută pe baza mostrelor
originale. Toate datele şi informaţiile tehnice din această broşură sau
Tel.: +40 (0) 21 – 312 86 55 din alte publicaţii, care se referă la sistemele de plafoane AMF, se bazează pe
rezultatele din verificări, care au fost efectuate în condiţii de laborator.
Fax.: +40 (0) 21 – 312 86 56
Revine în responsabilitatea clientului dacă aceste date şi informaţii sunt adecvate
minoiu@amf.ro
pentru a fi utilizate în aplicaţiile specifice prevăzute.
Toate datele relevante, referitoare la sisteme, corespund ultimului nivel al tehnicii.
sau per download de pe adresa www.amf.ro Aceasta presupune utilizarea exclusivă a produselor şi elementelor
Informaţii detaliate referitoare la textele de de sistem – AMF, a căror conlucrare şi independenţă prestabilită este atestată
descriere a lucrărilor obţineţi, deasemeni, de pe prin verificări interne şi externe.
site-ul nostru sub „SERVICE” sau personal de la Prin combinarea cu produse sau componente de sistem străine, altele decât cele
departamentul nostru tehnic. recomandate de către producător, este exclusă orice garanţie sau
răspundere. Mai mult, trebuie avut în vedere ca şarje de producţie diferite
Consultanţă tehnică, certificări şi alte (dată / număr de producţie) să nu se monteze în aceeaşi zonă.
documentaţii (fişe tehnice cu texte de descriere
a lucrărilor şi indicaţii de montaj, certificate, Modificări tehnice, fără o înştiinţare prealabilă, rămân sub rezerva producătorului.
mostre, etc.) se pot obţine la cerere. În rest sunt valabile condiţiile generale comerciale, de livrare şi de plată ale
În cazul tuturor sistemelor – AMF, ce se supun producătorului.
avizelor oficiale corespunzătoare, lăsaţi-vă
consultaţi de către colaboratorii noştri! Acest catalog devine perimat, odată cu apariţia unei noi ediţii!
Ne rezervăm toate drepturile în cazul unor posibile erori sau greşeli de imprimare!

33
Knauf AMF Organizaţia de vânzări Knauf AMF - Birou Düsseldorf
Manuel Schons Mobil: (0) 171 - 315 45 40
Knauf AMF GmbH & Co. KG e-mail: info@manuschons.de
Adresa poştală: Postfach 1263, D-94476 Grafenau Knauf AMF - Birou Frankfurt
Sediu: Elsenthal 15, D-94481 Grafenau Fridolin Helfenbein Mobil: (0) 171 - 612 03 53
e-mail: helfenbein.amf-w@t-online.de
Knauf AMF - Birou Stuttgart
Knauf AMF Centrala în Grafenau Stefan Lemler Mobil: (0) 171 - 613 36 49
e-mail: lemler.amf-sw@t-online.de
Vânzări Knauf AMF - Birou Leipzig
Axel List Mobil: (0) 171 - 612 03 36
Vânzări zona Europa Centrală
e-mail: list.amf-o@t-online.de
(Germania - zona de sud, Austria, Elveţia) Knauf AMF - Birou München
Fritz Schneck Mobil: (0) 171 - 6 12 95 92 Bernhard Jahnel Mobil: (0) 151 - 17 41 05 73
Eduard Schönberger Tel.: (0) 85 52 - 422 26 e-mail: jahnel.amf@t-online.de
Roland Biebl Tel.: (0) 85 52 - 422 14 Knauf AMF - Birou Nürnberg
Olga Eibl Tel.: (0) 85 52 - 422 972 Christian Veith Mobil: (0) 171 - 45 865 77
Vânzări zona de nord e-mail: veith.christian@amf-grafenau.de
(Germania - zona de nord, Benelux, Scandinavia)
Karl-Heinz-Kuhn Mobil: (0) 171 - 6 12 36 30 Knauf AMF Austria Prefix +43
Thomas Moser Tel.: (0) 85 52 - 422 78 Norbert Schiffauer Mobil: (0) 664 - 344 53 50
Sandra Stockinger Tel.: (0) 85 52 - 422 56 e-mail: schiffauer.amf@aon.at
Andreas Riedl Tel.: (0) 85 52 - 422 979 Knauf AMF Elveţia Prefix +49
Vânzări zona de vest
(Europa - zona de vest, America, Orientul mijlociu, Asia, Africa) Eduard Schönberger Tel.: (0) 85 52 - 422 26
Katharina Sigl Mobil: (0) 170 - 8 31 52 75 Knauf AMF Benelux Prefix +32
Markus Ranzinger Tel.: (0) 85 52 - 422 17
Marc Peeters Mobil: (0) 476 - 22 76 94
Martin Riedl Tel.: (0) 85 52 - 422 981 e-mail: amfplafonds@skynet.be
Klaus Scholz Tel.: (0) 85 52 - 422 19
Georg Laudi Tel.: (0) 85 52 - 422 66 Knauf AMF Olanda Prefix +31
Marion Sammer Tel.: (0) 85 52 - 422 901 Koen Van de Pol Mobil: (0) 13 - 50 30 335
Stefan Blöchl Tel.: (0) 85 52 - 422 73 e-mail: knauf-amfplafonds@home.nl
Vânzări zona de est
Knauf AMF Scandinavia Prefix +49
(Europa – zona de est, Asia – zona de nord)
Karl Wenig Mobil: (0) 171 - 9 35 49 60 Thomas Moser Tel.: (0) 85 52 - 422 78
Christoph Cieply Tel.: (0) 85 52 - 422 21 e-mail: moser@amf-grafenau.de
Silvia Vogl Tel.: (0) 85 52 - 422 67 Andreas Riedl Tel.: (0) 85 52 - 422 979
Nataliya Eberl-Tsvyk Tel.: (0) 85 52 - 422 64 e-mail: riedl@amf-grafenau.de
Sergej Kalina Tel.: (0) 85 52 - 422 65
Vânzări – zona Europa de vest
Marketing / Reclame
Marlene Prager Tel.: (0) 85 52 - 422 994 Knauf AMF Italia Prefix +39
Karin Urbanek Tel.: (0) 85 52 - 422 995
Giorgio Marenco Mobil: 348 - 41 12 099
e-mail: amf.marenco@virgilio.it
Lansare fabricaţie / Expediere
Fabrizio Chiesa Mobil: 340 - 40 01 342
Michael Winter Tel.: (0) 85 52 - 422 16 e-mail: amf.chiesa@virgilio.it
Thomas Kliemsch Tel.: (0) 85 52 - 422 22
Fabio Visintainer Mobil: 340 - 40 01 319
Christina Weber Tel.: (0) 85 52 - 422 902
e-mail: amf.visintainer@virgilio.it
Management de produs / Tehnica de aplicaţie Giancarlo Chiffi Mobil: 340 - 40 01 312
Andreas Schiedeck Tel.: (0) 85 52 - 422 982 e-mail: amf.chiffi@virgilio.it
Wilhelm Holzinger Tel.: (0) 85 52 - 422 53 Piero Trezza Mobil: 348 - 93 44 185
Stefan Schmidl Tel.: (0) 85 52 - 422 74 e-mail: amf.trezza@alice.it
Christian Pockes Tel.: (0) 85 52 - 422 977
Comunicaţii internaţionale / Normative
Knauf AMF Franţa Prefix +33
Alexander Mayer Tel.: (0) 85 52 - 422 54
Jean-Christophe Cornu Mobil: (0) 6 - 16 31 94 66
e-mail: jccornu@amf-france.fr
Knauf AMF Birouri tehnice Philippe Paillart Mobil: (0) 6 - 09 86 04 86
e-mail: ppaillart@amf-france.fr

Vânzări zona Europa Centrală/de Nord Olivier Lecourt Mobil: (0) 6 - 08 00 39 13


e-mail: olecourt@amf-france.fr
Jean-Marc Mercier Mobil: (0) 6 - 16 01 90 51
Knauf AMF Germania e-mail: jmmercier@amf-france.fr
Knauf AMF - Birou Hamburg Gilles Lescoffier Mobil: (0) 6 - 27 32 21 03
Hans Stach Mobil: (0) 171 - 617 30 83 e-mail: glescoffier@amf-france.fr
e-mail: stach.amf-n@t-online.de
Patrice Cordon Mobil: (0) 6 - 15 04 93 18
Knauf AMF - Birou Berlin e-mail: pcordon@amf-france.fr
Martin Bierhoff Mobil.: (0) 175 - 578 93 84
e-mail: bierhoff.martin@amf-grafenau.de Pierre Laxalde Mobil: (0) 6 - 09 03 89 71
Knauf AMF - Birou Hanovra e-mail: plaxalde@amf-france.fr
Antonius Sprenger-Pieper Mobil: (0) 170 - 438 59 71 Christian Kernevez Mobil: (0) 6 - 24 29 24 61
e-mail: sprenger-pieper.amf@t-online.de e-mail: ckernevez@amf-france.fr
34

113609_Brandschutz_RO.indd Abs1:34 20.11.2006 10:52:38 Uhr


Knauf AMF Grecia Prefix +30 Libor Holub Mobil: 602 650 938
Aggelos Sinodinos Mobil: 697 - 286 9796 e-mail: amfcz-morava@avonet.cz
e-mail: asinodinos@amfhellas.gr
Knauf AMF Slovacia Prefix +420
Knauf AMF Marea Britanie Prefix +44
Petr Fitzner Mobil: 602 227 613
Stuart Brown Mobil: (0) 7798 - 825 817
Libor Holub Mobil: 602 650 938
e-mail: sales@amfceilings.co.uk
e-mail: amfsk@amf-sk.sk
Lynn Carr Mobil: (0) 7789 - 007 610
e-mail: lcarr@amfceilings.co.uk Knauf AMF Polonia Prefix +48
Tim Draper Mobil: (0) 7780 - 970 000 Krzysztof Szczepaniak Mobil: (0) 602 592 706
e-mail: tdraper@amfceilings.co.uk e-mail: wro@amf-polska.pl

Vince Saunders Mobil: (0) 7789 - 865 837 Marius Czynciel Mobil: (0) 602 212 772
e-mail: krak@amf-polska.pl
e-mail: vsaunders@amfceilings.co.uk
Michal Czachor Mobil: (0) 602 575 077
Henry Niven Mobil: (0) 7795 - 415 185 e-mail: czachor@amf-polska.pl
e-mail: hniven@amfceilings.co.uk
Knauf AMF Letonia / Estonia Prefix +371
Paul Coley Mobil: (0) 7876 - 025 841
e-mail: pcoley@amfceilings.co.uk Ivars Šmalcs Mobil: (0) 291 - 32 227
e-mail: info@amf-baltikum.lv
Suzanne Waters Mobil: (0) 7917 - 469 108
e-mail: swaters@amfceilings.co.uk Knauf AMF Lituania Prefix +370
Virginijus Šiugžda Mobil: (0) 61 22 12 21
Knauf AMF Spania / Portugalia Prefix +34 e-mail: amf_lietuva@yahoo.com
Luis Cabañero Moreno Mobil: 609 - 51 29 28 Knauf AMF Ungaria Prefix +36
e-mail: amfiberica@telefonica .net
Miklòs Laczka Mobil: (0) 20 - 460 39 02
Fernando Valdivia Mobil: 609 - 70 02 22 e-mail: info@amf-almennyezetek.hu
e-mail: amffernando@telefonica.net
László Mohai Mobil: (0) 20 - 264 18 70
Daniel López Mobil: 609 - 61 51 56 e-mail: mohai.laszlo@amf-almennyezetek.hu
e-mail: amfdaniel@telefonica.net
Knauf AMF Slovenia / Bosnia Prefix +386
Knauf AMF Orientul mijlociu Prefix +971 Aleš Gabrovšek Mobil: (0) 41 - 650 443
Markus Ranzinger Mobil: +49 (0) 171 23 58 300 e-mail: gabrovsek@amf-slo.si
e-mail: markus.ranzinger@amf-grafenau.de Knauf AMF Serbia / Muntenegru Prefix +381
Nigel Nambiar Mobil: 50 6407172
e-mail: amfdubai@gmail.com Dejan Popovic Mobil: (0) 63 - 634 515
e-mail: popovic@amf-yu.co.yu
Knauf AMF Turcia Prefix +90
Knauf AMF Croaţia Prefix +385
İlhan Yasar Mobil: 533 - 430 87 68
e-mail: amf-turkiye@ttnet.net.tr Igor Cvek Mobil: (0) 91 - 638 14 22
EFFIZIENZ DURCH AUSGEREIFTE TECHNIK e-mail: amf-zagreb@inet.hr
Knauf AMF China Prefix +86
Liu Xin Mobil: 1 38 17 69 75 28 Knauf AMF Bulgaria / Macedonia Prefix +359
e-mail: amfchina@sohu.com Jawor Otaschlijski Mobil: (0) 888 - 21 99 79
e-mail: otaschlijski@amf.bg
Knauf AMF Orientul apropiat / Asia / Pacific Prefix +49
Kiril Gyuzelev Mobil: (0) 887 - 56 28 57
Markus Ranzinger Mobil: (0) 171 - 23 58 300
e-mail: gyuzelev@amf.bg
e-mail: markus.ranzinger@amf-grafenau.de
Knauf AMF România / Republica Moldova Prefix +40
Martin Riedl Mobil: (0) 175 - 46 71 174
e-mail: martin.riedl@amf-grafenau.de Trajan-Florin Vujdea Mobil: (0) 744 - 303 600
e-mail: vujdea@amf.ro
Stefan Blöchl Tel.: (0) 85 52 - 422 73
e-mail: bloechl@amf-grafenau.de Monica Minoiu Mobil: (0) 745 - 944 611
e-mail office: minoiu@amf.ro
Knauf AMF Brazilia Prefix +55
Florian Ilie Dragomir Mobil: (0) 745 - 669 942
Eng˚ Fábio Miceli Teixeira Mobil: 11 9203 - 6605 e-mail: dragomir@amf.ro
e-mail: info@amf-brasil.com.br
Knauf AMF Rusia Prefix +7
Arqa Marta de Albuquerque Kimura Mobil: 11 9286 - 0473
Gennadi Marksitzer Mobil: (8) 916 424 45 02
e-mail: marta@amf-brasil.com.br
e-mail: amf_marksitzer@quadra.ru
Knauf AMF America de Nord/America de Sud Prefix +49 Alexander Gnezdilov Mobil: (8) 916 424 45 04
e-mail: amf-gnezdilov@hotmail.ru
Georg Laudi Mobil: (0) 170 - 89 19 019
e-mail: laudi@amf-grafenau.de Evgeni Pavlov Mobil: (8) 911 - 734 74 74
e-mail: amf-spb@mail.ru
Knauf AMF Birouri tehnice Sergej Rakov Mobil: (8) 912 997 22 22
e-mail: amf-tjumenj@mail.ru
Vânzări Europa de Est Knauf AMF Ucraina Prefix +380
Knauf AMF Cehia Prefix +420 Maria Netschiporenko Mobil: (0) 44 - 203 1618
e-mail: amf-ukr@i.kiev.ua
Petr Fitzner Mobil: 602 227 613 Yuri Zimin Mobil: (0) 50 - 331 8687
e-mail: amfcz@bon.cz

35

113609_Brandschutz_RO.indd Abs1:35 20.11.2006 10:52:39 Uhr


PROGRAM – AMF

SISTEME DE PLAFOANE SISTEME DE PLAFOANE SISTEME DE PLAFOANE


Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii

SISTEME DE PLAFOANE PROTECȚIE LA FOC ACUSTICĂ


SISTEME PARTEA 1 SISTEME PARTEA 2 SISTEME PARTEA 3

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

Partea 1 Partea 2 Partea 3

SISTEME DE PLAFOANE SISTEME DE PLAFOANE SISTEME DE PLAFOANE


Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii

CURĂȚENIE & IGIENĂ SUNET, LUMINĂ & TEHNOLOGIE DE VÂRF MATERIAL ȘI DESIGN
SISTEME PARTEA 4 SISTEME PARTEA 5 SISTEME PARTEA 6

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

Partea 4 Partea 5 Partea 6

APLICAŢII - AMF

SISTEME DE PLAFOANE
Mai mult spat‚ iu pentru inovat‚ ii

EDUCAȚIE

MADE IN GERMANY

Partea 1

Toate cataloagele din programul de produse le puteţi obţine după ce trimiteţi formularul de cerere prin fax sau prin
descărcare de pe pagina de internet: www.amf.ro
36
SISTEME DE PLAFOANE
M ai m u l t s p at‚ i u p en t r u i n ovat‚ i i

AMF Mineralplatten GmbH


Reprezentanta România
Bd. lancu de Hunedoara Nr. 2,
BI. H6, Sc.1,
Etj.2, Ap.8, Sector 1
RO - 011741 Bucureşti

CERERE CATALOG - PER FAX


Nr. fax: +40 (0) 21 - 312 86 56

Vă rog să-mi transmiteţi următoarele Partea 1 SISTEME DE PLAFOANE


CATALOAGE DIN PROGRAMUL - AMF:
Partea 2 PROTECŢIE LA FOC

Partea 3 ACUSTICĂ

Partea 4 CURĂŢENIE & IGIENĂ

Partea 5 SUNET, LUMINĂ & TEHNOLOGIE DE VÂRF

Partea 6 MATERIAL ȘI DESIGN

Vă rog să-mi transmiteţi CATALOGUL DE APLICAŢII – AMF: Partea 1 EDUCAŢIE

Vă rog să-mi transmiteţi: LISTA DE PREŢURI - AMF

Firma

Nume, prenume

Funcţie

Strada, nr.

Cod poştal, Localitate

Telefon

E-mail

37
„sub WWW.AMF.RO suntem în toată lumea la dispoziţia dvs.“

VENIŢI ŞI DESCOPERIŢI, ÎMPREUNĂ CU NOI, LUMEA PLAFOANELOR!

WWW.AMF.RO

Căutaţi informaţii specifice Dacă aveţi nevoie urgentă de La departamentul tehnic Pentru calculaţia Dvs. de
pentru proiectul Dvs! informaţii! găsiţi: buget găsiţi:

Că este vorba de Prin SERVICE înţelegem, de Certificate de verificare Calculul necesarului


şcoală asemeni, să vă stăm oricând Texte generale de materiale
spital la dispoziţie cu informaţii de descriere a lucrării Lista de preţuri
industrie Prospecte şi fişe tehnice
etc. pentru Dvs., per download
pe site-ul nostru găsiţi
soluţii adecvate pentru
cerinţele Dvs.

Cu ajutorul unui meniu clar, ce oferă o vedere de ansamblu, aveţi posibilitatea unei selecţii multiple în domeniile: tehnică şi design.
Informaţii suplimentare la termene actuale, produse noi, obiecte de referinţă şi întreprinderea AMF.
Sub „contact” puteţi comunica cu toţi angajaţii – AMF de pe glob.

38
INDEX PRODUSE – AMF

PRODUS PROGRAM - PARTEA PRODUS PROGRAM - PARTEA

A
P
Adagio Rilievo Partea 6 Material & Design
Plafoane luminoase Partea 6 Material & Design
C
R
Casetă de protecţie la foc Partea 2 Protecţie la foc
Clean Room Partea 4 Curăţenie & Igienă Ranura Partea 6 Material & Design
Cleanactive Partea 4 Curăţenie & Igienă Rilievo Partea 6 Material & Design
Cristallo Partea 5 Sunet, lumină & tehnologie de vârf Rogada Partea 6 Material & Design

D S
Dual F30 / F90 Partea 2 Protecţie la foc Saturn Partea 1 Sisteme de plafoane
Schlicht Partea 1 Sisteme de plafoane
F Silence alpha Partea 3 Acustică
F30 mono Partea 2 Protecţie la foc Silence dB Partea 3 Acustică
F30 sub grinzi cu zăbrele din Sistem A Partea 1 Sisteme de plafoane
lemn cu deschidere mare Partea 2 Protecţie la foc Sistem Audio Partea 5 Sunet, lumină & tehnologie de vârf
F30 uno Partea 2 Protecţie la foc Sistem Beamex Partea 5 Sunet, lumină & tehnologie de vârf
F30/F90 dual Partea 2 Protecţie la foc Sistem C Partea 1 Sisteme de plafoane
F90 lemn/tablă cutată trepezoidal Partea 2 Protecţie la foc Sistem cu structura ascunsă Partea 1 Sisteme de plafoane
Feinfresko Partea 1 Sisteme de plafoane Sistem cu structura Bandraster Partea 1 Sisteme de plafoane
Feingelocht Partea 1 Sisteme de plafoane Sistem cu structura semiascunsă Partea 1 Sisteme de plafoane
Feinstratos / - microperf. Partea 1 Sisteme de plafoane Sistem cu structura vizibilă Partea 1 Sisteme de plafoane
Fibracoustic Fibrafutura Partea 6 Material & Design Sistem de montaj prin aşezarea
Fresko Partea 1 Sisteme de plafoane plăcilor pe structură Partea 1 Sisteme de plafoane
Sistem F Partea 1 Sisteme de plafoane
G Sistem F- sistem cu structura
Gips Partea 6 Material & Design liber rezemată Partea 1 Sisteme de plafoane
Grinzi cu zăbrele din lemn Sistem I Partea 1 Sisteme de plafoane
cu deschidere mare (F30) Partea 2 Protecţie la foc Sistem de montaj prin aşezarea Partea 1 Sisteme de plafoane
plăcilor pe structură
H SKY Sistem C - placă de format mare Partea 1 Sisteme de plafoane
Hygena Partea 4 Curăţenie & Igienă SKY.dot Partea 6 Material & Design
Star Partea 1 Sisteme de plafoane
K Stellada Partea 6 Material & Design
Kombimetall Partea 3 Acustică Symetra Partea 6 Material & Design

L T
Laguna Partea 1 Sisteme de plafoane Thermaclean S Partea 4 Curăţenie & Igienă
Lemn Partea 6 Material & Design Thermacoustic Partea 3 Acustică
Livada Partea 6 Material & Design Thermacoustic dB Partea 3 Acustică
Thermatex Confort Partea 3 Acustică
Thermatex Confort dB Partea 3 Acustică
M Thermofon Partea 3 Acustică
Mercure Partea 1 Sisteme de plafoane
U
Metal Partea 6 Material & Design
Mono F30 Partea 2 Protecţie la foc uno F30 Partea 2 Protecţie la foc

N V
Net 4/8 Partea 6 Material & Design Ventatec 30 Partea 2 Protecţie la foc
Nevada Partea 6 Material & Design

39
PROGRAM – AMF:

Partea 1 SISTEME DE PLAFOANE

Partea 2 PROTECŢIE LA FOC

Partea 3 ACUSTICĂ

Partea 4 CURĂŢENIE & IGIENĂ

Partea 5 SUNET, LUMINĂ & TEHNOLOGIE DE VÂRF

Partea 6 MATERIAL ŞI DESIGN

APLICAŢII – AMF

Partea 1 EDUCAŢIE

AMF – Mineralplatten GmbH


Reprezentanţa România
Bd. lancu de Hunedoara Nr. 2,
BI. H6, Sc.1,
Etj.2, Ap.8, Sector 1
RO - 011741 Bucureşti
Tel.: (0) 21 - 312 86 55
Fax: (0) 21 - 312 86 56
e-mail office: minoiu@amf.ro
http://www.amfceilings.com